Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter"

Transkript

1 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret Salg af Den Gule Villa I Der er ikke lagt med salgsindtægter, og der forventes således en merindtægt på baggrund af beslutning i Magistraten den 14. august Digitaliseringsplan Brud med kommunale monopolsystemer U Grunddata U Midlerne vil blive søgt overført til 2018 grundet yderligere forsinkelser i det fællesoffentlige projekt med aktiviteter i ESDH - Indkøb og implementering U Digitaliseringsplan Digital post U Digital kørselsgodtgørelse U Afventer Frederiksberg Forsynings implementering af wifi, der først er færdig i dec Derfor vil en del af udgifterne først falde i Effektive møder U Digital understøttelse af By- og miljøområdet U Digitaliseringsplan Optimeret telefoniplatform U Projektet afsluttes først med endelig forankring i Ingeborggården køb af ejendom (boligdel) U Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* 11 Amicisvej 9, Renovering af elinstalationer og ventilation 51 5M17-06 Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme U U Da de sidste opgaver løses omkring årsskiftet, forventes en del af betalingerne at falde i Byfornyelse og kondemnering U I Byfornyelse og kondemnering U En række forskydelser på byfornyelseprojekterne giver et samlet forventet mindreforbrug på omkring 3,5 mio. kr. I Side 1 af 5

2 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Pulje til rådhusarbejder* 08 Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder U Projektet gennemføres ikke, da forundersøgelser viste, at brugsvandsbeholderen var funktionsdygtig. 18 R17-03 Renovering af toiletter på rådhuset U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser. UU Lindevangsskolen, udbygning U Det forventes, at der kan overføres 100 t.kr. fra 2017 til 2018 til 1 års gennemgang. UU Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U Projektets start afventer lokalplan, men projektering forventes igangsat i efteråret. Dette betyder et mindre forventet forbrug i 2017, end forudsat ved 1. forventet regnskab SOU Plejehjemsmodernisering - Akaciegården U Modernisering af Akaciegården er afsluttet og der udestår nu tinglysning m.m. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 250 t.kr. i SOU Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U Afventer afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet, hvorfor projektet ikke er afsluttet. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 800 tkr. i SOU Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 500 t.kr. i Også her ventes afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet (se ovenfor). SOU Generationernes Hus U Bevillingen er givet til undersøgelser af muligheder og potentialer i de Frederiksbergske byrum for, at skabe flerfunktionelle byrum med integration af flere generationer. Der udestår at anvende 63 t.kr. SOU Renovering af Sophie Amalie Gården U Driftsoverenskomsten med Sophie Amalie Gården er ophørt og der forventes et mindreforbrug på 395 t.kr. på anlægget. KFU Renovering af Frederiksberg Svømmehal U Der foretages en lovliggørelse til omkring 200. t.kr. Endvidere afsættes midler til rådgivning på det store projekt. Det resterende beløb forventes overført til 2018 i 3. FR. KFU Nye kunstgræsbaner U Der foretages projektering i Tidsplanen er rykket lidt ift. bevillingssagen. Det resterende beløb forventes overført til 2018 i 3. FR. Der er i øjeblikket en vis sandsynlighed for at tagterrasse og køkken KFU Edisonsvej 10 Renovering U bliver udsat. Derfor forventes der 820 t.kr. overført til Side 2 af 5

3 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U Der forventes licitationsresultat i 3. kvartal 2017, herefter kan selve byggeriet påbegyndes ultimo Der vil være udgifter i 2017 til projektering, mens betalinger for selve byggeriet først forventes fra SU Ændring af adgangsforhold til Magneten U Forventes afsluttet i Forhandlinger pågår med entreprenør. Der forlægges en sag, når forhandlingerne afsluttes Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge 00 Ikke disponeret U S15-01, Indretning af Prins Constantinsvej U Midlerne er afsat til nødvendige udbedringer i forbindelse med anvendelsen af midlertidig indkvartering. Bygningen ibrugtages i juni Det forventede mindreforbrug skyldes gunstige priser SU 03 S15-02, Indretning af Acaciavej U Ibrugtages 1. maj Anlægsprojektet forventes afsluttet i 4. kvartal Opførelse af 10 permanentet boliger i funktionærboligen på konservatoriegrunden U Ibrugtages 15. juni Det forventede mindreforbrug skyldes gunstige priser. 10 Centerparken 2-4 U Budgetposten vedrører indretning af køkkener, værelser mm. og er gennemført pr. marts Der udestår betaling for gennemførte renoveringer mv. Det forventede merforbrug skyldes udgifter på ca. 150 t kr til brandvagter Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken U Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug grundet gunstige priser Springvand U Projektet er afsluttet med mindreforbrug grundet gunstige priser Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Der forventes kun udgifter til projektering og udvikling i Resterende midler anvendes i Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 08 Howitzvej U Der forventes pt. kun borgerinddragelse og projektering i Entreprisen forventes udført i Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Der forelægges politisk sag vedr. projektet i 3. kvt Forbedring af cykelparkeringsforhold U Der forventes et mindreforbrug jfr. politisk sag fra 6. feb Side 3 af 5

4 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Der forventes et mindreforbrug på lidt over 300 t.kr. grundet færre udgifter til eksterne konsulenter end forventet Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 20 Skolevejsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 21 Trafiksikkerhedsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 22 Planlægning og datagrundlag 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 23 Tilgængelighedsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering 03 Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé U Projektet forventes lukket med et mindreforbrug på 200 t.kr. grundet gunstige priser Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U Projektet er udsat pga. mulige planer om placering af flygtningeboliger Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U Der foretages pt. en projektgennemgang for at afklare, om der kommer yderligere udgifter på projektet Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U Der forelægges politisk sag snarest Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Der forventes et mindreforbrug, da der kun forventes udgifter til rådgivning i Selv udskiftningen af belysningen forventes først igangsat i Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U Projektet er afsluttet med et merforbrug grundet komplikationer i forbindelse med ledninger i jorden og diverse tekniske installationer over terræn Værnedamsvej U Der anvendes samlet set 1,1 mio. kr. på projektet, svarende til et mindreforbrug på 400 t.kr Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, U U Der forventes et mindreforbrug i 2017 på omkring 1 mio. kr. primært grundet forsinkelser og forventet mindreforbrug på Medborgercenteret. Side 4 af 5

5 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U Mindreforbruget i 2017 skyldes udskydelse af Kronprinsesse Sofies Vej til 2018 I Mindreindtægt grundet ovenstående reduktion af udgifter Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U Mindreforbruget i 2017 skyldes udskydelse af Kronprisesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej til I Mindreindtægt grundet ovenstående reduktion af udgifter Supercykelstien Fasanvejsruten I Indtægten forventes i Flere Diverse mindre r (netto) N Nettor under 50 t. kr. på diverse projekter Side 5 af 5

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 002070 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) U Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 031113 Køb af FB klubhus U 100-100 0 Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 389.719 366.664 23.055 74.622-7.801 I -103.866-65.967-37.899-40.851 Heraf inden for ramme U 352.974 337.261 15.713 66.905 Heraf uden for ramme U 36.745 29.403 7.342 7.717 I Skattefinansieret

Læs mere

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678

Læs mere

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Fremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018

Fremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018 Bilag 3l - Fremrykninger og beskrivelser af r på anlægsprojekter Fremrykninger Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020 TB 2021 MAG Håndtering af FB klubhus 2.700-500 -1.150-1.050 Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016 Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.

Læs mere

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2004 Nettoudgifter *

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2004 Nettoudgifter * Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2004 Nettoudgifter * Socialudvalgets anlægsprojekter Projekter i budget 2004 Afsat eløb pr. Tilbud til børn/unge og børnefamilier: til

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 1-2 - 3 ETAPEPLAN FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013 1 2 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE ETAPEPLAN.

FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE ETAPEPLAN. ETAPEPLAN FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 1-2 - 3 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013 1 2 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 17. september 2018 Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug Sagsnr. 2018-0160743

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B)

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B) Skattefinansieret U 380.896 368.992 11.903 39.618-6.318 I -50.993-34.265-16.728-16.745 Her inden for ramme U 372.000 357.651 14.348 42.063 Her uden for ramme U 8.896 11.340-2.445-2.445 teknisk illingen

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område... 2 Årets gang hvad er der sket... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 1. kvartal Socialudvalgets anlægsprojekter

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 1. kvartal Socialudvalgets anlægsprojekter Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 1. kvartal Staben/NRI Nettoudgifter Inkl. overførsler fra 2004 Socialudvalgets anlægsprojekter Projekter i budget Rådigheds beløb pr. 31.03. 31.03.

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret

Læs mere

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Opdateret senest: 24. april /1

Opdateret senest: 24. april /1 24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) Skattefinansieret, i alt U 769.325 542.498 226.826 150.627 39.504 5.214-15.031 I -95.106-63.879-31.227-24.047-11.850 0 220 Skattefinansieret, i alt N 674.219 478.619 195.599 126.580 27.654 5.214-14.811

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens

Læs mere

Opdateret senest: 11. juni /1

Opdateret senest: 11. juni /1 6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere