Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen"

Transkript

1 Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53, suppleant 1 Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Formanden bød velkommen til de fremmødte, hvorefter mødet blev sat i gang i henhold til fremsendte dagsorden. Ad 1: Valg af dirigent: Torben Skovgaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at alle fremmødte havde modtaget indkaldelsen til generalforsamlingen rettidigt, og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Ad 2: Formandens beretning: Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde det seneste år og fremdrog en række punkter vedrørende vores område, ikke mindst de meget omfattende udbygningsplaner, som kommunen forventes at have i sin kommende kommuneplan. Men først det lokale område. Mod øst, syd og delvist vest er Hvidegårdsparken omkranset af fredede områder. Kommunen har pligt til at udarbejde en plejeplan for dette, og vi har presset på for dette i flere år. Området må efter bestemmelserne ikke springe i skov, og vi lægger derfor i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening pres på kommunen. Mod syd og vest bruges de fredede områder til græsning af heste mellem 1. maj og 1. oktober, hvilket hjælper. Vestsiden har hestefolde, som bruges om vinteren, og mod Klampenborgvej et grønt bælte, som bestyrelsen har tilplantet og passer så det kan lukke denne side af. Mod nord findes Klampenborgvej, som vedligeholdes af kommunen. I vores omegn har vi et godt og effektivt samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger, et samarbejde som er blevet intensiveret de sidste år, ikke mindst på grund af de store planer Kommunalbestyrelsen har for vores område, samt de meget høje prisstigninger, vi har oplevet fra 2011 til 2012 (62 % på snerydning og 58 % på vejvedligeholdelse). Især Trongårdsparken og Fortunvænget arbejder vi tæt samme med. Inde i Hvidegårdsparken har vi et parkområde omkring søen, og her findes en plejeplan. Kommunen passer området omkring søen, forbi gården og til og med gravhøjen. I det omfang kommunen ikke slår græsset tilstrækkeligt får vi hjælp af Lars Halkier i nr. 82, hvilket vi siger tak for. LH klipper også til tider græsset på plænen for enden af stamvejen, når kommunen ikke gør det ofte nok. Bestyrelsen har renholdt denne plæne i nogle år, og vil igen i år beskære og rense området, sådan at det ikke gror til. Vores veje er nogle steder i meget ringe forfatning, og selv om vi har fået ny belægning på første højre sidevej, er der i dag mange steder med store huller i slidlaget. Der afholdes ikke længere vejsyn, og bestyrelsen har derfor etableret en strategi, hvor vi er flere som samtidig presser kommunen og klager over udvalgte forhold.sidste år vedtog vi et budget hvor vi fastholder kommunen som leverandør, men vi er hele tide på udkig efter andre og billigere muligheder. Omkring fortovene, gjorde formanden opmærksom på at man har pligt til at friholde fortovet for hæk og buske i fuld bredde (begge fortovsfliserækker plus 30 cm indad) og i en højde op til 240 cm. Flere steder skal hækkene klippes væsentligt ind! Over kørebanen skal der friholdes i 4,20 meter, hvilket sker ved træbeskæringen. Øststien og veststien fejes et par gange årligt. Stockholmsgave, som er nabo mod øst, har fået et pålæg fra kommunen om at beskære deres træer op ad stien, da de i modsat fald skal betale for opretningen af stien. På veststien har alle beboere op til stien også fået oplyst at de kan blive erstatningspligtige, hvis deres træer er skyld i skader på stien. På

2 den vestlige side af veststien beskærer grundejerforeningen græsset og holder det nede, mens de tilstødende huse på østsiden selv skal passe deres kant mod stien. 2 Vores platantræer vokser hele tiden, og der blev vist billeder før og efter beskæring. Alle træer blev beskåret denne vinter Der er stor tilfredshed med beskæringen. Bladene samles og køres væk på grundejerforenings foranledning, typisk i midten af november måned. Husk at træerne tilhører kommunen, og at enhver beskæring eller forandring skal aftales forlods med kommunen og grundejerforeningen. På p-pladserne har vi hidtil klippet ukrudtet et par gange hver sæson, men vi overvejer nu om vi af økonomiske og praktiske årsager skulle bruge et ukrudtbekæmpende middel. Dagrenovationen har fungeret fint i 2012, og der har ikke været aflysninger pga. snefald. Alle fik ved vinterens start to ekstra sække, hvis den situation skulle opstå. Snerydning foretages nu af et privat selskab, som foruden at være kr. billigere, også rydder fortovene. Bestyrelsen har fået megen ros og tak for dette. Vi har to gange måtte minde dem om rydningen, men i det store hele ydes en ganske fin service. Kommunen inkluderede fire årlige kantstensfejninger i snerydningen, og da vi nu har en privat entreprenør, er vi ved at indhente tilbud på kantstensfejning også. Når der falder sne, skal hver beboer huske at man selv skal rydde overkørslen og steder hvor der ikke er ryddet. Det er selvfølgelig af hensyn til sine medmennesker at man bør gøre det. Hvis nogen kommer til skade på ens fortov og man ikke har holdt det fri for sne, kan man stå med et stort erstatningskrav (og forsikringen dækker ikke når man forsømmer sine pligter). Vores containerplads er ikke køn, men det bliver kun værre, når beboere eller andre efterlader det, som ikke kan være i containeren, foran den. Det samme gælder den emballage, som man kommer med. Er der fyldt, må tingene med hjem igen, og emballage (plastposer, papkasser), skal heller ikke smides eller henlægges. På nettet kan man finde Hvidegårdsparken på (eller stavet med å ), og der er også opslagstavle og fotoalbum. Desuden kan man abonnere på et nyhedsbrev, som kommer en gang om måneden, og se links til mange spændende sider, som har med vores område at gøre. Formanden mindede om, at vi har en rabatordning med Sadolin i Glostrup, hvor der ydes 25 % på al maling og lak, samt 15 % på gulve, tæpper, m.m. Desuden har vi oplysninger om billig telefon og internet (199 kr/måned tilsammen), mobiltelefoni uden faste udgifter (kun samtaler) og 21 kanalers TV for nul kroner hvis man bruger en antenne. Efter disse ord, gik formanden over til at præsentere et udvalg af de planer, som nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke mindst borgmesteren arbejder kraftigt på. Der er sket store ændringer i kommunens økonomiske handlemåde, vand og afløb er nu i et separat selskab og der har været meget store stigninger. Grundejerforeningen har i december 2011 set stigninger på snerydning (62 %) og på vejvedligeholdelse (58 %). Planerne om at privatisere offentlige veje er stadig i gang. Og alle skal betale mere til kommunen: Dyrehavegård med kr. (næsten en fordobling), prisen på fritidsordninger og SFO er oppe med 30 % de senere år og taksterne for f.eks. at låne lokaler, gymnastiksale og andet er også hævet markant. Oven i dette har kommunen nogle høje ambitioner. Kommunen har princip-tilsluttet sig en aftale om en letbane fra Glostrup til Lundtofte, og hvor kommunen skal betale sin del af de 938 millioner kr. som kommunerne på strækningen skal betale. Det forventes at blive 18 mio. kr. om året de næste 20 år plus eventuelt driftsunderskud. I kølvandet på letbanen har politikerne en række planer, og formanden viste tegninger og planer for en massiv udbygning af hele byens centrum. Planerne, som inkluderer tre højhuse, bebyggelse af P-pladsen foran storcentret og bebyggelse af alle grønne områder undtagen den gamle fæstningskanal, fortsætter op af Klampenborgvej. Ved Sorgenfrigårdsvej krydset er et højhus og flere høje huse på de grønne områder bag Lyngbygårdsvej. Fra Statoil tanken og ud af Lundtoftegårdsvej er der store planer, både for DTU og for Dyrehavegårds jorde, som i tegningerne er dækket med bebyggelse på ca. en tredjedel af hele arealet. Politikernes papirer viser at Dyrehavegårds jorde ved denne massive udbygning vil stige fra 110 til 380 millioner kr. i værdi, hvilket kan finansiere en del af udbygningen på jorden. Hvis politikerne har magt, som de har agt, vil vores område ikke være til at kende i 2020.

3 3 Opførelsen af et plejecenter på Dyrehavegårds jorde ses som det første trin på denne udvikling på at urbanisere området. Planen er p.t. lagt i skuffen igen, men på ingen måde fjernet. Der er mange tanker om at urbanisere vores område. Et andet aspekt er behovet for en lokalplan for Hvidegårdsparken. Bestyrelsen har haft møder med kommunen og opfordrer beboere til at deltage i arbejdet med de nye krav. Der vil blive lavet en spørgeskema-undersøgelse af, hvad vores holdning er til områdets anvendelse, udseende og særlige forhold. Kontakt formanden for at deltage. Formanden gav en oversigt over, hvad man var glade for i bestyrelsen. Samarbejde med kommunen fungerer godt og der er en god dialog med forvaltningerne. Til gengæld er styringen i kommunen meget mangelfuld, og det ses i behandlingstider og omfanget af det, der gøres. Bestyrelsen er også glad for de positive tilkendegivelser og støtte, som kommer fra beboerne. Man er mindre glad for, at der køres for stærkt på både stamvejen og sidevejene det er farligt, især når der er mange udkørsler og børn som leger. Vi kunne også ønske, at man tog mere hensyn til fællesskabet, både når man henkaster affald ved containerne, og når man ikke passer ydersiden af sin grund. Og så skal man huske at bekæmpe mosegrise, straks de ses på området (bestyrelsen kan hjælpe med vejledninger og gode råd). Med disse ord sluttede formandens beretning. Diskussion: Til formandens beretning fremførtes efterfølgende en række spørgsmål og kommentarer: Peter Tretow-Loof, nr. 34: Beboerne opfordres til at holde rendestensriste frie for græs og ukrudt, der helt eller delvist hindrer regnvandets bortledning. Alternativt bør foreningen lade dette udføre over driften. Formanden: Formanden erklærede sig enig i synspunktet. Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse til kommunen om dette, men oplevet at det tager meget lang tid før kommunen reagerer trods at det er den, som har vedligeholdelsen af veststien. Peter Tretow-Loof, nr. 34: Opfordrede til at snerydningen i fremtiden også omfatter veststien. (Se senere tilkendegivelse under eventuelt). Peter Tretow-Loof, nr. 34: Lyngby-Taarbæk kommune bør opfordres til at beskære platantræerne, da det trods alt er kommunens træer.

4 Formanden: Tiltaget er forsøgt ved flere lejligheder uden held, men bestyrelsen enig i synspunktet. 4 Bjarne Roed, nr. 55: Med baggrund i de seneste 3 indbrud i området efterlyses en hurtig alarmering af beboerne via mail så eventuelle observationer gjort i området stadig er brugbare. Formanden: Bestyrelsen vil fremover sørge for hurtigt at informere om kriminalitet i området. Kjeld Almer Nielsen, nr. 10: Har bestyrelsen en holdning til forslaget om lysregulering af Hvidegårdsparken/Klampenborgvej? (Herunder en mulig sideeffekt med nye støjsvage belægninger.) Formanden: Bestyrelsen har endnu ikke diskuteret dette, men tager spørgsmålet op. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. Ad 3: Revideret årsregnskab 2012: (ved kasserer Palle Lenzing (nr. 19)) Indtægter: Kontingent: Alle har betalt. Renter: Foreningens almindelige konto giver lige præcis NUL i rente det er tidernes ugunst. Formidling af postkasser: Ved lov var det blevet bestemt, at alle husstande skulle have postkasser ved vejskel senest den 1. januar Grundejerforeningen har været behjælpelig med at skaffe en rimelig aftale om opsætning af postkasser hos de medlemmer, der måtte ønske det. Ca. halvdelen af medlemmerne fik opsat postkasser på denne måde. Ordningen har hvilet i sig selv. Ekstraordinær indtægt: Beløbet hidrører fra ejendomsmægler, der har søgt oplysninger. Udgifter: Vejvedligeholdelse: Kommunen har opkrævet et højt beløb, således som vi fortalte på sidste generalforsamling. Vedligehold af friarealer (opsamling af blade m.v.): Der er afholdt midler i det budgetterede omfang heraf nogle, som vedrørte sidste år. Møder, kopi, kontor, gebyr m.v.: Den største post er afholdelsen af generalforsamlingen. Posten indeholder også bankgebyrer samt almindeligt kontorhold. Der er brugt lidt mindre end budgetteret (ca kr.). Platantræer beskæres: Platantræerne på sidevejene blev beskåret i foråret 2009 ( kr.) og i foråret 2010 blev stamvejens træer beskåret ( kr.). Der er ikke afholdt penge hertil i Rensning af øst-og veststier: Der er ikke afholdt særskilte midler hertil i Parcelhusejernes Landsforening: Alle medlemmer af grundejerforeningen er kollektivt med i Parcelhusejernes Landsforening og modtager foreningens blad. Beløbet dækker endvidere grundejerforeningens forsikring. Vinterbekæmpelse: Grundejerforeningen havde i årets begyndelse forsat en abonnementsordning med kommunen og havde derfor forudbetalt for månederne januar marts Bestyrelsen har besluttet at skifte leverandør for så vidt angår sæsonen 2012/13. Det er en billigere ordning og til gengæld får vi nu også fortovene fejet. Den nye leverandør: PO Anlæg og Vedligeholdelse opkræver betaling månedsvis bagud. Formidling af postkasser: Som det ses hvilte ordningen i sig selv. Aktiver: Forudbetalt vinterbekæmpelse: Da der nu betales månedsvis bagud til den nye leverandør bliver der nu ikke tale om forudbetaling. Danske Bank: Indestående i banken var ca kr. mere end budgetteret. Dette skyldes hovedsagelig, at der ikke længere sker forudbetaling for vinterbekæmpelse til kommunen.

5 5 Passiver: Opsparing til senere beskæring af platantræer: I alt er der ved året udgang hensat kr. på opsparingskontoen. Egenkapital i øvrigt. Beløbets størrelse skal ses i lyset af, at det er nødvendigt at have en betydelig likviditet, da hovedparten af foreningens udgifter forfalder i årets første del, medens indtægterne d.v.s. kontingenterne først indgår i sommermånederne. Egenkapitalen er stort set uændret Revision: Regnskabet er revideret og underskrevet af foreningens revisor, Torben Skovgaard. Ad 4: Budget og kontingent for 2013: (ved kasserer Palle Lenzing (nr. 19)) Bemærkningerne til budgetforslaget følger stort set bemærkningerne ovenfor til regnskabet. Medlemskontingent: Kontingentet foreslås fastsat til uforandret kr. pr. medlem. Renter: Med det nuværende renteniveau er det højst usikkert, om banken vil betale renter. Vejvedligeholdelse: Det er nu Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S der står for vejvedligeholdelsen ikke som tidligere kommunen. Det nye selskab opkræver hele beløbet i 2013 kr ,40 i et hug primo januar Vedligeholdelse af friarealer: Der budgetteres med, at der i al væsentlighed skal udføres de samme opgaver som hidtil. Beskæring af platantræer: Der budgetteres med beskæring af alle platantræer i begyndelsen af Gartneren, der har afgivet billigste tilbud, skal have kr. for arbejdet. Parcelhusejernes Landsforening: Som hidtil betales der kontingent samt forsikringspræmie til Landsforeningen. Vinterbekæmpelse: Bestyrelsen regner med at vi vil fortsætte med samme leverandør som i sæsonen 2012/13 forudsat der kan opnås en gunstig kontrakt. Indestående i Danske Bank: Det relativt store beløb skal ses i lyset af, at det dels indeholder opsparingen til senere beskæring af platantræerne ( kr.) dels skal sikre den nødvendige likviditet til afholdelse af udgifter i foråret Opsparing til fremtidig beskæring af platantræer: Opsparingsordningen hvor der af hvert medlemskontingent hensættes 500 kr. foreslås fortsat med henblik på at træerne vil kunne beskæres ca. hvert 4. år. Spørgsmål: Heine Jepsen, nr. 97: Ønskede en forklaring på det budgetterede beløb til vejvedligeholdelse, herunder prioriteringen af pengene. Formanden: Indbetalingen fra Hvidegårdsparkens Grundejerforening indgår i en puljeordning med andre ejerforeninger. Ved prioritering af vedligeholdelsesindsatsen tilgodeses de mest nedbrudte veje først. Forslag har været fremført, at vedligeholdelsespengene skal øremærkes og dermed følge vejen, men foreløbig gælder puljeordningen. Budgettet herunder kontingentet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 5: Fastlæggelse af vederlag til kassereren: Rødvin af passende kvalitet og kvantitet godkendt. Ad 6: Eventuelle forslag: Der var ikke nogen forslag fra medlemmer eller fra bestyrelsen.

6 Ad 7: Valg af bestyrelse: Bjarne Gotholdt (nr. 44), Jacob Johnsen (nr. 57), Palle Lenzing (nr. 19), Cai Frimodt-Møller (nr. 1), Tina Bach Guldberg (nr. 9) og Ivan Boll (nr. 53) blev alle genvalgt. 6 Ad 8: Valg af revisor: Den hidtidige revisor Torben Skovgaard blev genvalgt. Ad 9: Eventuelt Formanden berettede om bekæmpelse af indbrud. Man har set en stigning i den sydlige del af Nordsjælland Politis område, og mente at der måtte gøres noget. Følgende råd blev givet: Hoveddøren skal forsynes med dobbelt-lås. Alle udadgående døre skal forsynes med lås, ikke vridelås! Sikkerhedshasper på vinduerne Læg smykker og andre værdigenstande i sikringsskab Sæt lysfølere op, hvis du har mørk indkørsel Lås skuret Desuden er nabohjælp den mest effektive indbrudssikring. Altså oplys når du er bortrejst og giv råd til naboerne. Desuden kan man give indtryk af at huset er beboeligt ved at parkere en bil i indkørslen, tømme postkasser, fylde affald i affaldssæk, rydde sne op til hoveddøren, vande blomster og brug tænd-sluk ure. Desuden kan man tilmelde sig en effektiv SMS service på Til slut: Køb kun Ikea møbler og anskaf en Rottweiler. Tina Bach oplyste om festudvalgets aktiviteter. Det kommende års loppemarked ville blive afholdt 5. maj Alle interesserede må gerne henvende sig, så man kan vejre stemningen. Henvendelse kan ske til Annemette nr. 58 eller Helene nr. 53. Sommerfesten er til gengæld meget populær. Tina Bach oplyste at datoen i 2013 bliver 31. august, og at deltagerne opfordres til at hjælpe med til opsætningen og især nedtagningen af det flotte telt. Torben Skovgaard informerede om arbejdet i tennisklubben. Træning af børnene fortsætter næste sæson. Det oplystes desuden, at en A-anpart er ledig. Dirigenten bad om en tilkendegivelse fra de tilstedeværende husstande om hvorvidt man ønsker at veststien sneryddes som en del af vinterbekæmpelsen. 13 ud af 30 var for. Bestyrelsen ser på sagen. Lizzie Jacobsen, nr. 87 fortalte om et tilfælde af organiseret bilvæddeløb på stamvejen og opfordrede samtidigt til at der reageres mod dette. Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og bestyrelsen for et godt samarbejde. Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet. Efterfølgende overgik forsamlingen til hyggeligt socialt samvær og et mindre traktement i restauranten. Referent: Ivan Boll Note: Ved sit bestyrelsesmøde den , har bestyrelsen konstituerede sig således: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53, suppleant

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere