Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen"

Transkript

1 Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53, suppleant 1 Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Formanden bød velkommen til de fremmødte, hvorefter mødet blev sat i gang i henhold til fremsendte dagsorden. Ad 1: Valg af dirigent: Torben Skovgaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at alle fremmødte havde modtaget indkaldelsen til generalforsamlingen rettidigt, og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Ad 2: Formandens beretning: Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde det seneste år og fremdrog en række punkter vedrørende vores område, ikke mindst de meget omfattende udbygningsplaner, som kommunen forventes at have i sin kommende kommuneplan. Men først det lokale område. Mod øst, syd og delvist vest er Hvidegårdsparken omkranset af fredede områder. Kommunen har pligt til at udarbejde en plejeplan for dette, og vi har presset på for dette i flere år. Området må efter bestemmelserne ikke springe i skov, og vi lægger derfor i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening pres på kommunen. Mod syd og vest bruges de fredede områder til græsning af heste mellem 1. maj og 1. oktober, hvilket hjælper. Vestsiden har hestefolde, som bruges om vinteren, og mod Klampenborgvej et grønt bælte, som bestyrelsen har tilplantet og passer så det kan lukke denne side af. Mod nord findes Klampenborgvej, som vedligeholdes af kommunen. I vores omegn har vi et godt og effektivt samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger, et samarbejde som er blevet intensiveret de sidste år, ikke mindst på grund af de store planer Kommunalbestyrelsen har for vores område, samt de meget høje prisstigninger, vi har oplevet fra 2011 til 2012 (62 % på snerydning og 58 % på vejvedligeholdelse). Især Trongårdsparken og Fortunvænget arbejder vi tæt samme med. Inde i Hvidegårdsparken har vi et parkområde omkring søen, og her findes en plejeplan. Kommunen passer området omkring søen, forbi gården og til og med gravhøjen. I det omfang kommunen ikke slår græsset tilstrækkeligt får vi hjælp af Lars Halkier i nr. 82, hvilket vi siger tak for. LH klipper også til tider græsset på plænen for enden af stamvejen, når kommunen ikke gør det ofte nok. Bestyrelsen har renholdt denne plæne i nogle år, og vil igen i år beskære og rense området, sådan at det ikke gror til. Vores veje er nogle steder i meget ringe forfatning, og selv om vi har fået ny belægning på første højre sidevej, er der i dag mange steder med store huller i slidlaget. Der afholdes ikke længere vejsyn, og bestyrelsen har derfor etableret en strategi, hvor vi er flere som samtidig presser kommunen og klager over udvalgte forhold.sidste år vedtog vi et budget hvor vi fastholder kommunen som leverandør, men vi er hele tide på udkig efter andre og billigere muligheder. Omkring fortovene, gjorde formanden opmærksom på at man har pligt til at friholde fortovet for hæk og buske i fuld bredde (begge fortovsfliserækker plus 30 cm indad) og i en højde op til 240 cm. Flere steder skal hækkene klippes væsentligt ind! Over kørebanen skal der friholdes i 4,20 meter, hvilket sker ved træbeskæringen. Øststien og veststien fejes et par gange årligt. Stockholmsgave, som er nabo mod øst, har fået et pålæg fra kommunen om at beskære deres træer op ad stien, da de i modsat fald skal betale for opretningen af stien. På veststien har alle beboere op til stien også fået oplyst at de kan blive erstatningspligtige, hvis deres træer er skyld i skader på stien. På

2 den vestlige side af veststien beskærer grundejerforeningen græsset og holder det nede, mens de tilstødende huse på østsiden selv skal passe deres kant mod stien. 2 Vores platantræer vokser hele tiden, og der blev vist billeder før og efter beskæring. Alle træer blev beskåret denne vinter Der er stor tilfredshed med beskæringen. Bladene samles og køres væk på grundejerforenings foranledning, typisk i midten af november måned. Husk at træerne tilhører kommunen, og at enhver beskæring eller forandring skal aftales forlods med kommunen og grundejerforeningen. På p-pladserne har vi hidtil klippet ukrudtet et par gange hver sæson, men vi overvejer nu om vi af økonomiske og praktiske årsager skulle bruge et ukrudtbekæmpende middel. Dagrenovationen har fungeret fint i 2012, og der har ikke været aflysninger pga. snefald. Alle fik ved vinterens start to ekstra sække, hvis den situation skulle opstå. Snerydning foretages nu af et privat selskab, som foruden at være kr. billigere, også rydder fortovene. Bestyrelsen har fået megen ros og tak for dette. Vi har to gange måtte minde dem om rydningen, men i det store hele ydes en ganske fin service. Kommunen inkluderede fire årlige kantstensfejninger i snerydningen, og da vi nu har en privat entreprenør, er vi ved at indhente tilbud på kantstensfejning også. Når der falder sne, skal hver beboer huske at man selv skal rydde overkørslen og steder hvor der ikke er ryddet. Det er selvfølgelig af hensyn til sine medmennesker at man bør gøre det. Hvis nogen kommer til skade på ens fortov og man ikke har holdt det fri for sne, kan man stå med et stort erstatningskrav (og forsikringen dækker ikke når man forsømmer sine pligter). Vores containerplads er ikke køn, men det bliver kun værre, når beboere eller andre efterlader det, som ikke kan være i containeren, foran den. Det samme gælder den emballage, som man kommer med. Er der fyldt, må tingene med hjem igen, og emballage (plastposer, papkasser), skal heller ikke smides eller henlægges. På nettet kan man finde Hvidegårdsparken på (eller stavet med å ), og der er også opslagstavle og fotoalbum. Desuden kan man abonnere på et nyhedsbrev, som kommer en gang om måneden, og se links til mange spændende sider, som har med vores område at gøre. Formanden mindede om, at vi har en rabatordning med Sadolin i Glostrup, hvor der ydes 25 % på al maling og lak, samt 15 % på gulve, tæpper, m.m. Desuden har vi oplysninger om billig telefon og internet (199 kr/måned tilsammen), mobiltelefoni uden faste udgifter (kun samtaler) og 21 kanalers TV for nul kroner hvis man bruger en antenne. Efter disse ord, gik formanden over til at præsentere et udvalg af de planer, som nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke mindst borgmesteren arbejder kraftigt på. Der er sket store ændringer i kommunens økonomiske handlemåde, vand og afløb er nu i et separat selskab og der har været meget store stigninger. Grundejerforeningen har i december 2011 set stigninger på snerydning (62 %) og på vejvedligeholdelse (58 %). Planerne om at privatisere offentlige veje er stadig i gang. Og alle skal betale mere til kommunen: Dyrehavegård med kr. (næsten en fordobling), prisen på fritidsordninger og SFO er oppe med 30 % de senere år og taksterne for f.eks. at låne lokaler, gymnastiksale og andet er også hævet markant. Oven i dette har kommunen nogle høje ambitioner. Kommunen har princip-tilsluttet sig en aftale om en letbane fra Glostrup til Lundtofte, og hvor kommunen skal betale sin del af de 938 millioner kr. som kommunerne på strækningen skal betale. Det forventes at blive 18 mio. kr. om året de næste 20 år plus eventuelt driftsunderskud. I kølvandet på letbanen har politikerne en række planer, og formanden viste tegninger og planer for en massiv udbygning af hele byens centrum. Planerne, som inkluderer tre højhuse, bebyggelse af P-pladsen foran storcentret og bebyggelse af alle grønne områder undtagen den gamle fæstningskanal, fortsætter op af Klampenborgvej. Ved Sorgenfrigårdsvej krydset er et højhus og flere høje huse på de grønne områder bag Lyngbygårdsvej. Fra Statoil tanken og ud af Lundtoftegårdsvej er der store planer, både for DTU og for Dyrehavegårds jorde, som i tegningerne er dækket med bebyggelse på ca. en tredjedel af hele arealet. Politikernes papirer viser at Dyrehavegårds jorde ved denne massive udbygning vil stige fra 110 til 380 millioner kr. i værdi, hvilket kan finansiere en del af udbygningen på jorden. Hvis politikerne har magt, som de har agt, vil vores område ikke være til at kende i 2020.

3 3 Opførelsen af et plejecenter på Dyrehavegårds jorde ses som det første trin på denne udvikling på at urbanisere området. Planen er p.t. lagt i skuffen igen, men på ingen måde fjernet. Der er mange tanker om at urbanisere vores område. Et andet aspekt er behovet for en lokalplan for Hvidegårdsparken. Bestyrelsen har haft møder med kommunen og opfordrer beboere til at deltage i arbejdet med de nye krav. Der vil blive lavet en spørgeskema-undersøgelse af, hvad vores holdning er til områdets anvendelse, udseende og særlige forhold. Kontakt formanden for at deltage. Formanden gav en oversigt over, hvad man var glade for i bestyrelsen. Samarbejde med kommunen fungerer godt og der er en god dialog med forvaltningerne. Til gengæld er styringen i kommunen meget mangelfuld, og det ses i behandlingstider og omfanget af det, der gøres. Bestyrelsen er også glad for de positive tilkendegivelser og støtte, som kommer fra beboerne. Man er mindre glad for, at der køres for stærkt på både stamvejen og sidevejene det er farligt, især når der er mange udkørsler og børn som leger. Vi kunne også ønske, at man tog mere hensyn til fællesskabet, både når man henkaster affald ved containerne, og når man ikke passer ydersiden af sin grund. Og så skal man huske at bekæmpe mosegrise, straks de ses på området (bestyrelsen kan hjælpe med vejledninger og gode råd). Med disse ord sluttede formandens beretning. Diskussion: Til formandens beretning fremførtes efterfølgende en række spørgsmål og kommentarer: Peter Tretow-Loof, nr. 34: Beboerne opfordres til at holde rendestensriste frie for græs og ukrudt, der helt eller delvist hindrer regnvandets bortledning. Alternativt bør foreningen lade dette udføre over driften. Formanden: Formanden erklærede sig enig i synspunktet. Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse til kommunen om dette, men oplevet at det tager meget lang tid før kommunen reagerer trods at det er den, som har vedligeholdelsen af veststien. Peter Tretow-Loof, nr. 34: Opfordrede til at snerydningen i fremtiden også omfatter veststien. (Se senere tilkendegivelse under eventuelt). Peter Tretow-Loof, nr. 34: Lyngby-Taarbæk kommune bør opfordres til at beskære platantræerne, da det trods alt er kommunens træer.

4 Formanden: Tiltaget er forsøgt ved flere lejligheder uden held, men bestyrelsen enig i synspunktet. 4 Bjarne Roed, nr. 55: Med baggrund i de seneste 3 indbrud i området efterlyses en hurtig alarmering af beboerne via mail så eventuelle observationer gjort i området stadig er brugbare. Formanden: Bestyrelsen vil fremover sørge for hurtigt at informere om kriminalitet i området. Kjeld Almer Nielsen, nr. 10: Har bestyrelsen en holdning til forslaget om lysregulering af Hvidegårdsparken/Klampenborgvej? (Herunder en mulig sideeffekt med nye støjsvage belægninger.) Formanden: Bestyrelsen har endnu ikke diskuteret dette, men tager spørgsmålet op. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. Ad 3: Revideret årsregnskab 2012: (ved kasserer Palle Lenzing (nr. 19)) Indtægter: Kontingent: Alle har betalt. Renter: Foreningens almindelige konto giver lige præcis NUL i rente det er tidernes ugunst. Formidling af postkasser: Ved lov var det blevet bestemt, at alle husstande skulle have postkasser ved vejskel senest den 1. januar Grundejerforeningen har været behjælpelig med at skaffe en rimelig aftale om opsætning af postkasser hos de medlemmer, der måtte ønske det. Ca. halvdelen af medlemmerne fik opsat postkasser på denne måde. Ordningen har hvilet i sig selv. Ekstraordinær indtægt: Beløbet hidrører fra ejendomsmægler, der har søgt oplysninger. Udgifter: Vejvedligeholdelse: Kommunen har opkrævet et højt beløb, således som vi fortalte på sidste generalforsamling. Vedligehold af friarealer (opsamling af blade m.v.): Der er afholdt midler i det budgetterede omfang heraf nogle, som vedrørte sidste år. Møder, kopi, kontor, gebyr m.v.: Den største post er afholdelsen af generalforsamlingen. Posten indeholder også bankgebyrer samt almindeligt kontorhold. Der er brugt lidt mindre end budgetteret (ca kr.). Platantræer beskæres: Platantræerne på sidevejene blev beskåret i foråret 2009 ( kr.) og i foråret 2010 blev stamvejens træer beskåret ( kr.). Der er ikke afholdt penge hertil i Rensning af øst-og veststier: Der er ikke afholdt særskilte midler hertil i Parcelhusejernes Landsforening: Alle medlemmer af grundejerforeningen er kollektivt med i Parcelhusejernes Landsforening og modtager foreningens blad. Beløbet dækker endvidere grundejerforeningens forsikring. Vinterbekæmpelse: Grundejerforeningen havde i årets begyndelse forsat en abonnementsordning med kommunen og havde derfor forudbetalt for månederne januar marts Bestyrelsen har besluttet at skifte leverandør for så vidt angår sæsonen 2012/13. Det er en billigere ordning og til gengæld får vi nu også fortovene fejet. Den nye leverandør: PO Anlæg og Vedligeholdelse opkræver betaling månedsvis bagud. Formidling af postkasser: Som det ses hvilte ordningen i sig selv. Aktiver: Forudbetalt vinterbekæmpelse: Da der nu betales månedsvis bagud til den nye leverandør bliver der nu ikke tale om forudbetaling. Danske Bank: Indestående i banken var ca kr. mere end budgetteret. Dette skyldes hovedsagelig, at der ikke længere sker forudbetaling for vinterbekæmpelse til kommunen.

5 5 Passiver: Opsparing til senere beskæring af platantræer: I alt er der ved året udgang hensat kr. på opsparingskontoen. Egenkapital i øvrigt. Beløbets størrelse skal ses i lyset af, at det er nødvendigt at have en betydelig likviditet, da hovedparten af foreningens udgifter forfalder i årets første del, medens indtægterne d.v.s. kontingenterne først indgår i sommermånederne. Egenkapitalen er stort set uændret Revision: Regnskabet er revideret og underskrevet af foreningens revisor, Torben Skovgaard. Ad 4: Budget og kontingent for 2013: (ved kasserer Palle Lenzing (nr. 19)) Bemærkningerne til budgetforslaget følger stort set bemærkningerne ovenfor til regnskabet. Medlemskontingent: Kontingentet foreslås fastsat til uforandret kr. pr. medlem. Renter: Med det nuværende renteniveau er det højst usikkert, om banken vil betale renter. Vejvedligeholdelse: Det er nu Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S der står for vejvedligeholdelsen ikke som tidligere kommunen. Det nye selskab opkræver hele beløbet i 2013 kr ,40 i et hug primo januar Vedligeholdelse af friarealer: Der budgetteres med, at der i al væsentlighed skal udføres de samme opgaver som hidtil. Beskæring af platantræer: Der budgetteres med beskæring af alle platantræer i begyndelsen af Gartneren, der har afgivet billigste tilbud, skal have kr. for arbejdet. Parcelhusejernes Landsforening: Som hidtil betales der kontingent samt forsikringspræmie til Landsforeningen. Vinterbekæmpelse: Bestyrelsen regner med at vi vil fortsætte med samme leverandør som i sæsonen 2012/13 forudsat der kan opnås en gunstig kontrakt. Indestående i Danske Bank: Det relativt store beløb skal ses i lyset af, at det dels indeholder opsparingen til senere beskæring af platantræerne ( kr.) dels skal sikre den nødvendige likviditet til afholdelse af udgifter i foråret Opsparing til fremtidig beskæring af platantræer: Opsparingsordningen hvor der af hvert medlemskontingent hensættes 500 kr. foreslås fortsat med henblik på at træerne vil kunne beskæres ca. hvert 4. år. Spørgsmål: Heine Jepsen, nr. 97: Ønskede en forklaring på det budgetterede beløb til vejvedligeholdelse, herunder prioriteringen af pengene. Formanden: Indbetalingen fra Hvidegårdsparkens Grundejerforening indgår i en puljeordning med andre ejerforeninger. Ved prioritering af vedligeholdelsesindsatsen tilgodeses de mest nedbrudte veje først. Forslag har været fremført, at vedligeholdelsespengene skal øremærkes og dermed følge vejen, men foreløbig gælder puljeordningen. Budgettet herunder kontingentet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 5: Fastlæggelse af vederlag til kassereren: Rødvin af passende kvalitet og kvantitet godkendt. Ad 6: Eventuelle forslag: Der var ikke nogen forslag fra medlemmer eller fra bestyrelsen.

6 Ad 7: Valg af bestyrelse: Bjarne Gotholdt (nr. 44), Jacob Johnsen (nr. 57), Palle Lenzing (nr. 19), Cai Frimodt-Møller (nr. 1), Tina Bach Guldberg (nr. 9) og Ivan Boll (nr. 53) blev alle genvalgt. 6 Ad 8: Valg af revisor: Den hidtidige revisor Torben Skovgaard blev genvalgt. Ad 9: Eventuelt Formanden berettede om bekæmpelse af indbrud. Man har set en stigning i den sydlige del af Nordsjælland Politis område, og mente at der måtte gøres noget. Følgende råd blev givet: Hoveddøren skal forsynes med dobbelt-lås. Alle udadgående døre skal forsynes med lås, ikke vridelås! Sikkerhedshasper på vinduerne Læg smykker og andre værdigenstande i sikringsskab Sæt lysfølere op, hvis du har mørk indkørsel Lås skuret Desuden er nabohjælp den mest effektive indbrudssikring. Altså oplys når du er bortrejst og giv råd til naboerne. Desuden kan man give indtryk af at huset er beboeligt ved at parkere en bil i indkørslen, tømme postkasser, fylde affald i affaldssæk, rydde sne op til hoveddøren, vande blomster og brug tænd-sluk ure. Desuden kan man tilmelde sig en effektiv SMS service på Til slut: Køb kun Ikea møbler og anskaf en Rottweiler. Tina Bach oplyste om festudvalgets aktiviteter. Det kommende års loppemarked ville blive afholdt 5. maj Alle interesserede må gerne henvende sig, så man kan vejre stemningen. Henvendelse kan ske til Annemette nr. 58 eller Helene nr. 53. Sommerfesten er til gengæld meget populær. Tina Bach oplyste at datoen i 2013 bliver 31. august, og at deltagerne opfordres til at hjælpe med til opsætningen og især nedtagningen af det flotte telt. Torben Skovgaard informerede om arbejdet i tennisklubben. Træning af børnene fortsætter næste sæson. Det oplystes desuden, at en A-anpart er ledig. Dirigenten bad om en tilkendegivelse fra de tilstedeværende husstande om hvorvidt man ønsker at veststien sneryddes som en del af vinterbekæmpelsen. 13 ud af 30 var for. Bestyrelsen ser på sagen. Lizzie Jacobsen, nr. 87 fortalte om et tilfælde af organiseret bilvæddeløb på stamvejen og opfordrede samtidigt til at der reageres mod dette. Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og bestyrelsen for et godt samarbejde. Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet. Efterfølgende overgik forsamlingen til hyggeligt socialt samvær og et mindre traktement i restauranten. Referent: Ivan Boll Note: Ved sit bestyrelsesmøde den , har bestyrelsen konstituerede sig således: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53, suppleant

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2012 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2012 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53

Læs mere

Hvidegårdsparkens Grundejerforening

Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Hvidegårdsparkens Grundejerforening

Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Hvidegårdsparkens Generalforsamling 24. Marts 1998

Hvidegårdsparkens Generalforsamling 24. Marts 1998 Hvidegårdsparkens Generalforsamling 24. Marts 1998 Referat Bestyrelsen representeret ved: Grethe Steen (GS) Cai Frimodt-Møller Palle Lenzing (PL) Torben Pflug Jacob Johnsen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Jørgen Frank (63). Konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Optælling af deltagere gav følgende resultat: 28 stemmeberettigede.

Jørgen Frank (63). Konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Optælling af deltagere gav følgende resultat: 28 stemmeberettigede. o HVIDEGARDENS o HVIDEGARDSPARKEN 2800 LYNGBY GRUNDEJERFORENING o R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G Lyngby Uddannelsescenter Tirsdag den 21.03.1995 REFERAT Henvisning til tidligere udsendte

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af Hvidegårdens, Grundejerforenings ordinære general forsamling tirsdag den 8. april 1986, kl på Hotel Fortunen.

Referat af Hvidegårdens, Grundejerforenings ordinære general forsamling tirsdag den 8. april 1986, kl på Hotel Fortunen. Referat af Hvidegårdens, Grundejerforenings ordinære general forsamling tirsdag den 8. april 1986, kl. 20.00 på Hotel Fortunen. D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1985 3. Rengskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016

Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016 Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse af

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 1985, kl på Hotel Fortunen.

Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 1985, kl på Hotel Fortunen. Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 1985, kl. 19.30 på Hotel Fortunen. D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1984 3. Regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 15.1.2015 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2014 og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 1. april i elevkantinen på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 1. april i elevkantinen på Pilehaveskolen v/formanden Morten Munkesø, Valmuebakken 22, 2625 Vallensbæk, tlf. 4362 4669 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 1. april i elevkantinen på Pilehaveskolen

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere