Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted

2 Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst 7. Visitation 8. Samarbejdspartnere

3 1. Villa vivamus Villa vivamus Ålekistevej Vanløse Hjemmeside: Daglig leder og Psykolog Janne Fabricius Ejerforhold Villa vivamus er organiseret som privatejet og udskilt i en enhed, der kan revideres i henhold til de almindelige lovkrav. Revisionen bliver foretaget af Revisor: Chr. Mortensen A/S Adelgade 15, 1304 København K v/bent Kofoed.

4 2. Formål, etiske principper og pædagogik Vivamus målsætning og forudsætning: At de unge er i et trygt miljø, hvor de kan få hjælp til at udvikle sig i overensstemmelse med egne behov og deres iboende muligheder, og lære at begå sig socialt både med ligestillede, og med mennesker de møder i det omgivende samfund. På opholdsstedet gives støtte til skolearbejdet, der skal give barnet/den unge den faglige kompetence, der så vidt det er muligt svarer til egne evner og ønsker. Der støttes op om deltagelse i livet udenfor opholdsstedet, såsom udflugter, rejser, kulturelle aktiviteter, sport og foreningsliv, evt. med personlig støtte af kendte voksne når dette behøves. Der gøres en massiv indsats for at bevare og udbygge forholdet til hjemmet, hvad enten barnet/den unge vender hjem, eller flytter hen et andet sted. Når opholdet på Vivamus ophører, kan den unge gå videre i deres liv med færdigheder der giver dem mulighed for succes i måske arbejdslivet, i et eventuelt familieliv eller i et beskyttet miljø der svarer til den enkeltes behov. De kan gå videre med mod på livet, tillid til andre mennesker og glæden ved det muliges kunst. Det pædagogiske, psykologiske behandlingstilbud: Behandlingstilbuddet er at planlægge en speciel, individuelt tilrettelagt omsorg, pleje og behandling for den unge. Dette gøres ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på behandlingsstedet, som giver mulighed for, at den unge kan arbejde med sin egen udvikling. En respektfuld, grænsesættende og korrigerende pædagogik er et supplement til den omsorgsgivende dialog. at tilrettelægge og gennemføre individuelle behandlingsplaner, der har til formål at støtte den unges personligheds- og identitetsudvikling at observere og afklare den unges udviklingspotientiale samt ressourcer over en 4-6 måneders observationsperiode, i de rammer vi udsætter den unge for. Fx er det opgaven at foretage observationer på reaktioner på samspil med de nære voksne i Vivamus, i gruppen, i netværket, reaktioner på omsorg, krav, korrektioner og på de miljøterapeutiske rammer hvordan reagerer den unge på strukturen og det jeg-støttende, adfærdsregulerende og spejlende miljø at bibringe den unges større tro på eget værd - større selvindsigt, samt

5 lære den unge at udnytte egne evner og udviklingsmuligheder at samarbejde med kommunerne. at der er en meget tæt voksenkontakt at der er tale om en personinvolverende og anerkendende pædagogisk indsats i en forudsigelig og tryg struktureret hverdag at man motiverer de udadreagerende unge ved fysiske aktiviteter Den teoretiske referenceramme: Behandlingen på Vivamus overvejende en individuel behandling, opbygget med en miljøterapeutisk indsats. Miljøterapeutisk behandling tager udgangspunkt i : Beskyttelse Støtte Struktur Engagement Anerkendelse. 1) Beskyttelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som sikrer fysisk velvære, og som mindsker belastningen ved at have utilstrækkelig selvkontrol eller almagtsfølelse. Beskyttelse vil sige at give tryghed, skærme eller tage hånd om. Målet er at hindre destruktiv, udadrettet adfærd. En vigtig del af beskyttelsen vil være forskellige kontrolforanstaltninger og grænsedragning, men det omfatter også f.eks. hjælp til personlig hygiejne. 2) Støtte: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører til, at den unge føler sig bedre/er gladere, og som øger selvværdet. Grundtanken i støtten er, at den skal få den unge til at føle velvære og sikkerhed. Det skal øge den unges selvfølelse og derigennem mindske fortvivlelse og angst. Udfordringen er at vurdere, hvor meget støtte og hvilken form for støtte, den unge skal have. For meget støtte kan øge beboerens følelse af uduelighed, afmagt og afhængighed. 3) Stuktur: Bevidste, planlagte handlinger (rutiner) i miljøet, som skaber forudsigelighed over tid (gennem dage og uger), og som skaber forudsigelighed mht. sted og situationer. Struktur er alle de aspekter ved miljøet, som lægger vægt på forudsigelighed og gør miljøet mindre flydende. Strukturen skal få den unge til at føle sig trygt knyttet til omgivelserne uden at være bange for at blive invaderet eller overladt til sig selv. 4) Engagement: Bevidst, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører til, at den unge knytter sig aktivt til sit sociale miljø (indenfor og udenfor Vivamus) og lever i dette. Engagement kaldes på engelsk involvement, og andre nærliggende begreber er fællesskab, aktivitet eller fælles handlinger. Målet er at bringe den unge ind i en aktivt handlende fase, give vedkommende en følelse af at mestre tilværelsen, specielt i sociale sammenhænge. Det er ligeledes et mål, at den unge

6 påtager sig mere ansvar for sine handlinger. 5) Anerkendelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som bekræfter den unge individualitet og egenart. Disse processer: a) tillader den unge at udtrykke sin lidelse. b) tilrettelægges så den unge bedre forstår sin egen utilstrækkelighed og regression. c) giver plads til at tolerere/acceptere afvigelser, tab og ensomhed. Anerkendelse kaldes på engelsk validation, og andre ord for denne søjle kunne være bekræftelse, validering, gyldiggørelse. Dette element hører med til et helt miljøterapeutisk tilbud, men det er langt fra alle unge, som kan deltage i eller få udbytte af disse processer. Det forudsætter, at den unge har gennemgået en udvikling, der giver vedkommende et højere funktionsniveau, ligesom den unge må have en vis grad af selvindsigt. Der arbejdes derfor i Vivamus ud fra flere metoder i den miljøterapeutiske behandling, nemlig spejlende miljøterapi, jeg-støttende miljøterapi, anerkendende tilgang og en adfærdsregulerende tilgang. Valget mellem disse forskellige behandlingsmæssige tilgange afhænger af, hvor godt vi kender den unge, og hvor den unge er i sin udvikling. Gennem spejling forsøges det gennem sproget, at hjælpe den unge at lære sig selv bedre at kende ved sammen med den unge at søge meningen i adfærden. Formålet med den jeg-støttende miljøterapi, er at udvikle jeg-funktioner, som er nødvendige for at klare sig, fx at udsætte behovstilfredsstillelse dvs. at kunne udholde ventetid. Jeg-støttende miljøterapi omfatter desuden de daglige rutiner og programmer samt en støttende fysisk indretning med henblik på at give ro og stabilitet. Den samlede behandling på Vivamus indeholder desuden følgende elementer: Autismefagligt pædagogiske værktøjer: struktur og visualisering - et redskab til forberedelse og fastholdelse af en daglig plan i billeder og rutiner sociale historier - et redskab til forberedelse af de unge på særlige og svære situationer tegneseriesamtaler - et redskab til efterbehandling, hvor sociale hændelsesforløb fortolkes på det sagte, det tænkte og det følte plan KAT-kassen - et redskab til fortolkning af sociale

7 situationer Reflekterende praksis: anerkendende pædagogik - at sætte fokus på forandring gennem positiv tilgang samarbejdsbaseret problemløsning - hvordan vi undgår konflikter og udvikler den unges fleksibilitet coaching - at støtte den unge i refleksion over sin situation med henblik på at tage beslutninger om eget liv identifikation af viden refleksion i handling godt samarbejde kræver fælles sprog samarbejde på tværs af fagligheder og positioner samarbejde om den personlige faglighed og den faglige personlighed På Vivamus arbejdes der desuden med omsorg. Pædagogerne responderer på den enkelte unges adfærd og regulerer denne om nødvendigt, sætter grænser, stiller sig til rådighed og rummer den unges smerte og frustration. Det er centralt i behandlingen at styrke den unges tillid til omsorgspersonerne. blandt vores arbejdsredskaber kan nævnes socialpædagogisk intervention og relationsdannelse vi forholder os fagligt, såvel menneskeligt til den unge problemstilling vi kan rumme det kaos, den unge oftest oplever vi kan rumme den fjendtlighed og reservation, som den unge oftest møder os med vi forholder os her-og-nu-orienteret, og møder den unge, hvor den er vi tilbyder den unge en relation til tydelige, troværdige voksne vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vi tilbyder en hverdag, hvor struktur og forudsigelighed fylder meget 2.1 Målgruppe Vivamus er et ophold og behandlingssted for 10 normaltbegavede unge i alderen år ved indskrivningen, med diagnose indenfor det autistiske spektrum (ASF) & ADHD. Unge udredt i psykiatrisk regi eller på psykologisk klinik og som typisk har en lidelse indenfor det autistiske spektrum (ASF) eller dobbelt diagnose med eks. både skizofreni og autisme. autisme m/skizofreni

8 autisme m/depression unge m/aspergers Syndrom autisme m/spiseforstyrrelser unge diagnosticeret m/adhd De er typisk kendetegnede ved empatiforstyrrelser, der gør at de ikke kan mærke eller forstå mennesker omkring dem. De oplever mange gange at misforstå andre mennesker og selv blive misforstået - uden at forstå hvorfor det sker. De er kendetegnede ved manglende fleksibilitet, hvilket gør hverdagen vanskelig. De er kendetegnede ved have anderledes sanseoplevelser af eks. smag, lyd, smerte mv., der kan gøre at de lettere bliver overvældet af verden omkring dem. De er kendetegnede ved at have lav frustrationstærskel, der gør at de kan være udadreagerende eller helt tilbagetrukkede, når belastningen overstiger det, som den unge kan kapere. Oveni kommer så en psykisk lidelse, som typisk først diagnosticeres i præpuberteten. Det kan være skizofreni, angst, depression osv. Det kan dreje sig om unge, hvor det psykiatriske system har vurderet, at der overvejende er tale om behov for behandling. Disse anbringelser og den efterfølgende behandling kan foregår i et samarbejde med psykiatrisk sygehus og Vivamus interne psykolog og eksterne psykiatriske konsulent, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt. Det kan være børn og unge som (ud over ovenstående): har store problemer med at klare dagligdagen ikke fungerer alderssvarende mangler grundlæggende selvtillid har identitetsproblemer, hvilket ofte giver sig udslag i angst. ikke er i stand til at opleve eller give udtryk for egne behov har brug for et specielt undervisningstilbud har svært ved at klare sig i en gruppe har svært ved at danne relationer og få venner

9 3.Dagligdagen Den unge vil blive tilbudt i forhold til taksten: Hver ung bliver tilknyttet 2 kontakt personer. Hvert teams opgave er, at være de primære relationsopbyggere til den unge og derudover hjælpe den unge med praktiske ting, holde kontakten til forældre/pårørende, afholde møder med PPR og socialforvaltning, udarbejde behandlingsplaner i tæt samarbejde med lederen og behandlingsstedets psykolog samt skrive 2 statusrapporter om året i henhold til reglerne i serviceloven. Ugentlige jeg støttende samtaler. Struktureret hverdag. Dagtilbud skole / uddannelse / arbejde. Hjælp til ungdoms / voksenliv / arbejdsliv. Relationsarbejde / venskaber. Hjælp til fritid / aktiviteter. Udflugter. Ferier. Tøj. Lommepenge. Aktiviteter hvis den unge ikke er i stand til at gå i skole på fuldtid. Samarbejde med familien, forældre samtaler, grupper. Behandlingsarbejde, der hvor den unge er og ikke i forhold til de andre unges behandling. Sund og varieret kost. behandlingsplaner / statusrapporter. Samarbejde med psykologer og psykiater. Respekt. Humor. Lederen har det overordnede pædagogiske behandlingsansvar for de enkelte unge. Lederen deltager i alle møder med socialforvaltningen og har det overordnede ansvar for visitationen af nye unge, deltager i personalemøder, undervisning, supervision, behandlingsmøder mm. Dagligdagen på Vivamus er tilrettelagt med en fast struktur, som hjælper den unge, der ofte er præget af indre kaos, med at overskue deres hverdag og gøre den så tryg og forudsigelig, som det er muligt. Det forventes, at den unge er tilknyttet et dagtilbud. Ugeskema: Ugeskema, laves i samarbejde med den unge, kan indeholde følgende behandlingselementer: Undervisning, projekter, husmøde, individuel samtale hos psykolog og fritidsaktiviteter. Ugeplanen gør dagen og ugen forudsigelig og dagligdagen tryg og lærer den

10 unge om nødvendigheden af planlægning og mulighed for at glæde sig til fremtidige opgaver og funktioner. Den kan skabe orden i kaos for den unge. vil desuden synliggøre aktivitetsniveauet for den enkelte unge. Rammer: Der laves individuelle rammer for den enkelte ung. Disse rammer bliver til ud fra behandlingsplanen, som er udarbejdet i samarbejde med den anbringende kommune, og ændres løbende i takt med at delmål nås. Rammerne udarbejdes i teamet og mellem leder og psykolog og i samarbejde med den unge, rammerne indeholder faste aftaler om, hvad den enkelte unge ønsker, må, skal og kan og ikke må. Rammerne kan bruges som evalueringsredskab ift. behandlingen. Husmøder: Hver uge afholdes der husmøde for alle de unge samt de pædagoger der har vagt den pågældende dag. Der foreligger en fast dagsorden, hvor det bl.a. planlægges, hvilke dage den enkelte unge har maddag og/eller rengøring. Dette går på skift mellem alle de unge. Det er også muligt for den unge at tage ting op og/eller fremkomme med ønsker, som de gerne vil have behandlet på pædagogernes teammøde. Vi gennemgår kalenderen for derved at informere de unge om, hvem der kommer i huset og/eller aktiviteter mm. På husmødet kan diskuteres hvad som helst fra ris/ros til hinanden tilønsker om ture og aktiviteter ud af huset, nyanskaffelser mm. Husmødet er forudsigeligt, da den unge på forhånd kender dagsordenen, samtidig er det en træning i at sidde i en større gruppe, lytte til andre, selv få sagt noget blandt mange og være med til at tage beslutninger. Måltider: Der er morgenmad fra kl Kl bliver morgenmaden ryddet ud, da de unge skal være oppe og i gang med deres dagtilbud. Der kan være undtagelser, hvis den unge f.eks. er syg eller har fri. Der er frokost kl.12 Der er eftermiddags the kl Aftensmaden er ved 18-tiden, medmindre der foregår noget specielt, som gør, at det må rykkes. Der er the ved tiden. Madlavning: Aftensmad bliver fremstillet og serveret af en kontakt person i samarbejde med den ung, der har maddag. Morgenmaden laver nattevagten, frokosten spiser den unge i skolen eller på

11 vivamus hvis de er hjemme. I weekenderne serveres der brunch kl , tilberedes af døgnpædagogerne og de af de unge, der er morgenfriske. Traditioner: Det er vigtigt for vivamus at opbygge traditioner og kultur omkring de unge, så de på den måde får en oplevelse af årets gang. Opholdsstedt markerer også årstidernes skiften og holder traditioner med fastelavn, påskeæg, sommerferiepostkort og kalendergaver i hævd, så de unge kan bringe traditioner med sig, når de flytter. Hver sommer afholder Vivamus en sommerfest for de unge, deres forældre, søskende og andre pårørende. I december måned inviterer vi til et julearrangement, som er for de unge, deres familier og medarbejderne. Vi spiser traditionel julemiddag, og bagefter laver vi julepynt. Vi holder en julefrokost for de unge og medarbejderne inden juleferien. Derudover, holder vi de unges fødselsdag og evt. andre festligheder (konfirmation, eksamen m.v ) Vivamus, vil en gang om året holde en dag for gamle beboere. Forældrekontakt: Vivamus mener, at det er vigtigt for den unge, at bevare kontakten til sine forældre, familie og øvrige netværk eller få hjælp til at reetablere denne kontakt. Fritiden: Som en del af behandlingen, går vi sammen på fx biblioteket, i svømmehallen, i motionscenter m. v Meget af den unges fritid går med at hygge sig med de andre de andre unge, deltage i planlagte aktiviteter og tale med medarbejderne på afdelingen. I lokalområdet er der gode muligheder for at dyrke fritidsinteresser - både i ungdomsskolens regi og i diverse sportsklubber. Det er dog de færreste unge, der er i stand til at deltage i disse aktiviteter, da de fleste har vanskeligt ved at fungere i større grupper. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at motivere den enkelte ung til at komme ud i nærmiljøet, til sport eller andre aktiviteter, introducere dem til den virkelige verden.

12 Vi har ansvaret for den unge, og gør meget ud af at fortælle den unge dette samt vise dem omsorgen i dette. Den enkelte unge skal derfor altid aftale med os, når han/hun skal i byen/forlader huset: Han/hun skal fortælle, hvor han/hun skal hen og hvornår den unge er tilbage. De unge, må gerne have besøg på Vivamus. Det skal dog aftales forinden for at sikre, at ikke alle har besøg på samme tid - og besøgene ikke falder sammen med planlagte aktiviteter. Familie og eller andet netværk må gerne overnatte i weekenden på Vivamus, hvis der er indgået aftale herom på forhånd. Weekends og andre feriedage, aftales individuelt med den unge og dennes familie, og kan løbende ændres, når behovene forandres. Aftalerne laves med den enkelte unge og kontaktpædagogen. ferier: Vivamus mener, at ferier og ture giver mange positive oplevelser og derudover har en behandlingsmæssig funktion. Vi lærer noget om det land, vi rejser i, både inden- og udenlands. Derudover giver vi den unge kulturelle oplevelser, og vi oplever, hvordan den unge reagerer uden for institutionens ramme. Vi tager på ferie i sommerferien og efterårsferien/vinterferien. De to ferier er af en lille uges varighed. De fysiske rammer kan både være en fællestur for hele gruppen og adskilte mindre grupper. Derudover er der mulighed for nogle weekendture. Disse er som regel aktive, kano, kajak, klatring, fisketure mm. Lomme/tøjpenge: Der udbetales lomme- og tøjpenge i henhold til kl s takster. Til hver ung er knyttet to primærpersoner, som har behandlingsansvaret og varetager den fortløbende kontakt til forældre og andre relevante personer omkring barnets sociale hver-dag. Der afholdes statusmøder (hvor psykolog og sagsbehandler deltager) Det tilsigtes, at vores unge får et dagsforløb, der svarer til jævnaldrende unges forløb. Det vil sige at tage i skole om morgenen kl. 8:30, holde fri kl.14:30, evt. i klub, ordne personlige gøremål, være i kontakt med kammerater i lokalt netværk, fritids-interesser etc. Vi har åbent 365 døgn.

13 3.2 Kvartal- og årsplan En overordnet årsplan udarbejdes af personalegruppen og er gældende for et skoleår. Første skoledag efter sommer-, efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie vil foreligge en detaljeret oversigt over vivamus aktiviteter i det følgende kvartal. Alle uger er så vidt muligt bygget ens op for at skabe forudsigelighed og tryghed. 3.3 Koordinering af pædagogisk indsats Vivamus arbejder med en kombination af individuel behandling og socialpædagogisk behandling, der via et tæt samarbejde mellem forældre, psykolog, anbringende myndighed og andre involverede parter giver denne målgruppe, mulighed for at tilegne sig mange færdigheder, og samtidig bibringer dem færdigheder, metoder og udtryksformer, som medvirker til den enkeltes alsidige udvikling. Vi lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem personalet således, at dagligdagen bliver tilrettelagt så den unge samlede trivsel og udvikling tilgodeses. Vi finder det væsentligt at styrke den unges selvværd og vil i kraft af respekt for den unges hidtidige erfaringer videreudvikle deres ressourcer og potentialer. I samarbejde med vores supervisor tilrettelægger vi jævnligt indsatsen. 3.4 Behandlingsarbejdet Afdelingens psykolog har det overordnede psykologiske behandlingsansvar for den enkelte ung. Psykologen deltager i behandlingskonferencer og udfærdigelse af behandlingsplaner samt er ansvarlig for udredning og behandling af de unge. Psykologen har det overordnede ansvar for at den unge inddrages i egen behandlingsplan både før og efter en behandlingskonference, dette foregår i anerkendende samtale med den unge omkring dens udvikling og ønsker om samme. Kontaktpædagogen og psykologen varetager disse samtaler, for den enkelte unges vedkommende 2 gange årligt. Udgangspunktet i behandlingsarbejdet er en høj grad af fleksibilitet således, at det er muligt at møde det enkelte barn, der hvor det er og tage udgangspunkt i dets behov for støtte og udvikling og behandling. Forældresamarbejdet bygges på gensidighed og information. Barnet generelle funktion drøftes løbende via telefonisk kontakt, samtaler og statusmøder.

14 Vivamus udviser forståelse og rummelighed. Desuden ønsker vi at skabe forståelse for nødvendigheden af, at forældrene indgår i samarbejdet omkring barnet. Her arbejder vi med at indgå aftaler med forældrene, der kvalificerer og støtter dem i forældrerollen. Personalet vil løbende blive opkvalificeret via efteruddannelse i blandt andet miljøterapi, Studio III. Sopra og psykolog compagniet. 4. Personalet Vivamus personalepolitik: vi ønsker, at alle medarbejderne opfatter Vivamus som en helhed at den enkelte medarbejder tager ejerskab for sit team og for opholdsstedet at vi arbejder ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder at vi har et udviklende miljø, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling ved at deltage i uddannelse og supervision, så der til stadighed ydes en kompetent, målrettet og kvalificeret omsorg og behandling vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang vi ønsker, at vi som personale får viden og deler viden, så vi er parate til at løfte de opgaver, vi bliver stillet overfor vi ser muligheder frem for begrænsninger vi ønsker, at samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er tydelige og respektfulde, så vi i fællesskab kan løse opgaven. Vivamus personalenormering og sammensætning: Vivamus har ansat pædagogiske medarbejdere, hvoraf 1-2 udgør vågen nattevagt, 1 leder og 1 psykolog. Afdelingen har tilknyttet en ekstern psykiatrisk konsulent. Til afdelingen er knyttet vikarer. Lederen indgår ikke som en del af den daglige normering, men er et supplement til det pædagogiske arbejde i enkelte situationer. På opholdsstedet vil der i dagtimerne møde pædagogisk personale ind sammen med lederen fra Med pædagogisk personale menes, pædagoger, SOSU- assistenter, sygeplejesker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der vil møde en buffer ind der skal rykkes op og ned i forhold til om der er sygdom eller andet feks. en ung der skal ud af huset. Hvis ikke hedder vagten

15 Ellers vil der møde 3 aftenvagter ind kl og en sovende nattevagt kl. 22. Derudover vil der være ansat en adm. personale og en person der står for den daglige rengøring. Der vil til huset været tilknyttet en pedel. Personalet arbejder efter et rullende skema. Hver anden uge er der supervision og behandlingskonference og hver anden uge er der personalemøde. Det er et krav, at alle medarbejdere, som ansættes i faste stillinger, skal forevise en børne- og straffeattest, og at ansættelsen er betinget af, at der i børne- og straffeattesten ikke er angivet forhold, som er uforenelig med arbejdet med børn og unge. Overenskomster: Vivamus har ingen overenskomst. Ansættelser: Stillingtagen til ansættelse af nye medarbejdere, foregår efter individuel vurdering af Vivamus ansættelsesudvalg. Ansættelsesbrev: Forud for enhver ansættelse udarbejdes en ansættelseskontrakt, som underskrives af arbejdsgiveren og arbejdstageren senest 14 dage efter ansættelsen. Ansættelsesbrevet udarbejdes således, at rammerne i nærværende virksomhedsplan gøres gældende for begge parter. Der foretages en lønindplacering i forhold til anciennitet og erfaring, ligesom der evt. særlige vilkår for den individuelle ansættelse. Prøvetid: Da ansættelsen de første 3 måneder er at betragte som en gensidig aftalt prøvetid, er der aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Afskedigelse / Opsigelse: I henhold til gældende lovgivning på de enkelte ansættelsesområder. Medarbejderen er bekendt med og har accepteret, at Vivamus kan komme i en økonomisk situation pga. manglende henvendelser, hvor personalereduceringer kan blive nødvendige. Såfremt der er forhold i ansættelsesforløbet, som berettiger til afsked, skal anledningen hertil foreholdes den ansatte. Det tilstræbes, at den ansatte, for at forebygge en senere afskedigelse, modtager en skriftlig påtale, hvis den

16 måde den ansatte udfører sit arbejde på ikke er foreneligt og i overensstemmelse med stedets virksomhedsplan, arbejdsmetoder samt pædagogik. Arbejdstid : Den årlige arbejdstid følger årsnormen. Forsikringsforhold: Medarbejderne er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Magtanvendelse og tavshedspligt Ansatte er gjort bekendt med de regler og retningslinier, som gælder for området jvf. magtanvendelsesbekendtgørelsen. Magtanvendelse må kun finde sted i henhold til bekendtgørelsen, og skal i alle tilfælde indberettes til ledelsen. Der skal som udgangspunkt ikke være magtanvendelser på vivamus. Hvis der sker en magtanvendelse skal et kopi sendes til sagsbehandler og tilsynskommune. Ansatte er gjort bekendt med de regler og retningslinier, der er i henhold til Lov om Social Service gælder Underretningspligt, Oplysningspligt og Tavshedspligt. 5. Tilsyn Københavns kommune, godkendelse Jurist, Marie-Lousie Svendsen 6. Overenskomst Økonomi: Villa vivamus har ingen overenskomst Økonomi: Budget: Der udarbejdes et årligt budget Budgettet skal indeholde oplysninger om: lønudgifter til leder, pædagogisk personale og medarbejdere i øvrigt udgifter til supervision og kurser lokaleudgifter, herunder rengøring og bygningsdrift udgifter til ekskursioner udgifter til anden relateret indsats administration og forsikringer

17 anlægsudgifter og andet Budgettet kan revurderes, hvis der i tilknytning til behandlingen opstår forhold, som i væsentligt omfang (+/- 10%) ændrer på forudsætningerne i forhold til det godkendte driftsbudget. Regnskabsår : Budgettet følger kalenderåret. Budgettet for kommende driftsår skal tilsendes tilsyns kommune til orientering og godkendelse. Tilsyns kommune skal meddele godkendelse af budgettet. Betalings- og regnskabsforhold : Udgifterne til Vivamus opgøres som et takstbeløb pr.dag. Regnskabsfremsendelse : Vivamus fremsender et revisionspåtegnet regnskab for det regnskabsår. Tilsyn & visitation: Tilsyns kommune fører tilsyn med Vivamus om de står mål med de almene krav, der stilles i loven for private opholdssteder. Grundtaksterne: for behandlingen på Vivamus vil fremgår af Tilbudsportalen. Er der brug for ydelser, der ikke indgår i basisydelsen, skal det aftales og prisfastsættes ved visitation eller revisitation, fx.: behandlingsture særlige projekter brug af ekstra personale udslusningsaftaler efterværn Opholdsdelen 2943 kr. pr døgn, i alt kr. om måneden 7. Visitation Visitation til Vivamus foregår via eget interne visitationsudvalg, som består af leder, psykolog og skolelærer samt en repræsentant fra det pædagogiske team. For at kunne foretage den bedst mulige visitation skal alle relevante sagsakter

18 foreligge. Såfremt det besluttes at sagen er relevant for villa vivamus kontaktes anbringende myndighed for besøg. Ved besøget vil der blive stillet uddybende spørgsmål til sagen samt rundvisning på villa vivamus. Herefter inviteres den unges familie samt kommune på besøg. Forinden tilstræbes det, at familien er orienteret om stedet enten via hjemmesiden eller ved tilsendt brochuremateriale. Det er en forudsætning, at forældremyndighedsindehaver siger ja til tilbuddet, før barnet, den unge involveres. Herefter inviteres den unge på besøg med familie og kommune. Det tilstræbes, at den unges kontakt person er til stede ved 1. kontaktbesøg samt ved indflytning. Herefter aftales indskrivning. 8. Samarbejdspartnere Supervisor: Psykolog Compagniet Psykolog: Leif Griffelde Skolen sputnik: Leder: Allan Laursen Advokat : Sirius Advokaterne Kim Pedersen Holmenskanal Kbh K Bank: Søren Christensen Forstædernes bank Glostrup Erhvervs og indskrivningscenter Hovedvej 108, 2600 Glostrup Revisor: Chr. Mortensen A/S Adelgade 15, 1304 København K v/bent Kofoed Bogholder: Lotte Johnsen Bestyrelsen:

19 Formand: Jens Mark, adm. direktør Medlem: Mette Dunker, Jurist statsforvaltningen Medlem: Lars Paludan-müller. organisationspsykolog

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Information omkring arbejdstid og arbejdsforhold

Information omkring arbejdstid og arbejdsforhold Information omkring arbejdstid og arbejdsforhold For at arbejde på villa vivamus er der følgende du skal tage stilling til. Du skal vide at virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, men er medlem

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 25.

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 STANDARDBESKRIVELSE SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet i 1985 Der er plads til 6 børn i alderen 7-18 år SKOVLY er beliggende i Skanderborg

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere