Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted

2 Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst 7. Visitation 8. Samarbejdspartnere

3 1. Villa vivamus Villa vivamus Ålekistevej Vanløse Hjemmeside: Daglig leder og Psykolog Janne Fabricius Ejerforhold Villa vivamus er organiseret som privatejet og udskilt i en enhed, der kan revideres i henhold til de almindelige lovkrav. Revisionen bliver foretaget af Revisor: Chr. Mortensen A/S Adelgade 15, 1304 København K v/bent Kofoed.

4 2. Formål, etiske principper og pædagogik Vivamus målsætning og forudsætning: At de unge er i et trygt miljø, hvor de kan få hjælp til at udvikle sig i overensstemmelse med egne behov og deres iboende muligheder, og lære at begå sig socialt både med ligestillede, og med mennesker de møder i det omgivende samfund. På opholdsstedet gives støtte til skolearbejdet, der skal give barnet/den unge den faglige kompetence, der så vidt det er muligt svarer til egne evner og ønsker. Der støttes op om deltagelse i livet udenfor opholdsstedet, såsom udflugter, rejser, kulturelle aktiviteter, sport og foreningsliv, evt. med personlig støtte af kendte voksne når dette behøves. Der gøres en massiv indsats for at bevare og udbygge forholdet til hjemmet, hvad enten barnet/den unge vender hjem, eller flytter hen et andet sted. Når opholdet på Vivamus ophører, kan den unge gå videre i deres liv med færdigheder der giver dem mulighed for succes i måske arbejdslivet, i et eventuelt familieliv eller i et beskyttet miljø der svarer til den enkeltes behov. De kan gå videre med mod på livet, tillid til andre mennesker og glæden ved det muliges kunst. Det pædagogiske, psykologiske behandlingstilbud: Behandlingstilbuddet er at planlægge en speciel, individuelt tilrettelagt omsorg, pleje og behandling for den unge. Dette gøres ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på behandlingsstedet, som giver mulighed for, at den unge kan arbejde med sin egen udvikling. En respektfuld, grænsesættende og korrigerende pædagogik er et supplement til den omsorgsgivende dialog. at tilrettelægge og gennemføre individuelle behandlingsplaner, der har til formål at støtte den unges personligheds- og identitetsudvikling at observere og afklare den unges udviklingspotientiale samt ressourcer over en 4-6 måneders observationsperiode, i de rammer vi udsætter den unge for. Fx er det opgaven at foretage observationer på reaktioner på samspil med de nære voksne i Vivamus, i gruppen, i netværket, reaktioner på omsorg, krav, korrektioner og på de miljøterapeutiske rammer hvordan reagerer den unge på strukturen og det jeg-støttende, adfærdsregulerende og spejlende miljø at bibringe den unges større tro på eget værd - større selvindsigt, samt

5 lære den unge at udnytte egne evner og udviklingsmuligheder at samarbejde med kommunerne. at der er en meget tæt voksenkontakt at der er tale om en personinvolverende og anerkendende pædagogisk indsats i en forudsigelig og tryg struktureret hverdag at man motiverer de udadreagerende unge ved fysiske aktiviteter Den teoretiske referenceramme: Behandlingen på Vivamus overvejende en individuel behandling, opbygget med en miljøterapeutisk indsats. Miljøterapeutisk behandling tager udgangspunkt i : Beskyttelse Støtte Struktur Engagement Anerkendelse. 1) Beskyttelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som sikrer fysisk velvære, og som mindsker belastningen ved at have utilstrækkelig selvkontrol eller almagtsfølelse. Beskyttelse vil sige at give tryghed, skærme eller tage hånd om. Målet er at hindre destruktiv, udadrettet adfærd. En vigtig del af beskyttelsen vil være forskellige kontrolforanstaltninger og grænsedragning, men det omfatter også f.eks. hjælp til personlig hygiejne. 2) Støtte: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører til, at den unge føler sig bedre/er gladere, og som øger selvværdet. Grundtanken i støtten er, at den skal få den unge til at føle velvære og sikkerhed. Det skal øge den unges selvfølelse og derigennem mindske fortvivlelse og angst. Udfordringen er at vurdere, hvor meget støtte og hvilken form for støtte, den unge skal have. For meget støtte kan øge beboerens følelse af uduelighed, afmagt og afhængighed. 3) Stuktur: Bevidste, planlagte handlinger (rutiner) i miljøet, som skaber forudsigelighed over tid (gennem dage og uger), og som skaber forudsigelighed mht. sted og situationer. Struktur er alle de aspekter ved miljøet, som lægger vægt på forudsigelighed og gør miljøet mindre flydende. Strukturen skal få den unge til at føle sig trygt knyttet til omgivelserne uden at være bange for at blive invaderet eller overladt til sig selv. 4) Engagement: Bevidst, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører til, at den unge knytter sig aktivt til sit sociale miljø (indenfor og udenfor Vivamus) og lever i dette. Engagement kaldes på engelsk involvement, og andre nærliggende begreber er fællesskab, aktivitet eller fælles handlinger. Målet er at bringe den unge ind i en aktivt handlende fase, give vedkommende en følelse af at mestre tilværelsen, specielt i sociale sammenhænge. Det er ligeledes et mål, at den unge

6 påtager sig mere ansvar for sine handlinger. 5) Anerkendelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som bekræfter den unge individualitet og egenart. Disse processer: a) tillader den unge at udtrykke sin lidelse. b) tilrettelægges så den unge bedre forstår sin egen utilstrækkelighed og regression. c) giver plads til at tolerere/acceptere afvigelser, tab og ensomhed. Anerkendelse kaldes på engelsk validation, og andre ord for denne søjle kunne være bekræftelse, validering, gyldiggørelse. Dette element hører med til et helt miljøterapeutisk tilbud, men det er langt fra alle unge, som kan deltage i eller få udbytte af disse processer. Det forudsætter, at den unge har gennemgået en udvikling, der giver vedkommende et højere funktionsniveau, ligesom den unge må have en vis grad af selvindsigt. Der arbejdes derfor i Vivamus ud fra flere metoder i den miljøterapeutiske behandling, nemlig spejlende miljøterapi, jeg-støttende miljøterapi, anerkendende tilgang og en adfærdsregulerende tilgang. Valget mellem disse forskellige behandlingsmæssige tilgange afhænger af, hvor godt vi kender den unge, og hvor den unge er i sin udvikling. Gennem spejling forsøges det gennem sproget, at hjælpe den unge at lære sig selv bedre at kende ved sammen med den unge at søge meningen i adfærden. Formålet med den jeg-støttende miljøterapi, er at udvikle jeg-funktioner, som er nødvendige for at klare sig, fx at udsætte behovstilfredsstillelse dvs. at kunne udholde ventetid. Jeg-støttende miljøterapi omfatter desuden de daglige rutiner og programmer samt en støttende fysisk indretning med henblik på at give ro og stabilitet. Den samlede behandling på Vivamus indeholder desuden følgende elementer: Autismefagligt pædagogiske værktøjer: struktur og visualisering - et redskab til forberedelse og fastholdelse af en daglig plan i billeder og rutiner sociale historier - et redskab til forberedelse af de unge på særlige og svære situationer tegneseriesamtaler - et redskab til efterbehandling, hvor sociale hændelsesforløb fortolkes på det sagte, det tænkte og det følte plan KAT-kassen - et redskab til fortolkning af sociale

7 situationer Reflekterende praksis: anerkendende pædagogik - at sætte fokus på forandring gennem positiv tilgang samarbejdsbaseret problemløsning - hvordan vi undgår konflikter og udvikler den unges fleksibilitet coaching - at støtte den unge i refleksion over sin situation med henblik på at tage beslutninger om eget liv identifikation af viden refleksion i handling godt samarbejde kræver fælles sprog samarbejde på tværs af fagligheder og positioner samarbejde om den personlige faglighed og den faglige personlighed På Vivamus arbejdes der desuden med omsorg. Pædagogerne responderer på den enkelte unges adfærd og regulerer denne om nødvendigt, sætter grænser, stiller sig til rådighed og rummer den unges smerte og frustration. Det er centralt i behandlingen at styrke den unges tillid til omsorgspersonerne. blandt vores arbejdsredskaber kan nævnes socialpædagogisk intervention og relationsdannelse vi forholder os fagligt, såvel menneskeligt til den unge problemstilling vi kan rumme det kaos, den unge oftest oplever vi kan rumme den fjendtlighed og reservation, som den unge oftest møder os med vi forholder os her-og-nu-orienteret, og møder den unge, hvor den er vi tilbyder den unge en relation til tydelige, troværdige voksne vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vi tilbyder en hverdag, hvor struktur og forudsigelighed fylder meget 2.1 Målgruppe Vivamus er et ophold og behandlingssted for 10 normaltbegavede unge i alderen år ved indskrivningen, med diagnose indenfor det autistiske spektrum (ASF) & ADHD. Unge udredt i psykiatrisk regi eller på psykologisk klinik og som typisk har en lidelse indenfor det autistiske spektrum (ASF) eller dobbelt diagnose med eks. både skizofreni og autisme. autisme m/skizofreni

8 autisme m/depression unge m/aspergers Syndrom autisme m/spiseforstyrrelser unge diagnosticeret m/adhd De er typisk kendetegnede ved empatiforstyrrelser, der gør at de ikke kan mærke eller forstå mennesker omkring dem. De oplever mange gange at misforstå andre mennesker og selv blive misforstået - uden at forstå hvorfor det sker. De er kendetegnede ved manglende fleksibilitet, hvilket gør hverdagen vanskelig. De er kendetegnede ved have anderledes sanseoplevelser af eks. smag, lyd, smerte mv., der kan gøre at de lettere bliver overvældet af verden omkring dem. De er kendetegnede ved at have lav frustrationstærskel, der gør at de kan være udadreagerende eller helt tilbagetrukkede, når belastningen overstiger det, som den unge kan kapere. Oveni kommer så en psykisk lidelse, som typisk først diagnosticeres i præpuberteten. Det kan være skizofreni, angst, depression osv. Det kan dreje sig om unge, hvor det psykiatriske system har vurderet, at der overvejende er tale om behov for behandling. Disse anbringelser og den efterfølgende behandling kan foregår i et samarbejde med psykiatrisk sygehus og Vivamus interne psykolog og eksterne psykiatriske konsulent, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt. Det kan være børn og unge som (ud over ovenstående): har store problemer med at klare dagligdagen ikke fungerer alderssvarende mangler grundlæggende selvtillid har identitetsproblemer, hvilket ofte giver sig udslag i angst. ikke er i stand til at opleve eller give udtryk for egne behov har brug for et specielt undervisningstilbud har svært ved at klare sig i en gruppe har svært ved at danne relationer og få venner

9 3.Dagligdagen Den unge vil blive tilbudt i forhold til taksten: Hver ung bliver tilknyttet 2 kontakt personer. Hvert teams opgave er, at være de primære relationsopbyggere til den unge og derudover hjælpe den unge med praktiske ting, holde kontakten til forældre/pårørende, afholde møder med PPR og socialforvaltning, udarbejde behandlingsplaner i tæt samarbejde med lederen og behandlingsstedets psykolog samt skrive 2 statusrapporter om året i henhold til reglerne i serviceloven. Ugentlige jeg støttende samtaler. Struktureret hverdag. Dagtilbud skole / uddannelse / arbejde. Hjælp til ungdoms / voksenliv / arbejdsliv. Relationsarbejde / venskaber. Hjælp til fritid / aktiviteter. Udflugter. Ferier. Tøj. Lommepenge. Aktiviteter hvis den unge ikke er i stand til at gå i skole på fuldtid. Samarbejde med familien, forældre samtaler, grupper. Behandlingsarbejde, der hvor den unge er og ikke i forhold til de andre unges behandling. Sund og varieret kost. behandlingsplaner / statusrapporter. Samarbejde med psykologer og psykiater. Respekt. Humor. Lederen har det overordnede pædagogiske behandlingsansvar for de enkelte unge. Lederen deltager i alle møder med socialforvaltningen og har det overordnede ansvar for visitationen af nye unge, deltager i personalemøder, undervisning, supervision, behandlingsmøder mm. Dagligdagen på Vivamus er tilrettelagt med en fast struktur, som hjælper den unge, der ofte er præget af indre kaos, med at overskue deres hverdag og gøre den så tryg og forudsigelig, som det er muligt. Det forventes, at den unge er tilknyttet et dagtilbud. Ugeskema: Ugeskema, laves i samarbejde med den unge, kan indeholde følgende behandlingselementer: Undervisning, projekter, husmøde, individuel samtale hos psykolog og fritidsaktiviteter. Ugeplanen gør dagen og ugen forudsigelig og dagligdagen tryg og lærer den

10 unge om nødvendigheden af planlægning og mulighed for at glæde sig til fremtidige opgaver og funktioner. Den kan skabe orden i kaos for den unge. vil desuden synliggøre aktivitetsniveauet for den enkelte unge. Rammer: Der laves individuelle rammer for den enkelte ung. Disse rammer bliver til ud fra behandlingsplanen, som er udarbejdet i samarbejde med den anbringende kommune, og ændres løbende i takt med at delmål nås. Rammerne udarbejdes i teamet og mellem leder og psykolog og i samarbejde med den unge, rammerne indeholder faste aftaler om, hvad den enkelte unge ønsker, må, skal og kan og ikke må. Rammerne kan bruges som evalueringsredskab ift. behandlingen. Husmøder: Hver uge afholdes der husmøde for alle de unge samt de pædagoger der har vagt den pågældende dag. Der foreligger en fast dagsorden, hvor det bl.a. planlægges, hvilke dage den enkelte unge har maddag og/eller rengøring. Dette går på skift mellem alle de unge. Det er også muligt for den unge at tage ting op og/eller fremkomme med ønsker, som de gerne vil have behandlet på pædagogernes teammøde. Vi gennemgår kalenderen for derved at informere de unge om, hvem der kommer i huset og/eller aktiviteter mm. På husmødet kan diskuteres hvad som helst fra ris/ros til hinanden tilønsker om ture og aktiviteter ud af huset, nyanskaffelser mm. Husmødet er forudsigeligt, da den unge på forhånd kender dagsordenen, samtidig er det en træning i at sidde i en større gruppe, lytte til andre, selv få sagt noget blandt mange og være med til at tage beslutninger. Måltider: Der er morgenmad fra kl Kl bliver morgenmaden ryddet ud, da de unge skal være oppe og i gang med deres dagtilbud. Der kan være undtagelser, hvis den unge f.eks. er syg eller har fri. Der er frokost kl.12 Der er eftermiddags the kl Aftensmaden er ved 18-tiden, medmindre der foregår noget specielt, som gør, at det må rykkes. Der er the ved tiden. Madlavning: Aftensmad bliver fremstillet og serveret af en kontakt person i samarbejde med den ung, der har maddag. Morgenmaden laver nattevagten, frokosten spiser den unge i skolen eller på

11 vivamus hvis de er hjemme. I weekenderne serveres der brunch kl , tilberedes af døgnpædagogerne og de af de unge, der er morgenfriske. Traditioner: Det er vigtigt for vivamus at opbygge traditioner og kultur omkring de unge, så de på den måde får en oplevelse af årets gang. Opholdsstedt markerer også årstidernes skiften og holder traditioner med fastelavn, påskeæg, sommerferiepostkort og kalendergaver i hævd, så de unge kan bringe traditioner med sig, når de flytter. Hver sommer afholder Vivamus en sommerfest for de unge, deres forældre, søskende og andre pårørende. I december måned inviterer vi til et julearrangement, som er for de unge, deres familier og medarbejderne. Vi spiser traditionel julemiddag, og bagefter laver vi julepynt. Vi holder en julefrokost for de unge og medarbejderne inden juleferien. Derudover, holder vi de unges fødselsdag og evt. andre festligheder (konfirmation, eksamen m.v ) Vivamus, vil en gang om året holde en dag for gamle beboere. Forældrekontakt: Vivamus mener, at det er vigtigt for den unge, at bevare kontakten til sine forældre, familie og øvrige netværk eller få hjælp til at reetablere denne kontakt. Fritiden: Som en del af behandlingen, går vi sammen på fx biblioteket, i svømmehallen, i motionscenter m. v Meget af den unges fritid går med at hygge sig med de andre de andre unge, deltage i planlagte aktiviteter og tale med medarbejderne på afdelingen. I lokalområdet er der gode muligheder for at dyrke fritidsinteresser - både i ungdomsskolens regi og i diverse sportsklubber. Det er dog de færreste unge, der er i stand til at deltage i disse aktiviteter, da de fleste har vanskeligt ved at fungere i større grupper. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at motivere den enkelte ung til at komme ud i nærmiljøet, til sport eller andre aktiviteter, introducere dem til den virkelige verden.

12 Vi har ansvaret for den unge, og gør meget ud af at fortælle den unge dette samt vise dem omsorgen i dette. Den enkelte unge skal derfor altid aftale med os, når han/hun skal i byen/forlader huset: Han/hun skal fortælle, hvor han/hun skal hen og hvornår den unge er tilbage. De unge, må gerne have besøg på Vivamus. Det skal dog aftales forinden for at sikre, at ikke alle har besøg på samme tid - og besøgene ikke falder sammen med planlagte aktiviteter. Familie og eller andet netværk må gerne overnatte i weekenden på Vivamus, hvis der er indgået aftale herom på forhånd. Weekends og andre feriedage, aftales individuelt med den unge og dennes familie, og kan løbende ændres, når behovene forandres. Aftalerne laves med den enkelte unge og kontaktpædagogen. ferier: Vivamus mener, at ferier og ture giver mange positive oplevelser og derudover har en behandlingsmæssig funktion. Vi lærer noget om det land, vi rejser i, både inden- og udenlands. Derudover giver vi den unge kulturelle oplevelser, og vi oplever, hvordan den unge reagerer uden for institutionens ramme. Vi tager på ferie i sommerferien og efterårsferien/vinterferien. De to ferier er af en lille uges varighed. De fysiske rammer kan både være en fællestur for hele gruppen og adskilte mindre grupper. Derudover er der mulighed for nogle weekendture. Disse er som regel aktive, kano, kajak, klatring, fisketure mm. Lomme/tøjpenge: Der udbetales lomme- og tøjpenge i henhold til kl s takster. Til hver ung er knyttet to primærpersoner, som har behandlingsansvaret og varetager den fortløbende kontakt til forældre og andre relevante personer omkring barnets sociale hver-dag. Der afholdes statusmøder (hvor psykolog og sagsbehandler deltager) Det tilsigtes, at vores unge får et dagsforløb, der svarer til jævnaldrende unges forløb. Det vil sige at tage i skole om morgenen kl. 8:30, holde fri kl.14:30, evt. i klub, ordne personlige gøremål, være i kontakt med kammerater i lokalt netværk, fritids-interesser etc. Vi har åbent 365 døgn.

13 3.2 Kvartal- og årsplan En overordnet årsplan udarbejdes af personalegruppen og er gældende for et skoleår. Første skoledag efter sommer-, efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie vil foreligge en detaljeret oversigt over vivamus aktiviteter i det følgende kvartal. Alle uger er så vidt muligt bygget ens op for at skabe forudsigelighed og tryghed. 3.3 Koordinering af pædagogisk indsats Vivamus arbejder med en kombination af individuel behandling og socialpædagogisk behandling, der via et tæt samarbejde mellem forældre, psykolog, anbringende myndighed og andre involverede parter giver denne målgruppe, mulighed for at tilegne sig mange færdigheder, og samtidig bibringer dem færdigheder, metoder og udtryksformer, som medvirker til den enkeltes alsidige udvikling. Vi lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem personalet således, at dagligdagen bliver tilrettelagt så den unge samlede trivsel og udvikling tilgodeses. Vi finder det væsentligt at styrke den unges selvværd og vil i kraft af respekt for den unges hidtidige erfaringer videreudvikle deres ressourcer og potentialer. I samarbejde med vores supervisor tilrettelægger vi jævnligt indsatsen. 3.4 Behandlingsarbejdet Afdelingens psykolog har det overordnede psykologiske behandlingsansvar for den enkelte ung. Psykologen deltager i behandlingskonferencer og udfærdigelse af behandlingsplaner samt er ansvarlig for udredning og behandling af de unge. Psykologen har det overordnede ansvar for at den unge inddrages i egen behandlingsplan både før og efter en behandlingskonference, dette foregår i anerkendende samtale med den unge omkring dens udvikling og ønsker om samme. Kontaktpædagogen og psykologen varetager disse samtaler, for den enkelte unges vedkommende 2 gange årligt. Udgangspunktet i behandlingsarbejdet er en høj grad af fleksibilitet således, at det er muligt at møde det enkelte barn, der hvor det er og tage udgangspunkt i dets behov for støtte og udvikling og behandling. Forældresamarbejdet bygges på gensidighed og information. Barnet generelle funktion drøftes løbende via telefonisk kontakt, samtaler og statusmøder.

14 Vivamus udviser forståelse og rummelighed. Desuden ønsker vi at skabe forståelse for nødvendigheden af, at forældrene indgår i samarbejdet omkring barnet. Her arbejder vi med at indgå aftaler med forældrene, der kvalificerer og støtter dem i forældrerollen. Personalet vil løbende blive opkvalificeret via efteruddannelse i blandt andet miljøterapi, Studio III. Sopra og psykolog compagniet. 4. Personalet Vivamus personalepolitik: vi ønsker, at alle medarbejderne opfatter Vivamus som en helhed at den enkelte medarbejder tager ejerskab for sit team og for opholdsstedet at vi arbejder ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder at vi har et udviklende miljø, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling ved at deltage i uddannelse og supervision, så der til stadighed ydes en kompetent, målrettet og kvalificeret omsorg og behandling vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang vi ønsker, at vi som personale får viden og deler viden, så vi er parate til at løfte de opgaver, vi bliver stillet overfor vi ser muligheder frem for begrænsninger vi ønsker, at samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er tydelige og respektfulde, så vi i fællesskab kan løse opgaven. Vivamus personalenormering og sammensætning: Vivamus har ansat pædagogiske medarbejdere, hvoraf 1-2 udgør vågen nattevagt, 1 leder og 1 psykolog. Afdelingen har tilknyttet en ekstern psykiatrisk konsulent. Til afdelingen er knyttet vikarer. Lederen indgår ikke som en del af den daglige normering, men er et supplement til det pædagogiske arbejde i enkelte situationer. På opholdsstedet vil der i dagtimerne møde pædagogisk personale ind sammen med lederen fra Med pædagogisk personale menes, pædagoger, SOSU- assistenter, sygeplejesker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der vil møde en buffer ind der skal rykkes op og ned i forhold til om der er sygdom eller andet feks. en ung der skal ud af huset. Hvis ikke hedder vagten

15 Ellers vil der møde 3 aftenvagter ind kl og en sovende nattevagt kl. 22. Derudover vil der være ansat en adm. personale og en person der står for den daglige rengøring. Der vil til huset været tilknyttet en pedel. Personalet arbejder efter et rullende skema. Hver anden uge er der supervision og behandlingskonference og hver anden uge er der personalemøde. Det er et krav, at alle medarbejdere, som ansættes i faste stillinger, skal forevise en børne- og straffeattest, og at ansættelsen er betinget af, at der i børne- og straffeattesten ikke er angivet forhold, som er uforenelig med arbejdet med børn og unge. Overenskomster: Vivamus har ingen overenskomst. Ansættelser: Stillingtagen til ansættelse af nye medarbejdere, foregår efter individuel vurdering af Vivamus ansættelsesudvalg. Ansættelsesbrev: Forud for enhver ansættelse udarbejdes en ansættelseskontrakt, som underskrives af arbejdsgiveren og arbejdstageren senest 14 dage efter ansættelsen. Ansættelsesbrevet udarbejdes således, at rammerne i nærværende virksomhedsplan gøres gældende for begge parter. Der foretages en lønindplacering i forhold til anciennitet og erfaring, ligesom der evt. særlige vilkår for den individuelle ansættelse. Prøvetid: Da ansættelsen de første 3 måneder er at betragte som en gensidig aftalt prøvetid, er der aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Afskedigelse / Opsigelse: I henhold til gældende lovgivning på de enkelte ansættelsesområder. Medarbejderen er bekendt med og har accepteret, at Vivamus kan komme i en økonomisk situation pga. manglende henvendelser, hvor personalereduceringer kan blive nødvendige. Såfremt der er forhold i ansættelsesforløbet, som berettiger til afsked, skal anledningen hertil foreholdes den ansatte. Det tilstræbes, at den ansatte, for at forebygge en senere afskedigelse, modtager en skriftlig påtale, hvis den

16 måde den ansatte udfører sit arbejde på ikke er foreneligt og i overensstemmelse med stedets virksomhedsplan, arbejdsmetoder samt pædagogik. Arbejdstid : Den årlige arbejdstid følger årsnormen. Forsikringsforhold: Medarbejderne er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Magtanvendelse og tavshedspligt Ansatte er gjort bekendt med de regler og retningslinier, som gælder for området jvf. magtanvendelsesbekendtgørelsen. Magtanvendelse må kun finde sted i henhold til bekendtgørelsen, og skal i alle tilfælde indberettes til ledelsen. Der skal som udgangspunkt ikke være magtanvendelser på vivamus. Hvis der sker en magtanvendelse skal et kopi sendes til sagsbehandler og tilsynskommune. Ansatte er gjort bekendt med de regler og retningslinier, der er i henhold til Lov om Social Service gælder Underretningspligt, Oplysningspligt og Tavshedspligt. 5. Tilsyn Københavns kommune, godkendelse Jurist, Marie-Lousie Svendsen 6. Overenskomst Økonomi: Villa vivamus har ingen overenskomst Økonomi: Budget: Der udarbejdes et årligt budget Budgettet skal indeholde oplysninger om: lønudgifter til leder, pædagogisk personale og medarbejdere i øvrigt udgifter til supervision og kurser lokaleudgifter, herunder rengøring og bygningsdrift udgifter til ekskursioner udgifter til anden relateret indsats administration og forsikringer

17 anlægsudgifter og andet Budgettet kan revurderes, hvis der i tilknytning til behandlingen opstår forhold, som i væsentligt omfang (+/- 10%) ændrer på forudsætningerne i forhold til det godkendte driftsbudget. Regnskabsår : Budgettet følger kalenderåret. Budgettet for kommende driftsår skal tilsendes tilsyns kommune til orientering og godkendelse. Tilsyns kommune skal meddele godkendelse af budgettet. Betalings- og regnskabsforhold : Udgifterne til Vivamus opgøres som et takstbeløb pr.dag. Regnskabsfremsendelse : Vivamus fremsender et revisionspåtegnet regnskab for det regnskabsår. Tilsyn & visitation: Tilsyns kommune fører tilsyn med Vivamus om de står mål med de almene krav, der stilles i loven for private opholdssteder. Grundtaksterne: for behandlingen på Vivamus vil fremgår af Tilbudsportalen. Er der brug for ydelser, der ikke indgår i basisydelsen, skal det aftales og prisfastsættes ved visitation eller revisitation, fx.: behandlingsture særlige projekter brug af ekstra personale udslusningsaftaler efterværn Opholdsdelen 2943 kr. pr døgn, i alt kr. om måneden 7. Visitation Visitation til Vivamus foregår via eget interne visitationsudvalg, som består af leder, psykolog og skolelærer samt en repræsentant fra det pædagogiske team. For at kunne foretage den bedst mulige visitation skal alle relevante sagsakter

18 foreligge. Såfremt det besluttes at sagen er relevant for villa vivamus kontaktes anbringende myndighed for besøg. Ved besøget vil der blive stillet uddybende spørgsmål til sagen samt rundvisning på villa vivamus. Herefter inviteres den unges familie samt kommune på besøg. Forinden tilstræbes det, at familien er orienteret om stedet enten via hjemmesiden eller ved tilsendt brochuremateriale. Det er en forudsætning, at forældremyndighedsindehaver siger ja til tilbuddet, før barnet, den unge involveres. Herefter inviteres den unge på besøg med familie og kommune. Det tilstræbes, at den unges kontakt person er til stede ved 1. kontaktbesøg samt ved indflytning. Herefter aftales indskrivning. 8. Samarbejdspartnere Supervisor: Psykolog Compagniet Psykolog: Leif Griffelde Skolen sputnik: Leder: Allan Laursen Advokat : Sirius Advokaterne Kim Pedersen Holmenskanal Kbh K Bank: Søren Christensen Forstædernes bank Glostrup Erhvervs og indskrivningscenter Hovedvej 108, 2600 Glostrup Revisor: Chr. Mortensen A/S Adelgade 15, 1304 København K v/bent Kofoed Bogholder: Lotte Johnsen Bestyrelsen:

19 Formand: Jens Mark, adm. direktør Medlem: Mette Dunker, Jurist statsforvaltningen Medlem: Lars Paludan-müller. organisationspsykolog

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE OPHOLDSSTEDET MUNKHOLM VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE M U N K H O L M V E J 7, F A R R E 7 3 2 3 G I V E V E J L E K O M M U N E 4 0 8 2 7

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Asgaard Bofællesskab Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Fonden Asgaard 2014 Indhold Indledning 2 Beskrivelse 2 Målgruppe 3 Brugerråd 3 Visitering

Læs mere

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 Nordkraft Att.: Henning Ludvigsen Ritavej 1 A 9000 Aalborg Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 PKC godkendes hermed som privat opholdssted og botilbud

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail;

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail; Idegrundlag Birketoften er et opholdssted for børn og unge mellem 6 og 18 år. Gældende for alle er, at de har fået en psykiatrisk diagnose: ADHD, autismespektrum forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30. Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.18.12-A00-1-16 Dato: 26-05-2016 Børnehaven Skibsted efter paragraf 32 i serviceloven Der er mulighed for to elevgrupper, som vil have hver deres økonomiske takst.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013

Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013 Click here to enter text. Nordkraft, godkendelsesgrundlag 2013 Nordkraft Vester Fjordvej 3, Mou 9280 Storvorde Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013 Opholdstedet Nordkraft er godkendt som

Læs mere

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012 Opholdsstedets navn Skovhuset Glerupvej 115 Vester Korup 9575 Terndrup Målgruppe Børn og unge (10-16 år) der med baggrund i opvækstbetingede forhold har følelsesmæssige, psykiske og sociale problemer.

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats Beskrivelse af den udgåendes funktioner... 2 Målgruppe... 2 Målsætning... 2 Visitation... 2 Samarbejdspartnere... 2 Møder... 2 Opgavetyper... 3 Afklaringsopgaven... 3 Udviklingsopgaven... 3 Kontrakten...

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere