Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted

2 Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst 7. Visitation 8. Samarbejdspartnere

3 1. Villa vivamus Villa vivamus Ålekistevej Vanløse Hjemmeside: Daglig leder og Psykolog Janne Fabricius Ejerforhold Villa vivamus er organiseret som privatejet og udskilt i en enhed, der kan revideres i henhold til de almindelige lovkrav. Revisionen bliver foretaget af Revisor: Chr. Mortensen A/S Adelgade 15, 1304 København K v/bent Kofoed.

4 2. Formål, etiske principper og pædagogik Vivamus målsætning og forudsætning: At de unge er i et trygt miljø, hvor de kan få hjælp til at udvikle sig i overensstemmelse med egne behov og deres iboende muligheder, og lære at begå sig socialt både med ligestillede, og med mennesker de møder i det omgivende samfund. På opholdsstedet gives støtte til skolearbejdet, der skal give barnet/den unge den faglige kompetence, der så vidt det er muligt svarer til egne evner og ønsker. Der støttes op om deltagelse i livet udenfor opholdsstedet, såsom udflugter, rejser, kulturelle aktiviteter, sport og foreningsliv, evt. med personlig støtte af kendte voksne når dette behøves. Der gøres en massiv indsats for at bevare og udbygge forholdet til hjemmet, hvad enten barnet/den unge vender hjem, eller flytter hen et andet sted. Når opholdet på Vivamus ophører, kan den unge gå videre i deres liv med færdigheder der giver dem mulighed for succes i måske arbejdslivet, i et eventuelt familieliv eller i et beskyttet miljø der svarer til den enkeltes behov. De kan gå videre med mod på livet, tillid til andre mennesker og glæden ved det muliges kunst. Det pædagogiske, psykologiske behandlingstilbud: Behandlingstilbuddet er at planlægge en speciel, individuelt tilrettelagt omsorg, pleje og behandling for den unge. Dette gøres ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på behandlingsstedet, som giver mulighed for, at den unge kan arbejde med sin egen udvikling. En respektfuld, grænsesættende og korrigerende pædagogik er et supplement til den omsorgsgivende dialog. at tilrettelægge og gennemføre individuelle behandlingsplaner, der har til formål at støtte den unges personligheds- og identitetsudvikling at observere og afklare den unges udviklingspotientiale samt ressourcer over en 4-6 måneders observationsperiode, i de rammer vi udsætter den unge for. Fx er det opgaven at foretage observationer på reaktioner på samspil med de nære voksne i Vivamus, i gruppen, i netværket, reaktioner på omsorg, krav, korrektioner og på de miljøterapeutiske rammer hvordan reagerer den unge på strukturen og det jeg-støttende, adfærdsregulerende og spejlende miljø at bibringe den unges større tro på eget værd - større selvindsigt, samt

5 lære den unge at udnytte egne evner og udviklingsmuligheder at samarbejde med kommunerne. at der er en meget tæt voksenkontakt at der er tale om en personinvolverende og anerkendende pædagogisk indsats i en forudsigelig og tryg struktureret hverdag at man motiverer de udadreagerende unge ved fysiske aktiviteter Den teoretiske referenceramme: Behandlingen på Vivamus overvejende en individuel behandling, opbygget med en miljøterapeutisk indsats. Miljøterapeutisk behandling tager udgangspunkt i : Beskyttelse Støtte Struktur Engagement Anerkendelse. 1) Beskyttelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som sikrer fysisk velvære, og som mindsker belastningen ved at have utilstrækkelig selvkontrol eller almagtsfølelse. Beskyttelse vil sige at give tryghed, skærme eller tage hånd om. Målet er at hindre destruktiv, udadrettet adfærd. En vigtig del af beskyttelsen vil være forskellige kontrolforanstaltninger og grænsedragning, men det omfatter også f.eks. hjælp til personlig hygiejne. 2) Støtte: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører til, at den unge føler sig bedre/er gladere, og som øger selvværdet. Grundtanken i støtten er, at den skal få den unge til at føle velvære og sikkerhed. Det skal øge den unges selvfølelse og derigennem mindske fortvivlelse og angst. Udfordringen er at vurdere, hvor meget støtte og hvilken form for støtte, den unge skal have. For meget støtte kan øge beboerens følelse af uduelighed, afmagt og afhængighed. 3) Stuktur: Bevidste, planlagte handlinger (rutiner) i miljøet, som skaber forudsigelighed over tid (gennem dage og uger), og som skaber forudsigelighed mht. sted og situationer. Struktur er alle de aspekter ved miljøet, som lægger vægt på forudsigelighed og gør miljøet mindre flydende. Strukturen skal få den unge til at føle sig trygt knyttet til omgivelserne uden at være bange for at blive invaderet eller overladt til sig selv. 4) Engagement: Bevidst, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører til, at den unge knytter sig aktivt til sit sociale miljø (indenfor og udenfor Vivamus) og lever i dette. Engagement kaldes på engelsk involvement, og andre nærliggende begreber er fællesskab, aktivitet eller fælles handlinger. Målet er at bringe den unge ind i en aktivt handlende fase, give vedkommende en følelse af at mestre tilværelsen, specielt i sociale sammenhænge. Det er ligeledes et mål, at den unge

6 påtager sig mere ansvar for sine handlinger. 5) Anerkendelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som bekræfter den unge individualitet og egenart. Disse processer: a) tillader den unge at udtrykke sin lidelse. b) tilrettelægges så den unge bedre forstår sin egen utilstrækkelighed og regression. c) giver plads til at tolerere/acceptere afvigelser, tab og ensomhed. Anerkendelse kaldes på engelsk validation, og andre ord for denne søjle kunne være bekræftelse, validering, gyldiggørelse. Dette element hører med til et helt miljøterapeutisk tilbud, men det er langt fra alle unge, som kan deltage i eller få udbytte af disse processer. Det forudsætter, at den unge har gennemgået en udvikling, der giver vedkommende et højere funktionsniveau, ligesom den unge må have en vis grad af selvindsigt. Der arbejdes derfor i Vivamus ud fra flere metoder i den miljøterapeutiske behandling, nemlig spejlende miljøterapi, jeg-støttende miljøterapi, anerkendende tilgang og en adfærdsregulerende tilgang. Valget mellem disse forskellige behandlingsmæssige tilgange afhænger af, hvor godt vi kender den unge, og hvor den unge er i sin udvikling. Gennem spejling forsøges det gennem sproget, at hjælpe den unge at lære sig selv bedre at kende ved sammen med den unge at søge meningen i adfærden. Formålet med den jeg-støttende miljøterapi, er at udvikle jeg-funktioner, som er nødvendige for at klare sig, fx at udsætte behovstilfredsstillelse dvs. at kunne udholde ventetid. Jeg-støttende miljøterapi omfatter desuden de daglige rutiner og programmer samt en støttende fysisk indretning med henblik på at give ro og stabilitet. Den samlede behandling på Vivamus indeholder desuden følgende elementer: Autismefagligt pædagogiske værktøjer: struktur og visualisering - et redskab til forberedelse og fastholdelse af en daglig plan i billeder og rutiner sociale historier - et redskab til forberedelse af de unge på særlige og svære situationer tegneseriesamtaler - et redskab til efterbehandling, hvor sociale hændelsesforløb fortolkes på det sagte, det tænkte og det følte plan KAT-kassen - et redskab til fortolkning af sociale

7 situationer Reflekterende praksis: anerkendende pædagogik - at sætte fokus på forandring gennem positiv tilgang samarbejdsbaseret problemløsning - hvordan vi undgår konflikter og udvikler den unges fleksibilitet coaching - at støtte den unge i refleksion over sin situation med henblik på at tage beslutninger om eget liv identifikation af viden refleksion i handling godt samarbejde kræver fælles sprog samarbejde på tværs af fagligheder og positioner samarbejde om den personlige faglighed og den faglige personlighed På Vivamus arbejdes der desuden med omsorg. Pædagogerne responderer på den enkelte unges adfærd og regulerer denne om nødvendigt, sætter grænser, stiller sig til rådighed og rummer den unges smerte og frustration. Det er centralt i behandlingen at styrke den unges tillid til omsorgspersonerne. blandt vores arbejdsredskaber kan nævnes socialpædagogisk intervention og relationsdannelse vi forholder os fagligt, såvel menneskeligt til den unge problemstilling vi kan rumme det kaos, den unge oftest oplever vi kan rumme den fjendtlighed og reservation, som den unge oftest møder os med vi forholder os her-og-nu-orienteret, og møder den unge, hvor den er vi tilbyder den unge en relation til tydelige, troværdige voksne vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vi tilbyder en hverdag, hvor struktur og forudsigelighed fylder meget 2.1 Målgruppe Vivamus er et ophold og behandlingssted for 10 normaltbegavede unge i alderen år ved indskrivningen, med diagnose indenfor det autistiske spektrum (ASF) & ADHD. Unge udredt i psykiatrisk regi eller på psykologisk klinik og som typisk har en lidelse indenfor det autistiske spektrum (ASF) eller dobbelt diagnose med eks. både skizofreni og autisme. autisme m/skizofreni

8 autisme m/depression unge m/aspergers Syndrom autisme m/spiseforstyrrelser unge diagnosticeret m/adhd De er typisk kendetegnede ved empatiforstyrrelser, der gør at de ikke kan mærke eller forstå mennesker omkring dem. De oplever mange gange at misforstå andre mennesker og selv blive misforstået - uden at forstå hvorfor det sker. De er kendetegnede ved manglende fleksibilitet, hvilket gør hverdagen vanskelig. De er kendetegnede ved have anderledes sanseoplevelser af eks. smag, lyd, smerte mv., der kan gøre at de lettere bliver overvældet af verden omkring dem. De er kendetegnede ved at have lav frustrationstærskel, der gør at de kan være udadreagerende eller helt tilbagetrukkede, når belastningen overstiger det, som den unge kan kapere. Oveni kommer så en psykisk lidelse, som typisk først diagnosticeres i præpuberteten. Det kan være skizofreni, angst, depression osv. Det kan dreje sig om unge, hvor det psykiatriske system har vurderet, at der overvejende er tale om behov for behandling. Disse anbringelser og den efterfølgende behandling kan foregår i et samarbejde med psykiatrisk sygehus og Vivamus interne psykolog og eksterne psykiatriske konsulent, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt. Det kan være børn og unge som (ud over ovenstående): har store problemer med at klare dagligdagen ikke fungerer alderssvarende mangler grundlæggende selvtillid har identitetsproblemer, hvilket ofte giver sig udslag i angst. ikke er i stand til at opleve eller give udtryk for egne behov har brug for et specielt undervisningstilbud har svært ved at klare sig i en gruppe har svært ved at danne relationer og få venner

9 3.Dagligdagen Den unge vil blive tilbudt i forhold til taksten: Hver ung bliver tilknyttet 2 kontakt personer. Hvert teams opgave er, at være de primære relationsopbyggere til den unge og derudover hjælpe den unge med praktiske ting, holde kontakten til forældre/pårørende, afholde møder med PPR og socialforvaltning, udarbejde behandlingsplaner i tæt samarbejde med lederen og behandlingsstedets psykolog samt skrive 2 statusrapporter om året i henhold til reglerne i serviceloven. Ugentlige jeg støttende samtaler. Struktureret hverdag. Dagtilbud skole / uddannelse / arbejde. Hjælp til ungdoms / voksenliv / arbejdsliv. Relationsarbejde / venskaber. Hjælp til fritid / aktiviteter. Udflugter. Ferier. Tøj. Lommepenge. Aktiviteter hvis den unge ikke er i stand til at gå i skole på fuldtid. Samarbejde med familien, forældre samtaler, grupper. Behandlingsarbejde, der hvor den unge er og ikke i forhold til de andre unges behandling. Sund og varieret kost. behandlingsplaner / statusrapporter. Samarbejde med psykologer og psykiater. Respekt. Humor. Lederen har det overordnede pædagogiske behandlingsansvar for de enkelte unge. Lederen deltager i alle møder med socialforvaltningen og har det overordnede ansvar for visitationen af nye unge, deltager i personalemøder, undervisning, supervision, behandlingsmøder mm. Dagligdagen på Vivamus er tilrettelagt med en fast struktur, som hjælper den unge, der ofte er præget af indre kaos, med at overskue deres hverdag og gøre den så tryg og forudsigelig, som det er muligt. Det forventes, at den unge er tilknyttet et dagtilbud. Ugeskema: Ugeskema, laves i samarbejde med den unge, kan indeholde følgende behandlingselementer: Undervisning, projekter, husmøde, individuel samtale hos psykolog og fritidsaktiviteter. Ugeplanen gør dagen og ugen forudsigelig og dagligdagen tryg og lærer den

10 unge om nødvendigheden af planlægning og mulighed for at glæde sig til fremtidige opgaver og funktioner. Den kan skabe orden i kaos for den unge. vil desuden synliggøre aktivitetsniveauet for den enkelte unge. Rammer: Der laves individuelle rammer for den enkelte ung. Disse rammer bliver til ud fra behandlingsplanen, som er udarbejdet i samarbejde med den anbringende kommune, og ændres løbende i takt med at delmål nås. Rammerne udarbejdes i teamet og mellem leder og psykolog og i samarbejde med den unge, rammerne indeholder faste aftaler om, hvad den enkelte unge ønsker, må, skal og kan og ikke må. Rammerne kan bruges som evalueringsredskab ift. behandlingen. Husmøder: Hver uge afholdes der husmøde for alle de unge samt de pædagoger der har vagt den pågældende dag. Der foreligger en fast dagsorden, hvor det bl.a. planlægges, hvilke dage den enkelte unge har maddag og/eller rengøring. Dette går på skift mellem alle de unge. Det er også muligt for den unge at tage ting op og/eller fremkomme med ønsker, som de gerne vil have behandlet på pædagogernes teammøde. Vi gennemgår kalenderen for derved at informere de unge om, hvem der kommer i huset og/eller aktiviteter mm. På husmødet kan diskuteres hvad som helst fra ris/ros til hinanden tilønsker om ture og aktiviteter ud af huset, nyanskaffelser mm. Husmødet er forudsigeligt, da den unge på forhånd kender dagsordenen, samtidig er det en træning i at sidde i en større gruppe, lytte til andre, selv få sagt noget blandt mange og være med til at tage beslutninger. Måltider: Der er morgenmad fra kl Kl bliver morgenmaden ryddet ud, da de unge skal være oppe og i gang med deres dagtilbud. Der kan være undtagelser, hvis den unge f.eks. er syg eller har fri. Der er frokost kl.12 Der er eftermiddags the kl Aftensmaden er ved 18-tiden, medmindre der foregår noget specielt, som gør, at det må rykkes. Der er the ved tiden. Madlavning: Aftensmad bliver fremstillet og serveret af en kontakt person i samarbejde med den ung, der har maddag. Morgenmaden laver nattevagten, frokosten spiser den unge i skolen eller på

11 vivamus hvis de er hjemme. I weekenderne serveres der brunch kl , tilberedes af døgnpædagogerne og de af de unge, der er morgenfriske. Traditioner: Det er vigtigt for vivamus at opbygge traditioner og kultur omkring de unge, så de på den måde får en oplevelse af årets gang. Opholdsstedt markerer også årstidernes skiften og holder traditioner med fastelavn, påskeæg, sommerferiepostkort og kalendergaver i hævd, så de unge kan bringe traditioner med sig, når de flytter. Hver sommer afholder Vivamus en sommerfest for de unge, deres forældre, søskende og andre pårørende. I december måned inviterer vi til et julearrangement, som er for de unge, deres familier og medarbejderne. Vi spiser traditionel julemiddag, og bagefter laver vi julepynt. Vi holder en julefrokost for de unge og medarbejderne inden juleferien. Derudover, holder vi de unges fødselsdag og evt. andre festligheder (konfirmation, eksamen m.v ) Vivamus, vil en gang om året holde en dag for gamle beboere. Forældrekontakt: Vivamus mener, at det er vigtigt for den unge, at bevare kontakten til sine forældre, familie og øvrige netværk eller få hjælp til at reetablere denne kontakt. Fritiden: Som en del af behandlingen, går vi sammen på fx biblioteket, i svømmehallen, i motionscenter m. v Meget af den unges fritid går med at hygge sig med de andre de andre unge, deltage i planlagte aktiviteter og tale med medarbejderne på afdelingen. I lokalområdet er der gode muligheder for at dyrke fritidsinteresser - både i ungdomsskolens regi og i diverse sportsklubber. Det er dog de færreste unge, der er i stand til at deltage i disse aktiviteter, da de fleste har vanskeligt ved at fungere i større grupper. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at motivere den enkelte ung til at komme ud i nærmiljøet, til sport eller andre aktiviteter, introducere dem til den virkelige verden.

12 Vi har ansvaret for den unge, og gør meget ud af at fortælle den unge dette samt vise dem omsorgen i dette. Den enkelte unge skal derfor altid aftale med os, når han/hun skal i byen/forlader huset: Han/hun skal fortælle, hvor han/hun skal hen og hvornår den unge er tilbage. De unge, må gerne have besøg på Vivamus. Det skal dog aftales forinden for at sikre, at ikke alle har besøg på samme tid - og besøgene ikke falder sammen med planlagte aktiviteter. Familie og eller andet netværk må gerne overnatte i weekenden på Vivamus, hvis der er indgået aftale herom på forhånd. Weekends og andre feriedage, aftales individuelt med den unge og dennes familie, og kan løbende ændres, når behovene forandres. Aftalerne laves med den enkelte unge og kontaktpædagogen. ferier: Vivamus mener, at ferier og ture giver mange positive oplevelser og derudover har en behandlingsmæssig funktion. Vi lærer noget om det land, vi rejser i, både inden- og udenlands. Derudover giver vi den unge kulturelle oplevelser, og vi oplever, hvordan den unge reagerer uden for institutionens ramme. Vi tager på ferie i sommerferien og efterårsferien/vinterferien. De to ferier er af en lille uges varighed. De fysiske rammer kan både være en fællestur for hele gruppen og adskilte mindre grupper. Derudover er der mulighed for nogle weekendture. Disse er som regel aktive, kano, kajak, klatring, fisketure mm. Lomme/tøjpenge: Der udbetales lomme- og tøjpenge i henhold til kl s takster. Til hver ung er knyttet to primærpersoner, som har behandlingsansvaret og varetager den fortløbende kontakt til forældre og andre relevante personer omkring barnets sociale hver-dag. Der afholdes statusmøder (hvor psykolog og sagsbehandler deltager) Det tilsigtes, at vores unge får et dagsforløb, der svarer til jævnaldrende unges forløb. Det vil sige at tage i skole om morgenen kl. 8:30, holde fri kl.14:30, evt. i klub, ordne personlige gøremål, være i kontakt med kammerater i lokalt netværk, fritids-interesser etc. Vi har åbent 365 døgn.

13 3.2 Kvartal- og årsplan En overordnet årsplan udarbejdes af personalegruppen og er gældende for et skoleår. Første skoledag efter sommer-, efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie vil foreligge en detaljeret oversigt over vivamus aktiviteter i det følgende kvartal. Alle uger er så vidt muligt bygget ens op for at skabe forudsigelighed og tryghed. 3.3 Koordinering af pædagogisk indsats Vivamus arbejder med en kombination af individuel behandling og socialpædagogisk behandling, der via et tæt samarbejde mellem forældre, psykolog, anbringende myndighed og andre involverede parter giver denne målgruppe, mulighed for at tilegne sig mange færdigheder, og samtidig bibringer dem færdigheder, metoder og udtryksformer, som medvirker til den enkeltes alsidige udvikling. Vi lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem personalet således, at dagligdagen bliver tilrettelagt så den unge samlede trivsel og udvikling tilgodeses. Vi finder det væsentligt at styrke den unges selvværd og vil i kraft af respekt for den unges hidtidige erfaringer videreudvikle deres ressourcer og potentialer. I samarbejde med vores supervisor tilrettelægger vi jævnligt indsatsen. 3.4 Behandlingsarbejdet Afdelingens psykolog har det overordnede psykologiske behandlingsansvar for den enkelte ung. Psykologen deltager i behandlingskonferencer og udfærdigelse af behandlingsplaner samt er ansvarlig for udredning og behandling af de unge. Psykologen har det overordnede ansvar for at den unge inddrages i egen behandlingsplan både før og efter en behandlingskonference, dette foregår i anerkendende samtale med den unge omkring dens udvikling og ønsker om samme. Kontaktpædagogen og psykologen varetager disse samtaler, for den enkelte unges vedkommende 2 gange årligt. Udgangspunktet i behandlingsarbejdet er en høj grad af fleksibilitet således, at det er muligt at møde det enkelte barn, der hvor det er og tage udgangspunkt i dets behov for støtte og udvikling og behandling. Forældresamarbejdet bygges på gensidighed og information. Barnet generelle funktion drøftes løbende via telefonisk kontakt, samtaler og statusmøder.

14 Vivamus udviser forståelse og rummelighed. Desuden ønsker vi at skabe forståelse for nødvendigheden af, at forældrene indgår i samarbejdet omkring barnet. Her arbejder vi med at indgå aftaler med forældrene, der kvalificerer og støtter dem i forældrerollen. Personalet vil løbende blive opkvalificeret via efteruddannelse i blandt andet miljøterapi, Studio III. Sopra og psykolog compagniet. 4. Personalet Vivamus personalepolitik: vi ønsker, at alle medarbejderne opfatter Vivamus som en helhed at den enkelte medarbejder tager ejerskab for sit team og for opholdsstedet at vi arbejder ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder at vi har et udviklende miljø, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling ved at deltage i uddannelse og supervision, så der til stadighed ydes en kompetent, målrettet og kvalificeret omsorg og behandling vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang vi ønsker, at vi som personale får viden og deler viden, så vi er parate til at løfte de opgaver, vi bliver stillet overfor vi ser muligheder frem for begrænsninger vi ønsker, at samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er tydelige og respektfulde, så vi i fællesskab kan løse opgaven. Vivamus personalenormering og sammensætning: Vivamus har ansat pædagogiske medarbejdere, hvoraf 1-2 udgør vågen nattevagt, 1 leder og 1 psykolog. Afdelingen har tilknyttet en ekstern psykiatrisk konsulent. Til afdelingen er knyttet vikarer. Lederen indgår ikke som en del af den daglige normering, men er et supplement til det pædagogiske arbejde i enkelte situationer. På opholdsstedet vil der i dagtimerne møde pædagogisk personale ind sammen med lederen fra Med pædagogisk personale menes, pædagoger, SOSU- assistenter, sygeplejesker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der vil møde en buffer ind der skal rykkes op og ned i forhold til om der er sygdom eller andet feks. en ung der skal ud af huset. Hvis ikke hedder vagten

15 Ellers vil der møde 3 aftenvagter ind kl og en sovende nattevagt kl. 22. Derudover vil der være ansat en adm. personale og en person der står for den daglige rengøring. Der vil til huset været tilknyttet en pedel. Personalet arbejder efter et rullende skema. Hver anden uge er der supervision og behandlingskonference og hver anden uge er der personalemøde. Det er et krav, at alle medarbejdere, som ansættes i faste stillinger, skal forevise en børne- og straffeattest, og at ansættelsen er betinget af, at der i børne- og straffeattesten ikke er angivet forhold, som er uforenelig med arbejdet med børn og unge. Overenskomster: Vivamus har ingen overenskomst. Ansættelser: Stillingtagen til ansættelse af nye medarbejdere, foregår efter individuel vurdering af Vivamus ansættelsesudvalg. Ansættelsesbrev: Forud for enhver ansættelse udarbejdes en ansættelseskontrakt, som underskrives af arbejdsgiveren og arbejdstageren senest 14 dage efter ansættelsen. Ansættelsesbrevet udarbejdes således, at rammerne i nærværende virksomhedsplan gøres gældende for begge parter. Der foretages en lønindplacering i forhold til anciennitet og erfaring, ligesom der evt. særlige vilkår for den individuelle ansættelse. Prøvetid: Da ansættelsen de første 3 måneder er at betragte som en gensidig aftalt prøvetid, er der aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Afskedigelse / Opsigelse: I henhold til gældende lovgivning på de enkelte ansættelsesområder. Medarbejderen er bekendt med og har accepteret, at Vivamus kan komme i en økonomisk situation pga. manglende henvendelser, hvor personalereduceringer kan blive nødvendige. Såfremt der er forhold i ansættelsesforløbet, som berettiger til afsked, skal anledningen hertil foreholdes den ansatte. Det tilstræbes, at den ansatte, for at forebygge en senere afskedigelse, modtager en skriftlig påtale, hvis den

16 måde den ansatte udfører sit arbejde på ikke er foreneligt og i overensstemmelse med stedets virksomhedsplan, arbejdsmetoder samt pædagogik. Arbejdstid : Den årlige arbejdstid følger årsnormen. Forsikringsforhold: Medarbejderne er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Magtanvendelse og tavshedspligt Ansatte er gjort bekendt med de regler og retningslinier, som gælder for området jvf. magtanvendelsesbekendtgørelsen. Magtanvendelse må kun finde sted i henhold til bekendtgørelsen, og skal i alle tilfælde indberettes til ledelsen. Der skal som udgangspunkt ikke være magtanvendelser på vivamus. Hvis der sker en magtanvendelse skal et kopi sendes til sagsbehandler og tilsynskommune. Ansatte er gjort bekendt med de regler og retningslinier, der er i henhold til Lov om Social Service gælder Underretningspligt, Oplysningspligt og Tavshedspligt. 5. Tilsyn Københavns kommune, godkendelse Jurist, Marie-Lousie Svendsen 6. Overenskomst Økonomi: Villa vivamus har ingen overenskomst Økonomi: Budget: Der udarbejdes et årligt budget Budgettet skal indeholde oplysninger om: lønudgifter til leder, pædagogisk personale og medarbejdere i øvrigt udgifter til supervision og kurser lokaleudgifter, herunder rengøring og bygningsdrift udgifter til ekskursioner udgifter til anden relateret indsats administration og forsikringer

17 anlægsudgifter og andet Budgettet kan revurderes, hvis der i tilknytning til behandlingen opstår forhold, som i væsentligt omfang (+/- 10%) ændrer på forudsætningerne i forhold til det godkendte driftsbudget. Regnskabsår : Budgettet følger kalenderåret. Budgettet for kommende driftsår skal tilsendes tilsyns kommune til orientering og godkendelse. Tilsyns kommune skal meddele godkendelse af budgettet. Betalings- og regnskabsforhold : Udgifterne til Vivamus opgøres som et takstbeløb pr.dag. Regnskabsfremsendelse : Vivamus fremsender et revisionspåtegnet regnskab for det regnskabsår. Tilsyn & visitation: Tilsyns kommune fører tilsyn med Vivamus om de står mål med de almene krav, der stilles i loven for private opholdssteder. Grundtaksterne: for behandlingen på Vivamus vil fremgår af Tilbudsportalen. Er der brug for ydelser, der ikke indgår i basisydelsen, skal det aftales og prisfastsættes ved visitation eller revisitation, fx.: behandlingsture særlige projekter brug af ekstra personale udslusningsaftaler efterværn Opholdsdelen 2943 kr. pr døgn, i alt kr. om måneden 7. Visitation Visitation til Vivamus foregår via eget interne visitationsudvalg, som består af leder, psykolog og skolelærer samt en repræsentant fra det pædagogiske team. For at kunne foretage den bedst mulige visitation skal alle relevante sagsakter

18 foreligge. Såfremt det besluttes at sagen er relevant for villa vivamus kontaktes anbringende myndighed for besøg. Ved besøget vil der blive stillet uddybende spørgsmål til sagen samt rundvisning på villa vivamus. Herefter inviteres den unges familie samt kommune på besøg. Forinden tilstræbes det, at familien er orienteret om stedet enten via hjemmesiden eller ved tilsendt brochuremateriale. Det er en forudsætning, at forældremyndighedsindehaver siger ja til tilbuddet, før barnet, den unge involveres. Herefter inviteres den unge på besøg med familie og kommune. Det tilstræbes, at den unges kontakt person er til stede ved 1. kontaktbesøg samt ved indflytning. Herefter aftales indskrivning. 8. Samarbejdspartnere Supervisor: Psykolog Compagniet Psykolog: Leif Griffelde Skolen sputnik: Leder: Allan Laursen Advokat : Sirius Advokaterne Kim Pedersen Holmenskanal Kbh K Bank: Søren Christensen Forstædernes bank Glostrup Erhvervs og indskrivningscenter Hovedvej 108, 2600 Glostrup Revisor: Chr. Mortensen A/S Adelgade 15, 1304 København K v/bent Kofoed Bogholder: Lotte Johnsen Bestyrelsen:

19 Formand: Jens Mark, adm. direktør Medlem: Mette Dunker, Jurist statsforvaltningen Medlem: Lars Paludan-müller. organisationspsykolog

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere