fiskeriudviklingsprogrammet for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013"

Transkript

1 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr af 20/12/2006 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Bilag 1 Bilag 2 Indhold Oprettelse af lokale aktionsgrupper Forhåndsgodkendelse af lokale aktionsgrupper De lokale aktionsgruppers virke Lokale udviklingsstrategier Sammenhæng med kommunale og regionale strategier Koordinatorens opgaver Budget til lokale aktionsgrupper Tilskud til koordinator og administration Underretningspligt Kontrol Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Klageadgang Straffebestemmelser Ikrafttrædelse Fiskeriregioner og kommuner Udkast til standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, og 13, stk. 1, i lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Indhold 1. Bekendtgørelsen fastlægger bestemmelser om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, der skal administrere dele af det danske fiskeriudviklingsprogram for perioden De lokale aktionsgrupper skal medvirke for at opfylde målsætningerne for fiskeriudviklingsprogrammet. Definition og afgrænsning

2 Side 2 af En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at udvikle lokalsamfundet og fiskeriområderne i henhold til en lokal udviklingsstrategi. Stk. 2. De lokale aktionsgruppers geografiske aktivitetsområde fordeles i 7 fiskeriregioner med henblik på at give de enkelte aktionsgrupper en tilstrækkelig størrelse og effektivitet. I hver fiskeriregion kan der som udgangspunkt godkendes to lokale aktionsgrupper. En lokal aktionsgruppe skal dække mindst en kommunes geografiske område. Fiskeriregionerne benævnes: 1) Nordjylland. 2) Vestjylland. 3) Limfjorden. 4) Østjylland. 5) Sønderjylland-Fyn. 6) Sjælland. 7) Bornholm. Stk. 3. En oversigt over kommuner fordelt på fiskeriregioner fremgår af bilag. 1. Stk. 4. I særligt begrundede tilfælde, kan de i stk. 2 nævnte geografiske områder og antal grupper fraviges. Stk. 5. Den lokale aktionsgruppe kan, i begrundede tilfælde, efter ansøgning til Direktoratet for FødevareErhverv, integreres med aktionsgruppen nedsat i henhold til bekendtgørelse nr. 490 af 30. maj 2007 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden Kapitel 2 Oprettelse af lokale aktionsgrupper 3. En lokal aktionsgruppe oprettes som en forening med egne vedtægter og bestyrelse. 4. Direktoratet for FødevareErhverv afholder efter behov informationsmøder om etablering af lokale aktionsgrupper i hver fiskeriregion. Informationsmødet skal være åbent for alle i fiskeriregionen og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der dækker fiskeriregionens geografiske område. Stk. 2. Direktoratet indhenter herefter, efter en nærmere angivet frist, interessetilkendegivelser fra fiskeriregionen om behovet for etablering af lokale aktionsgrupper. 5. På baggrund af interessetilkendegivelsen, jf. 4, stk. 2, opfordres de lokale interessenter, herunder myndigheder, efter rådgivning fra direktoratet, til at danne én, eventuelt flere, lokale aktionsgrupper i fiskeriregionen ved afholdelse af et tilsvarende antal stiftende generalforsamlinger. En stiftende generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Efterfølgende afholder den lokale aktionsgruppe generalforsamling mindst en gang årligt. Stk. 2. Fremmødte personer over 15 år med bopæl i den lokale aktionsgruppes geografiske område er stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling. På efterfølgende generalforsamlinger er registrerede, fremmødte medlemmer af den lokale aktionsgruppe stemmeberettigede. 6. Personer over 15 år med fast bopæl i den lokale aktionsgruppes geografiske område kan blive registreret som medlemmer. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum, jf. 7, stk. 3, er dog undtaget fra bopælskravet. Personer med bopæl i et af de områder, der har etableret en lokal aktionsgruppe i henhold til 2, stk. 4, kan dog også være medlem af den lokale aktionsgruppe, som er nedsat i den kommune, området ligger i. 7. Bestyrelsen tegner den lokale aktionsgruppe. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vælges blandt aktionsgruppens medlemmer på en generalforsamling, jf. 5, stk. 1. Til bestyrelsen er medlemmer over 18 år valgbare. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

3 Side 3 af 13 Stk. 2. Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Stk. 3. I forening kan regionsrådet og det regionale vækstforum på forhånd udpege et medlem af bestyrelsen, og den pågældende kommunalbestyrelse kan på forhånd højst udpege to medlemmer af bestyrelsen. Direktoratet for FødevareErhverv kan dog meddele en tidsbegrænset dispensation fra kravet om højst to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Stk. 4. I tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske aktivitetsområde ligger i to eller flere kommuner, kan de pågældende kommunalbestyrelser udpege et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer, jf. dog stk. 8. I tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske aktivitetsområde ligger i to eller flere regioner, kan de pågældende regioner og vækstfora i forening udpege et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer, jf. dog stk. 8. Stk. 5. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af personer, der kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper: 1) Lokale borgere. 2) Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer. 3) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger. 4) Offentlige myndigheder, inklusiv de forlods udpegede medlemmer. Stk. 6. Der skal tilstræbes en ligelig køns- og aldersfordeling i bestyrelsen. Stk. 7. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Stk. 8. Repræsentanter for offentlige myndigheder kan højst udgøre 30 pct. af bestyrelsens medlemmer. Stk. 9. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl, jf. 2, stk Generalforsamlingen for de lokale aktionsgruppe fastsætter vedtægter for foreningen. Vedtægterne kan tage udgangspunkt i standardvedtægterne, jf. bilag 2. Vedtægterne for den lokale aktionsgruppe skal godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv, før de kan træde i kraft. Stk. 2. Hvis der foretages ændringer af vedtægter eller af bestyrelsens sammensætning skal underretning herom indsendes til direktoratets godkendelse senest 14 dage efter beslutningen. Kapitel 3 Forhåndsgodkendelse af lokale aktionsgrupper 9. Direktoratet for FødevareErhverv kan forhåndsgodkende de lokale aktionsgrupper, der lever op til kravene i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Ansøgning om forhåndsgodkendelse om oprettelse af en lokal aktionsgruppe skal være direktoratet i hænde senest den 3. september Interessenter, der påtænker at oprette en lokal aktionsgruppe, kan dog senest den 3. september 2007 anmode direktoratet om at få ændret denne frist til senest den 1. november Stk. 3. Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal mindst indeholde: 1) Angivelse af det geografiske område. 2) Beskrivelsen af områdets socioøkonomiske forudsætninger og aktuelle problemer. 3) Redegørelse for de overordnede elementer, der forventes at indgå i den lokale udviklingsstrategi. 4) Vedtagne vedtægter, herunder redegørelse for processen med etablering af den lokale aktionsgruppe og valg af bestyrelsen. Stk. 4. I tilfælde, hvor der er flere ansøgninger om oprettelse af en lokal aktionsgruppe i samme geografiske område, sker forhåndsgodkendelsen på baggrund af et konkurrenceprincip. Vurderingen af ansøgningerne sker ud fra følgende kriterier: 1) Originalitet og nyhedsværdi. 2) Sammenhæng med andre regionale og kommunale strategier. 3) Fokusering af udviklingsindsatsen. 4) Bæredygtighed. 5) Økonomisk gennemførlighed. 6) Ligestilling. 7) Nationalt og internationalt samarbejde. 8) Den lokale aktionsgruppes repræsentativitet.

4 Side 4 af 13 9) Den lokale aktionsgruppes organisering. Stk. 5. I 2008 er der mulighed for at fremsende en ansøgning om forhåndsgodkendelse i de fiskeriregioner, hvor der kan etableres flere lokale aktionsgrupper. Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal i så fald være direktoratet i hænde senest den 1. april Kapitel 4 De lokale aktionsgruppers virke 10. Efter at have opnået forhåndsgodkendelse, udarbejder bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe en lokal udviklingsstrategi, som skal godkendes af den lokale aktionsgruppes medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har til opgave at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den godkendte udviklingsstrategi. Stk. 3. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioriterer og indstiller projektansøgninger under fiskeriudviklingsprogrammet til afgørelse i Direktoratet for FødevareErhverv inden for en af direktoratet udmeldt økonomisk ramme. Kapitel 5 Lokale udviklingsstrategier 11. En lokal udviklingsstrategi skal: 1) Gennemføres inden for rammerne af de i det danske fiskeriudviklingsprogram prioriterede overordnede målsætninger. 2) Indeholde en analyse af den nuværende situation i fiskeriområderne i den lokale aktionsgruppes geografiske område, herunder problemstillinger af særlig lokal betydning. 3) Indeholde kvantificerede målsætninger. 4) Indeholde en redegørelse for forventede aktiviteter, herunder for finansiering af strategien og for, hvordan der forventes opnået en lokal helhedsorienteret og integreret udvikling i områdets fiskeriområder. 5) Indeholde en redegørelse for, hvorledes lokale organisationer, foreninger, borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er blevet involveret i gennemførelse af udviklingsstrategien. 6) Indeholde et budget og en tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne. Stk. 2. Den lokale udviklingsstrategi kan desuden indeholde yderligere målsætninger for lokal udvikling, som ikke søges medfinansieret under fiskeriudviklingsprogrammet. Stk. 3. Udviklingsstrategien skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest den 4. februar For lokale aktionsgrupper, der forhåndsgodkendes i 2008, skal den lokale udviklingsstrategi være direktoratet i hænde senest den 1. september Stk. 4. Eventuelle ændringer af den godkendte lokale udviklingsstrategi indsendes til direktoratets godkendelse senest 14 dage efter dens vedtagelse. Kapitel 6 Sammenhæng med kommunale og regionale strategier 12. Inden den lokale udviklingsstrategi sendes til godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv skal henholdsvis regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og de berørte kommuner inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis de fastlagte regionale strategier, de fastlagte erhvervsudviklingsstrategier og de fastlagte kommunale udviklingsstrategier. Stk. 2. Eventuelle ændringer til den lokale udviklingsstrategi skal godkendes efter proceduren i stk. 1. Kapitel 7 Koordinatorens opgaver

5 Side 5 af Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan ansætte en koordinator. Stk. 2. Koordinatorens opgaver er bl.a., at 1) være sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe, 2) fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter til realisering af den udarbejdede lokale udviklingsstrategi, 3) føre tilsyn med, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse, og 4) varetage den daglige koordination af den lokale aktionsgruppes opgaver med de regionale og lokale aktiviteter. Stk. 3. Koordinatoren skal have de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer. Kapitel 8 Budget til lokale aktionsgrupper 14. En godkendt lokal aktionsgruppe får af Direktoratet for FødevareErhverv tildelt et budget fra fiskeriudviklingsprogrammet til gennemførelse af projekter, der ligger inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi, samt til administration. Budgettet til den enkelte lokale aktionsgruppe fastsættes på grundlag af beregningerne i stk. 2, omfattende den kommune eller de kommuner, aktionsgruppen dækker. Direktoratet fastsætter særskilt budgettet til en lokal aktionsgruppe, der dækker et andet geografisk område end en kommune eller flere kommuner, jf. 2, stk. 4. Stk. 2. Det samlede budget fordeles mellem de lokale aktionsgrupper i hver fiskeriregion med et lige stort grundbeløb og et beløb fordelt efter antal kommuner, der indgår i den lokale aktionsgruppe. Stk. 3. De lokale aktionsgrupper får tildelt et budget bestående af EU -midler fra Den Europæiske Fiskerifond og statslige midler. Stk. 4. I de lokale aktionsgruppers budget kan indgå andre offentlige midler, som efter ansøgning til direktoratet kan udløse tilsvarende EU -midler. Kapitel 9 Tilskud til koordinator og administration 15. Inden for det tildelte budget efter 14 kan den lokale aktionsgruppe afholde udgifter til aflønning af en koordinator og til administration. Stk. 2. Den lokale aktionsgruppes udgifter, jf. stk. 1, må ikke uden forudgående godkendelse af Direktoratet for FødevareErhverv overstige 10 pct. af aktionsgruppens samlede budget. Stk. 3. Direktoratet meddeler tilsagn om tilskud til udgifter til løn og administration til de enkelte aktionsgrupper. Stk. 4. Hvis direktoratet godkender forhåndsansøgningen, jf. 9, stk. 1, kan der ydes tilskud til udgifter til løn og administration, der afholdes fra datoen for direktoratets modtagelse af ansøgningen om forhåndsgodkendelse. 16. Udbetaling af tilskud til aflønning af koordinatoren og administration sker på baggrund af en opgørelse over afholdte udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skema og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside. Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til direktoratet. Stk. 3. Der kan én gang månedligt indsendes udbetalingsanmodning til direktoratet. Stk. 4. Udbetaling af tilskud sker til den lokale aktionsgruppes NemKonto. Stk. 5. Udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag skal holdes tilgængelige i 5 år, regnet fra udbetalingsdatoen. 17. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal hvert år udarbejde et regnskab for driften af den lokale aktionsgruppe og en beretning for aktionsgruppens og bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår samt et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år. Regnskabet og

6 Side 6 af 13 budgettet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet, beretningen og budgettet skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, således at det er direktoratet i hænde senest den 1. juni. Kapitel 10 Underretningspligt 18. En lokal aktionsgruppe skal i den periode, hvor betingelserne for tilskud efter kapitel 9 skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt. Stk. 2. En lokal aktionsgruppe er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud, jf. 20. Kapitel 11 Kontrol 19. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling af tilskud efter kapitel 9. Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter bemyndigelse forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. Stk. 4. Til brug for kontrollen indhenter Direktoratet for FødevareErhverv oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang. Kapitel 12 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 20. Tilsagn om tilskud efter kapitel 9 bortfalder, hvis 1) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, 2) den lokale aktionsgruppe har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 3) den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, 4) den lokale aktionsgruppe tilsidesætter sine forpligtelser efter fiskeriudviklingslovens 11, stk. 2, 5) den støttede koordinator anvendes til andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi, eller 6) underretningspligten efter 18 ikke overholdes. Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Direktoratet for FødevareErhverv bestemme, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Kapitel 13 Klageadgang 21. Afgørelser, truffet af Direktoratet for FødevareErhverv vedrørende tilskud, jf. kapitel 9, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 2. Klagen skal indgives gennem Direktoratet for FødevareErhverv. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, som klagen vedrører. Stk. 3. Andre afgørelser end nævnt i stk. 1, der er truffet af direktoratet i medfør af denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 14

7 Side 7 af 13 Straffebestemmelser 22. Efter fiskeriudviklingslovens 14 straffes med bøde den, der 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens 11, stk. 1 eller 6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 11, stk. 2. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 15 Ikrafttrædelse 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. juni Direktoratet for FødevareErhverv, den 27. juni 2007 Arent B. Josefsen /Steen Bonde

8 Side 8 af 13 Bilag 1 Fiskeriregioner og kommuner Nordjylland: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev-Dronninglund, Jammerbugt, Læsø, Morsø og Thisted. Limfjorden: Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Skive og Viborg. Vestjylland: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø. Østjylland: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Århus, Horsens, Odder og Hedensted. Sønderjylland-Fyn: Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Middelfart, Bogense, Assens, Odense, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø. Sjælland: Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse, Ringsted, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Høje Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør Bornholm Bornholms Regionskommune

9 Side 9 af 13 Bilag 2 Vedtægter for (aktionsgruppens navn) Udkast til standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er (Xxx Kommune(r)) 3. Formål Foreningens formål er - at fremme den lokale udvikling i fiskeriområder gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med fiskeriudviklingsprogrammet , herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet - at deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i området og - at tage selvstændige initiativer til projekter og processer. II. MEDLEMMER. 4. Medlemmer Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum er dog undtaget fra bopælskravet. 5. Optagelse og udmeldelse 1. Optagelse i aktionsgruppen sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig ( eller brev) tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. 6. Eksklusion Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer den lokale aktionsgruppe i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. 18 stk. 3. III. LEDELSE. 7. Generalforsamling 1. Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle aktionsgruppens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af aktionsgruppens medlemmer begærer det. Begæringen skal

10 Side 10 af 13 indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse. 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag. 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: - Valg af dirigent. - Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. - Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf. - Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. - Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf Valg af revisor - Eventuelt 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 8. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale- og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. 10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af aktionsgruppen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 2. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen. 4. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen. 9. Bestyrelsens sammensætning 1. Sammensætning a) Det skal tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med personer, der kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper: 1. Lokale borgere. 2. Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer. 3. Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger. 4. Offentlige myndigheder Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen. b) Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum må ikke udgøre mere end 30 % af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. De forlods udpegede medlemmer skal ikke vælges af generalforsamlingen. c) Kommunen kan højst udpege 2 medlemmer og en suppleant til bestyrelsen. Regionsrådet og

11 Side 11 af 13 det regionale vækstforum kan i forening udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen. d) I tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske aktivitetsområde ligger i 2 eller flere regioner eller kommuner, udpeger de pågældende regioner og vækstfora i forening et medlem og en suppleant pr. region og de pågældende kommunalbestyrelser hver to medlemmer og en suppleant. e) Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen. f) Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. g) Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen. h) Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl. i) Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer der vælges af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. j) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. k) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. l) Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. 3. Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal. 4. Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. 10. Bestyrelsens opgaver 1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder: a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier. b) Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet. c) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling. d) Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling. e) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling. f) Eksklusion af medlemmer. g) Udvikling af foreningens aktiviteter. h) Godkendelse af resultatmål. i) Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter. 2. Bestyrelsen kan, inden for de givne økonomiske rammer, ansætte en koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser. 3. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter 4. Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til direktoratets godkendelse senest 14 dage efter beslutningen. 11. Habilitetsregler

12 Side 12 af Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester. 2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i bestyrelsens arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser. 3. Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller når vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. Efter forvaltningslovens 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet. 4. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling. 12. Den lokale aktionsgruppes formand Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. 13. Den daglige ledelse 1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes arbejdsgrundlag og budget. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen, og protokollatet for bestyrelsesmøderne underskrives af bestyrelsen. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i den lokale aktionsgruppes sekretariat. IV ØKONOMISKE FORHOLD 14. Den lokale aktionsgruppes økonomiske grundlag Det økonomiske grundlag for den lokale aktionsgruppe, herunder sekretariatets drift, opnås ved tilskud og aktiviteter, der er relevante i forhold til den lokale aktionsgruppes formål. 15. Regnskab 1. Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 2. Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen. 3. Bestyrelsen/koordinatoren/revisor udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse. 4. Eventuelt ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår.

13 Side 13 af Revision 1. Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til aktionsgruppens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 17. Prokura 1. Den lokale aktionsgruppe tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. IV. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR 18.Vedtægtsændringer og eksklusion 1. Forslag om vedtægtsændringer og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret. 2. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal før de træder i kraft fremsendes til og godkendes af Fødevareministeriet, Direktoratet for FødevareErhverv. 3. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen jf. 6, kræves der mindst 2/3 majoritet for at den meddelte eksklusion opretholdes. 19. Ophør 1. Aktionsgruppen ophører automatisk ved udløbet af fiskeriudviklingsprogrammet for perioden Ved ophør før programperiodens udløb overgår den lokale aktionsgruppes aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Uforbrugt budget, der er tildelt under fiskeriudviklingssprogrammet, går tilbage til DFFE. 3. Den af generalforsamlingen trufne beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (Direktoratet for FødevareErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den xx. yyy I bestyrelsen. (navne og underskrifter): Redaktionelle noter Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte 108, den 6. juli 2007.

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere