Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121"

Transkript

1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af rettidige indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af Formand. På valg er Preben Lindekron, som modtager genvalg. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Frank Hansen, som modtager genvalg. På valg er Knud Norby, som modtager genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af i revisorer. På valg Bjarne Winsstrøm-Olsen, som modtager genvalg Valget er for en toårig periode. 1. Revisor for en et-årig periode, denne post er vakant 10. Valg af revisorsuppleant. Valget er for en etårig periode. 11. Eventuelt.

2 Formanden bød de fremmødte velkommen, og håbede på at vi ville få en interessant aften. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Rasmussen Broksøvej 23 og generalforsamlingen var enig, så Henrik Rasmussen påtog sig hvervet. Dirigenten fik så ordet og kunne konstatere, at indkaldelsen var rettidig udsendt til medlemmerne. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Bestyrelsen har haft et år, med mange forskellige opgaver, en del af disse havde vi gerne været foruden. Vi har desværre stadig et stort problem, med vilde katte i området Svenstrupvej/ Ringvejen. Der er desværre stadig enkelte personer, der giver disse katte mad og husly, til meget store gener for de omkringliggende naboer. Vi har rykket Vallensbæk Kommune flere gange samt kattens værn, og det ser ud til at det nu begynder at hjælpe. Store træer er meget smukke ude i en skov, men har ingen berigtigelse på vores små grunde. Vi får mange henvendelser om dette problem, men må desværre bede folk om at løse det med deres nabo. Bestyrelsen holdning til dette problem er meget klar, træer, buske, hække, som er til gene for andre, skal fældes, skæres ned eller klippes ind, til stor glæde for os alle. Vores grundejeravis er kommet op os stå, og vi er glade for de positive reaktioner på den. Avisen er ikke kun ment som en information fra bestyrelsen til medlemmerne, men også gode ideer m.m. fra medlem til medlem. Vi har skrevet til 6 andre grundejerforeninger om et samarbejde/ fælles forum men har pt. kun fået svar fra 3 af dem, men de var til gengæld meget positive. Vi har fået lavet overgangen ved ringvejen, så den nu er blevet meget nemmere at passere, Vi har kontaktet kommunen d.v.s. venstre, socialdemokratiet, konservativ folkeparti, for at høre hvad vi kunne gøre for at undgå at få SF- sten på vores fortove og de høje kantsten. Vi mangler desværre at få et svar fra de konservetive, men det kan hænde at vi må rykke dem. Dog har Kurt Hockerup over for undertegnede forklaret, at man nu ikke bruger de høje kantsten, da man lægger fortovet i niveau med vejen, men lad os nu se. Grundejerforeningen har derudover været til et borgermøde hos kommunen. Dette blev en stor succes, idet der var mødt ca. 90 personer op. Kommunen blev lidt overraskede over dette store antal, for til det sidste borgermøde, for hele kommunen, var der kun ca. 60 personer. Kurt Hockerup kommentar til dette var, I er jo en stor og aktiv forening, og det kan vi kun være hvis vores medlemmer står bag deres egen valgte bestyrelse. Vi startede aften med en rundvisning af hele rådhuset, hvorefter man samledes i byrådssalen for at stille en del spørgsmål til de politikere som var til stede. En af de ting vi fik med os hjem, var et forbud mod at parkere på fortovet, som vi desværre har haft mange sager om, men nu kan vi se lyset forude. Hvis man er så heldig at støde på rotter på sin parcel, skal man meddele dette til kommunen, som herefter vil sørge for bekæmpelse af disse. Det er også vigtigt, at man lige kontakter grundejerforeningen, så vi også er orienteret. Man kan læse mere om rotter på vores hjemmeside eller gå ind på Miljøstyrelsen hjemmeside Vi har fået oplyst at man fra kommunen side vil indføre indsamling af genbrugspapir. Dette skyldes at vi desværre ikke har noget vores mål, så dette må vi få gjort noget vil. d.v.s. at hver parcel får en grøn container stillet til rådighed, som så vil blive tømt efter behov, i starten forventer man 1 gang pr. mdr. men der vil komme nærmere information fra kommunen. Vi formoder at dette starter op ca. maj mdr.

3 Vi er nu også omfattet af Vestforbrændingen som Vega har fusioneret med. Dette har bla. den store fordel for os, at vi nu kan bruge genbrugspladsen i Brøndby. Vi skal dog huske på, at Vallensbæk kommune får en regning hver gang vi bruger pladsen, så det er en god ide, at vi bruger vores storskrald ordning så meget som muligt. Snerydningen i år var noget bedre end sidste år, men der var stadig nogle smuttere som vi skal huske at minde kommunen om, når den tid kommer. Kontingentet er stadig kun 75 kr. Fællesarealet på Broksøvej trængte til en meget kærlig hånd. Bestyrelsen arbejdede videre med 2 tilbud, som faldt ud til Skælskør anlægsgartnerne, som bla. også arbejder for kommunen. Det har bevirket, at vi fra år 2004 vil øge fællesudgifterne fra 200,00 kr. til 300,00 kr. for de 37 parceller som det drejer sig om. Der vil blive fældet træer, samt plantet nye lavtstående planter og grusarealet vil blive hævet og gjort større. Nu nærmer den skønne sommer sig med stor hastighed, og inden vi ser os om er det tid til ferie. Husk, tal med din nabo inden I rejser på ferie, så der er nogen der ser efter huset. Bestyrelsen har mærkater, folder om gode råd, så hvis du mangler noget at dette, kan du ringe til vores sekretær Frank Hansen på tlf som gerne vil sende det til jer. Det er også muligt hos Glostrup politi at låne nogle penne, så man kan skrive sit navn eller andet i de ting, som man helst ikke vil miste ved et tyveri Jeg vil hermed slutte beretningen, og skulle der være nogle spørgsmål til denne, er bestyrelsen klar til at uddybe enkelte emner. Der var ingen der ønskede ordet til beretningen, hvorefter den blev godkendt. Pkt.3. Bestyrelsen fremlagde det reviderede regnskab, til godkendelse. Der var ingen der havde spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt. Pkt. 4. Behandling af rettidige indkomne forslag. Der var ikke fremkommet nogle. Pkt. 5. Budget og kontingent. Kontingent er stadig 75 kr. pr år. Budget for år 2003 taget til efterretning. Pkt. 6. Valg af formand. På valg er Preben Lindekron, som modtager genvalg Preben Lindekron blev valgt. Pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Frank Hansen som modtager genvalg Knud Norby som modtager genvalg Begge blev genvalgt. Pkt.8. Valg af 2 suppleanter. Lise Østergaard Svenstrupvej 2b Trine Hertzberg Broksøvej 45 Pkt.9. Valg af revisor for en 2-årig periode. Bjarne Winsstrøm-Olsen Tandrupvej 9, blev genvalgt for en 2 årig periode Henrik Rasmussen Broksøvej 23, blev valgt for en 1 årig periode. Pkt. 10. Valg af en revisorsuppleant for en 1-årig periode.. Per Seeberg blev genvalgt

4 Pkt. 11. Eventuelt. Lise Østergaard Svenstrupvej 2b Er det muligt at vi kan få sat et skilt op, der forbyder parkering på vendepladsen på det vi kalder lille Svenstrupvej/ ringvejen da det ikke er muligt at vende sin bil hvis der holder nogle parkeret. Da vi købte hus her, var der et skilt oppe med parkering forbudt, men det er blevet fjernet, og vi ved ikke af hvem. Svar. Vi skriver til kommunen og anmoder om opsættelse af et parkerings forbudt skilt på vendepladsen. Anne Hansen Kokkedalsvej Området omkring Vallensbæk station flyder med papir og andet affald, hvem skal rydde op? Svar. Det skal Dsb/banestyrelsen og Vallensbæk kommune, men alt dette kunne være undgået hvis folk ikke smed deres affald fra sig, men i de opstillede papirkurve. Vi må også sige, at efter vi har fået gratis aviser, er det desværre ikke blevet meget bedre. Vallensbæk kommune har i dag en mand, der kommer hver dag og rydder op i noget af området. Ellen Carlsen Bækkeskovvej. Vedr. cykelstativer på Vallensbæk station kan det være rigtigt, at vi skal helt til Brøndby station for at få en nøgle. Uden foran Netto og Brugsen flyder det med cykler, som før har stået inde i mellemgangen, er det lovligt? Man kan dårligt komme forbi, og skal man ned og handle, er det ikke muligt at stille sin cykel fra sig. Svar. Det med nøgle vil vi undersøge nærmere, og man har vel lov til at stille sin cykel fra sig hvor man vil, bare den ikke holder i vejen. Vi vil tage en dialog med Vallensbæk kommune/ Netto og Brugsen for det kan ikke være til deres fordel at kunderne ikke kan komme til at handle Søren Broksøvej 25 Vedr. fællesarealet og de skemaer I sendte ud. Hvordan er I kommet frem til, at området skal se ud, som det gør nu. Svar. Som sagt er der 37 parceller der er medejer at dette område. De svar vi fik tilbage, og det var fra 22 grundejer, gik lige fra legeplads til minigolf bane, men de fleste skrev også at de meget gerne ville have et grønt område, som var kønt at se på og kunne bruges både af børn og voksne. Det mener vi at vi har ramt meget godt, så alle kan blive tilfredse Søren Broksøvej 25 Hvorfor er grusarealet ikke blevet større, som i har lovet Svar. Grusarealet er blevet meget større, der er ca. blevet 1 meter mere grusareal hele vejen rundt. Samtidig er der blevet mere åbent og det er blevet meget nemmere at holde. Petersson Vemmetoftevej 9 Jeg er en af de heldige 37 grundejer, som er medejer at dette fællesareal. Hvordan/hvorfor er vi blevet medejer, da det jo kun har noget med rækkehus bebyggelsen at gøre. Jeg vil gerne høre, om nogle kan fortælle mig, hvorfor vi skal betale, og hvordan vi er havnet i denne situation, hvis det er muligt Svar. Udstykningen mellem Vemmetoftevej/Broksøvej og Vejlegaardsvej lå hen helt for sig selv i gamle dage, og man kunne formode at det var jord købt til spekulation. Men i 1972 forlangte kommunen, at grundene blev bebygget, men vedkommende der ejede arealet, have ikke mulighed for at udstykke, så kommunen gik ind og tvangsudstykkede. Det var meningen

5 at der i området kun skulle have været lavt byggeri, men så kom der lige pludselig en komplet tegning af de 18 rækkehuse. Husene havde kun en ulempe, at de var for store, da det bebyggede areal var på 162 m2. Så var det at man fik den geniale ide, at man udlagde et kompensations areal til dækning for de manglende m2 på de 18 parceller. Man har på fornemmelsen at der måtte været lavet nogle studehandler mellem de implicerede parter, for at løse dette problem. Man fik også indført den lidt speciale deklaration at de 37 parceller skulle købe fællesarealet, plante det til og derefter overdrage det til grundejerforeningen. Samtidig blev man enig om, at de 37 parceller skulle betale for vedligeholdelsen, men grundejerforeningen skulle stå for driften. Poul Jørgensen Skærsøvej 5 Jeg mener at bestyrelsen og Vallensbæk kommune gør alt for lidt ved vilde katte, og de lugt og miljø gener vi har fra en beboer på Svenstrupvej. Svar. Vi gør alt hvad der er i vores magt, og det gør kommunen også, men vi skal desværre holde os til dansk lovgivning. Miljø sager er meget svære sager at takle, og det kommer oftest til at tage alt for lang tid. Hver gang der udstedes et påbud, er der også en mulighed, for at anke. Derfor kan det mange gange se ud som, at både vi og kommunen sover men det er ikke tilfældet. Med hensyn til vilde katte, som desværre netop på denne ejendom er et stort problem og ikke mindst for de naboer der bor i området, vi ringer jævnligt til kattens værn, men det er desværre ikke altid jeg ved, om de har været her. Hvis den ene søn opdager nogle fælder med katte i, lukker han dem ud, så jeg er bange for at kattens være pt. har fast arbejde her ude. Vi må heller ikke glemme de store lugtgener som desværre er i området, og man er ikke i tvivl om, hvorfra de kommer. Dirigenten. I dag har vi folk til stede som har været medlem af denne forening i både 30 og 40 år stort bifald Til slut bød foreningen på et dejligt traktement. Samtalen gik fra bord til bord og det sociale samvær kom rigtig til sin ret her. Det er dejligt for en bestyrelse at se så mange af medlemmerne der møder op til generalforsamlingen, men vi har da stadig ledige pladser til næste år. Formanden takkede for en god aften og alle de nye ideer folk var kommet med så bestyrelsen har noget at se til. Til stede på generalforsamlingen var 57 personer hvoraf de 37 var stemmeberettigede. Dirigent Henrik Rasmussen Sekretær Frank Hansen

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere