Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører"

Transkript

1 AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1

2 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade Jystrup Tlf ISBN: Center for Arbejdsliv Gregersensvej Taastrup Tlf ISBN:

3 1. Indledning... 4 Formål... 4 Baggrund... 4 Indhold... 5 Formidling Dialog mellem AMU-udbyder og virksomheder... 6 Hvorfor dialog og samarbejde?... 6 Samarbejde med virksomheder... 6 Samarbejde med jobcentre Læse-, skrive- og regnetilbud til virksomheder og medarbejdere... 9 Vurdering af færdigheder i dansk og matematik... 9 Tilbud om forberedende voksenundervisning (FVU)...10 Tilbud om kombinerede AMU-FVU-forløb og andre supplerende tilbud...11 Tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning - på jobbet og i uddannelse...13 Lærerkompetencer målrettet læse-, skrive- og regnevanskeligheder Opmærksomhedspunkter

4 1. Indledning Formål Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) har igangsat et projekt, som har til formål at afdække erfaringer og muligheder for at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godsområdet omkring indsatsen over for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Projektet har skullet danne afsæt for, at arbejdsmarkedsuddannelserne mere aktivt kan bruges som værktøj i et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder. Projektet har haft sigte på at finde/give eksempler, som kan inspirere til forskellige modeller for, hvordan og på hvilke områder samarbejdet kan styrkes, samt at pege på initiativer, som kan anvendes målrettet personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder, f.eks. kombinerede AMU-FVU-forløb. Resultaterne fra analysen er dels beskrevet i et idékatalog, og dels i dette notat. Notatet er udarbejdet af Lizzie Mærsk Nielsen fra Mærsk Nielsen HR og Lene Wendelboe fra Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut. Baggrund Jobbene inden for chaufførområdet udvikles løbende, og der stilles fortsat større og bredere krav til medarbejderne. Det betyder blandt andet, at der er kommet fokus på medarbejdernes læse-, skrive-, regnefærdigheder. Transportområdet som beskæftigelsesområde har blandt andet mange og tiltagende krav om certifikater og andre beviser. Der fastsættes ligeledes løbende nye standarder, fx lastsikring, dyretransport etc. og på mange af områderne kræves dokumenteret uddannelse. Der er EU-direktiver om tvungen grund- og efteruddannelse, hvilket stiller store krav til den enkelte ansattes basale færdigheder. Samtidig er chaufførområdet et område, hvor det traditionelt har været muligt at finde beskæftigelse for personer uden de store boglige færdigheder. Det betyder, at der er en stor gruppe af medarbejdere, der kan opleve at komme under pres som følge af de øgede kompetencekrav. Samlet set rejser det en fælles udfordring for både virksomheder og skoler om i fællesskab at sikre, at denne medarbejdergruppe er i stand til at opfylde de arbejdsfunktioner, som ligger i deres job. Arbejdsmarkedsuddannelserne er oplagte at bruge for at ruste medarbejderne til at imødekomme de nye krav i deres jobfunktioner. 4

5 TUR har valgt at gennemføre analysen for herigennem at finde metoder til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder om medarbejdere med læse-, skrive-, regnevanskeligheder. Indhold Projektet har taget sit udgangspunkt i interview med en række skoler og virksomheder omkring deres praksis i forhold til medarbejdere med læse-, skrive-, regnevanskeligheder. Der er gennemført 12 interview med uddannelsesinstitutioner (AMU-udbydere og VUC-centre) og 10 interview med virksomheder. Desuden er der indhentet informationer fra igangværende og afsluttede projekter, hvor skoler og virksomheder i fællesskab har sat fokus på medarbejdernes læse-, skrive-, regnekompetencer. Formidling Der er i forbindelse med projektet udarbejdet et idékatalog med konkrete eksempler på, hvordan virksomheder og skoler kan arbejde sammen om at strukturere målrettede forløb for medarbejdere med læse-, skrive-, regnevanskeligheder. Som afsæt for idékataloget er der gennemført interview med AMUudbyderne inden for transportområdet med henblik på at afdække deres nuværende praksis, og de udfordringer de møder i relation til at samarbejde med virksomheder og deres medarbejdere med læse-, skrive- og regneudfordringer. Dette er kortfattet beskrevet i nærværende rapport, hvor der samtidig peges på områder, hvor der kunne være behov for styrkelse af indsatsen, og/eller hvor der kunne være behov for at udvikle idéer til inspiration til fremtidig indsats målrettet samarbejdet med virksomheder. 5

6 2. Dialog mellem AMU-udbyder og virksomheder Hvorfor dialog og samarbejde? Hvis en AMU-udbyder og en virksomhed går i dialog om kursisternes/medarbejdernes udfordringer i forhold til læsning, skrivning og regning, kan de i fællesskab bidrage til, at kursisterne/medarbejderne: Får tilbud om at deltage i en vurdering af deres basale færdigheder i dansk og/eller regning/matematik Får tilbud om at deltage i FVU, ordblindeundervisning, sprogundervisning eller anden form for dansk- eller regneundervisning. Får hjælp til at gennemføre den faglige kompetenceudvikling, som de har behov for i forhold til jobudviklingen Tilegner sig de kompetencer, der formelt stilles til chauffører inden for bus- og godsområdet på trods af eventuelle læse-, skrive- eller regnevanskeligheder Får et langt højere udbytte af den faglige kompetenceudvikling, der gennemføres Tilegner sig de løbende informationer, som virksomhederne giver til medarbejderne Udfører arbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer, som virksomhedsledelsen har fastlagt Yder en højere kvalitet i udførelse af arbejdsopgaverne Desuden kan dialogen bidrage til at få afdækket de konkrete læse-, skriveog regneudfordringer på arbejdspladsen, således at skole og virksomhed i fællesskab kan tage initiativer, der kan afhjælpe medarbejderens udfordringer. Der er således mange gode grunde til at sætte læse-, skrive- og regneudfordringer på dagsordenen i en dialog med virksomhederne. Samarbejde med virksomheder Dialogen mellem en AMU-udbyder og en virksomhed om kursisternes/medarbejdernes læse-, skrive- og regnefærdigheder kan foregå på mange forskellige måder. Dialogen kan gennemføres som led i det sædvanlige samar- 6

7 bejde om medarbejdernes kompetenceudvikling, eller der kan arrangeres særlige møder, hvor der er specifikt fokus på læsning, skrivning og regning. Interviewene med skolerne viser imidlertid: At det er forholdsvist sjældent, at skolerne arbejder bevidst med at sætte læse-, skrive- og regneudfordringer på dagsordenen i dialogen med og virksomhederne. Når skolerne er i dialog med virksomhederne er fokus som regel rettet mod salg af faglige AMU-kurser og sjældent rettet mod information og oplysning om muligheder for vurdering af basale færdigheder, deltagelse i Forberedende Voksenundervisning (FVU), mulighederne for kombinerede FVU- AMU-forløb, supplerende undervisning fra Ord- og regneværksted, brug af tekniske hjælpemidler mv. Samarbejde med jobcentre En del ledige vælger hvert år at gå i gang med en uddannelse inden for transportområdet, f.eks. en chaufføruddannelse. Desværre er der en del af kursisterne, der ikke består prøverne på grund af manglende basale færdigheder. I bedste fald betyder det et forlænget uddannelsesforløb. I værste fald betyder det, at den ledige ikke får chaufføruddannelsen, fordi jobcenteret ikke ønsker eller ser sig i stand til at betale for et forlænget uddannelsesforløb. Det kan være til fordel for den ledige og jobcenteret, at de har en god dialog om læse-, skrive- og regnefærdigheder, inden den ledige starter på et uddannelsesforløb. Hvis der er usikkerhed om den lediges basale færdigheder, kan jobcentret kontakte skolen for at få tilbud om, at den ledige deltager i en vurdering af sine basale færdigheder i dansk og regning/matematik. På baggrund af resultatet kan der tages højde for den lediges eventuelle læse-, skriveog/eller regnevanskeligheder i uddannelsen, og den ledige kan tilbydes at deltage i forskellige former for dansk- eller regneundervisning. Interviewene med AMU-udbydere inden for chaufførområdet viser imidlertid: At det er sjældent, at AMU-udbyderne er i dialog med jobcentrene om disse udfordringer blandt ledige. At der sjældent gennemføres en vurdering (test/screening) af de lediges basale færdigheder, inden de deltager i et uddannelsesforløb Der er dog enkelte AMU-udbydere, der er i god dialog med jobcentrene, men deres erfaringer er, at jobcentrene ikke i alle tilfælde ønsker eller ser sig i stand til at afsætte ressourcer til et uddannelsesforløb, som også indbefatter vurdering af basale færdigheder. Interviewene tyder dog på, at AMU-udbyderne er blevet mere opmærksomme på, at der kan være behov for at sætte læse-, skrive-, regneproblema- 7

8 tikken på dagsordenen overfor jobcentrene og at skolerne er begyndt at tage hul på dialogen med jobcentrene, om de fordele der kan være ved f.eks. at gennemføre vurdering af basale færdigheder i dansk forud for deltagelse i uddannelse. Der er ligeledes enkelte skoler, som arbejder meget bevidst med dette og tilbyder afklaringsforløb (hvor vurdering af basale færdigheder er indeholdt) forud for uddannelsesforløb. Afklaringsforløbene skal afdække, om kursisten kan gå i gang med en uddannelse, eller om der er behov for at tilegne sig dansksproglige kompetencer for at kunne gennemføre en uddannelse. 8

9 3. Læse-, skrive- og regnetilbud til virksomheder og medarbejdere AMU-udbyderne har en række tilbud, som kan medvirke til at styrke de basale læse-, skrive- og regnefærdigheder blandt chauffører inden for bus- og godstransport. En vurdering af medarbejdernes basale færdigheder er selve indgangsvinklen til, at skolerne kan give virksomheden og deres chauffører relevante tilbud. Afhængig af resultatet af vurderingen, kan skolen tilbyde chaufførerne, at de kan deltage i forberedende voksenundervisning i dansk eller matematik, i ordblindeundervisning eller sprogundervisning. Skolerne kan selv gennemføre den forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk eller matematik, eller de kan samarbejde med VUC, sprogskoler og andre uddannelsesudbydere. Når virksomhedens medarbejdere deltager i faglig efteruddannelse, kan skolen tilbyde kursister med læse- og skrivevanskeligheder, at de ved hjælp af it-baserede værktøjer kan få hjælp til at læse og skrive. Kursister med vanskeligheder med regning og matematik kan evt. tilbydes hjælp i skolens ord- og regneværksted, hvis skolen har et sådant. Vurdering af færdigheder i dansk og matematik Den 1. august 2007 blev der indført mulighed for, at alle AMU-kursister kan få vurderet deres basale færdigheder i dansk og regning i forbindelse med deres deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Skolen kan opfordre virksomhederne til, at de tilskynder medarbejderne til at deltage i en vurdering af deres færdigheder, f.eks. i forbindelse med deltagelse i faglig efteruddannelse. Det kan være en fordel, at skolen aftaler med virksomheden, at vurderingen af medarbejdernes færdigheder gennemføres før kursusdeltagelse. Det giver mulighed for, at læreren kan tage højde for medarbejdernes læse- skrive- og/eller regnevanskeligheder i tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet, og evt. sørge for at fremskaffe læse-, skrive- og regneunderstøttende hjælpemidler til brug i undervisningsforløbet. I forhold til informationsaktiviteten viser interviewene med AMU-udbyderne: At skolerne sjældent har dialog med virksomheder om mulighederne for at få vurderet medarbejdernes basale færdigheder forud for kursusdeltagelse. 9

10 Enkelte informerer via deres hjemmeside om mulighederne for at få vurderet basale færdigheder i at læse, skrive og regne, samt eventuelt at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU) hos VUC. Andre oplyser om muligheden for at få foretaget en vurdering i det brev, som tilsendes kursisterne, når de har tilmeldt sig et kursus. Det er meget begrænset, hvad der kommer af henvendelser fra potentielle kursister på baggrund af disse informationsaktiviteter. Der er brug for en langt mere aktiv indsats for at sætte læse-, skrive- og regneproblematikker på dagsordenen. I forhold til gennemførelse af vurdering af basale færdigheder viser interviewene, at: Selvom AMU-udbydere gennem flere år har skullet tilbyde AMU-kursister mulighed for at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik, er brugen af vurdering af basale færdigheder (screeninger) fortsat ikke udbredt blandt de uddannelsesinstitutioner, som tilbyder kurser målrettet transportområdet. En af de udfordringer, der nævnes, er blandt andet, at det stadig opleves som en stor udfordring for udbyderne at gennemføre vurdering af kursisternes basale færdigheder så hurtigt, at der kan drages fordel af det på det AMU-kursus, som kursisterne aktuelt deltager i. I det omfang underviserne har en dialog med kursisterne om mulige læse-, skrive- og regnevanskeligheder gennemføres vurderingen ofte i løbet af den første kursusdag. Når vurderingen gennemføres på dette tidspunkt, er mulighederne for at tage højde for udfordringerne i undervisningen mindre, end hvis vurderingen blev gennemført forud for kursusdeltagelse. At der er brug for at styrke indsatsen for at sætte læse-, skrive- og regneudfordringer på dagsordenen og for at gennemføre initiativer, som kan tydeliggøre og støtte op om dette behov, bestyrkes gennem interviewene, som viser at: Mange ledere og medarbejdere oplever, at det stadig kan være tabubelagt at fortælle om læse-, skrive- eller regnevanskeligheder. Samtidig har mange ikke kendskab til de muligheder, der er for at få hjælp til at knække læse-, skrive- og/eller regnekoden. Tilbud om forberedende voksenundervisning (FVU) I forlængelse af en vurdering af medarbejdernes færdigheder i dansk og matematik har skolen mulighed for at tilbyde eller henvise virksomhedens medarbejdere til FVU. Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder. 10

11 Interviewene med AMU-udbyderne viser: At det er forholdsvist sjældent, at skolerne er i dialog med virksomheder om mulighederne for FVU. At det hyppigere er VUC, som har den direkte dialog med virksomheder om muligheder for vurdering af basale færdigheder og deltagelse i FVU og AMU-udbyderen indgår som udgangspunkt ikke i denne dialog. Enkelte skoler har dog et godt samarbejde med det lokale VUC-center. Men det generelle indtryk er, at dette samarbejde kunne styrkes og at der er brug for at gøre en mere aktiv indsats for at styrke det. Et styrket samarbejde ville blandt andet give mulighed for at fremme uddannelsesmotivationen blandt medarbejdere med læse-, skrive- og regneudfordringer. Interviewene viser nemlig, at: Når en medarbejder har deltaget på et FVU-kursus, er der ofte flere medarbejdere fra samme virksomhed, der tør efterfølgende. Og deltagelse i FVU kan motivere til mere uddannelse. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere og ledere har får kendskab til de muligheder, der er for at få støtte til afhjælpe læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder (som eksempelvis deltagelse i FVU). Tilbud om kombinerede AMU-FVU-forløb og andre supplerende tilbud AMU-udbyderne har også mulighed for at tilbyde virksomheder et uddannelsesforløb, hvor FVU kombineres med et fagligt AMU-kursus. Det kan være aktuelt i situationer, hvor virksomhederne har behov for at styrke medarbejdernes faglige kompetencer inden for et område, og samtidig er opmærksomme på, at nogle af deres medarbejdere også har vanskeligt ved at læse, skrive og/eller regne. Skolen kan aktivt oplyse virksomheder, om de fordele der kan være ved at kombinere AMU med FVU særligt inden for de områder, hvor skolen har erfaring med, at bestemte grupper af medarbejdere kan have behov for supplerende danskundervisning for at kunne tilegne sig det faglige stof i AMU-undervisningen. Mulighederne for at kombinere et AMU-kursus med FVU til et samlet uddannelsesforløb kan fremme uddannelsesdeltagelse. Nogle medarbejdere vil bl.a. opleve det som mere legalt at fortælle andre om deres kursusdeltagelse, hvis FVU kombineres med AMU til et samlet uddannelsesforløb. Nogle medarbejdere oplever det som meget tabubelagt at have vanskeligt ved at 11

12 læse, skrive eller regne, og de synes, det er nemmere at fortælle, at jeg skal på it-kursus frem for jeg skal på danskkursus. Interviewene med AMU-udbyderne inden for bus- og godstransport viser imidlertid, at: Skolerne ikke gennemfører kombinerede FVU-AMU forløb; forløb, hvor AMU-faglige kurser kombineres med læse-, skrive- og regnekurser. Der ikke er mange skoler, som selv sætter kombinationsforløb på dagsordenen over for virksomhederne. Grundlæggende er det udbydernes oplevelse, at det er vanskeligt at gennemføre kombinerede forløb, da det er svært at sælge til arbejdspladserne. Der er problemer med at overbevise virksomheder om, at de ville have fordel af at lade deres medarbejdere deltage i kursus-forlængende aktiviteter som FVU; virksomhederne ønsker primært faglige AMU-kurser. Skolerne kan selv gennemføre den forberedende voksenundervisning (FVU), eller de kan samarbejde med VUC, sprogskoler og andre uddannelsesudbydere. I interviewene er der overvejende fundet eksempler på, at FVU udbydes og gennemføres af VUC, hvorfor kombinerede AMU-FVU-forløb ville forudsætte samarbejde med et VUC. Der peges i den forbindelse på flere forskellige udfordringer i forhold til at styrke samarbejdet mellem AMU-udbydere og VUC om kombinerede AMU- FVU-forløb. En årsag til det ret begrænsede samarbejde mellem skolerne og FVU-udbydere kan tilskrives manglende fokus på deltagernes læse-, skriveog regnevanskeligheder. Desuden er der en bevidsthed om konkurrencen mellem udbyderne. Også de to forskellige administrative systemer - og de to forskellige tilskudsordninger - nævnes af både AMU-udbydere og VUC ere som en udfordring for samarbejdet. Foruden kombinerede AMU-FVU-forløb har nogle skoler mulighed for at tilbyde supplerende undervisning undervejs i uddannelsesforløbet fra deres ord- og regneværksted. Undervisningen vil ofte fungere som supplement til den undervisning, der ellers gennemføres, og vil være fagrettet. En af fordelene ved at benytte disse tilbud er, at lærerkræfterne typisk vil kende til teorien, som kursisterne er igennem, og kan koble danskundervisning med det konkrete faglige indhold i kurset. Det kan variere fra skole til skole, hvordan den supplerende undervisning er organiseret; nogle skoler arbejder med at etablere et læringsværksted, andre giver tilbud via deres vejledningscenter. Erfaringen blandt de AMU-udbydere, som aktivt gør brug af ord- og regneværksteder el.lign. er, at kombinationen af AMU-kursus med supplerende undervisning fra værkstedet kan medvirke til at reducere antallet af kursister, som dumper. Det kræver dog en intern markedsføring og/eller aktiv indsats for at få skabt grobund for samarbejde mellem AMU-faglærere og lærere fra ord- og regneværksteder. 12

13 Tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning - på jobbet og i uddannelse TUR har udviklet forskellige interaktive undervisningsmaterialer, som flertallet af skolerne benytter sig af, og som i vid udstrækning tager højde for, at mange kursister har læsevanskeligheder. Der findes i dag også en række it-baserede værktøjer, der kan kompensere for læse- og skrivevanskeligheder både på jobbet og ved deltagelse i uddannelse. Nogle af disse værktøjer gør det muligt at få læst tekst højt, mens andre også gør det muligt at få hjælp til skrivning og stavning gennem ordforslag. Nogle af værktøjerne er gratis, mens andre kræver licens og betaling. AMU-udbyderne anvender kun i meget begrænset omfang disse hjælpemidler i forhold til kursisterne. Lærerkompetencer målrettet læse-, skrive- og regnevanskeligheder Flere undervisere peger på, at de er vant til og fortrolige med at tage hånd om kursister med kort uddannelse eller begrænsede uddannelsesmæssige forudsætninger og forsøger at tage højde for det i undervisningen. Der er i interviewene dog kun få eksempler på at lærere arbejder systematisk med at støtte kursisterne med særlige foranstaltninger. F.eks. er der kun ganske få undervisere og skoler, som stiller it-hjælpemidler til rådighed for kursisterne. Interview med undervisere fra ord- og regneværksteder peger på, at der er behov for, at der på skolerne gøres mere for at tage højde for de specielle udfordringer, der gør sig gældende blandt kursister med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Faglærerne har kvalificeret sig til deres job gennem kompetencer inden for et specifikt fagligt område - og derfor har de ikke nødvendigvis erhvervet sig kompetencer målrettet kursister med læse-, skrive- og regneudfordringer. Interviewene tyder i den forbindelse på, at der er behov for at styrke kompetencerne blandt lærerne med sigte på at skabe den nødvendige viden om: Didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning målrettet medarbejdere og kursister med læse-, skrive- og regneudfordringer Tekniske hjælpemidler, som kan anvendes af medarbejdere og kursister med læse-, skrive- og regneudfordringer undervejs i et uddannelsesforløb Muligheder for supplerende undervisning både eksterne muligheder og interne på den enkelte skole og måske har skolen sit eget ord- og regneværksted, læringsværksted el.lign. 13

14 Der kan ligeledes være behov for viden om: Vurderingsmetoder - hvordan vurderingen kan gennemføres, hvem der kan gennemføre den, hvad resultaterne af en vurdering kan bruges til, samt andre praktiske og formelle krav ved vurderinger FVU, ordblindeundervisning og sprogundervisning - hvem der udbyder og gennemfører undervisningen samt indhold og krav til undervisning 14

15 4. Opmærksomhedspunkter For at fremme et styrket samarbejde mellem virksomheder og AMUudbydere om medarbejdere med læse-, skrive- og regnevanskeligheder viser analysen, at der kan være behov for at rette fokus mod en række temaer. Som følge af analysen er der derfor udarbejdet et idékatalog, der belyser følgende: Hvilke initiativer AMU-udbyderne kan tage for at sætte læse-, skrive- og regneudfordringer på dagsordenen i dialogen med virksomhederne og medarbejdere. Herunder hvem der kan inddrages i dialogen, og hvordan dialogen kan tilrettelægges (indhold og rammer). Hvordan der blandt medarbejdere og kursister kan skabes motivation for at udvikle basale færdigheder. Hvordan kendskabet til læse-, skrive- og regnetilbud kan styrkes. Og information om hvilke konkrete muligheder skolerne kan tilbyde virksomheder og deres medarbejdere. Herunder de mere formelle regler på området, samt ideer til hvordan de forskellige tilbud (vurdering af basale færdigheder, FVU, kombinerede AMU-FVU-forløb, brug af tekniske hjælpemidler mv.) kan tilrettelægges. Hvordan og på hvilke områder, der kan være behov for at styrke kompetencerne blandt AMU-udbydernes lærere med sigte på at fremme initiativer målrettet medarbejdere med læse-, skrive- og regneudfordringer. Idékataloget Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport vil blive formidlet til AMU-udbyderne inden for TURs område og kan bestilles ved at rette henvendelse til TUR, ligesom det vil kunne downloades fra TURs hjemmeside 15

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Styrket læse, skrive og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse, skrive og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse, skrive og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup

Læs mere

Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder

Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder - Erfaringer og ideer Temamøde den 1. november 2011 Beskæftigelsesregion Nordjylland Corina Roig og Lizzie Mærsk Nielsen Hvorfor fokus på lediges basale

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. - inspiration til samarbejde mellem skoler og arbejdspladser

Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. - inspiration til samarbejde mellem skoler og arbejdspladser Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer - inspiration til samarbejde mellem skoler og arbejdspladser Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Tværfaglighed, kompetencekrav og opkvalificering. - Arbejdslivs nyhedsbrev, januar 2008 -

Tværfaglighed, kompetencekrav og opkvalificering. - Arbejdslivs nyhedsbrev, januar 2008 - Tværfaglighed, kompetencekrav og opkvalificering - Arbejdslivs nyhedsbrev, januar 2008 - Så skriver vi 2008, og vi vil byde alle vores læsere et rigtig godt nytår. Vi vil benytte denne - årets første -

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Vejle 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET Spørgeguide til FVU og OBU Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET FVU og ordblindeundervisning, trin for trin Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning,

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Branchepakker: Svejseområdet

Branchepakker: Svejseområdet Branchepakker: Svejseområdet Fremstillingsindustri Arabisktalende flygtninge, der skal ind på det danske arbejdsmarked. Dansksproglige krav: Ingen krav til dansksproglige kvalifikationer pakken gennemføres

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Kolding 2012 Nye muligheder i hverdagen Dansk- og matematikkurser Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser. Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser. Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til jobcentre, andre aktører og a-kasser Styrkelse af læse-, skriveog regnefærdigheder

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst!

Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst! Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst! OECD Hjælp dine medarbejdere og kolleger til at læse bedre Hver femte dansker har svært ved at læse. Det kan I som HR-ansvarlige og tillidsrepræsentanter

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

FVU fra A til Z Afsluttende rapportering. Et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje/TUP

FVU fra A til Z Afsluttende rapportering. Et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje/TUP FVU fra A til Z Afsluttende rapportering Et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje/TUP 1. juni 2011 1 Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? VEJLE 2013 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Notat om metodedesign

Notat om metodedesign Notat om metodedesign 2014-11-01 Beskrivelse af datamaterialets omfang i UFFA-projektet Der indgår tre hovedtemaer i følgeforskningen 1. Vurdering af realkompetence a. Hvilke metoder indgår til måling

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Slutrapport. Læse-, skrive- og regnesvage deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne TUP tema 3

Slutrapport. Læse-, skrive- og regnesvage deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne TUP tema 3 August 2007 Slutrapport Læse-, skrive- og regnesvage deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne TUP tema 3 Indledning Programmets formål og mål Del 1: Udviklingsprojekternes bidrag til målopfyldelse Del 2:

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målgruppen... 3 3. Særlige uddannelsesforløb for tosprogede... 4 3.1 Muligheder i og rammer

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere