Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11"

Transkript

1 VEDTÆGTER

2

3 Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen Tekniske installationer Medlemmernes betalingsforpligtelser Tegningsret, kapital og hæftelsesforhold Tinglysning af vedtægterne Valg af revisor Regnskaber Opløsning af foreningen... 18

4

5 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Antenneforeningen Brøndby. Stk. 4 Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune. Foreningens værneting er retten i Glostrup. Foreningen, ved dennes formand, er rette procespart for tvistigheder mellem foreningen og tredjemand. 2 Foreningens formål er at skaffe medlemmerne mulighed for at modtage radio- og TV-programmer, internet, telefoni og andre ITmuligheder og indgå de i denne forbindelse nødvendige aftaler om projektering og etablering m.v., samt anskaffelse og vedligeholdelse af antenner, hovedforstærkere, hovedfordelingsnet og andet udstyr. Foreningen kan medvirke ved oprettelse af lokalradio og lokal-tv inden for foreningens kabelnet. 5

6 Antenneforeningens medlemmer Optagelse 3 Foreningen kan som medlem optage enhver boligafdeling, grundejerforening eller ethvert an-tennelaug samt skoler, plejehjem og institutioner. Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen, hvis bestyrelsen vurderer, at det er juridisk, økonomisk og teknisk forsvarligt at optage pågældende som medlem. 4 Ved optagelse indgås der tilslutningskontrakt mellem foreningen og det nye medlem, hvorefter det nye medlem samtidig hermed umiddelbart bliver berettiget og forpligtet i henhold til nærværende vedtægter. Udmeldelse 5 Udmeldelse af foreningen skal altid ske med minimum 6 måneders varsel til et kvartalsskifte, dog altid under hensyntagen til eventuelle klausuler i indgåede kontrakter. Ved udmeldelse af foreningen kan intet medlem medtage nogen del af foreningens formue. Eksklusion 6 Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter over for foreningen kan et medlem ekskluderes af foreningen efter beslutning af bestyrelsen. Eksklusionen kan indbringes for repræsentantskabet, der har den endelige afgørelse. Det ekskluderede medlem kan forlange indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som bestyrelsen skal indkalde til senest 4 uger fra modtagelse af kravet herom. 6

7 Antenneforeningens ledelse Repræsentantskabet 7 Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af foreningens bestyrelse og repræsentanter for hvert medlem efter følgende regler: 1. Almene boligafdelinger har ret til at være repræsenteret med indtil 7 repræsentanter som udpeges af afdelingsbestyrelsen for den pågældende boligafdeling. 2. Øvrige medlemmer har ret til at være repræsenteret med indtil 7 repræsentanter for det pågældende medlem. Stk. 4 Valg af repræsentanter til repræsentantskabet sker efter regler, der fastsættes af det enkelte medlem. Formanden for foreningens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet. 8 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Dagsorden for mødet skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 5. Indkomne forslag 6. Vedtagelse af næste års budget 7. Valg af formand (i lige år) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter 10. Valg af statsautoriseret revisor 11. Eventuelt 7

8 9 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til hvert medlem. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag fra medlemmerne må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen foranlediger indkomne forslag udsendt til medlemmerne senest en uge inden det ordinære repræsentantskabsmøde. 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 2 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden. Stk. 4 Når forlangende om indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde er indkommet til bestyrelsen, skal denne uden ophold iværksætte indkaldelse med den angivne dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt til hvert medlem med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde. 11 Administrationen/forretningsfører samt revisor er berettiget til at deltage på repræsentantskabsmøderne uden stemmeret men med taleret. Repræsentantskabet kan ved almindeligt stemmeflertal beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. 12 Repræsentantskabet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. 8

9 I en protokol optages et kort referat om forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. 13 Med undtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning afgøres alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 af de fremmødte medlemmer, mens beslutning om foreningens opløsning træffes i overensstemmelse med de i 43 anførte regler. Stemmeafgivning sker ved opråb for hvert medlem. Der skal dog ske skriftlig afstemning, såfremt et medlem begærer dette, eller dirigenten finder skriftlig afstemning mest hensigtsmæsig. 14 Hvert medlem deltager forholdsmæssigt i afstemninger med 1 stemme pr. tilslutningsmulighed. For skoler og institutioner, som er selvstændige medlemmer af foreningen gælder, at disse har en stemme pr. påbegyndt 200 m 2 etagemeter. For plejehjem, som er selvstændigt medlem af foreningen gælder, at disse har en stemme på 70 % af de stik, der er til rådighed. Stk. 4 Stk. 5 Antal stemmer for hvert medlem fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Ændringer i antal tilslutninger jfr. bilag 1 skal straks meddeles til foreningen. Ændringer i antal tilslutninger får virkning fra førstkommende regnskabsårs begyndelse. Medlemmer der er i restance på ottendedagen før et generalforsamlings afholdelse, kan ikke udøve deres stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 9

10 Bestyrelsen 15 Bestyrelsen består af 11 medlemmer, inklusive formanden. Stk. 4 Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabet blandt foreningens medlemmer. Som bestyrelsesmedlem kan alene vælges boligtagere i medlemmets boligafdeling, ejere i medlemmets grundejerforening, beboere i medlemmets antennelaug eller bestyrelsesmedlem i medlemmets skole eller institution, jfr. 3, stk. 1. På lige årstal vælges formand for 2 år, 5 bestyrelsemedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år. På ulige årstal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en ny formand, der fungerer til førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder en suppleant i bestyrelsen for den resterende del af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, der fastlægges ved valget (stemmetal). 16 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte et forretningsudvalg, som består af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ansætter en forretningsfører, hvis repræsentantskabet beslutter dette. 10

11 17 Bestyrelsen afholder møder én gang hver måned eller efter behov. Afgørelser træffes efter alm. stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel. Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for sit virke. 18 Foreningen er berettiget til, for foreningens regning at forsikre bestyrelsens medlemmer mod et eventuelt ansvar, de kan pådrage sig i forbindelse med bestyrelseshverv for foreningen. Tekniske installationer 19 Antenneforeningen Brøndby ejer den del af strækningsnettet, hvor etableringsomkostningerne er afholdt af antenneforeningen samt hovedstationen, mens teknisk udstyr fra og med underkrydsfelt frem til den enkelte beboer er det enkelte medlems ejendom. Beslutning om ændring i ejendomsretten til strækningsnettet og hovedstationen kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde. 20 Foreningen forestår anskaffelse, drift og vedligeholdelse af anlæg samt videreudvikling og udbygning af foreningens kabelnet frem til underkrydsfelt hos hvert medlem samt tekniske krav til tilsluttede anlæg og installationer. Bestyrelsen kan i samarbejde med administrator/forretningsfører optage de nødvendige driftskreditter til foreningens løbende drift og lån til anlægsinvesteringer. Foreningen kan ved budgettering foretage henlæggelser med henblik på at udjævne udgifter til fornyelser af kabelanlægget, andet teknisk udstyr og periodiske vedligeholdelser. 11

12 Henlæggelsen skal bruges til udvidelse, vedligeholdelse og forbedring af det eksisterende kabelnet og hovedstationen. Forbrug af henlæggelsen skal ske efter beslutning i bestyrelsen. 21 Foreningen tegner forsikringer samt servicekontrakter i fornødent omfang. 22 Medlemmerne er forpligtede til, uden erstatning, at tåle de foranstaltninger på de tilsluttede ejendomme, der er nødvendige for anlæg og vedligeholdelse m.v. af de udbudte IT-løsninger. Denne pligt gælder også efter medlemmets udmeldelse af foreningen. Medlemmerne er forpligtede til at give foreningens administrator/forretningsfører eller de, af disse antagne/benyttede teknikere, adgang til de tilsluttede ejendomme og grunde for eftersyn, service, reparation og nødvendige ændringer og vedligeholdelse mv. af kabelanlæg og programmel. Denne pligt gælder også efter medlemmets udmeldelse af foreningen. 23 Medlemmerne eller medlemmets brugere må ikke foretage indgreb i foreningens net. Såfremt et medlem foretager ændringer i eget net, som kan give gener på hovednettet, vil medlemmet øjeblikkelig blive frakoblet. Omkostningerne i forbindelse hermed pålignes medlemmet. 24 Medlemmerne er ved og efter tilslutning til foreningen forpligtede til at orientere foreningen (v/den af foreningen antagne administrator/forretningsfører) om, hvilke tilslutningsmuligheder der ønsker at modtage foreningens ydelser. Hvis antallet af tilslutningsmuligheder hos et medlem ændres, er medlemmet forpligtet til uden unødigt ophold at orientere foreningen om det ændrede antal tilslutningsmuligheder. Medlemmerne er forpligtede til at til- og afmelde tilslutningsmuligheder over for foreningen, i det omfang dette nødvendiggør teknisk bistand fra foreningen/foreningens administrator eller en til opgaven antaget installatør mv. 12

13 Stk. 4 Til- og frameldelser af ydelser til enkelte tilslutningsmulighed er påvirker ikke medlemmets rettigheder eller pligter ifølge vedtægterne. 25 Ethvert medlem har ret til at modtage og videreformidle foreningens ydelser til de tilslutningsmuligheder, medlemmet omfatter. Medlemmet har ikke ret til at videresælge signalerne, ligesom modtagne ydelser ikke må sælges eller videregives fra medlemmets tilslutnings muligheder. Det påhviler det enkelte medlem at sikre dette. 26 Medlemmerne er forpligtet til i fornødent omfang at forestå formidling af kommunikation imellem foreningen og de hos medlemmet tilsluttede brugere. Ansvar 27 Levering af foreningens ydelser sker uden ansvar for foreningen og med forbehold for hændelser, som foreningen er uden indflydelse på, såsom strejke, lockout, storm, brand, sneskade, kabelfejl/brud, udfald af signal fra satellit, eller andre hændelige skader. Forsyning med programmer m.v. 28 Antenneforeningens bestyrelse beslutter hvilke signaludbydere, der skal levere signaler til alle medlemmerne. Stk. 4 Ved tilrettelæggelse af foreningens leverancer af tv-signaler/ programpakker skal foreningen i videst muligt omfang arbejde for, at medlemmer og brugere ikke pålægges omkostninger til uønskede signaler og/eller programmer. Foreningen fastsætter de regler for brug af bredbåndsnettet, der er nødvendige for en god og sikker drift. Foreningen har ret til, med passende varsel, at ændre de ud budte serviceydelser og båndbredder. 13

14 Medlemmernes betalingsforpligtelser Tilslutningsomkostninger 29 Omkostninger ved tilslutning til antenneforeningens kabelnet, tilslutningsafgift pr. boligenhed, nødvendigt kabelarbejde m.v. fastsætte af bestyrelsen efter forhandling med et nyt medlem. Løbende betalinger 30 Hvert medlem deltager forholdsmæssigt til foreningens udgifter med udgiftsandele jævnfør medlemmets antal tilslutningsmuligheder. For skoler og institutioner, som er selvstændige medlemmer af foreningen gælder, at disse har en udgiftsandel pr. påbegyndt 200 m 2 etagemeter. For plejehjem, som er selvstændigt medlem af foreningen gælder, at disse har en udgiftsandel på 70 % af de stik, der er til rådighed. Antal udgiftsandele for hvert medlem fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Ændringer i andele jfr. bilag 1 skal straks meddeles til foreningen. 31 Hvert medlem forpligter sig til at betale et årligt bidrag, der fastsættes af repræsentantskabet ud fra det enkelte medlems udgiftsandel i henhold til 30. Bidraget fastsættes således, at det dækker foreningens budgetterede omkostninger til varetagelse af foreningens formål, administration, løbende drift, henlæggelser til fornyelser og negativ egenkapital. Bidraget forfalder første gang ved tilslutningen og betales fuldt ud for hele indmeldelseskvartalet uanset tilslutningstidspunktet. 14

15 Stk. 4 Betaling sker forud til foreningen, og finder sted efter dennes anvisning. 32 Hvert medlem er forpligtiget til at betale bidrag, selv om forbindelsen med anlægget er midlertidig afbrudt. 33 Alle medlemmer er forpligtiget til at betale forøgede udgifter i forbindelse med driften. Eventuelt forøgede udgifter fordeles i forhold til medlemmets udgiftsandele jf. 30. Manglende betaling 34 Ved manglende betaling vil skriftligt påkrav blive fremsendt, og såfremt betaling ikke er sket inden 8 dage efter påkravets afsendelse, vil medlemmet blive frakoblet. Uanset den skete frakobling skal medlemmet fortsat deltage i alle fælles udgifter i antenneforeningen, ligesom medlemmet er pligtig at betale omkostningerne ved fremsendelse af påkrav samt de omkostninger, der er forbundet med fra- og tilkobling. Fornyet tilslutning vil først ske, når restancen er berigtiget, og omkostningerne ved fra- og tilkobling, herunder til fremsendelse af påkrav, er betalt. Udmeldelse 35 I tilfælde af udmeldelse jfr. 5 foretager foreningen forholdsmæssig tilbagebetaling af det årlige bidrag, som medlemmet har indbetalt, svarende til det hele antal kvartaler, der resterer fra udmeldelsen bliver effektiv og indtil regnskabsårets slutning. Medlemmet er dog pligtig til at betale for frakobling fra hovednettet samt at betale eventuelle andre omkostninger af enhver art i forbindelse med udmeldelsen, herunder omkost ninger rejst af eksterne leverandører af signaler til antenneforeningen. 15

16 Tegningsret, kapital og hæftelsesforhold 36 Foreningen tegnes af forretningsudvalget i forening med forretningsføreren eller af formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og forretningsføreren i forening. 37 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen. Foreningens kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer eller disses beboere for foreningens forpligtelser. Medlemmerne hæfter indbyrdes for foreningens forpligtelser i forhold til det totale antal tilslutningsmuligheder, medlemmets ejendom omfatter, uanset om samtlige tilslutningsmuligheder ønsker at modtage foreningens ydelser eller ikke. Medlemmernes andel i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Udbetaling af en andel af foreningens formue kan kun finde sted ved foreningens ophør. Tinglysning af vedtægterne 38 Til sikring af foreningens adgang til de ejendomme og grunde, der ejes af aktuelle eller tidligere medlemmer af foreningen, med henblik på varetagelse af foreningens formål og pligter iht. nærværende vedtægter med evt. senere ændringer, kan disse tinglyses som byrde på hver ejendom og/eller grund. Stk. 4 Den tinglyste byrde omfatter altid og uden fornyet tinglysning de til enhver tid gældende vedtægter for foreningen. Ved medlem forstås i dette stk. en enhed, jfr. 3 stk. 1, der har ansøgt om medlemskab af foreningen. Medlemmerne er forpligtet til, forud for indmeldelse i foreningen at lade foreningens til enhver tid gældende vedtægter 16

17 tinglyse på medlemmets ejendomme og/eller grunde. Medlemmet afholder egne udgifter til tinglysningsafgift mv. i den forbindelse. Indtræden i foreningen kan først ske, når vedtægterne er indleveret til tinglysning på det nytilkommende medlems ejendom. Stk. 5 Stk. 6 Foreningen ved dennes bestyrelse er påtaleberettiget i forhold vedr. den tinglyste byrde. Aflysning af de til enhver tid gældende vedtægter fra Tingbogen kan kun ske ved samtykke fra foreningen ved dennes bestyrelse eller likvidator. Valg af revisor 39 Foreningens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af repræsentantskabet. Skift af revisor får virkning fra det førstkommende regnskabsårs begyndelse, medmindre repræsentantskabet bestemmer andet. Regnskaber 40 Foreningens regnskabsår er den 1/1-31/ Foreningens likvide midler skal anbringes efter samme regler som gælder for almene boligorganisationer. 42 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Er forretningsfører/direktør ansat, underskriver denne også regnskabet. 17

18 Opløsning af foreningen 43 Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves der vedtagelse på 2 repræsentantskabsmøder med 2/3 s majoritet af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder mellem de to repræsentantskabsmøder. På det andet repræsentantskabsmøde vælges et likvidationsudvalg på tre personer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue hensættes minimum et år til grundlag for dannelse af ny forening. Såfremt dette ikke sker inden for et år, fordeles formuen til medlemmerne efter andele jfr. bilag 1 til vedtægterne. Vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2010 Michael Buch Barnes Bestyrelsesformand 18

19

20 Antenneforeningen Brøndby Malervangen Glostrup Mail: Tlf.: Åbningstider: Mandag- fredag kl , torsdag desuden Marts 2010

Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtaget den 28. maj 2015 og den 10. juni 2015

Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtaget den 28. maj 2015 og den 10. juni 2015 Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtaget den 28. maj 2015 og den 10. juni 2015 Navn og formål 1 Foreningens navn er Parknet F.M.B.A. (herefter Parknet). Binavne er IT-Lauget Parknet F.M.B.A. og Parknet.dk

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten

Antenneforeningen Trekanten 1 - Navn og Hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er: Antenneforeningen Trekanten. Stk. 2 Foreningens hjemsted er: Roskilde. 2 - Formål Stk 1. Foreningens formål er: At yde medlemmerne mulighed for at modtage

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Parknet F.M.B.A.

Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtægter for Parknet F.M.B.A. Vedtaget den 30. maj 2017 Navn og formål 1 Foreningens navn er Parknet F.M.B.A. (herefter Parknet). Binavne er IT-Lauget Parknet F.M.B.A. og Parknet.dk F.M.B.A. Parknet er

Læs mere

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug 1. Navn og formål 1.1 Laugets navn er Indre Nørrebro IT-Laug, (herefter "Lauget"). 1.2 Laugets formål er at tilrettelægge indgå aftale om projektering mv. af anskaffe

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum Vedtægter for Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august 1971. 1. Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum 2. Foreningens formål er, at etablere fællesantenneanlæg med

Læs mere

Vedtægter for AL2net

Vedtægter for AL2net Vedtægter for AL2net Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er AL2net. Stk. 2. AL2net har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. AL2net er organiseret uden medlemsindskud. 3. AL2nets formål er at: tilrettelægge

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Ekstraordinær generalforsamling: 24. januar 2018

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Ekstraordinær generalforsamling: 24. januar 2018 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Ekstraordinær generalforsamling: 24. januar 2018 1 - ingen ændringer 1) Foreningens navn er Antenneforeningen Aarhus. 2) Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba Side 1 VEDTÆGTER for Hirtshals Strømforsyning Holding amba 1 Selskabets navn er Hirtshals Strømforsyning Holding amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Hirtshals Kommune. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KLINTEBJERG ANTENNEFORENING

VEDTÆGTER FOR KLINTEBJERG ANTENNEFORENING 1 Skærbæk, den 24. marts 2009 VEDTÆGTER FOR KLINTEBJERG ANTENNEFORENING INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser 6 Hæftelse 7 Fraflytning,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING

Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING 1. Navn Foreningens navn er Tarm Antenneforening. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere