Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11"

Transkript

1 VEDTÆGTER

2

3 Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen Tekniske installationer Medlemmernes betalingsforpligtelser Tegningsret, kapital og hæftelsesforhold Tinglysning af vedtægterne Valg af revisor Regnskaber Opløsning af foreningen... 18

4

5 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Antenneforeningen Brøndby. Stk. 4 Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune. Foreningens værneting er retten i Glostrup. Foreningen, ved dennes formand, er rette procespart for tvistigheder mellem foreningen og tredjemand. 2 Foreningens formål er at skaffe medlemmerne mulighed for at modtage radio- og TV-programmer, internet, telefoni og andre ITmuligheder og indgå de i denne forbindelse nødvendige aftaler om projektering og etablering m.v., samt anskaffelse og vedligeholdelse af antenner, hovedforstærkere, hovedfordelingsnet og andet udstyr. Foreningen kan medvirke ved oprettelse af lokalradio og lokal-tv inden for foreningens kabelnet. 5

6 Antenneforeningens medlemmer Optagelse 3 Foreningen kan som medlem optage enhver boligafdeling, grundejerforening eller ethvert an-tennelaug samt skoler, plejehjem og institutioner. Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen, hvis bestyrelsen vurderer, at det er juridisk, økonomisk og teknisk forsvarligt at optage pågældende som medlem. 4 Ved optagelse indgås der tilslutningskontrakt mellem foreningen og det nye medlem, hvorefter det nye medlem samtidig hermed umiddelbart bliver berettiget og forpligtet i henhold til nærværende vedtægter. Udmeldelse 5 Udmeldelse af foreningen skal altid ske med minimum 6 måneders varsel til et kvartalsskifte, dog altid under hensyntagen til eventuelle klausuler i indgåede kontrakter. Ved udmeldelse af foreningen kan intet medlem medtage nogen del af foreningens formue. Eksklusion 6 Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter over for foreningen kan et medlem ekskluderes af foreningen efter beslutning af bestyrelsen. Eksklusionen kan indbringes for repræsentantskabet, der har den endelige afgørelse. Det ekskluderede medlem kan forlange indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som bestyrelsen skal indkalde til senest 4 uger fra modtagelse af kravet herom. 6

7 Antenneforeningens ledelse Repræsentantskabet 7 Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af foreningens bestyrelse og repræsentanter for hvert medlem efter følgende regler: 1. Almene boligafdelinger har ret til at være repræsenteret med indtil 7 repræsentanter som udpeges af afdelingsbestyrelsen for den pågældende boligafdeling. 2. Øvrige medlemmer har ret til at være repræsenteret med indtil 7 repræsentanter for det pågældende medlem. Stk. 4 Valg af repræsentanter til repræsentantskabet sker efter regler, der fastsættes af det enkelte medlem. Formanden for foreningens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet. 8 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Dagsorden for mødet skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 5. Indkomne forslag 6. Vedtagelse af næste års budget 7. Valg af formand (i lige år) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter 10. Valg af statsautoriseret revisor 11. Eventuelt 7

8 9 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til hvert medlem. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag fra medlemmerne må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen foranlediger indkomne forslag udsendt til medlemmerne senest en uge inden det ordinære repræsentantskabsmøde. 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 2 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden. Stk. 4 Når forlangende om indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde er indkommet til bestyrelsen, skal denne uden ophold iværksætte indkaldelse med den angivne dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt til hvert medlem med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde. 11 Administrationen/forretningsfører samt revisor er berettiget til at deltage på repræsentantskabsmøderne uden stemmeret men med taleret. Repræsentantskabet kan ved almindeligt stemmeflertal beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. 12 Repræsentantskabet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. 8

9 I en protokol optages et kort referat om forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. 13 Med undtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning afgøres alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 af de fremmødte medlemmer, mens beslutning om foreningens opløsning træffes i overensstemmelse med de i 43 anførte regler. Stemmeafgivning sker ved opråb for hvert medlem. Der skal dog ske skriftlig afstemning, såfremt et medlem begærer dette, eller dirigenten finder skriftlig afstemning mest hensigtsmæsig. 14 Hvert medlem deltager forholdsmæssigt i afstemninger med 1 stemme pr. tilslutningsmulighed. For skoler og institutioner, som er selvstændige medlemmer af foreningen gælder, at disse har en stemme pr. påbegyndt 200 m 2 etagemeter. For plejehjem, som er selvstændigt medlem af foreningen gælder, at disse har en stemme på 70 % af de stik, der er til rådighed. Stk. 4 Stk. 5 Antal stemmer for hvert medlem fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Ændringer i antal tilslutninger jfr. bilag 1 skal straks meddeles til foreningen. Ændringer i antal tilslutninger får virkning fra førstkommende regnskabsårs begyndelse. Medlemmer der er i restance på ottendedagen før et generalforsamlings afholdelse, kan ikke udøve deres stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 9

10 Bestyrelsen 15 Bestyrelsen består af 11 medlemmer, inklusive formanden. Stk. 4 Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabet blandt foreningens medlemmer. Som bestyrelsesmedlem kan alene vælges boligtagere i medlemmets boligafdeling, ejere i medlemmets grundejerforening, beboere i medlemmets antennelaug eller bestyrelsesmedlem i medlemmets skole eller institution, jfr. 3, stk. 1. På lige årstal vælges formand for 2 år, 5 bestyrelsemedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år. På ulige årstal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en ny formand, der fungerer til førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder en suppleant i bestyrelsen for den resterende del af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, der fastlægges ved valget (stemmetal). 16 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte et forretningsudvalg, som består af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ansætter en forretningsfører, hvis repræsentantskabet beslutter dette. 10

11 17 Bestyrelsen afholder møder én gang hver måned eller efter behov. Afgørelser træffes efter alm. stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel. Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for sit virke. 18 Foreningen er berettiget til, for foreningens regning at forsikre bestyrelsens medlemmer mod et eventuelt ansvar, de kan pådrage sig i forbindelse med bestyrelseshverv for foreningen. Tekniske installationer 19 Antenneforeningen Brøndby ejer den del af strækningsnettet, hvor etableringsomkostningerne er afholdt af antenneforeningen samt hovedstationen, mens teknisk udstyr fra og med underkrydsfelt frem til den enkelte beboer er det enkelte medlems ejendom. Beslutning om ændring i ejendomsretten til strækningsnettet og hovedstationen kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde. 20 Foreningen forestår anskaffelse, drift og vedligeholdelse af anlæg samt videreudvikling og udbygning af foreningens kabelnet frem til underkrydsfelt hos hvert medlem samt tekniske krav til tilsluttede anlæg og installationer. Bestyrelsen kan i samarbejde med administrator/forretningsfører optage de nødvendige driftskreditter til foreningens løbende drift og lån til anlægsinvesteringer. Foreningen kan ved budgettering foretage henlæggelser med henblik på at udjævne udgifter til fornyelser af kabelanlægget, andet teknisk udstyr og periodiske vedligeholdelser. 11

12 Henlæggelsen skal bruges til udvidelse, vedligeholdelse og forbedring af det eksisterende kabelnet og hovedstationen. Forbrug af henlæggelsen skal ske efter beslutning i bestyrelsen. 21 Foreningen tegner forsikringer samt servicekontrakter i fornødent omfang. 22 Medlemmerne er forpligtede til, uden erstatning, at tåle de foranstaltninger på de tilsluttede ejendomme, der er nødvendige for anlæg og vedligeholdelse m.v. af de udbudte IT-løsninger. Denne pligt gælder også efter medlemmets udmeldelse af foreningen. Medlemmerne er forpligtede til at give foreningens administrator/forretningsfører eller de, af disse antagne/benyttede teknikere, adgang til de tilsluttede ejendomme og grunde for eftersyn, service, reparation og nødvendige ændringer og vedligeholdelse mv. af kabelanlæg og programmel. Denne pligt gælder også efter medlemmets udmeldelse af foreningen. 23 Medlemmerne eller medlemmets brugere må ikke foretage indgreb i foreningens net. Såfremt et medlem foretager ændringer i eget net, som kan give gener på hovednettet, vil medlemmet øjeblikkelig blive frakoblet. Omkostningerne i forbindelse hermed pålignes medlemmet. 24 Medlemmerne er ved og efter tilslutning til foreningen forpligtede til at orientere foreningen (v/den af foreningen antagne administrator/forretningsfører) om, hvilke tilslutningsmuligheder der ønsker at modtage foreningens ydelser. Hvis antallet af tilslutningsmuligheder hos et medlem ændres, er medlemmet forpligtet til uden unødigt ophold at orientere foreningen om det ændrede antal tilslutningsmuligheder. Medlemmerne er forpligtede til at til- og afmelde tilslutningsmuligheder over for foreningen, i det omfang dette nødvendiggør teknisk bistand fra foreningen/foreningens administrator eller en til opgaven antaget installatør mv. 12

13 Stk. 4 Til- og frameldelser af ydelser til enkelte tilslutningsmulighed er påvirker ikke medlemmets rettigheder eller pligter ifølge vedtægterne. 25 Ethvert medlem har ret til at modtage og videreformidle foreningens ydelser til de tilslutningsmuligheder, medlemmet omfatter. Medlemmet har ikke ret til at videresælge signalerne, ligesom modtagne ydelser ikke må sælges eller videregives fra medlemmets tilslutnings muligheder. Det påhviler det enkelte medlem at sikre dette. 26 Medlemmerne er forpligtet til i fornødent omfang at forestå formidling af kommunikation imellem foreningen og de hos medlemmet tilsluttede brugere. Ansvar 27 Levering af foreningens ydelser sker uden ansvar for foreningen og med forbehold for hændelser, som foreningen er uden indflydelse på, såsom strejke, lockout, storm, brand, sneskade, kabelfejl/brud, udfald af signal fra satellit, eller andre hændelige skader. Forsyning med programmer m.v. 28 Antenneforeningens bestyrelse beslutter hvilke signaludbydere, der skal levere signaler til alle medlemmerne. Stk. 4 Ved tilrettelæggelse af foreningens leverancer af tv-signaler/ programpakker skal foreningen i videst muligt omfang arbejde for, at medlemmer og brugere ikke pålægges omkostninger til uønskede signaler og/eller programmer. Foreningen fastsætter de regler for brug af bredbåndsnettet, der er nødvendige for en god og sikker drift. Foreningen har ret til, med passende varsel, at ændre de ud budte serviceydelser og båndbredder. 13

14 Medlemmernes betalingsforpligtelser Tilslutningsomkostninger 29 Omkostninger ved tilslutning til antenneforeningens kabelnet, tilslutningsafgift pr. boligenhed, nødvendigt kabelarbejde m.v. fastsætte af bestyrelsen efter forhandling med et nyt medlem. Løbende betalinger 30 Hvert medlem deltager forholdsmæssigt til foreningens udgifter med udgiftsandele jævnfør medlemmets antal tilslutningsmuligheder. For skoler og institutioner, som er selvstændige medlemmer af foreningen gælder, at disse har en udgiftsandel pr. påbegyndt 200 m 2 etagemeter. For plejehjem, som er selvstændigt medlem af foreningen gælder, at disse har en udgiftsandel på 70 % af de stik, der er til rådighed. Antal udgiftsandele for hvert medlem fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Ændringer i andele jfr. bilag 1 skal straks meddeles til foreningen. 31 Hvert medlem forpligter sig til at betale et årligt bidrag, der fastsættes af repræsentantskabet ud fra det enkelte medlems udgiftsandel i henhold til 30. Bidraget fastsættes således, at det dækker foreningens budgetterede omkostninger til varetagelse af foreningens formål, administration, løbende drift, henlæggelser til fornyelser og negativ egenkapital. Bidraget forfalder første gang ved tilslutningen og betales fuldt ud for hele indmeldelseskvartalet uanset tilslutningstidspunktet. 14

15 Stk. 4 Betaling sker forud til foreningen, og finder sted efter dennes anvisning. 32 Hvert medlem er forpligtiget til at betale bidrag, selv om forbindelsen med anlægget er midlertidig afbrudt. 33 Alle medlemmer er forpligtiget til at betale forøgede udgifter i forbindelse med driften. Eventuelt forøgede udgifter fordeles i forhold til medlemmets udgiftsandele jf. 30. Manglende betaling 34 Ved manglende betaling vil skriftligt påkrav blive fremsendt, og såfremt betaling ikke er sket inden 8 dage efter påkravets afsendelse, vil medlemmet blive frakoblet. Uanset den skete frakobling skal medlemmet fortsat deltage i alle fælles udgifter i antenneforeningen, ligesom medlemmet er pligtig at betale omkostningerne ved fremsendelse af påkrav samt de omkostninger, der er forbundet med fra- og tilkobling. Fornyet tilslutning vil først ske, når restancen er berigtiget, og omkostningerne ved fra- og tilkobling, herunder til fremsendelse af påkrav, er betalt. Udmeldelse 35 I tilfælde af udmeldelse jfr. 5 foretager foreningen forholdsmæssig tilbagebetaling af det årlige bidrag, som medlemmet har indbetalt, svarende til det hele antal kvartaler, der resterer fra udmeldelsen bliver effektiv og indtil regnskabsårets slutning. Medlemmet er dog pligtig til at betale for frakobling fra hovednettet samt at betale eventuelle andre omkostninger af enhver art i forbindelse med udmeldelsen, herunder omkost ninger rejst af eksterne leverandører af signaler til antenneforeningen. 15

16 Tegningsret, kapital og hæftelsesforhold 36 Foreningen tegnes af forretningsudvalget i forening med forretningsføreren eller af formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og forretningsføreren i forening. 37 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen. Foreningens kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer eller disses beboere for foreningens forpligtelser. Medlemmerne hæfter indbyrdes for foreningens forpligtelser i forhold til det totale antal tilslutningsmuligheder, medlemmets ejendom omfatter, uanset om samtlige tilslutningsmuligheder ønsker at modtage foreningens ydelser eller ikke. Medlemmernes andel i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Udbetaling af en andel af foreningens formue kan kun finde sted ved foreningens ophør. Tinglysning af vedtægterne 38 Til sikring af foreningens adgang til de ejendomme og grunde, der ejes af aktuelle eller tidligere medlemmer af foreningen, med henblik på varetagelse af foreningens formål og pligter iht. nærværende vedtægter med evt. senere ændringer, kan disse tinglyses som byrde på hver ejendom og/eller grund. Stk. 4 Den tinglyste byrde omfatter altid og uden fornyet tinglysning de til enhver tid gældende vedtægter for foreningen. Ved medlem forstås i dette stk. en enhed, jfr. 3 stk. 1, der har ansøgt om medlemskab af foreningen. Medlemmerne er forpligtet til, forud for indmeldelse i foreningen at lade foreningens til enhver tid gældende vedtægter 16

17 tinglyse på medlemmets ejendomme og/eller grunde. Medlemmet afholder egne udgifter til tinglysningsafgift mv. i den forbindelse. Indtræden i foreningen kan først ske, når vedtægterne er indleveret til tinglysning på det nytilkommende medlems ejendom. Stk. 5 Stk. 6 Foreningen ved dennes bestyrelse er påtaleberettiget i forhold vedr. den tinglyste byrde. Aflysning af de til enhver tid gældende vedtægter fra Tingbogen kan kun ske ved samtykke fra foreningen ved dennes bestyrelse eller likvidator. Valg af revisor 39 Foreningens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af repræsentantskabet. Skift af revisor får virkning fra det førstkommende regnskabsårs begyndelse, medmindre repræsentantskabet bestemmer andet. Regnskaber 40 Foreningens regnskabsår er den 1/1-31/ Foreningens likvide midler skal anbringes efter samme regler som gælder for almene boligorganisationer. 42 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Er forretningsfører/direktør ansat, underskriver denne også regnskabet. 17

18 Opløsning af foreningen 43 Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves der vedtagelse på 2 repræsentantskabsmøder med 2/3 s majoritet af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder mellem de to repræsentantskabsmøder. På det andet repræsentantskabsmøde vælges et likvidationsudvalg på tre personer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue hensættes minimum et år til grundlag for dannelse af ny forening. Såfremt dette ikke sker inden for et år, fordeles formuen til medlemmerne efter andele jfr. bilag 1 til vedtægterne. Vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2010 Michael Buch Barnes Bestyrelsesformand 18

19

20 Antenneforeningen Brøndby Malervangen Glostrup Mail: Tlf.: Åbningstider: Mandag- fredag kl , torsdag desuden Marts 2010

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere