ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille Andelsboligforening V/ BO-VEST 4 Syd Uglens Kvarter m.fl. Albertslund Kommune Malervangen 1 Nordmarks Alle Glostrup 2620 Albertslund 2620 Albertslund Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-postadresse: E-postadresse: CVR-nr. (Se-nr): Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal 0 Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder Beboerhus Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 13 Garager/carporte /5 20,2 I alt ,2

2 BOLIGORGANISATION: 50 AFDELING 67 Matr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: 5bf, Vridsløselille By, Herstedvester x Køleskab x Fjernvarme BBR-ejendomsnr.: x Komfur Varmecentral med naturgas x Bad Varmecentral med olie/fast br. Vaskeinstallation fælles Biogasanlæg Opførelsesår/skæringsdato: Vaskemask. i de enkelte boliger Ovne 1965 Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Individuel olieopvarmning Regnvand, nedsivningsanlæg Individuel naturgasopvarmning Regnvand, genanvendelse Elopvarmning Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Jordvarme, varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig x Kildesort. af affald, uden for bolig Hybridnet x Fællesantenne Beboerfaciliteter Særskilte selskabsog mødelokaler Beboerhus Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel Gennemsnitlig leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 694 Lejeforhøjelse i årets løb: ja Dato for forhøjelse: 1/ Forhøjelse i %: 3,29 Forhøjelse pr. m²: 22 Årsbasis kr.:

3 Vridsløselille Andelsboligforening Boligorganisationsnr.: 50 Afdeling 67 ÅRSREGNSKAB Administrationens påtegning Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold: Der er modtaget skema A tilsagn fra Landsbyggefonden den 20. december 2011 på kr til gennemførelse af en fysisk helhedsplan i afdelingen i henhold til 91 i Lov om almene boliger. Samme dato er modtaget tilsagn om henholdsvis huslejestøtte og driftslån samt indstilling om kapitaltilførsel som finansieringsmæssigt grundlag for ovennævnte helhedsplan. Der forudsættes gennemført andre private arbejder med samlet anlægsudgift på kr Afdelingen forventer skema B på helhedsplanen i Der er opført i alt 7 prøvehuse i Albertslund boligselskab afdeling Syd, i forbindelse med projektering af helhedsplanen. Prøvehusene er afsluttet i 2014, og den forholdmæssige del af udgiften til disse indarbejdes i skema B for helhedsplanen. I december 2013 er der fremsendt revideret budgetoplæg til LBF. Glostrup, den 26. februar 2015 BO-VEST Ulrik Brock Hoffmeyer Adm. direktør Maiken Trier Kold Økonomi- og regnskabsansvarlig - 3 -

4 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationens bestyrelse Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 67, 4 Syd for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

5 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2014 og Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 26. februar 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Christian Thuesen statsaut. revisor - 5 -

6 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 Afdelingsmødets påtegning: Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde, den / 2015 Albertslund, den / 2015 Dirigentens underskrift: Afdelingsbestyrelse: - 6 -

7 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN AFDELING 67 Konto Note Resultat- * * opgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Vand-og varmeregnskaber Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfondsbidrag Arbejdskapitalbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokale Diverse udgifter Variable udgifter i alt

8 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN AFDELING 67 Konto Note Resultat- * * opgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m² kr Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Fælleskonto (konto 402) pr. m² kr Andre henlæggelser Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

9 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN AFDELING 67 Konto Note Resultat- * * opgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse Renholdelse for-/bagbede Forbedr.-leje, køkkener Erhverv Leje, egne lokaler Institutioner Garager/carporte/P-pladser Særlig lejeforh. vedr. råderet Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisationen Andre ordinære indtægter: 8 4. Drift af møde- og selskabslokaler Kommunal andel stisystem Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision

10 BALANCE PR AFDELING 67 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Andre anlægsaktiver: Midlertidige driftslån (LBF) ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje inkl. varme Fraflytninger Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

11 BALANCE PR AFDELING 67 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Fælleskonto (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 0 3. Nykredit Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme Antenneregnskab KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 AFDELING 67 Konto Note 1 Nettokapitaludgifter NOTER Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Prioritetsafdrag, norminallån Prioritetsafdrag, indekslån Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter) Prioritetsrenter, indekslån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter) Administrationsbidrag, nominallån Administrationsbidrag, indekslån Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L Nettokapitaludgifter i alt Renovation Forsikringer Renovation, kommunalt Anden renovation Renovation i alt Bygningsforsikring Selvrisiko m.m Falckabonnement Erhvervsforsikring Andre forsikringer Glasforsikring opsagt i Forsikringer i alt Bidrag til boligorganisationen Antal enheder 311 Kr. pr. enhed BO-VEST Kr. pr. enhed Administrationsbidrag til boligorganisationen Renholdelse Driftpersonale: * Driftpersonaleløn inkl. afløsning Andre personaleudgifter Regulering af feriepengeforpligtelse Diverse anden renholdelse Ejendomskontor Renholdelse i alt * Heraf udgift til afdelingsledelse

13 AFDELING 67 Konto Note NOTER Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el- og belysning Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, ventilation Materiel, kørende Materiel, andet Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el- og belysning Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, ventilation Bygning, tekniske installationer, øvrige Materiel, kørende Materiel, andet Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh

14 NOTER AFDELING 67 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 118/203 8 Særlige aktiviteter Indtægter vedr. fællesfaciliteter Andel af fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring beboerlokaler, løn Rengøring af møde og selskabslokaler Husleje Vandforbrug Elforbrug Varmeforbrug Andet Glasforsikring opsagt i Inventar og service Alarm, vagt, udkald m.v Kontorartikler, telefon, licens m.v Udgifter møde- og selskabslokaler i alt Indtægter drift af møde- og selskabslokaler Drift af møde- og selskabslokaler i alt Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad Sekretær Aktivitetsansatte Øvrige fællesaktiviteter Kurser og konferencer Mødeudgifter Omkostninger afdelingsbestyrelse Afdelings-/Beboerfester Afdelingsmøder Beboerblad Beboeraktiviteter Udvalg Klubber Café driftsomkostninger Diverse udgifter i alt Ydelser på lån til forbedringsarbejder

15 NOTER AFDELING 67 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Bidrag til kreditinstitut Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1) Afskrivning kollektiv råderet Afskrivning på forbedringsarbejder i alt Ydelser på realkreditlån til bygningsskader Afdrag (konto 303.2) Renter m.v Offentlige tilskud Bidrag til kreditinstitut Nettoydelse på lån til bygningsskader Tab på fraflyttere Tab på fraflyttere, ikke anvist af kommunen Samlet tab på anviste og ikke anviste Dækket af kommunen Samlet tab - dækket af henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Afdrag på renovationsgæld Stibelysning Forbrugsregnskaber Korrektion vedr. tidligere år i alt

16 NOTER AFDELING 67 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Huslejesikring Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte LBF støtte til hjemfaldslån Driftssikring i alt Korrektion vedr. tidligere år Forsikringssager afskrevet Tidligere afskrevne fraflyttere Korrektion vedr. tidligere år i alt

17 NOTER AFDELING 67 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum i alt Forbedringsarbejder m.v. 2. Bolignet Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Solceller beboerhus Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger Glasforsikring primo opsagt i Afskrivning i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 4. Køkkener 3 Afholdte udgifter primo Tilgang i året 0 9 Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Afskrivning i året 0 5 Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo

18 NOTER AFDELING 67 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) 5. Masterplan Syd Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker når der foreligger byggeregnskab. 10. Kloakrenovering Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker enten i forbindelse med helhedsplanen eller ved låneoptagelse. Forbedringsarbejder i alt Bygningsrenovering m.v. 2. Facade & tag Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Helhedsplan Syd VA(AB), sag 6606 Afholdte udgifter primo Tilgang i året Tilskud i året Anskaffelsessum Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf når der foreligger endeligt byggeregnskab. Bygningsrenovering i alt

19 NOTER AFDELING 67 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Midlertidige driftslån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Tilgodehavende leje inkl.varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Tilgodehavende fraflyttede boligtagere Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Andre debitorer Forsikringssager AK, forventet el-refusion 0 60 Dagpengerefusion 0 32 Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Sundhedsforsikring Arbejdsskadeforsikring 0 10 Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret Årets henlæggelse (konto 120) Saldo ultimo

20 NOTER AFDELING 67 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret Årets henlæggelse (konto 121) Saldo ultimo Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Saldo ultimo Andre henlæggelser Saldo primo Årets henlæggelse (konto 124) Rentetilskrivning i året Saldo ultimo Dispositionsfondsfritagelse primo Årets henlæggelse Saldo ultimo Saldo i alt ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Overført til drift (konto 203.6) Årets underskud (konto 210) 0-53 Årets overskud (konto 140) Opsamlet resultat i alt I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2013, skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansierering, overføres overskuddet til resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt (konto 203) fordelt over 1, 2 eller 3 år

21 NOTER AFDELING 67 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Forbedringsarbejder Lån vedr. Bolignet Lån vedr. BRF Kredit nom køkk. ompr Forbedringsarbejder i alt Bygningsrenovering Lån vedr. Bygningsskader, BRF Lån vedr. Bygningsskader, rentetilpasningslån Lån vedr. Bygningsskader, Landsbyggefonden Bygningsrenovering i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Afsatte rekvisitioner Hensat AUB, AES, FI, 4.kvt Bustur Tyskland 0 15 Estimeret DONG 2-4. kvt Statens adm. est. 2012/ Rentesikring Skyldig EMO-honorar Feriepengeforpligtelse Skyldige ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer v. årsafslutning, byggesager Skyldige omkostninger i alt / 34 Antenneregnskab 2014 Budget Afholdte udgifter primo Udgifter i året: Signallevering Ydelse i året Administrationsbidrag - antenne Beboernes indbetaling Overskud 2014 i alt

22 BOLIGORGANISATION: 50 AFDELING 67 Regnskabskommentarer 2014 Kommentarer til regnskab for perioden Afdeling 67-4 Syd GENERELT Regnskabet udviser et overskud i året på kr Overskuddet anvendes til følgende: Overføres til konto 407 Nedenstående konti bidrager til forbedring af resultatet i forhold til budgettet for Besparelse på nettokapitaludgifter på kr (konto 101) - Besparelse på ejendomsskatter på kr (konto 106) - Besparelse på målerpasning m.v. på kr (konto 111.2) - Besparelse på administrationsbidrag på kr. 100 (konto 112.1) - Merudgift på dispositionsfondsbidrag på kr (konto 112.2) - Besparelse på renholdelse på kr (konto 114) - Besparelse på almindelig vedligeholdelse på kr (konto 115) - Besparelse på drift af møde- og selskabslokaler på kr (konto 118.3) - Merudgift på diverse udgifter på kr (konto 119) - Besparelse på afskrivning vedr. lån til forbedringsarbejder på kr (konto 126) - Besparelse på ydelser vedr. lån til bygningsskader på kr (konto 127) - Merudgift på andre renter på kr (konto 131) - Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr (konto ) Nedenstående konti bidrager til forværring af resultatet i forhold til budgettet for Merudgift på renovation på kr (konto 109) - Merudgift på forsikringer på kr (konto 110) - Merudgift på el og varme til fællesarealer på kr (konto 111.1) - Merudgift på andre henlæggelser på kr (konto 124) - Merudgift på ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 900 (konto 125) - Merudgift på korrektioner vedr. tidligere år på kr (konto 134) - Færre indtægter vedrørende lejen på kr (konto 201) - Færre indtægter vedrørende renten på kr (konto 202) - Flere indtægter vedrørende drift af fællesfaciliteter på kr. 0 (konto 203.3) - Færre indtægter vedrørende drift af mødelokaler på kr (konto 203.4) - Besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på kr (konto 116). Dette har dog ingen indvirkning på årets resultat, da midlerne er henlæggelser. Til afvigelserne kan føjes følgende kommentarer; UDGIFTER Konto Nettokapitaludgifter Afdelingens ydelser vedrørende nettokapitaludgifter og afviklede prioriteter udgør kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til budgettet

23 BOLIGORGANISATION: 50 AFDELING 67 Regnskabskommentarer 2014 Konto Ejendomsskat På afdelingens ejendomsskattebillet for 2014 er udgiften til ejendomsskat fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til budgettet. Det er politisk besluttet at sætte en begrænsning på stigning af ejendomsskatten. Denne udgør en procentdel af grundværdien pr Konto Renovation Afdelingens udgifter til renovation udgør kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til budgettet. Konto Forsikring Afdelingens udgifter til forsikring udgør kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til budgettet. Glasforsikring er opsagt i 2013, på 100 t.kr., derudover er der udgifter på selvrisikoen på 212 t.kr. Konto El og varme til fællesarealer El- og varmeudgiften vedrører forbrug i fællesareal, kældreopgange, trappeopgange og varmecentral i afdelingen. Afdelingens udgifter til el og varme til fællesarealer udgør kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til budgettet. Skyldes at kommunens tilskud bogføres på konto 203, hvor den er budgetteret på denne konto da den tidligere år er blevet bogført her, udlignes af en højere indtægt på konto 203. Konto Målerpasning m.v. Målerpasning udgør udgifter til energitilsyn, honorar til aflæsning af målere samt udarbejdelse af varme- og vandregnskaber. Afdelingens udgifter til el og varme til fællesarealer udgør kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til budgettet. Konto Bidrag til boligorganisationen Det samlede administrationsbidrag udgør en andel som viderebetales til BO-VEST på kr og en andel til Vridsløselille andelsforening på kr Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs repræsentantskabsmøde i maj måned, mens bidraget til Vridsløselille andelsforening fastsættes på generalforsamlingen. Afdelingens bidrag til boligorganisationen udgør kr , hvilket er en besparelse på kr. 52 i forhold til budgettet. Konto Renholdelse Afdelingens samlede udgifter til renholdelse udgør kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til budgettet. Besparelsen skyldes primært at vi i driften i 2014 har være en mand forlidt. Den nye mand blev Konto Almindelig vedligeholdelse Afdelingens samlede udgifter til almindelig vedligeholdelse udgør kr , hvilket er en besparelse på kr ,00 i forhold til budgettet. Vi har sparet på opgaverne på denne konto, og kun udført de rep. som skal laves. De mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere