Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017"

Transkript

1 Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelse og gyldighed Definitioner Aftalegrundlag -tilbud og accept Priser og betaling Produkter, Services og Databeskyttelse Levering, ejendomsret og risikoovergang Forsinkelse Reklamation og undersøgelsespligt Garanti Ansvar og Force majeure Produktansvar Immaterielle rettigheder Varighed og opsigelse Gældende ret og værneting...8 NORD & SYLT A/S Frihavnsgade 95, 2100 København Ø , CVR

2 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Anvendelse. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for et hvert tilbud, salg (B2B) og leverance ved køb af produkter og/eller services fra Nord & Sylt Aps. (herefter Nord & Sylt). 1.2 Betingelserne finder anvendelse på alle almindelige vareleverancer samt på leverancer under entrepriselignende forhold. Betingelserne finder anvendelse, hvor intet andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Nord & Sylt. 1.3 Betingelserne udgør en integreret del af aftalen mellem Kunden og Nord & Sylt i den udgave, der er gældende på aftaletidspunktet, eller senest fremsendt til Kunden. Den til enhver tid gældende udgave af nærværende betingelser kan i øvrigt ses på Nord & Sylts hjemmeside 2. Definitioner 2.1 Ved Nord & Sylt forstås Nord & Sylt A/S, CVR , med hovedkontor på Nordre Frihavnsgade 95, 2100 København Ø. 2.2 Ved Kunden forstås den, der indgår aftale med Nord & Sylt om køb af Nord & Sylts produkter eller services. 2.3 Ved Produktsalg forstås salg og levering af produkter, såsom, men ikke begrænset til, Syltede varer og marmelader mv. til Kunden. 2.4 Ved Servicesalg forstås salg og levering af ydelser, såsom, som Nord & Sylt udfører på baggrund af en aftale med Kunden, herunder i kombination med en aftale om Produktsalg. 2.5 Aftalegrundlag. Salgs & Leveringsbetingelserne udgør sammen med Nord & Sylts tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag. 2.6 Løbende aftaleforhold. Ved Løbende aftaleforhold forstås en aftale mellem Kunden og Nord & Sylt om tilbagevendende levering af et produkt eller en service, herunder en aftale om levering af årlige kunde-leveret forbrugsregnskaber specificeret på kunder og produkt. 3. Aftalegrundlag -tilbud og accept 3.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Nord & Sylts tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Nord & Sylts salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden ( Aftalegrundlaget ). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Nord & Sylt udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 3.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 3.3 Alle tilbud afgives i DKK ekskl. moms. Tilbud er gældende i den periode, der er angivet i tilbuddet, eller hvis ingen periode er angivet i 14[Fjorten] dage fra tilbudsdatoen. Bliver Nord & Sylt før eller efter tilbuddets accept bekendt med omstændigheder, der giver Nord & Sylt rimelig anledning til at tro, at Kunden ikke kan eller ikke vil betale det aftalte vederlag på forfaldstidspunktet, er Nord & Sylt efter eget valg berettiget til at annullere et afgivet tilbud eller, hvis tilbuddet er blevet accepteret, at stille krav om, 2

3 at levering skal ske mod tilfredsstillende bankgaranti, forudbetaling eller kontant betaling af det aftalte vederlag senest på leveringstidspunktet. 3.4 Indeholder tilbuddet tryk- eller beregningsfejl, forbeholder Nord & Sylt sig retten til, inden rimelig tid fra aftalens indgåelse, at regulere aftalen for sådanne fejl ved at fremsende en skriftlig meddelelse herom til Kunden. Nord & Sylts regulering af aftalen er at anse for et nyt tilbud til Kunden. Hvis Kunden undlader at acceptere Nord & Sylts tilbud inden 14 [Fjorten] dage fra modtagelsen, anses tilbuddet for bortfaldet med den konsekvens, at aftalen mellem parterne ophører uden yderligere varsel på tidspunktet for udløbet af acceptfristen. 3.5 I mangel af anden skriftlig aftale mellem parterne gælder ordrebekræftelsen sammen med Nord & Sylts Salg og Leveringsbetingelser som aftalegrundlag. 4. Priser og betaling 4.1 Generelt om priser og prisregulering Prisen på Nord & Sylts produkter og/eller services er den mellem parterne aftalte pris, subsidiært den af Nord & Sylt opgivne pris, inklusive eventuel told, men eksklusive moms eller andre afgifter. I alle øvrige tilfælde er de priser, der skal betales, de til enhver tid gældende priser ifølge Nord & Sylts prisliste, hvor Nord & Sylt bekræfter kundens ordre, med tillæg af eventuelle ekspeditions-, fragt-, emballerings-, forsikrings- samt mindsteordregebyr. Herudover pålægger Nord & Sylt et miljøtillæg. Miljøtillægget dækker nogle af de udgifter Nord & Sylt har til blandt andet miljøafgifter, certificeringer samt sortering og bortskaffelse af affald Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 8 [otte] dage efter faktura dato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt Ændres en aftalt leverances omfang eller forøges Nord & Sylts omkostninger som følge af Kundens forhold, er Nord & Sylt berettiget til at regulere prisen i henhold til Nord & Sylts aktuelle prisliste og timepriser. Nord & Sylt er i øvrigt berettiget til at regulere de aftalte priser for Løbende Aftaleforhold én gang årligt. 4.2 Priser ved special fremstilling service ydelser Nord & Sylts priser for udarbejdelse af kundespecifikke ordre, beregnes ud fra det på bestillings tidspunktet kendte mængde. 5. Produkter, Services og Databeskyttelse 5.1 Generelt om produkter og services Produkter og serviceydelser. Produkter og service ydelser, som Nord & Sylt sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen Nord & Sylts tilbudte produkter og services er beskrevet i Nord & Sylts tilbud til Kunden. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne, egenskaber el.lign., som fremgår af Nord & Sylts, annoncer, prislister el.lign., er alene vejledende og udgør ikke en del af parternes aftale Rettigheder. Alle rettigheder til produkt beskrivelser og tekniske dokumenter, som Nord & Sylt udleverer til Kunden, er og forbliver Nord & Sylts ejendom, og må ikke benyttes til andet formål end 3

4 tilsigtet uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nord & Sylt. Materialet må ej heller reproduceres eller overlades til tredjemand uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nord & Sylt. 6. Betaling - Generelle betalingsvilkår Nord & Sylt fakturaer er forfaldne ved modtagelsen med sidste rettidige betalingsdato 14 dage efter fakturadatoen med mindre andet er aftalt. Er betalingen forsinket, fremsendes en rykkerskrivelse til Kunden. I denne forbindelse kan der pålægges et rykkergebyr på DKK 100,00, og en morarente på 8 % p.a. over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto fra forfaldsdatoen. Ved forsinket betaling forbeholder Nord & Sylt sig ret til at tilbageholde kommende leverancer og/eller suspendere alle eller dele af sine udestående serviceforpligtelser overfor Kunden, indtil betaling er sket I tilfælde af uenighed om rigtigheden af en faktura er Kunden alene berettiget til at tilbageholde betaling for den omtvistede del af faktura-beløbet, mens den øvrige del af fakturabeløbet skal betales rettidigt Ved entrepriseleverancer og andre successive leverancer er Nord & Sylt berettiget til at fakturere det aftalte vederlag med aconto betaling. Leverancen kan faktureres med 50 % af det aftalte vederlag på tidspunktet, hvor produktionen påbegyndes. Herefter kan fakturering ske løbende i takt med, at leverancen finder sted Har Kunden og Nord & Sylt indgået en skriftlig aftale om fakturering direkte til brugere (Kundens brugere), hæfter Kunden direkte og solidarisk med Kundens brugere for betaling af de fakturerede arbejder og leverancer. 7. Levering, ejendomsret og risikoovergang 7.1 Leveringsbetingelse. Nord & Sylt leverer alle solgte produkter og serviceydelser som EXW efter seneste IBCO-terms. 7.2 Leveringstid. Nord & Sylt leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Nord & Sylts ordrebekræftelse. Nord & Sylt har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. 7.3 Undersøgelse og reklamation. Kunden skal undersøge alle produkter, tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Nord & Sylt. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Nord & Sylt, kan den ikke senere gøres gældende. 7.4 Risikoen for tab og skader på Nord & Sylts produkter overgår til Kunden på det faktiske leveringstidspunkt. Den fulde ejendomsret til Nord & Sylts produkter forbeholdes af Nord & Sylt, indtil det fulde vederlag er blevet betalt af Kunden. I tilfælde af manglende rettidig betaling fra Kunden er Nord & Sylt således berettiget til, uden præjudice og i tillæg til de rettigheder, som Nord & Sylt har i henhold til pkt. 7.1 eller i øvrigt, at tilbagetage alle eller dele af Nord & Sylts produkter og at disponere over disse på enhver rimelig måde med henblik på at begrænse følgerne af Kundens manglende betaling. Eventuel afskrivning, returnering og andre omkostninger skal afholdes af Kunden. 8. Forsinkelse 8.1 Forsinkelse. Nord & Sylt vil bestræbe sig på at undgå forsinkelse i forhold til aftalte leverings. Hvis Nord & Sylt forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, aftalte serviceydelser eller tilknyttede 4

5 ydelser, informerer Nord & Sylt kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 8.2 Ophævelse. Hvis Nord & Sylt i henhold til aftalt eller oplyst leveringsdato undlader at levere produkter berettiger dog ikke Kunden til at hæve aftalen, senest 14 [fjorten] dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30[treti] dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Nord & Sylt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. 9. Reklamation og undersøgelsespligt 9.1 Kunden er forpligtet til umiddelbart efter leveringstidspunktet at undersøge det modtagne for eventuelle fejl og mangler. Fejl og mangler, som Kunden kunne eller burde have konstateret ved denne undersøgelse, kan ikke efterfølgende gøres gældende overfor Nord & Sylt. 9.2 Ved Servicesalg skal reklamation fremsættes skriftligt overfor Nord & Sylt senest 10 [et ti] dage efter den dato, hvor de ikke-konditionsmæssige serviceydelser blev udført og leveret til Kunden. 9.3 Ved konstaterede fejl. Nord & Sylts forpligtelser i tilfælde af konstaterede fejl og mangler er begrænset til, efter Nord & Sylts eget valg, inden for en rimelig frist at ombytte eller erstatte eventuelle mangelfulde produkter, at afhjælpe mangelfulde serviceydelser, eller at tilbagebetale vederlaget for de mangelfulde produkter eller serviceydelser. 10. Garanti 10.1 Garanti. Nord & Sylt garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i henhold til produktholdbarhed efter leveringen Undtagelser. Nord & Sylts garanti omfatter ikke opbevaring, brug i strid med Nord & Sylts instruktioner, almindelig praksis, eller ændring udført af andre end Nord & Sylt, og andre forhold, som Nord & Sylt er uden ansvar for Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Nord & Sylt. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Nord & Sylt, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Nord & Sylt de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Nord & Sylt beder om Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Nord & Sylt har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Nord & Sylt kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Nord & Sylt. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Nord & Sylt. Nord & Sylt bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Nord & Sylt har afgivet meddelelse til kunden efter pkt om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Nord & Sylt fejlen eller manglen ved at erstatte varen. 5

6 10.6 Ophævelse. Hvis Nord & Sylt undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Nord & Sylt har givet meddelelse til kunden efter pkt og pkt. 9, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 15 [et ti fem] dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Nord & Sylt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt Vil Kunden gøre garantien gældende, skal skriftlig meddelelse herom gives til Nord & Sylt inden udløbet af 6 [seks] måneder efter leveringstidspunktet Alle andre former for garantier end den ovennævnte skal være aftalt skriftligt med Nord & Sylt for at kunne gøres gældende af Kunden Nord & Sylts garantier gælder ikke, såfremt det ikke-konditions-mæssige forhold, hvorpå Kundens reklamation er baseret, er forårsaget direkte eller indirekte - af en eller flere af følgende omstændigheder: (i) egen skyld hos Kunden, herunder som følge af ufuldstændige eller fejlbehæftede specifikationer leveret til Nord & Sylt af Kunden, (ii) almindelig slid og ælde, (iii) forsætlig forvoldt skade eller forsømmelse fra Kundens eller Kundens brugeres side, (iv) usædvanlig driftstilstand i Kundens lokaler, herunder svigt i strømforsyningen, kritiske temperaturudsving eller lignende, (v) fejlanvendelse, herunder tilsidesættelse af Nord & Sylts instruktioner (mundtlige såvel som skriftlige), eller (vi) ændring af produkter uden Nord & Sylts forudgående skriftlige godkendelse. Nord & Sylts garantier finder ikke anvendelse på ikke-konditionsmæssige forhold, der opstår på et tidspunkt, hvor Kunden er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser overfor Nord & Sylt. 11. Ansvar og Force majeure 11.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af følgende bestemmelser: 11.2 Nord & Sylt er ikke ansvarlig for Kundens følgetab eller andet indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, tab af goodwill og tab af data Nord & Sylts samlede erstatningspligt mv. overfor Kunden kan ikke overstige et beløb ex. Moms svarende til prisen for det konkrete Produktsalg eller Servicesalg, hvoraf tabet eller skaden er udsprunget. Som erstatning anses i denne sammenhæng både skadeserstatning, forholdsmæssigt afslag, prisnedslag, eventuelle skades-løsholdelsesbeløb samt eventuelle tilbagebetalingskrav, der er blevet opfyldt af Nord & Sylt Force majeure, Nord & Sylt er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvor dette skyldes forhold, Nord & Sylt ikke er herre over, herunder bl.a. strejke, lockout, faglige stridigheder (hvad enten de berører Nord & Sylts egne ansatte eller andre) brand, oversvømmelse, eksplosion, naturkatastrofer, militæroperationer, blokade, sabotage, revolution, opstand, borgerlige uroligheder, krig eller borgerkrig, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, sammenbrud af produktionsanlæg, computere eller andet udstyr, og manglende evne til at fremskaffe udstyr (force majeure). Såfremt et 6

7 tilfælde af force majeure varer længere end 60 [seksti] dage, kan enhver af parterne træde tilbage fra aftalen uden at ifalde ansvar Nord & Sylt er ikke ansvarlig for tab eller skade, som Kunden måtte lide som følge af: a. at Nord & Sylt har modtaget utilstrækkelige eller fejlbehæftede oplysninger om ejendommen fra Kunden eller er blevet forhindret i at indsamle de nødvendige oplysninger; b. at Nord & Sylt har modtaget ufuldstændige eller fejlbehæftede specifikationer fra Kunden til brug for fremstilling, installation eller vedligeholdelse af et produkt; c. leverancens manglende brugbarhed til det af Kunden tiltænkte formål, som Nord & Sylt ikke kendte til Indsigelser imod Nord & Sylts produkter eller services skal være skriftlige, begrundet og modtaget hos Nord & Sylt inden udløbet af reklamations-fristen. 12. Produktansvar 12.1 Nord & Sylts produktansvar følger dansk rets almindelige regler om produktansvar, herunder bestemmelserne i produktansvarsloven og gældende retspraksis. Nord og Sylt fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag Nord & Sylt er ikke ansvarlig for Kundens følgetab eller andet indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, tab af goodwill og tab af data. 13. Immaterielle rettigheder 13.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Nord og Sylt Krænkelse. Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Nord og Sylt for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller service ydelser, (ii) ændre de krænkende produkter eller service ydelser, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller service ydelser med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller service ydelser til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af [10] % pr. mdr. siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder. 14. Varighed og opsigelse 14.1 Aftaler om løbende aftaleforhold Ved løbende aftaleforhold fortsætter aftalen, indtil den bliver opsagt skriftligt af en af parterne, jf. nedenstående opsigelsesvarsler. Nord & Sylt kan herudover opsige samarbejdet straks, såfremt Kunden ikke overholder sin betalingsforpligtelse overfor Nord & Sylt Opsigelsesvarsel 7

8 For aftaler om Marmelader & Sylt leverancer skal opsigelse ske med tre måneders varsel til udgangen af aftaleperioden. 15. Gældende ret og værneting 16.1 Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af aftalen, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være byretten i København. 8

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VESTA MERKUR ApS

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VESTA MERKUR ApS 1 1. Anvendelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VESTA MERKUR ApS Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for handelskøb ved køb og levering af alle Vesta Merkur ApS, CVR nummer 37567906, Klostervej

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Brunata a/s CVR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. Side Anvendelse Definitioner Tilbud og accept Priser...

Brunata a/s CVR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. Side Anvendelse Definitioner Tilbud og accept Priser... Side 0 Brunata a/s CVR 22166514 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelse... 1 2. Definitioner... 1 3. Tilbud og accept... 1 4. Priser... 1 5. Produkter, Services og Databeskyttelse... 2 6. Betaling...

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere