Møde i formandskabet for FUHA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i formandskabet for FUHA"

Transkript

1 Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler: kgt Som aftalt indkaldes hermed til møde i formandskabet for FUHA. Mødet afholdes Onsdag den 16. marts 2011 kl i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th, 1471 Kbh. K Dagsorden og mødebilag er vedheftet. Vh. Karen Therkildsen Uddannelseskonsulent

2 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: 16. marts 2011 kl Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Dagsorden er udarbejdet i samarbejde med formanden Indstilling: Til godkendelse Bemærkninger: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.1: Referat fra møde den 7. okt ) Forvaltning af FUHAs ansvar vedr. afsluttende prøve Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: FUHAs rolle ved afsluttende prøve Bilag 3.3: Retningslinjer for samarbejde med LUU om afsluttende prøve Bilag 3.4: Retningslinjer for udpegning af censorer Bilag 3.5: Censorvejledning 4) Regnskab 2010 Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Årsregnskab og revisionsprotokol ) Budget 2011 Bilag 5.1: Indstillingsbilag Bilag 5.2: Forslag til budget ) Dagsorden for udvalgsmøde den 13. april Bilag 6.1: Indstillingsbilag 7) Meddelelser Bilag 7.1. Indstillingsbilag 8) Evt.

3 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: 16. marts 2011 kl Emne: Godkendelse af referat fra sidste møde Baggrund: Der blev afholdt møde i formandskabet den 7. okt Indstilling: Referatet indstilles til godkendelse Bemærkninger: Referatet har været udsendt og sekretariatet har ikke modtaget bemærkninger

4 Punkt 2, bilag 2 Udvalg: FUHA Dato: 16. marts 2011 kl Emne: Referat fra udvalgsmøde 7. okt Til stede: Simon Heidemann, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand John Steffensen, SEVU, sekretariatsleder Karen Therkildsen, FUHA konsulent, referent Afbud: Formand fra Danske Regioner endnu ikke udpeget Afbud fra Helle Nørtoft Laursen, suppleant for formand Bemærkninger: Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden Bilag1.1: Forslag til dagsorden 2) Godkendelse af referat fra møde den 11. juni Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde formandskabet 11. juni 3) Tidsplan for revision af Uddannelsesordningen Bilag 3.1: Indstillingsnotat 4) Kritik af eksamen fra en censor Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Sagsfremstilling fra skole med udtalelse fra luu 5) Dagsorden for næste møde i FUHA Bilag 5.1: Indstillingsnotat 6) Meddelelser Bilag 6.1 Meddelelser 7) Evt. 1 af 3

5 Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Ad 2) Godkendelse af referat fra møde den 11. juni Sekretariatet orienterede om, at der netop var udsendt en fornyet anmodning til parterne i udvalget om et ekstraordinært bidrag til sekretariatet i 2010, idet begge private interessenters udtræden af FUHA har skabt en underfinansiering af sekretariatet på ca kr. De manglende midler forsøges fremskaffet efter flg. prioritering: 1) parterne (Danske Regioner, TL og FOA) fremskaffer midlerne via RLTN 2) parterne fremskaffer midlerne i egne organisationer 3) parterne søger SEVU om hjælp Der skal være enighed mellem parterne om, hvilken model, der anvendes. Med denne opfølgning på punktet budgetopfølgning 2010 i referatet blev referatet godkendt. Ad 3) Tidsplan for revision af Uddannelsesordningen Uddannelsesordningen for HTA skal ændres i overensstemmelse med forslag fra arbejdsgruppen nedsat under neuro-området og konklusioner fra analysen af audio-området samt skolens mere tekniske ønsker til ajourføring af uo. På sidste møde i FUHA ønskede såvel FOA som TL desuden at komme med forslag til revision af it-faget. Endelig skal tidsplanen tage højde for, at der muligvis skal ske ændringer i bekendtgørelsen og at ny uddannelsesordning skal afvente godkendelse af denne. På denne baggrund havde sekretariatet udarbejdet forslag til tidsplan, der ville sikre, at en ny uddannelsesordning skulle kunne træde i kraft næste sommer. Det aftaltes, at sekretariatet sender et brev til TL og FOA om hvilken ramme deres bidrag til ajourføring af faget Specialerelevant it forventes løst. Med disse bemærkninger blev tidsplanen for ajourføring af uddannelsesordning godkendt. Ad 4) Kritik af eksamen fra en censor En af de af FUHA udpegede censorer, Steen Gimsing, klagede ved eksamen af audiologiassistenter i august 2010 over eksamensopgavernes manglende præcision og fralagde sig slutteligt jobbet som censor. Sagen blev efterfølgende drøftet på møde i LUU den 20. sept. LUU er ikke enige i kritikken, men vil tage eksamensformen op til revision inden næste eksamen. LUU håber FUHA vil lukke sagen. Formandskabet drøftede sagen og konstaterede, at sagen var alvorlig og indeholdt flere afledte spørgsmål vedr. FUHAs rolle omkring eksamen, som var uafklarede. Det aftaltes derfor, at - sekretariatet skriver til Steen Gimsing, at vi har hørt kritikken og vil tage initiativer til at forbedre opgaverne Side 2 af 3

6 - sekretariatet beder skolen om at fremsende eksempler på eksamensopgaver og karakterer for de seneste år samt skolens egne forslag slag til, hvordan de kan forbedre kvaliteten af opgaverne og foreslå et møde med LUU herom - på kommende møde drøftes FUHA rolle vedr. eksamen, herunder a) rolle ved svendeprøve hhv. skoleprøve b) rolle og økonomi vedr. censorer, forskellige scenarier c) metoder til kvalitetssikring af afsluttende prøve Ad 5) Dagsorden for næste møde i FUHA. Den foreslåede dagsorden for kommende møde i udvalget blev godkendt med flg. tilføjelser: - FOA ønskede AMU på dagsordenen igen og det aftaltes, at sekretariatet skulle lave en plan for udvikling af efteruddannelsestilbud for HTA-uddannede - møde med luu ønskes tættere på sommerferien (slut juni) Ad 6) Meddelelser Meddelelserne blev taget til efterretning Ad 7) Evt. Intet at referere Side 3 af 3

7 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: 16. marts 2011 kl Emne: Forvaltning af FUHA s rolle vedrørende afsluttende prøve Baggrund: FUHA har på sidste møde drøftet behov for at præcisere udvalgets rolle vedr. gennemførelse af den afsluttende prøve. Det har ført til, at der er udarbejdet forslag til: - Retningslinjer for samarbejde med skole og LUU vedrørende afsluttende prøver - Retningslinjer for censorkorps - Censorvejledning Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter og godkender de foreslåede retningslinjer samt censorvejledningen. Status I forhold til i dag, så vil de foreslåede retningslinjer og censorvejledningen betyde, at udvalget på et årligt tilbagevendende møde vil drøfte, hvordan eksamen er forløbet og hvilke initiativer, der evt. skal tages på denne baggrund. Ligeledes vil udvalget årligt skulle udpege censorer.

8 Bilag 3.2 FUHAs rolle vedr. afsluttende prøve Hospitalsteknisk assistentuddannelsen Af Indgangsbekendtgørelsen for omsorg, sygepleje og teknik, bilag 2 om hospitalsteknisk assistentuddannelsen fremgår flg. om FUHAs opgave vedr. afsluttende prøve af pkt. 6.3: 6.3 Som del af den sidste skoleperiode i trin 2 som audiologiassistent og specialet neurofysiologiassistent afholder skolen én afsluttende prøve i område og specialefag. Prøven udgør en svendeprøve. Indholdet af opgaven, som ligger til grund for svendeprøven, tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Prøven udgøres af en patientcaseopgave, som omfatter område og specialefagene i det gennemførte trin og speciale i uddannelsen Prøven er mundtlig og varer 30 min. incl. votering. Der gives en forberedelsestid på 1 time. I forberedelsestiden og til prøven må eleven medbring alle skriftlige og trykte hjælpemidler Det faglige udvalg udpeger censorer på baggrund af skolens indsendte elevlister og giver skolen meddelelse om, hvem der er udpeget Præstationen bedømmes af elevens lærer og 2 censorer. FUHA har således et overordnet ansvar for at kvalitetssikre arbejdet med den afsluttende prøve. FUHA skal konkret medvirke ved tilrettelæggelse af indholdet i afsluttende prøve og udpege censorer. FUHA ønsker at forvalte sit ansvar for afsluttende prøve således: For at forvalte sit ansvar vedr. afsluttende prøve har FUHA udformet nedenstående retningslinjer og procedurer, som til enhver vil være tilgængelige på hjemmesiden. Forvaltning og kvalitetssikring af afsluttende prøve foregår i tæt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Retningslinjerne ajourføres efter behov. FUHAs retningslinjer og procedurer vedr. afsluttende prøve består af flg. dokumenter: - Retningslinjer for samarbejde med skole og LUU vedr. afsluttende prøver - Retningslinjer for censorkorps - Censorvejledning FUHA/febr FUHAs rolle ved afsluttende prøve, febr. 2011

9 Bilag 3.3 Retningslinjer samarbejde mellem FUHA, skolen og LUU vedr. afsluttende prøve Hospitalsteknisk assistentuddannelsen FUHA ønsker at forvalte sit ansvar vedr. indhold og kvalitetssikring af afsluttende prøve for hospitalsteknisk assistentuddannelse vhja. nedenstående retningslinjer. Retningslinjerne indebærer en årlig drøftelse af erfaringerne ved afsluttende prøve i såvel LUU som FUHA Skolen, LUU og medlemmer af FUHA kan foreslå ændringer i retningslinjerne. FU- HA skal godkende ændringer i retningslinjerne. Indhold i prøven: Afsluttende opgave består af en mundtlig prøve. Prøven skal give mulighed for at teste elevens opfyldelse af centrale kompetencemål for uddannelsen. Prøven skal tage udgangspunkt i en casebeskrivelse omhandlende en eller flere af jobområdets typiske arbejdsopgaver. Prøven skal indeholde en række spørgsmål, som giver eleven mulighed for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange. Prøven skal indeholde mulighed for at eleven belyser et valgfrit emne i relation til opgaven. (nyt) Eksamensspørgsmålene skal indeholde en faglig progression i sværhedsgrad, som gør det muligt at vurdere elevens præstationer i hht. karakterskalaens 7 trin. (nyt) Procedure: Skolen udarbejder eksamensopgaver til alle elever plus to ekstra opgaver i hht. FUHAs retningslinjer (ovenstående) Opgaverne udsendes til censorer senest 10 arbejdsdage forud for prøvens afholdelse. Eleven gives 1 times forberedelse Eksaminationen varer ½ time incl. votering Præstationen vurderes i hht. 7-trins skalaen Eksamen gennemføres af eksaminator fra skolen og 2 censorer De to censorer udpeges af FUHA således, at der tilstræbes en a- og b-side repræsentant til hver eksamination. Indstilling og udpegning af censorer FUHA udpeger censorer efter indstilling fra det lokale uddannelsesudvalg. Censorerne skal udpeges efter flg. kriterier: - Der skal være to censorer til hver elev - Den ene censor skal være udpeget blandt ansættende myndigheder og den anden skal være udpeget blandt færdiguddannede assistenter - Censorerne skal være uddannelsesansvarlige i deres daglige arbejde eller på anden vis have tæt berøring med uddannelsen - Censorerne må ikke have fast undervisningsarbejde ved skolen

10 - Censorerne må ikke være inhabile i forhold til den enkelte elev (se Undervisningsministeriets notat vedr. inhabilitet på FUHAs hjemmeside) Kvalitetssikring: (nyt) Censorer afslutter eksamen med at udforme en fælles udtalelse vedr. opgavernes kvalitet og egnethed til bedømmelse Opgaverne, censorudtalelser og karakterlister forelægges LUU efter afholdt eksamen mhp. drøftelse af erfaringer og behov for evt. ændringer fremover. LUU fremsender 1 gang årligt et kort statusnotat om afsluttende prøve til FUHA med evt. forslag til ændringer i indhold og procedure for prøven. LUU indstiller samtidigt censorer for det kommende år.

11 Bilag 3.4 FUHAs retningslinjer for censorkorpset til afsluttende prøve for hospitalsteknisk assistentuddannelsen Censoropgaven Censors opgave er at medvirke til at sikre, at eksamen gennemføres efter gældende regler, og at eleverne får en retfærdig og ensartet behandling og en pålidelig bedømmelse, mens eksaminator er den, der leder eksaminationen. Censor skal fra skolen have udleveret opgaver og retningslinjer for eksamen mindst 10 arbejdsdage forud for eksamen for at censor kan nå at sætte sig ind i materialet og evt. fremkomme med indsigelser. Ved afsluttende eksamen for hospitalsteknisk assistentuddannelse medvirker altid 2 censorer. En censor udpeges af arbejdsgiversiden, én censor udpeges af arbejdstagersiden. Censorerne afgiver efter eksamen i fællesskab en skriftlig udtalelse om opgavernes kvalitet og egnethed, som afleveres til skolen og det lokale uddannelsesudvalg. FUHA udarbejder en blanket til brug herfor. FUHA udarbejder en censorvejledning, som understøtter censorernes arbejde Honorar for censorarbejdet Censorarbejdet honoreres med udgangspunkt i Personalestyrelsens cirkulære om censorvederlag af 17. jan og reguleres i henhold hertil. - Forberedelsestid er inkluderet i timesatsen - Mindstesatsen er 2 timer - Der ydes feriegodtgørelse på 12% af censorvederlaget. - Timelønnen svarer til timelønnen for censorer ved videregående uddannelse (sats A) og udgør i 2010 kr. kr. 414,40 pr. time. Der udbetales samme honorar til alle censorer uanset uddannelsesbaggrund. - Der ydes ikke honorar for forbrugt transporttid - Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler for godtgørelse ved tjenesterejser - Til brug for afregning af censorvederlag har Fagligt Udvalg udarbejdet et afregningsskema, som skal udfyldes og indsendes til Fagligt Udvalg sammen med dokumentation for rejseudgifter og skattekort (bilag 2).

12 Censor korps ved afsluttende prøve for hospitalsteknisk assistent 2009 og Ajourføres årligt. Audiologiassistentuddannelsen Overlæge Navn: Kristian Otto Nielsen Adr.: Sønderborg Sygehus Afd. Øre-, næse-, hals afd. Tlf. Nr Mail: dk Ingeniør Navn: Jan Torp Kristensen Adr.: Ørmose vej 9, Iller, 8543 Ans Afd.: Tlf. Mail: Overlæge Navn : Ture Andersen Adr.: OUH Afd.: Høreklinikken Tlf..: Mail: Overlæge Audiologiassistenter Navn: Arne Leth Christensen Adr.: Slagelse Sygehus Afd.: Høreklinikken Mail: Navn: Liselotte Strange Hansen Adr.: Nordfyns Høreklinik Afd.: Tlf.nr.: Mail: Navn: Inge Andersen Adr.: Vejle Sygehus Afd.: Høreklinikken Tlf (9-11) Mail.: Navn: Ann Andersen Adr.: Sønderborg sygehus Afd.: Øre-, næse-, halsafd. Tlf Mail: rk.dk Neurofysiologiassistentuddannelsen Overlæge Navn: Martin Ejler Fabricius Adr.: Glostrup sygehus Afd.: Neurologisk afdeling Tlf. Mail.: Neurofysiologiassistenter Navn: Kirsten S. Christensen Adr.: Odense Universitets Sygehus Afd. Neurologisk afdeling Tlf Mail: Retningslinjercensoropgaven/FUHA 2011/ Side 2 af 2

13 Bilag 3.5 Censorvejledning Til brug ved afsluttende prøve på hospitalsteknisk assistentuddannelsen Udarbejdet af Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk assistentuddannelse April 2011 Det faglige Udvalg for Hospitalsteknisk assistentuddannelsen (FUHA) Ny Vestergade 17, 3.th, 1471 Kbh. K, tlf.: , mail:

14 Censorvejledning Det faglige udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelsen (FUHA) har det overordnede ansvar for indhold og kvalitet i uddannelsen til hospitalsteknisk assistentuddannelsen. Herunder også retningslinjer for afsluttende prøve. FUHA har udarbejdet denne vejledning til støtte for censorers opgavevaretagelse ved afsluttende prøve. Vejledningen indeholder de vigtigste præciseringer og beskrivelser fra officielle dokumenter til hjælp for censoropgaven. Bagerst i vejledningen henvises til de officielle retningslinjer i deres helhed. Censors opgave er at medvirke til at sikre, at eksamen gennemføres efter gældende regler, og at eleverne får en retfærdig og ensartet behandling og en pålidelig bedømmelse, mens eksaminator er den, der leder eksaminationen. Censor skal fra skolen have udleveret opgaver og retningslinjer for eksamen mindst 10 arbejdsdage forud for eksamenfor at censor kan nå at sætte sig ind i materialet og evt. fremkomme med indsigelser. Ved afsluttende eksamen for hospitalsteknisk assistentuddannelse medvirker altid 2 censorer. Censorerne afgiver efter eksamen i fællesskab en skriftlig udtalelse om opgavernes kvalitet og egnethed, som afleveres til skolen og det lokale uddannelsesudvalg. Blanket til brug herfor er vedheftet. Udpegning og indstilling af censorer FUHA udpeger censorer efter indstilling fra det lokale uddannelsesudvalg. Censorerne skal udpeges efter flg. kriterier: - Der skal være to censorer til hver elev - Den ene censor skal være udpeget blandt ansættende myndigheder og den anden skal være udpeget blandt færdiguddannede assistenter - Censorerne skal være uddannelsesansvarlige i deres daglige arbejde eller på anden vis have tæt berøring med uddannelsen - Censorerne må ikke have fast undervisningsarbejde ved skolen - Censorerne må ikke være inhabile i forhold til den enkelte elev (se Undervisningsministeriets retningslinjer vedr. inhabilitet) Censor honoreres for opgaven. Se regler og blanket bagerst i vejledningen Censorvejledning/FUHA/2011 Side 2 af 9

15 Overordnede rammer for svendeprøven Nedenstående skema giver et hurtigt overblik over de love, bekendtgørelser, regler og vejledninger, som sætter rammerne for svendeprøven. Censor skal primært forholde sig til de med * markerede dokumenter. Regler UVM Skole FUHA Lov om erhvervsuddannelse X Bekg. om erhvervsuddannelse X Bekg. om prøve og eksamen i erhvervsrettede X uddannelser * Bekg. om 7- trins-skalaen X * Bekg om indgangen omsorg, sygepleje og pædagogik, herunder bilag 2 Uddannelsesordningen om hospitalsteknisk assistentuddannelsen X X X Lokal undervisningsplan, herunder bedømmelsesplan X * Skolevejledning for afholdelse af svendeprøve X * Censorvejledning X * Censor ved faglige prøver i erhvervsuddannelserne, UVM håndbogserie nr X Af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang omsorg, sygepleje og pædagogik nr.163 af 07/03/2008, bilag 2 om hospitalsteknisk assistentuddannelse fremgår flg. om afsluttende prøve: 6.3 Som del af den sidste skoleperiode i trin 2 som audiologiassistent og specialet neurofysiologiassistent afholder skolen én afsluttende prøve i område og specialefag. Prøven udgør en svendeprøve. Indholdet af opgaven, som ligger til grund for svendeprøven, tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Prøven udgøres af en patientcaseopgave, som omfatter område og specialefagene i det gennemførte trin og speciale i uddannelsen prøven er mundtlig og varer 30 min. incl. votering. Der gives en forberedelsestid på 1 time. I forberedelsestiden og til prøven må eleven medbring alle skriftlige og trykte hjælpemidler Det faglige udvalg udpeger censorer på baggrund af skolens indsendte elevlister og giver skolen meddelelse om, hvem der er udpeget Censorvejledning/FUHA/2011 Side 3 af 9

16 Præstationen bedømmes af elevens lærer og 2 censorer. Svendeprøveopgaven: Opgaverne stilles af skolen efter samråd med FUHA. Det er skolens ansvar at sikre, at eleven opfylder kriterierne for at kunne gå til prøve. FUHAs retningslinjer for indhold i prøven: Afsluttende opgave består af en mundtlig prøve. Prøven skal give mulighed for at teste elevens opfyldelse af centrale kompetencemål for uddannelsen. Prøven skal tage udgangspunkt i en casebeskrivelse omhandlende en eller flere af jobområdets typiske opgaver. Prøven skal indeholde en række spørgsmål, som giver eleven mulighed for at belyse casen ud fra flere faglige tilgange. Prøven skal indeholde mulighed for at eleven belyser et valgfrit emne i relation til opgaven. Eksamensspørgsmålene skal indeholde en faglig progression i sværhedsgrad, som gør det muligt at vurdere elevens præstationer i hht. karakterskalaens 7 trin. FUHAs retningslinjer vedr. procedure omkring eksamen: Skolen udarbejder eksamensopgaver til alle elever plus to ekstra Eleven gives 1 times forberedelse med alle skriftlige og trykte hjælpemidler Eksaminationen varer ½ time incl. votering Præstationen vurderes i hht. 7-trins skalaen Eksamen gennemføres af eksaminator fra skolen og 2 censorer De to censorer udpeges af FUHA således, at der tilstræbes en a- og b-side repræsentant til hver eksamination Censors rolle Bedømmelsen foretages af eksaminator (faglærer) og censor (udpeget af Fagligt Udvalg), jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, punkt Af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 22 fremgår flg. om krav til censors kompetencer En censor skal have 1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder 2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og Censorvejledning/FUHA/2011 Side 4 af 9

17 3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. Stk. 2. Inden en prøves afholdelse informerer uddannelsesinstitutionen censor om de gældende regler for uddannelsen, herunder denne bekendtgørelse, samt forsyner censor med andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed. Af samme bekg. 23. fremgår flg. om censorhabilitet Censorerne må ikke være ansat på den uddannelsesinstitution, hvor de skal virke som censorer. Stk. 2. Ved fordeling af censorarbejdet skal det sikres, medmindre særlige forhold gør sig gældende, at der 1) inddrages censorer fra flere uddannelsesinstitutioner og censorer fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given uddannelse 2) jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet 3) ikke forekommer individuel gensidig censur inden for en periode på 2 år og 4) ikke forekommer individuel gentagen censur inden for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår. Stk. 3. Censorernes virksomhed er omfattet forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. Af samme bekg. 25 fremgår flg. om censor og eksaminator Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser, 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og 3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. Stk. 2. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. 29. Eksaminator ved den enkelte prøve er den eller de lærere, der har undervist eksaminanden. Stk. 2. Foreligger der særlige omstændigheder, herunder eksaminators forfald på grund af sygdom, kan uddannelsesinstitutionen udpege en anden til eksaminator. Stk. 3. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censorvejledning/FUHA/2011 Side 5 af 9

18 Af samme bekg. 26 fremgår flg. om censorernes mulighed for indberetning af ikke opfyldte forhold ved svendeprøven Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i 25, stk. 1, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i uddannelsesinstitutionens varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til institutionen. Uddannelsesinstitutionen videresender indberetningen til Undervisningsministeriet med sine bemærkninger. Denne bestemmelse træder i kraft ved særlige grove tilfælde. For at forebygge situationen og løbende kvalitetssikre forholdene omkring afsluttende prøver har FUHA bestemt, at censorerne ved afslutning af den samlede eksamination skal afgive en fælles udtalelse til skolen og det lokale uddannelsesudvalg om opgavernes kvalitet og egnethed til bedømmelse. Blanket til denne opgave er vedlagt. Af samme bekg. 7 fremgår flg. om sygeeksamen 7. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal eksaminanden have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. For eksamen som svendeprøve eller en del af en svendeprøve tilrettelægges prøven efter samråd med det faglige udvalg. Karaktergivning og bevis Af bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsfaglige uddannelser kapitel 7 fremgår flg. om karaktergivning 37. Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation, herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt, medmindre andet er bestemt af Undervisningsministeriet. Bedømmelsen sker i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Af Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, fremgår flg. om fastsættelse af karakteren 14. Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Censorvejledning/FUHA/2011 Side 6 af 9

19 B 10 Den fortrinlige præsentation C 7 Den gode præsentation D 4 Den jævne præsentation E 02 Den tilstrækkelige præsentation F+ 00 Den utilstrækkelige præsentation F -3 Den ringe præsentation Ved svendeprøven anvendes 7-trinsskalaen ECTS 7-trins Betegnelse Beskrivelse skala A 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præsenta-tion, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præsentation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præsentation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præsentation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præsentation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præsentation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præsentation. Af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang omsorg, sygepleje og pædagogik, bilag 2 fremgår flg. om beviser: 6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakteren som gennemsnit af samtlige afsluttende karakterer i grundfag og valgfag på hovedforløbet. Eleven skal desuden have opnået minimum beståkarakteren i samtlige afsluttende karakterer i område- og specialefag på hovedforløbet For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, audiometrist, skal den afsluttende prøve være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, audiologiassistent, eller specialet neurofysiologiassistent, skal den afsluttende prøve være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen Inden for specialet audiologiassistent udstedes uddannelsesbeviset med bemærkning om, hvorvidt elevens praktikuddannelse har fundet sted på det private eller offentlige arbejdsmarked eller i en kombination mellem det private og offentlige arbejdsmarked. Censorvejledning/FUHA/2011 Side 7 af 9

20 Af Bekg. om prøver og eksamen i erhvervsfaglige uddannelser fremgår flg. om Ikke bestået svendeprøve 6. Beståede prøver kan ikke tages om. Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i bekendtgørelsen, studieordningen eller den lokale undervisningsplan for uddannelsen Hvis en elev skal til ny prøve, skal der udpeges en ny censor. Yderligere oplysninger om censoropgaven Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsfaglige uddannelser nr af 24/08/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang omsorg, sygepleje og pædagogik, bilag 2 nr. 163 af 07/03/2008 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Uddannelsesordning for hospitalsteknisk assistentuddannelsen Censor ved faglige prøver i erhvervsuddannelserne, - god praksis ved bedømmelse råd til censorer ved prøver. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5, Undervisningsministeriets notat inhabilitetsregler ved karaktergivning af 10/ om (link på FUHAs hjemmeside) Skolevejledningen for opbygning af og rammer for svendeprøven (link??)/udleveres af skolen. FUHAs Censorvejledning (link til FUHAs hjemmeside) Censorvejledning/FUHA/2011 Side 8 af 9

21 Honorar for censorarbejdet Censorarbejdet honoreres med udgangspunkt i Personalestyrelsens cirkulære om censorvederlag af 17. jan og reguleres i henhold hertil. - Forberedelsestid er inkluderet i timesatsen - Mindstesatsen er 2 timer - Der ydes feriegodtgørelse på 12% af censorvederlaget. - Timelønnen svarer til timelønnen for censorer ved videregående uddannelse (sats A) og udgør i 2010 kr. kr. 414,40 pr. time. Der udbetales samme honorar til alle censorer uanset uddannelsesbaggrund. - Der ydes ikke honorar for forbrugt transporttid - Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler for godtgørelse ved tjenesterejser - Til brug for afregning af censorvederlag har Fagligt Udvalg udarbejdet et afregningsskema, som skal udfyldes og indsendes til Fagligt Udvalg sammen med dokumentation for rejseudgifter og skattekort (bilag 2). Censorvejledning/FUHA/2011 Side 9 af 9

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere