TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABT ARBEJDSFORTJENESTE"

Transkript

1 TABT ARBEJDSFORTJENESTE ET KOMMUNALPOLITISK TAG SELV BORD AF UFFE THORNDAHL FHV. BORGMESTER FHV. FOLKETINGSMEDLEM MMXIV

2 2

3 3

4 Forord Ledelsen står under folkets kontrol og er betinget af, at den fortsat formår at beholde folkets tillid på grundlag af fri kritik og meningstilkendegivelse". Alf Ross Uffe Thorndahl Medborger eller Modborger ed citatet øverst beskriver Alf Ross selve nerven i demokratiet. Fri kritik og meningstilkendegivelse. Men er det virkeligheden? Som læseren vil opdage, er der meget stor for- M skel på de enkelte kommuners fortolkning af lovgivningen og der er ligeså stor forskel hos de enkelte kommuners holdning til Uffe Thorndahls arbejde. Med sin hvidbog redegør Uffe Thorndahl for dette faktum. Historien har vist at det er nødvendigt med aktive medborgere som er vedholdende i deres undersøgelser og kritik. Nogle vil ganske vist hævde at Uffe Thorndahl ikke er Medborger men Modborger, og dermed er der også skabt grundlag for en diskussion om borgerinddragelse og demokrati. Med kommunernes vækst efter kommunalreformen i 2007, er kontakten til den almindelige borger blevet meget svag og vi vil fremover se mange enkeltsager hvor Modborgere som Uffe Thorndahl fremfører relevant og åben kritik af politiske beslutninger. Det skyldes ikke mindst at hver fjerde byrådspolitiker har truffet beslutninger uden at have forstået sagsfremstillingen som beskrevet i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Med undersøgelsen af kommunalpolitikernes aflønning som KL for nylig færdiggjorde, har det vist sig at det var nødvendigt med aktive og undersøgende borgere til at afdække forholdene omkring Tabt arbejdsfortjeneste. Uffe Thorndahl rejser med sin undersøgelse også debatten om hvorfor man går efter en enlig mor uden indkomst og lader den velbjergede politiker gå fri, hvilket er en hel relevant diskussion når man betænker DR s tendentiøse leflen for de kommunale kontrolgrupper i programserien Socialt Bedrageri. Offentlighedsloven, som er kernen i det oplyste demokrati, har også undertiden haft trange kår i nogle af kommunerne og bogen viser netop nødvendigheden af fuld offentlighed. Og her er et generelt efterslæb. Bogen kan dels bruges som debatoplæg om kommunerne og selve grundlaget for den kommunale styreform og dels konkret som opslag over netop din kommune, men den bør også give anledning til en dybere eftertanke om hele det politisk systems opbygning og traditioner. Ikke mindst de vellønnede politiske tillidsposter i de mange aktieselskaber som kommunerne er med i. Erik Lang 4

5 Indledning en besluttede kommunalbestyrelsen i Hedensted kommune, at udtage stævning mod fhv. kommunalbestyrelsesmedlem vicepolitikommissær Ole Flemming Lyse D (V) med krav om tilbagebetaling af kr., der ulovligt var blevet udbetalt til Ole Flemming Lyse i tabt arbejdsfortjeneste. Stævningen var især baseret på en undersøgelse, som kommunernes landsforening havde været ca. et år om at udarbejde. Undersøgelsen omfattede ud over Ole Flemming Lyse også kommunalbestyrelsesmedlemmerne landmand Lars Poulsen (V) og elektromekaniker Arne Ehmsen (V). Horsens Folkeblad som overværede kommunalbestyrelsesmødet, beskrev KL's hovedkonklusioner således: Politikerne i Hedensted byråd har kunnet kræve tabt arbejdsfortjeneste for hvad som helst de seneste år, fordi kommunen slet ikke havde styr på reglerne. og Kommunen har vejledt politikerne så dårligt, at de tre politikere har været i god tro, når de hver måned har indleveret deres timesedler. Kommunens embedsmænd har blot checket, at møderne ikke også udløste diæter og har herefter godkendt timesedlerne. Denne meget kontante og også retvisende beskrivelse er dækkende for omkring 25 kommuner som Varde, Vejle, Kolding, Struer, Morsø og Aalborg. Der sejler det fuldstændigt på samme måde, som det vil fremgå af denne bog. KL har ikke forholdt sig til ansvaret for dette kaos i Hedensted kommune og det kan undre. Ansvaret for dette omfattende misbrug af skatteydernes penge må i første række placeres på kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, som jo inklusiv pension koster skatteyderne ca. 1½ million kr. om året. Som kommunaldirektør er Jesper Thyrring Møller sekretær for kommunalbestyrelsen, og det er først og fremmest sekretærens ansvar, at bestyrelsesmedlemmerne får de honorarer, de er berettiget til, og også hans ansvar, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke får udbetalt mere end det, der er lovligt. Dette enorme svigt, som kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller her har udvist her, ville aldrig været blevet accepteret i en privat virksomhed. Men nøglepersoner i lønningsbogholderiet og i den økonomiske forvaltning må jo også bære en betydelig del af ansvaret. Reglerne er enkle og let forståelige, og langt, langt hovedparten af kommunalbestyrelsesmedlemmerne og regionsrådsmedlemmerne vil efter blot 5 minutters gennemlæsning forstå formålet med- og indholdet af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, som de er formuleret i lov om kommunernes styrelse i 16 stk. 1, stk. 5 og stk. 6. I stk. 5 er bestemt: Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. 16 a, stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatning, herunder om reduktion af det faste vederlag. 16, stk.1, litra f: 5

6 Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. 16, stk. 6: Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag, bortset fra ydelserne efter stk. 1, 2 og 4, for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse. Så enkle er reglerne, og det vil være en fornærmelse mod langt hovedparten af kommunalbestyrelsesmedlemmernes begavelse at mene, at de ikke uden videre efter nogle minutters gennemlæsning af ovenstående bestemmelser ikke fuldt ud forstår dem. Da de kommunalpolitikere, der ønsker erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forinden har lejlighed til at gennemgå de relevante bestemmelser i 16, er der således næppe nogen der kan være i god tro, når de uberettiget modtager erstatning for påstået tabt arbejdsfortjeneste. På det grundlag er det helt uforståeligt, at KL i sin redegørelse for Hedensted kommune freder Arne Ehmsen og Lars Poulsen for at kræve tilbagebetaling af de ulovligt udbetalte beløb i tabt arbejdsfortjeneste alene på grund af uvidenhed for de to politikeres vedkommende. For så vidt angår Lars Poulsen har han i løbet af 3 år 22 gange deltaget i borgermøder om eksempelvis byplanlægning og vandplaner, i ferniseringer samt i aktiviteter med resten af det politiske udvalg som konferencer, ungdomsmusical, indvielse af Bjerre Engsø og rundkørsel i Ølsted. Flere af disse aktiviteter er uden eller kun af marginal betydning for Lars Poulsens politiske arbejde, og det kan derfor undre, at man som en politiker, der påstår, at man har svært ved at få sit erhvervsarbejde og politiske arbejde til at hænge sammen deltager i arrangementer som i alt væsentlighed politisk set er fuldstændigt ligegyldige. Men dette er i øvrigt et meget karakteristisk træk for mange af de politikere, der har valgt at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste: De deltager i utroligt mange, nærmest indholdsløse arrangementer. Og er der tale om gratis mad og drikke i den forbindelse er mødeprocenten endnu højere. Figur 0 er en artikel fra dagbladet Sjællandske af : 34-årig kvinde dømt for socialt bedrageri. Sagen drejer sig om en enlig mor med 3 børn, der har fået udbetalt godt kr. mere i supplerende dagpenge end hun var berettiget til. Det fremgår af artiklen: I perioden fra april til august 2012 fik hun supplerende dagpenge, mens hun arbejdede for Næstved kommune. Kvinden havde angivet over for sin fagforening, at hun havde arbejdet 257 timer færre, end hun reelt gjorde, og på den måde kom der flere penge til udbetaling end hun var berettiget til. Det fremgår af sagen, at den enlige mor havde tilbagebetalt de godt kr., hun havde modtaget for meget. Hun blev alligevel idømt en fængselsstraf, dog betinget. Anklager Morten Frørup fastslog under retssagen: Socialt bedrageri er i udgangspunktet meget alvorligt, fordi det på en måde er hele samfundet, der bedrages. Det er jeg enig i. Det jeg ikke forstår er, hvorfor den enlige mor, som sagtens kan være i mere god tro end Lars Poulsen og Arne Ehmsen, både skal betale de uberettiget udbetalte penge tilbage og samtidigt idømmes fængselsstraf, mens der efter KL s opfattelse intet skal ske vedrørende Lars Poulsen og Arne Ehmsen for de store beløb, der ulovligt er blevet udbetalt til dem. Redegørelsen er i det væsentlige blevet udarbejdet i 2013, og behandler kun forhold i valgperioden

7 Undersøgelsen viser en række helt uforståelige og uforklarlige paradokser. Hvad er forklaringen på, at der slet ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste i Region Hovedstaden, mens der er omkring regionsrådsmedlemmer i de jyske regioner, der modtager meget store beløb i tabt arbejdsfortjeneste? Hvordan kan det være, at der i Aalborg kommune er en meget stor andel af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, mens det er meget beskedne beløb, der udbetales i de to andre store kommuner Aarhus og Odense? Hvordan kan det være, at pengene nærmest fosser ud af kommunekassen i Varde kommune til tabt arbejdsfortjeneste, mens nabokommunerne Ringkjøbing-Skjern og Esbjerg kun udbetaler meget små beløb, som administreres i forhold til lovgivningen på en helt igennem forbilledlig måde? Figur 0 7

8 Hovedresultater or adskillige år siden var det et problem, at erhvervsaktive oftest med selvstændig virksomhed, blev opfordret til at stille op til valg til kommunalbestyrelsen. En opfordring F som de ofte måtte sige nej til, fordi de af hensyn til deres virksomhed og også deres private økonomi ikke havde råd til at deltage i kommunalbestyrelsesarbejdet. Det var også åbenbart, at små detailhandlere og håndværksmestre og lignende ikke kunne forlade deres virksomhed inden for normal arbejdstid, fordi der i deres fravær så ikke ville være nogen i butikken eller virksomheden. Det betød, at telefonerne heller ikke kunne passes. Folketinget indførte derfor en bestemmelse i den kommunale styrelseslov, der skulle kunne forhindre, at disse personer led tab i forbindelse med deres kommunalpolitiske arbejde, og således at der nu blev skabt økonomisk mulighed for at de pågældende kunne købe vikarbistand under deres fravær fra eksempelvis forretningen inden for normal arbejdstid. Folketinget gav hermed mulighed for at der kunne kompenseres for tab i forbindelse med varetagelse af det kommunale hverv, men i øvrigt ikke at denne ny regel skulle skabe nye indtægtsmuligheder. Bestemmelsen blev indarbejdet i den kommunale styrelseslovs 16, stk. 5. Udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste har i hvert fald ikke inden for de seneste år været genstand for en nærmere vurdering eller kontrol. Når jeg har ment, at der var behov for det nu, er det blandt andet fordi hovedparten af de danske kommuner på deres hjemmesider direkte opfordrer borgerne til at angive deres naboer eller bekendte anonymt for socialt bedrageri. Det er en fremgangsmåde som i uhyggelig grad minder om det der i det tidligere DDR, Deutsche Demokratische Republik, foregik under ledelse af det hemmelige politi STASI. Da jeg i nogle tilfælde var blevet opmærksom på, at nogle kommunalpolitikere opfattede reglen om tabt arbejdsfortjeneste som en slags tag selv bord, som de kunne benytte til at forøge deres private økonomi fandt jeg, at det var på tide at give den kommunale styrelseslov et grundigt eftersyn på dette punkt. Overordnet set viste det sig, at udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste først og fremmest er et jysk fænomen. Som oversigtskortet også illustrerer. Da jeg i september 2013 orienterede min ven og tidligere kollega, socialudvalgsformand Thorkild Gruelund, Hørsholm kommune om den betydelige kreativitet, der fandt sted i Jylland med hensyn til at malke skatteyderne i forbindelse med erstatning for påstået tabt arbejdsfortjeneste sendte han mig nedenstående mail. Det er sgu da mig, som er dum. Hvis jeg kunne tjene så meget i Jylland, så er det da der, jeg skal stille op. For mange år siden var det daværende børne- og kulturudvalg på besøg i Viborg i Niels Bekkevolds tid. Der spurgte en socialdemokrat og næstformand i deres kulturudvalg, hvad jeg lavede på kørsel. Jeg fortalte, at vi fik, hvad der svarede til et nyt cykeldæk om året. Men jeg kunne regne ud, at han tjente mere på at køre i bil for kommunen end vederlaget var. Af landets 98 kommuner foregår der ikke udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i 58 kommuner (59%). Der foretages udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 11 kommuner (11%), mens der sker udbetaling, der med meget stor sandsynlighed er ulovlig, i 29 kommuner (30%). 8

9 Ser vi på det jyske område for sig foretages der ikke udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i 16 kommuner (38%), mens der foretages udbetaling efter reglerne i 5 kommuner (12%), og med stor sandsynlighed udbetaling i strid med lovgivningen i 21 kommuner (50%). For de 10 fynske kommuner foretages der kun udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i 1 kommune, det er Odense, hvor udbetalingen foregår helt i overensstemmelse med reglerne. For Sjællands 46 kommuner er de tilsvarende tal således: 33 kommuner udbetaler ikke tabt arbejdsfortjeneste (72%), 5 kommuner udbetaler efter reglerne (11%), mens 8 kommuner med stor sandsynlighed udbetaler i strid med reglerne (17%). Det har været forbundet med betydeligt besvær for en række kommuners vedkommende at indsamle informationerne. Der er i mange tilfælde gjort en meget betydelig indsats for helt at mørklægge udbetalingerne. Grundlæggende må det imidlertid være et krav, at offentligheden har indsigt i, hvordan skatteydernes midler forvaltes, og om der finder misbrug sted. 9

10 Statens tilsyn med kommuner og regioner taten har altid ført et tilsyn med kommunerne og regionerne. I dag føres tilsynet af statsforvaltningen, hvis ansvar og opgaver er beskrevet i kapitel 6 i lov om kommunernes sty- S relse. Her er i 48 bl.a. bestemt, at statsforvaltningen skal føre tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale foreskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Før d blev det statslige tilsyn varetaget af et tilsynsråd i hvert amt bestående af amtmanden som formand samt 4 politikere udpeget af amtsrådet. Der var især i kraft af amtmanden en betydelig autoritet og respekt omkring tilsynsrådet. Og tilsynsrådene traf da også gang på gang afgørelser, som blev retsforskrifter for kommunerne, og som blev genstand for landsdækkende opmærksomhed. For eksempel fastsatte tilsynsrådet for Nordjyllands amt en grænse for kuvertprisen, når kommunalbestyrelser festede på skatteydernes regning. Tilsynsrådet for Vejle amt traf også en markant afgørelse, nemlig i skandalen om Tulip sagen, da Vejle kommune af hensyn til lokale arbejdspladser solgte en erhvervsgrund til langt under markedsprisen til slagteriet Tulip. På samme måde greb tilsynsrådet for Aarhus amt ind overfor en række kommuner, som af firmaet Bruun & Sørensen modtog og deltog i en række kostbare udlandsrejser i forbindelse med nogle besigtigelser af udenlandske tekniske anlæg. Da offentligheden opfattede disse arrangementer som bestikkelse satte tilsynsrådet en stopper for det. Og det medførte landsdækkede, at politikere og ledende embedsmænd i mange år herefter ikke modtog mere end allerhøjst en eller to flasker rødvin af den billige slags. Denne holdning er imidlertid skredet kraftigt i de senere år. Nu anvender en række virksomheder f.eks. et firma som KMD smøremidler i betydeligt omfang, især når det drejer sig om ledende embedsmænd. Siden statsforvaltningen har haft ansvaret for tilsynet med kommuner og regioner er der mig bekendt ikke truffet en eneste væsentlig afgørelse af statsforvaltningen, som har haft landsdækkende interesse. Kvalitetsniveauet og ansvarsfølelsen i statsforvaltningen er også ekstremt ringe. Det statslige tilsyn tør stort set ingen ting, og arbejdstilgangen er først og fremmest at springe over, hvor gærdet er lavest. Medarbejderstaben i tilsynet består først og fremmest af kvinder, og meget få af dem har nogen praktisk erfaring fra private virksomheder, eller almindelig forvaltningspraksis. Statsforvaltningen har haft skandalesagen i Hedensted siden januar 2013, men har i hele denne periode intet foretaget sig. Det er også statsforvaltningen bekendt, at der foregår de helt samme ulovligheder i Varde, Vejle og Kolding kommuner, uden at statsforvaltningen i den forbindelse har gjort noget som helst. Som det i dag foregår, gør statsforvaltningen mere skade end gavn, og der kunne spares måske op mod 75 millioner kr. om året ved helt at nedlæge tilsynet, statsforvaltningen, og overføre opgaverne til et mindre, men velkvalificeret kontor i indenrigsministeriet, hvor medarbejderne havde praktiske erfaringer. Det ville også skabe et direkte politisk ansvar for tilsynet med kommunerne, og ordningen kunne udbygges med, at det pågældende kontor via ministeren orienterede Folketingets kommunaludvalg f.eks. hvert halve år. 10

11 Umiddelbart før jeg blev færdig med denne undersøgelse, modtog jeg en artikel fra dagbladet Information af 11.november 1997 : Pamperi kan fælde borgmester. Artiklen blev fremsendt af et folketingsmedlem, der formentlig har de samme bekymringer, som jeg har. Sagen handler om en viceborgmester i Sønderborg kommune, der i diæter og tabt arbejdsfortjeneste uberettiget modtog kr. om året. Denne sag viser meget tydeligt, hvor kvalificeret det statslige tilsyn dengang arbejdede. Den indsats som tilsynsrådet for Sønderjyllands amt viste i denne sag, står i en voldsom kontrast til det niveau, som statsforvaltningen i dag arbejder på. Tilsynsrådet for Sønderjyllands amt fastslog således: "Det er vores opfattelse, at der igennem mange år har eksisteret en uskreven regel i Sønderborg kommune om, at der ikke skulle stilles spørgsmål ved politikernes indberetninger." En gennemgang af kommunerne i dag vil formentlig vise, at der vil kunne gives samme beskrivelse af forholdene i f.eks.: Vejle, Hedensted, Kolding, Varde, Struer, Aalborg og Københavns kommuner. Nogle kommuner argumenterer bl.a. med, at kommunens revision har godkendt udbetalingerne af tabt arbejdsfortjeneste, og at de som følge heraf må være i orden. På den baggrund er det glædeligt at læse afgørelsen fra tilsynsrådet fra Sønderjyllands amt, når det gælder dette argument. " Indsatsen efterlader det indtryk, at revisionens kritiske sans i årenes løb har været mindre skarp som følge af et for godt kendskab til de konkrete forhold mv. i Sønderborg kommune." Det er befriende at kunne læse en sådan afgørelse, og konstatere, at vi i dette tilfælde havde en tilsynsmyndighed, der samvittighedsfuldt og kvalificeret levede op til sit ansvar. 11

12 Offentlighedsloven et har været en meget særpræget oplevelse at rette henvendelse efter offentlighedsloven D til kommuner og regioner for at få oplysning om de foretagne udbetalinger i tabt arbejdsfortjeneste. Som det fremgår af det efterfølgende, er der en vidt forskellig praksis i kommuner og regioner, når offentlighedsloven skal administreres. Offentlighedsloven er jo på mange måder en meget simpel lov. Det var den i hvert fald, da jeg henvendte mig til kommuner og regioner. I sig selv er det helt uforståeligt i et så lille land som Danmark, at en så central og let forståelig lov opfattes og administreres så forskelligt fra kommune til kommune. I mange tilfælde er det jurister, der besvarer forespørgslen om tabt arbejdsfortjeneste. Med de meget store forskelle, der er i de svar, jeg har modtaget skulle man ikke tro, at det drejede sig om jurister, der havde fulgt samme eller nogenlunde samme undervisning i forvaltningsret og offentlig ret. Men jeg tror egentlig, at den enorme forskel i svaret på aktsindsigtsbegæringer afspejler, en helt bevidst lokal politik, hvor kommunerne skaber deres egen selvstændige lovgivning, simpelthen for at eliminere borgernes adgang til at kontrollere den pågældende kommune. Kommunerne begår simpelthen helt bevidst juridisk selvtægt, hvad der jo i sig selv er beskæmmende i et land, der beskriver sig som et retssamfund. En række kommuner og regioner har afvist indsigt i, hvordan skatteydernes penge bruges til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. De pågældende kommuner har her henvist til den dagældende offentlighedslovs 12, stk.1, nr.1: Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. I de senest kommenterede lov om kommunernes styrelse udgivet af jurist- og økonomforbundet har en eller anden unavngivet jurist indføjet: At den tabte arbejdsfortjeneste som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst medfører, at det udbetalte beløb ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommunernes og regionernes afvisning af at oplyse noget om den tabte arbejdsfortjeneste, er således ikke indeholdt i lovgivningen, men er blot en enkel, anonym jurists vurdering. Vurderingen er da også i direkte modstrid med offentlighedskommissionens betænkning nr fra Heri står udtrykkeligt om undtagelsesbestemmelsen i 12, stk.1, nr. 1. at bestemmelsen skal anvendes meget restriktivt. Det fremgår også af afsnit i offentlighedskommissionens betænkning 1510 om hensynet til privates forhold af både personlig og økonomisk karakter, at det, som er meningen med undtagelsesbestemmelsen slet ikke er i nærheden af den begrundelse, der er for ikke at imødekomme aktindsigtsbegæringer om tabt arbejdsfortjeneste. Jeg har i den forbindelse gentagne gange, men forgæves, spurgt statsforvaltningen og også nogle kommuner, om de kunne forklare mig, hvorfor eksempelvis landmand Jensens reducerede vederlag og udvalgsvederlag på kr. i november intet som helst sagde om landmand Jensen personlige indkomst, mens det udbetalte beløb på kr. i tabt arbejdsfortje- 12

13 neste i samme måned ikke kunne oplyses, fordi det netop afslørede landmand Jensens personlige indkomst. Jeg har spurgt mange gange, fordi jeg simpelthen ikke forstod argumentet, men som sagt helt forgæves. Men jeg finder det af afgørende betydning af hensyn til tilliden til- og troværdigheden af vore politikere, at offentligheden har adgang til at kontrollere følgende i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste: 1. Er der tale om reel tabt arbejdsfortjeneste 2. Hvordan dokumenteres den tabte arbejdsfortjeneste? 3. Udbetales der tabt arbejdsfortjeneste for timer uden for normal arbejdstid? 4. Udbetales der tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med arrangementer, hvor der ikke lovligt kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste? Det er muligt, at min vurdering af, hvornår der foreligger overtrædelse af styrelsesloven i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for nogle kommunalpolitikeres vedkommende, vil vise sig ikke at være korrekt. Ansvaret for en forkert vurdering, er imidlertid de pågældende kommuners mørklægning af denne anvendelse af skatteydernes penge. Det er imidlertid karakteristisk i de tilfælde, hvor lovgivningen er overholdt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der modtager tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne, har en tabt arbejdsfortjeneste af størrelsesordenen kr., svarende til medlemskab af to udvalg. Mens niveauet for de kommunalpolitikere, hvor lovgivningen ikke er overholdt, typisk har en tabt arbejdsfortjeneste, der er væsentligt større på omkring kr. og helt op til kr. pr. år. 13

14 Metode om det fremgår af oversigtskortet så er misbruget af reglen om tabt arbejdsfortjeneste S helt overvejende et jysk fænomen. Der er således meget få kommuner i hele Hovedstadsområdet, der anvender ordningen. Denne forskel skyldes givetvis først og fremmest forskel i kvalitetsniveau i de kommunale forvaltninger, således at forsøg på kreativ bjergsomhed fra enkelte kommunalpolitikere hurtigt bremses i opløbet. Kvalitetsniveauet for kommunalpolitikerne i Hovedstadsområdet ligger også tydeligt over det niveau vi ser i Jylland, således at kommunalpolitikerne i Hovedstadsområdet helt problemløst kan vurdere om det er formålstjenligt, at gå over til tabt arbejdsfortjeneste. Skal man holde sig inden for lovgivningens rammer kan de fleste hurtigt vurdere, at de kr kr. man kan hente i merindtægt ved at gå over til Tabt arbejdsfortjeneste ikke rigtig er ulejligheden værd. Undersøgelsen har vist, at især en række jyske politikere mener, at det er helt rimeligt, at de får betaling for hver eneste time de deltager i politisk arbejde, og da de ikke bliver mødt med kvalificeret modargumentation fra administrationens side udarbejder de blot en månedlig timeseddel, som administrationen uden videre godkender. Så skal man jo også finde en timesats, som i de fleste tilfælde er helt uden relation til virkeligheden. Det har især været interessant, at se landmændene konstruere en timesats. Det almindelige indtryk man har af landbrugserhvervet er, at det har været under et stort økonomisk pres. Men det kan man absolut ikke se på de timesatser, landmændene har anvendt i forbindelse med deres opgørelser af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der ligger timesatsen typisk på 350 kr. i timen. Det er stor timeløn, især når man sammenligner med aflønningen af folketingsmedlemmer. Timelønnen for et folketingsmedlem er nemlig lavere, ca. 310 kr. i timen. Når det gælder selvstændige og højtlønnede funktionærer vil det være forholdsvis let at kontrollere den påståede tabte arbejdsfortjeneste ved at sammenholde selvangivelser før og under det politiske hverv. 14

15 De fire store er er 4 kommunalpolitikere, der virkelig har skilt sig ud i denne undersøgelse. Alle 4 er D menige medlemmer af deres kommunalbestyrelse, og to af dem er samtidig også menige medlemmer af regionsrådet i region Syddanmark. Det drejer sig om major Preben Friis-Hauge (V), der er medlem af Varde byråd og af regionsrådet i region Syddanmark. Vicepolitikommissær Ole Flemming Lyse (V), der var menigt medlem af Hedensted byråd. Pensionist fhv. borgmester Bent Bechmann (C), der var menigt medlem af Kolding byråd og af regionsrådet region Syddanmark. Og endelig Lars Abel (C), der er menigt medlem af Gladsaxe byråd. Major Preben Friis-Hauge er tjenestegørende i Dansk artelleriregiment i Varde. Han modtog tabt arbejdsfortjeneste fra Varde kommune på kr. Kommunens kommunaldirektør har i den forbindelse oplyst, at forsvaret hver eneste måned har trukket det beløb i forsvarets lønudbetaling som Varde kommune har udbetalt i tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder naturligvis, at udbetalingen af tabt af arbejdsfortjeneste fra Varde kommune er helt efter reglerne, men det betyder samtidigt, at det beløb, som Region Syddanmark har udbetalt Preben Friis-Hauge i "tabt arbejdsfortjeneste" er udbetalt ulovligt for hver eneste krones vedkommende. Jeg ved ikke, hvor stort beløbet er som regionen har udbetalt ulovligt, fordi Region Syddanmark jo har mørkelagt sagen. Men jeg gætter på, at beløbet er af størrelsesordenen kr. med den betydelige kreativitet Major Preben Friis-Hauge har udvist. Det fremgår af sagen, at Preben Friis-Hauge har ladet skatteyderne i Varde kommune betale for hans tab af arbejdsfortjeneste og hans kørsel i forbindelse med hans varetagelse af formandshvervet i Varde Forsyning A/S, og i den forbindelse må han direkte have overtrådt styrelseslovens 16, stk. 6. Og samtidigt misligholdt sit ansvar som kommunalbestyrelsesmedlem ved at lade skatteyderne betale penge for ydelser, der er skatteyderne helt uvedkommende. Samlet set koster major Preben Friis-Hauge skatteyderne ca. 1,3 million kr. om året, som det mere specifikt senere vil fremgå. Hvis vi forudsætter en gennemsnitsløn på 325 kr. i timen, som svarer til majorlønnen, så skal Preben Friis-Hauge årligt levere timers politisk arbejde. Tillægges så de 1453 timer som Preben Friis-Hauge får betaling for af forsvaret, så skal Preben Friis-Hauge hvert år levere ca arbejdstimer. Fordelt på de sædvanlige 220 årlige arbejdsdage, så skal Preben Friis-Hauge hver eneste normal arbejdsdag levere 17,5 timer. Disse nøgletal siger vel tydeligt, hvad vi her har med at gøre. Vicepolitikommissær Ole Flemming Lyse (V), Hedensted byråd har modtaget fuld løn fra politiet samtidig med, at han har været menigt medlem af Hedensted byråd. Inclusiv løn og pension fra politiet betaler skatteyderne i alt 1,25 million kr. vicepolitikommissær Ole Flemming Lyse, som det også senere vil fremgå. Med en timeløn på 325 kr. svarer det til ca arbejdstimer om året. Med 220 arbejdsdage om året skal Ole Flemming Lyse således levere 17,5 arbejdstimer hver eneste arbejdsdag. Som for Preben Friis-Hauge viser disse nøgletal tydeligt, hvad det er, vi her har med at gøre. Pensionist Bent Bechmann (C)er 71 år og han modtager borgmesterpension fra Kolding kommune med kr. i Derudover modtager Bent Bechmann i tabt arbejdsfortjeneste fra Kolding kommune kr. Det er i sig selv forbavsende, at der udbetales tabt arbejds- 15

16 fortjeneste til en person, der modtager pension. Herudover modtager Bent Bechmann et ukendt beløb i tabt arbejdsfortjeneste fra Region Syddanmark. Pensionist Bent Bechmann koster i alt skatteyderne omkring kr. om året, hvoraf mindst kr. med meget stor sandsynlighed er udbetalt uberettiget i påstået tabt arbejdsfortjeneste helt uden dokumentation for dette tab. Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Abel (C), Gladsaxe kommune modtog i kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Lars Abel beregner sig en timesats, der er mere end 3 gange højere end den timeløn, der gælder for folketingsmedlemmer. Lars Abel beregner sig tabt arbejdsfortjeneste for en lang række timer udenfor normal arbejdstid. Det er i sig selv ulovligt. Lars Abel har deltaget i en lang række politisk helt ligegyldige arrangementer. Jeg har yderligere medtaget en enkelt politiker, som virkelig har konkurreret om placeringen med De fire store. Det er nuværende borgmester Mads Jacobsen (V) Struer kommune. Mads Jacobsen beregner sig en tabt arbejdsfortjeneste pr. år af størrelsesordenen kr. Mads Jakobsen var i den foregående valgperiode menigt medlem af Struer byråd, og der er intet i de hverv, han den gang varetog som på nogen måde sandsynliggør, at han kan kvalificere sig til et så stort beløb i tabt arbejdsfortjeneste. Mads Jacobsen deltager i en lang række arrangementer, som politisk set er ligegyldige. Han beregner sig også tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i luksusrejser til udlandet, ligesom han også gang på gang får udbetalt langt højere beløb i tabt arbejdsfortjeneste end der lovligt kan udbetales. Jylland Region Nordjylland Region Nordjylland har afvist fuld aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 12, stk.1, nr.1. ved kontorchef Jørgen Krogh. Der er kun oplyst den samlede årlige udbetaling til tabt arbejdsfortjeneste der i 2012 er på kr. Det er ikke oplyst, hvem der får udbetalt disse penge. Det er en klar overtrædelse af offentlighedsloven. Undtagelsesbestemmelsen i 12, stk.1, nr. 1 skal ifølge offentlighedskommissionen i betænkningen af 2009 nr da også anvendes meget restriktivt. Argumentet om, at region Nordjylland ved at oplyse udbetalingen om tabt arbejdsfortjeneste som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst medfører, at det udbetalte beløb ikke er omfattet af offentlighedsloven, er simpelthen urigtigt. De akkumulerede månedlige udbetalinger vil ikke kunne skabe et indtryk af den pågældende politikers personlige indkomst. Det kan kun ske, såfremt oplysningerne udbygges med oplysninger om den fastsatte timesats og de angivne timer, hvor den tabte arbejdsfortjeneste skulle være opstået. Det er mit skøn, at der i region Nordjylland formentlig udbetales omkring 0,75 mio kr. om året i tabt arbejdsfortjeneste uden at der foreligger så meget som en eneste kr. i reelt tabt ar- 16

17 bejdsfortjeneste. Der er udbetalinger, der svarer til socialt bedrageri, men her med den afgørende forskel, at den regionale administration aktivt virker for, at disse ulovlige udbetalinger holdes skjult for offentligheden. Region Midtjylland Fuld Aktindsigt afvist med samme begrundelse som for Region Nordjylland, idet sagsbehandler Birthe Philipsen dog oplyser navnene på de 13 regionsrådsmedlemmer, der modtager den tabte arbejdsfortjeneste. Udbetalingen i 2012 var samlet på kr. eller svarende til knap kr. årligt pr. medlem. Det betyder med stor sandsynlighed, at omkring halvdelen af det udbetalte beløb er udbetalt, uden at der foreligger så meget som en eneste kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Den overtrædelse, der foretages i forhold til styrelseslovens 16, stk.5 er for det første, at det eneste de pågældende rådsmedlemmer gør, at angive det tidsforbrug de har haft for det enkelte møde helt uanset, om mødet eksempelvis ligger uden for normal arbejdstid, også for det pågældende medlem. Det andet, der sker i strid med styrelsesloven, er, at det pågældende medlem arbitrært og formentlig helt uden kontrol fra regionens side fastsætter sin egen timesats for de påståede timer med tabt arbejdsfortjeneste. De rådsmedlemmer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste er: Anders Kühnau (A), Erik Vinther (V), Harry Jensen (V), Henrik Gottlieb Hansen (A), Jette Skive (O). Jørgen Nørby (V). Mette Valbjørn (A), Niels Callesøe (F). Olav Nørgaard, Poul Møller (C), Susanne Buch Nielsen (F), Ulla Dideriksen (V) Region Syddanmark Region Syddanmark afviser ved chefkonsulent Stine Dyhr Vestergaard også at meddele fuld aktindsigt, men oplyser dog navnene på de 8 rådsmedlemmer, der modtager betaling for tabt arbejdsfortjeneste. Det er: Bent Bechmann (C), Bo Libergren (V), Frede Skaaning (A), John Lohff (C), Lasse Krull Petersen (C), Ole Finnerup Larsen (A), Preben Friis-Hauge (V), John Hurup Jensen (U). Det beløb, der samlet blev udbetalt i 2012 var kr. Udover disse oplysninger fremsendte regionen også kørselsudgifterne. I denne sammenhæng er det især pensionist Bent Bechmann (C)og major Preben Friis-Hauge (V), der er interessante. Bent Bechmann er desuden menigt medlem af Kolding byråd mens Preben Friis-Hauge er menigt medlem af Varde byråd. Begge vil blive behandlet indgående i forbindelse med gennemgangen af deres byrådsmedlemsskab. I forbindelse med deres politiske hverv koster de hver især skatteyderne samlet set knap en lille million om året. Med hensyn til kørselsudgifterne gælder for begges vedkommende, at kørselsregnskaberne ikke opfylder skattevæsenets minimumskrav om aflæsning af kilometertæller før og efter hver turs begyndelse. Da befordringsgodtgørelserne er udbetalt skattefrit bør de i overensstemmelse med de regler, der gælder, optages til almindelig indkomstbeskatning for hele perioden. Bent Bechmann har i 2012 kørt km og modtaget i skattefri kørselsgodtgørelse andragende kr., mens Preben Friis-Hauge har kørt km og modtaget kr. i skattefri kørselsgodtgørelse. 17

18 Det fremgår af kørselsopgørelserne, at de to rådsmedlemmer har deltaget i hel del nærmest betydningsløse møder, og formålet synes i vidt omfang at være begrundet med ønsket om en gevinstmaksimering med hensyn til befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste. Herudover ses, at Preben Friis-Hauge i et betydeligt omfang har spekuleret i time- og dagpenge, fraværsgodtgørelse etc. Bent Bechmann har med vederlag og kørselsgodtgørelse i 2012 modtaget kr. Hertil kommer formentlig omkring kr. i påstået tabt arbejdsfortjeneste. Preben Friis- Hauge har for 2012 modtaget i kørselsgodtgørelse og vederlag kr, hvortil kommer formentlig kr i påstået tabt arbejdsfortjeneste. Bent Bechmann der er pensionist, og Preben Friis-Hauge, der er major i Dansk artelleriregiment i Varde og derfra modtager sin faste løn hver måned har med meget stor sandsynlighed ikke haft så meget som en eneste krone i tabt arbejdsfortjeneste som følge af medlemskabet af region Syddanmark. Billund kommune Der er ikke udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Brønderslev kommune Der er 4 medlemmer, der i 2012 har modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste: Bibliotekar Bodil Nielsen (F): kr., Murer Johannes Trudslev (A) kr., Faglig sekretær Ole Andersen (UP) kr., Elektriker Karl Emil Nielsen (UP): kr. Samtlige udbetalinger forekommer at være i overensstemmelse med styrelseslovens 16, stk. 5. Esbjerg kommune Der er et medlem, der har fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I 2012 har Projektleder Diana Mose Olsen (F) modtaget kr. Udbetaling er sket i overensstemmelse med 16, stk.5. Fanø kommune Der er ikke udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Favrskov kommune Der er ikke udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 18

19 Fredericia kommune Der er kun et enkelt medlem, Turan Savas (A), der modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Sekretariatschef Lene Clausen har afvist at oplyse beløbet med henvisning til offentlighedslovens 12, stk.1, nr.1. med det argument, at disse oplysninger vedrører enkeltpersoners private økonomiske forhold. Et argument uden mening, da oplysning om det samlede beløb ikke i den henseende adskiller sig fra oplysning om, hvad Turan Savas eksempelvis modtager for at være medlem af et stående udvalg. Lene Clausen oplyser dog, at Turan Savas får udbetalt mindre end kr. om året som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Frederikshavn kommune Der er et medlem, der modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der er radioforhandler Peter E. Nielsen (C). Han har ifølge de månedlige udbetalinger modtaget kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Der er spurgt om det er udbetalinger, der er foretaget fordi Peter E. Nielsen i sit fravær har måttet afholde udgifter til en vikar. Dette spørgsmål har afdelingsleder Marianne Lessel ikke ønsket at besvare. Peter E. Nielsen har af skatteyderne i 2012 i alt modtaget kr.. Dette beløb er sammensat af vederlag som viceborgmester, vederlag som socialudvalgsformand, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt kørselsgodtgørelse på kr. Kørselsgodtgørelsen er udbetalt skattefrit, men opfylder ikke skattevæsenets minimumskrav, idet kilometertæller ikke er aflæst forud for og efter hver kørsel. Med hensyn til den tabte arbejdsfortjeneste er den langt ud over det niveau, der må forventes, og den indeholder givetvis udbetaling for timer efter normal arbejdstid, hvor radioforretningen er lukket. Formentlig har kommunen også anvist penge i strid med styrelseslovens 16, stk.6. i forbindelse med Peter E. Nielsens varetagelse af sit hverv som formand for kommunens socialudvalg: Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag, bortset fra ydelser efter stk.1, 2 og 4 for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse. Haderslev kommune Der er ifølge sekretær Karin Bryde kun udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til et kommunalbestyrelsesmedlem, og det er elektriker Søren Rishøj Jakobsen (A), der er ansat som elektriker ved Arla Foods. Søren Rishøj Jakobsen har i 2012 fået udbetalt kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Søren Rishøj Jakobsen er medlem af kommunens økonomiudvalg og yderligere to stående udvalg. Herudover har han 3 betydende hverv, som han af byrådet er udpeget til. Figur 1. er kopi af et udbetalingsbilag for marts måned Heraf fremgår, at arbejdsgiveren Arla Foods hver måned dokumenterer det løntræk med den konkrete timeløn, der er foretaget, således at den udbetaling der månedlig foretages fra Ha- 19

20 derslev kommune krone for krone udligner det faktiske løntab Søren Rishøj Jakobsen har haft som følge af sin kommunale hverv. Den er der et tab på en time i forbindelse med et byrådsmøde. Det svarer til den time, Søren Rishøj Jakobsen har haft i transporttid fra sin arbejdsplads til byrådsmødet, der starter kl. 17. Dørene åbnes kl Efter gennemgang af meget plattenslageri og fuskeri er det helt befriende, at gennemgå Haderslev kommunes administration af ordningen for en kommunalpolitiker, der respekterer den gældende lovgivning. Hedensted kommune Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til 3 medlemmer. Det er vicepolitikommissær Ole Flemming Lyse (V), Gårdejer Lars Poulsen (V) samt elektromekaniker Arne Ehmsen (V). 20

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere