Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet"

Transkript

1 2007 Årsrapport

2 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens udvikling Økonomi og organisation Kontrakter Udviklingsaktiviteter Miljøberetning Miljøledelse Årets miljøarbejde Miljødeklaration Brændselsudnyttelse Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance pr. 31. december 2007 Egenkapital og reserver Pengestrømsopgørelse Noter Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Organisation Teknikerudvalget Brugerrådet VEKS organisation, primo 2008

3 2 Enheder og definitioner TJ = Terajoule GJ = Gigajoule MWh = Megawatt-time 1 TJ = GJ 1 MWh = 3,6 GJ MJ/s = Megajoule pr. sekund (varmeeffekt) MW = Megawatt (el-effekt) 1 MJ/s = 1 MW = kw været og dermed, hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Tallet beregnes som forskellen mellem middeltemperaturen ude og en temperatur på 17 grader inde. Man medregner ikke dage, hvor udendørstemperaturen er højere end 17 grader. Normalårets graddage er fundet ud fra gennemsnittet af graddage i en længere årrække. I VEKS system er antallet af graddage eksempelvis pr. år. Jo større graddagstal, jo større forbrug. Summen af graddage for et år kan sammenlignes med normalåret. Derved kan man for det pågældende år vurdere, om varmeforbruget har været større eller mindre, når man ser bort fra årets klimaforhold. Gennemsnitsforbruget til opvarmning og varmt vand er i størrelsesordenen: 60 GJ/år for parcelhuse (120m ² ) 40 GJ/år for etageboliger (75m ² ) Emissioner CO 2 (Kuldioxid) er en drivhusgas, der dannes ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Graddage SO 2 (Svovldioxider) dannes ved afbrænding af kul og olie. Graddagstal bruges i forbindelse med vurdering af bygningers varmebehov. Antallet af graddage pr. døgn er et mål for, hvor koldt det har NO x (Kvælstofoxider) dannes når luftens kvælstof går i forbindelse med ilt ved afbrændingen af brændsler.

4 F o r o r d 3 Nye tider nye roller Øget fokus på at reducere CO 2 -udledningen og nye strukturforhold hos el-producenterne er to afgørende forandringer, som giver fjernvarmesektoren - og dermed også VEKS - en ny og central rolle i fremtidens energiscenarium. En analyse af de afledte konsekvenser af de nu to store producenter af varme - DONG Energy og Vattenfall - blev allerede igangsat af VEKS, CTR og KE i Analyserne viste, at der ville være store økonomiske fordele ved at fastholde den hidtidige samlede optimering af lastfordelingen mellem el- og varmesiden. Særligt hvis alternativet var en situation, hvor lastfordelingen ensidigt var betinget af at optimere produktionsselskabernes indtjening. Derudover viste analyserne helt tydeligt, at et egentligt liberaliseret varmemarked ikke ville blive en realitet med så få og dominerende producenter. En opdeling af varmemarkedet mellem de to store producenter ville samtidig påføre varmesiden store tab. Endelig viste analysearbejdet, at varmeselskaberne ville høste mange fordele ved at påtage sig ansvaret som lastfordeler ved at optimere el og varme i ét sammenhængende marked. Forudsætningen for den fremtidige lastfordeling var, at der ville være tale om en samlet optimering af el og varme herunder deling af kraftvarmefordelen i overensstemmelse med de gældende aftaler. Varmeselskaberne har derfor gennem hele 2007 samarbejdet om en daglig driftsopfølgning af den lastfordeling, som gennem året blev foretaget af DONG Energy på vegne af DONG Energy og Vattenfall; en overgangsordning. Denne overgangsordning udløb med udgangen af 2007 og blev afløst af en ny aftale, hvor VEKS, CTR og KE nu har ansvaret for lastfordelingen i form af at tilrettelægge varme- og elproduktionen i hovedstadsområdet. Rent praktisk foregår den daglige lastfordeling ved, at varmesiden bestiller varme på grundlag af udbudskurver baseret på marginalomkostninger for DONG Energy og Vattenfall. I sidste ende skal varmesiden sikre, at balancen i systemet overholdes i form af en afstemt timebaseret varmeplan. VEKS, CTR og KE har derfor etableret en særskilt organisatorisk enhed VarmeLastEnheden (VLE) hvis opgave er at styrke selskabernes muligheder for at sikre en optimal lastfordeling. Med VLEs rolle som lastfordeler af el- og varmeproduktionen er det således ikke længere producenten, der har ansvaret, men derimod kunderne i form af VEKS, CTR og KE. Nye tider nye roller for fjernvarmeselskaberne Fokus på CO 2 -udledningen er den anden store forandring af energisektoren, hvilket også satte sig præg på den brede og omfattende energipolitiske aftale af 21. februar Centrale krav er, at anvendelsen af fossile brændsler som naturgas, olie og kul skal reduceres væsentligt i de kommende år og i stedet erstattes af vedvarende energi. Med vedvarende energi menes ikke blot mere vindkraft men også væsentlig mere biomasse. Skal dette kunne ske samfundsøkonomisk forsvarligt, vil fjernvarme spille en større rolle i det danske energisystem end tilfældet er i dag. Det fordrer nemlig en fleksibilitet i energisystemet, som kun fjernvarme kan tilbyde. Nye tider nye roller for fjernvarmesektoren Fjernvarme kan ikke løse alle klima- og miljøproblemer for et moderne samfund, men intet moderne samfund kan løse de voksende klima- og miljømæssige udfordringer, hvis fjernvarme ikke tænkes ind som en integreret del af infrastrukturen. Finn Aaberg Formand

5 B a g g r u n d 4 Oplysninger om selskabet VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, er et transmissionsselskab, der forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på Vestegnen i hovedstadsområdet. De lokale fjernvarmeselskaber varetager den videre distribution til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner. Den leverede varme svarer til familiers forbrug. Miljø og brændselsbesparelse VEKS blev etableret i 1984 og har som hovedformål at nyttiggøre varme fra kraftvarmeværkerne og overskudsvarme fra affaldsforbrænding, større industrivirksomheder m.v. Dette gøres både til gavn for samfundsøkonomi og miljø. Brændselsforbruget er blevet reduceret til 1/3 efter etableringen af VEKS, hvis man sammenligner med, at varmen skulle produceres på oliefyrede kedler hos de lokale fjernvarmeselskaber. Dermed er udledningen af CO 2, svovl og kvælstof ligeledes blevet nedbragt betragteligt. (Se miljøberetning side 17). VEKS fjernvarmesystem Der er anlagt 104 km dobbeltrør med syv pumpestationer og 44 VEKSlercentraler, der overfører varmen til de lokale fjernvarmesystemer. Hovedparten af varmen leveres til VEKS fra Avedøreværket og de øvrige kraftvarmeværker i København samt fra affaldsforbrændingsanlæggene KARA/NOVEREN og Vestforbrænding. Transmissionssystemet styres, reguleres og overvåges fra en døgnbemandet driftscentral beliggende i VEKS hovedsæde i Albertslund. Der er en høj forsyningssikkerhed i transmissionsselskabets område, idet 39 lokale kedelcentraler kan bruges som reserve og til supplerende forsyning i særligt kolde perioder. Økonomi og organisation Anlægget er finansieret ved optagelse af lån på 2,5 mia. kr. på det danske og internationale lånemarked. Gælden er afdraget i år Der er ansat 39 medarbejdere i VEKS. 11 kommuner på Vestegnen med i alt indbyggere hæfter solidarisk for VEKS økonomi. De 11 interessentkommuner er: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk. Lovgivning Som nævnt er VEKS et samarbejde mellem 11 kommuner og er derfor underlagt 60 i Lov om kommunernes styrelse. Det betyder blandt andet strammere vilkår for låntagning mv., end der er gældende for både private og enkeltkommunale varmeforsyningsvirksomheder. Som kollektivt varmeforsyningsselskab skal VEKS ved udførelsen af sin virksomhed, herunder i forbindelse med sin prisfastsættelse, følge reglerne i Varmeforsyningsloven. Det betyder blandt andet, at VEKS er omfattet af et økonomisk hvile-i-sig-selv-princip, som indebærer, at VEKS i forbindelse med sin prisfastsættelse skal sørge for, at interessentskabets indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Revision Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERESSENTERNES EJERANDEL Albertslund 14,14% Albertslund 14,14% Brøndby 10,86% Brøndby 10,86% Glostrup 6,10% Glostrup 6,10% Greve 6,19% Greve 6,19% Hvidovre 14,10% Høje-Taastrup Hvidovre 14,10% 15,00% Høje-Taastrup 15,00% Ishøj 4,09% Roskilde Ishøj 4,09% 19,33% Roskilde 19,33% Rødovre 6,19% Solrød Rødovre 2,48% 6,19% Solrød 2,48% Vallensbæk 1,52% Vallensbæk 1,52%

6 L e d e l s e s b e r e t n i n g 5 Hovedtal Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster Årets resultat Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Antal medarbejdere Gennemsnitlig lånerente i % 3,66 3,44 3,27 6,00 5,70 Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold Ud af en omsætning på 994 millioner kroner fik VEKS et underskud før renter på 35 millioner kroner mod et budgetteret underskud på 29 millioner kroner. Nettoresultatet efter renter, kursreguleringer og afskrivninger beløber sig til et underskud på 52 millioner kroner mod et budgetteret underskud på 47 millioner. Selskabets balance pr. 31. december 2007 udviser en egenkapital og reserver på 374 millioner kroner. I 2007 blev VEKS lånegæld nedbragt med 192 millioner kroner. kraftvarme i hovedstadsområdet

7 L e d e l s e s b e r e t n i n g 6 Fjernvarmeforsyningens udvikling Driftsåret 2007 Det samlede varmesalg til de 11 interessentkommuner samt forvarmning til Fjernvarmeselskabet Avedøre Holme udgjorde TJ. Hertil kommer 232 TJ hedtvandsleverance til Fjernvarmeselskabet Avedøre Holme - leveret direkte fra Avedøreværket. VEKS samlede varmekøb udgjorde TJ eksklusiv hedtvand. Fordelingen fremgår af grafikken. Ledningstabet er 248 TJ, hvilket er 3,1 % af varmekøbet. Af kraftvarmeproduktionen på Avedøreværkets blok 1 og 2 har VEKS aftaget TJ, mens der er leveret TJ i transit til CTR, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Det geotermiske anlæg, som omtales senere, har i årets løb leveret 154 TJ til VEKS, hvoraf 80 TJ kommer fra undergrunden. Årets graddage er opgjort til 2.254, hvilket er 19,6 % mindre end normalåret, som i VEKS er sat til graddage. VEKS overvåger uden for normal arbejdstid fem lokale fjernvarmeselskabers systemer. Aftalerne spænder fra decideret alarmovervågning til udvidede ordninger, hvor VEKS rykker ud med eget rådighedspersonale. Desuden varetager VEKS drift, vedligeholdelse og administration af Mosede Fjernvarmeværk. Driftsoptimering VEKS etablerede sammen med CTR og Københavns Energi (KE) i efteråret en ny Varmelastenhed, VLE, som skal sikre den samlede optimering af el- og varmeproduktionen på københavnsområdets centrale kraftvarmeværker ejet af DONG Energy og Vattenfall. Konkurrencehensyn mellem de to selskaber gør, at de ikke fremover kan foretage en samlet økonomisk lastfordeling af el- og varmeproduktionen. VEKS har bidraget med én af VLEs fire medarbejdere, der dagligt står for at planlægge og følge op på driftsoptimeringen. VLE udspringer af et nyt samarbejde, VarmeLastSamarbejdet VLS - nærmere beskrevet under kontrakter - og sker på baggrund af strukturændringer i sektoren. Beredskabsplan Myndighederne arbejder med at stille krav til de større fjernvarmeselskaber om at udarbejde beredskabsplaner. VEKS har allerede udarbejdet en formaliseret beredskabsplan, som skal sikre hurtigst mulig genetablering af varmeforsyningen på betryggende vis ved uplanlagte hændelser. Beredskabsplanen er ikke et statisk redskab, men opdateres løbende med indhøstede erfaringer, som bl.a. opnås gennem øvelser. Administration af CO 2 -kvoter 14 kedelcentraler i VEKS forsyningsområde omfattes af Kvoteloven, og er derfor blevet tildelt CO 2 -kvoter. VEKS administrerer CO 2 -regnskaberne på vegne af centralerne. I det forgangne år blev samtlige centralers CO 2 -regnskaber gennemgået af Dansk Standard, DS, som er DANAK-akkrediteret verifikator. VARMEPRODUKTION 2007 KARA / NOVEREN 18,0% Vestforbrænding 17,8% Geotermi 1,9% Blok 2, Avedøreværket 31,4% Blok 1, Avedøreværket 29,0% CTR 0,9% Træ 0,4% Olie, gas og bioolie 0,6%

8 L e d e l s e s b e r e t n i n g 7 Øget fokus på at reducere CO 2 -udledningen og nye strukturforhold hos el-producenterne er to afgørende forandringer, som giver fjernvarmesektoren - og dermed også VEKS - en ny og central rolle i fremtidens energiscenarium

9 L e d e l s e s b e r e t n i n g 8 Økonomi og organisation Finansiering og porteføljepleje VEKS har afdraget 191,8 millioner kroner på lånegælden i 2007 og har ikke hjemtaget nye lån i Den resterende låneportefølje på 318,5 millioner kroner er udelukkende i danske kroner og samlet hos Kommunekredit. VEKS gennemsnitlige lånerente for 2007 er beregnet til 3,66 procent. VEKS varmepriser Samtlige fjernvarmeselskaber på Vestegnen har i 2007 i variabel pris betalt 66,25 kroner pr. GJ. Fra juli 2007 måtte VEKS hæve den faste afgift indtil udgangen af året. Årsagen var, at VEKS regnskabsmæssigt kom ud af 2006 med et resultat, der var en del dårligere end budgetteret. Derudover var der i 2007 stigende produktionsomkostninger samt andre stigninger i faste og variable omkostninger, som var højere end forventet. Disse budgetafvigelser manglede derfor likviditetsmæssigt i Eftersom der samtidig er et loft for kassekredittens størrelse for et fælleskommunalt interessentskab 50 kr. pr. indbygger i de 11 interessentkommuner -, blev konsekvensen en prisstigning pr. 1. juli Afhængig af, om fjernvarmeselskaberne afkøler fjernvarmevandet godt eller dårligt, har de fået en reduktion i eller tillæg til varmeprisen på 0,25 kroner pr. GJ for hver grad, som returtemperaturen afviger fra 55 0 C. Fjernvarmeselskaberne kan via lastfaktoren - som udtrykker variationen i varmeaftaget - reducere varmeregningen. VEKS driftscentral registrerer selskabernes varmebelastning, hvorefter lastfaktoren udregnes ud fra det foregående års registreringer. Låneordning VEKS låneordning til nye fjernvarmeforbrugere har eksisteret i 15 år. Den nuværende lånegæld udgør 3,1 millioner kroner fordelt på 189 igangværende lån. Der er i hele låneordningens levetid indfriet 609 lån i alt. Løbetiden for nye lån er fastsat til maksimalt ti år. Vision og målsætninger VEKS ledelse har revideret og forenklet selskabets vision og gjort målsætningerne mere klare. Der er i samme anledning udarbejdet specifikke strategiske indsatsområder for de enkelte målsætninger. Konkret er VEKS vision en toleddet størrelse; for det første vil VEKS med basis i Vestegnen være et dynamisk fjernvarmeselskab i stadig udvikling. Det sker ved at } fastholde høj forsyningssikkerhed } reducere omkostningerne til drift og vedligeholdelse ved optimal udnyttelse af ressourcerne } til stadighed være konkurrencedygtig } fremstå som en aktiv og troværdig samarbejdspartner } være miljøbevidst } være i besiddelse af nyeste viden } skabe optimale rammer for fjernvarmens og dermed VEKS udvikling For det andet skal VEKS være en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads ved dels at udvise socialt ansvar, dels motivere og engagere medarbejderne samt sikre et højt kompetenceniveau hos medarbejderne Den nyreviderede vision får ikke væsentlige konsekvenser for Strategiregnskabet, der i tal og ord beskriver, hvor langt VEKS er nået inden for konkrete strategiske indsatsområder. VEKS gæld ultimo ,5 mio. DKK 90,3 % DKK fast rente 9,7 % DKK var. rente 90,3 % DKK fast fast rente 9,7 9,7 % DKK var. var. rente

10 L e d e l s e s b e r e t n i n g 9 Enkelte eksempler fra strategiregnskabet er også indeholdt i denne årsrapport - placeret ved det relevante emne. Udestående/uafklarede sager Tilbage i starten af 2006 rejste en fjernvarmeforbruger i Brøndby Kommune en større klagesag i Energitilsynet. Klageren mente blandt andet, at VEKS ved udgangen af 2004 havde opsparet et ulovligt overskud på 621 millioner kroner, der burde tilbagebetales til forbrugerne. Energitilsynet har i sin gennemgang af sagen ikke givet klageren medhold i de rejste spørgsmål, og VEKS har ikke overtrådt Varmeforsyningslovens bestemmelser. I gennemgangen af sagen vurderede Energitilsynet derimod, at forrentningen af kommunernes indskudskapital - som ultimo 2004 udgjorde 18,5 millioner kroner - er sket i strid med Varmeforsyningsloven. VEKS er ikke enig i Energitilsynets tilkendegivelse, hvorfor Energitilsynet umiddelbart før jul 2007 udstedte et påbud. VEKS har i januar 2008 indbragt dette påbud for Energiklagenævnet, der forventes at træffe en afgørelse omkring sommerferien På egen foranledning har VEKS forespurgt Energitilsynet om at anvende straksafskrivning på IT-udstyr. Det vides endnu ikke, hvornår der foreligger en stillingtagen fra tilsynet. ikke har interesse i at producere elektricitet grundet lave priser på el-markedet. Afgifternes størrelse afhænger af brændselspriser og elpriser på den nordiske el-børs, men har ingen sammenhæng med det aktuelle brændselsforbrug. Efter forhandling er det samlede krav fra SKAT opgjort til 45 millioner kroner for perioden Fra og med 2005 er afgift på tvangskørselsomkostninger indregnet i de anmeldte varmepriser. CTR og VEKS ankede i marts 2005 SKATs afgørelse til Landsskatteretten; det vides ikke hvornår, der foreligger en kendelse. Dialog med det politiske system Som en konsekvens af el- og gassektorens liberalisering har fjernvarmesektoren fortsat behov for en tæt dialog med relevante styrelser og det politiske system. Dialogen er nødvendig, da de nuværende rammebetingelser ikke er tilstrækkelige til at sikre fjernvarmesektoren mod stigende varmepriser. Problemet er uagtet liberaliseringen, at de nødvendige rammebetingelser for et frit marked konkurrence og dermed faldende priser ikke er til stede. Den 21. december 2004 afgjorde SKAT, at CTR og VEKS pålægges at betale afgifter af de såkaldte tvangskørselsomkostninger fra Avedøreværkets blok 2 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Tvangskørselsomkostninger opstår, når varmesiden har behov for varmeproduktion på Avedøreværkets blok 2 i situationer, hvor DONG Energy ellers

11 L e d e l s e s b e r e t n i n g 10 Varmeprisen hos kunden VEKS energirådgivningskurser Kr./GJ Kurser Deltagere Fast fjernvarmepris Variabel fjernvarmepris Traditionelle kurser Servicemedarbejdere Olie, individuel Naturgas, individuel Antal deltagere Varmepriserne hos fjernvarmeselskaberne på Vestegnen kan generelt konkurrere med alternative opvarmningsformer for en traditionel bolig. Gennemsnitsvarmeprisen er beregnet ud fra en standardbolig på 130 m 2 med et årsforbrug på 18,1 MWh. Der er ikke medregnet tilslutningsbidrag. Prisen for alternativ opvarmning med individuel olie eller naturgas er angivet af Dansk Fjernvarme. Priserne er inkl. moms. VEKS tilbyder energirådgivningskurser, der primært henvender sig til ansatte hos de lokale fjernvarmeselskaber og driftspersonale hos storforbrugere. Siden efteråret 2005 har VEKS tilbudt specielle kurser til servicemedarbejdere - ofte ansat i boligselskaber. Antallet af gennemførte kurser har været forholdsvist stabilt, mens deltagerantallet er faldende, hvilket kunne give anledning til udvikling af nye kurser. Besøg hos VEKS Timer Antal besøg Timer Antal besøg VEKS modtager besøg fra ind- og udland. Formålet er at udbrede kendskabet til VEKS og fjernvarme i almindelighed. Besøgene foregår ofte som en præsentation/debat kombineret med en rundvisning på pumpe- & vekslerstationer. I gennemsnit modtager VEKS cirka et besøg om måneden.

12 L e d e l s e s b e r e t n i n g 11 Kontrakter Strukturændringer i den danske energisektor Som konsekvens af en række sammenlægninger i energibranchen og etableringen af DONG Energy blev en del af aktiviteterne solgt fra; Vattenfall har eksempelvis overtaget Amagerværket i København. Der har i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem derfor fra den 1. juli 2006 reelt været to kommercielle fjernvarmeproducenter, DONG Energy og Vattenfall. Producenterne meddelte VEKS, CTR og KE (Københavns Energi), at perioden indtil 1. april 2007 ville være en overgangsperiode, hvor parterne skulle fastlægge de fremtidige rammebetingelser for varmeproduktionen. Da fastlæggelsen af rammebetingelser blev mere komplekse end forventet, forlængede man overgangsperioden til den 7. januar Allerede i efteråret 2005 havde VEKS, CTR og KE dog igangsat et analysearbejde, som skulle beskrive forskellige modeller for den fremtidige produktionsfordeling. Analysearbejdet fortsatte gennem hele 2006 og 2007, og udmøntede sig i etableringen af VLS Varmeselskabernes Lastfordelings Samarbejde. Den operationelle del af dette samarbejde er enheden VLE, der varetager optimeringen af den samlede elog varmeproduktion fra DONG Energy s og Vattenfalls værker i København - som nævnt under Fjernvarmeforsyningens udvikling. KARA/NOVEREN KARA/NOVEREN og VEKS indledte allerede i 2005 dialog om de fremtidige varmeleverancer fra KARA/NOVERENs affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde. Dette har nu resulteret i, at der er indgået en tillægsaftale om køb og salg af øgede varmeleverancer fra anlægget i Roskilde allerede fra Samtidig er der indgået en hensigtserklæring om køb og salg af varme fra ny affaldsforbrændingsenhed i 2013, som forventes udmøntet i en principaftale i foråret For perioden har VEKS et tilgodehavende på godt 12 millioner kroner eksklusiv forrentning, der indregnes i varmeprisen for Aftaler om spids og reservelast I løbet af 2007 er der indgået principaftaler om fornyede vilkår for leje af spids- og reservelastkapacitet for ca. 81 % af den fremtidige kapacitet - alle aftaler er dog ikke formelt underskrevet endnu. Principaftaler skal udmøntes i egentlige lejeaftaler med virkning fra 1. januar 2010, og vil omfatte leje af cirka 25 kedelcentraler. Energi E2 A/S c/o DONG Energy CTR og VEKS aftale om køb af varme fra Avedøreværkets blok 2 udløb ved udgangen af 2007, og forhandlingerne om en ny aftale for 2008 er ikke afsluttet endnu. Endvidere er det endnu ikke lykkedes for CTR og VEKS at få afsluttet forhandlingerne med DONG Energy om selskabets prissætning af egne naturgasleverancer til Avedøreværket, blok 2 for 2007.

13 L e d e l s e s b e r e t n i n g 12 Udviklingsaktiviteter Solvarme I efteråret igangsatte VEKS et forprojekt for at afdække mulighederne og placering af et m 2 solvarmeanlæg på Vestegnen. Anlægget vil årligt kunne producere ca. 36 TJ fjernvarme, hvilket svarer til cirka huses årlige varmeforbrug. Det koster cirka en fjerdedel pr. produceret fjernvarmeenhed at udnytte solvarmen i storskala - som i VEKS projekt - sammenlignet med, hvis hver husstand sætter individuelle solvarmeanlæg op. Erfaringer fra andre lignende storskalasolvarmeanlæg viser, at solvarmens pris er konkurrencedygtig med decentral kraftvarme inklusiv afgifter. Undersøgelsen af mulig placering af anlægget samt de økonomiske vurderinger for en konkret placering er endnu ikke tilendebragt. I løbet af foråret 2008 vil VEKS beslutte, om projektet skal realiseres, så det nye solvarmesystem kan sættes i drift i året, hvor Danmark er vært for det internationale klimatopmøde. Geotermisk samarbejde Geotermianlægget ved Amagerværket udnyttede i 2007 geotermisk varme fra undergrunden svarende til boligers årlige varmebehov. Det er cirka samme varmemængde som året før, men anlægget forventes at kunne øge produktionen ved hjælp af forskellige tekniske løsninger. Geotermianlægget, der ejes af HGS, udnytter det cirka 73 o C varme vand meter nede i Københavns undergrund, der via varmevekslere og varmepumper bliver omdannet til fjernvarme. Fjernvarmen sendes ud på Københavns Energis distributionsnet på Amager. HGS består foruden VEKS af DONG Energi, Københavns Energi og CTR. De tre varmeselskaber repræsenterer tilsammen den største andel af samarbejdet. Fjernvarme til køleformål VEKS har deltaget i et afklaringsprojekt om fjernkøling af Hundige Storcenter. Projektet stoppede midlertidigt, da Energistyrelsen i sommeren 2007 udmeldte, at kommunale selskaber ikke må iværksætte fjernkøling. Det var kun tilladt private selskaber at tilbyde fjernkøling i selvstændige selskaber, der ikke er underlagt Varmeforsyningsloven. Siden hen er der med Energiaftalen af 21. februar 2008 dog åbnet mulighed for, at kommunalt ejede fjernvarmeselskaber på visse betingelser - kan gå ind i fjernkølingsprojekter. Når det endelige indhold af lovgivningen er på plads, vil VEKS derfor genoptage dialogen med Hundige Fjernvarme og Hundige Storcenter om fjernkøling. VEKS web Hjemmesiden informerer bredt om VEKS. I 2007 blev VEKS.DK besøgt af cirka brugere, hvoraf knap anvendte hjemmesiden længere end 1 minut. Over 1 minut Under 1 minut

14 L e d e l s e s b e r e t n i n g 13 Nordisk Energiforskningsprogram Med samarbejdspartnere fra universiteter i Island, Norge, Sverige, Finland og Estland deltager VEKS i et projekt finansieret af Nordisk Energiforskning. Projektet, der løber fra 2007 til 2010, tager udgangspunkt i to af EU-Energipolitikkens hovedmål nemlig at forøge den primære energieffektivitet (PEE) samt øge anvendelsen af vedvarende energi. Begge indsatsområder har til formål at reducere afhængigheden af importeret fossilt brændsel og reducere udledningen af CO 2. Ud over at projektet finansierer en række PH.D.-studerende, står det også for at organisere og afholde The 11th (2008) and The 12th International Symposium on District Heating and Cooling (2010) samt en række workshops. Projektet har opnået et tilskud fra Nordisk Energiforskning på 8 millioner kroner over projektperioden. Eksamensprojekt To ingeniørstuderende fra Lund Tekniska Högskola gennemfører hos VEKS deres afsluttende eksamensprojekt. Opgaven er at undersøge i hvilket omfang decentral akkumulering af fjernvarme kan bidrage til dels at forbedre drifts-økonomien dels at minimere CO 2 -udledningen. Projektet strækker sig over 20 arbejdsuger og afsluttes med en rapport i foråret Foreningsdeltagelse VEKS har formandskabet for DBDH, Danish Board of District Heating og er repræsenteret i en række underudvalg i Dansk Fjernvarme. Desuden er VEKS medlem af Dansk Fjernvarmes Forskningsog Udviklingskontoudvalg. IEA - International Energy Agency Danmarks plads i IEA s District Heating and Cooling, Executive Committee varetages af VEKS, som er udpeget af Energistyrelsen. Arbejdet i gruppen omhandler formulering af forsknings- og udviklingsområder for fjernvarme og fjernkøling. Hvert fjerde år indkaldes projektforslag inden for de udvalgte indsatsområder. I indeværende projektperiode giver IEA tilskud til fire projekter, der blandt andet fokuserer på, hvordan omkostningerne ved fjernvarmeforsyning kan nedbringes - eksempelvis ved hjælp af ændret design og nye materialer. Indhentning af projektforslag for den kommende projektperiode blev afsluttet i september 2007 og kontrakter forventes indgået i løbet af sommeren I juni var VEKS vært dels for en workshop om forskning og udvikling i IEA regi dels for det halvårlige møde i IEA s arbejdsgruppe for fjernvarme og -køling ExCo for DHC. Workshoppen havde repræsentanter fra 13 lande og såvel workshop som møde blev afholdt i forlængelse af Euroheat & Powers kongres - se nedenfor. Euroheat & Power Euroheat & Power er den europæiske paraplyorganisation for de nationale fjernvarmeforeninger i flere end 32 lande. Ud over disse foreninger er en række forsyningsselskaber og virksomheder inden for fjernvarmesektoren medlemmer af Euroheat and Power. Organisationen arbejder for en miljømæssig forsvarlig energiforsyning, og søger at fremme udbredelsen af kraftvarme og vedvarende brændsler i varmeforsyningen. På vegne af Dansk Fjernvarme har VEKS siden 2002 haft plads i Euroheat & Power s RTD-arbejdsgruppe (Research and Technological Development). Desuden har VEKS siden efteråret 2002 varetaget formandskabet for Utility Forum, der et er forum for fjernvarmeforsyningsselskaber i Euroheat & Power. Derigennem er VEKS også repræsenteret i bestyrelsen for Euroheat & Power. I juni var VEKS vært for en teknisk ekskursion i forbindelse med EuroHeat & Powers årskongres i København. VEKS har deltaget med indlæg om blandt andet fremtidige CO 2 -ordninger, den danske fjernvarmesektors historie, fjernvarmeforsyningssikkerhed, udbredelse af fjernvarme, effektivisering af slutkundens energiforbrug, fjernvarmens rolle i den kommunale infrastruktur, biomasse etc. - på danske såvel som internationale konferencer og årsmøder.

15

16 Miljøberetning

17

18 M i l j ø b e r e t n i n g 17 Miljøledelse Denne miljøberetning er en kort beskrivelse af VEKS miljømål, miljøledelsessystem og årets miljødeklaration. Miljøberetningen er essensen af VEKS miljøredegørelse 2007, der i detaljer gennemgår alt fra den overordnede miljøpolitik, de anvendte beregningsmetoder, diverse ressourceforbrug - til en specifik beskrivelse af årets konkrete miljøprojekter. Den detaljerede miljøredegørelse kan rekvireres hos VEKS eller hentes på VEKS hjemmeside på adressen Informationen om miljødeklarationen og miljøaktiviteter er en del af VEKS service til fjernvarmeselskaberne på Vestegnen, og indgår i selskabernes oplysninger om emissioner - for eksempel til brug for energimærkning af ejendomme. De lokale fjernvarmeselskaber på Vestegnen tilbydes også hjælp med hensyn til data til deres grønne regnskaber. Endelig kan miljøinformationen anvendes som grundlag for at opstille mål og sammenligningsgrundlag for forbedringer - og forhåbentlig inspirere andre virksomheder til at anvende miljøledelsessystemer. VEKS miljøledelse er godkendt efter EMAS-forordningen og ISO 14001, og miljøredegørelsen er revideret af DNV Danmark, som er DANAK-akkrediteret miljøverifikator. Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af ledelsessystemet, og der opsættes mål for de kommende tre år. Denne gennemgang er foretaget i foråret 2007.

19 M i l j ø b e r e t n i n g 18 Årets miljøarbejde Miljøledelsessystemets opgave er at sikre, at VEKS miljøpolitik og miljømål bliver opfyldt. Miljøledelsen praktiseres gennem handlingsplaner, et fast auditprogram, miljømøder og et fastlagt program for information og uddannelse af VEKS medarbejdere. Der er to handlingsplaner for miljøarbejdet: } Handlingsplan for VEKS transmissionsnet } Handlingsplan for øvrige miljøprojekter i VEKS Handlingsplanerne er inddelt i indsatsområder. Hvert indsatsområde vurderes i et styringsnotat. Styringsnotatet beskriver hvilke metoder og projekter, der igangsættes. VEKS miljømål frem til udgangen af 2008: Mål via indirekte påvirkning: } Reduktion af returtemperaturen til 49 0 C i 2008 } Reduktion af lastfaktoren til 0,9640 i 2008 Mål via direkte påvirkning: } Reducere elforbruget i veksler- og afgreningsbygværker med 5 % i 2008 målt i forhold til } Øge nyttevirkningen af spids- og reservelastcentralerne med 2 % i 2008 målt i forhold til Nyttevirkningen er forholdet mellem leveret varme og brændselsforbruget. forsvarligt. Men en nærmere gennemgang viser dog, at der stadig er potentiale for forbedringer. I 2007 er potentialer indkredset og energirådgiveren har dialog med de selskaber, hvor der er størst mulighed for at reducere de to faktorer. Der er konstateret en svag stigning i elforbruget på et par procent. Til gengæld er der foreløbig registreret ca. 10 % mindre strømforbrug til pumpning, hvilket har langt større betydning for det samlede strømforbrug. Denne reduktion skal dog sammenholdes med årets varmeleverancer samt strømforbrug til pumpning hos CTR. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der målrettet arbejder med reduktion af elforbruget. Arbejdsgruppen har - ud fra analyse af strømforbrug på de enkelte stationer - udarbejdet en prioriteret rækkefølge for renovering af ventilationsanlæg. Nyttevirkningen af brændslerne til spids- og reservelast er ikke endeligt opgjort for Foreløbig ser det dog ud til, at nyttevirkningen er faldet fra 0,93 til 0,83. Dette skyldes primær ekstraordinær afbrænding af kul på Ishøj med en lav virkningsgrad. Der har ikke været projekter, der sandsynliggør at målet med at øge virkningsgraden fra 0,93 til 0,95 opnås i Foreløbige resultater Returtemperaturen er faldet fra 49,4 0 C i 2005 til 48,7 0 C i Lastfaktoren er reduceret fra 0,9646 i 2005 til 0,9617 i På den årlige besøgsrunde til samtlige fjernvarmeselskaber i 2007 har VEKS energirådgiver sikret fortsat fokus på returtemperatur og lastfaktor. Fjernvarmeselskaberne mener umiddelbart, at de allerede har gjort, hvad der er økonomisk Fagligt Miljø Netværk består af udvalgte miljømedarbejdere hos VEKS, CTR og KE. Netværket arbejdes dels med at koordinere beregning og offentliggørelse af miljødeklarationer for fjernvarme dels erfaringsudveksling om miljøarbejdet. I 2007 er der desuden blevet arbejdet med påvirkning af øvrige aktører på energiområdet med hensyn til beregningsmetoden for miljødeklarationer. Energistyrelsen har anbefalet, at miljødeklarationer udarbejdes efter en fast varmevirkningsgrad på 125 % - som ved CO 2 -kvoteordningen - i stedet for Miljøpolitik for VEKS } VEKS vil aktivt arbejde på at få fuld styring af alle væsentlige miljøforhold. } VEKS forpligtiger sig til løbende forbedring ved reducering af de negative miljøpåvirkninger og forebyggelse af forurening. } VEKS vil aktivt påvirke samarbejdspartnere med det formål at få disse til at styre deres væsentligste miljøforhold. } VEKS forpligter sig til at overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på miljøområdet. Vedtaget af VEKS bestyrelse den 16. december 2005

20 M i l j ø b e r e t n i n g %, som er anbefalet hidtil. Hvis denne anbefaling bliver en realitet, vil fjernvarmen pålægges en større emissionsandel. Det kan på længere sigt give en negativ påvirkning af fordeling af afgifter og tvangskørselsomkostninger for fjernvarmesektoren. Desuden har der i netværket været erfaringsudveksling angående lovbefalede energibesparelser for forsyningsselskaberne. VEKS har deltaget i en arbejdsgruppe om miljøvaredeklarationer for el og varme. Arbejdsgruppens medlemmer kommer desuden fra DTU, DONG Energy og Energinet.dk, og er en del af et større projekt under Miljøministeriet. Sideløbende i projektet har andre grupper arbejdet med miljøvaredeklarationer i andre brancher inden for produktion og service. VEKS bidrag til arbejdet med Miljøvaredeklarationer blev afsluttet i Miljøvaredeklarationen anviser en certificeret metode til at anskueliggøre, hvad en ændring i et fjernvarmesystem vil betyde marginalt. Metoden kan for eksempel vise om en udbygning af fjernvarmenettet giver et øget spidslastforbrug, eller om det kan indeholdes i den eksisterende grundlast. I alt er 65 % af fjernvarmen CO 2 neutral. I praksis betyder det, at hvis en familie konverterer til fjernvarme fra naturgas eller gasolie vil dette alene give en CO 2 reduktion på 35 % for familiens samlede varmeforbrug.

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 17. september 2012 kl. 19.30 i Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13 1 CVR-nr. 28 03 26 17 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning x Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15

Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15 Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/6-31/5) CVR-nr. 27 18 56 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/9 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/8 2012 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere