Få succes med outsourcing af løn og HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få succes med outsourcing af løn og HR"

Transkript

1 Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper

2 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved at outsource hele eller dele af løn- og HR-administrationen. Det vil også give dig inspiration til at se mulighederne for at udfordre din virksomheds nuværende løsninger. Outsourcing af løn- og HR-administrationen kunne, udover lønbehandling, omfatte opgaver som registrering og opdatering af medarbejdernes stamdata, sygefravær og ansøgninger om refusioner. Typiske opgaver i HR er administration af løn og personalegoder, rejseafregning og udlæg, personaleeffekter, kursusadministration og lignende. At træffe den rigtige beslutning kræver også en identifikation af faldgruber og udfordringer. Her giver vi dig et overblik over de elementer, der kan være afgørende for, om outsourcing bliver en succes. Du får et bedre grundlag for at analysere din virksomheds behov og beslutte, om outsourcing er en relevant løsning. Det handler ikke bare om at ændre noget for at ændre det, men om at træffe de rigtige beslutninger, på det rigtige grundlag og under de bedst mulige betingelser. Vi håber, at dette whitepaper vil klæde dig godt på til at indlede processen om outsourcing. Bluegarden Side 2 / 9

3 2.0 Kender du din virksomheds potentiale? Outsourcing er på mange områder en mulighed for at frigøre ressourcer og fokusere på kerneforretningen. Derfor er outsourcing af IT-funktion og -drift, rengøring, produktionsopgaver, kantinedrift mv. i dag almindelig praksis i mange virksomheder. Flere og flere outsourcer løn og HR En analyse fra 2013 viser, at over en tredjedel (33 %) af større danske virksomheder i dag har outsourcet administrative processer. Af disse processer udgør løn- og HR-administration ca. en fjerdedel (23 %). Virksomhederne forventer, at tallet vil stige både i Danmark og globalt de kommende år. Analysen viser også, at hver femte virksomhed i Danmark (18 %) overvejer en fremtidig outsourcing til tredjepart. Globalt er det fire ud af ti, der planlægger at starte eller udvide deres outsourcing-engagementer samme år (2013). Kilde: KPMG Tendenser inden for Business Process Outsourcing og Shared Service Centre 2013 En klar konkurrencefordel Det handler ikke længere om, hvorvidt man skal outsource eller ej, men om hvordan man gør det optimalt. Mangel på kvalificeret arbejdskraft og større opmærksomhed på, at medarbejderne er det vigtigste aktiv, øger kravet til virksomhederne. En god outsourcing-model både inden for løn og HR giver en klar konkurrencefordel. Forbedringer af løn- og HR-administrationen står højt på virksomhedernes liste over fremtidige investeringer. Især er efterspørgslen efter HR-systemer stigende, fordi man ønsker at fastholde og udvikle medarbejdere og dermed frigive ressourcer til at forbedre kerneforretningen. Udviklingen skyldes blandt andet: Digitale processer er generelt i kraftig vækst, og flere og flere forretningsgange bliver systemunderstøttet. Med færre manuelle processer sparer man løn- og HR-omkostninger og minimerer fejl. Samtidig bliver kravene til at betjene systemerne større, og her bliver ekspertise og fleksible løsninger vigtige. Det stiller krav til den enkelte medarbejders kompetencer og omstillingsevne. Den optimerede systemunderstøttelse samt flere års erfaringer gør også, at leverandører som f.eks. Bluegarden er blevet dygtigere og mere effektive, samtidig med at kvaliteten er øget. Det afspejler sig i prisen; den økonomiske gevinst ved outsourcing er blevet større inden for de seneste år. Leverandørerne af løn- og HR-outsourcing har været gode til at få flere og mere fleksible produkter med i deres ydelser, og viften af værktøjer til procesunderstøttelse og dataindsamling er blevet bredere. Mange store virksomheder kender ikke det økonomiske potentiale ved at outsource løn- og HR-funktionen. (analyse gennemført af Bluegarden marts 2011) Ifølge vores undersøgelser har 15 % af de danske virksomheder med mere end 500 medarbejdere aldrig regnet på, om det kan betale sig at outsource lønfunktionen. Mange virksomheder kender derfor ikke det økonomiske og ressourcemæssige potentiale ved at outsource løn- og HR-funktionen. Som på mange andre områder findes der åbenlyse fordele ved at outsource sin løn- og HR-funktion. Men for at sikre, at outsourcing en bliver en succes, er det vigtigt, at man som virksomhed grundigt analyserer fordele Bluegarden Side 3 / 9

4 og ulemper, inden beslutningen træffes. Det kan siges sådan, at graden af succes er proportional med det forarbejde, der gøres. 3.0 For din virksomheds skyld Det er summen af en lang række faktorer, der afgør, om det er relevant for en virksomhed at outsource lønog HR-administrationen. Enhver ledelse bør med jævne mellemrum gennemgå disse faktorer for at vurdere organisationens evner til at løse opgaven og de omkostninger, der er forbundet med den. Før beslutningen om at outsource løn- og HR-funktionenen bør du overveje: 3.1 Økonomi I de fleste tilfælde vil din virksomhed kunne opnå betydelige økonomiske besparelser - typisk op til 30 % - ved at outsource. Din business case bør til enhver tid afdække, hvad det koster at drive løn- og HRadministrationen internt - herunder direkte og indirekte tid forbundet med lønbehandlingen og HRadministration, ledelsestid samt tid og omkostninger forbundet med vedligeholdelse og drift af løn- og HRsystemet. Disse faktorer har direkte indflydelse på, om der er økonomiske besparelser forbundet med at outsource. 3.2 Produktivitet Løn- og HR-administration tager tid og kræver spidskompetencer, som ikke nødvendigvis kan udnyttes effektivt til andre opgaver i din virksomhed. Ved at flytte opgaven ud af virksomheden kan ledelse og medarbejdere få mere tid og i stedet allokere deres ressourcer til kerneforretningen. 3.3 Sårbarhed Mange virksomheder er afhængige af nøglepersoner til at varetage opgaverne. Det gør organisationen sårbar i forbindelse med ferie, sygdom og opsigelser. En outsourcing-leverandør er garant for, at din virksomhed ikke påvirkes, og at lønnen bliver udbetalt til tiden. 3.4 Fleksibilitet En outsourcing-løsning tilpasses virksomhedens behov. En typisk outsourcing-aftale på lønområdet er sammensat, så honoraret afspejler den aktivitet, der er i virksomheden (antal ansatte). Det giver din virksomhed mulighed for fremadrettet at få tilpasset omkostningerne ved lønadministration til virksomhedens reelle behov - f.eks. ved store udsving i antallet af ansatte. Konverteringen af en fast omkostning til en variabel omkostning kan give betydelige økonomiske fordele. Fleksibilitet er også påkrævet i forbindelse med HR-administration. I perioder med spidsbelastning kan man opnå en bedre ressourcestyring og dermed undgå unødvendige ansættelser og dyre, eksterne konsulenter. 3.5 Minimering af fejl Fejl i forbindelse med håndtering af skatter, pensioner og sociale afgifter kan være dyre for din virksomhed. Ved at indgå aftale med en professionel partner vil mængden af fejl minimeres i nogle tilfælde vil det desuden være outsourcing-partneren, som dækker direkte økonomiske tab forbundet med fejl i lønadministrationen. Når der på HR-området er en manglende eller varierende struktur omkring indsamling og kvalitetssikring af data, giver det reduceret viden og dårligere overblik over sygefravær, uddannelse, ferie- og lønforhold, kompetencer m.m. En god outsourcingløsning vil effektivisere processerne og skabe struktur. Bluegarden Side 4 / 9

5 det viste sig, at Sonion havde betalt for meget i tillæg til en række medarbejdere. Kilde: HR Manager Lisbeth Madsen, Sonion 3.6 Effektivitet I forbindelse med outsourcing foretager man typisk en kritisk gennemgang af samtlige processer omkring løn- og HR-administrationen. Der vil ofte findes en række muligheder for at optimere de interne forretningsgange og derved effektivisere det samlede tidsforbrug på opgaven. Effektiviseringerne kan frigøre ressourcer i din virksomheden og forbedre din business case, så du opnår så optimal pris som muligt hos outsourcing-partneren. 3.7 Viden og ekspertise En outsourcing-partner skal være en professionel løn- og HR-udbyder, der kender best practice og er ekspert på området. Lønadministration er en meget kompleks funktion, fordi den kræver viden om overenskomster og lovgivning (f.eks. skattelove, funktionær- og ferielov) Samtidig kræves der på lønområdet en regnskabsmæssig forståelse i forhold til bogføringsbilag og afstemninger - og ikke mindst en indgående viden om håndtering af lønsystemet. Alle disse kompetencer skal vedligeholdes. Det stiller krav til en virksomhed, og det kan være vanskeligt at opretholde i det daglige arbejde, hvor lønbogholderen typisk sidder alene med sin viden. Hos en outsourcing-partner er der mulighed for at skabe et unikt fagligt miljø, hvor medarbejderne kan supportere hinanden og opretholde et højt fagligt niveau til gavn for kunderne. 3.8 Rådgivning Ansvaret for løn- og HR-administrationen ligger oftest placeret hos HR- eller økonomichefen. For begge funktioner gælder det, at der sjældent er tid eller mulighed for nøje at overvåge og coache løn- og HRfunktionen professionelt. Mange ledere oplever, at de ikke besidder de kompetencer, der skal til for at udføre denne opgave optimalt primært på grund af den høje specialiseringsgrad. Outsourcing-partneren skal, i kraft af sin specialistviden, være i stand til at yde rådgivning om de nyeste værktøjer på området. Partneren skal løbende udfordre ledelsen i kundens virksomhed omkring fortsat effektivisering og servicere virksomhedens medarbejdere. Det viste sig hurtigt, at Glitter kunne skære driftsomkostningerne ned, og foreløbig har butikskæden opnået en besparelse på 30 %. Kilde: Økonomichef Signe A. Bagger, Glitter Bluegarden Side 5 / 9

6 4.0 Sådan får I succes med outsourcing Mange opfatter løn og HR som en naturlig del af det at drive virksomhed og have medarbejdere. Men det betyder ikke nødvendigvis, at opgaverne omkring løn og HR behøver at ligge internt i virksomheden. Overvejelserne omkring outsourcing af løn- og HR-administrationen er ofte af strategisk karakter. Det skyldes blandt andet, at både løn og HR er følsomme områder i relationen mellem virksomhed og medarbejdere. Markedet er præget af flere forskellige udbydere, som agerer mere eller mindre professionelt. Men i mange tilfælde kan du og din virksomhed selv påvirke graden af succes ved at gøre jer nogle overvejelser, inden beslutning om outsourcing træffes. 4.1 Forandringsvilje Der skal i virksomheden være et reelt ønske om at effektivisere interne forretningsgange og arbejde struktureret. Som nævnt tidligere er outsourcing en åbenlys mulighed for at få optimeret sine interne processer og få stillet krav til organisationen om at levere input til løn- og HR-behandlingen i en struktureret form. Størst succes med outsourcingen får de virksomheder, der er parate til at arbejde struktureret med processerne omkring løn og HR. Har virksomheden mange ikke-standardiserede processer, der ikke er dokumenterede, er det specielt vigtigt at få udarbejdet et godt grundlag inden flytning af processerne. Til gengæld er det også her, en af de største gevinster ved outsourcing kan findes. Det er vigtigt, at der er ledelsesmæssig opbakning bag beslutningen, helst underbygget af en strategisk plan for virksomhedens administrative processer. Manglende opbakning kan have store konsekvenser for implementeringen og driften af løn- og HR-opgaven. 4.2 Involvering Din virksomhed skal involvere sig i processen. Nogle virksomheder vælger at outsource, fordi den nuværende løsning ikke virker tilfredsstillende, men ingen i organisationen ønsker at involvere sig og finde årsagen. Det er ikke hensigtsmæssigt eller rentabelt at outsource processer, der hverken er standardiserede eller dokumenterede. Derfor er det særdeles vigtigt, at virksomheden involverer sig i at klarlægge samtlige interne forretningsgange på området. På den måde kan der opnås enighed om, hvordan interne regler og aftaler skal fortolkes i forhold til de enkelte lønelementer. Denne afdækning kan strække sig over en længere periode, men er afgørende for, at det på langt sigt bliver en optimal løsning. En beslutning om at outsource betyder gerne, at man skal sige farvel til for eksempel lønbogholderfunktionen, og at medarbejdere vil opleve nye processer og få nye ansvarsområder. Det er vigtigt at din virksomhed er godt forberedt på at håndtere disse forandringer og har en kommunikationsplan for forløbet. Bluegarden Side 6 / 9

7 4.3 Klare aftaler Der skal foretages et grundigt forarbejde med henblik på at få beskrevet snitfladerne mellem virksomheden og outsourcing-partneren. Derudover skal der ske en forventningsafstemning af, hvad din virksomhed forventer og hvad outsourcing-partneren leverer. Vi anbefaler, at det meget præcist aftales, hvordan kommunikationen skal foregå fremadrettet, hvor ofte der afholdes statusmøder og hvem - hos henholdsvis leverandør og virksomhed - der er ansvarlig for at levere som aftalt. 4.4 Tillid og samarbejde Da løn og HR er et følsomt område for såvel ledelse som medarbejdere, er det vigtigt, at der fra begyndelsen skabes tillid mellem leverandøren og virksomheden. Det er ikke alle aspekter, der kan aftales og indarbejdes i en kontrakt, så det er afgørende, at begge parter anerkender samarbejdet som et partnerskab, hvor alle skal have et udbytte af relationen. Samarbejdet udvikles som et partnerskab, der sikrer, at kunden opnår de forventede gevinster på både kort og langt sigt. 5.0 Sådan går vi til opgaven 5.1 Kunden i centrum For at opnå en succesfuld outsourcing tager vi fra den indledende dialog altid udgangspunkt i din virksomheds behov, og diskuterer, hvorvidt I har overvejet eller besluttet at outsource hele eller dele af løn- og HRfunktionen. Vi analyserer jeres nuværende lønløsning og de eksisterende processer omkring løn- og HRopgaven. Hos Bluegarden er outsourcing-området en selvstændig afdeling, hvor vi har samlet vores ekspertise på området. På den måde kan vi bedre og mere fokuseret vejlede jer i de processer, der skal fungere i virksomheden. Vi kan også garantere de interne processer, der skal etableres i vores outsourcing-center for at løse opgaven. 5.2 Løsningen afspejler behovet Afhængig af opgavens kompleksitet vælges det løn- og HR-system, som samlet set kan løse opgaven mest hensigtsmæssigt. Dette sker på baggrund af en grundig indledende analyse. Gennem en detaljeret projektplan beskriver vi tidsforløbet og hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, inden den endelige overgang fra en inhouse-løsning til en outsourcing-løsning er gennemført. I nogle tilfælde overtager og drifter vi i en kortere periode løn- og HR-funktionen hos kunden. 5.3 Afstemte forventninger Som tidligere nævnt er det vigtigt med en åben og tillidsfuld dialog samt afstemte forventninger til aftalens indhold. Derfor beskriver vi i kontrakten, hvilke ydelser der er omfattet af aftalen. Derudover arbejder vi med en dynamisk Servicehåndbog, som i detaljer beskriver, hvordan vi fremadrettet samarbejder, hvilke deadlines vi arbejder med, samt til hvem og hvordan vi kommunikerer. Leverancerne måles via en række KPI er hver måned. Målepunkter aftales ved aftalen indgåelse, og oplever du, at vi ikke leverer som aftalt, beregnes en bod. Bluegarden Side 7 / 9

8 5.4 Den økonomiske side Vi arbejder med et fleksibel honorar, som tager udgangspunkt i en pris pr. medarbejder. Prisen varierer i forhold til opgavens omfang. De variabler, der typisk indgår i prissætningen, er: Kvalitet i input-materiale Ønsket serviceniveau Kompleksitet i aflønningsform Deadlines For at sikre, at de forventede gevinster indfries, vil Bluegarden konstant arbejde med forbedring af processerne både de processer, vi har overtaget ansvaret for, og øvrige processer hvor vi erfaringsmæssigt kan standardisere og optimere med henblik på, at I opnår yderligere effektiviseringer. 6.0 Det korte af det lange Vi har nu gennemgået en række af de faktorer, der typisk ligger bag overvejelserne eller beslutningen om at outsource hele eller dele af virksomhedens løn- og HR-funktion. Det vil være en sum af disse faktorer, der viser din virksomheds potentiale og gør den endelige beslutning mulig. Vi har også gennemgået nogle af de forudsætninger, der skal til for at outsourcing bliver en succes og en positiv oplevelse for din virksomhed. Konklusionen er, at for at komme udfordringerne i forkøbet og gøre outsourcingprocesen og løsningen til en succes, kræver det: Grundig forberedelse Analyse og forventningsafstemning Vilje til forandring Ledelsesmæssig involvering i processen Tillid mellem kunde og leverandør Tydelig og vedvarende intern kommunikation om ændringer Når disse krav er opfyldt, kan det give store fordele at outsource løn- og HR-funktionen - eller dele af den. Din virksomhed vil blive mindre sårbar i forhold til fejl og mangler i leverancer, samtidig med, at omkostningerne til at drive disse funktioner kan reduceres. 7.0 Fakta om Bluegardens outsourcingforretning I Bluegardens outsourcingcentre har vi mere end 60 kompetente konsulenter til at betjene vores ca kunder. Vi har stor erfaring i at arbejde med løn og med at implementere outsourcing-løsninger. Og vi er i besiddelse af den viden, der skal til for at lede virksomheden igennem et succesfuldt outsourcing-forløb. Vores kompetencer og erfaring gør os til en af Danmarks mest professionelle outsourcing-partnere for alle størrelser af virksomheder. Bluegarden Side 8 / 9

9 Det er vigtigt, at outsourcing-partneren også kan sige fra, når det er nødvendigt. I Bluegarden har vi fleksible løsninger med henblik på at tilpasse os virksomhedens behov. Hvis en outsourcing-løsning ikke er det rigtige for virksomheden, kan vi tilbyde en systemløsning, hvor drift og vedligeholdelse af lønsystemet er outsourcet, men hvor selve betjeningen af systemet fortsat bliver i virksomheden. Du kan få mere viden om vores outsourcing-ydelser på ww.bluegarden.dk/outsourcing. Her kan du også bestille et uforpligtende møde, hvor vi kan beregne din virksomheds potentiale. 8.0 Forfatteren Christian Nielsen Christian Nielsen er Director, BPO Operations hos Bluegarden og har i øvrigt arbejdet i forsikringsbranchen, samt med rekruttering og outplacement i en længere årrække hos bl.a. Mercuri Urval. Han er Civiløkonom (HA), exam.ass. og har gennemført en række interne uddannelser i HR-branchen. Kontaktdata: Christian Nielsen Director, BPO Operations Bluegarden A/S (mobil) (hovednummer) Opdateret maj 2014 Bluegarden Side 9 / 9

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning.

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning. BLUEGARDEN Om Bluegarden Bluegarden (tidligere Multidata) står bag Danmarks mest anvendte løsninger og services inden for løn- og personaleadministration. For eksempel lønsystemerne DataLøn og Multi- Løn.

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats Orientering om hjemtagelse af løn fra KMD - Økonomiudvalget den 16. december 2013 Brugerundersøgelse november 2013 viser: Øget utilfredshed med lønadministrationen hos KMD BPO Øget tilfredshed med lønsystemerne

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet.

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Indledning Det fremgår af direktionens notat fra november 2008, at der skal udarbejdes en rapport til kommunaldirektøren vedrørende fordele

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM HØJERE PRODUKTIVITET LAVERE OMKOSTNINGER Digitalt workflow-system baseret på web teknologi Effektive arbejdsgange internt og eksternt Fuld fokus på forretning og konkurrenceevne

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere