Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S"

Transkript

1 Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar / /TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale om at overtage 85 pct. aktierne i IT-virksomheden KMD A/S (i det følgende omtalt som KMD). ATP overtager 15 pct. af aktierne i KMD. Salget af KMD sker bl.a. som konsekvens af kravene i lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 6. juni 2006). Lovens 16, stk. 1 medfører, at KMD og Kommune Holding A/S senest den 1. januar 2012 skal opfylde lovens bestemmelser, hvorefter kommunalt ejede selskaber skal have mindst 25 pct. privat kapital og højest må have 25 pct. salg til andre end kommuner. Fusionsparterne KMD er den største danskejede IT-virksomhed i Danmark. KMD ejes 100 pct. af Kommune Holding A/S, der ejes 100 pct. af Kommunernes Landsforening (i det følgende omtalt som KL). Selskabet er aktiv inden for en bred vifte af områder inden for IT med danske kommuner som den primære kundegruppe. KMD har også aktiviteter på det private marked inden for bl.a. outsourcing og ASP-løsninger[1]. KMD har følgende datterselskaber: Organisator A/S (100 pct.), KMD International A/S (100 pct.) og e-boks A/S (33,3 pct.), som alle overtages af EQT V Limited som følge af transaktionen. EQT V Limited foretager private equity investeringer i virksomheder i forskellige lande. EQT V Limited er en af ni kapitalfonde, der tilsammen indgår i EQT-gruppen, hvis porteføljevirksomheder er aktive inden for en lang række forskellige områder. EQT-gruppens danske portefølje består af virksomhederne Bodilsen, BTX Group, Cimbria, Dako og ISS. Ingen af disse er aktive inden for samme områder som KMD. Ud over investeringer i Danmark har EQT-gruppen investeret i virksomheder i Kina, Finland, Tyskland, Sverige og Storbritannien.[2] ATP er en selvejende institution, hvis hovedaktivitet er at være pensionsselskab. ATP er bl.a. aktiv inden for private equity investeringer. Transaktionen EQT V Limited har i forbindelse med overtagelsen etableret selskabet KMD Holding A/S. KMD Holding A/S og Kommune Holding A/S har indgået en aftale om, at KMD Holding A/S overtager 100 pct. af Kommune Holding A/S s aktier i KMD. ATP overtager ved transaktionens afslutning - gennem ATP Private Equity Partners II K/S og via Venture Partners Fond I K/S - 15 pct. af aktierne i KMD Holding A/S. EQT V Limited overtager de resterende 85 pct. af aktierne og vil dermed have kontrol med KMD. Parterne har i forbindelse med fusionen indgået en aftale (benævnt Transitionsaftalen ) vedrørende en række kritiske ITløsninger[3], som er nødvendige for kommunernes varetagelse af lovgivningsmæssigt fastsatte forpligtelser, bl.a. vedr. beregning og udbetaling af sociale ydelser, og hvor KMD er eneleverandør. Aftalen indeholder bl.a. et tidsbegrænset prisloft og øget mulighed for konkurrenters adgang til KMD s de kritiske ITløsninger med henblik på, at konkurrenter kan udvikle konkurrerende IT-løsninger. Aftalen skal ligeledes sikre, at kommunerne oplever kontinuitet i KMD s udvikling af de kritiske IT-løsninger. Aftalen skal således sikre, at kommunerne ikke stilles ringere end før fusionen, fsva. serviceniveau, forsyningssikkerhed, prisudvikling samt øge muligheden for, at der fremadrettet kommer konkurrence på markedet for kritiske IT-løsninger. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er KMD og EQT V Limited. KMD s koncernomsætning i 2007 i EU var [x] mio. euro og EQTgruppens omsætning i 2007 i EU var [x] mio. euro. Parternes omsætning overstiger dermed grænserne i EFfusionsforordningen[4] art. 1, stk. 2, og fusionen har derfor fællesskabsdimension.

2 Fusionen er dog efter parternes anmodning blevet henvist til behandling hos de danske konkurrencemyndigheder efter reglerne i EF-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4. Konkurrencestyrelsen modtog henvisningen fra Kommissionen den 6. februar Parterne indsendte anmeldelse til Konkurrencestyrelsen den 6. februar KMD s omsætning i Danmark var i 2007 [x] mio. euro og EQT-gruppens omsætning i Danmark i 2007 var [x] mio. euro. De deltagende virksomheders omsætning overstiger dermed også omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, og EQT V Limited får kontrol med KMD s drift, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 3. Overtagelsen udgør derfor en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at den skal anmeldes, jf. 12 b, stk. 1, og ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. 12 c, stk. 5. Høring Konkurrencestyrelsen har foretaget en markedshøring af fusionen inkl. transitionsaftalen i perioden 6. februar til 18. februar, hvilket gav anledning til enkelte bemærkninger. De problemstillinger som Konkurrencestyrelsen har fundet relevante behandles i afsnittet Vurdering nedenfor. Alle høringssvar var overordnet positive overfor, at KMD bliver overtaget af en privat ejer. Markedsbeskrivelse KMD s aktiviteter KMD har aktiviteter inden for både salg til offentlige og private kunder. KMD s aktiviteter består i at være totalleverandør[5] af IT-relaterede services og produkter, primært rettet mod den offentlige sektor. Anmelder oplyser, at kun ca. [0-15] pct. af KMD s samlede omsætning kommer fra det private marked. KMD s aktiviteter for så vidt angår salg til offentlige kunder er primært baseret på salg af ASP-løsninger baseret såvel på KMD s kildekode[6] og på tredjepartsteknologi, såsom SAP s (EAS[7]) platform. KMD s ASP-løsninger dækker otte områder inden for den offentlige sektor.[8] Generelt giver KMD s ASP-løsninger mulighed for beregninger for slutbrugeren (sagsbehandleren, chefen eller borgeren) vedrørende bl.a. service og support, vedligeholdelse og output services (print og mail). KMD s aktiviteter for så vidt angår salg til private kunder består primært af IT-outsourcing og ASP-løsninger (som står for [40-50] pct. henholdsvis [40-50] pct. af KMD s omsætning fra salg til private). Ud over KMD s ASP-løsninger tilbyder KMD IT-outsourcing services til både den offentlige og den private sektor. Derudover tilbyder KMD BPO services[9] inden for lønadministration, IT-konsulentservices, brugerspecifik software udviklingsservices og endelig ASP-løsninger målrettet danske fagforeninger og a-kasser gennem KMD s datterselskab Organisator A/S. KMD ejer 33 pct. af aktierne i e-boks A/S, der tilbyder sikker internetbaseret opbevaring af dokumenter. EQT-gruppen ejer selskabet SAG GmbH i Tyskland, der tilbyder geografisk information, som delvist er relateret til IT-service og software. Ingen andre af EQT s porteføljevirksomheder har aktiviteter på markedet for IT-relateret service og produkter. ATP bliver ejer af 15 pct. af aktierne i KMD og har derfor ingen kontrol med KMD, hvorfor ATP s aktiviteter ikke er relevante for vurderingen i denne sag. Det relevante produktmarked og geografiske marked Produktmarkedet Anmelder anfører, at markedet overordnet kan opdeles i to markeder: markedet for levering af IT-ydelser til private og markedet for IT-ydelser til det offentlige. Det sidste marked kan efter anmelders opfattelse opdeles yderligere i IT-ydelser til kommuner/regioner og IT-ydelser til staten.

3 For så vidt angår den offentlige sektor har anmelder anført, at de to markeder for IT-løsninger til kommuner henholdsvis ITløsninger til regioner er ét og samme marked. For så vidt angår den private sektor er det anmelders opfattelse, at det relevante marked overordnet bør opdeles i markedet for computer hardware, markedet for computer software og markedet for IT-services. Kommissionen har i tidligere sager indikeret, at produktmarkedet inden for IT-sektoren kan afgrænses til markedet for computer hardware[10], markedet for computer software[11] og markedet for IT-services[12]. Kommissionen har endvidere indikeret, at disse markeder kan opdeles yderligere i delmarkeder. Kommissionen har ikke sondret mellem levering af ITydelser til private og IT-ydelser til det offentlige. Dog har Kommissionen ladet den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked inden for IT-sektoren stå åben. I KMD/SAP-sagen[13] anså Konkurrencerådet det relevante marked for KMD s aktiviteter rettet mod den offentlige sektor for at være markedet for levering af IT-løsninger til danske kommuner. Dette marked omfatter alle IT-løsninger til kommunerne, inkl. hardware, software og IT-service. Ifølge KMD/SAP-sagen kunne markedet for levering af IT-løsninger yderligere opdeles i to overordnede delmarkeder for administrative[14] henholdsvis fagspecifikke[15] IT-systemer.[16] Det overvejedes at underopdele disse yderligere, men dette fandtes ikke relevant i den pågældende sag, da det ikke havde indflydelse på vurderingen af sagen. Konkurrencestyrelsen finder i denne sag ikke anledning til afvige fra tidligere praksis. Det lægges herved til grund, at markedsforholdene ikke har ændret sig væsentligt i forhold til KMD/SAP-sagen fra Af KMD/SAP-sagen fremgår, at kommunerne benyttede sig af ca. 500 forskellige IT-produkter/IT-systemer, og at langt størstedelen af de ca. 500 IT-produkter/IT-systemer udfører helt specifikke opgaver og ikke kan erstatte hinanden indbyrdes[17]. F.eks. vil et program til elektronisk sags- og dokumenthåndtering ikke kunne erstatte et program til sociale ydelser eller et lønprogram. Disse systemer inddeltes som nævnt i to grupper (fagspecifikke og adminstrative). Adgang til det kommunale IT-marked var i KMD/SAP-sagen begrænset til de lovgivningsmæssige forhold, som kommunerne administrerede. Det var en forudsætning, at leverandørerne rådede over såvel fornødent programmel som relevant knowhow. Adgang til markedet krævede også garanti for en omsætning af en vis størrelse, idet det var forbundet med betydelige omkostninger for leverandørerne at tilpasse standard IT-løsninger til de særlige kommunale forhold. Da det lægges til grund, at disse forhold også gør sig gældende på markedet i dag, kan der formentlig også i denne sag afgrænses et særskilt relevant produktmarked for IT-løsninger til kommuner. Ligeledes kan dette marked formentlig opdeles yderligere i et marked for fagspecifikke og administrative systemer. Det fremgår af denne sags oplysninger, at KMD er eneleverandør af en række kritiske IT-løsninger til kommunerne. Dette samt behovet for at indgå transitionsaftalen taler for, at der kan være tale om et selvstændigt marked for kritiske IT-løsninger til kommuner. Det kan derfor overvejes at opdele det fagspecifikke område yderligere, men det vil ikke blive undersøgt yderligere i denne sag, da det ikke vurderes relevant for vurderingen af fusionen. Da KMD også er aktiv inden for andre markeder end markedet for salg af IT-løsninger til kommuner, vil der formentlig kunne afgrænses andre relevante markeder for salg af IT-løsninger til regioner, stat og private. Endvidere kan det alternativt overvejes at opdele de enkelte markeder i forskellige produktsegmenter (såsom computer hardware, computer software og IT-service), jf. Kommissionens praksis. Det vurderes dog, at den endelige markedsafgrænsning i denne sag kan stå åben, da det ikke har nogen betydning for vurderingen af fusionen. Geografisk marked Kommissionen har tidligere ladet den endelige geografiske afgrænsning af markedet for IT-ydelser stå åben.[18] For så vidt angår salg af computer hardware og computer software, har Kommissionen tidligere indikeret, at disse markeder skal afgrænses til mindst det europæiske område (EØS). Konkurrencerådet har i KMD/SAP-sagen anset markedet for IT-løsninger til kommuner for at være nationalt[19].

4 Konkurrencestyrelsen finder ikke anledning til at afvige fra praksis i denne sag, og markedet for IT-løsninger til kommuner kan formentlig afgrænses nationalt, mens salg af IT-løsninger til private formentlig kan afgrænses globalt eller i det mindste til EØS området. Den endelige geografiske afgrænsning lades dog åben, da det ikke vurderes relevant for vurderingen af fusionen. Den endelige geografiske afgrænsning vedr. salg af IT-løsninger til regioner og stat, lades ligeledes åben. Parternes stilling på det relevante marked KMD har salg til forskellige kundegrupper, hvilket fremgår af tabel 1. Tabel 1: KMD s anslåede markedsandele KMDs anslåede markedsandel ift. et dansk marked IT-ydelser til kommuner og regioner [20-40] pct.[20] (ift. alle IT-ydelser) IT-ydelser til kommuner og regioner [40-60] pct.[21](ift. IT-service-ydelser) Kritiske IT-ydelser til kommuner IT-ydelser til staten [80-100] pct. [0-5] pct. IT-ydelser til private [0-5] pct. Kilde: Oplysningerne i tabellen er anmelders egne oplysninger. Som det ses af tabel 1 har KMD hhv. [20-40] pct. og [40-60] pct. markedsandel på markedet for salg af IT-løsninger til kommuner og regioner. Man kan opgøre markedsandelene på to måder, dels i forhold til alle typer IT-ydelser[22] og dels ift. IT-services.[23] KMD har således [20-40] pct. i forhold til alle IT-ydelser og [40-60] pct. i forhold til IT-service ydelser. De 5 største konkurrenter på dette marked har mellem [0-10] pct. markedsandel. KMD er således den største aktør på dette marked, uanset om man opgør det i forhold til alle typer IT-ydelser eller ift. IT-serviceydelser. Det skal hertil nævnes, at parterne oplyser, at KMD s omsætning på kritiske IT-løsninger til kommuner udgør ca. [40-60] pct. af den samlede omsætning på IT-løsninger til kommuner samt, at KMD har [80-100] pct. af markedet for kritiske IT-løsninger til kommunerne. KMD s omsætning for de kritiske IT-løsninger udgør ca. [20-30] pct. af KMD s samlede koncernomsætning.[24] Konkurrencestyrelsen vurderer, at KMD s markedsandel for salg af IT-løsninger til kommuner alene er noget højere end [20-40] pct.[25] Som det ses af tabel 1 har KMD en markedsandel på ca. [0-5] pct. på et eventuelt marked for salg af IT-løsninger til staten. De fem største konkurrenter på dette marked har markedsandele på mellem [0-25] pct. om det ses af tabel 1 har KMD en markedsandel på ca. [0-5] pct. på et eventuelt marked for salg af IT-løsninger til private i Danmark. De fire største konkurrenter på dette danske marked har markedsandele på mellem [0-30] pct. EQT-gruppens porteføljevirksomheder har ingen aktiviteter på det relevante marked. EQT-gruppen ejer dog et tysk selskab SAG GmbH, der tilbyder geografisk information, som til dels er relateret til IT service og software.[26] Ifølge anmelder er det eneste horisontale overlap mellem de i fusionen deltagende virksomheder overlappet mellem det tyske selskab SAG GmbH og KMD. Dette har ifølge anmelder minimal betydning. Vurdering Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne. Horisontale overlap

5 Hvis fusionerende virksomheder har samme type aktiviteter på samme relevante markeder, der berøres af fusionen, er der tale om overlap mellem dem, hvilket kan øge den fusionerende virksomheds styrke på dette marked ved at markedsandelen for den pågældende aktivitet øges. Markedsandelene i denne sag ændres ikke som følge af fusionen, idet KMD s markedsandele er de samme før fusionen som efter fusionen, da der ingen overlap er mellem de deltagende virksomheder. Dette skyldes, at EQT-gruppens porteføljevirksomheder ikke har nogen aktiviteter på IT-markedet. Det vurderes i denne forbindelse, at EQT-gruppens ejerskab af det tyske selskab SAG GmbH ikke har nogen betydning for vurderingen af fusionen. KMD s forhold til primærkunderne (kommunerne) Der kan muligvis opstå konkurrencemæssige problemer, når KMD overgår fra at være ejet af deres primære kunder (kommunerne, KL) til at være ejet af en privat investor. KMD har på flere områder på markedet for IT-løsninger til kommuner en stærk markedsstilling og for en række IT-løsningers tilfælde er KMD eneleverandør til kommunerne. Dette gør sig særligt gældende vedrørende de tidligere nævnte kritiske ITløsninger, hvor KMD (ifølge KL) er eneleverandør til de danske kommuner. Kommunerne er således afhængige af disse ydelser fra KMD og kan have svært ved at skifte leverandør. Denne eneleverandørstatus kan skabe konkurrenceproblemer i forhold til kunderne (kommunerne), som muligvis kan blive udnyttet af KMD som følge af KMD s eneleverandørstatus og IT-løsningernes kritiske karakter for kommunerne. De tidligere beskrevne elementer i Transitionsaftalen har bl.a. til formål at tage højde for de konkurrencemæssige betænkeligheder, der kan opstå som følge af ejerskiftet i KMD og KMD s eneleverandørstatus af kritiske IT-løsninger til kommunerne. Konkurrencestyrelsen bemærker, at selvom Transitionsaftalen forsøger at tage højde for problemstillingen vedrørende udnyttelse af dominerende stilling, vil et misbrug efterfølgende kunne vurderes efter konkurrencelovens 11. Forhold til konkurrenter Konkurrenter har brug for adgang til KMD s data og programmel for at kunne udvikle konkurrerende produkter. Transitionsaftalen, der kun vedrører de kritiske ITløsninger, indeholder bestemmelser om åbne standardiserede grænseflader, som må formodes at fremme konkurrenters mulighed for at kunne udvikle konkurrerende IT-løsninger, som kan kommunikere med de øvrige dele af KMD s kritiske IT-løsninger. Det fremgår af Transitionsaftalen, at KMD skal stille de standardiserede grænseflader, som KMD udvikler i medfør af aftalen, vederlagsfrit til rådighed for kommunerne og deres leverandører, eftersom KMD s betaling for vedligeholdelse og drift af de standardiserede grænseflader anses for indeholdt i de generelle vederlag, som kommunerne betaler for vedligeholdelse og drift i medfør af kundeaftalerne. For IT-løsninger, der ikke er omfattet af Transitionsaftalen, kan der være en risiko for, at KMD (over for konkurrenter) kan hæve priserne for at få adgang til KMD s grænseflader og data til et urimeligt højt niveau, dels i profitøjemed og dels for at hindre konkurrenter i at udvikle konkurrerende IT-løsninger. Denne problemstilling samt problemstillingen om eventuelt misbrug af dominans via f.eks. bundling blev også fremhævet i de høringssvar, Konkurrencestyrelsen har modtaget i høringsperioden. Anmelder har endvidere oplyst overfor Konkurrencestyrelsen, at den betaling, som KMD tager for at give adgang til data, alene er distributionsomkostninger, og disse er omkostningsbaseret i forhold til de leverancer, der bliver efterspurgt. I øvrigt vil problemstillingen vedrørende eventuelle misbrug af dominerende stilling efterfølgende kunne vurderes efter konkurrencelovens 11. Vertikale forbindelser Det fremgår af sagens oplysninger, at der er vertikale forbindelser eftersom flere virksomheder, i EQT-gruppens portefølje har behov for IT-relaterede services. KMD leverer bl.a. [x] og [x]. Derudover køber KMD [x]. Kun [x] af EQT-gruppens porteføljevirksomheder[27] er potentielle aftagere af KMD s IT-ydelser. Ingen af EQT-gruppens porteføljevirksomheder har en IT-virksomhed som deres hovedleverandør. Det vurderes derfor, at de vertikale forbindelser ikke er relevante for vurderingen af fusionen.

6 Øget udbud Konkurrencestyrelsen vurderer, at fusionen vil fremme konkurrencen, idet ændringen til privat ejerskab vurderes at medføre, at kommunerne i højere grad åbner op for alternative leverandører og vil sætte IT-kontrakter i udbud, som derved vil øge adgangen til markedet for KMD s konkurrenter. En høringspart har gjort opmærksom på, at KL ved transaktionen beholder KMD s ejendomme, hvilket kan skabe et forretningsmæssigt bånd imellem parterne, der kan være konkurrencemæssigt problematisk. Konkurrencestyrelsen vurderer, at fusionen ikke medfører en forværring af konkurrencesituationen som følge af lejeforholdet mellem KL og KMD. KL var inden fusionen ejer af KMD, hvilket alt andet lige må betragtes som et stærkere forretningsmæssigt bånd end et lejeforhold. Transitionsaftalen Det vurderes, at transaktionen ville kunne gennemføres uden transitionsaftalen. Det vurderes derfor, at aftalen ikke er objektiv nødvendig for fusionens gennemførelse.[28] Salget af KMD skyldes som ovenfor nævnt kravene i lov nr. 548 af 6. juni Anmelder har oplyst, at Transitionsaftalen indgik som en del af udbudsmaterialet i budproccesen for KMD, men hvis ingen købere ville acceptere Transitionsaftalen, ville KL være blevet tvunget til at sælge KMD uden aftalen, jf. lov nr. 548 af 6. juni Konkurrencestyrelsen vurderer derfor, at transaktionen ville kunne have været gennemført uden Transitionsaftalen, hvilket formentlig blot ville afspejle sig i transaktionsprisen. Det vurderes desuden, at aftalen helt overvejende er til gavn for sælger (KL), og at aftalen tildeler KL en status som særligt privilegeret køber af IT-ydelser hos KMD. Dette er to forhold, der som udgangspunkt gør, at aftalen ikke anses for nødvendig for fusionens gennemførelse, jf. Kommissionens meddelelse (2005/C 56/03) pkt. 17 og 34. Endvidere kan leverings- og købsforpligtelser, der tager sigte på at sikre hidtidige leverancer ifølge meddelelsens pkt. 33, kun være berettigede i op til fem år. Transitionsaftalen kan forlænges med fire år, så den gælder i alt ni år. Konkurrencestyrelsen vurderer derfor samlet, at Transitionsaftalen objektivt set ikke er nødvendig for fusionens gennemførelse og derfor ikke accessorisk. Konklusion Den anmeldte fusion godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. [1] ASP står for Applikation Service Provider. ASP-løsninger er et moderne udtryk for en totalleverance, hvorved en ITleverandør står for såvel drift, vedligeholdelse og undertiden udvikling af IT-løsninger til brugeren. På nær arbejdspladsudstyret befinder al hardware og software sig hos leverandøren, hvorfra det stilles til rådighed gennem en telekommunikationsforbindelse med den fornødne kapacitet og driftseffektivitet (kilde: [2] EQT-gruppen ejer det tyske selskab SAG GmbH, der delvis tilbyder IT-relaterede ydelser. [3] De kritiske IT-løsninger omfatter IT-systemer bag følgende kommunale områder: kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, syge- og barselsdagpenge, førtids- og folkepension, børne- og ægtefællebidrag og valgudskrivning. [4] Rådets Forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. [5] Af anmelder benævnt full scope supplier [6] Af anmelder benævnt proprietary source code [7] Enterprise Application Software (EAS) eller Enterprise Resource Planning (ERP). Moderne betegnelse for administrative IT-systemer, der systematiserer og nyttiggør de data, der indgår i virksomhedens administrative funktioner, f.eks. regnskabs-

7 , løn- og kundedatabaser. Tidligere anvendte betegnelser herfor er ADB (Administrativ Data Behandling) og administrativ edb. [8] De otte områder er administrative styring (økonomi, lønudbetaling, ledelsesinformation), fast ejendom, basale løsninger (infrastruktur komponenter, kreditorstyring, sikkerhed), dokumenthåndtering og sagshåndtering, sociale ydelser, arbejdsmarkedsværktøjer og ydelser på børne- og ungdomsområdet. [9] Business Process Outsourcing Services; BPO services er en kontrakt vedr. aktiviteter samt ansvarlighed vedr. særlige forretningsfunktioner eller -processer over for en tredjepart (tjenesteudbyder). [10] Jf. COMP/M.2609 HP/Compaq. [11] Jf. COMP/M.3216 Oracle/Peoplesoft. [12] Jf. COMP/&M.5301 Capgemini/BAS, COMP/M.5197 HP/EDS og COMP/M IBM/MaerskData/DMdata. [13] Rådets afgørelse af februar / /FI/LD/LKA [14] It-systemer til f.eks. lønadministration, økonomi, dokumenthåndtering mv. [15] It-systemer til f.eks. sociale pensioner, dagpenge, boligstøtte. [16] Jf. afgørelsens pkt. 90 Det relevante marked downstream kan overordnet afgrænses til markedet for levering af itløsninger til kommuner. Dette marked kan igen opdeles i to overordnede delmarkeder for henholdsvis administrative og fagspecifikke it-systemer. Det kan endvidere overvejes at underopdele disse yderligere, men i den konkrete sag vurderes det ikke som relevant at definere markederne mere detaljeret, da det ikke vil have indflydelse på vurderingen, om markederne er bredere eller snævrere. [17] Jf. pkt. 73ff [18] Sag M.3571, IBM/Maersk/DMdata, M.5301 Capgemini/BAS, M.3555, Hewlett-Packard/Synstar and M.3398, Hewlett Packard/Triaton. [19] Jf. pkt. 87 [20] Kilde: KMD financial figures and IDC (Denmark_IT_Vertical_2007). Total IT Spending. [21] Kilde: KMD financial figures and IDC (Denmark_IT_Vertical_2007). Total IT service spending. [22] Total IT Spending. [23] Total IT service spending. [24] KMD s samlede koncernomsætning udgjorde i 2007 [x] mio kr. KMD s samlede omsætning med kommunerne udgjorde i 2007 [x] mio. kr. KMD s omsætning for IT-løsninger i 2007 udgjorde [x] mio. kr. KMD s omsætning for kritiske IT-løsninger i 2007 udgjorde [x] mio. kr. [25] Anmelder oplyser, at det ikke har været muligt at fremskaffe oplysninger for et separat marked for salg af IT-løsninger til kommuner. Som det ses af note 24 er KMD s omsætning for IT-løsninger til kommuner [x] mio. kr. Anmelder har oplyst, at KMD s omsætning med regionerne udgør [x] mio. kr. Det vurderes, at markedet for salg af IT-løsninger til regioner udgør væsentligt mere end [x] mio kr. Det betyder, at KMD har en markedsandel på markedet for salg af IT-løsninger til regioner, der er væsentligt lavere end [x] pct. Anmelder har oplyst, at KMD s markedsandel for salg af IT-løsninger til både kommuner og regioner tilsammen er [x] pct. Det vurderes derfor, at KMD må have en markedsandel for salg af IT-løsninger til kommuner, der er noget højere end [x] pct.

8 [26] Dette selskab tilbyder, som en meget begrænset del af dets aktivitet, geografisk informationsservice, som delvist er relateret til IT-service og software. Disse aktiviteter er begrænset til support af SAG s kerneforretning, hvilket er produkter og services relateret til kabelnetværk til kabelselskaber, såsom servicesering, reparation og mindre byggearbejder. [27] [x] [28] Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03).

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD 28-03-2012 4/0120-0204-0194 TBJ/SEM PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 28. MARTS 2012 KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC Journal nr. 3:1120-0401-15/fødevarer-finans/che Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. DR og TV2 har den 20. juni 2001 anmeldt, at Tele Danmark Communications

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Udbudsplan for monopolområdet

Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplan for monopolområdet Morten Hass, KOMBIT 1 KOMBIT s mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommuner ved at Samle kommunal

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Journal nr. 3/1120-0301-0371/SEK/DRP Rådsmødet den 30. november 2005 Resumé 1. Ritzaus Bureau I/S (Ritzau) har anmeldt en aftale om levering af

Læs mere