Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S"

Transkript

1 Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar / /TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale om at overtage 85 pct. aktierne i IT-virksomheden KMD A/S (i det følgende omtalt som KMD). ATP overtager 15 pct. af aktierne i KMD. Salget af KMD sker bl.a. som konsekvens af kravene i lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 6. juni 2006). Lovens 16, stk. 1 medfører, at KMD og Kommune Holding A/S senest den 1. januar 2012 skal opfylde lovens bestemmelser, hvorefter kommunalt ejede selskaber skal have mindst 25 pct. privat kapital og højest må have 25 pct. salg til andre end kommuner. Fusionsparterne KMD er den største danskejede IT-virksomhed i Danmark. KMD ejes 100 pct. af Kommune Holding A/S, der ejes 100 pct. af Kommunernes Landsforening (i det følgende omtalt som KL). Selskabet er aktiv inden for en bred vifte af områder inden for IT med danske kommuner som den primære kundegruppe. KMD har også aktiviteter på det private marked inden for bl.a. outsourcing og ASP-løsninger[1]. KMD har følgende datterselskaber: Organisator A/S (100 pct.), KMD International A/S (100 pct.) og e-boks A/S (33,3 pct.), som alle overtages af EQT V Limited som følge af transaktionen. EQT V Limited foretager private equity investeringer i virksomheder i forskellige lande. EQT V Limited er en af ni kapitalfonde, der tilsammen indgår i EQT-gruppen, hvis porteføljevirksomheder er aktive inden for en lang række forskellige områder. EQT-gruppens danske portefølje består af virksomhederne Bodilsen, BTX Group, Cimbria, Dako og ISS. Ingen af disse er aktive inden for samme områder som KMD. Ud over investeringer i Danmark har EQT-gruppen investeret i virksomheder i Kina, Finland, Tyskland, Sverige og Storbritannien.[2] ATP er en selvejende institution, hvis hovedaktivitet er at være pensionsselskab. ATP er bl.a. aktiv inden for private equity investeringer. Transaktionen EQT V Limited har i forbindelse med overtagelsen etableret selskabet KMD Holding A/S. KMD Holding A/S og Kommune Holding A/S har indgået en aftale om, at KMD Holding A/S overtager 100 pct. af Kommune Holding A/S s aktier i KMD. ATP overtager ved transaktionens afslutning - gennem ATP Private Equity Partners II K/S og via Venture Partners Fond I K/S - 15 pct. af aktierne i KMD Holding A/S. EQT V Limited overtager de resterende 85 pct. af aktierne og vil dermed have kontrol med KMD. Parterne har i forbindelse med fusionen indgået en aftale (benævnt Transitionsaftalen ) vedrørende en række kritiske ITløsninger[3], som er nødvendige for kommunernes varetagelse af lovgivningsmæssigt fastsatte forpligtelser, bl.a. vedr. beregning og udbetaling af sociale ydelser, og hvor KMD er eneleverandør. Aftalen indeholder bl.a. et tidsbegrænset prisloft og øget mulighed for konkurrenters adgang til KMD s de kritiske ITløsninger med henblik på, at konkurrenter kan udvikle konkurrerende IT-løsninger. Aftalen skal ligeledes sikre, at kommunerne oplever kontinuitet i KMD s udvikling af de kritiske IT-løsninger. Aftalen skal således sikre, at kommunerne ikke stilles ringere end før fusionen, fsva. serviceniveau, forsyningssikkerhed, prisudvikling samt øge muligheden for, at der fremadrettet kommer konkurrence på markedet for kritiske IT-løsninger. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er KMD og EQT V Limited. KMD s koncernomsætning i 2007 i EU var [x] mio. euro og EQTgruppens omsætning i 2007 i EU var [x] mio. euro. Parternes omsætning overstiger dermed grænserne i EFfusionsforordningen[4] art. 1, stk. 2, og fusionen har derfor fællesskabsdimension.

2 Fusionen er dog efter parternes anmodning blevet henvist til behandling hos de danske konkurrencemyndigheder efter reglerne i EF-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4. Konkurrencestyrelsen modtog henvisningen fra Kommissionen den 6. februar Parterne indsendte anmeldelse til Konkurrencestyrelsen den 6. februar KMD s omsætning i Danmark var i 2007 [x] mio. euro og EQT-gruppens omsætning i Danmark i 2007 var [x] mio. euro. De deltagende virksomheders omsætning overstiger dermed også omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, og EQT V Limited får kontrol med KMD s drift, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 3. Overtagelsen udgør derfor en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at den skal anmeldes, jf. 12 b, stk. 1, og ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. 12 c, stk. 5. Høring Konkurrencestyrelsen har foretaget en markedshøring af fusionen inkl. transitionsaftalen i perioden 6. februar til 18. februar, hvilket gav anledning til enkelte bemærkninger. De problemstillinger som Konkurrencestyrelsen har fundet relevante behandles i afsnittet Vurdering nedenfor. Alle høringssvar var overordnet positive overfor, at KMD bliver overtaget af en privat ejer. Markedsbeskrivelse KMD s aktiviteter KMD har aktiviteter inden for både salg til offentlige og private kunder. KMD s aktiviteter består i at være totalleverandør[5] af IT-relaterede services og produkter, primært rettet mod den offentlige sektor. Anmelder oplyser, at kun ca. [0-15] pct. af KMD s samlede omsætning kommer fra det private marked. KMD s aktiviteter for så vidt angår salg til offentlige kunder er primært baseret på salg af ASP-løsninger baseret såvel på KMD s kildekode[6] og på tredjepartsteknologi, såsom SAP s (EAS[7]) platform. KMD s ASP-løsninger dækker otte områder inden for den offentlige sektor.[8] Generelt giver KMD s ASP-løsninger mulighed for beregninger for slutbrugeren (sagsbehandleren, chefen eller borgeren) vedrørende bl.a. service og support, vedligeholdelse og output services (print og mail). KMD s aktiviteter for så vidt angår salg til private kunder består primært af IT-outsourcing og ASP-løsninger (som står for [40-50] pct. henholdsvis [40-50] pct. af KMD s omsætning fra salg til private). Ud over KMD s ASP-løsninger tilbyder KMD IT-outsourcing services til både den offentlige og den private sektor. Derudover tilbyder KMD BPO services[9] inden for lønadministration, IT-konsulentservices, brugerspecifik software udviklingsservices og endelig ASP-løsninger målrettet danske fagforeninger og a-kasser gennem KMD s datterselskab Organisator A/S. KMD ejer 33 pct. af aktierne i e-boks A/S, der tilbyder sikker internetbaseret opbevaring af dokumenter. EQT-gruppen ejer selskabet SAG GmbH i Tyskland, der tilbyder geografisk information, som delvist er relateret til IT-service og software. Ingen andre af EQT s porteføljevirksomheder har aktiviteter på markedet for IT-relateret service og produkter. ATP bliver ejer af 15 pct. af aktierne i KMD og har derfor ingen kontrol med KMD, hvorfor ATP s aktiviteter ikke er relevante for vurderingen i denne sag. Det relevante produktmarked og geografiske marked Produktmarkedet Anmelder anfører, at markedet overordnet kan opdeles i to markeder: markedet for levering af IT-ydelser til private og markedet for IT-ydelser til det offentlige. Det sidste marked kan efter anmelders opfattelse opdeles yderligere i IT-ydelser til kommuner/regioner og IT-ydelser til staten.

3 For så vidt angår den offentlige sektor har anmelder anført, at de to markeder for IT-løsninger til kommuner henholdsvis ITløsninger til regioner er ét og samme marked. For så vidt angår den private sektor er det anmelders opfattelse, at det relevante marked overordnet bør opdeles i markedet for computer hardware, markedet for computer software og markedet for IT-services. Kommissionen har i tidligere sager indikeret, at produktmarkedet inden for IT-sektoren kan afgrænses til markedet for computer hardware[10], markedet for computer software[11] og markedet for IT-services[12]. Kommissionen har endvidere indikeret, at disse markeder kan opdeles yderligere i delmarkeder. Kommissionen har ikke sondret mellem levering af ITydelser til private og IT-ydelser til det offentlige. Dog har Kommissionen ladet den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked inden for IT-sektoren stå åben. I KMD/SAP-sagen[13] anså Konkurrencerådet det relevante marked for KMD s aktiviteter rettet mod den offentlige sektor for at være markedet for levering af IT-løsninger til danske kommuner. Dette marked omfatter alle IT-løsninger til kommunerne, inkl. hardware, software og IT-service. Ifølge KMD/SAP-sagen kunne markedet for levering af IT-løsninger yderligere opdeles i to overordnede delmarkeder for administrative[14] henholdsvis fagspecifikke[15] IT-systemer.[16] Det overvejedes at underopdele disse yderligere, men dette fandtes ikke relevant i den pågældende sag, da det ikke havde indflydelse på vurderingen af sagen. Konkurrencestyrelsen finder i denne sag ikke anledning til afvige fra tidligere praksis. Det lægges herved til grund, at markedsforholdene ikke har ændret sig væsentligt i forhold til KMD/SAP-sagen fra Af KMD/SAP-sagen fremgår, at kommunerne benyttede sig af ca. 500 forskellige IT-produkter/IT-systemer, og at langt størstedelen af de ca. 500 IT-produkter/IT-systemer udfører helt specifikke opgaver og ikke kan erstatte hinanden indbyrdes[17]. F.eks. vil et program til elektronisk sags- og dokumenthåndtering ikke kunne erstatte et program til sociale ydelser eller et lønprogram. Disse systemer inddeltes som nævnt i to grupper (fagspecifikke og adminstrative). Adgang til det kommunale IT-marked var i KMD/SAP-sagen begrænset til de lovgivningsmæssige forhold, som kommunerne administrerede. Det var en forudsætning, at leverandørerne rådede over såvel fornødent programmel som relevant knowhow. Adgang til markedet krævede også garanti for en omsætning af en vis størrelse, idet det var forbundet med betydelige omkostninger for leverandørerne at tilpasse standard IT-løsninger til de særlige kommunale forhold. Da det lægges til grund, at disse forhold også gør sig gældende på markedet i dag, kan der formentlig også i denne sag afgrænses et særskilt relevant produktmarked for IT-løsninger til kommuner. Ligeledes kan dette marked formentlig opdeles yderligere i et marked for fagspecifikke og administrative systemer. Det fremgår af denne sags oplysninger, at KMD er eneleverandør af en række kritiske IT-løsninger til kommunerne. Dette samt behovet for at indgå transitionsaftalen taler for, at der kan være tale om et selvstændigt marked for kritiske IT-løsninger til kommuner. Det kan derfor overvejes at opdele det fagspecifikke område yderligere, men det vil ikke blive undersøgt yderligere i denne sag, da det ikke vurderes relevant for vurderingen af fusionen. Da KMD også er aktiv inden for andre markeder end markedet for salg af IT-løsninger til kommuner, vil der formentlig kunne afgrænses andre relevante markeder for salg af IT-løsninger til regioner, stat og private. Endvidere kan det alternativt overvejes at opdele de enkelte markeder i forskellige produktsegmenter (såsom computer hardware, computer software og IT-service), jf. Kommissionens praksis. Det vurderes dog, at den endelige markedsafgrænsning i denne sag kan stå åben, da det ikke har nogen betydning for vurderingen af fusionen. Geografisk marked Kommissionen har tidligere ladet den endelige geografiske afgrænsning af markedet for IT-ydelser stå åben.[18] For så vidt angår salg af computer hardware og computer software, har Kommissionen tidligere indikeret, at disse markeder skal afgrænses til mindst det europæiske område (EØS). Konkurrencerådet har i KMD/SAP-sagen anset markedet for IT-løsninger til kommuner for at være nationalt[19].

4 Konkurrencestyrelsen finder ikke anledning til at afvige fra praksis i denne sag, og markedet for IT-løsninger til kommuner kan formentlig afgrænses nationalt, mens salg af IT-løsninger til private formentlig kan afgrænses globalt eller i det mindste til EØS området. Den endelige geografiske afgrænsning lades dog åben, da det ikke vurderes relevant for vurderingen af fusionen. Den endelige geografiske afgrænsning vedr. salg af IT-løsninger til regioner og stat, lades ligeledes åben. Parternes stilling på det relevante marked KMD har salg til forskellige kundegrupper, hvilket fremgår af tabel 1. Tabel 1: KMD s anslåede markedsandele KMDs anslåede markedsandel ift. et dansk marked IT-ydelser til kommuner og regioner [20-40] pct.[20] (ift. alle IT-ydelser) IT-ydelser til kommuner og regioner [40-60] pct.[21](ift. IT-service-ydelser) Kritiske IT-ydelser til kommuner IT-ydelser til staten [80-100] pct. [0-5] pct. IT-ydelser til private [0-5] pct. Kilde: Oplysningerne i tabellen er anmelders egne oplysninger. Som det ses af tabel 1 har KMD hhv. [20-40] pct. og [40-60] pct. markedsandel på markedet for salg af IT-løsninger til kommuner og regioner. Man kan opgøre markedsandelene på to måder, dels i forhold til alle typer IT-ydelser[22] og dels ift. IT-services.[23] KMD har således [20-40] pct. i forhold til alle IT-ydelser og [40-60] pct. i forhold til IT-service ydelser. De 5 største konkurrenter på dette marked har mellem [0-10] pct. markedsandel. KMD er således den største aktør på dette marked, uanset om man opgør det i forhold til alle typer IT-ydelser eller ift. IT-serviceydelser. Det skal hertil nævnes, at parterne oplyser, at KMD s omsætning på kritiske IT-løsninger til kommuner udgør ca. [40-60] pct. af den samlede omsætning på IT-løsninger til kommuner samt, at KMD har [80-100] pct. af markedet for kritiske IT-løsninger til kommunerne. KMD s omsætning for de kritiske IT-løsninger udgør ca. [20-30] pct. af KMD s samlede koncernomsætning.[24] Konkurrencestyrelsen vurderer, at KMD s markedsandel for salg af IT-løsninger til kommuner alene er noget højere end [20-40] pct.[25] Som det ses af tabel 1 har KMD en markedsandel på ca. [0-5] pct. på et eventuelt marked for salg af IT-løsninger til staten. De fem største konkurrenter på dette marked har markedsandele på mellem [0-25] pct. om det ses af tabel 1 har KMD en markedsandel på ca. [0-5] pct. på et eventuelt marked for salg af IT-løsninger til private i Danmark. De fire største konkurrenter på dette danske marked har markedsandele på mellem [0-30] pct. EQT-gruppens porteføljevirksomheder har ingen aktiviteter på det relevante marked. EQT-gruppen ejer dog et tysk selskab SAG GmbH, der tilbyder geografisk information, som til dels er relateret til IT service og software.[26] Ifølge anmelder er det eneste horisontale overlap mellem de i fusionen deltagende virksomheder overlappet mellem det tyske selskab SAG GmbH og KMD. Dette har ifølge anmelder minimal betydning. Vurdering Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne. Horisontale overlap

5 Hvis fusionerende virksomheder har samme type aktiviteter på samme relevante markeder, der berøres af fusionen, er der tale om overlap mellem dem, hvilket kan øge den fusionerende virksomheds styrke på dette marked ved at markedsandelen for den pågældende aktivitet øges. Markedsandelene i denne sag ændres ikke som følge af fusionen, idet KMD s markedsandele er de samme før fusionen som efter fusionen, da der ingen overlap er mellem de deltagende virksomheder. Dette skyldes, at EQT-gruppens porteføljevirksomheder ikke har nogen aktiviteter på IT-markedet. Det vurderes i denne forbindelse, at EQT-gruppens ejerskab af det tyske selskab SAG GmbH ikke har nogen betydning for vurderingen af fusionen. KMD s forhold til primærkunderne (kommunerne) Der kan muligvis opstå konkurrencemæssige problemer, når KMD overgår fra at være ejet af deres primære kunder (kommunerne, KL) til at være ejet af en privat investor. KMD har på flere områder på markedet for IT-løsninger til kommuner en stærk markedsstilling og for en række IT-løsningers tilfælde er KMD eneleverandør til kommunerne. Dette gør sig særligt gældende vedrørende de tidligere nævnte kritiske ITløsninger, hvor KMD (ifølge KL) er eneleverandør til de danske kommuner. Kommunerne er således afhængige af disse ydelser fra KMD og kan have svært ved at skifte leverandør. Denne eneleverandørstatus kan skabe konkurrenceproblemer i forhold til kunderne (kommunerne), som muligvis kan blive udnyttet af KMD som følge af KMD s eneleverandørstatus og IT-løsningernes kritiske karakter for kommunerne. De tidligere beskrevne elementer i Transitionsaftalen har bl.a. til formål at tage højde for de konkurrencemæssige betænkeligheder, der kan opstå som følge af ejerskiftet i KMD og KMD s eneleverandørstatus af kritiske IT-løsninger til kommunerne. Konkurrencestyrelsen bemærker, at selvom Transitionsaftalen forsøger at tage højde for problemstillingen vedrørende udnyttelse af dominerende stilling, vil et misbrug efterfølgende kunne vurderes efter konkurrencelovens 11. Forhold til konkurrenter Konkurrenter har brug for adgang til KMD s data og programmel for at kunne udvikle konkurrerende produkter. Transitionsaftalen, der kun vedrører de kritiske ITløsninger, indeholder bestemmelser om åbne standardiserede grænseflader, som må formodes at fremme konkurrenters mulighed for at kunne udvikle konkurrerende IT-løsninger, som kan kommunikere med de øvrige dele af KMD s kritiske IT-løsninger. Det fremgår af Transitionsaftalen, at KMD skal stille de standardiserede grænseflader, som KMD udvikler i medfør af aftalen, vederlagsfrit til rådighed for kommunerne og deres leverandører, eftersom KMD s betaling for vedligeholdelse og drift af de standardiserede grænseflader anses for indeholdt i de generelle vederlag, som kommunerne betaler for vedligeholdelse og drift i medfør af kundeaftalerne. For IT-løsninger, der ikke er omfattet af Transitionsaftalen, kan der være en risiko for, at KMD (over for konkurrenter) kan hæve priserne for at få adgang til KMD s grænseflader og data til et urimeligt højt niveau, dels i profitøjemed og dels for at hindre konkurrenter i at udvikle konkurrerende IT-løsninger. Denne problemstilling samt problemstillingen om eventuelt misbrug af dominans via f.eks. bundling blev også fremhævet i de høringssvar, Konkurrencestyrelsen har modtaget i høringsperioden. Anmelder har endvidere oplyst overfor Konkurrencestyrelsen, at den betaling, som KMD tager for at give adgang til data, alene er distributionsomkostninger, og disse er omkostningsbaseret i forhold til de leverancer, der bliver efterspurgt. I øvrigt vil problemstillingen vedrørende eventuelle misbrug af dominerende stilling efterfølgende kunne vurderes efter konkurrencelovens 11. Vertikale forbindelser Det fremgår af sagens oplysninger, at der er vertikale forbindelser eftersom flere virksomheder, i EQT-gruppens portefølje har behov for IT-relaterede services. KMD leverer bl.a. [x] og [x]. Derudover køber KMD [x]. Kun [x] af EQT-gruppens porteføljevirksomheder[27] er potentielle aftagere af KMD s IT-ydelser. Ingen af EQT-gruppens porteføljevirksomheder har en IT-virksomhed som deres hovedleverandør. Det vurderes derfor, at de vertikale forbindelser ikke er relevante for vurderingen af fusionen.

6 Øget udbud Konkurrencestyrelsen vurderer, at fusionen vil fremme konkurrencen, idet ændringen til privat ejerskab vurderes at medføre, at kommunerne i højere grad åbner op for alternative leverandører og vil sætte IT-kontrakter i udbud, som derved vil øge adgangen til markedet for KMD s konkurrenter. En høringspart har gjort opmærksom på, at KL ved transaktionen beholder KMD s ejendomme, hvilket kan skabe et forretningsmæssigt bånd imellem parterne, der kan være konkurrencemæssigt problematisk. Konkurrencestyrelsen vurderer, at fusionen ikke medfører en forværring af konkurrencesituationen som følge af lejeforholdet mellem KL og KMD. KL var inden fusionen ejer af KMD, hvilket alt andet lige må betragtes som et stærkere forretningsmæssigt bånd end et lejeforhold. Transitionsaftalen Det vurderes, at transaktionen ville kunne gennemføres uden transitionsaftalen. Det vurderes derfor, at aftalen ikke er objektiv nødvendig for fusionens gennemførelse.[28] Salget af KMD skyldes som ovenfor nævnt kravene i lov nr. 548 af 6. juni Anmelder har oplyst, at Transitionsaftalen indgik som en del af udbudsmaterialet i budproccesen for KMD, men hvis ingen købere ville acceptere Transitionsaftalen, ville KL være blevet tvunget til at sælge KMD uden aftalen, jf. lov nr. 548 af 6. juni Konkurrencestyrelsen vurderer derfor, at transaktionen ville kunne have været gennemført uden Transitionsaftalen, hvilket formentlig blot ville afspejle sig i transaktionsprisen. Det vurderes desuden, at aftalen helt overvejende er til gavn for sælger (KL), og at aftalen tildeler KL en status som særligt privilegeret køber af IT-ydelser hos KMD. Dette er to forhold, der som udgangspunkt gør, at aftalen ikke anses for nødvendig for fusionens gennemførelse, jf. Kommissionens meddelelse (2005/C 56/03) pkt. 17 og 34. Endvidere kan leverings- og købsforpligtelser, der tager sigte på at sikre hidtidige leverancer ifølge meddelelsens pkt. 33, kun være berettigede i op til fem år. Transitionsaftalen kan forlænges med fire år, så den gælder i alt ni år. Konkurrencestyrelsen vurderer derfor samlet, at Transitionsaftalen objektivt set ikke er nødvendig for fusionens gennemførelse og derfor ikke accessorisk. Konklusion Den anmeldte fusion godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. [1] ASP står for Applikation Service Provider. ASP-løsninger er et moderne udtryk for en totalleverance, hvorved en ITleverandør står for såvel drift, vedligeholdelse og undertiden udvikling af IT-løsninger til brugeren. På nær arbejdspladsudstyret befinder al hardware og software sig hos leverandøren, hvorfra det stilles til rådighed gennem en telekommunikationsforbindelse med den fornødne kapacitet og driftseffektivitet (kilde: [2] EQT-gruppen ejer det tyske selskab SAG GmbH, der delvis tilbyder IT-relaterede ydelser. [3] De kritiske IT-løsninger omfatter IT-systemer bag følgende kommunale områder: kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, syge- og barselsdagpenge, førtids- og folkepension, børne- og ægtefællebidrag og valgudskrivning. [4] Rådets Forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. [5] Af anmelder benævnt full scope supplier [6] Af anmelder benævnt proprietary source code [7] Enterprise Application Software (EAS) eller Enterprise Resource Planning (ERP). Moderne betegnelse for administrative IT-systemer, der systematiserer og nyttiggør de data, der indgår i virksomhedens administrative funktioner, f.eks. regnskabs-

7 , løn- og kundedatabaser. Tidligere anvendte betegnelser herfor er ADB (Administrativ Data Behandling) og administrativ edb. [8] De otte områder er administrative styring (økonomi, lønudbetaling, ledelsesinformation), fast ejendom, basale løsninger (infrastruktur komponenter, kreditorstyring, sikkerhed), dokumenthåndtering og sagshåndtering, sociale ydelser, arbejdsmarkedsværktøjer og ydelser på børne- og ungdomsområdet. [9] Business Process Outsourcing Services; BPO services er en kontrakt vedr. aktiviteter samt ansvarlighed vedr. særlige forretningsfunktioner eller -processer over for en tredjepart (tjenesteudbyder). [10] Jf. COMP/M.2609 HP/Compaq. [11] Jf. COMP/M.3216 Oracle/Peoplesoft. [12] Jf. COMP/&M.5301 Capgemini/BAS, COMP/M.5197 HP/EDS og COMP/M IBM/MaerskData/DMdata. [13] Rådets afgørelse af februar / /FI/LD/LKA [14] It-systemer til f.eks. lønadministration, økonomi, dokumenthåndtering mv. [15] It-systemer til f.eks. sociale pensioner, dagpenge, boligstøtte. [16] Jf. afgørelsens pkt. 90 Det relevante marked downstream kan overordnet afgrænses til markedet for levering af itløsninger til kommuner. Dette marked kan igen opdeles i to overordnede delmarkeder for henholdsvis administrative og fagspecifikke it-systemer. Det kan endvidere overvejes at underopdele disse yderligere, men i den konkrete sag vurderes det ikke som relevant at definere markederne mere detaljeret, da det ikke vil have indflydelse på vurderingen, om markederne er bredere eller snævrere. [17] Jf. pkt. 73ff [18] Sag M.3571, IBM/Maersk/DMdata, M.5301 Capgemini/BAS, M.3555, Hewlett-Packard/Synstar and M.3398, Hewlett Packard/Triaton. [19] Jf. pkt. 87 [20] Kilde: KMD financial figures and IDC (Denmark_IT_Vertical_2007). Total IT Spending. [21] Kilde: KMD financial figures and IDC (Denmark_IT_Vertical_2007). Total IT service spending. [22] Total IT Spending. [23] Total IT service spending. [24] KMD s samlede koncernomsætning udgjorde i 2007 [x] mio kr. KMD s samlede omsætning med kommunerne udgjorde i 2007 [x] mio. kr. KMD s omsætning for IT-løsninger i 2007 udgjorde [x] mio. kr. KMD s omsætning for kritiske IT-løsninger i 2007 udgjorde [x] mio. kr. [25] Anmelder oplyser, at det ikke har været muligt at fremskaffe oplysninger for et separat marked for salg af IT-løsninger til kommuner. Som det ses af note 24 er KMD s omsætning for IT-løsninger til kommuner [x] mio. kr. Anmelder har oplyst, at KMD s omsætning med regionerne udgør [x] mio. kr. Det vurderes, at markedet for salg af IT-løsninger til regioner udgør væsentligt mere end [x] mio kr. Det betyder, at KMD har en markedsandel på markedet for salg af IT-løsninger til regioner, der er væsentligt lavere end [x] pct. Anmelder har oplyst, at KMD s markedsandel for salg af IT-løsninger til både kommuner og regioner tilsammen er [x] pct. Det vurderes derfor, at KMD må have en markedsandel for salg af IT-løsninger til kommuner, der er noget højere end [x] pct.

8 [26] Dette selskab tilbyder, som en meget begrænset del af dets aktivitet, geografisk informationsservice, som delvist er relateret til IT-service og software. Disse aktiviteter er begrænset til support af SAG s kerneforretning, hvilket er produkter og services relateret til kabelnetværk til kabelselskaber, såsom servicesering, reparation og mindre byggearbejder. [27] [x] [28] Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03).

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere