Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S"

Transkript

1 Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar / /TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale om at overtage 85 pct. aktierne i IT-virksomheden KMD A/S (i det følgende omtalt som KMD). ATP overtager 15 pct. af aktierne i KMD. Salget af KMD sker bl.a. som konsekvens af kravene i lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 6. juni 2006). Lovens 16, stk. 1 medfører, at KMD og Kommune Holding A/S senest den 1. januar 2012 skal opfylde lovens bestemmelser, hvorefter kommunalt ejede selskaber skal have mindst 25 pct. privat kapital og højest må have 25 pct. salg til andre end kommuner. Fusionsparterne KMD er den største danskejede IT-virksomhed i Danmark. KMD ejes 100 pct. af Kommune Holding A/S, der ejes 100 pct. af Kommunernes Landsforening (i det følgende omtalt som KL). Selskabet er aktiv inden for en bred vifte af områder inden for IT med danske kommuner som den primære kundegruppe. KMD har også aktiviteter på det private marked inden for bl.a. outsourcing og ASP-løsninger[1]. KMD har følgende datterselskaber: Organisator A/S (100 pct.), KMD International A/S (100 pct.) og e-boks A/S (33,3 pct.), som alle overtages af EQT V Limited som følge af transaktionen. EQT V Limited foretager private equity investeringer i virksomheder i forskellige lande. EQT V Limited er en af ni kapitalfonde, der tilsammen indgår i EQT-gruppen, hvis porteføljevirksomheder er aktive inden for en lang række forskellige områder. EQT-gruppens danske portefølje består af virksomhederne Bodilsen, BTX Group, Cimbria, Dako og ISS. Ingen af disse er aktive inden for samme områder som KMD. Ud over investeringer i Danmark har EQT-gruppen investeret i virksomheder i Kina, Finland, Tyskland, Sverige og Storbritannien.[2] ATP er en selvejende institution, hvis hovedaktivitet er at være pensionsselskab. ATP er bl.a. aktiv inden for private equity investeringer. Transaktionen EQT V Limited har i forbindelse med overtagelsen etableret selskabet KMD Holding A/S. KMD Holding A/S og Kommune Holding A/S har indgået en aftale om, at KMD Holding A/S overtager 100 pct. af Kommune Holding A/S s aktier i KMD. ATP overtager ved transaktionens afslutning - gennem ATP Private Equity Partners II K/S og via Venture Partners Fond I K/S - 15 pct. af aktierne i KMD Holding A/S. EQT V Limited overtager de resterende 85 pct. af aktierne og vil dermed have kontrol med KMD. Parterne har i forbindelse med fusionen indgået en aftale (benævnt Transitionsaftalen ) vedrørende en række kritiske ITløsninger[3], som er nødvendige for kommunernes varetagelse af lovgivningsmæssigt fastsatte forpligtelser, bl.a. vedr. beregning og udbetaling af sociale ydelser, og hvor KMD er eneleverandør. Aftalen indeholder bl.a. et tidsbegrænset prisloft og øget mulighed for konkurrenters adgang til KMD s de kritiske ITløsninger med henblik på, at konkurrenter kan udvikle konkurrerende IT-løsninger. Aftalen skal ligeledes sikre, at kommunerne oplever kontinuitet i KMD s udvikling af de kritiske IT-løsninger. Aftalen skal således sikre, at kommunerne ikke stilles ringere end før fusionen, fsva. serviceniveau, forsyningssikkerhed, prisudvikling samt øge muligheden for, at der fremadrettet kommer konkurrence på markedet for kritiske IT-løsninger. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er KMD og EQT V Limited. KMD s koncernomsætning i 2007 i EU var [x] mio. euro og EQTgruppens omsætning i 2007 i EU var [x] mio. euro. Parternes omsætning overstiger dermed grænserne i EFfusionsforordningen[4] art. 1, stk. 2, og fusionen har derfor fællesskabsdimension.

2 Fusionen er dog efter parternes anmodning blevet henvist til behandling hos de danske konkurrencemyndigheder efter reglerne i EF-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4. Konkurrencestyrelsen modtog henvisningen fra Kommissionen den 6. februar Parterne indsendte anmeldelse til Konkurrencestyrelsen den 6. februar KMD s omsætning i Danmark var i 2007 [x] mio. euro og EQT-gruppens omsætning i Danmark i 2007 var [x] mio. euro. De deltagende virksomheders omsætning overstiger dermed også omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, og EQT V Limited får kontrol med KMD s drift, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 3. Overtagelsen udgør derfor en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at den skal anmeldes, jf. 12 b, stk. 1, og ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. 12 c, stk. 5. Høring Konkurrencestyrelsen har foretaget en markedshøring af fusionen inkl. transitionsaftalen i perioden 6. februar til 18. februar, hvilket gav anledning til enkelte bemærkninger. De problemstillinger som Konkurrencestyrelsen har fundet relevante behandles i afsnittet Vurdering nedenfor. Alle høringssvar var overordnet positive overfor, at KMD bliver overtaget af en privat ejer. Markedsbeskrivelse KMD s aktiviteter KMD har aktiviteter inden for både salg til offentlige og private kunder. KMD s aktiviteter består i at være totalleverandør[5] af IT-relaterede services og produkter, primært rettet mod den offentlige sektor. Anmelder oplyser, at kun ca. [0-15] pct. af KMD s samlede omsætning kommer fra det private marked. KMD s aktiviteter for så vidt angår salg til offentlige kunder er primært baseret på salg af ASP-løsninger baseret såvel på KMD s kildekode[6] og på tredjepartsteknologi, såsom SAP s (EAS[7]) platform. KMD s ASP-løsninger dækker otte områder inden for den offentlige sektor.[8] Generelt giver KMD s ASP-løsninger mulighed for beregninger for slutbrugeren (sagsbehandleren, chefen eller borgeren) vedrørende bl.a. service og support, vedligeholdelse og output services (print og mail). KMD s aktiviteter for så vidt angår salg til private kunder består primært af IT-outsourcing og ASP-løsninger (som står for [40-50] pct. henholdsvis [40-50] pct. af KMD s omsætning fra salg til private). Ud over KMD s ASP-løsninger tilbyder KMD IT-outsourcing services til både den offentlige og den private sektor. Derudover tilbyder KMD BPO services[9] inden for lønadministration, IT-konsulentservices, brugerspecifik software udviklingsservices og endelig ASP-løsninger målrettet danske fagforeninger og a-kasser gennem KMD s datterselskab Organisator A/S. KMD ejer 33 pct. af aktierne i e-boks A/S, der tilbyder sikker internetbaseret opbevaring af dokumenter. EQT-gruppen ejer selskabet SAG GmbH i Tyskland, der tilbyder geografisk information, som delvist er relateret til IT-service og software. Ingen andre af EQT s porteføljevirksomheder har aktiviteter på markedet for IT-relateret service og produkter. ATP bliver ejer af 15 pct. af aktierne i KMD og har derfor ingen kontrol med KMD, hvorfor ATP s aktiviteter ikke er relevante for vurderingen i denne sag. Det relevante produktmarked og geografiske marked Produktmarkedet Anmelder anfører, at markedet overordnet kan opdeles i to markeder: markedet for levering af IT-ydelser til private og markedet for IT-ydelser til det offentlige. Det sidste marked kan efter anmelders opfattelse opdeles yderligere i IT-ydelser til kommuner/regioner og IT-ydelser til staten.

3 For så vidt angår den offentlige sektor har anmelder anført, at de to markeder for IT-løsninger til kommuner henholdsvis ITløsninger til regioner er ét og samme marked. For så vidt angår den private sektor er det anmelders opfattelse, at det relevante marked overordnet bør opdeles i markedet for computer hardware, markedet for computer software og markedet for IT-services. Kommissionen har i tidligere sager indikeret, at produktmarkedet inden for IT-sektoren kan afgrænses til markedet for computer hardware[10], markedet for computer software[11] og markedet for IT-services[12]. Kommissionen har endvidere indikeret, at disse markeder kan opdeles yderligere i delmarkeder. Kommissionen har ikke sondret mellem levering af ITydelser til private og IT-ydelser til det offentlige. Dog har Kommissionen ladet den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked inden for IT-sektoren stå åben. I KMD/SAP-sagen[13] anså Konkurrencerådet det relevante marked for KMD s aktiviteter rettet mod den offentlige sektor for at være markedet for levering af IT-løsninger til danske kommuner. Dette marked omfatter alle IT-løsninger til kommunerne, inkl. hardware, software og IT-service. Ifølge KMD/SAP-sagen kunne markedet for levering af IT-løsninger yderligere opdeles i to overordnede delmarkeder for administrative[14] henholdsvis fagspecifikke[15] IT-systemer.[16] Det overvejedes at underopdele disse yderligere, men dette fandtes ikke relevant i den pågældende sag, da det ikke havde indflydelse på vurderingen af sagen. Konkurrencestyrelsen finder i denne sag ikke anledning til afvige fra tidligere praksis. Det lægges herved til grund, at markedsforholdene ikke har ændret sig væsentligt i forhold til KMD/SAP-sagen fra Af KMD/SAP-sagen fremgår, at kommunerne benyttede sig af ca. 500 forskellige IT-produkter/IT-systemer, og at langt størstedelen af de ca. 500 IT-produkter/IT-systemer udfører helt specifikke opgaver og ikke kan erstatte hinanden indbyrdes[17]. F.eks. vil et program til elektronisk sags- og dokumenthåndtering ikke kunne erstatte et program til sociale ydelser eller et lønprogram. Disse systemer inddeltes som nævnt i to grupper (fagspecifikke og adminstrative). Adgang til det kommunale IT-marked var i KMD/SAP-sagen begrænset til de lovgivningsmæssige forhold, som kommunerne administrerede. Det var en forudsætning, at leverandørerne rådede over såvel fornødent programmel som relevant knowhow. Adgang til markedet krævede også garanti for en omsætning af en vis størrelse, idet det var forbundet med betydelige omkostninger for leverandørerne at tilpasse standard IT-løsninger til de særlige kommunale forhold. Da det lægges til grund, at disse forhold også gør sig gældende på markedet i dag, kan der formentlig også i denne sag afgrænses et særskilt relevant produktmarked for IT-løsninger til kommuner. Ligeledes kan dette marked formentlig opdeles yderligere i et marked for fagspecifikke og administrative systemer. Det fremgår af denne sags oplysninger, at KMD er eneleverandør af en række kritiske IT-løsninger til kommunerne. Dette samt behovet for at indgå transitionsaftalen taler for, at der kan være tale om et selvstændigt marked for kritiske IT-løsninger til kommuner. Det kan derfor overvejes at opdele det fagspecifikke område yderligere, men det vil ikke blive undersøgt yderligere i denne sag, da det ikke vurderes relevant for vurderingen af fusionen. Da KMD også er aktiv inden for andre markeder end markedet for salg af IT-løsninger til kommuner, vil der formentlig kunne afgrænses andre relevante markeder for salg af IT-løsninger til regioner, stat og private. Endvidere kan det alternativt overvejes at opdele de enkelte markeder i forskellige produktsegmenter (såsom computer hardware, computer software og IT-service), jf. Kommissionens praksis. Det vurderes dog, at den endelige markedsafgrænsning i denne sag kan stå åben, da det ikke har nogen betydning for vurderingen af fusionen. Geografisk marked Kommissionen har tidligere ladet den endelige geografiske afgrænsning af markedet for IT-ydelser stå åben.[18] For så vidt angår salg af computer hardware og computer software, har Kommissionen tidligere indikeret, at disse markeder skal afgrænses til mindst det europæiske område (EØS). Konkurrencerådet har i KMD/SAP-sagen anset markedet for IT-løsninger til kommuner for at være nationalt[19].

4 Konkurrencestyrelsen finder ikke anledning til at afvige fra praksis i denne sag, og markedet for IT-løsninger til kommuner kan formentlig afgrænses nationalt, mens salg af IT-løsninger til private formentlig kan afgrænses globalt eller i det mindste til EØS området. Den endelige geografiske afgrænsning lades dog åben, da det ikke vurderes relevant for vurderingen af fusionen. Den endelige geografiske afgrænsning vedr. salg af IT-løsninger til regioner og stat, lades ligeledes åben. Parternes stilling på det relevante marked KMD har salg til forskellige kundegrupper, hvilket fremgår af tabel 1. Tabel 1: KMD s anslåede markedsandele KMDs anslåede markedsandel ift. et dansk marked IT-ydelser til kommuner og regioner [20-40] pct.[20] (ift. alle IT-ydelser) IT-ydelser til kommuner og regioner [40-60] pct.[21](ift. IT-service-ydelser) Kritiske IT-ydelser til kommuner IT-ydelser til staten [80-100] pct. [0-5] pct. IT-ydelser til private [0-5] pct. Kilde: Oplysningerne i tabellen er anmelders egne oplysninger. Som det ses af tabel 1 har KMD hhv. [20-40] pct. og [40-60] pct. markedsandel på markedet for salg af IT-løsninger til kommuner og regioner. Man kan opgøre markedsandelene på to måder, dels i forhold til alle typer IT-ydelser[22] og dels ift. IT-services.[23] KMD har således [20-40] pct. i forhold til alle IT-ydelser og [40-60] pct. i forhold til IT-service ydelser. De 5 største konkurrenter på dette marked har mellem [0-10] pct. markedsandel. KMD er således den største aktør på dette marked, uanset om man opgør det i forhold til alle typer IT-ydelser eller ift. IT-serviceydelser. Det skal hertil nævnes, at parterne oplyser, at KMD s omsætning på kritiske IT-løsninger til kommuner udgør ca. [40-60] pct. af den samlede omsætning på IT-løsninger til kommuner samt, at KMD har [80-100] pct. af markedet for kritiske IT-løsninger til kommunerne. KMD s omsætning for de kritiske IT-løsninger udgør ca. [20-30] pct. af KMD s samlede koncernomsætning.[24] Konkurrencestyrelsen vurderer, at KMD s markedsandel for salg af IT-løsninger til kommuner alene er noget højere end [20-40] pct.[25] Som det ses af tabel 1 har KMD en markedsandel på ca. [0-5] pct. på et eventuelt marked for salg af IT-løsninger til staten. De fem største konkurrenter på dette marked har markedsandele på mellem [0-25] pct. om det ses af tabel 1 har KMD en markedsandel på ca. [0-5] pct. på et eventuelt marked for salg af IT-løsninger til private i Danmark. De fire største konkurrenter på dette danske marked har markedsandele på mellem [0-30] pct. EQT-gruppens porteføljevirksomheder har ingen aktiviteter på det relevante marked. EQT-gruppen ejer dog et tysk selskab SAG GmbH, der tilbyder geografisk information, som til dels er relateret til IT service og software.[26] Ifølge anmelder er det eneste horisontale overlap mellem de i fusionen deltagende virksomheder overlappet mellem det tyske selskab SAG GmbH og KMD. Dette har ifølge anmelder minimal betydning. Vurdering Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne. Horisontale overlap

5 Hvis fusionerende virksomheder har samme type aktiviteter på samme relevante markeder, der berøres af fusionen, er der tale om overlap mellem dem, hvilket kan øge den fusionerende virksomheds styrke på dette marked ved at markedsandelen for den pågældende aktivitet øges. Markedsandelene i denne sag ændres ikke som følge af fusionen, idet KMD s markedsandele er de samme før fusionen som efter fusionen, da der ingen overlap er mellem de deltagende virksomheder. Dette skyldes, at EQT-gruppens porteføljevirksomheder ikke har nogen aktiviteter på IT-markedet. Det vurderes i denne forbindelse, at EQT-gruppens ejerskab af det tyske selskab SAG GmbH ikke har nogen betydning for vurderingen af fusionen. KMD s forhold til primærkunderne (kommunerne) Der kan muligvis opstå konkurrencemæssige problemer, når KMD overgår fra at være ejet af deres primære kunder (kommunerne, KL) til at være ejet af en privat investor. KMD har på flere områder på markedet for IT-løsninger til kommuner en stærk markedsstilling og for en række IT-løsningers tilfælde er KMD eneleverandør til kommunerne. Dette gør sig særligt gældende vedrørende de tidligere nævnte kritiske ITløsninger, hvor KMD (ifølge KL) er eneleverandør til de danske kommuner. Kommunerne er således afhængige af disse ydelser fra KMD og kan have svært ved at skifte leverandør. Denne eneleverandørstatus kan skabe konkurrenceproblemer i forhold til kunderne (kommunerne), som muligvis kan blive udnyttet af KMD som følge af KMD s eneleverandørstatus og IT-løsningernes kritiske karakter for kommunerne. De tidligere beskrevne elementer i Transitionsaftalen har bl.a. til formål at tage højde for de konkurrencemæssige betænkeligheder, der kan opstå som følge af ejerskiftet i KMD og KMD s eneleverandørstatus af kritiske IT-løsninger til kommunerne. Konkurrencestyrelsen bemærker, at selvom Transitionsaftalen forsøger at tage højde for problemstillingen vedrørende udnyttelse af dominerende stilling, vil et misbrug efterfølgende kunne vurderes efter konkurrencelovens 11. Forhold til konkurrenter Konkurrenter har brug for adgang til KMD s data og programmel for at kunne udvikle konkurrerende produkter. Transitionsaftalen, der kun vedrører de kritiske ITløsninger, indeholder bestemmelser om åbne standardiserede grænseflader, som må formodes at fremme konkurrenters mulighed for at kunne udvikle konkurrerende IT-løsninger, som kan kommunikere med de øvrige dele af KMD s kritiske IT-løsninger. Det fremgår af Transitionsaftalen, at KMD skal stille de standardiserede grænseflader, som KMD udvikler i medfør af aftalen, vederlagsfrit til rådighed for kommunerne og deres leverandører, eftersom KMD s betaling for vedligeholdelse og drift af de standardiserede grænseflader anses for indeholdt i de generelle vederlag, som kommunerne betaler for vedligeholdelse og drift i medfør af kundeaftalerne. For IT-løsninger, der ikke er omfattet af Transitionsaftalen, kan der være en risiko for, at KMD (over for konkurrenter) kan hæve priserne for at få adgang til KMD s grænseflader og data til et urimeligt højt niveau, dels i profitøjemed og dels for at hindre konkurrenter i at udvikle konkurrerende IT-løsninger. Denne problemstilling samt problemstillingen om eventuelt misbrug af dominans via f.eks. bundling blev også fremhævet i de høringssvar, Konkurrencestyrelsen har modtaget i høringsperioden. Anmelder har endvidere oplyst overfor Konkurrencestyrelsen, at den betaling, som KMD tager for at give adgang til data, alene er distributionsomkostninger, og disse er omkostningsbaseret i forhold til de leverancer, der bliver efterspurgt. I øvrigt vil problemstillingen vedrørende eventuelle misbrug af dominerende stilling efterfølgende kunne vurderes efter konkurrencelovens 11. Vertikale forbindelser Det fremgår af sagens oplysninger, at der er vertikale forbindelser eftersom flere virksomheder, i EQT-gruppens portefølje har behov for IT-relaterede services. KMD leverer bl.a. [x] og [x]. Derudover køber KMD [x]. Kun [x] af EQT-gruppens porteføljevirksomheder[27] er potentielle aftagere af KMD s IT-ydelser. Ingen af EQT-gruppens porteføljevirksomheder har en IT-virksomhed som deres hovedleverandør. Det vurderes derfor, at de vertikale forbindelser ikke er relevante for vurderingen af fusionen.

6 Øget udbud Konkurrencestyrelsen vurderer, at fusionen vil fremme konkurrencen, idet ændringen til privat ejerskab vurderes at medføre, at kommunerne i højere grad åbner op for alternative leverandører og vil sætte IT-kontrakter i udbud, som derved vil øge adgangen til markedet for KMD s konkurrenter. En høringspart har gjort opmærksom på, at KL ved transaktionen beholder KMD s ejendomme, hvilket kan skabe et forretningsmæssigt bånd imellem parterne, der kan være konkurrencemæssigt problematisk. Konkurrencestyrelsen vurderer, at fusionen ikke medfører en forværring af konkurrencesituationen som følge af lejeforholdet mellem KL og KMD. KL var inden fusionen ejer af KMD, hvilket alt andet lige må betragtes som et stærkere forretningsmæssigt bånd end et lejeforhold. Transitionsaftalen Det vurderes, at transaktionen ville kunne gennemføres uden transitionsaftalen. Det vurderes derfor, at aftalen ikke er objektiv nødvendig for fusionens gennemførelse.[28] Salget af KMD skyldes som ovenfor nævnt kravene i lov nr. 548 af 6. juni Anmelder har oplyst, at Transitionsaftalen indgik som en del af udbudsmaterialet i budproccesen for KMD, men hvis ingen købere ville acceptere Transitionsaftalen, ville KL være blevet tvunget til at sælge KMD uden aftalen, jf. lov nr. 548 af 6. juni Konkurrencestyrelsen vurderer derfor, at transaktionen ville kunne have været gennemført uden Transitionsaftalen, hvilket formentlig blot ville afspejle sig i transaktionsprisen. Det vurderes desuden, at aftalen helt overvejende er til gavn for sælger (KL), og at aftalen tildeler KL en status som særligt privilegeret køber af IT-ydelser hos KMD. Dette er to forhold, der som udgangspunkt gør, at aftalen ikke anses for nødvendig for fusionens gennemførelse, jf. Kommissionens meddelelse (2005/C 56/03) pkt. 17 og 34. Endvidere kan leverings- og købsforpligtelser, der tager sigte på at sikre hidtidige leverancer ifølge meddelelsens pkt. 33, kun være berettigede i op til fem år. Transitionsaftalen kan forlænges med fire år, så den gælder i alt ni år. Konkurrencestyrelsen vurderer derfor samlet, at Transitionsaftalen objektivt set ikke er nødvendig for fusionens gennemførelse og derfor ikke accessorisk. Konklusion Den anmeldte fusion godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. [1] ASP står for Applikation Service Provider. ASP-løsninger er et moderne udtryk for en totalleverance, hvorved en ITleverandør står for såvel drift, vedligeholdelse og undertiden udvikling af IT-løsninger til brugeren. På nær arbejdspladsudstyret befinder al hardware og software sig hos leverandøren, hvorfra det stilles til rådighed gennem en telekommunikationsforbindelse med den fornødne kapacitet og driftseffektivitet (kilde: [2] EQT-gruppen ejer det tyske selskab SAG GmbH, der delvis tilbyder IT-relaterede ydelser. [3] De kritiske IT-løsninger omfatter IT-systemer bag følgende kommunale områder: kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, syge- og barselsdagpenge, førtids- og folkepension, børne- og ægtefællebidrag og valgudskrivning. [4] Rådets Forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. [5] Af anmelder benævnt full scope supplier [6] Af anmelder benævnt proprietary source code [7] Enterprise Application Software (EAS) eller Enterprise Resource Planning (ERP). Moderne betegnelse for administrative IT-systemer, der systematiserer og nyttiggør de data, der indgår i virksomhedens administrative funktioner, f.eks. regnskabs-

7 , løn- og kundedatabaser. Tidligere anvendte betegnelser herfor er ADB (Administrativ Data Behandling) og administrativ edb. [8] De otte områder er administrative styring (økonomi, lønudbetaling, ledelsesinformation), fast ejendom, basale løsninger (infrastruktur komponenter, kreditorstyring, sikkerhed), dokumenthåndtering og sagshåndtering, sociale ydelser, arbejdsmarkedsværktøjer og ydelser på børne- og ungdomsområdet. [9] Business Process Outsourcing Services; BPO services er en kontrakt vedr. aktiviteter samt ansvarlighed vedr. særlige forretningsfunktioner eller -processer over for en tredjepart (tjenesteudbyder). [10] Jf. COMP/M.2609 HP/Compaq. [11] Jf. COMP/M.3216 Oracle/Peoplesoft. [12] Jf. COMP/&M.5301 Capgemini/BAS, COMP/M.5197 HP/EDS og COMP/M IBM/MaerskData/DMdata. [13] Rådets afgørelse af februar / /FI/LD/LKA [14] It-systemer til f.eks. lønadministration, økonomi, dokumenthåndtering mv. [15] It-systemer til f.eks. sociale pensioner, dagpenge, boligstøtte. [16] Jf. afgørelsens pkt. 90 Det relevante marked downstream kan overordnet afgrænses til markedet for levering af itløsninger til kommuner. Dette marked kan igen opdeles i to overordnede delmarkeder for henholdsvis administrative og fagspecifikke it-systemer. Det kan endvidere overvejes at underopdele disse yderligere, men i den konkrete sag vurderes det ikke som relevant at definere markederne mere detaljeret, da det ikke vil have indflydelse på vurderingen, om markederne er bredere eller snævrere. [17] Jf. pkt. 73ff [18] Sag M.3571, IBM/Maersk/DMdata, M.5301 Capgemini/BAS, M.3555, Hewlett-Packard/Synstar and M.3398, Hewlett Packard/Triaton. [19] Jf. pkt. 87 [20] Kilde: KMD financial figures and IDC (Denmark_IT_Vertical_2007). Total IT Spending. [21] Kilde: KMD financial figures and IDC (Denmark_IT_Vertical_2007). Total IT service spending. [22] Total IT Spending. [23] Total IT service spending. [24] KMD s samlede koncernomsætning udgjorde i 2007 [x] mio kr. KMD s samlede omsætning med kommunerne udgjorde i 2007 [x] mio. kr. KMD s omsætning for IT-løsninger i 2007 udgjorde [x] mio. kr. KMD s omsætning for kritiske IT-løsninger i 2007 udgjorde [x] mio. kr. [25] Anmelder oplyser, at det ikke har været muligt at fremskaffe oplysninger for et separat marked for salg af IT-løsninger til kommuner. Som det ses af note 24 er KMD s omsætning for IT-løsninger til kommuner [x] mio. kr. Anmelder har oplyst, at KMD s omsætning med regionerne udgør [x] mio. kr. Det vurderes, at markedet for salg af IT-løsninger til regioner udgør væsentligt mere end [x] mio kr. Det betyder, at KMD har en markedsandel på markedet for salg af IT-løsninger til regioner, der er væsentligt lavere end [x] pct. Anmelder har oplyst, at KMD s markedsandel for salg af IT-løsninger til både kommuner og regioner tilsammen er [x] pct. Det vurderes derfor, at KMD må have en markedsandel for salg af IT-løsninger til kommuner, der er noget højere end [x] pct.

8 [26] Dette selskab tilbyder, som en meget begrænset del af dets aktivitet, geografisk informationsservice, som delvist er relateret til IT-service og software. Disse aktiviteter er begrænset til support af SAG s kerneforretning, hvilket er produkter og services relateret til kabelnetværk til kabelselskaber, såsom servicesering, reparation og mindre byggearbejder. [27] [x] [28] Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03).

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS NOTAT Dato: 6. september 2017 Sag: 17/04674-89 Sagsbehandler: /HBK/MOM Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS 1. Transaktionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD 28-03-2012 4/0120-0204-0194 TBJ/SEM PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 28. MARTS 2012 KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere