Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud: Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol 30. april Selektiv besparelse for Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Resultatrevisionen Annonceret udbud Invitation fra det Regionale Beskæftigelsesråd Den supplerende varslingspulje - Lindø Beskæftigelsesplan Aftale om initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed Opfølgningsrapport for 2. kvartal Orientering om brev om Sygedagpengeopfølgning over for alvorligt syge borgere Orientering om Decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet vedr Orientering om fokusrevision Orientering om Rapport om det kommunale rådighedstilsyn Eventuelt...13

2 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Dagsordnen blev godkendt 2. Budgetkontrol 30. april /3003 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. april 2010 på Arbejdsmarkedsudvalgets område samt orientering om budgetkontrol på overførselsindkomster på Økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling: Budget- og Regnskabsafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 30. april 2010 på Arbejdsmarkedsudvalgets områder: Serviceudgifter: På jobcenterets administration forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket blandt andet skyldes indsatsen på sygedagpengeområdet og merudgifter til anden aktør på ledighedsydelsesområdet. Der arbejdes på tiltag til imødegåelse af merforbruget på det administrative område. Overførselsindkomster: Området viser et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., heraf forventes 18,5 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige at skulle tilbagebetales til staten, således at der reelt er tale om et merforbrug på 8,6 mio. kr. Heraf udgør områderne Beskæftigelsesindsats 2,6 mio. kr. og Sygedagpenge 6,1 mio. kr. Det skal bemærkes at der på overførselsindkomsterne under Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Indstilling: Direktionen indstiler, at budgetkontrollen godkendes at budgetkontrollen på overførselsindkomster på Økonomiudvalgets område tages til efterretning Bilag: Åben - Budgetkontrol 30. april Arbejdsmarkedsudvalget Åben - Budgetkontrol pr Økonomisk sikring 1

3 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Tiltrådt 3. Selektiv besparelse for Arbejdsmarkedsudvalget 10/5010 Beslutningstema: Orientering om selektiv besparelse til budget Sagsfremstilling: I forbindelse med drøftelser af selektive besparelser til budgetlægningen for 2011 besluttede Økonomiudvalget på mødet den 23. marts 2010, at det samlede katalog med beskrivelse af de enkelte forslag blev forelagt udvalget den 18. maj 2010 og Byrådet den 25. maj 2010, hvorefter det sendes i høring og forelægges i fagudvalgene. Det selektive besparelsesforslag med beskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalgets område vedlægges til orientering. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte beskrivelse. Indstilling: Direktionen indstiller til udvalget, at den selektive besparelse til budget tages til efterretning. Bilag: Åben - Selektiv besparelse 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 4. Godkendelse af Resultatrevisionen /11276 Beslutningstema: Godkendelse af resultatrevision Sagsfremstilling: Jf. 24 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fremgår det at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret hvert år skal udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret fordelt på stat og kommune. Da Jobcenter Svendborg, i kraft af aftalen om forpligtende samarbejde, varetager beskæftigelsesindsatsen for Ærø og Langeland 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den indeholder resultatrevisionen ligeledes resultater og effekter for de 2 kommuner. Resultatrevisionen er udarbejdet i overensstemmelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens "Vejledning til udarbejdelse af resultatrevisionen" og er udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens datamateriale på jobindsats.dk. Resultatrevisionen består af 4 delelementer: Resultatoversigt Besparelsespotentiale Scorecard for ministermål Scorecard for rettidighed Resultatrevisionen har været sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø (LBR) og på møde d. 26. maj 2010 godkendte LBR et høringssvar der lød: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevisionen for LBR har ingen bemærkninger til den udarbejdede Resultatrevision. LBR vurderer, at indsatsen i 2009 underbyggede ministerens mål for LBR finder, at der er redegjort tilstrækkeligt for resultaterne i 2009 samt de områder, der skal arbejdes videre med i Beskæftigelsesplan LBR har ikke yderligere kommentarer og tilslutter sig hermed det fremsendte udkast til resultatrevisionen. Lovgrundlag: 24 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet af Resultatrevisionen for 2009 godkendes Bilag: Åben - Resultatrevision 2009 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Indstilles 5. Annonceret udbud 10/18884 Beslutningstema: 3

5 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Godkendelse af annonceringsmateriale efter aktive forløb for unge ledige, på dagpenge eller kontanthjælp, uden kompetencegivende uddannelse i Ny-match 1 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde d. 10. marts 2010 en handleplan for annoncering efter aktiveringstilbud. Som et led i handleplanen skal der ske en annoncering efter aktive forløb for unge ledige uden uddannelse. Formålet med dette forløb er at bidrage til at en større andel af unge uden uddannelse får støtte til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Annonceringsmaterialet er vedlagt dagsordenen. Lovgrundlag: LBK nr af 7/ om indhentning af tilbud efter tilbudslovens 15a - 15d. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender annonceringsmaterialet vedr. aktive forløb for unge ledige, på dagpenge eller kontanthjælp, uden kompetencegivende uddannelse i Ny-match 1 Bilag: Åben - Annonce Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt. Leverandørvalg udvælges i samarbejde med udvalgsformanden. Udvalget orienteres efterfølgende 6. Invitation fra det Regionale Beskæftigelsesråd 10/406 Sagsfremstilling: Vedlagte invitation er udsendt til de lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og beskæftigelsesudvalg. Det regionale Beskæftigelsesråd(RBR) ønsker at besøge de lokale råd og udvalg. På LBR-møde d. 26. maj 2010 blev det aftalt at sekretariatet tog kontakt til RBR i forhold til at koordinere en mødedato. LBR foreslog, at udvalgene i de 3 kommuner under LBR inviteres til et fælles møde. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig forslaget om at der afholdes ét fællesmøde med RBR for LBR og Arbejdsmarkedsudvalget og udvalgene på Langeland og Ærø. Bilag: 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Åben - Invitation fra RBR om besøg Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Tiltrådt 8. Den supplerende varslingspulje - Lindø 10/17272 Beslutningstema: Sagsfremstilling: Jobcenteret har søgt om og fået bevilget kr. fra den supplerende varslingspulje i forbindelse med afskedigelser af større omfang på Odense Stålskibsværft, Lindø. Af de i alt 362 varslede afskedigede er 7 personer bosat i Svendborg kommune. Midlerne skal anvendes til en tidlig indsats for de 7 borgeres jobsøgning, opkvalificering og eventuelle brancheskift. Midlerne skal anvendes til tilbud, der retter sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Økonomiske konsekvenser: Midlerne udbetales på baggrund af statusrapporter og regnskaber hver 3. måned samt et endeligt revisorpåtegnet regnskab og en afsluttende statusrapport. Tilskuddet gives for tilskudsperioden 8. maj 2010 til 20 december 2010 (3 måneder efter sidste forventede fratrædelse) Ikke forbrugte midler kommer ikke til udbetaling. Lovgrundlag: Beskæftigelsesministeren har fraveget bestemmelsen i 102, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - om afskedigelse af minimum 50 procent af medarbejderne - fordi muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og at der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Tilsagnsskrivelse om midler fra den supplerendde varslingspulje Åben - Beskæftigelsesplan 1. udkast.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 5

7 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beskæftigelsesplan /14691 Beslutningstema: Drøftelse Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg har på bagrund af: 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte mål 2. Input fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 3. Medarbejderinddragelse 4. Input fra temadag d. 21/ hvor LBR-Medlemmer, politikere fra Erhvervsudvalget Svendborg, Arbejdsmarkedsudvalget Langeland og Økonomiudvalget Ærø samt relevante embedsmænd fra de 3 kommuner fra de 3 kommuner var indbudt - udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2011, som sendes i uofficiel høring. Beskæftigelsesplanen er sendt til de politiske udvalg i Langeland og Ærø kommune så de har mulighed for at lave selvstændige tilføjelser til planen, hvis de ønsker et andet serviceniveau. Beskæftigelsesplanen er ligeledes udsendt til medlemmer af LBR, så de har mulighed for at kommentere på planen inden den officielle høring. De 3 politiske udvalg og LBR har således mulighed for at komme med input, som vil blive søgt indarbejdet i Beskæftigelsesplanen inden den sendes i officiel høring senest 30. juni 2010 Beskæftigelsesplanen behandles endeligt efter sommerferien. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter Beskæftigelsesplanen med henblik på justering inden endelig behandling. Bilag: Åben - Tilsagnsskrivelse om midler fra den supplerendde varslingspulje Åben - Beskæftigelsesplan 1. udkast.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Drøftet 9. Aftale om initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed 10/

8 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutningstema: Orientering om aftalen Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Sagsfremstilling: Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen har indgået aftale om initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden. Aftalen omfatter initiativer til knap ½ milliard kroner fordelt på årene Initiativerne finansieres af uforbrugte midler til aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige fra 2009 samt ved omprioritering af flaskehalsbevillingen, der bortfalder fra (Svendborg Kommune har i 2010 modtaget 1,76 mio. kr. fra flaskebevillingen.) Aftaler indeholder i alt 7 initiativer: Jobrettet uddannelse til langtidsledige 1. Screening af over 30 åriges skolekundskaber og pulje til flere læse-, skrive- og regnekurser. Ledige uden en ungdomsuddannelse skal gennemføre læse- og skrivetest, hvis de vurderes at have behov for det. Dette gælder allerede for under 30 årige, men udvides nu til at gælde alle. Der oprettes samtidig en pulje på 85 mio. kr. fordelt på årene til finansierig af læse-, skrive- og regnekurser. Puljen administreres af beskæftigelsesregionerne og kan anvendes af jobcentrene fra august Pulje til jobrettet opkvalificering Der oprettes en permanent pulje til finansiering af jobrettet opkvalificering af langtidsledige og/eller ledige, hvor regionen vurderer at der kan være en særlig risiko for langtidsledighed. Puljen administreres af beskæftigelsesregionerne og kan anvendes af jobcentrene fra august Puljen er på 20 mio. kr. i 2010, 2011 og I 2013 hæves puljen til 30 mio. kr. og fra 2014 til 40 mio. kr. 3. Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordelinger Arbejdsfordelinger over 13 uger skal godkendes af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Fra 1. august 2010 er det en forudsætning for forlængelse af en arbejdsfordeling, at arbejdsgiver og medarbejderrepræsentat erklærer, at muligheder for efteruddannelse er blevet drøftet. 4. Bedre overblik over jobrettede kurser Beskæftigelsesregionerne skal på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen udarbejde et katalog over relevante kurser inden for forskellige brancher. Kataloget udarbejdes i samarbejde med uddannelsesudbydere, udvalgte jobcentre samt a-kasser og brancheorganisationer, og skal omfatte kurser der sigter mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. På sigt skal kataloget og Arbejdsmarkedsbalancen gøres tilgængelige via de kommunale sagsbehandlingssystemer. 7

9 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Aktive tilbud ude på arbejdspladserne 5. Ekstra støtte til mentorer og virksomhedsnetværk Beskæftigelsesministeren vil opfordre De Lokale Beskæftigelsesråd til i 2011 dels at lave en handlingsplan for støtte til virksomhedsmentorer, dels at afsætte penge til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk, til drift af netværksmøder samt til kurser til virksomhedsmentorer. 6. Kompetenceafklaring af ledige Beskæftigelsesministeriet skal udvikle et webbaseret kompetenceafklaringsredskab, som frit stilles til rådighed for jobcentre, a-kasser og andre aktører. 7. Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige Jobcentrene tilføres i alt 204 mio. kr. fordelt på årene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og til at sikre en tættere kontakt med langtidsledige. Pengene fordeles efter jobcentrenes relative andele af ledige, der har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 12 sammenhængende måneder. Beskæftigelsesministeriet udarbejder informationsmateriale om muligheder i den virksomhedsretteder indsats til jobcentrene. Indsatsen starter den 15. september 2010, men der er overførselsadgang for eventuelt uforbrugte midler mellem regnskabsårene. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 10. Opfølgningsrapport for 2. kvartal /48394 Sagsfremstilling: Besskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet vedlagte opfølgningsrapport for 2. kvartal Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effektmålinger for Jobcenter Svendborg sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele Syddanmark. Beskæftigelsesregionen og administrationen har drøftet rapporten på møde d. 18. maj De væsentligste resultater beskrives i det følgende, for yderligere information henvises til opfølgningsrapporten. Arbejdskraftsreserven Arbejdskraftsreserven, der er antallet af arbejdsmarkedsparate ledige med mere en 13 ugers sammenhængende ledighed, er steget med 61 procent i det seneste år. Stigningen skyldes primært et stigende antal dagpengemodtagere. Arbejdskraftsreserven er steget med mere end 8

10 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den ledigheden, hvilket viser, at trods en stor afgang fra ledighed er der et stigende antal ledige, der er ledige i længere tid, dermed stiger langtidsledigheden. Sygedagpenge På sygedagpengeområdet er der sket en stigning antallet af længerevarende forløb. Beskæftigelsesregionen opfordrer til at delvis raskmelding udnyttes som et aktivt redskab. Unge Antallet af unge personer på dagpenge og kontanthjælp er steget med 35,5 pct. i det forgangne år. Det er primært dagpengemodtagere og ikke arbejdsmarkedsparate unge der stiger. Af de 966 unge fuldtidspersoner jobcentret havde i marts 2010 var knap 45 procent ikke arbejdsmarkedsparate. Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i 80 % af tiden i hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe udgør i Svendborg 2,4 % af arbejdstyrken, hvilket er tæt på gennemsnittet i klyngen, men lidt mere end Syddanmark. Fleksjob og ledighedsydelse Der er sket en stigning i antallet af fleksjob og et fald i antallet på ledighedsydelse, hvilket betyder at ledighedsprocenten for denne gruppe er faldet fra 21,4 til 18,3 procent. Førtidspensionister Der er sket et lille fald på 0,6 % i antallet af førtidspensionister. Beskæftigelsesregionen opfordrer til at man er opmærksom på indsatser der yderligere kan begrænse tilgangen til førtidspension. Indstilling: Det indstilles, at opfølgningsrapporten tages til efterretning. Bilag: Åben - 2. kvartal Opfølgningsrapport Svendborg.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 11. Orientering om brev om Sygedagpengeopfølgning over for alvorligt syge borgere 10/18747 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har efter en række henvendelser fra borgere, interesseorganisationer og kommuner vurderet, at der er behov for en præcisering af de hensyn der efter reglerne skal tages ved sygedagpengeopfølgning overfor alvorligt syge borgere. I brev af 11. maj fremsender Direktør Marie Hansen følgende præciseringer: 9

11 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Opfølgning skal jf. sdp. 8.stk.1 tilrettelægges individuelt og fleksibelt Opfølgning skal ske ved personligt fremmøde, men hvis borgeren skal vende tilbage indenfor 14 dage, eller er i aktivt tilbud/delvis raskmelding kan opfølgningen ske via telefon eller mail Opfølgning kan sættes på "stand by", hvilket betyder at opfølgning sker på baggrund af de informationer der iøvrigt kan tilvejebringes i sagen, f.eks. lægeoplysninger. "Stand by" anvendes ved alvorlig sygdom som f.eks. kræft, hvor borgeren er indlagt, i gang med omfattende behandling eller netop har gennemgået en stor operation. Hvis jobcentret er i tvivl om opfølgning kan ske ved personligt fremmøde skal borgerens egen læge/sygehusets læge kontaktes forud for indkaldelse til samtale. Hvis jobcentret er i tvivl om et aktivt tilbud/delvis raskmelding er foreneligt med sygdommen, skal borgerens egen læge/sygehusets læge kontaktes for at drøfte indsatsen. Der skal være tungtvejende grunde for at gå imod lægens udtalelser og disse skal være begrundet i sagen. Høj refusion som følge af et aktivt tilbud er som udgangspunkt betinget i 10 timers aktivt tilbud. Hvis kommunen i den enkelte sag kan redegøre for at det efter en konkret vurdering af den sygemeldtes situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud mv. kun er muligt for borgeren at deltage i et lavere timetal, vil der forsat kunne indhentes refusion. Jobcenter Svendborg har taget præciseringerne til efterretning, og det vurderes at den nuværende praksis følger Arbejdsmarkedsstyrelsens præcisering af lovgivningen. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 12. Orientering om Decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet vedr /42979 Sagsfremstilling: I vedlagte brev af den 25. maj 2010 fremsender Beskæftigelsesministeriet bemærkninger til Svendborg Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2008 på områder med statsrefusion. Revisionen giver ikke anledning til forbehold på ministeriets område. Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende at revisors gennemgang har 10

12 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den givet anledning til revisionsbemærkninger på fleksjobsområdet. Ministeriet forventer, at der fortsat er ledelsesmæssig fokus på området, så der i næste års beretning kan forventes en væsentlig forbedring. Som følge af ny lovgivning pr. 1. juli 2006, med skærpede karav til dokumentationsgrundlaget i forbindelse med visitation og revurdering af sager, blev området underlagt særligt fokus i forbindelse med revisionen i 5 år. Revisionen udtog 22 sager vedr. revurdering, der blev fundet væsentlige fejl og mangler i 7 af sagerne. På den baggrund anmoder ministeriet om at alle kommunens sager vedr. revurdering på fleksjobsområdet gennemgås og at statsrefusionen berigtiges. Kommunens revisor oplyser, at sagsgennemgangen vil finde sted i efteråret På sygedagpengeområdet beder ministeriet om, at der foretages refusionsmæssig berigtigelse i 2 sager med fejl. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Arbejdsdirektoratet - decisionsskrivelse regnskab Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 13. Orientering om fokusrevision /18522 Sagsfremstilling: Arbejdsdirektoratet fremsendte 3. maj 2010 vedlagte brev om Fokusrevision Beskæftigelsesministeriet har valgt at gennemføre en fokusrevision vedrørende aktive tilbud samt økonomistyring og hjemtagelse af refusion på kontanthjælps- starthjælpsområdet. Baggrunden for revisionen er, at ministeriets løbende målinger viser, at kontanthjælpsmodtagere ikke modtager den aktive indsats, de har krav på, rettidigt. Alle landets kommuner er omfattet af fokusrevisionen, som udføres af de kommunale revisorer. 11

13 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Fokusrevisionen har til formål af afdække om tilbud gives til tiden og om kontering og hjemtagelse af refusion sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Revisionen vil dels have fokus på kommunernes forretningsgange og dels på gennemgang af et antal konkrete enkeltsager. Fokusrevisionen berører i Svendborg Kommune områder i jobcentret, ydelseskontoret og økonomiafdelingen. Kommunens revisor skal senest 25. juni 2010 afrapportere til Beskæftigelsesministeriet. Revisoren kan i forbindelse med fokusrevisionen komme med forslag til forbedringer af forretningsgange eller organiseringer. Revisoren skal orientere kommunalbestyrelsen om resultaterne af fokusrevisionen. Lovgrundlag: 82 i bekendtgørelse nr af 15.dec 2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Brev om fokusrevision.doc Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 14. Orientering om Rapport om det kommunale rådighedstilsyn /18565 Sagsfremstilling: Arbejdsdirektoratet har i april 2010 udgivet en rapport om det kommunale rådighedstilsyn i I 2009 blev 69 af landets 98 kommuner gennemgået, de øvrige kommuner blev gennemgået i I rapporten for 2009 fremgår de samlede resultater for både 2008 og 2009 og dermed opnås et samlet billede over rådighedsadministrationen i alle landets kommuner. Svendborg Kommune blev gennemgået i Rådighedstilsynet kigger alene på sagerm hvor borgeren skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der føres tilsyn med om der sanktioneres korrekt ved negative hændelser, som f.eks. udeblivelse fra et tilbud. Kvaliteten svinger meget fra kommune til kommune, men generelt finder direktoratet ikke, at kommunernes resultater er gode nok. Resultatet for 2009 viser, at der i gennemsnit var fejl i 20,6 procent. 12

14 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Hvis man ser på alle landets kommuner er fejlprocenten18,9 pct. i de sager, der blev vurderet. Dette resultat er uacceptabelt. Der blev gennemgået sager i 2008 og sager i Som bilag til dagsordenen er vedlagt en oversigt over samtlige kommunernes fejlprocenter, antallet af sager der er vurderet og den refusionsmæssige betydning. Den samlede rapport kan ses på I Svendborg Kommune blev 22 sager udtaget, der var fejl i 5 pct., der havde en refusionsmæssig betydning på kr. Arbejdsdirektoratet finder resultatet tilfredsstillende. Jobcenter Svendborg varetager i kraft af aftalen om det forpligtende samarbejde indsatsen for Langeland og Ærø Kommune. Fra de 2 kommuner var der udtaget hhv. 10 sager fra Langeland og 7 sager fra Ærø. Der blev fundet en fejl i hver kommune, hvilket giver en fejlprocent på hhv. 10 og 14 procent. De 2 kommunerne bliver dermed placeret i arbejdsdirektoratets kategori : ikke tilfredsstillende. Sanktioner ved negative hændelser er et samspil mellem Jobcenter Svendborg og ydelseskontorerne i de 3 kommuner. Jobcenter Svendborg har opstrammet procedurerne som følge af rådighedstilsynets gennemgang af sager. Indstilling: Det indstilles at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Bilag fra rapporten om det kommunale rådighedstilsyn 2010 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 15. Eventuelt Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Orientering om projekt "Gården". Orientering om analyseprojekt "Logisk Model" på Danmarksvej 13

15 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Grete Schødts Bente Bondebjerg Bo Hansen Christian Kaastrup Lærke Jensen Jeppe Ottosen Jesper Ullemose 14

16 Bilag: 2.1. Budgetkontrol 30. april Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

17 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 30,5 39,1 35,8 38,6 2,8 Jobcenter 30,5 39,1 35,8 38,6 2,8 Overførselsindkomster 245,2 370,6 374,3 364,4-9,9 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 22,6 25,2 2,6 Sociale Ydelser 153,8 157,1 158,4 158,3-0,1 Sygedagpenge 81,3 83,3 83,3 89,4 6,1 Forsikrede ledige -1,2 108,8 110,0 91,5-18,5 Drift i alt 275,7 409,7 410,1 403,0-7,1 Heraf overføres til ,1 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 275,7 409,7 410,1 403,0-7,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Kommunal fleksjobpulje 0,2 15% reduktion af problemområder (anden aktør og lægeattester) -0,3 Lønbudget til direktionssekretariatet -0,3 Overførsler af uforbrugte bevillinger fra ,7 Rammebesparelse ved genåbning af budget 2010 (inkl. afbureaukratisering) -0,5 Barselspuljen 0,1 Lønforhandlinger - Ny Løn 0,5 Driftsbevillinger i alt 1,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resume Økonomisk redegørelse Serviceudgifter På jobcenterets administration forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langeland og Ærøs andel af denne merudgift udgør ca. 0,3 mio. kr. Der arbejdes på tiltag for imødegåelse af merforbruget på det administrative område. Overførselsindkomster Området viser netto et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., heraf forventes 18,5 mio. kr. vedr. forsikrede ledige at skulle tilbagebetales til staten, således at der reelt bliver tale om et merforbrug på 8,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der på overførselsindkomsterne under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. På politikområdet Beskæftigelsesindsats forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der primært vedrører Løntilskud til ansatte i kommuner og Beskæftigelsesordninger.

18 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Sociale ydelser udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er afvigelser inden for området, men de ophæver stort set hinanden. Sygedagpengeområdet viser et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. som følge af en kombination af højere sagsantal end budgetteret, bl.a. som følge af færre tilkendelser af førtidspensioner, samt manglende indfrielse af målet om 50% aktivering i første halvdel af året. Beregningen er dog behæftet med stor usikkerhed på grund af usikkerhed om effekten af ny lovgivning og nye indsatser. Forsikrede ledige viser et forventet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. som følge af ændret udvikling i ledigheden i forhold til det budgetterede. Beløbet må dog forventes at skulle tilbagebetales til staten som følge af den finansieringsordning der er gældende på området. Mindreudgiften på Arbejdsmarkedsudvalgets område modsvares således af en tilsvarende mindreindtægt under Økonomiudvalget. Beskrivelse af politikområde Jobcenter Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Administration vedr. jobcentre 30,5 39,1 35,8 38,6 2,8 Drift i alt 30,5 39,1 35,8 38,6 2,8 Heraf overføres til angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På jobcenterets administration forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langeland og Ærøs andel af denne merudgift udgør ca. 0,3 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. februar er budgettet nu reduceret med den vedtagne og udmøntede rammebesparelse på 0,5 mio. kr. Ligeledes er budgettet reduceret med besparelsen som følge af det situationsbestemte ansættelsesstop med 1,0 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. mangler at blive udmøntet. Af merudgifterne på 2,8 mio. kr. vedrører 1,2 mio. kr. den indgåede kontrakt med Falck, der på sygedagpengeområdet skal stå for aktiveringsindsatsen for at nå målet om 50 procents aktivering. På jobcenterets område skal der betales for Falcks varetagelse af administrative opgaver, f.eks. opfølgningssamtaler. Denne udgift er der ikke afsat budget til, da forudsætningen er at besparelserne på sygedagpengeområdet som følge af den aktive indsats vil kunne finansiere udgifterne til Falck. På grund af at indsatsen først er startet i marts måned og målet om 50 procents aktivering først ventes opnået i andet halvår, er der indregnet en udgift til Falck på 1,2 mio. kr., som der alt andet lige ville have været dækning for, hvis indsatsen havde været fuldt iværksat ved årets start. En anden årsag til at der ikke er det forudsatte mindreforbrug på sygedagpengeområdet er, at der er strammet op på tilkendelsen af førtidspensioner. Det efterlader et antal borgere på sygedagpengeområdet, som uden opbremsningen ville have været på førtidspension. Førtidspensionsområdet har således et forventet mindreforbrug i 2010 på 11,5 mio. kr. (Økonomiudvalget). Af merudgifterne udgør andre 1,6 mio. kr. opretholdelse af rettidighed i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet, hvor der er købt konsulentydelser, som hurtigt kan stoppes når den forventede effekt af aktiveringen viser sig. Konsulentudgifterne var forudsat finansieret ved at udvise tilbageholdenhed med ansættelse af ledige stillinger m.v. Der forventes nu et merforbrug til konsulentydelserne som følge af at ansættelsesstoppet betyder at gevinsten ved ledige stillinger ikke kan finansiere dette.

19 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Endvidere forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende brug af anden aktør på ledighedsydelsesområdet hovedsageligt som følge af at mange mister deres fleksjob på grund af udviklingen på arbejdsmarkedet. Dermed er behovet for brug af anden aktør også større end forudsat ved budgetlægningen. Merforbruget søges mindsket ved at begrænse brugen af anden aktør mest muligt. Endvidere er betalingsformen til anden aktør ændret, således at der i større udstrækning først betales, når der rent faktisk findes et fleksjob. Indtægter fra det forpligtende samarbejde giver merindtægter på 1,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede i 2010, i det indtægten ikke var endeligt beregnet da budgettet blev vedtaget. Der arbejdes på tiltag for imødegåelse af merforbruget på det administrative område. Beskrivelse af politikområde Beskæftigelsesindsats Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Beskæftigelsesindsats Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Introduktionsprogram -3,0-1,9-1,9-3,0-1,1 Løntilskud til ansatte i kommuner 1,6 9,0 9,1 11,3 2,2 Servicejob 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesordninger 12,0 14,3 14,4 15,9 1,5 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,6 0,0 1,0 1,0 0,0 Drift i alt 11,3 21,4 22,6 25,2 2,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes samlet for politikområdet Beskæftigelsesindsats et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På området løntilskud til ansatte i kommuner forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes at antal personer i ordningen er steget markant. Der er nu 184 personer i ordningen, hvilket kan sammenholdes med at der ved udgangen af september 2009 var 98. Staten meddeler hvert år en kvote med det antal pladser kommunen har pligt til at stille til rådighed. Kvoterne har i tidligere år ikke været udnyttet, men nu ses en større efterspørgsel efter pladserne. Under beskæftigelsesordninger forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udgifter til et øget antal elever på Sydfyns Erhvervsforskole. Elevtallet har i nogle år været faldende, men nu er udviklingen vendt. Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 Side 4 af 7 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Antal Beskrivelse af politikområde Sociale Ydelser Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Introduktionsydelse 0,6 0,9 0,9 0,9 0,0 Kontanthjælp Aktiverede 47,2 50,8 50,8 55,5 4,7 kontanthjælpsmodtagere 16,7 16,9 16,9 16,9 0,0 Revalidering 21,4 24,7 24,7 21,0-3,7 Løntilskud til fleksjob m.v. 67,9 63,8 65,1 64,0-1,1 Drift i alt 153,8 157,1 158,4 158,3-0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Sociale Ydelser udviser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Kontanthjælpsområdet udviser et netto merforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende den ikke aktiverede gruppe. Budget 2010 er lagt ud fra en forudsætning om, at antal personer på passiv kontanthjælp udgør 750 det faktiske antal er jævnfør nedenstående tabel 814. Ligeledes er antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere budgetteret til 480 personer, hvor det faktiske antal nu udgør 467. På revalideringsområdet forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som blandt andet skyldes at antallet af revalidender jævnfør nedenstående tabel udgør 193 i forhold til at der er budgetteret med 230 personer. Løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse forventes at give et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Internt på området forventes der forskydninger mellem udgifter til henholdsvis fleksjob og ledighedsydelse. Der tilkendes nu færre nye fleksjob, til gengæld forventes det at flere vil miste deres fleksjob som følge af konjunkturerne samt det faktum at mange af ansættelserne med tidsbegrænset støtte fra puljen til kommunale fleksjob udløber i år. Således vil et antal personer overgå fra at være i fleksjob til at modtage ledighedsydelse mellem fleksjob. Kommunen kan bibeholde den samme refusionsprocent på ydelsen (65%), hvis personerne er i aktivering mens de er på ledighedsydelse. Af de nuværende 142 personer på ledighedsydelse er de 67 aktiverede. Tabeller og nøgletal Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Passiv Aktiv I alt

21 Side 5 af 7 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Udviklingen i antal revalidender 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal fleksjob 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sygedagpenge Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Sygedagpenge 81,3 83,3 83,3 89,4 6,1 Drift i alt 81,3 83,3 83,3 89,4 6,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Sygedagpengeområdet viser et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. Beregningen er behæftet med stor usikkerhed på grund af usikkerhed om effekten af ny lovgivning og nye indsatser jf. nedenstående. Fra 1. januar 2010 betyder den nye sygedagpengelovgivning, at sygemeldte skal have et aktivt tilbud i minimum 10 timer om ugen. Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at målsætningen for antal aktiverede i 2010 er 50%. Ultimo april er andelen af aktiverede i den nævnte gruppe ca. 33%. Fra marts er der indgået kontrakt med Falck Jobservice og Quickcare, der i samarbejde er valgt til at levere de aktiveringsforløb, der skal til for at opnå målsætningen om 50% aktivering. Indsatsen retter sig primært mod ny-sygemeldte, og der vil derfor gå noget tid inden aktiveringsgraden på 50 kan nås. Forventningen er som ved budgetopfølgningen ultimo februar, at målsætningen først kan opfyldes ved indgangen til andet halvår. Det samlede antal dagpengemodtagere af 5-52 ugers varighed er budgetlagt til at udgøre 620 personer, men det faktiske antal er nu 671 personer. Antallet forventes at falde i takt med at aktiveringsindsatsen indføres, da der ses et betydeligt antal raskmeldinger hos personer der tilbydes aktiveringen. Antal lange sager over 52 ugers varighed er budgetteret til 125, men det faktiske antal er nu 168 sager. Forventningen er at reducere antallet til 125 ved årets udgang som følge af at indsatsen med aktivering af

22 Side 6 af 7 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Arbejdsmarkedsudvalget sygedagpengemodtagere vil reducere det samlede sagsantal og dermed også reducere tilgangen til gruppen af lange sager over 52 ugers varighed. Endvidere vil der ske en øget overvågning af de nuværende sager over 52 ugers varighed med henblik på afklaring, ligesom kompetencen til forlængelse af sager vil ligge hos teamledelsen. Af de nuværende 168 sager over 52 ugers varighed kan de 64 af sagerne som følge af deres status (arbejdsskade, ret til forlængelse m.v.) ikke umiddelbart afsluttes. Det kan tilføjes, at sygedagpengemodtagerens lovmæssige ret til forlængelse af sagen, hvis denne ikke er afklaret, er forhøjet fra 26 til 39 uger, hvilket medvirker til flere af de langvarige sager. Udviklingen i den gennemsnitlige varighed pr. sag som ses i tabellerne viser en stigende tendens siden starten af 2009, hvilket blandt andet skyldes det øgede antal sager over 52 ugers varighed. Bemærk at varigheden i den seneste måned er kunstigt høj som beskrevet i noten til tabellen. Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 Uger* Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager

23 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Forsikrede ledige Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Dagpenge til forsikrede ledige 0,0 86,2 86,2 73,5-12,7 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 0,0 22,6 22,6 16,8-5,8 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Drift i alt -1,2 108,8 110,0 91,5-18,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Budgettet for de tidligere statslige målgrupper er lagt på baggrund Beskæftigelsesregionens prognose for ledighedsudviklingen i 2009 og Budgettet hviler således på en forventning om at der i 2010 vil være forsikrede ledige Svendborg. Imidlertid steg ledigheden i 2009 ikke så meget i Svendborg som forventet. Korrigeres prognosen med den faktiske ledighed i 2009 forventes nu i stedet forsikrede ledige i På baggrund af de ændrede forudsætninger samt det foreløbige forbrug i 2010 forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. til medfinansiering af dagpenge. Tilsvarende forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. til køb af tilbud samt diverse tilskudsordninger. Der er budgetteret med at nettoudgiften til de tidligere statslige målgrupper kan finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud. Dette er fortsat forventningen. Da det endelige beskæftigelsestilskud for 2010 opgøres på baggrund af blandt andet den faktiske ledighedsudvikling - og dermed først kendes endeligt i bør mindreforbruget reserveres til tilbagebetaling til staten. Der foretages midtvejsregulering af tilskuddet i juli 2010 og endelig regulering i juli Mindreudgiften på Arbejdsmarkedsudvalgets område modsvares således af en tilsvarende mindreindtægt under Økonomiudvalget.

24 Bilag: 2.2. Budgetkontrol pr Økonomisk sikring Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

25 Side 1 af 2 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt Mio. kr. Udvalg for Økonomi Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. 309,9 344,7 344,7 333,2-11,5 Drift i alt 309,9 344,7 344,7 333,2-11,5 Heraf overføres til angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2009 til 2010 Driftsbevillinger i alt 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Overførselsindkomster Politikområdet Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. forventes at give en mindreudgift på 11,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På sundhedsudgifter til begravelseshjælp og befordring samt udgifter til personlig tillæg forventes budgettet at holde. På førtidspensionsområdet forventes en mindreudgift på 12,3 mio. kr., hvilket er en lille forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr Nytilkendelser af førtidspensioner er faldet fra slutningen af 2009 og fremefter, hvilket skyldes at pensionsudvalget har iværksat en række nye initiativer for at ændre udviklingen på førtidspensionsområdet. Svendborg Kommune ligger højt i forhold til landsgennemsnittet. Der er sat fokus på området for at nedbringe antallet af nytilkendelser. Der har blandt andet været afholdt kurser og temadage for medarbejdere. Temadag med Beskæftigelsesankenævnet, med fokus på betingelserne for beskrivelser af arbejdsprøvning og lægelige oplysninger. På grund af den ændrede praksis har forudsætningen i det vedtagne budget været for højt, hvor der var budgetteret med flere nytilkendelser. På boligstøtteområdet, der dækker udgifter til boligstøtte til pensionister samt udgifter til boligsikring forventes budgettet samlet at give en merudgift på 0,8 mio. kr.

26 Side 2 af 2 Acadresag: Budgetkontrol april 2010 Økonomiudvalget På boligydelsesområdet forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr På boligsikringsområdet forventes en merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der er flere personer der modtager boligsikring end forventet. Der har fra januar til maj måned 2010 været en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere på 151, hvilket formentlig skyldes finanskrisen, hvor flere har mulighed for at få boligsikring. Tabeller og nøgletal Udvikling i antal boligsikring Boligsikring Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal boligydelse Boligydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal førtidspensionister Førtidspen. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m/35% ref m/50% ref

27 Bilag: 3.1. Selektiv besparelse 2011 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 86935/10

28 BUDGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET SELEKTIVE BESPARELSER Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Politikområde Jobcenteret: kr Beskæftigelsesprojekter I alt = udgift, - = indtægt Beskæftigelsesprojekter, konkurrenceudsættelse, genudbud af aktiveringsprojekter Sagsfremstilling: Der ses 3 mulige typer af initiativer, der kan arbejdes videre med for at opnå besparelsen på 1,4 mio. kr. 1. Konkurrenceudsættelse/genforhandling af tilbud Det kunne f.eks være: Comeback annoncering/fald i serviceniveau Aktivering af unge misbrugere sker i dag i et samarbejde mellem Social og Sundhed og Jobcenter Svendborg. Jobcentret betaler 1 mio. kr. for 12 helårspladser. Man kunne konkurrenceudsætte projektet gennem annoncering og se om det er muligt at opnå en bedre pris. Alternativt kunne tilbuddet nedlægges helt. Øget kapacitet for samme pris hos anden aktør og egne projekter Genforhandling af aftaler, øget antal pladser på alle hold for samme pris. Fælles indkøb til forsikrede/kontanthjælpsmodtagere Ved fælles annoncering af aktiveringstilbud kan der måske opnås en bedre ugepris på de enkelte forløb 2. Bredere aktivering og ændret organisering Mulighederne omfatter bl.a.: Aktivering i samarbejde med de sociale væresteder Andelen af personer, der i dag er fritaget for aktivering, da de vurderes for dårlige er i dag relativt høj. I et tværkommunalt samarbejde kunne man undersøge mulighederne for at etablere en form for aktivering, der kombinerer det beskæftigelsesrettede med værestedstilbuddet og et idrætstilbud. Hvis personer, der i dag er uden tilbud, på den måde kan aktivereres vil det medføre at der kan indhentes 65 pct. refusion på deres ydelse mod 35 pct., hvis de ikke aktiveres, samtidig med at tilbuddet kan forbedres. Øget anvendelse af offentlige løntilskudspladser. Hvis en forsikret ledig aktiveres i et offentligt løntilskudsjob, vil tilbuddet gennemsnitlig have en varighed på 21,3 uger, hvorimod vejlednings- og opkvalificeringstilbud typisk har en noget kortere varighed (9,2 uger gennemsnitligt ). Ved i højere grad at anvende offentlige løntilskud, øges Sag 10/5010 Budget 2011 Arbejdsmarkedsudvalget

29 BUDGET Afsnit: ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Side: SELEKTIVE BESPARELSER Oprettet: Rev.: perioden, hvor der hentes høj refusion på ydelsen. Samtidig er de korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb ofte meget dyre. Dog skal det bemærkes at det er tidsmæssigt krævende at finde de offentlige løntilskudspladser. Dette kunne løses ved investering i ekstra jobkonsulentressourcer, eller ved at alle direktørområder var forpligtet til selv at finde et bestemt antal pladser, de stillede til rådighed. Ikast Brande modellen 3. Investeringer Undersøge mulighederne for at udskille dele af Jobcenter Svendborg i en selvstændig enhed (anden aktør) hvorved den statslige medfinansiering kan øges gennem højere refusion. Det kunne f.eks. være: Ansættelse af psykolog Ved at ansætte en psykolog i Jobcenter Svendborgs egne projekter forventes det, at der kan tilrettelægges billigere aktivering for psykisk sårbare borgere. Aktivering af denne gruppe er typisk omkostningstung, når der skal købes tilbud ved ekstern leverandør Afledte konsekvenser på andre områder: Endnu uafklaret Sag 10/5010 Budget 2011 Arbejdsmarkedsudvalget

30 Bilag: 4.1. Resultatrevision 2009 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 93198/10

31 Svendborg Ramsherred Svendborg Tel Fax Resultatrevision for 2009

32 Resultatrevision for 2009 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultatoversigten Resultater Forsørgelsesgrupper Indsatsen 5 3. Besparelsespotentialet 6 4. Scorecard ministermål 7 5. Scorecard rettidighed 7 6. Konklusion 8 Bilag 9 Bilag 1. Resultatoversigt 9 Bilag 2. Besparelsespotentiale 17 Bilag 3. Scorecard ministermål 21 Bilag 4. Scorecard rettidighed 25 Sagsnr. 10/11276 Side 2 af 28

33 Resultatrevision for Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Svendborg hvert år en resultatrevision, der viser indsatsen i Jobcenter Svendborg og indsatsen fordelt på Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner i det forgangne år. Formålet med resultatrevisionen er at vise hvordan jobcentret klarer sig i forhold til sidste år og i forhold til sammenlignelige jobcentre (klyngen) samt at opgøre de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed til brug for udarbejdelsen af resultatrevisionen. Resultatrevisionen består af fire dele ud fra hvilke jobcentrene skal kommentere på deres indsats og resultater for indsatsåret 2009: Resultatoversigten, hvor de nyeste data om indsats og resultater på beskæftigelsesområdet er samlet på en A4 side. Desuden sammenholdes udviklingen i jobcentrenes indsats og resultater med den tilsvarende udvikling i sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet, der viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelse samt hvilke forsørgelsesydelser, der kan opnås besparelser på ved at nedbringe antallet at fuldtidspersoner på ydelsen. Scorecard - ministermål, der giver en månedlig status og viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens årlige mål. Resultaterne sammenholdes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre. Scorecard - rettidighed, der viser hvor store andele af beskæftigelsesindsatsen der gives til tiden i alle landets jobcentre. Jobcentrene rangordnes efter deres evne til at leve op til minimumskravene til indsatsen. 2. Resultatoversigten Resultatoversigten er opdelt på resultater i forhold til ministerens mål, udviklingen i antallet af personer i de forskellige forsørgelsesgrupper samt indsatsen i forhold til aktiveringsgrad og rettidighed Resultater Arbejdskraftreserven der består af ledige med minimum 13 ugers sammenhængende ledighed steg med 83 procent i Selvom der således har været en stor stigning, er der tale om et relativt pænt resultat, idet den gennemsnitlige stigning blandt de sammenlignelige jobcentre i klyngen var på hele 104 procent. Relativt er arbejdskraftserven steget mest på Langeland (102 procent) og mindst på Ærø (65 procent). I Svendborg steg arbejdskraftreserven med 82 procent. Sagsnr. 10/11276 Side 3 af 28

34 Resultatrevision for 2009 Samlet udgjorde arbejdskraftreserven i Jobcenter Svendborg 799 personer i december 2009, og der er derfor god grund til at begrænsning af arbejdskraftreserven også er blandt de centrale målsætninger for både 2010 og Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger steg i Jobcenter Svendborg med 13 procent i Dette dækker over stigninger i Svendborg og Langeland Kommuner på henholdsvis 18 og 11 procent og et fald i Ærø Kommune på 20 procent. I klyngen af sammenlignelige jobcentre skete der i samme periode et fald på 8 procent. Den samlede stigning i Jobcenter Svendborg skal ses i lyset af det lave niveau, Jobcenter Svendborg befandt sig på ved udgangen af 2008 som følge af stor bevågenhed og særlige initiativer på området. Begrænsning af sygedagpengeforløb over 26 uger bortfalder som ministermål for Jobcenter Svendborg vil dog fortsat have stor fokus på at tilgangen til langvarige sygedagpengeforløb begrænses via en tidlig og aktiv indsats. Antallet af unge under 30 år steg i Jobcenter Svendborg med 40 procent fra december 2008 til december Dette svarer til den gennemsnitlige stigning blandt de sammenlignelige jobcentre. Stigningen var lidt lavere i Svendborg (38 procent) og noget højere på Langeland (45 procent) og Ærø (59 procent). Især blandt de forsikrede ledige er der er kommet forholdsmæssigt mange unge til. Antallet af unge arbejdsløshedsdagpengemodtagere steg med 131 procent. Relativt set er stigningen dermed omkring dobbelt så stor i antallet af unge, som i antallet af over 30 årige. Der er derfor fortsat behov for at jobcentret sætter markant fokus på indsatsen for denne målgruppe, så de unge ikke fastholdes i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet, men derimod ledes over i uddannelsessystemet eller tilbage på arbejdsmarkedet Forsørgelsesgrupper Samlet set er antallet personer, der modtager offentlig forsørgelse, steget med 10 procent i Dette er en lidt lavere stigning end i de sammenlignelige jobcentre generelt, hvor antallet steg med 12 procent. I Jobcenter Svendborgs område skete den største stigning i Svendborg Kommune, hvor der i december 2009 var 11 procent flere personer på offentlig forsørgelse i forhold til året i forvejen. I Langeland Kommune steg antallet med 8 procent og i Ærø Kommune med 6 procent. Stigningen i antallet af personer på offentlig forsørgelse kan primært henføres til en stor stigning i antallet af arbejdsløshedsdagpengemodtagere som følge af den generelle krise på arbejdsmarkedet. I Jobcenter Svendborg steg antallet af ledighedsberørte arbejdsløshedsdagpengemodtagere således med 62 procent til personer i december Udover den store stigning i antallet af arbejdsløshedsdagpengemodtagere skete der mindre stigninger i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (12 procent), Sagsnr. 10/11276 Side 4 af 28

35 Resultatrevision for 2009 sygedagpengemodtagere (8 procent), borgere i fleksjob (7 procent) samt borgere på førtidspension (1 procent). Derudover dækker den samlede stigning i antallet af modtagere af offentlig forsørgelse over fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (-9 procent), fleksjobvisiterede ledige (-4 procent) samt revalidender (-23 procent). Under den nuværende lavkonjunktur er der risiko for at flere personer ender på permanent offentlig forsørgelse i form af førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Med henblik på at begrænse denne udvikling har Beskæftigelsesministeren derfor udpeget dette som et særligt beskæftigelsespolitisk fokusområde for Indsatsen Rettidigheden angiver, hvor stor en andel af de personer, som i en given perioden skulle have en jobsamtale eller et tilbud, der har fået det til tiden. I målingerne skelnes der ikke til årsagen til at en jobsamtale eller et tilbud eventuelt ikke er afholdt eller påbegyndt rettidigt. I målingerne er der således heller ikke korrigeret for at en del borgere er fritaget fra aktivering. Tilsvarende skelnes der ikke til hvor meget rettidigheden på en jobsamtale eller et tilbud er overskredet, men alene om den er overskredet. Det er således uden betydning for målingen, om en jobsamtale ikke har været afholdt rettidigt fordi jobcentret ikke har indkaldt borgeren til tiden, eller fordi borgeren er udeblevet fra samtalen ligesom det er uden betydning om et tilbud ikke er påbegyndt rettidigt fordi borgeren er på barsel. I forhold til for sent afgivne tilbud og jobsamtaler er det uden betydning for målingen, om rettidigheden er overskredet med for eksempel 1 dag eller 1 måned. På denne baggrund er der fastsat nedenstående målsætninger for rettidigheden, som kommunerne ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen bør kunne nå. Det bemærkes, at ingen kommune endnu har kunnet indfri Arbejdsmarkedsstyrelsens forventninger på alle områder. Tabel 1. Arbejdsmarkedsstyrelsens målsætninger for rettidighed Målgruppe Jobsamtaler til tiden (pct.) Tilbud til tiden (pct.) A-dagpenge Kontanthjælp (match 1-3) Kontanthjælp (match 4-5) Resultatoversigten viser, at Jobcenter Svendborg i november 2009 nåede Arbejdsmarkedsstyrelsens målsætninger for så vidt angår jobsamtaler og gentagne tilbud til arbejdsløshedsdagpengemodtagere samt første tilbud til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For så vidt angår jobsamtaler med kontanthjælpsmodtagere, første tilbud til arbejdsløshedsdagpengemodtagere samt gentagne tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå Jobcenter Svendborg 2-4 procentpoint under målsætningen, mens rettidigheden for første tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå 12 procentpoint under målsætningen. Rettidigheden for gentagne tilbud til arbejdsmarkedsparate lå i november 2009 kun på 50 procent, altså væsentligt under målsætningen på 80 procent. Dette er desuden betydeligt lavere end i samme Sagsnr. 10/11276 Side 5 af 28

36 Resultatrevision for 2009 måned året forinden. En supplerede analyse viser, at de 50 procent, der ikke påbegyndte et gentaget tilbud rettidigt, udgøres af i alt ni personer. Heraf er otte kvinder og syv er under 30 år. Det bør generelt bemærkes, at mange af de månedlige rettidighedsmålinger er baseret på meget få sager, hvorfor manglende overholdelse af rettidigheden i enkelte sager kan medføre store udsving i de procentuelle målinger. Aktiveringsgraden for såvel arbejdsløshedsdagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere er stort set uændret i forhold til samme periode året i forvejen. Aktiveringsgraden lå i december 2009 på 26 procent for arbejdsløshedsdagpengemodtagere, 46 procent for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og 29 procent for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For alle tre målgrupper ligger aktiveringsgraden tæt på gennemsnittet blandt de sammenlignelige jobcentre. Det bemærkes, at aktiveringsgraden er beregnet på timebasis. Det betyder, at andelen af personer der er i aktivering, er højere end aktiveringsgraden udtrykker. Jobcenter Svendborg har løbende opmærksomheden rettet mod såvel rettidighed som aktiveringsgrad. Dels er rettidigheden en indikator for om borgerne får deres minimumsrettigheder opfyldt, dels har både rettidighed og aktivering betydning for kommunernes refusion fra staten. Begge dele er derfor væsentlige i forhold til borgernes retssikkerhed og for kommunernes økonomi. 3. Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet viser, hvor meget kommunerne i jobcentrets område kunne spare, hvis antallet af modtagere af en forsørgelsesydelse i forhold til befolkningen mellem 16 og 66 år forholdsmæssigt svarede til gennemsnittet i de sammenlignelige jobcentre. Bag beregningerne ligger således en antagelse om, at jobcentret har mulighed for at opnå samme niveau af antallet personer på en forsørgelsesydelse som det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige jobcentre. Der tages ikke højde for eventuelle forskelle i befolkningens karakteristika, og der ses bort fra at reducerede udgifter på ét område kan betyde øgede udgifter på et andet (forbundne kar). Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger viser, at der i Jobcenter Svendborg er et besparelsespotentiale på 20,6 mio. kr. på førtidspension. Denne gevinst kunne realiseres, hvis andelen af førtidspensionister i forhold til befolkningen blev nedbragt til 8,81 procent, som er gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Andelen af førtidspensionister er i Svendborg Kommune 8,78 procent, i Ærø Kommune 9,32 procent og i Langeland Kommune hele 11,94 procent. For alle øvrige forsørgelsesgrupper har Jobcenter Svendborg et negativt besparelsespotentiale. Det betyder, at Svendborg, Langeland og Ærø Kommuners udgifter til forsørgelse ville være højere, hvis andelen af modtagere af de enkelte forsørgelsestyper svarede til gennemsnittet i de sammenlignelige jobcentre. Da der i forhold til de sammenlignelige jobcentre er relativt få personer der modtager offentlig forsørgelse udover pension i Jobcenter Svendborg, viser Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger Sagsnr. 10/11276 Side 6 af 28

37 Resultatrevision for 2009 altså, at kommunerne i jobcentret har negative besparelsespotentialer på knap 28 mio. kr. til arbejdsløshedsdagpenge, 23 mio. kr. til kontanthjælp og små 6 mio. kr. til sygedagpenge. Det bemærkes, at besparelsespotentialet er anderledes når det opgøres på kommuneniveau i stedet for jobcenterniveau. Det skyldes, at sammenligningsgrundlaget er et andet, idet de sammenlignelige kommuner for henholdsvis Svendborg, Langeland og Ærø Kommune er nogle andre end de jobcentre, som Jobcenter Svendborg kan sammenlignes med. Det skal dog understreges, at tendenserne er de samme i alle tre kommuner. 4. Scorecard ministermål På scorecard et placeres jobcentret på baggrund af hvor god udviklingen har været for hvert ministermål i forhold til udviklingen i sammenlignelige jobcentre. Udviklingen for de tre ministermål giver Jobcenter Svendborg en samlet midterplacering i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Som beskrevet i afsnit 2.1 dækker dette over at arbejdskraftreserven er steget mindre i Jobcenter Svendborg end gennemsnitligt i klyngen, at antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget i samme omfang som i resten af klyngen i gennemsnit, mens Jobcenter Svendborg har oplevet den næststørste stigning i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. På kommuneniveau er Ærø placeret som tredjebedst i deres klynge, Svendborg er placeret midt i klyngen, mens Langeland er placeret næstsidst i deres klynge. Man bør notere sig, at placeringen på scorecard et alene gives på baggrund af udviklingen det seneste år, og at der altså ikke tages højde for hvilket niveau jobcentret og kommunerne ligger på. Som det fremgik af afsnit 3 ligger Jobcenter Svendborg på et relativt lavt niveau, når man kigger på antallet af modtagere af forskellige forsørgelsesydelse i forhold til befolkningen. En supplerende analyse viser, at det samme gør sig gældende med hensyn til de tre ministermål. Jobcenter Svendborg har således en væsentligt lavere andel af personer i arbejdskraftreserven end de øvrige jobcentre i klyngen. Jobcenter Svendborg er desuden blandt de jobcentre med de laveste andele af unge på offentlig forsørgelse, og endelig ligger andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger i Jobcenter Svendborg på niveau med gennemsnittet resten af klyngen. 5. Scorecard rettidighed På scorecard et for rettidighed rangordnes jobcentrene og kommunerne efter deres samlede rettidighed. I opgørelsen indgår rettidighedsmålingerne for tilbud til kontanthjælpsmodtagere kun med halv vægt. På scorecard et for fjerde kvartal 2009 opnår Jobcenter Svendborg en midterplacering, både set i forhold til resten af regionen og i forhold til resten af landet. Dette er en klar forbedring i forhold til året i forvejen, men der er fortsat potentiale for forbedringer. Af de tre kommuner i Jobcenter Svendborgs område rangerer Langeland højest, mens Ærø rangerer lavest. Sagsnr. 10/11276 Side 7 af 28

38 Resultatrevision for 2009 Som beskrevet i afsnit 2.3 ligger især rettidigheden for gentagne tilbud til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere betydeligt under målsætningen. En væsentlig del af forklaringen på dette er, at unge mødre på barsel indgår i målingen, selvom de er fritaget fra aktivering. Det bemærkes, at det både i regionen og på landsplan samlet set kun er i forhold til gentagne tilbud til arbejdsløshedsdagpengemodtagere, at målsætningen for rettidighed er nået. Arbejdsmarkedsstyrelsen barsler med nye rettidighedsmålinger i løbet af 2010, som skulle tage højde for fritagelser mv., og dermed skulle give et mere retvisende billede af om borgere, der har ret og pligt til tilbud, får tilbuddet til tiden. 6. Konklusion 2009 var i høj grad præget af krise og lavkonjunktur, og dette afspejles da også i udviklingen i antallet af borgere i Jobcenter Svendborgs målgrupper, hvor antallet af borgere på offentlig forsørgelse steg med 10 procent. Især blandt arbejdsløshedsdagpengemodtagere er der kommet mange til. Generelt gælder dog, at den negative udvikling til trods, så har Jobcenter Svendborg i 2009 klaret sig godt sammenlignet med andre jobcentre, både i forhold til at begrænse tilgangen til langtidsledighed/arbejdskraftreserven og generelt i forhold til at begrænse antallet af borgere på forskellige typer af offentlig forsørgelse. Det er velkendt, at varigheden af et ledighedsforløb i sig selv reducerer chancerne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor giver den aktuelle udvikling med stærkt stigende ledighed anledning til en fortsat fokus på at langtidsledigheden begrænses mest muligt. Det er i den forbindelse centralt, at der fokuseres skarpt på at de relativt mange nyledige unge hurtigt ledes over i uddannelsessystemet eller tilbage på arbejdsmarkedet. Lavkonjunkturen medfører en risiko for at flere personer overgår til permanent offentlig forsørgelse. Derfor giver den aktuelle udvikling også anledning til at fokusere på, at personer med begrænsninger i arbejdsevnen hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet via en aktiv indsats. Såvel udviklingen i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse, som udviklingen i antallet af langtidsledige og unge under 30 år er blandt ministerens fokusområder for Områderne vil derfor også helt naturligt blive meget centrale i Jobcenter Svendborgs beskæftigelsesplan for Sagsnr. 10/11276 Side 8 af 28

39 Resultatrevision for 2009 Bilag Bilag 1. Resultatoversigt Data opdateret den Resultatoversigt - Sv.borg/Langel./Ærø Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Sagsnr. 10/11276 Side 9 af 28

40 Resultatrevision for 2009 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. Sagsnr. 10/11276 Side 10 af 28

41 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den Resultatoversigt - Svendborg Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Sagsnr. 10/11276 Side 11 af 28

42 Resultatrevision for 2009 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. Sagsnr. 10/11276 Side 12 af 28

43 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den Resultatoversigt - Langeland Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Sagsnr. 10/11276 Side 13 af 28

44 Resultatrevision for 2009 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. Sagsnr. 10/11276 Side 14 af 28

45 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den Resultatoversigt - Ærø Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Sagsnr. 10/11276 Side 15 af 28

46 Resultatrevision for 2009 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. Sagsnr. 10/11276 Side 16 af 28

47 Resultatrevision for 2009 Bilag 2. Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Sv.borg/Langel./Ærø Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,68 3, ,5 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,56 0, ,7 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,88 2, ,3 Introduktionsydelse 0,06 0, ,1 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,46 0, ,6 Sygedagpenge 2,52 2, ,6 Ledighedsydelse 0,46 0, ,0 Førtidspension 9,34 8, ,6 I alt 17,96 18, ,6 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Sagsnr. 10/11276 Side 17 af 28

48 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den Besparelsespotentiale - Svendborg Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i kommunen Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,73 2, ,1 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,56 1, ,6 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,93 2, ,5 Introduktionsydelse 0,04 0,02 7 0,1 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,52 0, ,1 Sygedagpenge 2,44 2, ,1 Ledighedsydelse 0,44 0, ,8 Førtidspension 8,78 5, ,6 I alt 17,45 15, ,7 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige kommuner (klyngen). Besparelsespotentialet i kommunen beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i kommunen. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i kommunen er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i kommunen er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne kommunens potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i kommunens. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i kommunen med forskellen i procentandelene. Sagsnr. 10/11276 Side 18 af 28

49 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den Besparelsespotentiale - Langeland Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i kommunen Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,69 3, ,5 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,57 0, ,8 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 2,00 2, ,2 Introduktionsydelse 0,13 0,07 5 0,1 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,28 0, ,0 Sygedagpenge 3,00 2, ,4 Ledighedsydelse 0,66 0, ,2 Førtidspension 11,94 8, ,2 I alt 21,26 18, ,0 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige kommuner (klyngen). Besparelsespotentialet i kommunen beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i kommunen. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i kommunen er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i kommunen er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne kommunens potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i kommunens. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i kommunen med forskellen i procentandelene. Sagsnr. 10/11276 Side 19 af 28

50 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den Besparelsespotentiale - Ærø Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i kommunen Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,18 3, ,5 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,54 0, ,4 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,12 1, ,1 Introduktionsydelse 0,12 0, ,0 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,22 0, ,6 Sygedagpenge 2,35 2, ,1 Ledighedsydelse 0,21 0, ,3 Førtidspension 9,32 7, ,2 I alt 16,06 16, ,2 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige kommuner (klyngen). Besparelsespotentialet i kommunen beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i kommunen. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i kommunen er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i kommunen er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne kommunens potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i kommunens. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i kommunen med forskellen i procentandelene. Sagsnr. 10/11276 Side 20 af 28

51 Resultatrevision for 2009 Bilag 3. Scorecard ministermål Data opdateret den 28/01/2010 Scorecard - Sv.borg/Langel./Ærø Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Nov 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Norddjurs , , ,7 1 Lolland , , ,6 2 Bornholm , , ,2 3 Vordingborg , , ,6 3 Guldborgsund , , ,5 4 Frederikshavn/Læsø , , ,2 5 Slagelse , , ,7 6 Sv.borg/Langel./Ærø , , ,8 7 Nyborg , , ,8 8 Randers , , ,6 9 Kalundborg , , ,1 10 Haderslev , , ,1 11 Hele klyngen , , ,5. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Sagsnr. 10/11276 Side 21 af 28

52 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den 28/01/2010 Scorecard - Svendborg Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Kommune Antal personer Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Nov 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Albertslund , , ,7 1 København , , ,6 1 Ishøj , , ,5 2 Odense , , ,0 3 Svendborg , , ,0 4 Fredericia , , ,2 5 Aalborg , , ,0 6 Århus , , ,3 7 Brøndby , , ,9 8 Hele klyngen , , ,0. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Sagsnr. 10/11276 Side 22 af 28

53 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den 28/01/2010 Scorecard - Langeland Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Kommune Antal personer Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Nov 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Norddjurs , , ,7 1 Lolland , , ,6 2 Bornholm , , ,2 3 Guldborgsund , , ,5 3 Vordingborg , , ,6 3 Frederikshavn , , ,7 4 Slagelse , , ,7 5 Nyborg , , ,8 6 Randers , , ,6 7 Kalundborg , , ,1 8 Langeland , , ,5 9 Haderslev , , ,1 10 Hele klyngen , , ,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Sagsnr. 10/11276 Side 23 af 28

54 Resultatrevision for 2009 Data opdateret den 28/01/2010 Scorecard - Ærø Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Kommune Antal personer Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Nov 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Jammerbugt , , ,8 1 Halsnæs , , ,3 2 Ærø 51 64, , ,0 3 Brønderslev , , ,7 4 Morsø , , ,9 4 Tønder , , ,1 4 Assens , , ,4 5 Vesthimmerland , , ,8 6 Faaborg-Midtfyn , , ,5 7 Kerteminde , , ,9 7 Billund , , ,4 8 Middelfart , , ,3 9 Nordfyns , , ,5 9 Hele klyngen , , ,6. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Sagsnr. 10/11276 Side 24 af 28

55 Resultatrevision for 2009 Bilag 4. Scorecard rettidighed Jobcentre i hele landet Data opdateret den 05/03/2010 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Hedensted Norddjurs Randers Middelfart Brøndby Lejre Næstved Slagelse Ikast-Brande Haderslev Nyborg Egedal Frederikssund Guldborgsund Holbæk Roskilde Vallensbæk/Ishøj Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Thisted Allerød Ballerup Fredensborg Hvidovre Lolland Ringsted Vordingborg Skanderborg Skive Frederikshavn/Læsø Kerteminde Bornholm Faxe Kalundborg Lyngby-Taarbæk Odsherred Solrød Stevns Horsens Vesthimmerland Nordfyns Sønderborg Varde Gladsaxe Gribskov Hillerød Ringkøbing-Skjern Århus/Samsø Morsø Assens Esbjerg/Fanø Sv.borg/Langel./Ærø Vejen Furesø Gentofte Halsnæs Helsingør Rudersdal Sorø Aalborg Jammerbugt Aabenraa Faaborg-Midtfyn Odense Tønder Vejle Hørsholm Køge Rødovre Herning Brønderslev Hjørring Fredericia Albertslund Herlev Placering Sagsnr. 10/11276 Side 25 af 28

56 Resultatrevision for 2009 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Tårnby/Dragør Favrskov Silkeborg Viborg Rebild København Odder Frederiksberg Glostrup Greve Høje-Tåstrup Mariagerfjord Billund Kolding Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Placering Jobcentre i Region Syddanmark Data opdateret den 05/03/2010 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Middelfart Haderslev Nyborg Kerteminde Nordfyns Sønderborg Varde Assens Esbjerg/Fanø Sv.borg/Langel./Ærø Vejen Aabenraa Faaborg-Midtfyn Odense Tønder Vejle Fredericia Billund Kolding Syddanmark Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Placering Sagsnr. 10/11276 Side 26 af 28

57 Resultatrevision for 2009 Kommuner i hele landet Data opdateret den 05/03/2010 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Kommune Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Læsø Hedensted Norddjurs Randers Middelfart Brøndby Lejre Næstved Slagelse Ikast-Brande Haderslev Nyborg Egedal Frederikssund Guldborgsund Holbæk Roskilde Vallensbæk Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Thisted Allerød Ballerup Fredensborg Hvidovre Lolland Ringsted Vordingborg Skanderborg Skive Frederikshavn Kerteminde Langeland Bornholm Faxe Kalundborg Lyngby-Taarbæk Odsherred Solrød Stevns Ishøj Horsens Vesthimmerland Nordfyns Svendborg Sønderborg Varde Gladsaxe Gribskov Hillerød Ringkøbing-Skjern Århus Morsø Assens Esbjerg Vejen Furesø Gentofte Halsnæs Helsingør Rudersdal Sorø Aalborg Jammerbugt Aabenraa Fanø Faaborg-Midtfyn Odense Ærø Tønder Vejle Hørsholm Køge Rødovre Herning Brønderslev Hjørring Fredericia Albertslund Herlev Dragør Placering Sagsnr. 10/11276 Side 27 af 28

58 Resultatrevision for 2009 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Kommune Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Favrskov Silkeborg Viborg Samsø Rebild København Odder Frederiksberg Glostrup Greve Høje-Tåstrup Tårnby Mariagerfjord Billund Kolding Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Placering Kommuner i Region Syddanmark Data opdateret den 05/03/2010 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Kommune Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Middelfart Haderslev Nyborg Kerteminde Langeland Nordfyns Svendborg Sønderborg Varde Assens Esbjerg Vejen Aabenraa Fanø Faaborg-Midtfyn Odense Ærø Tønder Vejle Fredericia Billund Kolding Syddanmark Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv Placering Sagsnr. 10/11276 Side 28 af 28

59 Bilag: 5.1. Annonce Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

60 Annonce I medfør af LBK nr af 7/ om indhentning af tilbud efter tilbudsloven 15a 15d annonceres følgende: Annoncering efter udbydere af aktive forløb for unge ledige, på dagpenge eller kontanthjælp, uden kompetencegivende uddannelse i Ny-match 1 Målgruppe for forløbene Målgruppen er unge dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere under 30 år - uden kompetencegivende uddannelse. Der vil være unge fra Svendborg -, Langeland - og Ærø Kommune. Formål med forløbene Formålet med forløbet er, at flest mulige gennemfører en uddannelse på ordinære betingelser, eller at bringe den unge tættere på at kunne starte og gennemføre en uddannelse. Alternativt at den unge får et job og bliver selvforsørgende. Indhold i forløbene Forløbene skal have en varighed på sammenhængende op til 6 måneder og skal opdeles i 2 faser: 1. Et introducerende og afklarende vejledningsforløb af 3 ugers varighed med optag hver 3. uge. Formålet med forløbet er, at den unge afklares i forhold til ressourcer og barrierer med henblik på at der kan lægges en realistisk plan for det videre forløb primært i forhold til at kunne gennemføre uddannelse på ordinære vilkår. Forløbet skal som minimum indeholde følgende temaer: Motiverende information om arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, økonomi og livsbetingelser generelt Diskussioner om konsekvenser af valg eller manglende valg af uddannelse Afdækning og eliminering af trusler og barrierer for gennemførelse af uddannelse Afdækning og beskrivelse af personlige kompetencer og udviklingspotentialer Udarbejdelse af en skriftlig handleplan for den unges vej til uddannelse eller job. Handleplanen ajourføres løbende i resten af forløbet 2. Efterfølgende forløb, der forbedrer den unges mulighed for at gennemføre uddannelse. Alternativt til ordinær job. Forløbet, som tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, skal primært være uddannelses- og virksomhedsrettet og indeholde: Personlige og fagligt forberedende opkvalificeringsforløb, herunder afprøvning af forskellige uddannelsesretninger Virksomhedspraktikker, der kvalificerer og understøtter uddannelsesvalget eller fører til job Løntilskudsjob, der kvalificerer og understøtter uddannelsesvalget eller fører til job

61 Tilmelding og start på uddannelse, herunder relevante aktiviteter, der fastholder den unge indtil start på uddannelse. Vurdering af evt. behov for efterværn Varighed og omfang Forløbene skal have en varighed på sammenhængende 6 måneder med 30 timer om ugen. Jobcenter Svendborg forventer, at der løbende visiteres 15 unge til forløbet. Succeskrav Det forventes, at 75 % af de borgere, der afmeldes forløbet, afmeldes til uddannelse eller job. Jobcentret vil i samarbejde med leverandør og UU-centeret følge op på deltagernes status henholdsvis 3 og 6 måneder efter uddannelses- eller jobstart. Samarbejde med Jobcentret Samarbejdet mellem leverandør og jobrådgiver foregår tæt og kontinuerligt. Det ønskes, at leverandør stiller fysiske rammer til rådighed for en jobrådgiver. Det forventes, at der løbende vil være en jobrådgiver på stedet for at forestå myndighedsrollen, herunder afholdelse af lovpligtige samtaler, bevilling af tilbud samt udarbejdelse og revision af jobplanen. Det forventes, at der samarbejdes med relevante parter, herunder UU-vejledningen. Leverandøren har ansvaret for forløbene, herunder at der er virksomhedsrettede tilbud. Leverandøren har ansvaret for at fremsende månedlig ajourført liste over deltagerstatus aktuelle og afsluttede sager. For afsluttede sager skal det fremgå, hvad der afsluttes til. Aftaleperiode Aftaleperioden gælder for et år med mulighed for forlængelse. I tilbud oplyses, hvornår første forløb kan påbegyndes. Inden for aftaleperioden kan aftalen opsiges af begge parter med 8 ugers varsel. Kriterier for tildeling: Tildeling foregår efter kriteriet: økonomisk mest fordelagtig, hvor der lægges vægt på pris, kvalitet og erfaring med forløb for målgruppen. Tilbuddet skal opgives i en brutto-pris pr. borger pr. uge. Prisen opdeles i en uddannelsesog en administrationsdel. Afregning sker i forhold de kommuner, som borgerne er bosat i. Tilbuddet skal ligeledes opdeles i ugepris for: Det introducerende afklarings- og vejledningsforløb Det efterfølgende forløb, hvor der tages højde for at der er en høj grad af virksomhedsrettet aktivering i form af praktik og løntilskudsjob.

62 Tilbudsgiver skal ligeledes med tilbuddet opgive referencer med resultater fra tidligere forløb på området. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af tilbuddet vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Udbyder: Jobcenter Svendborg Ramsherred Svendborg Spørgsmål om forløbene kan ske ved henvendelse til teamleder Peter Karlsen på til att.: Peter Karlsen og Anne-Marie Jacobsen senest xx kl Spørgsmål og svar offentliggøres på Svendborg Kommunes hjemmeside. I tilfælde af begæring af aktindsigt i udbuddet er Jobcenter Svendborg forpligtet til at behandle denne begæring efter Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen. Tilbud sendes pr. til mrk. forløb for unge ledige, på dagpenge eller kontanthjælp, uden kompetencegivende uddannelse i Ny-match 1 att.: Peter Karlsen og Anne-Marie Jacobsen Ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen er xx

63 Bilag: 6.1. Invitation fra RBR om besøg Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

64 Til de Lokale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Tlf: Fax: Mail: CVR maj 2010 Besøgsrunde til LBR og arbejdsmarkeds-/beskæftigelsesudvalg Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark vil gerne i lighed med tidligere år, lave en besøgsrunde til LBR og arbejdsmarkeds-/ beskæftigelsesudvalg i kommunerne. Det er Rådets opfattelse, at besøgsrunden giver nogle gode debatter og synspunkter om lokale problemstillinger, som kan bringes ind i en bredere beskæftigelsespolitisk sammenhæng. Såfremt LBR og relevante udvalg ønsker at mødes med repræsentanter for Rådet foreslås det, at vi enten kommer til et ordinært eller ekstraordinært møde i LBR. Rådet opfordrer samtidigt LBR til at bringe et eller flere temaer på dagordenen, som har betydning for jeres lokalområde og som I finder interessant at drøfte med RBR. Vi foreslå derfor, at I kommer med en eller to mødedatoer for Jeres næste møde(r) og vi vil på bedste måde søge at tilpasse vores kalender til dette. I bedes derfor indmelde mødedato til Ina Møller på tlf eller mail: Med venlig hilsen Ib Haahr Formand for Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark C:\Documents and Settings\imo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\Brev til LBR_2010 (3).doc S

65 Bilag: 8.1. Tilsagnsskrivelse om midler fra den supplerendde varslingspulje Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

66

67

68

69

70

71

72

73 Bilag: kvartal Opfølgningsrapport Svendborg.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

74 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 2010

75 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Svendborg Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten Indsats

76 1. Indledning Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Svendborg sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele Syddanmark. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Svendborg, Langeland, Ærø Antal ledige Ændring Ledighedsprocent mar 2009 mar 2010 Antal % mar 2009 mar 2010 Svendborg Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,2 3,5 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,2 Langeland Ledige i alt ,2 Dagpengemodtagere ,0 3,7 5,6 Kontanthjælpsmodtagere ,2 Ærø Ledige i alt ,9 Dagpengemodtagere ,6 2,9 3,6 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Syddanmark Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,4 3,1 4,8 Kontanthjælpsmodtagere ,0 Hele landet Ledige i alt ,0 Dagpengemodtagere ,2 3,2 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Svendborg Klynge Syddanmark mar-09 mar-10 mar-09 mar-10 mar-09 mar-10 Dagpenge 3,8% 5,7% 4,1% 6,2% 3,4% 5,4% Kontant- og starthjælp, match 1-3 0,9% 1,0% 1,3% 1,5% 1,2% 1,3% Kontant- og starthjælp, match 4-5 2,5% 2,8% 2,8% 3,1% 2,6% 2,7% Revalidering og forrevalidering 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% Sygedagpenge 1 3,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% Ledighedsydelse 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% Fleksjob 2,4% 2,6% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% Førtidspension 12,9% 12,8% 11,9% 12,0% 9,9% 10,1% I alt 27,6% 30,0% 27,5% 30,1% 24,0% 26,6% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for januar Data for førtidspension er for april

77 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Fra marts 08 til marts 09 er arbejdskraftreserven steget med 61 %. Antallet af dagpengemodtagere er steget med 370 personer, svarende til en stigning på 87 %, og 81,5 % af reserven er dagpengemodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i reserven er steget med 1,1 %, svarende til 2 personer. I Svendborg indgår 36,9 % af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven. Sygefravær Fra januar 09 til januar 10 har der været en stigning på 23 % i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i Svendborg. Forløb over 52 uger er steget med 20 %. Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 13 % af sygedagpengeforløbene i januar 2010 anvendte Jobcenter Svendborg delvise raskmeldinger, hvilket placerer Svendborg midt i klyngen. Unge I alt er der 966 unge ledige fuldtidspersoner i Svendborg, bestående af 38,4 % dagpengemodtagere, 16,9 % kontanthjælpsmodtagere match 1-3, og 44,7 % kontanthjælpsmodtagere match 4-5. Antallet af unge på dagpenge er fra marts 2009 til marts 2010 steget med 77 %. I marts 2010 var 4,9 % af Svendborgs arbejdsstyrke unge ledige på dagpenge, hvilket er blandt de 4 laveste andele i klyngen. Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er på et år faldet med 3 personer, således at der er 163 unge arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner i Svendborg. Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget fra 337 fuldtidspersoner til 432 i marts Dette svarer til en stigning på 28 %. Personer på kanten Svendborg har fuldtidspersoner i matchgruppe 4-5, og antallet er fra marts 2009 til marts 2010 steget med 13 %. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 7,3 %, mens antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 11,3 %. Dermed er ledighedsprocenten faldet fra 21,4 % til 18,3 % fra marts 2009 til marts I Svendborg er antallet af førtidspensionister på et år faldet med 0,6 % til fuldtidspersoner i april Det fald står i modsætning til klyngen og Syddanmark, hvor antallet er steget med hhv. 0,7 og 1,5 %. Rettidighed Rettidigheden for dagpengemodtagerne har haft en faldende tendens i perioden oktober 2009 til marts 2010, således at rettidigheden nu ligger under måltallet på 90 %. I perioden oktober 2009 til marts 2010 lå den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 87,6 % hvor måltallet er 90 %. I perioden oktober 2009 til marts 2010 var den gennemsnitlige rettidighedsprocent på 87,1 % for jobsamtaler til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor måltallet er 90 %. Rettidigheden for første og gentagne aktiveringstilbud til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå i perioden september 2009 til februar 2010 på hhv. 83,5 % og 63,8 %, hvor måltallet er 80 %. Rettidigheden for første og gentagne aktiveringstilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå i perioden september 2009 til februar 2010 på hhv. 57 % og 63,3 %, hvor måltallet er 75 %. 3

78 Resultatoversigt - Sv.borg/Langel./Ærø Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 30 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 4

79 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Svendborg 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, mar. 09 mar. 10, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, mar. 09 mar. 10, Sv.borg/Langel./Ærø og klynge, indeks Udvikling i % ,0 0,8 6,5 30,6 72,0 87,1 90,0 118,2 Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp Indeks mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 Langeland dp Svendborg dp Ærø dp jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Langeland kont Svendborg kont Ærø kont Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 09, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 09 mar. 10, Sv.borg/Langel./Ærø og klynge Andel i % ,8 59,4 35,0 47,6 32,7 38,8 35,7 52,2 Indeks Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 Langeland dp Svendborg dp Ærø dp jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Langeland kont Svendborg kont Ærø kont Kilde: Jobindsats.dk 5

80 Bemærkninger: Fra marts 09 til marts 10 er arbejdskraftreserven steget med 372 til et niveau på 978 personer i alt. Dette svarer til en stigning på 61 %. Stigningen skyldes særligt et stigende antal dagpengemodtagere, der kommer i reserven, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er næsten uændret. I Svendborg indgår 36,9 % af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, hvilket er lidt under gennemsnittet i Syddanmark og klyngen. Dette tyder på, at der, den nuværende konjunktursituation til trods, stadig er betydelige bevægelser i ledigheden. Som det fremgår af resultatoversigten stiger arbejdskraftreserven mere end ledigheden. Dette er et udtryk for, at selvom der fortsat er en stor afgang fra ledigheden blandt de nyledige, så bliver en stigende del af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne nu ledige i betydeligt længere tid, hvorfor arbejdskraftreserven og langtidsledigheden er stigende. Dagpenge 81,5 % eller 797 personer af reserven er dagpengemodtagere. Fra marts 09 til marts 10 er reserven steget med 370 personer, svarende til en stigning på 87 %. Stigningen er mindre end gennemsnittet for regionen og klyngen, hvor reserven er steget med hhv. 118 % og 96 %. Udviklingen i arbejdskraftreserven skal ses i sammenhæng med, at antallet af fuldtidspersoner på dagpenge er steget med 53 % i perioden. Der er således en tendens til, at borgerne forbliver ledige i længere tid nu end for et år siden. Ligeledes er andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der kommer i reserven steget fra 26,8 % til 35,3 %. En udvikling, der kan genfindes i klyngen. For længerevarende ledige kan målrettet aktivering lette vejen tilbage til arbejdsmarkedet, hvor især brugen af virksomhedsrettede tilbud erfaringsmæssigt har en høj jobeffekt. Pr. 1. april 2010 har Svendborg anvendt 73 % af deres kvote til offentlige løntilskud. Langeland har udnyttet 57 % af kvoten, mens Ærø har udnyttet 75 % af kvoten. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 70 % af arbejdskraftreserven er mænd, og reserven er det seneste år steget med 126 % for mænd og 33 % for kvinder. - Reserven stiger mest for gruppen over 60 år. Denne gruppe er vokset med 192 %, svarende til 23 personer. Unge under 30 år er steget med 127 %, svarende til 70 personer % af arbejdskraftreserven er under 30 år. Kontanthjælp Fra marts 09 til marts 10 er reserven steget med 2 personer til 181 personer, svarende til en stigning på 1,1 %. I Syddanmark var stigningen på 31 %. Svendborgs andel af ledighedsberørte, der kommer i reserven, er i marts 10 på 46,6 %, hvilket ligger under gennemsnittet i klyngen. I forhold til en tidlig og aktiv indsats viser tal fra jobindsats.dk, at der i 75,9 % af alle påbegyndte kontanthjælpsforløb 1 i 3. kvartal 2009 var afholdt første jobsamtale med den ledige inden for 3 måneder. For Syddanmark var den gennemsnitlige andel 80,5 % i samme periode. Med hensyn til aktivering var der i 68,7 % af alle påbegyndte kontanthjælpsforløb i 2. kvartal 2009 afgivet første aktiveringstilbud inden for 3 måneder. For Syddanmark var den gennemsnitlige andel 68,2 %. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 56 % af arbejdskraftreserven er mænd, da antallet af mænd i arbejdskraftreserven er steget mest (10 % svarende til 9 personer for mænd, mod et fald på 8 % for kvinder, svarende til 7 personer) % af arbejdskraftreserven er under 30 år, hvor reserven for denne gruppe er uændret siden marts % af unge under 30 år, der er ledighedsberørte, kommer i reserven. 1 Tallene er trukket for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, da disse indgår i arbejdskraftreserven. 6

81 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 09 jan. 10, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre -30 Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 09 jan. 10, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark, indeks 150 Udvikling i % ,3 10,3 2,1 31,7 Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark Faaborg-M. Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 Svendborg Langeland Ærø Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger: Fra januar 09 til januar 10 har der været en stigning på 23 % i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i Svendborg. I Syddanmark har man gennemsnitligt haft en stigning i sygedagpengeforløbene med en varighed på over 26 uger på 2,1 %. Siden januar 09 er antallet af forløb steget med 103 forløb til et niveau på 550 sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. Ser man på sygedagpengeforløb fordelt på deres varighed, ses det, at ovenstående udvikling især skyldes en stigning i forløb med en varighed på uger og forløb over 52 uger, som er steget med hhv. 55 % og 20 %. Af de forløb, der blev afsluttet i 3. kvartal 2009 var status 3 måneder efter forløbets afslutning, at 50 % var endt med beskæftigelse, mens 15,2 % af forløbene endte med påbegyndelse i fleksjob. For 3. kvartal af 2008 var status 3 måneder efter forløbets afslutning, at 53,7 % var endt med beskæftigelse, mens 13,6 % af forløbene endte med påbegyndelse i fleksjob. Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 13 % af sygedagpengeforløbene i januar 2010 anvendte Jobcenter Svendborg delvise raskmeldinger, hvilket placerer Svendborg midt i klyngen. Ligeledes viser foreløbige resultater fra arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg Aktive hurtigere tilbage at en tidlig og intensiv kontakt til den sygemeldte har en positiv effekt på vedkommendes sandsynlighed for at vende tilbage til beskæftigelse. 7

82 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. mar. 09 mar. 10, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø og klynge, indeks mar. 09 = 100 Udvikling i % , , ,7 71,0 9, , Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark Faaborg-M Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Indeks mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Svendborg Langeland Ærø Klynge Syddanm ark Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø og klynge, indeks mar. 09 = 100 Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø og klynge, indeks mar. 09 = Indeks mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 Svendborg Langeland Ærø Klynge Syddanmark okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Indeks mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Svendborg Langeland Ærø Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk 8

83 Bemærkninger: Fra marts 08 til marts 09 er antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. steget med 253, svarende til en stigning på 35,5 %. Stigningen ligger over gennemsnittet for klyngen og Syddanmark (30,2 % for begge). I alt er der 966 unge ledige fuldtidspersoner i Svendborg, bestående af 38,4 % dagpengemodtagere, 16,9 % kontanthjælpsmodtagere match 1-3, og 44,7 % kontanthjælpsmodtagere match 4-5. Dagpenge Antallet af unge på dagpenge i Svendborg er på et år steget fra 210 til 371 i marts 2010, svarende til en stigning på 77 %. Den procentuelle stigning er lidt større end den gennemsnitlige stigning i regionen og klyngen. I marts 2010 var 4,9 % af Svendborgs arbejdsstyrke unge ledige på dagpenge, hvilket er blandt de 4 laveste andele i klyngen. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - 69 % af de unge dagpengemodtagere er mænd, og antallet af unge mænd på dagpenge er steget med 70 %, mens antallet af unge kvinder på dagpenge er steget med 95 % % af de unge dagpengemodtagere er mellem 25 og 29 år. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er på et år faldet med 3 personer, således at der er 163 fuldtidspersoner i marts Jf. nedenstående boks består gruppen af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Svendborg især af kvinder under 25. Erfaringerne fra HIG 2 viser, at intensiverede kontaktforløb har en positiv effekt på denne gruppe. I 3. kvartal af 2009 fik ca. 34 % 2 af alle unge kvindelige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Svendborg 2 jobsamtaler inden for 3 måneder. Denne andel er over niveauet for Syddanmark. I forhold til mænd vides det også fra HIG 2, at mænd reagerer positivt på en fremrykket aktivering. I 3. kvartal af 2009 var der i 89,8 % (se note 2) af alle kontanthjælpsforløb for arbejdsmarkedsparate unge mænd igangsat et aktiveringsforløb inden for 1 måned. Den gennemsnitlige andel for Syddanmark er på 70,5 %. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 63 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. - Antallet af under 25-årige er faldet med 7 %. De årige er steget med 5 % % er mænd, men antallet udvikler sig anderledes for mænd (fald på 6 % mod en stigning på 2 % for kvinder). Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget fra 337 fuldtidspersoner til 432 i marts Dette svarer til en stigning på 28 %, hvilket er mere end den gennemsnitlige stigning i Syddanmark og 3. højest i klyngen. I forhold til de unge ikkearbejdsmarkedsparate vides det, at særligt den håndholdte og virksomhedsrettede aktivering har en positiv effekt 3. Bl.a. har forsøg med aktivering i virksomhedscentre givet gode resultater 4. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 67 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder, men antallet stiger mest for mænd (32 % mod 25 % for kvinder). 2 Beregnet som et simpelt gennemsnit for aldersgrupperne år, år og år. 3 COWI (2009). Analyse af årige med særligt fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. 4 Discus (2009). Evaluering af virksomhedscenter forsøget. 9

84 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, mar. 09 mar. 10, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark Indeks Udvikling i % ,0 19,4 10,5 7, kv07-3kv08 1kv08-4kv08 Svendborg Ærø Syddanm ark 2kv08-1kv09 3kv08-2kv09 Langeland Klynge 4kv08-3kv Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn/ Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark Kerteminde Faaborg- Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, feb. 09 feb. 10, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark 30 Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, apr. 09 apr. 10, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre 6 Udvikling i % feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 Svendborg Langeland Ærø Klynge Syddanmark nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Kilde: Jobindsats.dk 1 Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. 2 Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse. Udvikling i % ,3 Svendborg 2,1 Langeland -2,1 Ærø Bornholm Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1,5 Syddanmark Kerteminde Faaborg-Midtfyn 10

85 Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i 80 % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe udgør i Svendborg 886 personer, svarende til 2,4 % af arbejdsstyrken. Det er tæt på gennemsnittet af klyngen og lidt over gennemsnittet for Syddanmark, hvilket betyder, at personer på kanten fylder lidt mere i Svendborg end i Syddanmark. Fra perioden 4. kvartal kvartal 2008 til 4. kvartal kvartal 2009 har Svendborg reduceret antallet med 15 %, hvilket er tæt på gennemsnittet i klyngen og større end i Syddanmark (10 %). Kontanthjælp match 4-5 Svendborg har fuldtidspersoner i matchgruppe 4-5 og antallet er fra marts 2009 til marts 2010 steget med 13 %. De største stigninger er for aldersgruppen under 30 år (35 %). Stigningen er højere end den gennemsnitlige stigning i klyngen. For både personer på kanten og kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 viser resultaterne fra Ny chance til alle, at kommuner, der er gode til at få de langvarigt ledige i virksomhedspraktikker, klarer sig bedre i forhold til kampagnens mål end kommuner, der anvender aktiveringsformer med et mere indirekte jobfokus som eksempelvis korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter, særligt tilrettelagt uddannelse o.l 5. De virksomhedsrettede aktiveringsformer som praktik og privat løntilskudsansættelse har vist sig som effektive redskaber til at sikre en gradvis indslusning på arbejdsmarkedet og til at sikre udvikling af sociale og personlige kompetencer hos de ledige. Undersøgelsen har afdækket, at de virksomhedsrettede tilbud ofte med fordel kan anvendes relativt tidligt i forløbet, fordi de giver et klart endemål med indsatsen og dermed skaber motivation og håb hos borgerne. En tidlig og virksomhedsnær indsats kan således medvirke til yderligere at nedbringe antallet af personer på kanten og kontanthjælpsmodtagere i match 4-5. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten er faldet fra 21,4 % til 18,3 % fra februar 2009 til februar Dette står i modsætning til klyngen og Syddanmark, hvor der er sket stigninger. Udviklingen i ledighedsprocenten skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse. Antallet af personer i fleksjob er i perioden steget med 7,3 %, svarende til 67 fuldtidspersoner, mens antallet af personer på ledighedsydelse er faldet med 11,3 %, svarende til 28 fuldtidspersoner. Den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse er på 24,5 uger, hvilket er tæt på gennemsnittet i klyngen og større end gennemsnittet for regionen på 23,5 uger. Førtidspension I Svendborg er antallet af førtidspensionister på et år faldet med 0,6 % til fuldtidspersoner i april Det fald står i modsætning til klyngen og Syddanmark, hvor antallet er steget med hhv. 0,7 og 1,5 %. Set i forhold til arbejdsstyrken er andelen dog fortsat højere end Syddanmark (10 % mod 13 % i Svendborg). Antallet af førtidspensionister i alderen år er faldet med 13 % (9 personer), mens antallet unge under 30 er steget med 15 % (3 personer). En nedsat arbejdsevne på et givent tidspunkt er ikke ensbetydende med en nedsat arbejdsevne resten af livet, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på indsatser, der begrænser tilgangen til førtidspension. Yderligere brug af virksomhedsrettede tilbud til personer på kanten og personer i matchgruppe 4-5 vil potentielt kunne medvirke til at nedbringe stigningen i antallet af nye førtidspensionssager. 5 Rambøll Management og Arbejdsmarkedsstyrelsen (2008). Evaluering af Ny chance til alle afslutningsevaluering. Rambøll Management A/S, Århus. 11

86 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for jan. 10 mar. 10), Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre Andel i % Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål Figur 3.5b: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for jan. 10 mar. 10), Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre Andel i % Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Faaborg- Faaborg- Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for dec. 09 feb. 10), Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre Andel i % Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5d: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for dec. 09 feb. 10), Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og nabojobcentre Andel i % Svendborg Langeland Ærø Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Syddanmark 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Faaborg- Faaborg- Kilde: Jobindsats.dk 12

87 Figur 3.5e: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark 100 Figur 3.5f: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark Udvikling i % Udvikling i % okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Sv.borg/Langel./ Ærø Syddanmark Klynge Mål Sv.borg/Langel./ Ærø Syddanmark Klynge Mål Figur 3.5g: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark Figur 3.5h: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark (klynge = vægtet gennemsnit) Udvikling i % okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Sv.borg/Langel./ Ærø Klynge Syddanmark Mål Akt.grad i % okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Sv.borg/Langel./Ærø Klynge Syddanmark Kilde: Jobindsats.dk 13

88 Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark 100 Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark Udvikling i % Udvikling i % okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Sv.borg/Langel./ Ærø Klynge Sv.borg/Langel./ Ærø Klynge Syddanmark Mål Syddanm ark Mål Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark 100 Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark (klynge = vægtet gennemsnit) Udvikling i % Akt.grad i % sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Sv.borg/Langel./ Ærø Klynge Syddanm ark Mål 20 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Sv.borg/Langel./Ærø Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk 14

89 Figur 3.5m: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark 100 Figur 3.5n: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark 100 Udvikling i % Udvikling i % okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Sv.borg/Langel./ Ærø Klynge Syddanm ark Mål 30 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Sv.borg/Langel./ Ærø Klynge Syddanm ark Mål Figur 3.5o: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark 100 Figur 3.5p: Aktiveringsgrad for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./Ærø, klynge og Syddanmark (klynge = vægtet gennemsnit) Udvikling i % Akt.grad i % sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Sv.borg/Langel./ Ærø Klynge Syddanmark Mål 18 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Sv.borg/Langel./Ærø Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 15

90 Bemærkninger Dagpengemodtagere I perioden oktober 2009 til marts 2010 var den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler på 89,6 %, 75,4 % for første aktiveringstilbud og 89,1 % for gentagne aktiveringstilbud. Måltallet er i alle tilfælde 90 %. Rettidigheden for dagpengemodtagerne har haft en faldende tendens i perioden, hvilket til dels kan forklares med højere volumen og fremrykket aktiveringstidspunkt for unge efter 1. januar Det er imidlertid vigtigt at bevare fokus på rettidigheden for dagpengemodtagere, da en tidlig og rettidig indsats kan bidrage positivt til opfyldelsen af de øvrige mål. Aktiveringsgraden er fra oktober 2009 til marts 2010 faldet fra 24,1 % til 23,6 %. Generelt har Svendborg en lidt højere aktiveringsgrad end mange jobcentre i klyngen og i Syddanmark. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere I perioden september 2009 til februar 2010 var den gennemsnitlige rettidighed på 83,5 % for første aktiveringstilbud, og 63,8 % for afgivelse af gentagne tilbud til tiden. Målet er i begge tilfælde 80 %. For afholdelse af jobsamtaler til tiden er måltallet på 90 % rettidighed. I perioden oktober 2009 til marts 2010 lå den gennemsnitlige rettidighed på 87,6 %. Sidst i perioden har andelen dog været stigende. I februar og marts 2010 var rettidigheden over 90 %. Aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere var i oktober 2009 på 44,1 %, men er siden faldet til 40,5 % i marts Svendborg ligger generelt lidt lavere end Syddanmark, og væsentligt højere end klyngen med hensyn til aktiveringsgraden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere I perioden oktober 2009 til marts 2010 var den gennemsnitlige rettidighedsprocent på 87,1 % for jobsamtaler, hvor måltallet er 90 %. I alt var det 248 personer, der ikke fik deres jobsamtale til tiden. For afgivelse af første aktiveringstilbud lå den gennemsnitlige rettidighed på 57 % i perioden september 2009 til februar I januar 2010 var rettidigheden på 41 %. Måltallet er på 75 %. For gentagne aktiveringstilbud var den gennemsnitlige rettidighedsprocent i perioden september 2009 til februar 2010 på 63,3 %, hvor måltallet er 75 %. De seneste 3 måneder er gennemsnittet faldet til 58,6 %. For de gentagne aktiveringstilbud synes det særligt at være personer på 30 år eller derover, der ikke får deres gentagne aktiveringstilbud rettidigt. Aktiveringsgraden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er i perioden fra oktober 2009 til marts 2010 faldet fra 29,8 % til 28,9 %. Svendborg havde i hele perioden en aktiveringsgrad, der var væsentligt lavere end klyngens gennemsnit, men lidt højere end Syddanmarks. Rettidighedsopgørelserne for kontanthjælpsmodtagerne er ikke korrigeret for ledige, der er fritaget for aktivering. 16

91 Resultatoversigt - Svendborg Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 30 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 17

92 Resultatoversigt - Langeland Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 30 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 18

93 Resultatoversigt - Ærø Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 30 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 19

94 Bilag: Arbejdsdirektoratet - decisionsskrivelse regnskab Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

95 Svendborg Kommune Byrådet Ramsherred Svendborg Stormgade 10 Postboks København K Tlf Fax Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2008 på områder med statsrefusion for Svendborg Kommune Resultat af Beskæftigelsesministeriets gennemgang 25. maj 2010 Vores sag MES/3 3. kontor Revisionen har ikke givet anledning til forbehold på ministeriets område. Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisors gennemgang har givet anledning til revisionsbemærkninger om, at der på fleksjobområdet er et højt fejlniveau. Ministeriet forventer, at de initiativer, som revisor har anbefalet og som kommunen har iværksat med henblik på at styrke sagsbehandlingen, vil forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, og at resultatet vil fremgå af næste års beretning. ***** Ministeriet forventer, at der fortsat er ledelsesmæssig fokus på, at der sker en opstramning i sagsbehandlingen, således at det i næste års beretning kan konstateres, at der er sket en væsentlig forbedring i forhold til rettidig opfølgning på sygedagpenge, aktivering og kontanthjælp. Beskæftigelsesministeriet støtter revisors anbefalinger om, at ledelsestilsynet løbende tilpasses i forhold til en samlet vurdering af væsentlighed og risiko, samt at der i strammes op på dokumentation og journalisering i fleksjobsagerne. ***** Beskæftigelsesministeriet noterer sig, at revisor har anført, at der i flere sager på sygedagpengeområdet ikke er foretaget kontinuerlig lovpligtig opfølgning.

96 Det er derfor ministeriets opfattelse, at der skal foretages refusionsmæssig berigtigelse i de to sager, jf. 62 stk. 4 om bortfald af refusion i lov om sygedagpenge. Ministeriet skal anmode revisor om at påse, at berigtigelse er foretaget og orientere ministeriet herom i næste års beretning. Opfølgning på beretning for 2007 Revisor oplyser, at det vil blive påset, at der i 2009 foretages refusionsmæssig berigtigelse vedrørende revurderinger på fleksjobområdet for Revisor bedes orientere Beskæftigelsesministeriet herom i næste års beretning. Særlig gennemgang af fleksjobområdet På området for fleksjob er der vedrørende revurderinger til fleksjob i 7 ud af de 22 gennemgåede sager konstateret væsentlige fejl og mangler, der kan have refusionsmæssig betydning. Revisor anser ikke kravene i 74 c i Lov om aktiv socialpolitik for opfyldte. Ministeriet skal på denne baggrund anmode kommunen om at sørge for, at revisor gennemgår alle kommunens sager fra perioden den 1. januar til den 31. december 2008 vedrørende revurderinger på fleksjobområdet, og at statsrefusion vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes. Ministeriet skal anmode revisor om at påse, at berigtigelse er foretaget og orientere ministeriet herom i næste års beretning. Ministeriet skal henlede opmærksomheden på 121, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forventer, at forholdene bringes i orden, og at loven overholdes. Ministeriet henviser til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelsen i 9 stk. 2, 2 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse). ***** Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fejl, og at revisor har påset, at der er sket behørig udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at der foretages korrekt sagsbehandling. Det er byrådets 2/3

97 ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at der er foretaget personsagsgennemgang på alle områder/ konti, jf. revisors brev til ministeriet af 23. juni 2008, hvor det er oplyst, at revisor ikke længere foretager fravalg. Lovgrundlag Beskæftigelsesministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder og bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. ***** Dette brev er samtidig sendt elektronisk til Svendborg Kommune, BDO Kommunernes Revision og Statsforvaltningen Syddanmark. Med venlig hilsen Mette Schlünssen kontorfuldmægtig /3

98 Bilag: Brev om fokusrevision.doc Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

99 Til Til Kommunalbestyrelserne Kommunalbestyrelserne og og De De kommunale kommunale revisorer revisorer Stormgade 10 Postboks København K Tlf Fax Fokusrevision Kontant- og Starthjælpsområdet Som et supplement til den årlige revisionsberetning gennemfører Beskæftigelsesministeriet i 2010 en fokusrevision vedrørende aktive tilbud samt økonomistyring og hjemtagelse af refusion på kontanthjælps- og starthjælpsområdet. 3. maj 2010 Vores sag SAL Kontor TE-3 Baggrund Beskæftigelsesministeriets løbende målinger viser, at mange jobcentre ikke sikrer, at kontanthjælpsmodtagerne modtager den aktive indsats, som de har krav på, eller at de ikke får den rettidigt. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere fra maj 2009 har ligeledes vist, at mange jobcentre ikke sikrer, at kontanthjælpsmodtagere får og deltager i den beskæftigelsesindsats, de har ret og pligt til. Undersøgelsen viste også, at nogle kommuner hjemtager statsrefusion for perioder, hvor en kontanthjælpsmodtager ikke er rettidigt aktiveret. Kommunerne får dermed refusion, de ikke er berettiget til. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 3. april 2009 indskærpet behovet for, at kommunerne har fokus på rettidig opfølgning og korrekt kontering på start- og kontanthjælpsområdet, herunder at der foretages en berigtigelse, såfremt kommunerne uretmæssigt har modtaget refusion. Ministeriet vil følge op på området i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningerne. I skrivelsen varsles endvidere, at ministeriet vil iværksætte en fokusrevision med henblik på at følge op på kommunernes indsats i forhold til at give kontant- og starthjælpsmodtagerne den rettidige aktive indsats, som de har krav på, og på, om kommunerne modtager refusion, de ikke har ret til. Formål Formålet med fokusrevisionen er i de enkelte kommuner at afdække i hvilket omfang, aktive tilbud gives til tiden og i overensstemmelse med reglerne, og

100 om kontering og hjemtagelse af refusion sker i overensstemmelse med reglerne. Fokus Undersøgelsen skal have fokus på følgende: 1. Om den enkelte kommune har organiseret sig hensigtsmæssigt med henblik på refusionsmæssig opfølgning i personsager: - der skifter status fra aktiv til passiv eller omvendt - hvor tilbud gives med forsinkelse, eller - hvor kommunen ikke har foretaget en vurdering af behovet for en plan for sygeopfølgning, udarbejdet en sådan plan eller foretaget opfølgning af planen 2. Om den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion på kontant- og starthjælp fordelt på autoriserede grupperinger i budget- og regnskabssystemet med hhv. 35 og 65 procent i statsrefusion, og på autoriserede grupperinger uden statsrefusion. 3. Om den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion. 4. Om den enkelte kommune i enkeltsager har givet aktive tilbud til tiden og i overensstemmelse med reglerne. Metode Alle kommuner er omfattet af fokusrevisionen. Fokusrevisionen skal omfatte en gennemgang af administrationens tilrettelæggelse, jf. ovenfor pkt Undersøgelsen skal også omfatte et antal enkeltsager: For det første 20 tilfældigt udvalgte sager, hvor revisionen undersøger, om der er givet tilbud til tiden, og om konteringen er foretaget korrekt. Antallet af sager kan være mindre, hvis kommunen har under indbyggere, dog minimum 12 sager. For det andet 10 sager, hvor revisor har konstateret, at der ikke er givet tilbud til tiden, og hvor det skal undersøges, om konteringen er foretaget korrekt. De 10 sager, hvor der ikke er givet tilbud til tiden, kan evt. helt eller delvist være sager, der er fundet ved gennemgangen af de 20 (12) tilfældigt udvalgte sager. De sager, der gennemgås skal være så aktuelle som muligt og ikke ældre end fra 2. halvår Revisors arbejde skal udføres i overensstemmelse med revisionsstandard RS 4400 om aftalte arbejdshandlinger. 2/3

101 Afrapportering Fokusrevisionen skal afrapporteres elektronisk via defgo.net til Beskæftigelsesministeriet senest den 25. juni Revisor bedes besvare alle spørgsmål i vedlagte spørgeguide vedrørende økonomistyring og hjemtagelse af refusion i kommunerne. Linket til defgo.net sendes direkte til revisor. Revisor kan i forbindelse med fokusrevisionen angive forslag til mere hensigtsmæssige eller betryggende forretningsgange eller organiseringer over for den enkelte kommune. Revisor bedes samtidig orientere kommunalbestyrelsen om resultaterne. Praktiske forhold Beskæftigelsesministeriet afholder alle revisorernes udgifter i forbindelse med undersøgelsen. Beskæftigelsesministeriet skal bede om, at kommunerne stiller alt relevant materiale til rådighed, herunder adgang til de systemer, der anvendes ved administrationen af sagerne og at kommunerne medvirker til afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. Lovgrundlag Ifølge 82 i bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder kan Beskæftigelsesministreret iværksætte særlige årlige fokusrevisioner af sagsområder på ministeriets områder og fastsætte retningslinjer herfor. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: fuldmægtig Rasmus Alting, tlf / fuldmægtig Susanne Alsøe, tlf / Med venlig hilsen Morten Bergulf Kontorchef /3

102 Bilag: Bilag fra rapporten om det kommunale rådighedstilsyn 2010 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 09. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

103 Bilag fra Rapport om det Kommunale rådighedstilsyn 2009 fra Arbejdsdirektoratet April 2010

104 Bilag fra Rapport om det Kommunale rådighedstilsyn 2009 fra Arbejdsdirektoratet April 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Kort fortalt! Jobcenter s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere