Semesterbeskrivelse. 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. August Tema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse. 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. August Tema"

Transkript

1 Semesterbeskrivelse 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm August 2017 Tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Rev

2 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse for 2. semester... 3 Læringsudbytter... 3 Semesterstruktur... 4 ECTS-point fordelt på vidensområder... 4 Forudsætningsgivende studieaktiviteter... 4 Feedback... 4 Evaluering... 4 Studiegrupper... 5 Studiecafé... 5 UCC Portalen... 5 Praktikportalen... 5 Undervisningsformer... 5 Teoretisk undervisning... 6 Studieaktivitetsmodellen for teoretisk undervisning... 7 Deltema Første forudsætningsgivende studieaktivitet... 9 Det Tværprofessionelle forløb... 9 Anden forudsætningsgivende studieaktivitet... 9 Den klinisk forberedende undervisning Klinisk undervisning Studieaktivitetsmodellen for klinisk undervisning Tredje forudsætningsgivende studieaktivitet Studieaktivitet, studiesamtaler og individuel studieplan Klinisk bearbejdende undervisning Teoretisk undervisning Deltema Ekstern prøve på 2. semester Indstilling til prøve Regler for omprøve, sygeeksamen og klager Bilag

3 Temabeskrivelse for 2. semester Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Semesterets tema er rettet mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med borger / patient og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Læringsudbytter Den studerende har efter semesteret opnået følgende læringsudbytte: Har viden om, kan forstå og reflektere over værdier i sygepleje i forhold til klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Har viden om, kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen og sygeplejefaglige interventioner i samspil med borger / patient og pårørende i stabile og udvalgte komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om, kan reflektere over, kombinere og sammenfatte udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi, ernærings- og sygdomslære samt patofysiologi Har viden om, kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Har viden om, kan anvende og reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering og palliation i forhold til sygeplejefaglige interventioner til borger / patient i stabile- og udvalgte komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale, kulturelle og etiske perspektiver på borgerens / patientens og pårørendes oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Har viden om og kan reflektere over professionens brug af udvalgt informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi og kan anvende disse teknologier ved klinisk beslutningstagen Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Semesterets læringsudbytter opdeles i forhold til viden, færdigheder og kompetencer i Bilag 1. 3

4 Semesterstruktur Semesteret har et omfang af 30 ECTS. Semestret starter uge 35 og slutter i uge 4. T T T T T TP TP ST K K K K K K K K T ST T T EKS EKS Hver rubrik svarer til en uges studieaktivitet. En uges studieaktivitet svarer til 1½ ECTS-point. T = teoretisk undervisning TP = tværprofessionelt forløb ST = studiedage K = klinisk undervisning EKS = ekstern prøveperiode 18 ECTS-point afvikles som teoretisk undervisning og 12 ECTS-point afvikles som klinisk undervisning. Den studerende tilknyttes det samme kliniske uddannelsessted som på 1. semester. ECTS-point fordelt på vidensområder Vidensområder ECTS i teori ECTS i klinik Sundhedsvidenskab Naturvidenskab 4 2 Humanvidenskab 1 Samfundsvidenskab 1 Forudsætningsgivende studieaktiviteter På 2. semester er der tre forudsætningsgivende studieaktiviteter, som den studerende skal have godkendt for at kunne gå til den eksterne prøve i slutningen af semesteret. Såfremt aktiviteterne ikke er godkendt før ekstern prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Første forudsætningsgivende studieaktivitet er koblet til semesterets teoretiske undervisning Anden forudsætningsgivende studieaktivitet er koblet til det tværprofessionelle forløb Tredje forudsætningsgivende studieaktivitet er koblet til semesterets kliniske undervisning De forudsætningsgivende studieaktiviteter er beskrevet under de enkelte dele af semestret. Feedback På 2. semester gives der feedback til de studerende relateret til et givent produkt og / eller en formidling, enten ved skriftlig eller mundtlig kommunikation. Feedback kan gives af både medstuderende, kliniske vejledere samt kliniske og teoretiske undervisere, alt efter hvilken didaktik der ligger bagved. Et eks. på feedback fra medstuderende, kan være når medstuderende indgår i et reflekterende team, hvor underviserens rolle er at facilitere processen. Hvilken feedback de studerende kan forvente ved de forudsætningsgivende studieaktiviteter og evt. i undervisningen fremgår ved de respektive beskrivelser af disse. Evaluering Ved afslutningen af 2. semester modtager de studerende en mail med et link til SurveyXact og et elektronisk evalueringsskema. I evalueringsskemaet bliver der spurgt ind til undervisningsforløbet, feedback, studieaktivitet, undervisningsformer, studiemiljø og relevans af semestrets indhold. Besvarelsen er anonym og tager ca. 10 minutter at udfylde. De studerendes evalueringer indgår som et væsentligt element i det kvali- 4

5 tetsarbejde der kontinuerligt foregår på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ift. rammer for og formidling af samt indhold i undervisningen, således de studerende trives i studiet og kan opnå læringsudbytterne for semestret. Resultatet af evalueringen og evt. opfølgningstiltag bliver offentliggjort på Portalen i Studie- Zonen. Studiegrupper De studerende opfordres til at deltage i en studiegruppe med det formål at samarbejde om udarbejdelse og løsning af studieprodukter / opgaver, for at støtte hinanden og som eksamensforberedelse. Der vil på semestret dannes andre midlertidige arbejdsgrupper ud fra pædagogiske og didaktiske begrundelser ift. den konkrete undervisningstilrettelæggelse og forudsætningsgivende studieaktivitet. Studiecafé For at understøtte læringen og det faglige miljø på Sygeplejerskeuddannelsen, er der hvert semester tilbud om studiecafé af forskellig karakter. En studiecafé kan være tilrettelagt af teoretiske undervisere efter opfordring af de studerende eller af studerende med indslag fra eksterne fagpersoner. Studiecafé kan bl.a. have emner som det gode studieliv, studieteknik, eksamensworkshop, lægemiddelregning eller dissektioner af svineorganer. UCC Portalen På Portalen i StudieZonen er studieordningen, skemaer, studieaktivitetsplanener, klinikbeskrivelser og evalueringer tilgængelige for de studerende. Her findes også generelle informationer til alle studerende vedr. bibliotek, udveksling, SLS, studievejledningen og studiecafé samt andre studierelaterede tilbud om foredrag, sociale arrangementer og motion. Sker der ændringer ift. skema, undervisningen samt studieaktivitetsplanen, vil de studerende blive orienteret om dette ved opslag på Portalen i StudieZonen. Praktikportalen Praktikportalen er et dokumentations- og kommunikationsredskab, som bruges ift. dine klinikforløb. Heri skal du uploade din individuelle studieplan, referater af studiesamtaler, litteraturliste samt e-learningskurser samt andre dokumenter af relevans for dine klinikforløb. Klinisk vejleder/underviser godkender ligeledes din forudsætningsgivende studieaktivitet i praktikportalen. Undervisningsformer På Sygeplejerskeuddannelsen i UCC forventes en høj grad af studieaktivitet, svarende til en gennemsnitlig arbejdsuge på 40 timer. I UCC er undervisning- og studieaktivitet rammesat i en Studieaktivitetsmodel med fire elementer: Kvadrant 1: Deltagelse af underviser og studerende initieret af underviser Kvadrant 2: Deltagelse af studerende initieret af underviser Kvadrant 3: Deltagelse af studerende - initieret af studerende Kvadrant 4: Deltagelse af underviser og studerende - initieret af studerende 5

6 Som det fremgår af studieaktivitetsmodellen, veksles imellem skemalagt undervisning / forelæsninger, individuel forberedelse, arbejde i grupper, tilvalg af forskellige aktiviteter og simulationstræning i klinisk learninglab. Der vil derfor være forskellige rum at lære i og forskellige typer af aktiviteter, der kræver høj grad af selvstændighed og medansvar. Detaljerede beskrivelser af den teoretisk undervisning, læringsaktiviteter og anbefalet litteratur foreligger i studieaktivitetsplanen for semesteret på Portalen min. to uger før undervisningen. Bemærk at studieaktivitetsplanen opdateres løbende, således anbefalet litteratur er beskrevet min. 14 dage før de respektive undervisningslektioner. Teoretisk undervisning På 2. semester arbejdes med to deltemaer på tværs af flere videns- og fagområder, der retter sig mod klinisk beslutningstagen i samspil med borger / patient og pårørende. Der arbejdes inden for sygeplejerskens virksomhedsområde, herunder sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation. Deltema 1 har fokus på sygepleje for og med borgere / patienter med neurologiske sygdomme samt deres pårørende og er placeret i starten af semestret forud for den kliniske undervisning. Deltema 2 har fokus er på sygeplejen for og med borgere / patienter med cancersygdomme samt deres pårørende og er placeret efter den kliniske undervisning. 6

7 Studieaktivitetsmodellen for teoretisk undervisning I alt 480 timer 150 timer Introduktion Klasseundervisning Klinisk forberedende og klinisk bearbejdende undervisning Forudsætningsgivende studieaktivitet Vejledning i grupper. Fremlæggelse af studieopgaver Prøve Peer-undervisning Reflekterende team Kvadrat 1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Kvadrat2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 120 timer Studieopgaver i forbindelse med undervisning og studieaktiviteterne Evaluering Studiebesøg Gruppearbejde Udarbejdelse af peerundervisning 5 timer Debatarrangementer Tutor Studievejledning Studiecafe Simulationsgruppe Peer-gruppe Deltagelse i andre holds fremlæggelser og prøver SLS Kvadrat 4 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende Kvadrat 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 205 timer Reflektere over læringsudbytter Selvrefleksion over vurdering af kompetencer" Forberedelse til forudsætningsgivende studieaktivitet. Forberedelsen til prøve Søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Studiegrupper Selvstændige studieaktiviteter Studiecafe 7

8 Deltema 1 Sygepleje. Undervisningen retter sig mod klinisk beslutningstagning indenfor udvalgte stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb hos borgere / patienter med neurologiske sygdomme. Der inddrages teoretiske perspektiver på betydningen af samarbejde med borgeren / patienten og deres pårørende. Centralt er sygeplejefaglige interventioner til borgere / patienter med sundhedsudfordringer grundet neurologiske sygdomme ift. sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Der arbejdes med betydningen af aktivitet / hvile, mobilitet / immobilitet samt måltidets betydning og sygeplejeinterventioner i forhold til sufficient ernæring. Undervisningen tilrettelægges som gruppearbejde og efterfølgende peerundervisning, hvor medstuderende og teoretisk underviser giver feedback i plenum. Organisation / ledelse. Undervisningen er placeret under det tværprofessionelle forløb, hvor fokus er på forløbsprogrammer generelt samt specifikke forløbsprogrammer i regionen og kommune, ift. voksne borgere / patienter bl.a. med apopleksi. Ernæringslære. Der er fokus på næringsstofferne og deres betydning for organismens funktioner samt hvilken rolle kosten generelt spiller i forhold til sundhed og sygdom. Centrale emner er ernæringspolitik og lovgivning, kostens betydning og sammensætning for borgere/patienter i alle aldre, samt metoder til identificering og vurdering af ernæringstilstanden. I undervisningen kobles der til relevante områder indenfor sygepleje samt anatomi og fysiologi. Farmakologi. Farmakologiundervisningen inddeles i lægemiddelregning, almen farmakologi og specialfarmakologi. I almen farmakologi arbejdes der med farmakokinetik og dynamik, lægemiddelformer, administrationsmåder, bivirkninger og interaktioner m.m. Under lægemiddelregning er fokus bl.a. på sygeplejerskens ansvar og kompetence i relation til medicinhåndtering, herunder rammeordination og rammedelegering, samt anvendelse af udvalgt informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi. Specialfarmakologien ift. deltema 1 og deltema 2 er placeret samlet forud for klinisk undervisning og er integreret i sygdomslære/patofysiologi undervisningen. De centrale emner i specialfarmakologien er lægemidler mod tromber og blødninger, cytostatika, hormonbehandling og immun-suppressiva i relation til cancerbehandling samt analgetika (udvalgte opioider og non-opioide lægemidler). Anatomi / fysiologi / biokemi. Fokus er den menneskelige organismes opbygning og funktion med udgangspunkt i begrebet homøostase, herunder samspil mellem de forskellige organsystemer. De centrale områder er nervesystemet og bevægeapparatet, der i undervisningen kobles til sygdomslære, farmakologi og sygepleje. Sygdomslære / patofysiologi. Patofysiologi er læren om de fysiologiske ændringer der sker i forbindelse med sygdom. I undervisningen opbygges en forståelse for hvordan de sygelige forandringer er opstået. Specifik sygdomslære anvender patologisk viden i samspil med fysiologisk viden til at forstå og beskrive specifikke sygdomme. Sygdomslære / patofysiologien ift. deltema 1 og deltema 2 er samlet forud for klinisk undervisning og integrerer desuden undervisningen i specialfarmakologi ift. begge deltemaer på semestret. Centralt er patologiske processer ved udvalgte neurologiske sygdomme, udvalgte sygdomme i fordøjelseskanalen samt tumorer og cancersygdomme. 8

9 Sundhedsinformatik. Der introduceres til teknologibegrebet og gældende digitaliserings-strategier, samt til forskellige typer af teknologier i sundhedsvæsenet. Centrale elementer vil være Sundhedsplatformen, omsorgssystemer, informations- og kommunikationsteknologi, overvågningsteknologier og telerehabilitering samt velfærds- og hverdagsteknologi. Der arbejdes med teknologiske løsninger relateret til litteratursøgning. Forskningsmetode / videnskabsteori. Der introduceres og perspektiveres til udvalgte videnskabelige hovedretninger, som anvendes både teoretisk og metodisk i sygeplejefaget. Der er fokus på subjektivisme, fænomenologi og hermeneutik. Elementer ift. demografiske data og epidemiologiske undersøgelser inddrages i det tværprofessionelle forløb. Første forudsætningsgivende studieaktivitet Studieaktiviteten omhandler sygeplejerskens ansvar og kompetence i relation til medicinhåndtering, rammeordination, rammedelegering og lægemiddelregning. Den vil være baseret på gruppearbejde med spørgsmål til cases. Hver gruppe fremlægger deres casearbejde for de øvrige studerende. En disposition til fremlæggelsen samt litteraturliste skal uploades i WISEflow, forud for selve studieaktiviteten. For at den studerende kan få godkendt studieaktiviteten, forudsættes det at den studerende deltager med individuelt mundtligt bidrag til gruppens fremlæggelse samt er til stede ved de andre gruppers fremlæggelser. Feedback vil foregå som en dialog mellem underviser, den fremlæggende gruppe og de øvrige studerende. Introduktion og yderligere information om studieaktiviteten gives umiddelbart før afviklingen af denne. Studieaktiviteten vurderes individuelt godkendt / ikke-godkendt. I WISEflow vil det fremgå når studieaktiviteten er godkendt. Ved vurderingen ikke-godkendt, planlægges det videre forløb af institutionen. Det Tværprofessionelle forløb I det tværprofessionelle forløb er der fokus på organisering og udførelse af det tværprofessionelle samarbejde i kommuner og regioner i relation til udvalgte målgrupper. Der tages afsæt i kommuner med forskellige sundhedsprofiler med inddragelse af de bagvedliggende demografiske data og epidemiologiske undersøgelser. I det tværprofessionelle forløb på 2. semester er der oplæg fra undervisere, gruppearbejde og tilrettelagte studiebesøg. Ved afslutning af perioden ligger den anden forudsætningsgivende studieaktivitet, hvor grupperne udarbejder og forestår en peer-undervisning for de medstuderende i klassen. Peer-undervisning betyder Undervisning af ligemænd. Det er en pædagogisk tilgang, hvor de studerende deler deres tilegnede viden, færdigheder og kompetencer ved, at undervise hinanden. Anden forudsætningsgivende studieaktivitet Den forudsætningsgivende studieaktivitet på 2 semester er en del af det tværprofessionelle forløb og har fokus på det tværprofessionelle samarbejde i kommuner og regioner ud fra følgende temaer: Sygepleje til borgere / patienter med neurologiske sygdomme og deres pårørende (apopleksi, parkinson, sklerose, fysisk handicappede efter hjerne / nerveskader). Sygepleje til borgere / patienter med cancersygdomme og deres pårørende (cancer i den fase, hvor borgerne er tilbage i deres hverdag). 9

10 Indenfor temaerne kan der vælges mellem børn, unge eller voksne. Godkendelse af den forudsætningsgivende studieaktivitet opnås ved, at den studerende: Aktivt deltager i gruppeprocessen Gruppen i fællesskab udarbejder materialet til peer-undervisningen Alle i gruppen formidler Produktet er uploadet i WISEflow og på Portalen i StudieZonen Deltager i de andres studerendes mundtlige fremlæggelser Deltager i gruppens feedback Studieaktiviteten vurderes individuelt godkendt / ikke godkendt. Godkendt forudsætningsgivende studieaktivitet er en forudsætning for, at kunne afvikle prøven i slutningen af 2. semester. Krav til indhold i peer-undervisningen: En kort præsentation af en udvalgte kommune og region. Beskriv de demografiske data for kommunen og regionen (fx størrelse, sammensætning, udvikling mm) Beskriv de valgte borgeres / patienters udfordringer og behov Beskriv de rehabiliterings tilbud kommunen eller regionen tilbyder Beskriv, hvordan kommunen og regionen samarbejder på tværs af sektorerne Beskriv det tværprofessionelle samarbejde i forhold til de udvalgte borgere / patienter Beskriv indenfor jeres valgte tema og borgere, hvilke tilbud disse borgere / patienter og deres pårørende har fra patientorganisationer. Vis gerne eksempler Er der et internationalt samarbejde i forhold til de udvalgte borgere / patienter? Krav til form: Holdet deles i grupper efter studiebesøgssteder Peer-undervisningen skal tage udgangspunkt i et visuelt materiale Forside med de studerendes navne, studienumre samt holdnavn Litteraturliste Referencer, der henviser til brugt litteratur på det visuelle materiale Materialet uploades i WISEflow og på Portalen i StudieZonen (se afleveringstidspunkt i skema) Mundtlig formidling: Hver gruppe har 20 minutter til peer-undervisning. Gruppen disponerer selv tiden med oplæg og debat om de udvalgte borgere / patienter eller pårørendes problemer eller udfordringer. Fremlæggelse af det planlagte studiebesøg. Dette sker ved en poster / planche fremlæggelse gruppen har fremstillet. Elementer der skal præsenteres i posteren / planchen er stedets DNA (formål, målgruppe, fokus, viden mm.), hvem der står for stedet samt hvordan man kommer i kontakt med stedet. Efter peer-undervisningen præsenteres posteren / planchen kort (5 min.) af alle grupper. 10

11 Efter peer-undervisningen giver den ansvarlige underviser gruppen feedback på indholdet, processen og formidling af dette i 5 min. Imens dette sker, orienterer de øvrige medstuderende sig i de opsatte poster / plancher. Den klinisk forberedende undervisning I slutningen af den teoretiske undervisning under deltema 1, er der placeret undervisning der skal forberede de studerende på den kliniske undervisning på 2. semester. Indholdet i den klinisk forberedende undervisning er bl.a. semestrets centrale elementer i den kliniske undervisning, individuel studieplan, farmakologilogbog samt klinisk beslutningstagen i primær og sekundær sundhedstjeneste. Undervisningen varetages i et samarbejde mellem teoretiske undervisere, kliniske undervisere og kliniske vejledere. Klinisk undervisning I klinisk undervisning er temaet klinisk beslutningstagen i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb, hvor sygeplejersken i samspil med borger / patient og pårørende skal vurdere sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge med henblik på at kunne iværksætte relevante sygeplejeinterventioner. Følgende tre E- learningskurser skal være gennemført og dokumenteret samt uploadet til Praktikportalen inden første dag i klinikken: E- learning i Håndhygiejne (kursusbeviset er gyldigt i 2 år) E-learning i Brandforebyggelse og bekæmpelse (kursusbeviset er gyldigt i 1 år) Basal Hjerte Lungeredning og færdighedstræning (certificeringsbeviset er gyldigt i 2 år). Den kliniske underviser godkender efterfølgende i Praktikportalen, at dokumenterne er uploadet og set. I klinisk undervisning er temaet klinisk beslutningstagen i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb, hvor sygeplejersken i samspil med borger / patient og pårørende skal vurdere sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge med henblik på at kunne iværksætte relevante sygeplejeinterventioner. 11

12 Studieaktivitetsmodellen for klinisk undervisning I alt 320 timer 175 timer Intro til og deltage i den kliniske undervisning Evaluering Arbejde med den individuelle studieplan Faslagte studieaktiviteter Vejledning i grupper. Fremlæggelse af studieopgaver Simulatons undervisning Kvadrat 1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Kvadrat 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 65 timer Studieopgaver i forbindelse med undervisning og forudsætningsgivende studieaktivitet Arbejde med den individuelle studieplan Evaluering af undervisning Studiebesøg Gruppearbejde 6 timer Debatarrangementer Tutor Studievejledning Studiecafe deltagelse i andre holds fremlæggelser og prøver SLS Kvadrat 4 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende Kvadrat 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 74 timer Reflektere og vurdere over læringsudbytter Forberedelse til forudsætningsgivende studieaktivitet. Søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Studiegrupper 12

13 Den kliniske undervisning foregår på godkendte kliniske undervisningssteder i primær og sekundær sundhedssektor. Den studerende er tilknyttet det samme kliniske undervisningssted som på 1. semester og følger borger / patientforløb på tværs af sektorer. Den studerende er tilknyttet en klinisk vejleder, der har hovedansvaret for læringsforløbet. Præsentationsbrev skal uploades i Praktikportalen til den kliniske vejleder og kliniske underviser senest onsdag kl i ugen før du starter i klinisk undervisning. Den kliniske undervisning afspejler de forskellige vidensråders ECTS-points. Således den studerende i samspil med borger / patient og pårørende planlægger sygeplejeinterventioner, herunder observation, identifikation, vurdering, opstilling af mål, udførelse, dokumentation, evaluering og justering af interventionerne. Centrale elementer kan være: Etiske værdier i sygepleje Sociale og kulturelle perspektiver på borgerens / patientens / pårørendes oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Sygepleje i forhold til aktivitet, mobilitet / immobilitet, træthed / søvn / hvile, ernæring, væske, udskillelse af affaldsstoffer, kvalme / opkastning, smerter, kropspleje / velvære samt hygiejne Anvendelse af kliniske metoder (observation, systematisk samtale og screening) Farmakologi og udvalgt medicinhåndtering logbog i medicinhåndtering Ergonomi Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering Udvalgt informations-, kommunikation- og velfærdsteknologi Tværprofessionelt samarbejde og forløb på tværs af sektorer Tredje forudsætningsgivende studieaktivitet Aktiviteten skal være godkendt for at kunne gennemføre ekstern prøve på 2. semester og aktiviteten afvikles senest 14 dage før klinisk undervisning afsluttes. I samarbejde med den kliniske vejleder udvælger den studerende en borger / patient eller grupper af borgere / patienter og udarbejder forslag til interventioner, der viser klinisk beslutningstagen og faglig argumentation. Den studerende udvælger og analyserer et eller flere af de ovenstående centrale elementer fra klinisk undervisning med anvendelse af viden fra både sundheds- og naturvidenskab. Den studerende har mulighed for vejledning af klinisk vejleder - evt. i grupper. Den studerende udarbejder en sides disposition og en litteraturliste, hvor der opgives min. 60 siders litteratur, jf. retningslinjer for opgaveskrivning ved UCC. Dette uploades i Praktikportalen senest 3 hverdage før fremlæggelsen. Dispositionen fremlægges individuelt eller i grupper, evt. på tværs af de kliniske uddannelsessteder, for kliniske vejledere og medstuderende, evt. kliniske undervisere, andre samarbejdspartnere samt underviser fra uddannelsesinstitutionen. Tidsrammen er 25 min og indeholder den studerendes oplæg samt diskussion. Klinisk vejleder giver afslutningsvis feedback på fremlæggelsen og vurderer efterfølgende hvorvidt aktiviteten ift. ovennævnte formkrav individuelt er godkendt / ikke godkendt samt dokumenterer dette i Praktikportalen. 13

14 Hvis studieaktiviteten ikke godkendes, aftales det videre forløb med klinisk vejleder og kliniske underviser. Forberedelsen og det skriftlige materiale udarbejdes på den studerendes studiedage / K3. Studieaktivitet, studiesamtaler og individuel studieplan Deltagelsespligten i den kliniske undervisning har et omfang på gennemsnitligt 30 timer pr. uge. Den studerende kan maksimalt have et fravær på 10 %. Det er en forudsætning for at gå til ekstern prøve ved semesterets afslutning, at den studerende opfylder dette samt har fået godkendt den forudsætningsgivende studieaktivitet. Hvis deltagelsespligten ikke opfyldes, skal den studerende i samarbejde med klinisk vejleder, klinisk underviser og uddannelsesleder fra uddannelsesinstitutionen udarbejde en skriftlig plan for placering af de resterende timer ud fra et læringsmæssigt sigte. Der afholdes min. 3 studiesamtaler, hvor den indledende studiesamtale afholdes i løbet af den første uge. Studiesamtalen kan afholdes individuelt eller i mindre grupper. Ved samtalen deltager den studerende, klinisk vejleder og evt. teoretisk underviser fra uddannelsesinstitutionen. Den indledende studiesamtale indeholder aftaler om: Individuelle studiebehov, klinisk undervisning og vejledning, deltagelsespligt i klinisk undervisning, dato for afsluttende studiesamtale og litteratur. Studiesamtalen skal resultere i, at den studerende udarbejder en individuel studieplan med afsæt i de centrale elementer for perioden og semesterets læringsudbytte. Den individuelle studieplan skal godkendes af den kliniske vejleder. Gældende for alle dokumenter den studerende afleverer i den kliniske undervisning, er at disse skal uploades til Praktikportalen. I løbet af den sidste uge afholdes den afsluttende studiesamtale med fokus på evaluering af den studerendes læringsaktiviteter og læringsudbytte. Med udgangspunkt i semesterets vidensområder og ECTS-point fordeling udarbejder den studerende forud for den afsluttende studiesamtale en samlet litteraturliste for den kliniske undervisning. Deltagelse og litteraturlisten godkendes af den kliniske vejleder. Klinisk bearbejdende undervisning Den kliniske undervisning afsluttes ved en klinisk bearbejdende undervisning i teoretiske undervisning, hvor der bl.a. vil være en erfaringsudveksling vedrørende klinisk beslutningstagen og etisk argumentation fra den kliniske undervisning. Desuden vil der være en opsamling med henblik på læring og videre studieaktivitet på 2. semester. Teoretisk undervisning Deltema 2 Sygepleje. Undervisningen retter sig mod klinisk beslutningstagen indenfor udvalgte stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb hos borger og patient med cancersygdomme samt deres pårørende. Fokus er sygepleje til borgere / patienter i behandling for kræft, og centralt er sygeplejeinterventioner ved sundhedsudfordringer som smerte og oplevet lidelse og forskellige reaktioner på dette. Herunder hvordan ændringer af krop har betydning for det levede liv. I undervisningen vil ledelse og organisation, samt sundhedsinformatik blive inddraget. Der vil være fokus på Sundhedsstyrelsens Forløbsprogrammer for Rehabilitering og Palliation, kræftplaner og kræftpakkeforløb samt velfærdsteknologi der understøtter den kliniske beslutningsproces. Undervisningen tilrettelægges som gruppearbejde og reflekterende team, hvor medstuderende giver og underviser giver feedback i plenum. 14

15 Ernæringslære. Undervisningen retter sig mod kroppens reaktion på fejlernæring, underernæring, faste, metabolisk respons i forbindelse med traume og sygdom. Fagområdet kobles til relevante områder indenfor sygepleje samt anatomi, fysiologi og biokemi. Filosofi / etik. Der arbejdes med at forstå, argumentere for og reflektere over værdier i sygepleje i forhold til klinisk beslutningstagen. Centralt er den etiske refleksion og at samarbejde med borger, patient og pårørende med respekt for den enkeltes oplevelse. Der introduceres til grundlaget for etisk argumentation og de nødvendig tekniker til at kommunikere, debattere og træffe etiske beslutninger. Anatomi / fysiologi / biokemi. Fokus er den menneskelige organismes opbygning og funktion med udgangspunkt i begrebet homøostase, herunder samspil mellem de forskellige organsystemer. Det centrale område er fordøjelsen, der i undervisningen kobles til sygdomslære, farmakologi og sygepleje. Forskningsmetode / videnskabsteori. Forskningsmetodologi udvikler grundlaget for valg af metoder til undersøgelse af sygeplejefaglige problemstillinger. Fokus vil være kvalitative forskningsmetoder, herunder feltobservationer og semistruktureret interview. Ekstern prøve på 2. semester På 2. semester bedømmes de 30 ECTS point ved en individuel ekstern mundtlig eksamination, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Forud for den individuelle eksamination ligger et nedenfor beskrevet gruppearbejde med tilbud om vejledning. Prøven afvikles inden for semestrets sidste 2 uger. Forud for afvikling af prøven, sker gruppedannelsen (min. 3 studerende og max. 5 studerende) samt introduktion til prøven ved teoretisk underviser / undervisere, der repræsenterer områderne sundheds- og naturvidenskab. Prøven retter sig mod klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb indenfor sygeplejerskens virksomhedsområder i samspil med borger / patient og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse behandlingsforløb. I den første uge af eksamensperioden får hver gruppe tildelt en case i WISEflow, hvorefter gruppen bearbejder og analyserer den tildelte case ift. det samlede læringsudbytte på 2. semester. Viden og færdigheder fra semestrets fagområder bruges herved til at opstille mål og interventioner samt at evaluere og justere interventioner i det stabile og komplekse behandlingsforløb. Vejledning tilrettelægges som reflekterende team, hvor hver gruppe for medstuderende og teoretisk underviser præsenterer deres case og de mål, interventioner samt evalueringer de har analyseret sig frem til. I den anden uge af eksamensperioden får hver studerende min. 24 timer før den individuelle mundtlige eksamen tildelt eksamensspørgsmål ift. deres case. Spørgsmålene knytter an til et tilfældigt udvalgt læringsudbytter for 2. semester som udprøves ved en mundtlig individuel eksamination, der varetages af 1-2 eksaminatorer samt en ekstern censor. Eksaminationen indledes af den studerende med et mundtligt oplæg på 5 min. Oplægget tager udgangspunkt i de tildelte eksamensspørgsmål. Efterfølgende har eksaminator / eksaminatorer 15 min. til uddybende spørgsmål ift. det læringsudbytte der udprøves i samt læringsudbytterne for hele 2. semester. Censor har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Den samlede eksaminationstid er 20 min. Herefter er afsat max. 10 min. til votering og tilbagemelding til den studerende. Der foretages en samlet bedømmelse af mundtligt oplæg og eksamination. 15

16 Prøven bedømmes efter 7- trins skalaen jvf. Bekendtgørelse nr. 114 af 03/02/2015. Bedømmelsen tager udgangspunkt i en vurdering af, i hvilket omfang den studerende lever op til formålet for prøven. For at bestå prøven kræves mindst karakteren 2. Indstilling til prøve Påbegyndelsen af semesteret er samtidig tilmelding til semesterets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og / eller barsel. Den kliniske undervisning er obligatorisk og andrager 30 timer / ugentligt. Den studerende kan maksimalt have et fravær på 10 procent. Det er en forudsætning for at gå til semesterets prøve, at den studerende opfylder dette. Den studerende skal desuden have godkendt de tre forudsætningsgivende studieaktiviteter. Såfremt de formelle krav for at gå til prøve ikke er opfyldt, har den studerende brugt et prøveforsøg. Regler for omprøve, sygeeksamen og klager Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Denne prøve kan ikke afmeldes. Den studerende tildeles en ny case, som der tilbydes vejledning i, og vil dagen inden eksaminationen på WISEflow få tildelt de tilhørende eksamensspørgsmål, der udprøves. Hvis semesteret derimod tages helt om, vil den studerende følge det nye hold. Klager vedrørende eksamensafgørelse følger bestemmelse i gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr af 30/06/

17 Bilag 1 Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Har viden om og kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Kan forstå og reflektere over vidensformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til borger/patient på individniveau Kan forstå og reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi og fysiologi, ernæringslære samt dele af sygdomslære og patofysiologi Kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Har viden om og kan reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af udvalgt teknologi til borgere/patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over sundhedsprofessionernes samarbejde i forhold til brug af informations og velfærdsteknologi Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige vidensformer i samspil med borger/patient og pårørende til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individniveau Kan samarbejde med borger/patient og pårørende om formulering af fælles mål for sygepleje 17

18 Kan udøve sygeplejefaglig intervention i samspil med borger/patient i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation ordinere udvalgt medicin Kan anvende udvalgte professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borger/patients egne ressourcer Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Kan beherske klinisk beslutningstagen relateret til udvalgte borgere/patienter i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb Kan kommunikere med borger/patient og pårørende med respekt for den enkeltes oplevelse af og reaktion på sundhedsudfordringer og sygdom Kan håndtere udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, herunder ordination af medicin inden for en rammedelegation Kan udvise selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over klinisk beslutningstagen i sygepleje Kan håndtere udvalgte teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov 18

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Februar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Februar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Februar 2017 Tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Februar Tema

Semesterbeskrivelse. 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Februar Tema Semesterbeskrivelse 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm Februar 2017 Tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Rev. jan. 2017 Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole

Læs mere

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Januar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Januar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Januar 2018 Tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytte... 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Februar 2018

Semesterbeskrivelse. 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Februar 2018 Semesterbeskrivelse 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm Februar 2018 Tema: Sygepleje-observation og vurdering af patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Rev. 11.01.18 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Februar 2017

Semesterbeskrivelse. 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Februar 2017 Semesterbeskrivelse 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm Februar 2017 Tema Sygepleje Observation og vurdering af patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Rev. 25.01.17 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. September 2017

Semesterbeskrivelse. 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. September 2017 Semesterbeskrivelse 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm September 2017 Tema: Sygepleje-observation og vurdering af patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Rev. 12.07.17 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm AUGUST 2017 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar )

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) Hold: BSF17o-1 J.nr.: 4071 Modul: Semester 1 Dato: 31. juli 2017 Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema Sygepleje observation og vurdering af patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema Sygepleje observation og vurdering af patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge 1. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød September 2017 Tema Sygepleje observation og vurdering af patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Rev. d. 11/10 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse...

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 5. Semester Overgangsordning Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. August 2017

Semesterbeskrivelse. 5. Semester Overgangsordning Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. August 2017 Semesterbeskrivelse 5. Semester Overgangsordning Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm August 2017 Tema Sygepleje Borger og patient i kritiske situationer Rev. 02072017/KR 1 Indhold Semesterbeskrivelse...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Semester 4, hold BSE-16. Tema: Sygepleje klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

Semesterbeskrivelse. Semester 4, hold BSE-16. Tema: Sygepleje klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Semesterbeskrivelse Semester 4, hold BSE-16 Tema: Sygepleje klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Version 24-04-2018 Semesterets tema... 3 Læringsudbytte... 3 UCC Portalen... 4 Itslearning... 4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

4. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Version Maj 2017 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

4. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Version Maj 2017 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb 4. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Version Maj 2017 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb 1 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb... 1 Semesterets

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

I hvilken grad vurderer du, at der i deltema 1 har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive fag og semestrets læringsmål?

I hvilken grad vurderer du, at der i deltema 1 har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive fag og semestrets læringsmål? Semester: 2. semester BSE16 Dato for evaluering: juli/september 2017 skema måtte genåbnes ved dette holds start på 3. semester pga. meget få besvarelse i første omgang Semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen

6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen Efteråret 2017 Hold BSF15 (Rev. 07072017) 1 1. Semesterets overordnede tema Sygepleje

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød SEPTEMBER 2017 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Efterår Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen

6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Efterår Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Efterår 2017 Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 1 01062017 1. Semesterets overordnede tema Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

4. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Version Revideret oktober 2017 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

4. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Version Revideret oktober 2017 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb 4. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Version Revideret oktober 2017 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb 1 Tema: Sygepleje Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 2. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere