Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Kursreguleringer Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse... side 2 Året der gik... side 3 Forord... side 4 Indholdsfortegnelse... side 5 Påtegninger... side 7 Ledelsesberetning... side 10 Anvendt regnskabspraksis... side 15 Balance... side 17 Kapitalforhold og solvens... side 20 Om Middelfart Sparekasse... side 22 tilknyttede virksomheder Tilknyttede virksomheder... side 24 Årets resultat Samfundsværdi... side Egenkapital Social redegørelse... side 35 Aktiver i alt Regnskab... side 42 Regnskab, noter... side 45 Resultat af kapitalandele i associerede og Udlån Solvensprocent 18,0 16,0 15,1 14,2 15,7 Kernekapitalprocent 12,5 10,7 10,4 13,1 14,0 Egenkapitalforrentning før skat -4,7-9,3 6,0 13,9 9,1 Egenkapitalforrentning efter skat -4,9-7,8 5,1 11,9 7,0 Indtjening pr. omkostningskrone 0,9 0,7 1,2 1,6 1,4 Renterisiko 0,7 4,3 2,2 1,3 0,9 72,9 78,0 49,0 7,4 9,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 96,6 Valutaposition Valutarisiko Udlån i forhold til indlån 95,3 108,8 118,5 104,8 Udlån i forhold til egenkapital 6,5 5,9 5,4 4,6 4,3 Årets udlånsvækst 5,0-1,9 19,5 19,5 16,0 243,3 181,2 55,9 6,9 24,4 17,9 134,1 124,7 136,7 116,9 1,9 1,9 0,1 0,0 0,1 Overdækning i forhold til lov om likviditet Summen af store engagementer Årets nedskrivningsprocent September 2 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Oktober November Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 December 5

3 Året der gik Forord Indholdsfortegnelse Året der gik Januar Nytårskoncert Juli Sommerfotokonkurrence på nettet I januar måned var s kunder indbudt til nytårskoncert i Lillebæltshallerne i Middelfart. Odense politiorkester leverede underholdning med mange spændende gæstesolister. Vinderfotoet af kundernes sommerbilleder viser Philip i København Zoo, da en stor sommerfugl sætter sig på hans ansigt. 80 festligt udklædte børn i alderen 0-12 år blev underholdt af og et godt HJEM, der havde arrangeret faste lavnsfest. En flot dag i august var der cykelløb på Vestfyn. Løbet var bl.a. blevet til med økonomisk hjælp fra Middelfart Sparekasse, der desuden hjalp til ved start- og målområdet. Christian Baltzer og hans 20 musikere satte sammen med 8 musicalperformers kundernes udvalgte musikønsker flot og stemningsfuldt i scene. Som sædvanlig var fremødet meget flot. April Boligaften med Christine Feldthaus Livsstilsekspert Christine Feldthaus opfordrede s kunder til at gå familiens energiforbrug efter i sømmene. I forbindelse hermed lancerede et energilån, der giver en særlig lav rentesats, når kunderne investerer i energiforbedrende tiltag. På de følgende sider findes Middelfart Sparekasses årsrapport for Vi har bestræbt os på at levere en årsrapport, der er let tilgængelig for både samarbejdspartnere, interessenter, professionelle investorer og ikke mindst vores mange kunder. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse... side 2 Året der gik... side 3 Forord... side 4 Indholdsfortegnelse... side 5 Middelfart Sparekasse har i mange år foruden årsrapporten udarbejdet et Socialt-etisk regnskab. I år har vi som noget nyt integreret elementer fra det Socialt-etiske regnskab i næværende årsrapport. September Medarbejderseminar Marts Garantmøde Indholdsfortegnelse Vi har som noget nyt gjort de væsentlige nøgletal hurtig tilgængelige i omslaget, så den vigtige information er lige ved hånden. August Tour de Vestfyn Februar Fastelavnsfest Forord s medarbejdere brugte en lørdag sammen i Vingsted Centret på at finpudse den fælles holdning til s særlige forretningsfilosofi. I denne årsrapport kan du derfor ud over den finansielle afrapportering også læse om, hvordan Middelfart Sparekasse i 2009 har løftet sit samfundsansvar. Oktober Familiedagen Årsrapporten er naturligvis også tilgængelig på vores hjemmeside hvor du også finder supplerende information om Middelfart Sparekasse. Traditionen tro holdt Middelfart Sparekasse Familiedag i oktober, og næsten 400 glade børn i alderen 3-6 år og deres forældre var med. Påtegninger... side 7 Ledelsesberetning... side 10 Anvendt regnskabspraksis... side 15 Balance... side 17 Kapitalforhold og solvens... side 20 Om Middelfart Sparekasse... side 22 Tilknyttede virksomheder... side 24 Samfundsværdi... side 26 Social redegørelse... side 35 Regnskab... side 42 Regnskab, noter... side 45 God læselyst. November Danmarks Bedste Arbejdsplads Med venlig hilsen I november blev Middelfart Sparekasse kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads for tredje gang. Maj Lillebælt Halvmaraton løbere fik en god oplevelse en tidlig sommerdag i maj. var hovedsponsor på arrangementet og viste løbet på hjemmesiden til fornøjelse for familie og venner. December Kunde nr Hans Erik Brønserud Adm. direktør I december 2009 rundede Middelfart Sparekasse kunde nr Jørgen Eggert-Larsen Bestyrelsesformand Juni Rock Under Broen Medarbejderne stod som sædvanlig klar ved dankortteltet, så festivalgæsterne kunne hæve penge til de mange tilbud på pladsen. Fra venstre: Hans Erik Brønserud, Adm. direktør Jørgen Eggert-Larsen, bestyrelsesformand Januar 3 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 December 5

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Middelfart Sparekasse og koncernen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og Middelfart Sparekasses aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Selskabsoplysninger Middelfart Sparekasse Algade 69 CVR: Stiftet: 1853 Hjemsted: Middelfart Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Middelfart, den 10. marts 2010 Direktion: Hans Erik Brønserud Adm. direktør Bestyrelse: Jørgen Eggert-Larsen Formand Steen Flemming Kjær Søren Illum Nielsen Åge Almtoft Charlotte Szocska Michaela Otto Næstformand Michael Borum Medarbejderrepræsentant Helle Lund Gregersen Medarbejderrepræsentant Ulrik Sørensen Medarbejderrepræsentant Repræsentantskabsmøde: Årsrapporten for året 2009 er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde, afholdt i Middelfart den 25. marts Dirigentens underskrift Middelfart Sparekasse årsrapport

5 Påtegninger Påtegninger med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Intern revisionspåtegning Til garanterne i Middelfart Sparekasse Den uafhængige revisors påtegning En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelses - beretningen for Middelfart Sparekasse for regnskabs året Koncernregnskabet og årsregnskabet for moder selskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, herunder undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Middelfart, den 10. marts 2010 Susanne Overgaard Nielsen Revisionschef Til garanterne i Middelfart Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, aktiver, passiver, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har herudover ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af sparekassens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen og koncernen kan påvirkes af i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Fredericia, den 10. marts 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Hededam Christensen Statsautoriseret revisor Steffen Kjær Rasmussen Statsautoriseret revisor 8 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsen i Middelfart Sparekasse Bestyrelse Jørgen Eggert-Larsen har været medlem af Middelfart Sparekasses bestyrelse i 20 år, hvoraf han har været bestyrelsesformand i over 15 år. Ved valget i april 2010 går Jørgen Eggert- Larsen af som formand. Jørgen Eggert-Larsen er beskæftiget som el-installatør og salgsingeniør. Udover bestyrelsesposten i Middelfart Sparekasse er Jørgen Eggert-Larsen også bestyrelsesformand i Forsikring Fyns bestyrelse. Jørgen Eggert-Larsen er født den 30. juli Michaela Otto blev valgt ind i bestyrelsen i 2007 og har siden 2009 haft posten som næstformand. Michaela Otto er partner hos SAM Headhunting og har tidligere været salgschef hos TNT Express A/S. Michaela er født den 26. november Søren Illum blev valgt ind i bestyrelsen i 1989 og blev senest genvalgt i Søren Illum er jobkonsulent hos Middelfart Kommune og har tidligere arbejdet som arbejdsmarkedskonsulent ved Arbejdsformidlingen. Søren Illum er født den 12. november Michael Borum er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og blev valgt ind i bestyrelsen i Han er senest blevet genvalgt i Michael Borum blev ansat i Middelfart Sparekasse i Kolding i 2001 og er i dag erhvervsrådgiver og souschef. Michael Borum har tidligere arbejdet hos revisionsfirmaet Brandt & Sigsten Pedersen samt BG Bank/Danske Bank. Michael Borum er født den 16. september Repræsentantskab Malermester Aksel Møller Mosetoften Hedensted Bundgarnsfisker Allan Buch Røjlemosevej 61, Strib Sagsbehandler Annalise Pedersen Vejrøvænget 92 Direktør Henning Hougaard Vestavej Vejle Fuldmægtig Henning Zederkof Telefonvænget 10 Politiassistent Henrik Olesen Gl. Vestergade 53 Billede fra s medarbejderseminar Charlotte Szocska blev valgt ind i bestyrelsen i Charlotte Szocska er selvstændig advokat. Udover bestyrelsesposten i Middelfart Sparekasse sidder Charlotte Szocska også som formand i både Munkensdam Gymnasiums bestyrelse og Kolding Udlejerforenings bestyrelse. Charlotte Szocska er født den 6. august Åge Almtoft blev valgt ind i bestyrelsen i 2009 og sidder desuden i Middelfart Sparekasses revisionsudvalg. Åge Almtoft er medejer og direktør i Dal-Bo A/S og har tidligere været ansat som økonomidirektør hos DanTruck Heden A/S. Åge Almtoft er desuden medlem af bestyrelsen i KJ Værktøj A/S. Åge Almtoft er født den 20. april Steen Flemming Kjær blev valgt ind i bestyrelsen i 1987 og er senest blevet genvalgt i Steen Flemming Kjær er tidligere selvstændig advokat, og han er i dag aktiv pensionist. Steen Flemming Kjær er desuden bestyrelsesmedlem i Forsikring FYN A/S, Trekantens Ejendomsselskab A/S og et godt HJEM A/S. Steen Flemming Kjær er født den 25. juli Helle Lund Gregersen er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og blev valgt ind i bestyrelsen i Hun er senest blevet genvalgt i Helle Lund Gregersen blev ansat i Middelfart Sparekasse i 1992 og er i dag CSR Ansvarlig. Helle Lund Gregersen har tidligere arbejdet som erhvervsmedarbejder og HR-konsulent. Helle Lund Gregersen er født den 2. februar Ulrik Sørensen er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og blev valgt ind i bestyrelsen i Ulrik Sørensen blev ansat i Middelfart Sparekasse i 2004 som it-konsulent. Ulrik Sørensen har tidligere arbejdet både i radiobranchen, entreprenørbranchen og som selvstændig. Ulrik Sørensen er født den 11. juni Direktion Hans Erik Brønserud, adm. direktør i Middelfart Sparekasse. Revisorer PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vesterballevej Fredericia Ejerforhold er en selvejende institution. Centerdirektør Bent Bjerre Jørgensen 6. Julivej Fredericia Bagermester Bjarne Wetche Langesøvej Fredericia Sygeplejerske Bo Smith Egevej 12 Advokat Charlotte Szocska Favstrupvej Christiansfeld El-installatør Finn Henningsen Gl. Strandvej 161, Strib Direktør Finn Lund Clausen Ådalsvej 3, Gravens 6040 Egtved Fhv. Sekretariatschef Irma Greve Hessgade 46 Restauratør Jacob Elkjær Brændeskovvej 61, Strib Sognepræst Jens Backer Mogensen Hessgade 2 Adm. direktør Jens Sørensen Drosselvej 20 Butiksindehaver Joan Thorning Vestergade 36, Strib Fhv. Vicepolitiinspektør Johannes Gregersen Tangmosen 2, Strib Kundechef Kurt Espesen Strandgårdsvej 30 A 7120 Vejle Øst Konsulent Laila Bro Farupvej 10D 6760 Ribe Tømrermester Lars J. Jeppesen Strandvejen 201 Ad/grafiker Marlene Jørgensen Ravningvej 48, Ravning 7182 Bredsten Selvstændig Ole Nikolajsen Herman Bangs Vej Fredericia Telefonmontør/MF Poul Andersen Drejøvænget 45 Pensionist Steen F. Kjær Ved Fyret 43, Strib Læge Steen Trabjerg Gl. Strandvej 49 Bagermester Frank J. Nielsen Vangen Kolding Værktøjsforhandler Jørgen Andersen Kærvejen Uldum Selvstændig Merethe Hjaltelin Nedervej Kolding AF-konsulent Søren Illum Nielsen H.P. Priorsvej 15 Forretningsindehaver Gitte Hein Røjlemosevej 56, Strib Produkthandler Jørgen Rasmussen Storebæltsvænget 24 Headhunter Michaela Otto Skovbrynet Hedensted Gårdejer Søren Moss Rasmussen Haurumvej Uldum Fra venstre: Åge Almtoft, Michaela Otto, Michael Borum, Hans Erik Brønserud, Jørgen Eggert-Larsen, Steen F. Kjær, Søren Illum Nielsen, Helle Lund Gregersen, Ulrik Sørensen, Charlotte Szocska Bedemand Hans Boesen Møller Jensensvej Vejle El-installatør Kenny Bruun Olsen Mønstedsvænget Fredericia Advokat Niels A. Michaelsen Egernvej Kolding Smedemester Uffe Simonsen Gl. Strandvej 155, Strib 10 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Middelfart Sparekasse koncernens hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til privat- og erhvervskunder i primært Trekantområdet samt på Fyn. ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med en personlig og kompetent rådgivning. Som i 2008 har 2009 båret præg af fortsatte ekstraordinære nedskrivninger og tab på udlån og tilgodehavender. De samlede nedskrivninger i 2009 blev 101,1 mio. kr. (inkl. 13,9 mio. kr. vedr. Bankpakke I) mod 33,6 mio. kr. i 2008 og 6,4 mio. kr. i der betyder, at er villig til at betale de dertilhørende omkostninger for at bibeholde vores høje soliditet i et usædvanligt svingende marked. Derudover er midlerne målrettet til ekspansion og nyudlån, og således bliver Bankpakke II en sikker vej til ny vækst. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til årsrapporten. Vi henviser i øvrigt til afsnittet om anvendt regnskabspraksis på side 15. Årets resultat påvirkes af finansiel turbulens 2009 blev et år med særlige udfordringer på grund af den generelle finansielle tilstand. Den turbulens, der kom til at præge de internationale finansmarkeder, har også haft afgørende indflydelse på resultatet for Middelfart Sparekasse, både for så vidt angår moderselskabet og for de helt og delvist ejede datterselskaber. Det betyder, at Middelfart Sparekasse må notere sig et mindre underskud for året 2009, således som det også blev meldt ud i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten. På trods af et flot resultat af den primære drift opgøres det samlede resultat efter skat for 2009 til -28,5 mio. kr. for moderselskabet Middelfart Sparekasse og -28,2 mio. kr. for koncernen. Resultatet før skat udgør -27,3 mio. kr. for moderselskabet Middelfart Sparekasse og -31,5 mio. kr. for koncernen. Bag de pæne tal ligger især en meget tilfredsstillende nettotilgang af kunder, men også et øget forretningsomfang med de eksisterende kunder De finansielle markeder har verden over været præget af turbulens gennem de sidste år. En uro og ubalance, som fortsat slår igennem for Middelfart Sparekasse i relation til en række centrale forhold. Vi har prioriteret at opretholde en høj faglig og etisk standard, ligesom vi har valgt at kommunikere åbent omkring en række faktorer, som har haft negativ indflydelse på koncernens resultat. Åbenhed er en central værdi, som giver særlig god mening i svære tider. For at sikre et overblik over, hvad der særligt påvirker regnskabet er følgende to ekstraordinære forhold relateret til den finansielle krise: Bankpakke I, som Middelfart Sparekasse i solidaritet med trængte pengeinstitutter valgte at tilslutte sig, betyder, at Middelfart Sparekasse i 2009 bidrager med 35,1 mio. kr. til at sikre det økonomisk solidariske fundament under bankpakken. I alt har nu betalt 46 mio. kr. til Bankpakke I. Flot resultat af den primære drift og fremgang på kursregulering Det er med tilfredshed, at vi noterer en fortsat flot fremgang i den primære drift i Middelfart Sparekasse på hele 42 pct. for moderselskabet. Det sker endda i en tid, hvor den finansielle sektor generelt har været under hårdt pres. Resultatet af den primære drift for 2009 blev på hele 77,2 mio. kr. mod 54,3 mio. kr. for Bag de pæne tal ligger især en meget tilfredsstillende nettotilgang af nye kunder, men også et øget forretningsomfang med de eksisterende kunder. Den tilfredsstillende udvikling er tilvejebragt med en beskeden stigning i omkostninger til personale og administration på 5 pct., og Middelfart Sparekasse kan dermed konstatere, at det er lykkedes at holde omkostningerne i ro uden at være nødsaget til at afskedige medarbejdere. En opgave, der er lykkedes, fordi alle ansatte har haft fokus på at finde besparelser inden for deres respektive områder. Et andet område, der har medvirket positivt til s bundlinje, er resultatet af kursreguleringerne, som i 2009 udgjorde 27,5 mio. kr. mod -51,2 mio. kr. i Fortsat høj soliditet og stærk likviditet Vi har i forbindelse med udviklingen på de finansielle markeder oplevet øget fokus på pengeinstitutternes soliditet både fra myndighederne samt i offentlighed og medier. Middelfart Sparekasses solvensprocent udgør på koncernniveau 19,6 pct. ultimo december 2009 (18,0 pct. for ) sammenlignet med 17,3 pct. ultimo december 2008 (16,0 pct. for ). s individuelle solvensbehov andrager 9,3 1 pct. pr. 31. december Vi er yderst tilfredse med, at trods uro og turbulens kan præstere en solvensprocent, der er mere end dobbelt så høj som lovens mindstekrav på 8 pct. En af Middelfart Sparekasses prioriteter er at bibeholde en stærk soliditet. Det er således koncernens overordnede målsætning at tilstræbe en solvensprocent på minimum 12 pct. jf. afsnittet om kapitalforhold og solvens på side 20 er dette i høj grad opfyldt. valgte at hjemtage 110 mio. kr. fra Bankpakke II, der således styrker kapitalsituationen ultimo Dette sker bl.a., fordi opererer efter et forsigtighedsprincip, Udover den hybride kernekapital på 110 mio. kr. fra Bankpakke II udgøres den ansvarlige kapital af lån for 309 mio. kr. med en løbetid på mere end fem år. Den efterstillede kapital består desuden af garantkapital for 151 mio. kr. Samtidig har en overdækning på mere end 243 pct. i forhold til lovens krav om likviditet mod 176 pct. ultimo Overdækningen på likviditet pr. 31. december 2009 opstår bl.a. som følge af et indlånsoverskud på 369 mio. kr. samt løbende funding på 478 mio. kr. Endelig har Middelfart Sparekasse en række kreditfaciliteter til rådighed, hvorfra der kan trækkes yderligere likviditet, skulle det blive nødvendigt. I forbindelse med beregningen af likviditetsoverdækningen foretages også stresstests af den fremtidige likviditet. Det gøres for at sikre, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til mere end den fastlagte tidshorisont givet et hårdt stress-scenarium, hvor s finansiering ikke kan refinansieres. Med et sådant meget pessimistisk scenarie vil s likviditetsoverdækning stadig overstige lovkravet med mere end 160 pct. Herudover har ansøgt om individuel statsgaranti. skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række yderligere oplysninger om s risikoforhold. Disse kan findes på hjemmesiden Forretningsmæssige og finansielle risici I forbindelse med driften af er de primære risikoområder kredit- samt markedsrisici. De overordnede rammer for risiko- og kapitalstyring er fastlagt af bestyrelsen, som løbende modtager rapportering om udvikling i risici samt tildelte rammer. Den daglige og løbende styring af risici foretages af kredit- og økonomiafdelingen. s kreditrisici styres med udgangspunkt i s kreditpolitik, der skal sikre, at der er balance mellem indtjening og risiko. s primære kunder er private samt små og mellemstore erhvervskunder. Alle væsentlige kunder vurderes periodisk individuelt. Individuelle nedskrivninger foretages, når det er sandsynligt ud fra objektive kriterier, at kunden ikke vil være i stand til helt eller delvist at tilbagebetale lån eller kreditter. Gruppevise nedskrivninger af porteføljer foretages, når objektive indikationer viser værdiforringelse af udlånsgrupperne. Udsnit af et af s regnskabsdokumenter fra Solvensbehovet er ikke omfattet af revision 12 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

8 Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Udsnit af fælles annonce for Middelfart Sparekasse, et godt HJEM og Forsikring Fyn Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Middelfart Sparekasse koncernen er aflagt i overensstemmelse med reglerne for regnskabsaflæggelse i Lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Regnskabsmæssige skøn fokuserer på, at der sikres en effektiv styring af udlånsporteføljen således, at kreditrisikoen begrænses mest muligt. s markedsrisici har for hvert område: likviditets-, rente-, valuta- og aktierisiko fastsatte rammer, som rapporteres månedligt til bestyrelsen, og der er fokus på, at der skal være balance mellem afkast og risici. har en beredskabsplan, som vurderes af bestyrelsen mindst en gang om året. Anerkendelse fra medarbejdere og kunder Vi lægger stor vægt på, at grundfæstede værdier som selvledelse og frihed til ansvar fastholdes i ikke mindst i svære tider. Medarbejderes og kunders tilfredshed prioriteres højt i Middelfart Sparekasse, fordi vi tror på, at det bedste udgangspunkt for god forretning opnås, når både kunder og medarbejdere trives. Udvalget mødes efter en fast mødeplan med revision, direktion og økonomichefen 4 gange om året. Samfundsansvar Middelfart Sparekasse bruger væsentlige ressourcer på at udvise samfundsansvar. Således støtter bredt sports- og kulturlivet i primært Trekantområdet. Herudover har Middelfart Sparekasse deciderede sociale ansvarlige produkter, hvor eksempelvis MYC4-kontoen kan nævnes. i 2009 gik 2 pct. af det samlede indestående til at støtte afrikanske iværksættere via MYC4, der har til formål at yde lån til afrikanske iværksættere, og hvor Middelfart Sparekasse desuden er medejer. I 2010 laves den sociale indlånskonto om til en FokusKonto, hvor midlerne går til at støtte et slumprojekt i Nairobi. Endelig bruger væsentlige midler på studie- og projektlegater. På kan du læse meget mere om Middelfart Sparekasses samfundsansvar. Du kan også læse mere på side Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelser på garantier, opgørelse af dagsværdier for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold og øvrige modparter, vil de være forbundet med usikkerhed. I 2009 blev Middelfart Sparekasse for andet år i træk kåret som Danmarks Bedste Arbejdsplads i den omfattende undersøgelse fra Great Place to Work. Dermed er nu i alt tre gange kåret som Danmarks Bedste Arbejdsplads. Middelfart Sparekasse fik i 2008 den højeste karakter blandt alle pengeinstitutter i en undersøgelse fra Analyse Danmark. Det var ifølge undersøgelsen kundernes opfattelse, at dels er bedst i relationen til kunderne og samtidig har den bedste netbank. Den meget store nettotilgang af kunder og s egne analyser viser, at Middelfart Sparekasse fortsat kan notere sig en meget høj grad af tilfredse og loyale kunder. Corporate Governance Middelfart Sparekasse redegør på for, hvorledes der leves op til Finansrådets anbefalinger for god selskabsledelse. Middelfart Sparekasse lever i vidt omfang op til anbefalingerne. På områder hvor anbefalingerne fraviges, er der redegjort for baggrunden for fravigelsen. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Revisionsudvalg Middelfart Sparekasse har i 2009 nedsat et revisionsudvalg bestående af bestyrelsesmedlem Åge Almtoft. Udvalgets opgaver omfatter: Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen Overvågning af, om s interne kontrolsystem, interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. Overvågning af og kontrol med revisors uafhængighed Middelfart Sparekasse forventer en fortsat vækst i aktiviteterne for 2010, og vil, hvis mulighederne opstår, udnytte den høje tilfredshed blandt kunder og medarbejdere til at udvide markedsområdet både i de nuværende afdelinger og evt. også i form af nye afdelinger med nær tilknytning til det nuværende markedsområde. De ekstraordinære udgifter til Bankpakke I og Bankpakke II samt forventninger om et fortsat højt nedskrivningsniveau gør, at forventer et positivt nul-resultat for året Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

9 Anvendt regnskabspraksis Balance Balance Tilknyttede virksomheder Tilgodehavender og udlån Koncernregnskabet omfatter Middelfart Sparekasse og de virksomheder, hvori direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse opnås, hvor har beføjelse til at styre den kontrollerede virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger med henblik på at opnå fordele fra dens aktiviteter. Købte virksomheder medtages fra overtagelsestidspunktet. Solgte virksomheder medtages frem til overdragelsestidspunktet. Hvis kostprisen inklusive transaktionsomkostninger overstiger dagsværdien af nettoaktiverne i den overtagne virksomhed, indregnes det resterende positive forskelsbeløb som goodwill. Hvor dagsværdi af nettoaktiverne overstiger kostpris (negativ goodwill), indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Associerede virksomheder som forventes at finde sted efter balancedagen på de indgåede forsikringskontrakter. Erstatningshensættelser er opgjort efter en sag-for-sag vurdering og et erfaringsmæssigt skøn over forsikringsbegivenheder som er indtruffet på balancedagen, men endnu ikke kommet til selskabets kendskab. Transaktioner i fremmed valuta Transaktioner i andre valutaer end danske kroner omregnes til transaktionsdagens kurs. Mellemværender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs. Finansielle instrumenter Finansielle aktiver og forpligtelser måles generelt til dagsværdi på balancedagen, medmindre andet specifikt fremgår af nedennævnte afsnit. Ved første indregning måles til dagsværdi. Afregningsdatoen anvendes som indregningsdag. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt udlån indregnes ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner, der knytter sig til etableringen. Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. og udlån måles efterfølgende til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Transaktionsomkostninger indgår ikke i opgørelsen af amortiseret kostpris, idet vi anser disse for uvæsentlige. Nedskrivninger på udlån For alle udlån vurderes, om der skal foretages nedskrivning for værdiforringelse. Dette foretages ved en individuel vurdering af signifikante lån og ved gruppevis vurdering af øvrige udlån med ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Hvis der ved vurderingen konstateres objektiv indikation for værdiforringelse ud fra indtrufne begivenheder, og de pågældende begivenheder har en virkning på størrelsen af de forventede fremtidige betalinger foretages nedskrivning. Nedskrivningen opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af udlånet og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Gruppevise nedskrivninger For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 3 grupper fordelt på én Associerede virksomheder er virksomheder, der ikke er tilknyttede, men i hvilke koncernen besidder kapitalandele og udøver en betydelig, men ikke bestemmende indflydelse. klassificerer sædvanligvis virksomheder som associerede, hvis direkte eller indirekte besidder stemmerettigheder på mellem 20 og 50 pct. Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes på erhvervelsestidspunktet til kostpris og værdiansættes herefter til indre værdi med tillæg af erhvervet goodwill. Den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter skat indregnes i posten Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Indtægtskriterier Indtægter og udgifter periodiseres over de perioder, de vedrører og medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Gebyrer og provisioner vedrørende udlån og tilgodehavender indregnes som en del af den regnskabsmæssige værdi af udlån og tilgodehavender og indregnes i resultatopgørelsen over lånenes løbetid, som en del af den effektive rente. Provisioner vedrørende garantier indtægtsføres over garantiernes løbetid. Indtægter ved at gennemføre en given transaktion, herunder fonds- og depotgebyrer og betalingsformidlingsgebyrer, indtægtsføres, når transaktionen er gennemført. Konsolideringsprincipper Andre driftsindtægter og -udgifter Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Der foretages eliminering af koncerninterne indtægts- og udgiftsposter, interne aktiebesiddelser, mellemværender samt garantier. Andre driftsindtægter og -udgifter omfatter primært huslejeindtægter, salærindtægter vedrørende ejendomshandel samt løbende- og engangspræmier fra forsikringskontrakter. Pro rata konsoliderede virksomheder indgår i konsolideringen med en andel svarende til koncernens ejerandel i de pågældende virksomheder. Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernens virksomheder sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Statsgaranti er tilknyttet statsgarantiordningen, der løber til 30. september Garantiprovision indregnes i resultatopgørelsen lineært over garantiperioden. s forpligtelse til dækning af eventuelle tab under ordningen indregnes som en hensat forpligtelse, når den er sandsynlig og kan opgøres pålideligt. Sådanne beløb indregnes i resultatopgørelsen under Nedskrivninger på udlån mv.. Forsikringsaktivitet generelt s forsikringsaktiviteter omfatter traditionel skadesforsikring. Resultatdannelsen fra forsikringsvirksomheden er fastlagt i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Præmiehensættelser er opgjort til det beløb, der efter bedste skøn vil skulle anvendes til betaling af forsikringsbegivenheder s nye hovedkontor forventes at stå klar til april Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

10 Balance Balance gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og én gruppe af erhvervskunder. Modellen opererer med flere erhvervsgrupper, men da ikke har den fornødne kritiske masse til, at tabene i egen kundeportefølje i de enkelte regnskabsperioder afspejler den kreditrisiko, som rent faktisk hviler på kunderne i den pågældende gruppe, har valgt en model, der alene opererer med én samlet erhvervsgruppe, da det er vurderet, at denne model bedst matcher kreditrisikoen på s erhvervsudlån. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. har derfor vurderet, om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for s egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Obligationer og aktier mv. Obligationer og aktier mv. indregnes og måles til dagsværdi. For børsnoterede værdipapirer anvendes lukkekursen på balancedagen. Ved fastsættelse af dagsværdien for unoterede aktier og andre kapitalandele tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler mv. eller alternativt kapitalværdiberegninger baseret på forventede fremtidige pengestrømme. Såfremt en pålidelig dagsværdi ikke kan opgøres, sker måling til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder optages i moderselskabsregnskabet til virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder optages til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi i såvel koncernregnskabet som i moderselskabsregnskabet. Domicilejendomme Domicilejendomme er ejendomme, som koncernen selv benytter til bankdrift. Domicilejendomme indregnes ved anskaffelse til kostpris og måles efterfølgende til omvurderet værdi baseret på afkastmetoden. Domicilejendomme afskrives lineært over den forventede brugstid på 50 år under hensyntagen til den forventede scrapværdi ved brugstidens udløb. Der afskrives ikke på grunde. Der har ikke medvirket eksterne eksperter i målingen af domicilejendomme. Øvrige materielle aktiver Driftsmidler indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, typisk 2,5-6 år. Afskrivningsgrundlaget for indretning af lejede lokaler fordeles lineært over den forventede resterende lejeperiode, dog maksimalt 5 år. Af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under Af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Goodwill Goodwill forekommer ved overtagelse af virksomheder og består af forskelsværdien mellem kostprisen på overtagne virksomheder og dagsværdien af overtagne nettoaktiver inklusive eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Goodwill amortiseres ikke, men testes for værdiforringelse én gang årligt. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere end nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme. Øvrige immaterielle aktiver Omfatter softwarelicenser og it-installationer. Afskrivning foretages lineært over 5 år. Andre aktiver, periodeafgrænsningsposter Andre aktiver omfatter aktiver, der ikke er placeret under øvrige aktivposter, bl.a. tilgodehavende renter. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Finansielle kontrakter Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter indtægter, der er indgået før balancetidspunktet, men som vedrører senere regnskabsperioder, herunder modtagne renter og provisioner. Hensatte forpligtelser Garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på s økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostninger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Garantier måles dog ikke lavere end den provision, som er modtaget for garantien periodiseret over garantiperioden. Præmiehensættelser på forsikring er opgjort til det beløb, der efter bedste skøn vil skulle anvendes til betaling af forsikringsbegivenheder, som forventes at finde sted efter balancedagen på de indgåede forsikringskontrakter. Erstatningshensættelser er opgjort efter en sag-for-sag vurdering og et erfaringsmæssigt skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet på balancedagen, men endnu ikke kommet til selskabets kendskab. Skatter Der er tvungen sambeskatning af danske koncernselskaber. Den beregnede skat af årets indkomst fordeles mellem de sambeskattede virksomheder efter fuld fordelingsmetoden. indgår i acontoskatteordningen. Årets skat, der omfatter skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt regulering af tidligere års skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under Af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Investeringsejendomme Termins- og futureaftaler opgøres til markedsværdien ultimo året. Finansielle forpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt acontoskatter. Middelfart Sparekasses afdeling i Kolding Investeringsejendomme er ejendomme, der overvejende besiddes for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster. Investeringsejendomme indregnes ved anskaffelse til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Gevinst eller tab, der skyldes ændringer i investeringsejendommens dagsværdi, medregnes i resultatet for den periode, hvori de opstår. Der afskrives ikke på disse ejendomme. Der har ikke medvirket eksterne eksperter i målingen af investeringsejendommene. Gæld til kreditinstitutter mv., indlån, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtelser i form af ansvarlig indskudskapital og andre kapitalindskud, som i tilfælde af likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. Efterfølgende sker måling af udlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og gæld til kreditinstitutter mv. til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Øvrige forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser samt af fremførbare skattemæssige underskud. Beregning af udskudt skat sker på baggrund af de gældende skatteregler og den skattesats, der er vedtaget på balancetidspunktet. Ændringen i udskudt skat, som følge af ændring i skattesatsen, er indregnet i resultatopgørelsen. 18 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

11 Kapitalforhold og solvens Kapitalforhold og solvens Kapitalforhold og solvens Likviditet Middelfart Sparekasse har den overordnede holdning, at vi altid vil holde os så solide som overhovedet muligt, så vores kunder altid kan føle sig sikre. Derfor har bestyrelsen for mange år siden besluttet, at vi vil have en solvens, der er mindst 50 pct. over lovens krav, og tilsvarende forsøger vi altid at have en god likviditet, så ikke på noget tidspunkt pludselig kommer i bekneb. Solvens er et udtryk for pengeinstituttets evne til at bære tab og udregnes som basiskapitalen i forhold til de risikovægtede poster. Basiskapitalen består af kernekapital sammenlagt med ansvarlig lånekapital og opskrivningshenlæggelser. Kernekapitalen er egenkapitalen fratrukket bl.a. nogle kapitalandele og immaterielle aktiver. Ansvarlig lånekapital er lån, som pengeinstituttet har optaget, og som først skal tilbagebetales efter pengeinstituttets øvrige forpligtelser i tilfælde af pengeinstituttets konkurs. Opskrivningshenlæggelser har at gøre med værdistigning på aktiver, fx ejendomme. Lovens krav er, at pengeinstitutter skal have en solvensprocent på mindst 8. Et andet nøgletal, der tales meget om i øjeblikket, er pengeinstitutternes solvensbehov. Solvensbehov er den kapital, som er nødvendig for at drive på et års sigt. Middelfart Sparekasses solvensbehov er opgjort til 9,3 pct. På trods af finanskrisen og årets underskud er det lykkedes Middelfart Sparekasse at forbedre solvensprocenten i 2009 til 18 pct. pr , og vores egen målsætning om at ligge mindst 50 pct. over lovens krav er altså så rigeligt opfyldt. Kernekapitalprocenten sætter udelukkende kernekapitalen altså egenkapital efter fradrag i forhold til de risikovægtede poster, og er således et udtryk for pengeinstituttets evne til med egne midler at modstå tab. Middelfart Sparekasses kernekapitalprocent er 12,5 pct. pr Det vil sige, at Middelfart Sparekasse er i stand til at opfylde lovens krav om solvens på 8 pct. også uden at medregne ansvarlig lånekapital. Der er ingen lovkrav til kernekapitalprocenten. Egenkapitalen er sammensat af to vigtige poster; nemlig garantikapital og tidligere års overførte overskud samt øvrige, mindre poster. Garantkapitalen er garanternes indskud i, og er ansvarlig kapital. I marts 2007 indførte Middelfart Sparekasse en øvre grænse for garantkapital indbetalt efter dette tidspunkt, idet vi anbefaler, at den enkelte garant højst besider kr. som garantkapital. Denne ordning har to formål. Dels ønsker vi at sikre imod, at en enkelt, stor investor, der udelukkende har købt garantbeviser i spekulationsøjemed, kan true ved pludselig at opsige sin garantikapital. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at selv, hvis vi ikke medregner garantkapitalen, kan Middelfart Sparekasse, som det ser ud nu, så rigeligt opfylde lovens krav til solvens. Dels ønsker vi at beskytte den enkelte garant. Garantkapitalen er en garanti for s forretninger, og garanten risikerer at miste sin garantkapital, hvis det mod forventning skulle gå galt for. Med højeste garantkapital på kr. sikrer vi den enkelte garant mod større tab. Likviditeten er et udtryk for, at pengeinstituttet til enhver tid kan svare enhver sit. Der er lovkrav til likviditeten, og derudover har Middelfart Sparekasse fastsat nogle endnu skrappere krav til likviditeten, og bestyrelsen har også vedtaget et mindste niveau for likviditet, der skal give anledning til handling, hvis vi skulle nå så langt ned. Likviditet er således et af de områder, der løbende overvåges, og som behandles på hvert eneste bestyrelsesmøde. Lovens krav til likviditet er, at pengeinstituttet skal have en likviditet på mindst 15 pct. af Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned og mindst 10 pct. af Reducerede gælds- og garantiforpligtelser. Middelfart Sparekasses likviditet kan pr opgøres til kr. Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned udgør kr., og Reducerede gælds- og garantiforpligtelser er kr. Middelfart Sparekasse er således meget velpolstret i forhold til likviditet, idet overdækningen i forhold til lovens krav om likviditet er på 243 pct. Compliance Middelfart Sparekasse er som værdipapirhandler underlagt både reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Lov om værdipapirhandel. Det er et krav, at har: 1) Effektive former for virksomhedsstyring 2) En klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling 3) En god administrativ og regnskabsmæssig praksis 4) Skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder 5) Effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for 6) De ressourcer, der er nødvendige for virksomheden, og kan anvende dem hensigtsmæssigt 7) Procedurer med henblik på at adskille funktioner med at håndtere og forebygge interessekonflikter 8) Fyldestgørende interne kontrolprocedurer 9) Betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området Middelfart Sparekasse lever naturligvis op til disse krav. Disse generelle krav i Lov om finansiel virksomhed 71 er nu suppleret af bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler udstedt i henhold til lov om værdipapirhandel. Compliance funktionen I overensstemmelse med bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler har Middelfart Sparekasse etableret en uafhængig Compliance funktion. Den har til opgave at kontrollere, om Middelfart Sparekasse lever op til sine forpligtelser som værdipapirhandler. Compliance funktionen er organisatorisk placeret i juridisk afdeling. Bestyrelsen godkender hvert år i december en plan fra compliance funktionen om de planlagte arbejder de næste 12 mdr. Herudover modtager bestyrelsen en gang om året en compliancerapport, som beskriver det udførte arbejde samt resultatet heraf. Risiko og kapital Middelfart Sparekasses overordnede målsætninger og politikker for kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og risiko på basiskapitalen, samt operationel risiko er beskrevet i en selvstændig risikorapport, der kan læses på s hjemmeside Kreditrisiko Middelfart Sparekasse har et forretningskoncept med komplet rådgivning inden for alle væsentlige finansielle områder. Det er s vurdering, at vores risikoprofil hører til i den konservative del af sammenlignelige pengeinstitutter i Danmark. Det enkelte kundeengagement skal stå i rimeligt forhold til kundens samlede økonomi, og indgår ikke i rene spekulationsforretninger og ønsker som udgangspunkt helkunde-forhold. Erhvervskunderne er fortrinsvis små og mellemstore virksomheder i lokalområdet, og disse er fordelt på mange forskellige brancher. Bestyrelsen vedtager de overordnede rammer for s kreditrisiko, og bliver løbende orienteret om udviklingen i de største kundeengagementer, og en gang om året foretages en systematisk gennemgang af alle s væsentligste engagementer. Middelfart Sparekasse har i 2009 nedskrevet ca. 101 mio. kr. til imødegåelse af tab på udlån og tilgodehavender. Udsnit af s kassebog fra omkring 1860 Ca. 13,9 mio. kr. af nedskrivningerne er en direkte følge af bankpakke 1, og endelig er ca. 2,4 mio. kr. gruppevise nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger foretages efter en model fra Lokale Pengeinstitutter, der tager højde for ændringerne i konjunkturerne generelt i vores område. Gruppevise nedskrivninger kan altså ikke direkte henføres til det enkelte kundeengagement. Nedskrivningerne til imødegåelse af tab på kunder skyldes først og fremmest konjunkturerne, at det er blevet sværere for den enkelte kunde at klare sig, og der er ikke tale om nedskrivninger som følge af spekulationsforretninger eller andre engagementer med særligt høj risiko. Markedsrisiko For Middelfart Sparekasse er formålet med at investere i værdipapirer og dermed påtage sig en markedsrisiko dels at opnå et optimalt afkast af s overskydende likviditet og dels at sikre en fornuftig forrentning af s egenkapital. Bestyrelsen udstikker de overordnede rammer for markedsrisikoen, og der rapporteres løbende til bestyrelsen. Vi investerer først og fremmest i obligationer, og forsøger at finde det bedst mulige afkast med den mindst mulige risiko, og traditionelt har vi investeret i realkreditobligationer kombineret med statsobligationer. Middelfart Sparekasses aktiebeholdning svarer til gennemsnittet af pengeinstitutter i forhold til størrelsen, og vi har valgt at investere forholdsvis sikkert ved ikke primært at foretage risikospredning i investeringsforeninger. Denne investeringsprofil svarer til mange andre pengeinstitutters. Middelfart Sparekasse har i 2009 tjent ca. 27,5 mio. kr. på fondsbeholdningen i form af positive kursreguleringer. 20 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

12 Om Middelfart Sparekasse Om Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasses nye hovedsæde i Middelfart Om Middelfart Sparekasse Kunderne I er vi meget opmærksomme på at sikre vores kunder en god behandling og en kompetent rådgivning. I s vision har vi beskrevet det således: Vi skal behandle vores kunder på en sådan måde, at de bliver ved med at komme hos os og samtidig omtaler os positivt over for folk, der ikke er kunder hos os endnu. I s 6 bud har vi nedfældet nogle leveregler for de ansatte, herunder også hvordan vi skal agere i forhold til kunderne. Du kan læse mere om s 6 bud på side 28. I Middelfart Sparekasse synes vi, at den bedste form for markedsføring er at sørge for, at vores nuværende kunder er tilfredse. Vi ser det faktisk som et sundhedstjek af vores virksomhed, og derfor er vi også tilfredse med, at blev bedømt som det pengeinstitut i Danmark med de mest tilfredse kunder i 2008 i Analyse Danmarks banktest. I undersøgelsen fra Analyse Danmark giver flere end danskere deres syn på deres pengeinstitut både kundeservice og NetBank. Ud over at analysen gav Middelfart Sparekasse topkarakter, viste undersøgelsen, at 94 pct. af kunderne vil anbefale Middelfart Sparekasse til venner, bekendte og kollegaer. En tendens der ser ud til at være forsat i 2009, hvor har haft en meget stor kundetilgang, hvoraf ca. 8 ud af 10 nye kunder kommer på henvisning fra eksisterende kunder. Årets kundeaktiviteter i 2009 er i øvrigt beskrevet i Middelfart Sparekasses årsmagasin, der kan findes på s hjemmeside hvor der også findes omtaler af de forskellige aktiviteter gennem året. Netbank Middelfart Sparekasse Konkurrenterne Nyt hovedsæde i Middelfart Middelfart Sparekasse får i foråret 2010 et nyt hovedsæde på havnefronten i Middelfart. Opførelsen er i fuld gang, men i skrivende stund står Middelfart Sparekasses nye hovedsæde endnu ikke færdigt. Når du læser dette, er vi dog sandsynligvis flyttet ind i de nye lokaler. Siden 2007, hvor vi begyndte opførelsen, har Middelfart Sparekasses medarbejdere holdt til på forskellige adresser i byen, da det ikke var muligt at finde et midlertidigt lokale, der kunne huse alle medarbejdere. s ansatte ser derfor frem til at tage det nye hovedsæde i brug og igen sidde samlet. Kundeservice Det har været vigtigt for Middelfart Sparekasse at bevare hovedsædet centralt i Middelfart by, fordi ønsker at være synlige i bybilledet og på den måde bidrage positivt til at skabe en spændende bymidte frem for at placere arbejdspladserne uden for centrum. En løsning, der bl.a. kan lade sig gøre ved, at i samarbejde med Middelfart Kommune har opført et P-hus. Det nye hovedkontor smelter sammen med bymiljøet med både butikker og café samtidig med, at bygningen er en markant del af Middelfarts nye havnefront. Bygningens nye torv både indvendig og udvendig bidrager til, at bygningen bliver et naturligt samlingspunkt for vores kunder, medarbejdere, byens indbyggere og besøgende. Der er stor offentlig interesse for bygningen, arkitekturen og nytænkningen omkring miljørigtige løsninger på bl.a. el og varme, og allerede nu er der booket rundvisninger langt ud i fremtiden. Middelfart Sparekasses nye hovedsæde får adresse på Havnegade 21 i Middelfart. Kilde: Analyse Danmark, november Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

13 Tilknyttede virksomheder Tilknyttede virksomheder Udsnit af annoncering for et godt HJEM Forsikring Fyn A/S Forsikring er en væsentlig del af det økonomiske sikkerhedsnet for både private og virksomheder, og vi vil gerne sikre, at vores kunder får en rådgivning, som vi kan stå inde for. Derfor valgte vi at blive hovedaktionær i Forsikring Fyn a/s i 2004, og i 2007 overtog vi de sidste aktier, så vi i dag er eneejer af forsikringsselskabet. Forsikring Fyn harmonerer med i form af en dybt rodfæstet servicekultur. I forsikringsselskabet møder kunden altid et menneske i den anden ende af telefonen, og selskabet har et velfortjent ry for at agere hurtigt, når uheldet er ude. I 2006 tog selskabet et afgørende skridt ved at supplere de private forsikringer med forsikringer til små og mellemstore virksomheder. Dette forretningsområde er blevet udbygget i 2009 med nye produkter og bedre it-understøttelse. Selskabet er i god form til fremtiden og har den viden og de moderne forsikringsprodukter, der skal til for at yde en god, nærværende og kompetent service over for kunderne. I ønsket om at være tættere på kunderne åbnede Forsikring Fyn i 2008 og 2009 filialer i Middelfart Sparekasses afdelinger i henholdsvis Vejle, Kolding og Hedensted. Denne udvikling vil blive udbygget i 2010 med filialer i Middelfart og Fredericia. Derudover har selskabet lokale assurandører på Fyn og i Trekantområdet. Forsikring Fyn a/s forrentede egenkapitalen med 8,2 pct. i 2009 og er særdeles velkonsolideret. Selskabet har en kapital, der er mere end 100 pct. over lovens krav. Tilknyttede virksomheder Ejendomsmæglerkæden et godt HJEM A/S Middelfart Sparekasse åbnede sin egen ejendomsmæglerkæde i Boligen udgør som regel den største post i det private budget, og med et godt HJEM kunne vi binde vores kunders økonomi sammen i en helhed fra køb, salg og vurdering over finansiering i Totalkredit og ind til kundens engagement i. Forretningsfilosofien i et godt HJEM udspringer direkte af, og det betyder, at enhver kunderelation bygger på en ligeværdig og ærlig dialog. et godt HJEM opererer i samme markedsområde som. det forventede antal ejendomme, i et år hvor antallet af ejendomshandler nåede et lavt niveau. et godt HJEM kom derfor ud med et mindre underskud for året. Et af tiltagene i 2009, der gjorde, at det ikke gik værre end det gjorde var omlægning af lønstrukturen for mæglerne til en mere præstationsafhængig model. et godt HJEMs resultat for 2009 er naturligvis præget af den generelle opbremsning på boligmarkedet. Der er ikke omsat I 2009 fik Forsikring Fyn en ny forbedret hjemmeside 24 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

14 Samfundsværdi Samfundsværdi Samfundsværdi Processen I alle større forandrings- og udviklingsprocesser vælger Middelfart Sparekasse altid at involvere medarbejdere med forskellige funktioner og placeringer i organisationen i hele processen. Lige fra ideen opstår og gennem hele udviklingsog beslutningsarbejdet er medarbejdere, fx fra kundeleddet, involveret på lige fod med ledelse og fagspecialister. Ofte bliver processen lidt længere, når vi gør det på den måde. Alligevel synes vi, at det har nogle klare og vigtige fordele. Vi får mange vinkler på allerede fra begyndelsen, og derfor bliver slutresultatet efter vores mening bedre, mere nuanceret og mere nærværende for den enkelte medarbejder. Medarbejderne får bedre mulighed for indflydelse, og det giver større engagement og arbejdsglæde. Medarbejderinvolvering er desuden en genvej til projektets forankring i organisationen, og endelig bidrager det også til udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer. Fra 2009 har Middelfart Sparekasse valgt at rapportere om samfundsværdi i forbindelse med årsrapporten, og da arbejdet med kortlægning og fremtidige aktiviteter skulle igangsættes, var det naturligt for os at gribe det an på samme måde. Første skridt var at gøre Helle Lund Gregersen til ansvarlig for de holdninger og det arbejde, vi ønsker, skal ligge til grund for at skabe samfundsværdi. Helle tog derefter kontakt til forskellige uddannelsesinstitutioner for at høre, om der var nogle studerende, der kunne tænke sig at være med i opstarten af vores arbejde med at rapportere om samfundsværdi. Vi blev dagen efter kontaktet af Syddansk Universitet lektor og forsker i CSR Jeanette Lemmergaard. Jeannette ville gerne indlede et samarbejde med os, da hun hurtig kunne fornemme, at vi kunne have stor nytte af hinanden. Der blev nedsat en styregruppe, hvor de medarbejdere, der har fagansvaret for nedennævnte områder, blev inviteret til et opstartsmøde, hvor deres ansvarsområder i henhold til værdihierarkisk organisation blev fastlagt: Medarbejderværdier Kundeværdier og værdier for samfundsaktiviteter Miljø- og leverandørværdier Visionsværdier i Dette materiale blev forelagt styregruppen til godkendelse og derefter for direktionen. Alle emner blev godkendt, og vi glæder os til det videre arbejde i Værdihierarkisk organisation Siden 2006 har Middelfart Sparekasse været organiseret i overensstemmelse med værdigrundlaget. Vi kalder det værdihierarkisk organisation. Navnet forklarer, at vores formelle organisation er hierarkisk opbygget i fire områder med udgangspunkt i s vision og mission. Visionen er den øverste i hierarkiet se illustrationen på modsatte side. De tre ben i missionen: Visionsværdi: Vi vil være Danmarks bedste pengeinsitut Kunder, Indtjening og Medarbejdere udgør de tre ben i missionen og er sideordnede. Ledelsesansvaret i direktionen og i de kundevendte afdelinger er delt op i de fire ansvarsområder. Opdelingen giver øget fokus på de enkelte områder og er med til at skabe en større helhed i hverdagen. Det giver medarbejderne nye udviklingsmuligheder og udvidet jobindhold. Er en værdiansvarlig i de kundevente afdelinger uenig i en afgørelse, kan man henvende sig til den person i direktionen, der har det overordnede ansvar for området. I sidste ende er det direktionens visionsværdiansvarlige adm. direktør Hans Erik Brønserud der træffer den endelige beslutning. Det har indtil nu været muligt at klare alle udfordringer med værdihierarkisk organisation uden at inddrage den adm. direktør. Så vidt vi ved, er vi den eneste virksomhed i Danmark, der har gennemført værdibaseret ledelse så vidtrækkende, at vi nu er organiseret efter værdigrundlaget. I Middelfart Sparekasse er CSR det at tage et ansvar for samfundsudviklingen og skabe samfundsværdi integreret i virksomhedens strategi og forretningsaktiviteter. CSR indarbejdes løbende i s aktiviteter også de aktiviteter, der ikke er direkte markedsrelateret. Det at skabe samfundsværdi er og har altid været en del af dét, som giver berettigelse. Derefter tog Helle på en rundtur til alle afdelinger, hvor tanker om den fremtidige proces og tankerne om medarbejderinvolveringen blev forelagt alle medarbejdere. Der blev søgt medarbejdere til at deltage i grupperne, hvor der var beregnet ca. 2 møder i hver gruppe. Første møde var en brainstorm på hvad gør vi allerede i dag og efterfølgende en beskrivelse af alle områderne. På næste møde udvalgte medarbejderne, hvilke aktiviteter vi ønskede at informere om for 2009, og hvilke vi ønsker at sætte fokus på Middelfart Sparekasses samfundsmæssige engagement kan da også føres helt tilbage til s grundlæggelse i Allerede dengang var s grundfilosofi, at beslutninger skulle være til gavn for forretningen, men samtidig bidrage til samfundet og det er netop dét, som CSR drejer sig om. At skabe samfundsværdi er både et ansvar, som vi tager alvorligt i vores aktiviteter, og en rejse ind i det ukendte af samfundets udfordringer, som fx klimaændringer. Arbejdet med at skabe samfundsværdi er en omfattende proces, som finder Organisationsplan for Middelfart Sparekasse Sidst opdateret Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

15 Samfundsværdi Samfundsværdi sted på alle niveauer i. Hver eneste dag træffer vi komplekse valg, som kan medvirke til at forbedre fremtiden for vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, samfundet og miljøet. Disse valg bunder dybt i vores værdier, men vi lytter også til og går i dialog med vores interessenter. Vi omsætter ord til handling, og det er vores mål til stadighed at forbedre resultaterne og virkningerne af vores aktiviteter til gavn for vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, samfundet og miljøet. Værdigrundlaget s værdier bygger på vores menneskesyn s menneskesyn er en af de vigtigste forudsætninger for den måde, vi agerer på. Det gælder hele vejen rundt blandt alle medarbejdere og kunder. Tillid og respekt er for ikke bare ord, men helt grundlæggende for både s ledelse og for medarbejderne. Vi respekterer og har tillid til, at medarbejderne kommer på arbejde for at gøre deres bedste, og at det bedste ikke er ens hver dag. Vores Vision Vi vil være Danmarks bedste pengeinstitut. Vores Mission Vi skal behandle vore kunder på en sådan måde, at de bliver ved med at komme hos os og samtidig omtaler os positivt over for folk, der ikke er kunder hos os endnu. Vi skal behandle vore medarbejdere på en sådan måde, at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag og er stolte over at fortælle, hvor de arbejder. Vi skal tjene så mange penge, at vi kan blive ved med at opfylde de to første formål. De 6 bud De 6 bud er vores interne rettesnor. De står bag på alle vores visitkort, så omverden ved, hvad vi står for. De 6 bud lyder: 1. Du skal behandle kunderne, som du selv ønsker at blive behandlet. 2. Ethvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for. 3. Skaf aldrig en kunde ved at tale nedsættende om vore konkurrenter. 4. Vær ærlig overfor dig selv, overfor dine kollegaer og overfor kunderne. 5. Du skal behandle dine kollegaer, som du selv ønsker at blive behandlet. 6. Du er, også når du ikke er på arbejde. Frihed til ansvar Som medarbejder i Middelfart Sparekasse har man frihed til ansvar det er nemlig lettere at få tilgivelse end tilladelse. Respekt for forskellighed I Middelfart Sparekasse behandler vi alle forskelligt det er den eneste måde, vi kan behandle alle ens på. Tillid frem for kontrol Medarbejderne er ansvarsfulde De vil gerne gøre deres bedste De er ikke ude på at snyde dig Derfor behøver du ikke at kontrollere dem. Samfundsværdi grafiske udtryk Middelfart Sparekasse har valgt at lade kommunikation om samfundsværdi ledsage af et grafisk udtryk i form af et logo. Selve logoet er grafisk opbygget over bogstaverne C, S og R samt uendelighedstegnet. Bogstaverne er sammenkædet for at illustrere, at tingene hænger sammen. I det grafiske udtryk indgår også ordet samfundsværdi, der er s danske oversættelse af CSR (Corporate Social Responsibility). En helt ren blå er valgt for at synliggøre arbejdet med samfundsværdi, som noget der er større og dybere, evigt og uendeligt som himlen og havet. Blå illustrerer også renhed i overført betydning etik, miljøbevidsthed og ansvarlighed. MEVA Medarbejderværdi Medarbejderne i Middelfart Sparekasse er ikke bare en vigtig ressource de er Middelfart Sparekasse. Vi behandler vores medarbejdere på en sådan måde, at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag og er stolte over at fortælle, at de arbejder i Middelfart Sparekasse. At skabe samfundsværdi i forhold til medarbejdere handler for Middelfart Sparekasse om både tillid og integritet, og det handler om livskvalitet. Også langt mere end lovgivning og gældende overenskomster kræver. Vi respekterer medarbejderne som individer, og derfor behandler vi alle forskelligt, for det er den eneste måde hvorpå, man kan behandle alle ens. Vi betragter alle vore medarbejdere som ligeværdige, og hele vores ledelsesfilosofi bygger på, at hverken alder, køn, etnisk oprindelse, seksuel indstilling eller religiøst tilhørsforhold spiller nogen rolle i forhold til det at være ansat i Middelfart Sparekasse. Tværtimod betragtes forskelligheden hos os, som en værdifuld ressource. Vi tror på at ved at anerkende og respektere menneskers forskellighed og bruge forskelligheden konstruktivt, vinder vi både som arbejdsplads, individ og som samfund. Nærhed og fællesskab I 2009 indførte vi månedlige frokostmøder med den adm. direktør. Mødernes vigtigste formål er, at alle medarbejdere kommer til orde. I praksis er mødernes indhold udelukkende bordet rundt, hvor hver medarbejder fortæller om dagligdagen, stiller spørgsmål osv. Ud over medarbejdernes mulighed for at komme til orde, skaber møderne også nærhed, og fællesskabet fremmes. Alle møder direktøren og ser kolleger, som man ellers ikke møder så tit. Der er flere eksempler på, at møderne har givet resultat i form af videndeling, udveksling og generering af ideer. Endelig har frokostmøderne den effekt, at den adm. direktør får en bedre fornemmelse af, hvad der rører sig i i dagligdagen. Alle afdelinger er repræsenteret på hvert møde, og alle medarbejdere deltager på skift, 16 af gangen, og møderne er en stor succes. Ligeværd og forskellighed Det er en kendt sag, at balancen mellem antallet af kvindelige og mandlige ledere ikke er lige i samfundet. Vores holdning er, at fokus skal være på at skabe værditilvækst og ikke på ligestilling eller idealistiske/politiske ambitioner. Det er kompetencerne og talentet, der er omdrejningspunktet, ikke medarbejderens køn. I Middelfart Sparekasse har vi mange kvindelige ledere. Alligevel mener vi, at det er et meget vigtigt område at have fokus på, da det at have både kvindelige og mandlige ledere skaber værditilvækst både for den enkelte medarbejder og for som helhed. Medarbejderværdi: Vi skal behandle vore medarbejdere på en sådan måde, at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag og er stolte over at fortælle, hvor de arbejder Vi har i 2009 etableret et internt kvindenetværk (for kvinder under 35 år), som arbejder med de udfordringer, der er og/ eller kan være for en kvinde, der ønsker at udvikle sit talent inden for ledelse i og/eller i sit eget liv. Derudover har vi også kvindelige medarbejdere, der deltager i eksterne netværk via Protocol Kvinder i ledelse som arbejder med den enkeltes faglige og personlige potentiale. Fokus på arbejdsliv og privatliv I Middelfart Sparekasse sætter vi fokus på hverdagen, og hvilke ændringer der skal til, for at man kan gå glad på arbejde, men også glæde sig til at komme hjem igen. Udviklingen går stærkt, og det stiller store krav til den enkelte og ikke mindst til hjemmefronten. Derfor inviterer vi ægtefællerne/samlever med på et 4-dages kursus, der er skræddersyet til den enkelte medarbejder og partner. Kurset foregår i et af tre sommerhuse med afstresningsmiljø etableret af Lisbeth G. Petersen LGP Consult. Husene er beliggende ved Flensborg Fjord i naturskønne omgivelser. Kurset består af seancer, hvor der kommer terapeuter udefra og hjælper/anviser muligheder/giver værktøjer til lige de problemstillinger eller fokusområder, som den enkelte måtte have. Medarbejderne behøver hverken at være syge eller have stress bare det at få lov til at se på sig selv, hinanden og den hverdag, der er skabt, er en gave for fremtiden. Kurset er medvirkende til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv for den enkelte, og er derved også forebyggende i forhold til stress. Ca. 61 pct. af medarbejderne har sammen med deres partner deltaget i dette kursus. En af forudsætningerne for at den enkelte medarbejder kan finde motivationen til fortsat udvikling er, at der er en god balance mellem privatliv, arbejdsliv og en selv. I tilbyder vi hver enkelt medarbejder hjælp til at finde ud af, om han eller hun har den ønskede Life Balance igennem Flowspil. Flowspillet, som er et kursus på 2 dage, er i 2009 gjort obligatorisk for alle medarbejdere. Ved udgangen af 2009 har ca. 60 pct. af medarbejderne været på Flowspil, og den resterende del af medarbejderstaben forventes at have gennemført spillet inden udgangen af Spillet er en proces, som kan være med til at afklare, inspirere og styrke flow inden for et valgt område hvad enten det drejer sig om udvikling relateret til arbejdslivet, privatlivet eller selvet. Efter kurset kan deltageren forvente at have et klart og tydeligt billede af, hvor hans eller hendes udfordringer ligger i forhold til at opnå en endnu bedre livsbalance. 28 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

16 Samfundsværdi Samfundsværdi MEVA indsatsområder for 2010 Balance i livet Balance i livet er nøglen til den enkelte medarbejders trivsel og dermed til s vækst. Medarbejderne i Middelfart Sparekasse er nemlig ikke bare en ressource de er. Derfor er det også vigtigt for, at samtlige medarbejdere har en god balance mellem privatliv, arbejdsliv og sig selv. Dette betyder, at vi som en naturlig del af medarbejderudviklingen i 2010 vil udvikle og fortsætte med at have fokus på det hele menneske. Det vil vi blandt andet gøre via MUS-samtaler, coaching i hverdagen samt via nævnte kurser Flowspil samt LGP husene. Fysisk Balance De bestræbelser, Middelfart Sparekasse gør sig for at fastholde medarbejderne, tager alle udgangspunkt i vores menneskesyn og værdier, og det er også drivkraften, når det gælder sundhed. Et særkende ved er, at det psykiske arbejdsmiljø i gennem mange år er og bliver prioriteret virkelig højt. Som en naturlig del af denne udvikling er det også nødvendigt at arbejde med medarbejdernes fysiske balance. Vi vil derfor i 2010 se på, hvilke fysiske tiltag der vil være de rigtige for medarbejderne i Middelfart Sparekasse at arbejde videre med. har fra januar 2010 ansat en Sundhedspedel, der udover at give massage og kraniosakrale behandlinger, skal bidrage til udvikling af et mere aktivt kontormiljø med øvelser for nakke m.m. IVA indtjeningsværdi I Middelfart Sparekasse skal ethvert kundeforhold være en forretning både for kunden og for. Ønsket om at skabe samfundsværdi indgår i vores strategiske arbejde med at identificere og skabe nye forretningsmuligheder. Med samfundsværdi som udgangspunkt handler det for os om at finde den mest ansvarlige løsning og ikke kun om at finde den bedste økonomiske løsning. I følger vi vores livsfilosofi. Vi tror på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os. Og omvendt. Det handler ikke om politisk korrekthed, blot om sund fornuft og en bevidsthed om den dynamik, vi alle nyder godt af. Vi ønsker at vores holdning til og filosofi om den tredobbelte bundlinje vil komme til at præge samarbejdet med vores leverandører. Vores grundtanke er, at en del af vores overskud skal tilbage til det samfund, vi er en del af. Miljøet i det nye hovedsæde Tankegangen bag det nye hovedsæde, som skal være arbejdsplads for personalet i Middelfart Sparekasse og et godt HJEM, bygger på sund fornuft og velovervejede disponeringer på de geotekniske, miljømæssige samt arkæologiske undersøgelser inden byggestart. Ligeledes indgår anvendelse af byggematerialer, indkøb og især ressource- og energiforbruget som en af de væsentlige dispositioner. Bygningerne er opført i energi- og miljøvenlige materialer, hvor der er fokuseret på CO2 neutrale løsninger. Der er anvendt bæredygtige bygningsmaterialer, energiruder, naturlig ventilation i kombination med mekaniske løsninger samt indstøbte thermoaktive dæk på plateauerne med temperaturdæmpende løsninger. Ligeledes er de seneste krav fra bygningsreglementet benyttet ved isoleringen. Til styring og optimering af energi- og ressourceforbruget anvendes CTS anlæg, som overvåger bygningens ve og vel og til enhver tid meddeler afvigelser ift. energirammen på bygningen. I byggeriet er der anvendt granit fra Kina, og i samarbejde med den Danske Ambassade har fået undersøgt forholdene i stenbruddet for at sikre, at der ikke anvendes fx børnearbejde og for at sikre, at arbejdstagerforholdene i stenbruddet er acceptable. Rapporten påviste behov for forbedringer på det arbejds- og sikkerhedsmæssige område. Ambassaden kunne efterfølgende konkludere, at der er gjort en indsats for at forbedre forholdene. Byggeriet afleveres digitalt og derved spares der et væsentligt antal opslagsbøger og papir. CO2-neutral hjemmeside Indtjeningsværdi: Vi skal tjene så mange penge, at vi kan blive ved med at opfylde de to første formål i missionen Middelfart Sparekasse deltager i et projekt, hvis mål er at neutralisere CO2-udledningen i forbindelse med brug af s hjemmesider. Konceptet går i sin enkelthed ud på, at de deltagende virksomheder køber kvoter svarende til den anslåede belastning af miljøet, som besøg på hjemmesiden udgør. Vi mener, at sammenslutningen af CO2-neutrale hjemmesider er et interessant initiativ, der sætter fokus på en fælles udfordring og samtidig gør det muligt for virksomheder at gøre noget konstruktivt inden for et område, der kan være svært at gennemskue. IngenCO2.dk tilstræber en høj grad af gennemsigtighed, og alle kvotekøb gennemgås af en uafhængig part, revisionsfirmaet Deloitte. Papir og kuverter Det er miljømæssigt en fordel at anvende genbrugspapir i forhold til nyt papir. Produktionen af nyt papir kræver et større kemikalieforbrug samt et større forbrug af el og vand. Derfor er vi i 2009 begyndt at anvende genbrugspapir. Dette er kun begyndelsen på en proces, hvor vi arbejder hen imod at skifte mest muligt af det papir, vi anvender, ud med genbrugspapir. Vores genbrugspapir er af mærket Cyclus fra Dalum Papir A/S. Genbrugsfibrene i Cyclus kommer fra post-consumer returpapir enten som kontoraffald eller trykkeriaffald. Vi er endnu ikke begyndt at opgøre vores papirforbrug, men har med indførslen af blandt andet E-boks og E-nyhedsbrev samt det, at vi så vidt muligt printer på begge sider af vores papir, gjort nogle tiltag, der er med til at reducere s papirforbrug væsentligt. Vi håber at kunne motivere vores kunder og medarbejdere til i højere grad at anvende disse systemer for dermed at reducere papirforbruget generelt. IVA indsatsområder for 2010 Miljøpåvirkninger I Middelfart Sparekasse vil vi i 2010 sætte fokus på reduktion af vores ressourceforbrug. El, vand og varme udgør en stadig stigende del af de fleste bygninger og installationers ressourceforbrug. Det er et område, som vi hver især har indflydelse på og mulighed for at påvirke blot ved at udvise sund fornuft og eftertænksomhed. vil fra 2010 gøre det synligt for medarbejderne, hvad vand- og energiforbruget er i den enkelte afdeling. På den måde kan medarbejderne selv følge med i og have indflydelse på reduktion af ressourceforbruget. har desuden indgået et samarbejde med TRE-FOR om levering af Grøn El fra Affaldshåndtering Middelfart Sparekasse har afdelinger beliggende i fem forskellige kommuner og har dermed forskellige renovationssystemer til erhvervsaffald. I løbet af vil vi derfor kortlægge affaldshåndtering i de forskellige kommuner med fokus på mindst mulig transport og mest mulig genbrug. KUVA Kundeværdi I Middelfart Sparekasse behandler vi kunderne på en sådan måde, at de bliver ved med at komme hos os og samtidig omtaler os positivt. Vi tilstræber at ethvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for. I lægger vi vægt på, at vores medarbejdere er rådgivere og ikke sælgere. Derfor har vi ikke salgsfremmende løn- eller bonusordninger. Ordentlighed er et nøgleord for vores rådgivning, der tager udgangspunkt i kundens situation og behov. At skabe samfundsværdi i forhold til s kunder handler blandt andet om at give vores kunder mulighed for at vælge produkter og ydelser, hvor princippet om samfundsansvar indgår. Kundeværdi: Vi skal behandle vores kunder på en sådan måde, at de bliver ved med at komme hos os og samtidig omtaler os positivt over for folk, der ikke er kunder hos os endnu Kriterier for at skabe samfundsværdi indgår sammen med adfærd og intentioner i vores vurdering af, om vi ønsker at indlede og fortsætte en samarbejdsrelation. At skabe samfundsværdi handler om at stille krav om at tage et ansvar, og derfor er det vigtigt for at sikre god kundefeedback. Vi ønsker at inddrage vores kunder i den løbende udvikling af vores samfundsværdiaktiviteter. Møntkortet mere end et sponsorat De mange møntkortaktiviteter og en anderledes tilgang til sponsorater styrker relationerne mellem kunderne, foreningerne og Mere end blot en sponsor støtter det lokale foreningsliv, men har en lidt anden tilgang til støtte end de fleste sponsorer. forsøger altid at være en aktiv medspiller, og det har båret frugt i form af talrige spændende events og populære traditioner. Den alternative tilgang til sponsortanken betyder, at et sponsorat kan vokse sig stort og værdifuldt for alle involverede både foreningen, deltagerne, tilskuerne, for medarbejderne og for. I alt blev det til mere end 100 aktiviteter i Bl.a. var med til for andet år i træk at sikre, at ca glade løbere fik en god oplevelse til Lillebælt Halvmarathon. I Kolding fik kunderne en god oplevelse til Slotskoncerten på Kolding Hus, og KIF s ungdomsafdeling fik et økonomisk tilskud. Gode eksempler på, at engagement, markedsføring og samfundsansvar kan gå sammen hånd i hånd I 2009 endte Middelfart Sparekasse med at arrangere mere end 100 aktiviteter for kunderne E58-SAETIC /09 VOID VOID VOID VOID VO Visa/Dankort. Sort gennemfarvet plast (svarende til Pantone Process Bla Tekst i sølv: 877C. Mørk grå illustration: Cool Gray 11C Rød logofarve: 187C Visa gul: 137C Visa blå: 286C (Visa logo på hvid bund) SAETIC UG UGYLDIG Dankort. Sort gennemfarvet plast (svarende til Pantone Proce Tekst i sølv: 877C. Mørk grå illustration: Cool Gray 11C Rød logofarve: 187C 30 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

17 Samfundsværdi Samfundsværdi T-shirt for Afrika Designer Maria Louise Suhr er kunde i Middelfart Sparekasse og nystartet iværksætter. Maria Louise blev færdig som designer fra Designskolen Kolding i 2008 og vandt samme år Designers Nest prisen i konkurrence med studerende fra nordiske designskoler. I forbindelse med et rådgivningsmøde i opstod ideen om et fælles projekt og Maria Louise fik til opgave at udvikle tre motiver til en t-shirt, der sælges til fordel for MyC4 s arbejde i Afrika. s kunder har også haft indflydelse, idet knap 700 kunder, via Sparkassens hjemmeside, har stemt på det design, de bedst kunne lide. Socialt-etisk regnskab 2003 Motivet symboliserer et hjælperedskab til at skabe noget nyt og frugtbart og skal ses som en døråbner til en bedre fremtid. Initiativet med t-shirten er ikke bare en håndsrækning til afrikanske iværksættere, men også til designeren Maria Louise Suhr, som selv er iværksætter. Energilån Vi har i 2009 lanceret en ny type udlån Energilån som kan være med til at skabe en energirigtig adfærd hos kunder og borgere i vores nærområde. Energilån kan bl.a. anvendes til køb af nyt tag, solfangere, isolering, nye vinduer/døre eller bil i energiklasse A eller B. Vi ønsker, at dette tiltag vil være med til at sætte gang i økonomien, så der til gavn for os alle kommer ekstra gang i beskæftigelsen hos håndværkere, bilforhandlere og andre erhvervsdrivende. Glokal globalt udsyn sammen med den lokale nærhed En gruppe af s kunder har tidligere givet udtryk for et ønske om, at s engagement rækker ud over det lokale. Derfor indledte i 2006 et samarbejde med MYC4 og blev såkaldt Musketeer. Samarbejdet har efterfølgende ført til en række interessante produkter og projekter senest et projekt, der binder en lokal iværksætter sammen med iværksættere i Afrika. KUVA indsatsområder for 2010 Markedsførings- og reklameartikler I vil vi i skabe os et overblik over, hvilke markedsførings- og reklame artikler vi anvender, da det er vores holdning, at vi også igennem vores indkøb heraf skal udvise ansvarlighed. Møntkortaktiviteter Middelfart Sparekasse vil fortsætte udviklingen af vores møntkortaktiviteter i samarbejde med blandt andet foreninger, således at det enkelte møntkortarrangement på sigt skaber endnu mere samfundsværdi til gavn for os alle. Mere end 70 aktiviteter på Møntkortkalenderen I 2010 har vi planlagt mere end 70 Møntkortaktiviteter. Dertil kommer de aktiviteter, der endnu ikke er fastlagt her ved indgangen til Ansvarlige aktiviteter I løbet af vil der blive arbejdet med, hvilken betydning begrebet ansvarlige investeringer skal have i Middelfart Sparekasses rådgivning af vores kunder. Investeringer er et af de områder, hvor vi rådgiver vores kunder og derfor også et område, hvor vi som ansvarligt pengeinstitut bør finde vores egen holdning og etiske vej. Det er et meget kompleks område, men det bør ikke forhindrede mindre pengeinstitutter i at have en holdning til området. På kan du købe t-shirten, der er designet af Maria Louise Suhr og produceret af økologisk bomuld under bæredygtige forhold i Afrika. Den koster 250 kroner, og overskuddet går direkte til MyC4-formål i Afrika Kunder Medarbejdere Lokalsamfund værdier og reflektioner Middelfart Sparekasse var pionerer ved at være en af de første til at lave et Socialt-etisk regnskab. Nu er skridtet videre taget ved at integrere elementer fra det Socialt-etiske regnskab i årsrapporten 32 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

18 Samfundsværdi Social redegørelse midspar.dk Medarbejderbesvarelserne til Great Place to Work Institute Denmark-undersøgelsen Fald/stigning Antal besvarelser % Troværdighed, pct Respekt, pct Retfærdighed, pct Stolthed, pct Fællesskab, pct Alt taget i betragtning mener jeg, at det er et rigtig godt sted at arbejde, pct Danmarks Bedste Arbejdsplads En god arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor du har tillid til de mennesker, du arbejder for, er stolt af det arbejde, du udfører, og føler fællesskab med dine kollegaer. Igennem 8 år har Middelfart Sparekasse ligget i top 10 blandt Danmarks bedste arbejdspladser, senest som nr. 1 både 2008 og I 2007 blev vi også kåret som Europas bedste finansielle arbejdsplads. Som en ekstra anerkendelse fik vi som én blandt 6 virksomheder i Europa prisen som European Trust Champion i Den pris bliver givet for en vedholdende indsats gennem flere år. I 2009 er vi blevet kåret som den 5. bedste arbejdsplads i Europa med op til 250 ansatte. Det er Great Place to Work Institute, der kårer vinderne. Troværdighed Åben og tilgængelig kommunikation Kompetence til at koordinere menneskelige og materielle ressourcer Integritet ved konsistent implementering af vision Respekt Opbakning til professionel udvikling og ved at vise påskønnelse Samarbejde med medarbejderne om relevante beslutninger Omsorg for medarbejderen som hele personer Retfærdighed Rimelighed: Afbalanceret behandling af alle ved belønning Saglighed: Ingen favorisering ved ansættelse og forfremmelser Lighed: Ingen diskrimination og mulighed for at appellere Stolthed Ved personlig indsats Ved arbejde produceret af team eller arbejdsgrupper Ved organisationens produkter og adfærd i samfundet Fællesskab Netop kåret til Danmarks bedste arbejdsplads igen, igen, igen Det giver overskud til dig, at vi er Danmarks bedste for tredje gang Mulighed for at være sig selv Socialt venlig og imødekommende atmosfære Følelse af familie eller sammenhold Social redegørelse for 2008/ Baggrundsoplysninger Antal medarbejdere Gennemsnitlig omregnet til fuldtid Fastansatte pr Fastansatte beregnes som ansatte med mindst 39 timer pr. måned svarende til fuldt ATP-bidrag. Mål I forhold til arbejdsopgaverne skal der være et rimeligt antal medarbejdere for at imødegå stress. Elever I alt 6 4 Heraf: Finansøkonom trainees 2 2 Finanselever 4 2 Mål ønsker at ansætte mindst to initiativrige og selvstændige elever årligt enten til den 2-årige finanselevuddannelse eller som finansøkonom trainees. Det er vigtigt, at de får en grundig og alsidig uddannelse og tilbydes fortsat beskæftigelse efter elevtiden med udfordrende opgaver, så de har lyst til at forsætte i. Ved ansættelse af elever er vi bevidste om vores forpligtelse for integration af unge, der ikke har danske rødder. Medarbejder til- og afgang Tilgang Tilgang pct. 9,8 7,2 Afgang Afgang pct. 6,3 3,3 3 Heraf 3 på pension 4 Heraf 1 på pension og 2 afgået ved døden Anciennitetsfordeling Indtil 5 år Indtil 5 år pct år år pct år år pct Over 25 år Over 25 år pct. 9 8 Mål Den løbende medarbejderomsætning i Sparekasse skal ligge på et niveau, hvor højst 5 pct. afgang er acceptabelt. Aldersfordeling Under 30 år, pct år, pct år, pct år, pct år, pct I Middelfart Sparekasse 6 I samfundet Mål ønsker en bred aldersfordeling, der afspejler aldersfordelingen hos samfundets beskæftigede. 7 7 Tallene for beskæftigelsen i samfundet er pr samt , da tallet pr ikke var tilgængelig fra Danmarks Statistik på udarbejdelsestidspunktet. Fra Danmarks Statistik er medtaget fra år og op til og med 69 år, som grundlag for 100 pct. Kønsfordeling Kvinder Kvinder, pct Mænd Mænd, pct Mål I vil vi bestræbe os på en ligelig kønsfordeling, men det er acceptabelt, at det køn der er svagest repræsenteret i som helhed udgør mindst 1/3. Begge køn skal så vidt muligt være repræsenterede i alle afdelinger. I 2009 blev Middelfart Sparekasse for tredje gang kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads 34 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

19 Social redegørelse Social redegørelse Ligeløn har fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening modtaget en ligelønsstatistik for 2008/2009. Statistikken medtager alle medarbejdere, der arbejder som privatkunderådgivere eller erhvervsrådgivere. Vi kunne i konstatere, at vores mandlige rådgivere i gennemsnit lå højere lønnet end kvinder i alle aldersintervaller. Dette har betydet, at alle lønninger for rådgiverne er blevet gennemgået i Generelt fandt ledelsen og samarbejdsudvalget lønforskellene retfærdige. Der var 1 ud af 27 kvindelige rådgivere, som ikke blev aflønnet korrekt. Dette er efterfølgende blevet rettet til. Deltid Antal personer Antal personer, pct Gennemsnitlig arbejdstidsprocent, pct Mål respekterer, at mennesker er forskellige. Derfor er lydhør over for ønsker om forskellige ordninger, fx en ugentlig fridag, fleksibel arbejdstid og seniorordninger. Skiftehold eller akkordarbejde har ikke ansatte på skiftehold eller akkordarbejde. Virksomhedsbetalt pension har en overenskomstaftalt pensionsordning for medarbejdere. Til denne pensionsordning bidrager typisk med dobbelt så meget som medarbejderen. 2. Udvikling, uddannelse og læring Efteruddannelse Total af lønudgiften, pct. 6,1 3,5 Heraf: Personlig udvikling, pct. 2,8 1,5 Faglig uddannelse, pct. 3,3 2,0 Total af årlig arbejdstid, pct. 2,0 0,7 Antal timer i gennemsnit 33,1 11,2 Mål ønsker at anvende mindst 3 pct. af lønsummen og mindst 3 pct. af arbejdstiden til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Vi har siden 1993 bevidst prioriteret personlig udvikling foran faglig udvikling. Dette sker ud fra en klippefast tro på, at hvis vi som mennesker og medarbejdere bliver stærke nok, vil vi også forstå vigtigheden af løbende faglig udvikling og motivationen hertil vil opstå naturligt. Medarbejdersamtaler/udviklingssamtaler Medarbejdertrivsel og -udvikling er en del af s mission. ønsker et godt arbejdsmiljø med meningsfyldt og motiverende arbejde. Derfor gennemføres der udviklingssamtaler mellem medarbejderen og den medarbejderværdiansvarlige i afdelingen om forhold vedr. fem hovedområder: Personlig samtale Faglig samtale Fællesskabssamtale Værdisamtale Lønsamtale I respekt af selvledelse, værdigrundlag og menneskesyn er det op til den enkelte medarbejder sammen med dennes medarbejderværdiansvarlige at finde den rigtige frekvens for udviklingssamtaler i forhold til den enkeltes behov, der kan være månedlig, kvartalsvis eller andet. Samtalerne varer som udgangspunkt 30 minutter, og der er altid mulighed for en længere samtale. Til samtalerne er udviklet et værktøj, som sikrer: En løbende samtale At medarbejderen fortsat udvikler sig til gavn for sig selv og En god balance i arbejdsliv/privatliv/jeg et At medarbejderen bevarer sin værdi som medarbejder I konceptet indgår også en feedback fra hver enkelt medarbejder til: Direktion og alle fagområderne Visions-, medarbejder-, kunde-, og indtjeningsværdiansvarlig Samt medarbejderen som selvledende medarbejder Sidemandsoplæring Sidemandsoplæring eller mentorordning har stor betydning i, da vi som udgangspunkt ikke har eller bruger forretningsgange (udover de lovpligtige), hvor medarbejderne kan slå op, såfremt de ikke ved, hvordan en opgave skal løses. Vi ønsker, at det skal være muligt for medarbejderne at finde netop den løsning, der er bedst i det enkelte tilfælde. Via dialog med øvrige medarbejdere løses alle opgaver og til tider på en ny, mere iderig og anvendelig måde. Introduktion af nyansatte Vi gør meget ud af at ansætte nye medarbejdere, for det er utroligt vigtigt at finde ud af, om vi passer sammen, og om vi har noget at give hinanden både for vores og for kandidatens skyld. Da tillid har afløst kontrol, og fordi vi er organiseret uden forretningsgange og politikker, kan den første tid i ofte være vanskelig. Denne udfordring har vi taget fat om både i forbindelse med selve ansættelsesproceduren, i den måde vi byder nye medarbejdere velkommen og i det introduktions- og oplæringsforløb, som alle nye medarbejdere i kommer igennem. Alle nye medarbejdere tildeles en mentor jf. afsnittet om sidemandsoplæring. Medindflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde og på valg af egen arbejdsmetode I har alle medarbejdere medindflydelse på sin dagligdag både i forhold til at tilrettelægge sit eget arbejde og på valg af arbejdsmetoder. I har vi arbejdet med selvledelse siden 1996/97. Selvledelse er for os den rigtige måde at arbejde på i en værdiledet organisation, hvor der er et minimum af nedskrevne regler og politikker og ingen kontrol af medarbejderne. Selvledelse går ud på, at den enkelte medarbejder reelt er sin egen leder. Det udmønter sig i en meget decentral struktur, hvor den enkelte medarbejder har den fulde frihed til at disponere i forhold til jobbet. Vi tror på, at dette giver de bedste oplevelser for kunderne og en attraktiv og spændende arbejdsplads for medarbejderne. Derudover ved vi, at når medarbejderne har indflydelse og medbestemmelse på egen jobsituation, giver det øget motivation og mindre stress. Rotation ønsker på frivillighedens basis at give medarbejderne mulighed for i mindst én uge om året, at være beskæftiget i en anden afdeling med henblik på erfaringsudveksling, læring og indsigt i andre afdelingers måde at arbejde på. 3. Fastholdelse Sygefravær I alt, pct. 2,72 1,27 Under 3 uger, pct. 0,89 0,59 Over 3 uger, pct. 1,83 0,68 Mål ønsker, at sygefraværet ikke overstiger 2 pct., men vi accepterer et højere sygefravær, såfremt det kan begrundes med kritisk sygdom eller andre særlige forhold. Omplacering af medarbejdere internt pga. sygdom/ nedslidning ønsker at tilbyde medarbejdere andre arbejdsopgaver efter behov, fx hvis de har været udsat for røveri. Vi har og vil fortsat have løbende fokus på at sikre nogle arbejdsvilkår, der forhindrer nedslidning. Dette sker via arbejdspladsvurderinger, samtaler med den medarbejderansvarlige samt generel opmærksomhed fra øvrige kollegaer. Ønsker parterne i særlige tilfælde ikke at fortsætte et ansættelsesforhold, hjælper gerne medarbejderen videre til et andet job via netværk eller jobkonsulent. Status Har ikke været anvendt i 2008 eller Oplysning om medarbejdertilfredshedsundersøgelser har i 8 år deltaget i undersøgelsen fra Great Place To Work Denmark Danmarks Bedste Arbejdsplads. Vi deltager i undersøgelsen for at få belyst, hvor vi lykkes, og hvor vi kan blive bedre. Undersøgelsen laves for hele og anvendes aktivt. Ikke mindst i de enkelte afdelinger, som får deres egne resultater at arbejde videre med. Forsikringsordninger Medarbejdere er via kollektiv overenskomst dækket med følgende forsikringer: Kollektiv ulykkesforsikring (invaliditet og død som følge af en ulykke) Kritisk sygdom og dødsfald Røveriforsikring Arbejdsskadeforsikring Sundhedsforsikring (bedre dækning end besluttet i overenskomsten) Krisehjælp Iflg. kollektiv overenskomst dækker medarbejdernes behov for krisehjælp ved røveri, røveriforsøg, overfald og lignende, der har relation til ansættelsesforholdet. Derudover ønsker at støtte medarbejderen og familien bedst muligt i alle typer af kriser i livet. Tilskud til behandling ønsker et godt arbejdsmiljø, og ud fra s ledelsesfilosofi og værdigrundlag yder vi tilskud til privat psykologhjælp, massage mv. I s ledelsesfilosofi og værdigrundlag er der vilje, evne og mod til at behandle medarbejderne ens ved at behandle dem forskelligt. Hvis en medarbejder fx har brug for massage, psykolog eller lign. betaler udgiften. Dette betyder ikke, at alle har fri adgang til massage eller psykolog. Men det betyder heller ikke, at hvis vi ikke vil betale for alle, vil vi ikke betale for nogen. Registrering af merarbejde Medarbejdere med merarbejde pr Heraf: Op til 37 timer Mellem 37 og 74 timer 7 5 Mere end 74 timer Gennemsnit 11,7 timer 9 Gennemsnit 5,5 timer Mål I ønsker vi, at merarbejde skal afspadseres løbende, så det gennemsnitlige merarbejde pr. medarbejder 36 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

20 Social redegørelse Social redegørelse ikke overstiger 18,5 timer svarende til ½ arbejdsuge pr Det skal tilstræbes, at ingen enkeltmedarbejder har mere end 74 timer merarbejde svarende til 2 arbejdsuger pr Seniorer I har vi ingen seniorpolitik, idet vi behandler alle forskelligt, det er nemlig den eneste måde, vi kan behandle alle ens på. For medarbejdere over 55 år er det dog obligatorisk, at der til MUS-samtalerne 1 gang om året skal snakkes om senioralderen. har etableret en pensionistklub for tidligere medarbejdere, der er gået på efterløn eller pension. På den måde får de gennem deltagelse i forskellige møder og afholdelse af arrangementer mulighed for fortsat at være en del af og mulighed for at hjælpe til med ad hoc opgaver og følge med i udviklingen. I 2009 har tidligere medarbejdere i pensionistklubben fået adgang til s intranet, så de kan holde sig opdateret med, hvad der foregår i og fortsat være en del af holdet. Desuden har vi ved flere lejligheder trukket på vores tidligere medarbejdere i pensionistklubben, når der var ekstraordinære opgaver, der skulle løses, fx i forbindelse med et scanningsprojekt. Det har været en enorm hjælp for, og pensionisterne har også haft meget ud af at kunne bevare følelsen af at være en del af. 4. Integration og ligestilling 5. Sundhedsfremme Sundhed og livskvalitet I alt anvendt, kr Anvendt i gennemsnit pr. medarbejder, kr Heraf: Udvidet helbredsundersøgelser inkl. kost og motionsvejledning, kr Udvidet sundhedsforsikring, kr Frugtordning, kr Massage, kr Ekstern coaching, kr Psykolog, kr Intern coaching, kr LGP Husene, kr Mål Det er s ønske at sikre den enkelte medarbejder en god balance mellem arbejdsliv, privatliv og jeg et, hvor der er taget de nødvendige individuelle hensyn. arbejder med sundhed ud fra den holdning, at forebyggelse er vigtigst. I tilfælde af misbrug eller lign. tager en aktiv rolle for at hjælpe og støtte medarbejderen og de nærmeste. 7. Opmærksomhed på globale udfordringer FN Global Compact s 10 principper er principper, som bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Middelfart Sparekasse er ikke tilmeldt Global Compact, da vi helt tilbage i 2001 valgte at rapportere om social ansvarlighed efter modellen fra Green Network. Det er alligevel helt naturligt for at efterleve og støtte op om principperne fra FN Global Compact: Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder, herunder børnearbejde og tvangsarbejde 3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning. Påtegning: Den kommunale vurdering og prioritering Middelfart Sparekasse har siden Middelfart Kommunes seneste påtegning fortsat det målrettede arbejde med socialt ansvar. Fra kommunal myndigheds side kan man tilslutte sig Middelfart Sparekasses vurdering og prioritering af indsatsområderne i deres sociale redegørelse for Middelfart Sparekasse har, som det gør sig gældende de foregående år, igen dette år arbejdet målrettet og seriøst med sit sociale ansvar. På vegne af Dennis Rasmussen Middelfart, den 4. februar 2010 Medarbejdere i jobs på særlige vilkår i faste og midlertidige stillinger 6. Engagement i det omgivende samfund, herunder lokalsamfundet Ansatte på særlige vilkår med offentligt løntilskud 3 5 Støtte til aktiviteter i lokalområdet, idræt, kultur mv Mål Sponsorering mv., kr er positiv og åben overfor henvendelser fra jobcentre og andre offentlige institutioner med henblik på ansættelse af medarbejdere med særlige behov. Fordelingen af kvinder/mænd i ledende stillinger Kvinder Kvinder pct Mænd Mænd pct Mål ønsker til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede, men tilstræber at få flere kvinder på ledende poster i bedst mulig harmoni med kønsfordelingen i de enkelte afdelinger. Ledende stillinger er: Direktionen samt alle værdiansvarlige. Mål Det er naturligt for at give noget tilbage til det samfund, som er en del af, og derfor støttes aktiviteter i lokalområdet både økonomisk og med praktisk gennemførelse. støtter både sportsfolk på eliteplan, lokale foreninger/organisationer og mindre synlige aktiviteter med gode formål. Anden indsats til gavn for samfundet ønsker at yde en indsats til gavn for samfundet og er stærkt involveret i udviklingen i Trekantområdet og Region Syddanmark. Dette kan ses via forskellige strategiske beslutninger, som fx støtte til etablering af dyrepark i Middelfart, lavenergihuse i Vejle, samarbejde med både Middelfart og Kolding Kommune i projekt Grøn Vækst. Derudover stiller vi gerne tid og viden til rådighed for studerende, der på videregående uddannelser ønsker at skrive projekt/studieopgave om. MyC4 et lille lån kan gøre en stor forskel. Det oplevede Gunnar Jensen fra Strib, da han tog til Uganda sammen med sin kone for at se, hvad hans investeringer på MyC4 har betydet for låntagerne i Afrika 38 Middelfart Sparekasse årsrapport 2009 Middelfart Sparekasse årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere