Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering og outsourcing fra erhvervene"

Transkript

1 Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og baggrund 2. Ramme for populationen 3. Udvælgelse af enheder 4. Design af spørgeskema 5. Gennemførelse af undersøgelsen og svarprocenter 6. Metodemæssig behandling af besvarelser 7. Resultater 8. Referencer til publikationer baseret på undersøgelsen 2

3 1. Introduktion og baggrund Denne rapport beskriver gennemførelsen af og resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse vedrørende danske virksomheders outsourcing til lavtlønslande inklusiv oparbejdelse af datasæt og tilføjelse af baggrundsvariable. 2. Populationen Undersøgelse tog sigte på at analysere virksomheders performance i forhold til besvarelsen af et udarbejdet spørgeskema (se pkt. 4 nedenfor) såvel på undersøgelsestidspunktet (2004), som i årene forud herfor. Derfor udvalgtes virksomheder, med mindst 20 ansatte (2002 niveau) og som indgik i Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, såvel i senest tilgængelige tællingsår (2002) som i I undersøgelsen indgik derfor alene de brancher (dvs. private byerhverv) og størrelsesgrupper, som indgik i regnskabsstatistikken (jvf. Statistiske Efterretninger - Generel Erhvervsstatistik nr. 10 af 8. juli 2004). Populationen tilførtes baggrundsvariable fra regnskabsstatistikken samt branche og kommunekode. Tabel 1 Population for undersøgelsen Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) (+) total Antal virksomheder Industri Bygge/anlægsvirksomhed Engroshandel med biler Engroshandel i øvrigt Detailhandel Hotel, restauration Transport, post, tele Forretningsservice, finansiering mv Total Udvælgelse af enheder der tilsendes spørgeskema Stikprøven er stratificeret på baggrund af branche og antallet af fuldtidsansatte i virksomhederne. Derudover er stikprøvens dækning på tre forskellig bymæssigheder (på kommuneniveau) testet. 3

4 Tabel 2 Udsnit udvalgte virksomheder Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) (+) total Antal virksomheder Industri Bygge/anlægsvirksomhed Engroshandel med biler Engroshandel i øvrigt Detailhandel Hotel, restauration Transport, post, tele Forretningsservice, finansiering mv Total Da stikprøven er trukket fra Regnskabsstatistikken 2002, er der enkelte af de udtrukne virksomheder, som viste sig at være ophørt på undersøgelsestidspunktet. Tabel 3 Udsnit ophørte virksomheder Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) (+) total Antal virksomheder Industri Bygge/anlægsvirksomhed Engroshandel med biler Engroshandel i øvrigt Detailhandel Hotel, restauration Transport, post, tele Forretningsservice, finansiering mv Total

5 Tabel 4 Reel stikprøve Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) (+) total Antal virksomheder Industri Bygge/anlægsvirksomhed Engroshandel med biler Engroshandel i øvrigt Detailhandel Hotel, restauration Transport, post, tele Forretningsservice, finansiering mv Total Design af spørgeskema Spørgeskemaet blev udarbejdet af Peter Maskell, DRUID, IVS CBS i samarbejde med Bue Nielsen, Landsplanafdelingen, og Danmarks Statistiks kontor for Serviceerhverv og metodeenhed. Spørgeskemaet omhandlede outsourcing til lavtlønslande af aktiviteter fra virksomheder fordelt på kommunetyper og egne af Danmark og omfattede bl.a. følgende typer spørgsmål: Har virksomheden outsourcet til lavtlønslande inden for de sidste tre år? Hvilke lande har virksomheden outsourcet til lavtlønslande inden for de sidste tre år? Hvor stor en del af virksomhedens arbejdsopgaver er outsourcet til lavtlønslande inden for de sidste tre år? Hvor stor en andel af virksomhedens nuværende aktiviteter vil om tre år være outsourcet til lavtlønslande? Hvilke målsætninger har virksomheden haft med at outsource til lavtlønslande? Hvad har været effekten af at outsource til lavtlønslande? Hvordan har virksomhedens outsourcing til lavtlønslande levet op til forventningerne? Hvilke barrierer har virksomheden oplevet ved outsourcing til lavtlønslande? Hvordan har virksomheden opnået kontakt til outsourcingpartnere i lavtlønslande? Hvilke relationer har virksomheden til outsourcingpartnere i lavtlønslande? Har virksomheden en eller flere afdelinger med mindst 10% ejerskab i lavtlønslande? 5

6 5. Gennemførelse af undersøgelsen og svarprocenter Spørgeskemaet blev udsendt primo september 2004 og der blev rykket for manglende svar ultimo september. Dataindsamlingen afsluttedes den 26. oktober Der er løbende ført journal over indkomne skemaer og skemaerne er indtastet i Danmark Statistik. Tabel 5 Svarprocent efter korrektion for ophørte virksomheder Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) (+) total procent Industri Bygge/anlægsvirksomhed Engroshandel med biler Engroshandel i øvrigt Detailhandel Hotel, restauration Transport, post, tele Forretningsservice, finansiering mv Total Metodemæssig behandling af besvarelser For at afgøre om de ikke-besvarede udsendte spørgeskemaer fordeler sig tilfældigt blev en række baggrundsvariable tilføjet fra Danmarks Statistiks registre og en logistisk test sammenholdt gruppen af besvarede skemaer med gruppen af ikke-besvarede, begge fordelt på 24 strata. med en enkelt undtagelse var samtlige strata af baggrundsvariable insignifikante (p<0.01), med en enkelt undtagelse, både separat og i sammenhæng med stratificeringsfaktoren samt ved en logaritmisk transformation. Undtagelsen vedrører virksomhedernes udbetaling af løn og honorarer i absolutte tal der var (p = ) hvilket indikerer, at virksomheder med de største lønudgifter ikke besvarede spørgeskemaet helt så ofte, som virksomheder med lavere lønudgifter. Det er imidlertid kun i den øverste 1 procent af virksomhederne, at denne beskedne afvigelse forekommer og en opregning til totalpopulation er derfor anset for fuldt acceptabel. Analysen af globaliseringens effekter bliver dermed sandsynligvis den første der er repræsentativ for samtlige sektorer i en hel national økonomi. Da stikprøven som nævnt er trukket uens brancher imellem er besvarelsernes andel af den totale virksomhedspopulation beregnet som vægtede andele for hvert strata, hvor vægten udgøres af andelen af virksomheder i det pågældende strata overfor andelen af besvarende virksomheder. I tabel 6 er angivet beskæftigelsen i de virksomheder, der herved er omfattet af den videre analyse. 6

7 Tabel 6 Antal beskæftigede i virksomheder omfattet af undersøgelsen fordelt på størrelsesgruppe og branche efter opregning Branche (NACE klassifikation) > 100 beskæftigede Industri Bygge/anlægsvirksomhed Engroshandel (incl. biler) Detailhandel Hotel, restauration Transport, post, tele Forretningsservice, finansiering mv. Total beskæftigede Ansatte per virksomhed i 2002 (i 1000) beskæftigede I alt Resultater Hver tiende virksomhed outsourcer til lavtlønslande Gennem de sidste tre år har 11 pct. af de danske virksomheder outsourcet en eller flere processer til lavtlønslande. Outsourcing er især udbredt inden for industrien hvor hver fjerde virksomhed har foretaget outsourcing af en eller flere processer til lavtlønslande igennem de sidste tre år, men også serviceerhvervene anvender outsourcing. De ses af nedenstående tabel at hhv. 15,6 pct. og 9,6 pct. af virksomhederne inden for Engroshandel og Detailhandel har outsourcet. Inden for forretningsservice anvender 7,7 pct. af virksomhederne outsourcing. Tabel 7 Andel virksomheder 2004, som har outsourcet til lavtlønslande de sidste tre år, fordelt efter størrelse og branche Branche (NACE klassifikation) Ansatte per virksomhed i 2002 (i 1000) over 100 ansatte ansatte ansatte Total Industri Engroshandel Forretningsservice mv Øvrige Total Virksomhederne forventer at flere opgaver vil blive outsourcet. I dag har 1,8 pct. af virksomhederne outsourcet mindst 40 pct. af deres funktioner. Om tre år forventer 7,5 pct. af virksomhederne at have outsourcet opgaver svarende til dette niveau. 7

8 Tabel 8 Andel af virksomhedernes opgaver i 2004, som er outsourcet eller vil blive outsourcet Produktion af varer og tjenester andel som er/ forventes outsourcet andel virksomheder, outsourcing indenfor de sidste tre år andel virksomheder, forventet outsourcing tre år Pct. Intet % % % % 1 4 Total Outsourcing foregår hovedsageligt inden for produktionen af fysiske varer. For 85 pct. af de virksomheder, som har outsourcet er det produktion af fysiske varer, der er outsourcet. 12 pct. har outsourcet it-aktivitet, medens kun 2 pct. har outsourcet call-center og salgs- og marketingaktiviteter. Figur 1 Hvilke processer outsources? 90 Pct Produktion af fysiske varer Forskning og udvikling Logistik og indkøb Call-center, salg og marketing It- aktivitet Administration i øvrigt 8

9 Storbyvirksomheder outsourcer mest. Østeuropa er den foretrukne destination ved outsourcing Den geografiske fordeling af de outsourcende virksomheder er vist i tabel 9. Tabellen viser bl.a., at forretningsservice mv. udelukkende outsourcer i storbyoplande, hvor denne type virksomheder jo også helt overvejende er koncentreret. Industriens generelt overgennemsnitlige outsourcingsomfang slår signifikant igennem i alle tre oplandstyper. Tabel 9 Andel af virksomheder 2004, som har outsourcet, fordelt på hovedbranche og oplandstype Oplandstype (procent) Branche (NACE klassifikation) Storby Mellemstor bysmåby Total Industri Engroshandel Forretningsservice mv Øvrige Total Note: Storbyoplande udgøres af pendlingsoplandene til Danmarks fire byer med over iindbyggere. Mellemstore byers oplande omfatter pendlingsoplandene til byer med indbyggere. Små byers oplande inkluderer det øvrige land. De fleste processer outsources til Østeuropa, Baltikum og Fjernøsten. Call-centre og salg og marketing outsources oftest til Østeuropa og Baltikum, mens it-aktiviteter for 50 pct. s vedkommende flyttes til Fjernøsten. Tabel 10 Hvor flytter processerne hen? Østeuropa og Baltikum Fjernøsten Øvrige lavtlønslande I alt Procent Produktion af fysiske varer Forskning og udvikling Logistik og indkøb Call-center, salg og marketing IT- aktivitet Administration i øvrigt Afsluttende kommentarer Ud over ovenstående resultater omhandler undersøgelsen bl.a., målsætninger og barrierer for samt effekter af outsourcing. Det er et centralt resultat af undersøgelsen, at outsourcing ikke synes at have en dramatisk effekt på erhvervenes geografiske fordeling. Selv om tilbøjeligheden til outsourcing er størst i storbyerne, er forskellen ikke dramatisk. Effekten modsvares endvidere af, at outsourcing jo finder sted i med henblik på at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Da virk- 9

10 somhedernes forventningerne til outsourcing hidtil overvejende har været indfriet, vil jobtabet ved outsourcing derfor i mange tilfælde blive opvejet af en meromsætning, med deraf følgende beskæftigelseseffekt. Set fra en fysisk planlægningsmæssig synsvinkel peger analysen således på, at det danske erhvervslivs geografiske fordeling i al væsentlighed er mindre påvirket af effekterne af globaliseringen end man måske skulle formode. Den igangværende intensivering af vareudveksling og arbejdsdeling med nye lavtlønslande udgør dermed ikke i sig selv en drivkraft, der radikalt kan forventes at ændre det danske regionale erhvervsmønster indenfor en overskuelig fremtid. 8. Publikationer baseret på undersøgelsen Maskell, Peter and Pedersen, Torben and Petersen, Bent and Dick- Nielsen, Jens (2005): "Learning Paths to Offshore Outsourcing - From Cost Reduction to Knowledge Seeking." DRUID Working Paper URL: Maskell, Peter (2005): "Globalisering og erhvervsudviklingen" AKF-NYT særnummer, maj 2005, side * * * 10

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8.

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8. Working paper nr. 8 Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm En regional IKT-analyse af Jesper Manniche Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv Lisbeth Verstraete-Hansen Udgivet af Institut for Internationale Kulturog Kommunikationsstudier

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere