Udbudsbetingelser Udbud af Aftale om lederudviklingsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser Udbud af Aftale om lederudviklingsforløb"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud af Aftale om lederudviklingsforløb Version 3

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED OM FEMERN A/S UDBUDSMATERIALET TILBUDSFASE Indledning Tilbuddets indhold og disposition Alternative tilbud Forbehold Disposition og udfyldelse af udbudsmaterialet... 7 A. Tilbudsbrev... 7 B. Bilag... 8 C. Konsortieerklæring Fortrolighed og aktindsigt Forhandlingsforbud Formkrav til tilbuddet Vedståelsesfrist Skriftlige spørgsmål FEMERN A/S VURDERING AF TILBUD Behandling af tilbud Formelle fejl og mangler ved tilbuddet og afklarende spørgsmål Vurdering af forbehold Kriterier for vurdering af tilbud CV er Pris Opgaveløsning... 14

3 Referencer Indhold af tilbud CV er Pris Opgaveløsning Referencer Evalueringsmodel TILDELING AF AFTALEN OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I UDBUDDET... 18

4 1. Indledning Nærværende udbud vedrører indgåelse af aftale (Aftalen) med én virksomhed om et lederudviklingsforløb. Leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i Opgavebeskrivelsens punkt 4 med underpunkter (Aftalens bilag 1). Lederudviklingsforløbet skal gennemføres på engelsk, mens sparringen skal gennemføres på dansk i det omfang den pågældende leder taler dansk som modersmål. I øvrige tilfælde skal sparringen ske på engelsk (det bemærkes, at engelsk sparring vil være relevant for 2 ledere). Der henvises til Opgavebeskrivelsens punkt 5. Udbuddet gennemføres efter reglerne i udbudslovens 193, stk. 1, nr. 3. Udbuddet gennemføres uden en prækvalifikationsfase. Samtlige interesserede virksomheder kan således afgive tilbud. Udbuddet omfatter følgende stadier og milepæle: 1) Udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og dette afsluttes med afgivelse af tilbud inden tilbudsfristens udløb, jf. punkt 5.3. Tilbudsgiver har undervejs mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til tilbudsprocessen, jf. punkt 5.5. Det forventede indhold af tilbuddet er beskrevet i punkt 6.5. Såfremt tilbudsgiver består af et konsortium eller en anden form for sammenslutning af virksomheder, skal tilbuddet indeholde en konsortieerklæring, jf. punkt C. 2) Femern A/S vurdering af tilbud Femern A/S foretager vurderingen af de modtagne tilbud i overensstemmelse med de i punkt 6.4 angivne tildelingskriterier. 3) Tildeling af Aftalen Femern A/S træffer beslutning om tildeling af Aftalen, som ledsages af en underretning af samtlige tilbudsgivere om beslutningen. Aftalen anses for indgået, når Aftalen er underskrevet. Udbudsbetingelser Side 4/18

5 2. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Tlf.: Fax: Internetadresse: 3. Om Femern A/S Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transport og Bygningsministerium. Femern A/S blev i april 2009 på baggrund af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg udpeget af transportministeren til at forestå bl.a. forberedelser, undersøgelser og projektering i relation til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Folketinget har den 28. april 2015 vedtaget lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark i henhold til hvilken Femern A/S bemyndiges til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt samt til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen heraf. En yderligere beskrivelse af baggrunden for projektet fremgår af Opgavebeskrivelsens punkt 2 (bilag 1). 4. Udbudsmaterialet Udbuddet består som anført under punkt 1 af en tilbudsfase. Til brug for tilbudsgivernes udarbejdelse af tilbud har Femern A/S udarbejdet følgende udbudsmateriale: 1. Nærværende udbudsbetingelser med bilag Udbudsbetingelser Side 5/18

6 a) Bilag A: Skabelon til brug for CV er, som tilbudsgiveren kan benytte ved afgivelsen af tilbud b) Bilag B: Skabelon til brug for eventuel konsortieerklæring 2. Udkast til Aftale 3. Bilag til Aftalen, Appendix A samt: a) Bilag 1: Opgavebeskrivelse b) Bilag 2: Tilbudsbrev, som tilbudsgiver bedes udfylde c) Bilag 3: Tilbudsliste, som tilbudsgiver bedes udfylde d) Bilag 4: ((Leverandørens CV er, som tilbudsgiveren udarbejder)) e) Bilag 5: ((Leverandørens Opgaveløsning, som tilbudsgiveren udarbejder)) f) Bilag 6: ((Leverandørens referenceliste, som tilbudsgiveren udarbejder)) Aftalen med bilag fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af bistand og regulerer forholdet mellem kontraktparterne i Aftalens løbetid. Aftalen med den valgte Leverandør forventes underskrevet i forlængelse af udbuddets afslutning. Det samlede udbudsmateriale er gjort tilgængeligt på Femern A/S hjemmeside Yderligere oplysninger, rettelser mv. samt spørgsmål og svar (i anonymiseret form) vil indgå som en del af udbudsmaterialet, og vil blive uploadet til Femern A/S hjemmeside: Sådanne oplysninger vil blive gjort tilgængelige løbende og senest 4 dage inden udløbet af tilbudsfristen, jf. punkt 5.5. Interesserede virksomheder, ansøgere og tilbudsgivere opfordres til at tjekke jævnligt, om nyt eller ændret materiale er blevet tilgængeligt. 5. Tilbudsfase 5.1. Indledning Det anbefales, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne inden udarbejdelsen af tilbuddet påbegyndes. Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet er komplet og overholder de i udbudsbetingelserne fastsatte retningslinjer. Udbudsbetingelser Side 6/18

7 I det følgende forklares, hvorledes tilbudsgiver bør udforme sit tilbud (punkt 5.2), samt hvilke formkrav, der gælder for tilbuddet (punkt 5.3) Tilbuddets indhold og disposition Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. Tilbudsgiver har alene adgang til at afgive ét tilbud Forbehold Der kan ikke tages forbehold for Aftalen, inklusive bilag, og den vindende tilbudsgiver skal således levere sine ydelser iht. Aftalen med bilag. Med mindre andet fremgår udtrykkeligt af tilbudsgivers tilbud, anses tilbudsgivers tilbud som værende uden forbehold for Aftalen samt bilag. Efter den indledningsvise vurdering af, hvorvidt tilbuddene opfylder udbudsmaterialets formelle krav, jf. punkt 5.3, vil Femern A/S foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene indeholder forbehold. Såfremt der er forbehold, vil tilbuddet blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. Tilbudsgiverne henvises til at søge alle evt. usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen, således at tilbud kan afgives uden forbehold, jf. også punkt Disposition og udfyldelse af udbudsmaterialet Ved udarbejdelsen af tilbuddet bedes tilbudsgiver følge dispositionen med tilhørende anvisninger anført som litra A - B umiddelbart nedenfor. Hvis tilbudsgiver vælger at fravige dispositionen/anvisningerne, bør tilbudsgiver være særlig opmærksom på at kontrollere, at tilbuddet indeholder alle nødvendige oplysninger. A. Tilbudsbrev Tilbudsgiver bedes anvende skabelonen til tilbudsbrev, som herefter bliver Aftalens bilag 2. Tilbudsbrevet bør udfyldes i overensstemmelse med den vejledende tekst i brevet. Af tilbudsbrevet bør det entydigt fremgå, hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet. Tilbudsgiver bedes i tilbudsbrevet angive en kontaktperson, adresse samt telefonnummer, hvortil Femern A/S kan rette henvendelser i forbindelse med udbuddet. Udbudsbetingelser Side 7/18

8 B. Bilag Tilbudsgiver skal udfylde Bilag 3 - Tilbudsliste, jf. punkt nedenfor. Derudover skal tilbudsgiveren vedlægge selvstændige bilag i form af CV er, jf. punkt Opgaveløsningen, jf. punkt 6.5.3, samt Referencelisten, jf. punkt Hvis tilbudsgiver er i tvivl om udfyldelsen eller færdiggørelsen af bilagene, opfordres tilbudsgiver til at stille skriftlige spørgsmål, jf. punkt 5.5. C. Konsortieerklæring Såfremt tilbudsgiver består af et konsortium eller en anden form for sammenslutning af virksomheder, skal tilbudsgiver erklære, at konsortiet/sammenslutningen hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal tillige erklære, at sammenslutningen af virksomheder hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelsen af den tildelte opgave. Femern A/S har udarbejdet en konsortieerklæring (bilag B), som ansøger kan basere erklæringen på, se også punkt Fortrolighed og aktindsigt Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbud. Femern A/S er som statsejet selskab underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013, der trådte i kraft den 1. januar Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen kan markere, hvilke forhold i tilbuddet der af tilbudsgiver betragtes som tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og/eller fortrolige aspekter. Femern A/S er ikke bundet af tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i Femern A/S vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. Udbudsbetingelser Side 8/18

9 Forhandlingsforbud Ved udarbejdelsen af tilbuddet bør tilbudsgiver være opmærksom på, at Femern A/S ikke vil forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Der vil derfor ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne bør drage omsorg for, at deres tilbud er udarbejdet således, at Aftalen vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og Femern A/S. Ovenstående indebærer, at tilbudsgiveren bør drage størst mulig omsorg for at sikre, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver henseende Formkrav til tilbuddet Sidste frist for modtagelse af tilbud er: Den 21. marts 2017, kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud skal afleveres på dansk og skal være bindende for tilbudsgiveren i den periode, der er angivet i punkt 5.4. Tilbuddet bør indeholde tilbudsbrev og de bilag, som skal udfyldes/færdiggøres af tilbudsgiver Tilbudslisten i bilag 3, jf. punkt 6.5.2, CV er, jf. punkt 6.5.1, Opgaveløsning, jf. punkt 6.5.3, samt Referencelisten, jf. punkt Tilbuddet behøver således ikke at indeholde Aftalen og de bilag til Aftalen, som ikke skal udfyldes/færdiggøres af tilbudsgiver, jf. punkt 4, idet disse anses for accepteret af tilbudsgiver. Desuden bør tilbuddet indeholde konsortieerklæring i det omfang dette er relevant, jf. punkt C. Tilbud skal afgives i 1 underskrevet fysisk (papirbaseret) eksemplar, der bedes markeret som original. Tilbudsgiver bedes desuden aflevere to kopier af tilbuddet, der er markeret som kopi 1 og kopi 2. Femern A/S ser desuden gerne, at der derudover afleveres en elektronisk kopi på USB-stick eller lignende (helst bestående af én fil eller færrest mulige filer). Tilbud må ikke afleveres pr. ; tilbud afleveret pr. vil blive afvist. Udbudsbetingelser Side 9/18

10 Hvis der er forskel mellem indhold af tilbuddet i den elektroniske form og i papirudgave, er udgaven i papirform (originalen) gældende. Hvis dele af tilbuddet mangler i papirform (originalen), vil Femern A/S dog anvende de pågældende dele af den elektroniske kopi. Tilbuddet skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Femern A/S Vester Søgade 10, 2. sal DK-1601 København V Att.: Anne Bøgh Johansen Tilbud bedes mærket "TILBUD AFTALE OM LEDERUDVIKLING - MÅ IKKE ÅBNES AF POSTFUNKTIONEN". Hvis tilbuddet afleveres personligt i receptionen i stueetagen, kan tilbudsgiver efter anmodning herom få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for aflevering af tilbuddet Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiveren i 6 måneder efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil Femern A/S har indgået kontrakten, dog senest indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at tilbudsgiver allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud Skriftlige spørgsmål Tilbudsgiver kan stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål, der modtages senest den 14. marts 2017, kl. 12:00 lokal tid i Danmark vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 4 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Udbudsbetingelser Side 10/18

11 Spørgsmål, der modtages senere end 4 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Tilbudsgiver skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål. Hvis tilbudsgiver mener, at udbudsmaterialet er utilstrækkeligt eller uklart i forhold til at afgive tilbud og efterfølgende udføre den omfattende rådgivning, skal tilbudsgiver således gøre Femern A/S opmærksom på dette, så udbudsmaterialet evt. kan suppleres. I sådanne spørgsmål bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver vil foreslå som erstatning. Uklarheder, der således kunne og burde have været søgt afklaret af tilbudsgiver, kan ikke efterfølgende påberåbes til støtte for tillægsbetaling og/eller tidsfristforlængelse. Femern A/S vil på baggrund af de modtagne henvendelser konkret tage stilling til, om de foreslåede ændringer til udbudsmaterialet vil blive indarbejdet. Eventuelle ændringer vil samtidigt blive meddelt alle tilbudsgivere, der herefter vil afgive tilbud på ens vilkår. Spørgsmålene skal være skriftlige og rettes til Femern A/S. Spørgsmål skal fremsendes pr. e- mail til Anne Bøgh Johansen på Alle spørgsmål bedes starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil løbende blive uploadet på Femern A/S hjemmeside: Tilbudsgiverne opfordres til at tjekke jævnligt, om nyt eller ændret materiale er blevet tilgængeligt. Spørgsmål skal fremsættes på dansk, og spørgsmål vil blive besvaret på dansk. 6. Femern A/S vurdering af tilbud 6.1. Behandling af tilbud Rettidigt modtagne tilbud åbnes på Femern A/S adresse efter udløbet af tilbudsfristen. Tilbudsgiver har ikke ret til at overvære åbningen af tilbud. Udbudsbetingelser Side 11/18

12 De modtagne tilbud bliver Femern A/S ejendom, og Femern A/S er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Femern A/S uvedkommende, jf. også punkt Formelle fejl og mangler ved tilbuddet og afklarende spørgsmål Efter tilbuddene er åbnet, vil Femern A/S som det første skridt vurdere, hvorvidt tilbuddene opfylder de formelle krav i udbudsmaterialet, jf. punkt 5.3. Femern A/S forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens 159, stk. 5-6, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Uanset anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forbeholder Femern A/S sig endvidere retten til at indhente yderligere oplysninger inden for rammerne svarende til 159 i udbudsloven. Femern A/S er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne. Endelig forbeholder Femern A/S sig ret til at afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene Vurdering af forbehold Efter den indledningsvise vurdering af, hvorvidt tilbuddene opfylder udbudsmaterialets formelle krav vil Femern A/S foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene indeholder forbehold, jf. punkt Såfremt der er forbehold, vil tilbuddet blive afvist som ikke-konditionsmæssigt Kriterier for vurdering af tilbud Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet Femern A/S vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier og vægtning til grund: CV er (20 %) Pris (25 %) Opgaveløsning (35 %) Udbudsbetingelser Side 12/18

13 Referencer (20 %) Hvad der tillægges vægt ved vurderingen af de enkelte underkriterier er beskrevet nærmere nedenfor. Generelt er der i punkt 6.5 anført nærmere om det forventede indhold i tilbuddet, herunder beskrivelse af hvilket materiale tilbudsgiver skal levere som grundlag for Femern A/S' evaluering af de respektive underkriterier. Det er dog under alle omstændigheder tilbudsgivers ansvar at aflevere et tilbud, der opfylder kravene i udbudsmaterialet og tilbudsgiverne opfordres derfor til grundigt at gennemlæse såvel Udbudsbetingelserne som Opgavebeskrivelsen (bilag 1) og Tilbudslisten (bilag 3) ved udarbejdelsen af tilbud. Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen, således at pointantallet for CV er ganges med 20 %, pointantallet for Pris ganges med 25 %, pointtallet for Opgaveløsning ganges med 35 % og pointtallet for Referencer ganges med 20 %, inden pointene for underkriterierne lægges sammen til det samlede antal point CV er Vurderingen af underkriteriet CV er sker på baggrund af den af tilbudsgiver konkret tilbudte organisation af og bemanding til opgavens udførelse. Det materiale, som Femern A/S vil inddrage ved vurderingen af dette underkriterium fremgår af punkt Der lægges vægt på, at: 1) der tilbydes et team, hvor det dokumenteres, at det enkelte team-medlem har konkret og relevant erfaring samt høj faglig kompetence i forhold til udførelsen af de opgaver, der er beskrevet i Opgavebeskrivelsens punkt 4 med underpunkter (bilag 1). 2) det samlede tilbudte team giver en bred og højt kvalificeret dækning af de forventede opgaver under Aftalen (jf. Opgavebeskrivelsens punkt 4 med underpunkter). De angivne punkter er angivet i prioriteret rækkefølge med det højest vægtende punkt først. Udbudsbetingelser Side 13/18

14 Pris Vurderingen af underkriteriet Pris sker på baggrund af de i Bilag 3 - Tilbudsliste indeholdte priser for løsningen af opgaven, jf. punkt nedenfor. Evalueringen foretages ud fra den tilbudssum, som fremkommer ved at multiplicere de tilbudte enhedspriser med de i Tilbudslisten angivne mængder. Femern A/S ønsker den laveste pris, forstået som den laveste evaluerede pris Opgaveløsning Vurderingen af underkriteriet Opgaveløsning sker på baggrund af den af tilbudsgiver foreslåede Opgaveløsning. En nærmere redegørelse af de punkter, som tilbudsgiver skal redegøre for fremgår af punkt Ved underkriteriet Opgaveløsning lægges vægt på: I hvilken udstrækning tilbudsgivers program og løsningsbeskrivelse vil være egnet til at realisere de målsætninger for programmet samt den ønskede strategiske udvikling, som beskrevet i Opgavebeskrivelsens punkt Referencer Vurderingen af underkriteriet Referencer sker på baggrund af den af tilbudsgiver vedlagte Referenceliste. En nærmere redegørelse for Referencelisten fremgår nedenfor af punkt Ved underkriteriet Referencer lægges vægt på: I hvilken udstrækning tilbudsgiver inden for de seneste 2 år har gennemført lederudviklingsforløb med tilsvarende fokus og målsætninger som de, der er beskrevet i Opgavebeskrivelsens punkt Indhold af tilbud CV er Tilbudsgiver skal vedlægge et CV for hvert medlem af det team, som tilbudsgiver tilbyder til løsning af opgaven. CV erne bør navnlig redegøre for, at: Udbudsbetingelser Side 14/18

15 Der tilbydes et team, hvor de enkelte team-medlemmer har relevante erfaringer og høj faglig kompetence i forhold til udførelsen af de opgaver, der er beskrevet i Opgavebeskrivelsens punkt 4 med underpunkter. Tilbudsgiveren bør i denne forbindelse vedlægge: o CV er for samtlige af medlemmer af teamet. CV erne bør dokumentere, at de tilbudte medarbejdere har de nødvendige kvalifikationer for varetagelse af deres foreslåede positioner/roller i organisationen samt en høj faglig tyngde, der kan matche og udvikle Femern A/S erfarne ledere (dette dokumenteres f.eks. gennem relevant uddannelse og erfaring fra tidligere projekter, sprogkundskaber mv.). Beskrivelsen af de pågældende medlemmers erfaring fra tidligere projekter mv. bør angive, hvilke konkrete funktioner den enkelte medarbejder har varetaget på det pågældende projekt. CV erne for hvert medlem af det primære team må maksimalt være på 4 A4 sider. Indhold i et CV ud over de 4 A4 sider vil ikke blive taget i betragtning. Femern A/S har udarbejdet en skabelon for CV er, som tilbudsgiver kan basere sine CV er på. Der tilbydes et team, som tilsammen kan tilbyde en bred og højt kvalificeret dækning af de forventede opgaver under Aftalen (jf. Opgavebeskrivelsens punkt 4 med underpunkter) Pris Tilbudsgiver skal vedlægge den udfyldte Tilbudsliste. Instruktionerne til udfyldelsen fremgår af Tilbudslisten, ligesom de mængder, som priserne baseres på, fremgår af selve Tilbudslisten Opgaveløsning Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse for løsning af opgaven på maksimalt 10 sider inklusive eventuelle tegninger og bilag. Indhold ud over de 10 sider vil ikke blive taget i betragtning. Opgaveløsningen bør indeholde følgende: En redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil sammensætte sit program, løse opgaven og opnå de målsætninger, som Femern A/S har fastsat for programmet og den ønskede strategiske udvikling, som beskrevet i Opgavebeskrivelsens punkt Udbudsbetingelser Side 15/18

16 Referencer Tilbudsgiver skal vedlægge en Referenceliste for tilsvarende opgaver, som tilbudsgiver har løst inden for de seneste 2 år. Der bør maksimalt angives 5 referencer. Såfremt tilbuddet indeholder mere end 5 referencer, vil alene de første 5 referencer blive taget i betragtning. Referencelisten bør indeholde følgende oplysninger: En kort beskrivelse af tilbudsgivers leverancer under den pågældende opgave, størrelsen af opgaven, udførelsesperiode (dato) samt navn og om muligt kontaktdata på kunden (modtager) Evalueringsmodel Evalueringen af de indkomne tilbud vil blive foretaget ud fra ovennævnte tildelingskriterium og underkriterier, jf. punkt ovenfor. Der vil blive foretaget en vurdering af det enkelte tilbud inden for hvert af underkriterierne. Der vil ved identifikationen af tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet blive anvendt en pointmodel, der udmønter vurderingen af det enkelte tilbud i talværdier. Tilbuddene vil for hvert af de 2 underkriterier blive tildelt en skønsmæssig fastsat pointværdi på en skala fra 1 til 5: Bedømmelse Point Meget god 5 God 4 Tilfredsstillende 3 Mindre tilfredsstillende 2 Utilfredsstillende 1 I tilfælde af pointlighed vil vinderen blive fundet vha. lodtrækning. Til brug for vurderingen af underkriteriet Pris, vil der ske en opgørelse af den samlede pris i overensstemmelse med det ovenfor under punkt angivne. Ved sammenstillingen af vurderingen af underkriteriet Pris vil Femern A/S anvende en lineær pointmodel som angivet nedenfor. Udbudsbetingelser Side 16/18

17 Lineær pointmodel: De indkomne tilbud tildeles point for Pris efter en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris får tildelt 5 point (det maksimale antal point), og 1 point (minimumpoint) gives ved laveste pris %. Priser, der er dyrere end prisspændet, vil blive tildelt 1 point (minimumpoint). Femern A/S vil dog justere det ovenfor angivne prisspænd (100 %) i følgende tilfælde: Såfremt ét eller flere tilbud ligger uden for prisspændet (spændet mellem laveste pris og laveste pris %), og det tilbud, der samlet står til at opnå det højeste totale antal point for pris og kvalitet, er blandt disse, udvides prisspændet til at inkludere dette tilbud, hvorefter der foretages en fornyet prisevaluering. Der gives pointtal med 1 decimal på Pris. Ovenstående er udtryk for, at Pris vurderes relativt, således at tilbuddene vurderes op imod hinanden. 7. Tildeling af Aftalen Når Femern A/S har vurderet, hvilket tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet på baggrund af de i punkt 6.4 anførte kriterier i medfør af evalueringsmodellen i punkt 6.6, træffer Femern A/S beslutning om tildeling af Aftalen. Femern A/S underretter herefter samtidigt samtlige tilbudsgivere om denne beslutning. Underretningen af de tilbudsgivere, der ikke tildeles Aftalen, vil indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, herunder for de relative fordele og ulemper ved det vindende tilbud. Femern A/S er ikke forpligtet til at tildele Aftalen og forbeholder sig adgangen til at aflyse udbudsforretningen. Uanset om Aftalen tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud, indtil Femern A/S har indgået Aftalen, men dog ikke længere end vedståelsesfristen, jf. punkt 5.4. Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at Aftalen er indgået. Aftalen anses først for indgået, når Aftalen er underskrevet. Udbudsbetingelser Side 17/18

18 Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Femern A/S uvedkommende, herunder også hvis Femern A/S måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af Aftalen. Femern A/S er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. 8. Oversigt over tidsfrister i udbuddet Dato, klokkeslæt Aktivitet 28. februar 2017 Offentliggørelse af udbudsmaterialet 14. marts 2017, kl. 12:00 Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 21. marts 2017, kl. 12:00 Frist for afgivelse af tilbud 4. april Forventet tildeling af Aftalen 7. april Forventet indgåelse af Aftalen Udbudsbetingelser Side 18/18

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for Begrænset udbud af rammeaftale vedrørende ingeniørrådgivning

Udbudsbetingelser for Begrænset udbud af rammeaftale vedrørende ingeniørrådgivning Udbudsbetingelser for Begrænset udbud af rammeaftale vedrørende ingeniørrådgivning Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S xx Side 1/18 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og andre folkedrab Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 243-443627

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Udbudsbetingelser for begrænset udbud af rammekontrakt Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 096-171719. 12.05.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse. Light-udbudsbekendtgørelse 2016/S

Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse. Light-udbudsbekendtgørelse 2016/S Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse med: Advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat Light-udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udvikling af mestringsforløb og opkvalificering i satspuljeprojektet Mestring af skoledag og hverdagsliv Udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 100-198680 Side 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 174-312541 Version 4 af 22. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Informationsindsats om marint affald

Informationsindsats om marint affald Informationsindsats om marint affald Udbudsbetingelser for EU-udbud - offentligt udbud af kontrakt Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF TILBUD... 4 3.1 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Kontrakt om Monitering af ikkehjemmehørende

Kontrakt om Monitering af ikkehjemmehørende Kontrakt om Monitering af ikkehjemmehørende arter i udvalgte danske havne Udbudsbetingelser for EU-udbud - offentligt udbud af kontrakt Udbudsbekendtgørelse nr. XXXX. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Udbudsbetingelser for offentligt udbud af gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 052-086136 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af trykning, pakning og distribution af Min grundlov

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af trykning, pakning og distribution af Min grundlov Udbudsbetingelser for begrænset udbud af trykning, pakning og distribution af Min grundlov Udbudsbekendtgørelse nr. EUT/S 75003-2016 Side 1/19 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af maritimt vestsystem INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere