Ved vi, hvad der virker?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved vi, hvad der virker?"

Transkript

1 Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2 Hvorfor sætte fokus på handleplanen? Den unges egen plan?... 5 En dynamisk platform for samarbejde... 6 Indikatorer for et bedre børne- og ungeliv.. 7

2 2 Projektet kort fortalt Hvordan bliver vi i kommunerne bedre til at sikre, at udsatte børn og unge får det ønskede udbytte af den indsats, vi tilbyder dem? Dette både enkle og svære spørgsmål har KL og 15 kommuner sat som overskrift for et udviklingsprojekt, der begyndte i juni 2010 og afsluttes i sommeren Disse sider gør en foreløbig status over projektets resultater. I projektet har vi arbejdet med kvalitet og effekt med tre formål: at understøtte sagsbehandlernes arbejde med at sætte mål og følge op på indsatsen i den enkelte sag at udvikle handleplanen som et fælles redskab til at sætte mål for og følge op på indsatsen at opstille indikatorer for effekten af indsatsen. De 15 kommuner har som led i projektet forpligtet sig til at arbejde videre med at udvikle handleplanen som redskab og undervejs dele deres erfaringer med resten af deltagerne. KL har koordineret processen og sørget for såvel faglige input som innovative metoder i udviklingsarbejdet. For at kvalificere arbejdet har flere interessenter som Foreningen af Danske Døgninstitutioner og SL bidraget med viden og inspiration i projektets indledende faser. Desuden har en af områdets førende forskere lektor Vibeke Lehmann Nielsen, Aarhus Universitet, været tilknyttet under hele projektperioden. Projektets bærende principper har været: at det skal give mening for de implicerede at udvikle handleplanen at udviklingsarbejdet skal være solidt forankret i den bedst tilgængelige viden på området at både udviklingsprocessen og selve handleplanen skal være så simpel som muligt. Derfor er kommunerne blevet opfordret til at arbejde med prototyper, som de kan prøve af på et mindre antal sager. Det gør det lettere at skabe ejerskab i udviklingsarbejdet, hvor man hurtigt kan se, hvad der giver mening for alle at arbejde videre med. I projektets afsluttende fase frem til sommeren 2011 arbejder de 15 kommuner videre med hver deres projekt om bedre handleplaner. KL samler herefter op på erfaringerne på tværs af projekterne. KL vil gerne takke såvel deltagerkommunerne som de andre parter, der bidrager til projektet med viden og engagement. De 15 kommuner Aabenraa Brønderslev Egedal Faaborg-Midtfyn Favrskov Fredensborg Furesø Gladsaxe Helsingør Horsens Høje-Taastrup Lolland Thisted Vordingborg Varde Projektet har desuden trukket på inspiration fra Aalborg og Aarhus kommuner, der begge har arbejdet med at udvikle handleplanen som et redskab til at følge op på effekten af indsatsen over for udsatte børn og unge.

3 3 Hvorfor sætte fokus på handleplanen? Flere forskningsprojekter viser, at det er svært på forhånd at afgøre, hvad der virker over for børn og unge med særlige behov. Derfor er det ekstra vigtigt at få sat fokus på, hvad udsatte børn og unge konkret får ud af de tilbud, kommunerne giver dem. Vi står ikke på bar bund. Vi ved blandt andet, at mindre børn kan få stor gavn af familiebehandling og at være i familiepleje. Vi ved, at børn og unge får mere ud af en koordineret indsats, der trækker på både skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker, venner og mange flere. Vi ved også, at anbringelser af unge kræver mere opmærksomhed for at lykkes. Men vi har brug for at vide mere om effekten af de foranstaltninger, vi iværksætter for børn og unge. Vi har samtidig brug for at kunne sætte fælles ord på, om børnene og de unge faktisk udvikler sig, når de modtager hjælp. Derfor har vi brug for at blive bedre til: at formulere målene med indsatsen og holde øje med, at de bliver nået at være opmærksom på den udvikling, som barnet eller den unge selv oplever i forbindelse med indsatsen at inddrage, ansvarliggøre og stille krav til vores samarbejdspartnere i indsatsen. Handleplaner kan bruges bedre Handleplanen er det lovpligtige redskab, som alle sagsbehandlere skal anvende i sager om udsatte børn og unge, når kommunen iværksætter en foranstaltning og skal følge op på den. Handleplanen skal følge barnet eller den unge, lige fra der iværksættes en foranstaltning, til et forløb afsluttes. En handleplan med klare mål gør det lettere at indrette behandlingen i fx et døgntilbud, så den bedst muligt bidrager til de ønskede resultater. Det skal give mening for alle Skal det lykkes at ændre og styrke kommunernes brug af handleplanen, må redskabet give mening for alle de implicerede ikke mindst for barnet eller den unge, der langt fra altid kender, forstår og føler ejerskab til handleplanen. Men det skal også være meningsfuldt for sagsbehandleren, samarbejdsparterne og de øverste led i beslutningskæden: områdets chefer, direktører og politikere. Udgangspunktet er fælles: Foranstaltninger for udsatte børn og unge skal bidrage til at give dem et bedre børne- og senere voksenliv. For at opnå det, skal det være muligt at opstille mål, det giver mening for alle parter at stræbe efter, følge op på og dokumentere resultatet af. Der er derfor god grund til at undersøge, hvordan man kan udvikle handleplanen og den måde, den bruges på i praksis i kommunerne. Perspektivet er at udnytte handleplanen bedre til at sætte mål, følge op på indsatsen og sikre, at målene nås.

4 4 Sæt barnet i centrum Når man skal tale om og måle effekten af en foranstaltning, er det altid barnets eller den unges udvikling, det handler om. Først når barnet udvikler sig, har foranstaltningen haft effekt. Det handler i dette perspektiv altså ikke om at dokumentere selve indsatsen, men om at stille skarpt på, hvad der egentlig kommer ud af den, og hvor lang tid der skal til for at opnå en effekt af foranstaltningen. Efter at have dokumenteret en positiv effekt er det naturligt at drøfte kvaliteterne i den indsats, det enkelte barn har nydt godt af. Disse drøftelser er med til at udvikle et fælles sprog om børn og unges udvikling og en dybere forståelse af, hvilke elementer i indsatserne der virker bedst. Hvad arbejder kommunerne med i projektet Alle 15 kommuner har arbejdet med hver deres projektidé til at forbedre handleplanen. Projekterne, der alle lever op til de bærende principper i handleplansprojektet, har fordelt sig på tre aspekter med overskrifterne: Den unges egen plan En dynamisk platform for samarbejde Indikatorer for et bedre liv. På de følgende sider giver vi eksempler på det foreløbige arbejde på disse tre områder. Det er ikke let at opstille mål, ønskede effekter og præcise indikatorer i en handleplan. Her er det nødvendigt fra både forskning og praksis at inddrage den bedste viden om, hvad der er relevant, brugbart og giver mening. Kun på den måde kan vi blive bedre til at levere synlige resultater af vores indsats for de udsatte børn og unge.

5 5 Den unges egen plan? Vi har somme tider spekuleret på, hvem handleplanen egentlig er til for. Hvis man vil se og måle resultater og fremskridt, er det oplagt en god idé at lade den unge få et større ejerskab til sin egen handleplan. Set med SL-øjne er det en rigtig god investering for kommunerne at gøre handleplanerne til et bedre redskab og at involvere de unge stærkere i dette. Asbjørn Agerschou, SL Hvad der kunne forekomme som en selvfølge, har vist sig ikke altid at være tilfældet: At den unge selv har et ordentligt kendskab og ejerskab til sin egen handleplan, det vil sige forstår og bakker op om de mål og indsatser, planen rummer. Som sagsbehandler og behandler har man selvfølgelig en professionel faglig vurdering af, hvad der vil være bedst for barnet eller den unge. Den skal man naturligvis bruge. Men da det er den unge, der er i centrum og skal udvikle sig, er det klart, at udsigten til succes er størst, hvis den unge er en aktiv medspiller i processen. At involvere den unge stærkere i handleplanen - også gerne i at udarbejde den kan styrke den unges eget engagement i planens tilbud og dermed øge chancerne for at nå dens mål. I det perspektiv er sagsbehandlere, behandlere og andre at betragte som hjælpere. De skal sikre, at et givent tilbud bliver tilrettelagt, så det både giver mening for den unge og fører til den ønskede udvikling, der er formuleret i handleplanen. Tag med på brugerrejse En vej til at indarbejde den unges perspektiv stærkere i handleplanen er at anvende metoden brugerrejsen. Det er en anerkendende og inddragende samtaleform, der systematisk og ud fra en bestemt spørgeteknik sikrer, at den unge selv er med til at pege på forandringspotentialer og fortælle om de forandringer, der sker undervejs i forløbet. Læs mere om brugerrejser på kl.dk eller klik her. Gladsaxe Kommune er blandt dem, der har sat fokus på at inddrage barnet eller den unge - især i opfølgningen. De er på forsøgsniveau begyndt at anvende brugerrejsen som metode, og skal til at udvikle et koncept for status og mål i handleplanen. Begge dele evalueres i slutningen af 2011, inden kommunen lægger sig fast på en løsning. I Brønderslev Kommune mødes alle involverede parter også barnet/den unge og familien om bordet og drøfter målene, samt hvordan de bedst prioriteres og nås. Derefter sætter barnet/den unge/familien og sagsbehandleren sig sammen og gør handleplanen færdig. I Brønderslev Kommune kommer handleplanen derved også til at fungere som en slags beslutningsreferat en plan for alle de involverede parter.

6 6 En dynamisk platform for samarbejde Mange kommuner er optagede af at gøre handleplanen til et dynamisk redskab, som kan bruges i det løbende samarbejde mellem alle, der er involveret i barnets sag: skolelæreren, sfo-pædagogen, forældrene, sagsbehandleren, leverandøren m.fl. Hensigten er at bruge handleplanen til at skabe en helhedstænkning omkring barnets udvikling og et fælles ejerskab til handleplanens mål for barnet eller den unge. På den måde kan handleplanen blive en fælles faglig platform, hvor parterne sammen kan følge op på, hvordan det går med de indsatser, som den enkelte part udfører sammen med barnet eller den unge. Dermed får alle parter andel i ansvaret for at nå målene, så det ikke bliver sagsbehandlerens alene. En sådan platform kræver dialog mellem de parter, der er med til at udvikle den fælles forståelse af barnets udvikling. At tale samme sprog er vigtigt for at kunne drøfte prioriteringerne i indsatsen, observationer af barnets fremskridt samt hvad den enkelte part kan bidrage med til helheden. Som nævnt skal barnet eller den unge også selv kunne bidrage til den dynamiske handleplan. Det kan blandt andet være ved selv at pege på forandringsmuligheder og være med til at gøre status og vurdere, hvordan de enkelte parters indsats bidrager til hans eller hendes udvikling. I et samarbejde, der har haft en dynamisk handleplan som fælles omdrejningspunkt, vil det også ofte være lettere sammen at vurdere, om målene er blevet nået. Ikke mindst, hvis der i målsætningen for behandlingen er opstillet indikatorer for den ønskede effekt se side 7. En aftale mellem parterne Varde Kommune arbejder med en skabelon for handleplanen, som kan blive en slags aftaledokument mellem sagsbehandler, den unge, familien og det private og professionelle netværk. Dokumentet skal kunne præcisere, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor i form af indsatsområder og mål. Alle involverede inviteres til handleplansmøder, hvor den endelige plan udformes og aftales. Desuden skal det indledende undersøgelsesarbejde forbedres, så det bliver tydeligere, hvad der skal iværksættes for at hjælpe barnet, den unge og familien. Kommunen afprøver metoden i et år, hvorefter den vil blive evalueret både i forhold til kvalitet og ressourceforbrug. I Helsingør Kommune er det erklærede mål, at de unge, familierne og samarbejdsparterne føler sig som en sammenhængende del af indsatsen for at nå målet. Her er udviklingsprojektet derfor rettet mod, at alle involverede (barnet/ den unge, familien, leverandører og andre samarbejdspartnere) udvikler et fælles sprog og forstår: hvorfor der opstilles mål i handleplanen hvilken udvikling der forventes at ske for barnet/den unge hvem i fællesskabet der bidrager til at opnå handleplanens mål. Projektet afprøves på fem sager, hvor der måles på, om den bredere og mere sammenhængende indsats giver effekt for barnet/den unge. Ved at inddrage alle involverede parter i handleplansdialogen kan man få en mere grundig og multifacetteret vurdering af, hvor barnet er i dag, hvad de vigtige mål er, og hvem der har ansvaret for hvilke mål. Lektor Vibeke Lehman Nielsen, Aarhus Universitet

7 7 Indikatorer for et bedre børne- og ungeliv For hvert mål, der opstilles i handleplanen, skal kommunen følge op på indsatserne for at nå målet. Til brug for denne opfølgning kan der udvælges indikatorer til at vurdere, hvordan det går med barnets eller den unges udvikling i forhold til netop det mål. Det er vigtigt, at målet er tydeligt og udvikles til at være målbart. Når først målet er klart, bliver det tydeligere, hvad vi som leverandører kan byde ind med og skal handle efter. Tine Theker Stryhn, formand for Danske Døgninstitutioner Kommunen kan eventuelt vælge at strukturere de udvalgte mål og indikatorer ud fra de fem opmærksomhedspunkter i lov om social service: udvikling og adfærd familieforhold skoleforhold sundhedsforhold fritidsforhold og venskaber. Men der kan også opstilles mål og indikatorer for andre forhold, kommunen skønner relevante. I nogle tilfælde vil indikatorerne være kvantitative, fx fraværstal eller sundhedsinformationer, men tit vil indikatorerne rumme mere subjektive skøn over den forandring, der er sket for barnet/den unge. Den slags indikatorer opgøres ofte på en skala fra fx i høj grad, i nogen grad til slet ikke eller på en skala fra 1 til 5. Indikatorer skal vælges med omhu Indikatorer er per definition en tilnærmelse til det, man egentlig er interesseret i at måle - fx barnets evne til at indgå i forpligtende sociale relationer. Udfordringen er så at tænke over, præcis hvordan man kan observere og konstatere dette på en meningsfuld måde. Hvilken slags data kan bedst dokumentere, at der faktisk sker en positiv udvikling på netop dette punkt? At udvikle indikatorer er ikke et forsøg på at sætte komplicerede menneskelige forhold på en simpel matematisk form. Ambitionen er, at man ud fra den samlede faglige ekspertise finder en fælles måde at tale om progression i indsatsen over for de udsatte børn og unge. Her er det svært at komme uden om fælles mål og en ensartet måde at vurdere, i hvor høj grad målene er opfyldt. Skemaet på næste side giver ét eksempel på, hvordan man med afsæt i handleplanens fokusområder og konkrete mål under fokusområdet kan dokumentere udvikling og resultater af indsatsen. Her har kommunen valgt at bruge i hvor høj grad relationen til familien bidrager til barnets trivsel som indikator for handleplanens fokusområde familieforhold. På den måde kan alle involverede bruge samme indikator og skala til at vurdere barnet og udviklingen i dets behov for hjælp. Det gør det muligt at samle op på handleplanens mål og gøre effekten af den indsats, der er iværksat, meget tydelig. Eksempelvis vil sagsbehandleren i dialogen med leverandører og samarbejdspartnere kunne tage udgangspunkt i, om de relevante indikatorer for barnets trivsel faktisk har udviklet sig så positivt som ønsket og forventet? Herunder en dialog om, hvad indsatsen konkret har betydet eller manglet, når det er lykkedes eller ikke er lykkedes at flytte barnets score opad på skalaen.

8 8 Eksempel: Familieforhold Indikator: Barnets relation til forældre/nære familie, dvs. hvorvidt barnets relation til forældre/den nære familie bidrager til barnets trivsel på en skala fra 0 til 4. Score Betydning Vejledende eksempler Status Mål (sæt ét x) (sæt ét x) 0 Barnet har ingen problemer og kan klare sig uden støtte. Relationen til forældrene er god og bidrager meget positivt til barnets trivsel. 1 Barnet har milde problemer og har brug for let støtte. Relationen til forældrene er overvejende god. Den er ikke uproblematisk, men bidrager generelt positivt til barnets trivsel. 2 Barnet har moderate problemer og har brug for nogen støtte. Relationen til forældrene er til tider problematisk og kan i perioder have negativ betydning for barnets trivsel. 3 Barnet har alvorlige problemer og har brug for megen støtte. Relationen til forældrene er overvejende problematisk. Den har overvejende negativ betydning for barnets trivsel. 4 Barnet har et komplekst problem, skal have omfattende støtte og kan ikke klare sig uden. Relationen til forældrene er meget dårlig og er til direkte skade for barnets trivsel. Kilde: Aarhus Kommune, (let bearbejdet). Man hverken kan eller skal måle på alle tænkelige dimensioner af et godt børneliv, men er nødt til at koncentrere sig om det, der er virkelig centralt for det enkelte barns udvikling. Derfor lyder det gennemgående råd til og fra kommunerne da også: Keep it simple, og vær bevidste om, hvad indikatorerne kan sige noget meningsfuldt om. Vælg dem derfor med omhu og ud fra gode argumenter. Dårligt begrundede indikatorer er værre end ingen indikatorer.

9 9 Prøv det af i lille skala Det er vigtigt, at effektmål og indikatorer både giver mening for barnet/den unge og for de parter, som på forskellig vis skal bidrage til behandlingen. Det er også vigtigt, at mål og indikatorer har en fælles form, så sagsbehandleren og andre kan bruge indikatorer fra flere kilder til at danne sig et samlet billede af barnets/den unges udvikling og følge den over tid. Det handler derfor om først at tænke over, hvor det er mest relevant og meningsfuldt at måle effekt og dernæst at finde frem til, hvilke indikatorer der skal måles på. Den gode handleplan indeholder: Mål, der beskriver, hvad der skal opnås Indikatorer for, at de opstillede mål bliver opnået. Effekter, der angiver de forventede resultater af bestemte indsatser Flere af projektets kommuner har arbejdet med at finde egnede indikatorer for effekten af deres indsats. Projekterne har taget udgangspunkt i prototyper, som kommunerne vil afprøve på et antal udvalgte sager inden for en bestemt gruppe. Det gælder fx i Lolland Kommune, hvor handleplanen skal bruges til at sætte mål samt følge op på og måle effekten af de iværksatte foranstaltninger i første omgang ud fra fire typer af indikatorer. Til handleplanen har kommunen udviklet en prototype for effektmålingen, en slags opfølgningsskema med indikatorer. Kommunen er inspireret af Aarhus kommune, men understreger, at det er svært at overtage andre kommuners redskaber direkte. Den har derfor bearbejdet og omsat idé, metode og skema til en form, der giver mening lokalt. Netop når det gælder indikatorer har mange kommuner hentet inspiration i erfaringerne fra Aarhus Kommune. Det afgørende er, at handleplanen bliver et kollektivt redskab for alle involverede parter. Det kræver, at man har et fælles sprog, og det kan indikatorerne være en hjælp til at skabe. Lektor Vibeke Lehman Nielsen, Aarhus Universitet Læs mere om erfaringerne på aarhus.dk eller klik her. Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge KL 2011 Tekst: KL. Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst. Grafisk design: Karen Krarup

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere