PensionDanmarks overskudspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PensionDanmarks overskudspolitik"

Transkript

1

2

3

4

5 Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse har på møde den 9. november 2010 besluttet, at det realiserede resultat fordeles som defineret i denne overskudspolitik og ikke som defineret i bekendtgørelse 358 af 6. april 2010 om kontributionsprincippet. Principperne gælder indtil ny anmeldelse foretages. Nærværende overskudspolitik træder i kraft pr. 31. december og er senest godkendt af bestyrelsen den 267. februar Definitioner Der anvendes følgende definitioner. Kontributionsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 358 af 6. april 2010 om kontributionsprincippet. Skyggekonti: Konti, der tjener til opsamling af andele af årets realiserede resultat, som egenkapitalen i henhold til overskudspolitikkens overordnede principper er berettiget til, men som ikke overføres til denne, fordi årets realiserede resultat ikke har en størrelse, som muliggør en overførsel. På separat skyggekonto for hver investeringsgruppe føres desuden egenkapitalens udlæg til medlemmerne, som følge af, at kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripolicer ikke er i stand til at dække et negativt resultat. Skyggekontoen reduceres i efterfølgende år, hvor det realiserede resultat har en tilstrækkelig størrelse, i det der først reduceres for den del der skyldes egenkapitalens udlæg. Skyggekonti forrentes med samme afkastsats som egenkapitalen. 3 Resultatet til fordeling Selskabet har fem adskilte investeringsgrupper, hvoraf denne overskudspolitik gælder for de tre: Investeringsgruppe 1 knyttet til forsikringer tegnet på P66 4,25 pct. Investeringsgruppe 2 knyttet til aktuelle invalidepensionister, aktuelle opsparingssikringer og børnerenter med start af udbetaling i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2008 tilgået fra selskabets gruppelivsgrundlag. Investeringsgruppe 3 knyttet til aktuelle invalidepensioner og aktuelle opsparingssikringer og deres tilknyttede eventuelle alderspensioner, aktuelle alderspensionister, aktuelle børnerenter, aktuelle ægtefællepensioner, samt eventuelle ægtefællepensioner tilknyttet invalideog alderspensionerne alle med start af udbetaling før 31. december Der skelnes mellem det realiserede resultat, der kan henføres til hver af de tre investeringsgrupper. Hensættelser vedrørende den tidligere Pensionskasse for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (PKAD) investeres separat. PKAD er ikke bonusberettiget.

6 Resultatet vedrørende egenkapitalen stammer fra: 1 Afkastet af investeringsaktiver tilknyttet egenkapitalen 2 Pensionsafkastskat vedrørende egenkapitalens investeringsaktiver 3 Risikoforrentning 4 Udligning af skyggekonti inkl. rente 5 Omkostningsresultatet for forsikringsklasse III 6 Resultatet vedrørende PKAD, hvad enten dette er positivt eller negativt 7 Resultat af øvrige forsikringer uden ret til bonus, og hvor bonusregulativ for gruppeliv ikke definerer en fordeling 8 Resultatandele indregnet direkte på egenkapitalen, jf. 83, stk. 1 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 9 Ugaranteret tillæg ydet fra egenkapitalen til pensionisttillæg, jf. afsnit og bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25 pct., forsikringsklasse I. Pensionisttillægget bortfalder pr. 1. januar Solvensbidrag for forsikringsklasse III 119 Tab inden for hver af investeringsgrupperne, som ikke kan dækkes af investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale eller bonuspotentiale på fripolicer vedrørende gruppen Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Resultatet af investeringsgruppe 1 s drift hidrører fra forsikringsdele under forsikringsklasse I. Det realiserede resultat for forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 beregnes som beskrevet i kontributionsbekendtgørelsens 2. Det realiserede resultat kan henføres til: Renteresultatet, der udgøres af forskellen mellem det faktiske afkast af investeringsgruppens aktiver og den rente, som tilskrives forsikringstagerne i henhold til det anmeldte beregningsgrundlag. Risikoresultatet, der udgøres af forskellen mellem de opkrævede risikopræmier og summen af udbetalte ydelser og reservespring, herunder styrkelser af livsforsikringshensættelserne for investeringsgruppe 1. Administrationsresultatet der udgøres af ændringer i hensættelsen til fremtidig administration samt faktiske omkostninger for forsikringer tilknyttet investeringsgruppe Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Resultatet af investeringsgruppe 2 s drift hidrører fra forsikringsdele under forsikringsklasse I. Det realiserede resultat for investeringsgruppe 2 beregnes som beskrevet i kontributionsbekendtgørelsens 2. Det realiserede resultat kan henføres til: Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 2

7 Renteresultatet, der udgøres af forskellen mellem det faktiske afkast af investeringsgruppens aktiver og den rente, som tilskrives forsikringstagerne i henhold til det anmeldte beregningsgrundlag. Risikoresultatet, der udgøres af forskellen mellem de opkrævede risikopræmier og summen af udbetalte ydelser og reservespring, herunder styrkelser af livsforsikringshensættelserne for investeringsgruppe 2. Administrationsresultatet der udgøres af ændringer i hensættelsen til fremtidig administration samt faktiske omkostninger for forsikringer tilknyttet investeringsgruppe Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Resultatet af investeringsgruppe 3 s drift hidrører fra forsikringsdele under forsikringsklasse I. Det realiserede resultat for investeringsgruppe 3 beregnes som beskrevet i kontributionsbekendtgørelsens 2. Det realiserede resultat kan henføres til: Renteresultatet, der udgøres af forskellen mellem det faktiske afkast af investeringsgruppens aktiver og den rente, som tilskrives forsikringstagerne i henhold til det anmeldte beregningsgrundlag. Risikoresultatet, der udgøres af forskellen mellem de opkrævede risikopræmier og summen af udbetalte ydelser og reservespring, herunder styrkelser af livsforsikringshensættelserne for investeringsgruppe 3. Administrationsresultatet, der udgøres af ændringer i hensættelsen til fremtidig administration samt forskellen mellem opkrævet administrationsomkostninger og faktiske omkostninger for forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3. 4 Udgangspunkt for fordelingen af resultatet Som udgangspunkt sker der følgende fordeling: 4.1 Renteresultatet Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Renteresultat genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 overføres til kollektivt bonuspotentiale hørende til denne gruppe Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Renteresultat genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 overføres til kollektivt bonuspotentiale hørende til denne gruppe Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Renteresultat genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 overføres til kollektivt bonuspotentiale hørende til denne gruppe. 4.2 Risikoresultatet Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Risikoresultat genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 overføres til kollektivt bonuspotentiale hørende til denne gruppe. Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 3

8 4.2.2 Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Risikoresultat genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 overføres til kollektivt bonuspotentiale hørende til denne gruppe Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Risikoresultat genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 overføres til kollektivt bonuspotentiale hørende til denne gruppe. 4.3 Administrationsresultatet Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Administrationsresultatet genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 påvirker alene kollektiv bonuspotentiale hørende til denne gruppe. Administrationsresultatet finansieres af kollektivt bonuspotentiale Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Administrationsresultatet genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 påvirker alene kollektiv bonuspotentiale hørende til denne gruppe. Administrationsresultatet finansieres af kollektivt bonuspotentiale Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Af administrationsresultatet genereret af forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 overføres en del til opbygning af solvens i egenkapitalen. Det øvrige administrationsresultat overføres til kollektivt bonuspotentiale hørende til denne gruppe. 4.4 Pensionsafkastskat Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Det enkelte medlemskab belastes af pensionsafkastskat svarende til det investeringsafkast, der er tilskrevet medlemmets konti. Der tages højde for de gældende regler om friholdelse for pensionsafkastskat Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 De forsikringsmæssige hensættelser til forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 er tekniske hensættelser Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Det enkelte medlemskab belastes af pensionsafkastskat svarende til det investeringsafkast, der er tilskrevet medlemmets konti. Der tages højde for de gældende regler om friholdelse for pensionsafkastskat, dog er hensættelser tilknyttet invalideydelser i investeringsgruppe 3 tekniske hensættelser. 5 Risikoforrentning Der tilkommer egenkapitalen et tillæg, en risikoforrentning, for den risiko, som påhviler denne i forbindelse med selskabets drift af hver af investeringsgrupperne. Tillæggets størrelse er defineret i afsnit 5.1.1, og Forsikringstagernes del af det realiserede resultat reduceres tilsvarende. Såfremt årets realiserede resultat har en størrelse, der ikke muliggør, at egenkapitalen får den del af det realiserede resultat, som principperne tilsiger, udloddes tillægget helt eller delvis efter bestemmelserne i afsnit 5.2.1, og Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 4

9 5.1 Risikoforrentningens størrelse Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Risikoforrentningen fastsættes, så den afspejler den totale risiko, som påhviler egenkapitalen. Denne risiko omfatter især: Risiko, der er knyttet til investeringsgruppens særlige forretningsmæssige grundlag. Investeringsgruppens forsikringer udgør en lukket bestand, der vil således ikke være tilgang af nye medlemmer. Hovedparten af forsikringerne i investeringsgruppen er aktuelle forsikringer, blandt de eventuelle forsikringer reguleres bidragsindbetalingerne af arbejdsmarkedet parter. Investeringsgruppens behov for solvenskapital vil være påvirket heraf. Investeringsgruppens placering i et selskab med status som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab betyder, at investeringsgruppen ikke reelt har mulighed for at få tilført solvenskapital ude fra, fordi hverken investeringsgruppen eller selskabet udlodder udbytte eller på anden måde kan give afkast til aktionærer. Finansiel risiko, som er direkte proportional med størrelsen af livsforsikringshensættelserne. Risiko for, at der konstateres underskud på de forskellige forsikringstekniske elementer, der ikke kan bæres direkte af forsikringstagerne, og som derfor påhviler egenkapitalen. Administrationsmæssige risici, der er knyttet til uventet udvikling i forsikringsbestanden. I alt fastsættes risikoforrentningen for investeringsgruppe 1 til 0,95 pct. af de retrospektive livsforsikringshensættelser ultimo året, da der vurderes at være en vis risiko for egenkapitalen. Risikoforrentningen tilfalder egenkapitalen, idet der også tages hensyn til en eventuel skyggekonto Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Risikoforrentningen fastsættes, så den afspejler den totale risiko, som påhviler egenkapitalen. Denne risiko omfatter især: Risiko, der er knyttet til investeringsgruppens særlige forretningsmæssige grundlag. Investeringsgruppens forsikringer udgør en lukket bestand, der vil således ikke være tilgang af nye medlemmer. Investeringsgruppens behov for solvenskapital vil være påvirket heraf. Investeringsgruppens placering i et selskab med status som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab betyder, at investeringsgruppen ikke reelt har mulighed for at få tilført solvenskapital ude fra, fordi hverken investeringsgruppen eller selskabet udlodder udbytte eller på anden måde kan give afkast til aktionærer. Finansiel risiko, som er direkte proportional med størrelsen af livsforsikringshensættelserne. Risiko for, at der konstateres underskud på de forskellige forsikringstekniske elementer, der ikke kan bæres direkte af forsikringstagerne, og som derfor påhviler egenkapitalen. Administrationsmæssige risici, der er knyttet til uventet udvikling i forsikringsbestanden. I alt fastsættes risikoforrentningen for investeringsgruppe 2 til 0,25 pct. af de retrospektive livsforsikringshensættelser ultimo året, da der vurderes at være en vis risiko for egenkapitalen. Risikoforrentningen tilfalder egenkapitalen, idet der også tages hensyn til en eventuel skyggekonto. Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 5

10 5.1.3 Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Risikoforrentningen fastsættes, så den afspejler den totale risiko, som påhviler egenkapitalen. Denne risiko omfatter især: Risiko, der er knyttet til investeringsgruppens særlige forretningsmæssige grundlag. Investeringsgruppens forsikringer er arbejdsmarkedspensionsordninger, som er etableret som en del af kollektive overenskomster indgået af arbejdsmarkedets parter. Det indebærer i- sær, at selskabet i praksis ikke selv regulerer hverken væksten i bidragsindbetalinger eller udviklingen i forsikringsbestand, der kan ændres som følge af beskæftigelsesforholdene indenfor og dækningsområdet af de overenskomster, som indeholder bestemmelser om indbetalinger til investeringsgruppen. Der er tale om en lukket bestand hovedsagelig bestående af aktuelle ordninger. Eneste tilgang til bestanden er ægtefælle pensionister efter eksisterende invalide- eller alderspensionister. Selskabets behov for solvenskapital vil være påvirket heraf. Solvenskravet vil også stige som følge af tilskrivning af kontorente. På den anden side betyder investeringsgruppens placering i et selskab med status som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, at investeringsgruppen ikke reelt har mulighed for at få tilført egenkapital udefra, fordi hverken investeringsgruppen eller selskabet udlodder udbytte eller på anden måde kan give afkast til aktionærer. Finansiel risiko, som er direkte proportional med størrelsen af livsforsikringshensættelserne. Risiko for, at der konstateres underskud på de forskellige forsikringstekniske elementer, der ikke kan bæres direkte af forsikringstagerne, og som derfor påhviler egenkapitalen. Den forsikringsmæssige risiko er tilnærmelsesvist proportional med livsforsikringshensættelserne. Administrationsmæssige risici, der er knyttet til uventet udvikling i forsikringsbestanden, og som desuden omfatter forretningsmæssig risiko knyttet til selskabets aftaler med eksterne samarbejdspartnere. I alt fastsættes risikoforrentningen for investeringsgruppe 3 til 0,40 pct. af de retrospektive livsforsikringshensættelser ultimo året. Risikoforrentningen tilfalder egenkapitalen, idet der også tages hensyn til en eventuel skyggekonto. 5.2 Risikopolitik Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Selskabet har valgt at afdække betalingsstrømmene hørende til investeringsgruppe 1 samt hensætte til fremtidig administration Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Selskabet har valgt at afdække betalingsstrømmene hørende til investeringsgruppe Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Satserne for risiko er fastsat til den forsigtige side under hensyntagen til den betydelige usikkerhed, der er omkring udviklingen i dødelighed på det lange sigt. Selskabet har valgt at afdække betalingsstrømmene hørende til investeringsgruppe 3. Da der er tale om en lukket bestand under afvikling, vil selskabet jævnligt tage stilling til behovet for genforsikring. Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 6

11 5.3 Særlige bestemmelser om udlodning af risikoforrentning Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Hvis det realiserede resultat for investeringsgruppen er positivt, og selskabet har trukket på bonuspotentiale på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppen, reduceres investeringsgruppens realiserede resultat til egenkapital inklusiv skyggekonti samt investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale, mens værdien af bonuspotentialet på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppen øges tilsvarende, begge dele dog højst i et omfang så trækket på bonuspotentialet på fripoliceydelser udlignes. Hvis forsikringstagernes andel af det realiserede resultat er negativ efter eventuel reetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppen og fradrag af risikoforrentning, øges årets overførsel til investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale til nul, idet forøgelsen maksimalt kan svare til den beregnede risikoforrentning efter Årets overførsel fra investeringsgruppen til egenkapitalen reduceres tilsvarende. Forskellen mellem den andel af årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 1, der tilkommer egenkapitalen efter principperne i afsnit 4 i denne overskudspolitik, og den reducerede overførsel føres ikke på skyggekonto. Hvis forsikringstagernes andel af det realiserede resultat er positiv efter eventuel reetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser for investeringsgruppe 1 og fradrag af risikoforrentning, reduceres overførslen til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppen med værdien af skyggekontoen, idet overførslen dog maksimalt kan reduceres til nul. Værdien af skyggekontoen nedskrives forholdsmæssigt med den faktisk foretagne overførsel Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Hvis det realiserede resultat for investeringsgruppen er positivt, og selskabet har trukket på bonuspotentiale på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppen, reduceres investeringsgruppens realiseret resultat til egenkapital med skyggekonto samt investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale, mens værdien af bonuspotentialet på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppen øges tilsvarende, begge dele dog højst i et omfang så trækket på bonuspotentialet på fripoliceydelser udlignes. Hvis forsikringstagernes andel af det realiserede resultat er negativ efter eventuel reetablering af bonuspotentiale på fripolicer hørende til investeringsgruppen og fradrag af risikoforrentning, øges årets overførsel til investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale til nul, idet forøgelsen maksimalt kan svare til den beregnede risikoforrentning efter Årets overførsel fra investeringsgruppen til egenkapitalen reduceres tilsvarende. Forskellen mellem den andel af årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 2, der tilkommer egenkapitalen efter principperne i afsnit 4 i denne overskudspolitik, og den reducerede overførsel føres ikke på skyggekonto. Hvis forsikringstagernes andel af det realiserede resultat er positiv efter eventuel reetablering af bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppe 2 og fradrag af risikoforrentning, reduceres overførslen til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppen med værdien af skyggekontoen, idet overførslen dog maksimalt kan reduceres til nul. Værdien af skyggekontiene nedskrives forholdsmæssigt med den faktisk foretagne overførsel Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Hvis det realiserede resultat for investeringsgruppen er positivt, og selskabet har trukket på bonuspotentiale på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppen, reduceres investeringsgruppens realiseret resultat til egenkapital med skyggekonto samt investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale, mens værdien af bonuspotentialet på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppen øges tilsvarende, begge dele dog højst i et omfang så trækket på bonuspotentialet på fripoliceydelser udlignes. Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 7

12 Hvis forsikringstagernes andel af det realiserede resultat er negativ efter eventuel reetablering af bonuspotentiale på fripolicer hørende til investeringsgruppen og fradrag af risikoforrentning, øges årets overførsel til investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale til nul, idet forøgelsen maksimalt kan svare til den beregnede risikoforrentning efter afsnit Årets overførsel fra investeringsgruppen til egenkapitalen reduceres tilsvarende. Forskellen mellem den andel af årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 3, der tilkommer egenkapitalen efter principperne i afsnit 4 i denne overskudspolitik, og den reducerede overførsel føres ikke på skyggekonto. Hvis forsikringstagernes andel af det realiserede resultat er positiv efter eventuel reetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser for investeringsgruppe 3 og fradrag af risikoforrentning, reduceres overførslen til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppen med værdien af skyggekontoen, idet overførslen dog maksimalt kan reduceres til nul. Værdien af skyggekontiene nedskrives forholdsmæssigt med den faktisk foretagne overførsel. 5.4 Katastrofeklausul I selskabets forsikringsbetingelser findes en katastrofeklausul, der muliggør, at selskabet nedsætter ydelserne forholdsmæssigt, såfremt selskabets kapitalgrundlag kommer under det af bestyrelsen fastsatte kritiske niveau. Alle ydelser med oprindelse i selskabets gruppelivsdækninger kan nedsættes, dette omfatter også løbende ydelser ved supplerende førtidspension, hvor skades tidspunktet ligger før katastrofe tidspunktet. Det kritiske niveau for kapitalgrundlaget er fastsat til 125 pct. af det til enhver tid gældende individuelle solvensbehov 2,2 mia. kr. 6 Bonuspotentiale på fripoliceydelser Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Hvis overførslen til kollektivt bonuspotentiale hørende til investeringsgruppe 1 i henhold til punkt 4 og 5 medfører, at investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale bliver negativt, sættes investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale til nul, og værdien af investeringsgruppens retrospektive livsforsikringshensættelser reduceres tilsvarende ved at nedsætte bonuspotentialet på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppe 1. Hvis forsikringstagernes andel af et negativt resultat ikke kan dækkes via træk på investeringsgruppe 1 s kollektive bonuspotentiale eller træk på bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppen, dækker egenkapitalen forskellen. Beløbet føres på skyggekonto. Der skelnes mellem skyggekonto vedrørende disse udlæg, og skyggekonto vedrørende manglende risikoforrentning. Brug og genopbygning af bonuspotentiale på fripoliceydelser på investeringsgruppe 1 fordeles mellem forsikringstagerne i investeringsgruppe 1 i forhold til størrelsen af den enkelte forsikringstagers retrospektive reserve Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Hvis overførslen til kollektivt bonuspotentiale hørende til investeringsgruppe 2 i henhold til punkt 4 og 5 medfører, at investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale bliver negativt, sættes investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale til nul, og værdien af investeringsgruppens retrospektive livsforsikringshensættelser reduceres tilsvarende ved at nedsætte bonuspotentialet på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppe 2. Hvis forsikringstagernes andel af et negativt resultat ikke kan dækkes via træk på investeringsgruppe 2 s kollektive bonuspotentiale eller træk på bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppen, dækker egenkapitalen forskellen. Beløbet føres på skyggekonto. Der skel- Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 8

13 nes mellem skyggekonto vedrørende disse udlæg, og skyggekonto vedrørende manglende risikoforrentning. Brug og genopbygning af bonuspotentiale på fripoliceydelser på investeringsgruppe 2 fordeles mellem forsikringstagerne i investeringsgruppe 2 i forhold til størrelsen af den enkelte forsikringstagers retrospektive reserve Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Hvis overførslen til kollektivt bonuspotentiale hørende til investeringsgruppe 3 i henhold til punkt 4 og 5 medfører, at investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale bliver negativt, sættes investeringsgruppens kollektive bonuspotentiale til nul, og værdien af investeringsgruppens retrospektive livsforsikringshensættelser reduceres tilsvarende ved at nedsætte bonuspotentialet på fripoliceydelser hørende til investeringsgruppe 3. Hvis forsikringstagernes andel af et negativt resultat ikke kan dækkes via træk på investeringsgruppe 3 s kollektive bonuspotentiale eller træk på bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppen, dækker egenkapitalen forskellen. Beløbet føres på skyggekonto. Der skelnes mellem skyggekonto vedrørende disse udlæg, og skyggekonto vedrørende manglende risikoforrentning. Brug og genopbygning af bonuspotentiale på fripoliceydelser på investeringsgruppe 3 fordeles mellem forsikringstagerne i investeringsgruppe 3 i forhold til størrelsen af den enkelte forsikringstagers retrospektive reserve Tilbage betaling af skyggekonto vedrørende investeringsgruppe 1 Hvis forsikringstagernes andel af realiseret resultat tillader tilbagebetaling af skyggekonto, tilbagebetales først den del der vedrører egenkapitalens udlæg, jf , herefter den del der vedrører manglende risikoforrentning Tilbage betaling af skyggekonto vedrørende investeringsgruppe 2 Hvis forsikringstagernes andel af realiseret resultat tillader tilbagebetaling af skyggekonto, tilbagebetales først den del der vedrører egenkapitalens udlæg, jf , herefter den del der vedrører manglende risikoforrentning Tilbage betaling af skyggekonto vedrørende investeringsgruppe 3 Hvis forsikringstagernes andel af realiseret resultat tillader tilbagebetaling af skyggekonto, tilbagebetales først den del der vedrører egenkapitalens udlæg, jf , herefter den del der vedrører manglende risikoforrentning. 7 Overførsler fra egenkapitalen til forsikringstagerne Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Selskabet kan vælge at overføre en større andel af årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 1 til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppe 1 end, hvad der følger efter punkterne 3 til 6. Herved vil egenkapitalens andel blive mindre. En sådan ekstraordinær overførsel vil enten blive anvendt til bonustilskrivning i det indeværende eller efterfølgende regnskabsår eller til genopbygning af bonuspotentiale på fripoliceydelser på overførselstidspunktet. Den kan også have til formål at nedbringe egenkapitalens størrelse i forhold til livsforsikringshensættelserne på investeringsgruppe 1. Sådanne overførsler føres ikke på skyggekonto Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Selskabet kan vælge at overføre en større andel af årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 2 til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppe 2 end, hvad der følger efter punkterne 3 til 6. Herved vil egenkapitalens andel blive mindre. En sådan ekstraordinær Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 9

14 overførsel vil enten blive anvendt til bonustilskrivning i det indeværende eller efterfølgende regnskabsår eller til genopbygning af bonuspotentiale på fripoliceydelser på overførselstidspunktet. Den kan også have til formål at nedbringe egenkapitalens størrelse i forhold til livsforsikringshensættelserne på investeringsgruppe 2. Sådanne overførsler føres ikke på skyggekonto Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Selskabet kan vælge at overføre en større andel af årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 3 til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppe 3 end, hvad der følger efter punkterne 3 til 6. Herved vil egenkapitalens andel blive mindre. En sådan ekstraordinær overførsel vil enten blive anvendt til bonustilskrivning i det indeværende eller efterfølgende regnskabsår eller til genopbygning af bonuspotentiale på fripoliceydelser på overførselstidspunktet. Den kan også have til formål at nedbringe egenkapitalens størrelse i forhold til livsforsikringshensættelserne på investeringsgruppe 3. Sådanne overførsler føres ikke på skyggekonto. 8 Fordeling mellem forsikringstagerne Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 1 Forsikringstagere med ret til bonus tilskrives bonus i overensstemmelse med det anmeldte bonusregulativ for investeringsgruppe 1, såfremt dette vurderes at være i overensstemmelse med reglerne i 21 i lov om finansiel virksomhed ud fra forsikringstagernes forhold set over en årrække og især ud fra forsikringstagernes andel af kollektivt bonuspotentiale efter overførsler efter punkterne 1 til 7. Selskabet fastsætter normalt bonussatser årligt, jf. det anmeldte bonusregulativ. Kontorenten fastsættes med bagud virkende kraft Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 2 Forsikringstagere med ret til bonus tilskrives bonus i overensstemmelse med det anmeldte bonusregulativ for investeringsgruppe 2, såfremt dette vurderes at være i overensstemmelse med reglerne i 21 i lov om finansiel virksomhed ud fra forsikringstagernes forhold set over en årrække og især ud fra forsikringstagernes andel af kollektivt bonuspotentiale efter overførsler efter punkterne 1 til 7. Selskabet fastsætter normalt bonussatser årligt, jf. det anmeldte bonusregulativ ud fra forventninger til realiserede resultater, størrelsen af kollektivt bonuspotentiale samt krav til udligning af skyggekonto og genopbygning af bonuspotentialer. Selskabet er berettiget til at ændre bonussatserne i løbet af året. Selskabet kan fastsætte rentesatser for det indeværende eller kommende år, som overstiger de rentesatser, der er fastsat i det anmeldte beregningsgrundlag, uanset at der er brugt af bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppe 2, såfremt investeringsgruppe 2 s overdækning i det meget negative markedsscenarie (gult risikoscenarie), som defineret i Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs- og skadeforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og arbejdsskadeselskaber efter anden anvendelse af sådanne positive bidrag, er ikke-negativt. Såfremt den heraf følgende rentetilskrivning ikke kan rummes i årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 2 og kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppe 2, reduceres bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppe 2 med det manglende beløb. Kan forskellen ikke rummes i bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppe 2, reduceres egenkapitalen. Der føres på skyggekonto for den del af forskellen, der skyldes tilskrivning af årets fastsatte forlods kontorente. Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 10

15 8.1.3 Forsikringer tilknyttet investeringsgruppe 3 Forsikringstagere med ret til bonus tilskrives bonus i overensstemmelse med det anmeldte bonusregulativ for investeringsgruppe 3, såfremt dette vurderes at være i overensstemmelse med reglerne i 21 i lov om finansiel virksomhed ud fra forsikringstagernes forhold set over en årrække og især ud fra forsikringstagernes andel af kollektivt bonuspotentiale efter overførsler efter punkterne 1 til 7. Selskabet fastsætter normalt bonussatser årligt, jf. det anmeldte bonusregulativ ud fra forventninger til realiserede resultater, størrelsen af kollektivt bonuspotentiale samt krav til udligning af skyggekonto og genopbygning af bonuspotentialer. Selskabet er berettiget til at ændre bonussatserne i løbet af året. Selskabet kan fastsætte rentesatser for det indeværende eller kommende år, som overstiger de rentesatser, der er fastsat i det anmeldte beregningsgrundlag, uanset at der er brugt af bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppe 3, såfremt investeringsgruppe 3 s overdækning i det meget negative markedsscenarie (gult risikoscenarie), som defineret i Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs- og skadeforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og arbejdsskadeselskaber efter anden anvendelse af sådanne positive bidrag, er ikke-negativt. Såfremt den heraf følgende rentetilskrivning ikke kan rummes i årets realiserede resultat genereret af investeringsgruppe 3 og kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppe 3, reduceres bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppe 3 med det manglende beløb. Kan forskellen ikke rummes i bonuspotentialet på fripoliceydelser for investeringsgruppe 3, reduceres egenkapitalen. Der føres på skyggekonto for den del af forskellen, der skyldes tilskrivning af årets fastsatte forlods kontorente. 9 Ugaranteret pensionisttillæg Ugaranteret forhøjelse af udbetalinger fra opsparing til livsvarig alderspension Bestyrelsen kan beslutte, at egenkapitalen finansierer en forhøjelse af udbetalinger fra opsparing til livsvarig alderspension på forsikringsklasse III. Dette sker i givet fald ved en af bestyrelsen besluttet procentvis forhøjelse af udbetalinger af løbende pensioner, overførsel til andet selskab eller ved varig emigration. Procentsatsen anmeldes løbende i satsbilaget til forsikringstekniskgrundlag for forsikringsklasse III. Dette tillæg bortfalder pr. 1. januar Ikrafttræden Nærværende politik er udstedt af bestyrelsen for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab på bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 og træder i kraft samme dato. Per Christensen Formand Niels Jørgen Hansen Næstformand Bilag 2 Punkt 8: PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 11

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

2010 Udgivet den 2. september 2010

2010 Udgivet den 2. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 2. september 2010 31. august 2010. Nr. 77. Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet Baggrund 1. Vejledningen vedrører Finanstilsynets fortolkning af bekendtgørelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

for driftsherretillæg

for driftsherretillæg 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr. 560-0092/560-0093 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, den kvantitative del

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring Finanstilsynet Rapport om bonus i livsforsikring KAPITEL 1. INDLEDNING...3 1.1 Udvalgets opgaver og sammensætning...4 1.2 Udvalgets arbejde...4 KAPITEL 2. DEFINITION AF BONUS SAMT RELATEREDE BEGREBER...6

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder)

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 358 af 06/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0005 Senere ændringer

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere