statsautoriserede revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 3-2008"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter 4 Ejendomsværdiskat af sommerhus og feriebolig i udlandet 5 Endnu bedre 25%-skatteordning 6 Ændring i procesretten Gruppesøgsmål 7 Vi noterer at... 8

2 2 Kan man outsource sin it? erik s. andersen, senior manager Ja, bestemt kan du det også i mindre og mellemstore virksomheder. Du skal blot gøre dit hjemmearbejde ordentligt, før du giver dig i kast med de mange nye muligheder! Outsourcing opstod som begreb for over 30 år siden, og det dækker over, at interne aktiviteter i en virksomhed overføres til en ekstern leverandør, der herefter udfører de samme aktiviteter som en leverance til virksomheden. Det specielle ved outsourcing er: at der er tale om aktiviteter eller rutiner, der gentages eller består i en løbende ydelse at beslutningskompetencen overføres til leverandøren at der er fastsat målbare krav til leverandørens præstation, ofte beskrevet som servicemål. Outsourcing kan anvendes på efterhånden mange opgaver, som outsourcing af virksomhedens administration, it, lagerhåndtering m.m., men denne artikel omhandler kun outsourcing af IT. Hvorfor bør man overveje outsourcing af IT? Markedet for IT-outsourcing er i kraftig vækst. For i takt med at kommunikationsomkostningerne bl.a. via internet er reduceret kraftigt, vælger flere virksomheder at lade professionelle tage sig af deres IT. Og når markedets behov bliver synligt, stiger antallet af outsourcing- eller hostingpartnere også. Det er de virksomheder, som tilbyder at drive virksomhedernes IT, og som har sikrede faciliteter til at kunne håndtere IT-driften for mange virksomheder på én gang. Hos hosting-partneren tilbyder man den nødvendige maskinkapacitet, ekspertbemanding, kommunikationslinjer, sikkerhedsforanstaltninger osv., så den optimale platform er til stede, inden virksomhederne kan overdrage data og evt. systemer til hosting-partneren. At vælge den optimale hosting-partner beror som alle andre kunde-leverandør-forhold på tillid, og det er ikke altid nemt at gennemskue hosting-partnerens bagland, for man kan ofte ikke se det fysisk. For mange er det at outsource sin IT med systemer, kritiske data mv. næsten som at sælge ud af arvesølvet. Det kan f.eks. være ønsket om bevarelse af forretningshemmeligheder, der psykisk kan blokere for en outsourcing, fordi man jo ikke selv fysisk er herre over sine systemer. De står hos hosting-partneren, hvor der ofte er langt bedre beskyttelse end hos virksomheden selv. Men ofte er det ønsket om at opnå besparelser, der er den hyppigste begrundelse for at outsource sin IT. Og da mange hostingpartnere garanterer en besparelse i forhold til virksomhedens nuværende omkostningsniveau, skal man være opmærksom på, at mange virksomheder har adskillige skjulte IT-omkostninger, der ikke direkte fremgår af ITbudgettet. Det kan være en medarbejder, som udfører andre opgaver ud over IT-opgaver, som føres over andre ikke IT-relaterede konti. Alle disse skjulte omkostninger bør medregnes i det samlede regnestykke. Så på den ene side skal man sikre sig, at alle relevante IT-omkostninger, som virksomheden havde før outsourcingen, er omfattet af kontrakten med hosting-partneren. På den anden side skal der være et reelt grundlag for at kunne sammenligne før-/efter-prisen. Så outsourcing kan faktisk være et velegnet redskab til at etablere en bedre og mere præcis ITomkostningsstyring. Der ligger endvidere en styringsmæssig fordel i, at IT-omkostningerne i højere grad ændres fra at være faste til at være variable, ligesom der i virksomheden kan blive ført en strengere omkostningskontrol over for en ekstern hosting-partner, end tilfældet normalt vil være over for en intern IT-afdeling. Desuden kan det være ønsket om at koncentrere sine kernekompetencer, der er virksomhedens væsentligste begrundelse for at outsource sin IT. Det kan f.eks. være ledelsen, der ikke ønsker at anvende ledelseskræfter på en ITafdeling, fordi det er vanskeligt at fastholde dygtige medarbejdere. Da alle virksomheder i dag har foretaget betydelige investeringer i sin IT-infrastruktur, kan der også være et ønske om at kapitalisere disse investeringer. Som led i nogle af de indgåede kontrakter med hosting-partnere kan virksomhedens aktiver overdrages til hostingpartneren. Disse aktiver kan hvis de er af nyere dato indgå som delvis betaling for outsourcing-ydelsen. Virksomheden opnår dermed en likviditetsmæssig forbedring. I disse tider, hvor der er rift om dygtige IT-medarbejdere, kan det være svært for virksomheder at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. De vil typisk søge til IT-virksomhederne, hvor der eksisterer et fagligt miljø, og hvor udviklingsmulighederne er større. Det medfører at hosting-partnerne kan tiltrække de fornødne kompetencer til den nyeste teknologi. Som et sidste forhold kan nævnes sikkerhed og risiko. Ved at virksomheden selv driver sine IT-systemer, bærer den også den fulde risiko for nedbrud, eksterne angreb, brand, tyveri mv. Ved at outsource sin IT deler virksomheden denne risiko med hosting-partneren iht. nærmere aftaler. Hvad kan outsources? I princippet kan alt inden for IT outsources, men der er dog en række områder for mindre og mellemstore virksomheder, der med fordel kan outsources: Driftsafvikling af servere, firewalls mv. Vedligeholdelse og overvågning Netværksovervågning og styring Katastrofeberedskab og datagendannelse. Oversigten er ikke udtømmende, men omfatter de hyppigst forekommende ydelser.

3 3 Hvordan kommer man videre? Der findes i dag forskellige outsourcingmodeller på markedet, som i større eller mindre omfang kan tilpasses virksomhedens behov, struktur og kompleksitet. Ved at vælge den rigtige model kan virksomheden få præcis de ydelser der er behov for herhjemme, i afdelingen eller i det udenlandske datterselskab. Her vil vi anbefale, at man tager fat i uvildige konsulenter, som har erfaring med at hjælpe virksomhederne på rette vej. Oftest har konsulenterne et bredt markedskendskab, som giver et hurtigt overblik over de hostingpartnere, der kan levere varen til den aftalte tid og pris. Sluttelig kan det konkluderes, at alt ikke bare er rosenrødt omkring outsourcing. Der er også her fordele og ulemper, men i takt med den generelle markedsudvikling på ITområdet bliver serviceudbudet konstant forbedret. Derfor bør flere virksomheder seriøst overveje, om der kan hentes både kvantitative og kvalitative fordele ved en outsourcing af virksomhedens IT. nye enklere regler for små gulpladebiler Kirsten c. nielsen, moms- og afgiftskonsulent SKAT har med virkning fra 15. april 2008 ændret praksis for lovlig anvendelse af gulpladebiler under 3 tons, hvor momsen er fratrukket ved anskaffelsen. Desuden er fremsat et lovforslag, som medfører en mulighed for at købe dagsbeviser for privat benyttelse af varebiler. Lovforslaget forventes at træde i kraft pr. 1. januar Overordnede ændringer på momsområdet Harmonisering af de moms- og skatteretlige regler Specialindrettede gulpladebiler Specialindrettede varebiler må ifølge skattereglerne anvendes til kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen, idet en sådan bil ikke anses egnet til privat kørsel. Det er også tilladt at foretage private ærinder, f.eks. at handle, hente/bringe børn mv., når blot denne kørsel ikke afviger mere end et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede (hjem/arbejde) rute. Større afvigelser fra den erhvervsbetingede rute er kun tilladt, hvis de ikke overstiger bagatelgrænsen på km årligt. 25-dages reglen En gulpladebil kan anvendes til kørsel mellem arbejdsstedet og hjemmet indtil 25 gange årligt, i de tilfælde hvor bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til et kundemøde eller et kursus. Det er et krav, at der føres et kørselsregnskab vedrørende denne kørsel. Dagsbeviser (forventet ikrafttræden 1. januar 2009) Via internettet kan der i op til 10 dage pr. kalenderår købes et dagsbevis á 225 kr., der giver adgang til at køre privat i en gulpladebil. Øvrige lempelser Med virkning fra 15. april 2008 kan gulpladebilerne endvidere anvendes til at afhente eller afsætte en kollega til og fra et arbejdssted, når arbejdsgiveren har beordret dette at køre til spisning eller afhente mad, hvis dette sker inden for arbejdstiden med løn kørsel i vagtordninger. Det er ikke længere et krav, at kørsel i vagtordninger skal ske til uvisse arbejdssteder, men SKAT fastholder den restriktive praksis for, hvornår der er tale om en vagtordning ubegrænset kørsel mellem skiftende arbejdssteder og hovedarbejdsstedet. Uanset det var hensigten at forenkle reglerne, har den ændrede praksis også medført nye udfordringer for virksomhederne. De nye regler gælder således som udgangspunkt kun for varebiler under 3 tons. Håndværksmesteren må derfor sondre mellem anvendelsen af de små varebiler, de små specialindrettede varebiler og de store varebiler, idet den momsmæssige behandling heraf er forskellig!

4 4 erhvervs- og selskabsstyrelsens fortolkning af ÅrsregnsKabslovens regler om entreprisekontrakter henrik steffensen, partner Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte den 28. januar 2008 et notat om anvendelse af produktionsmetoden efter årsregnskabsloven. Notatet tager stilling til den regnskabsmæssige behandling af entreprisekontrakter, dvs. leveringen af fysiske aktiver, mens notatet ikke omhandler den regnskabsmæssige behandling af serviceydelser, dvs. mere immaterielle ydelser. Serviceydelser skal således altid indregnes i takt med færdiggørelsesgraden, uanset om serviceydelsen kan siges at være en standardydelse. Denne indregning følger direkte af IAS 18, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har haft bemærkninger til - og som derfor antages fortsat at udfylde Årsregnskabslovens regler. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat konkluderer, at entreprisekontrakter efter Årsregnskabsloven alene kan - og for virksomheder i regnskabsklasse C og D skal - behandles efter produktionsmetoden, når betingelserne herfor i de internationale regnskabsstandarder er opfyldte. Det er ikke uventet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fortolker årsregnskabsloven på samme måde som IAS 11. Det er tilsyneladende kommet bag på nogle revisorer og virksomheder, at IAS 11 har skullet forstås, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu giver udtryk for i sin udtalelse. Kimen hertil er formentlig Erhvervs- og Selskabsstyrelsens præcisering af indholdet i IAS 11, snarere end at Erhvervs- og selskabsstyrelsen fortolker Årsregnskabsloven i overensstemmelse med IAS 11. I Danmark har mange haft den opfattelse, at IAS 11/Årsregnskabslovens produktionskriterium kunne benyttes, hvis der blot på forhånd var indgået en ordre, og de øvrige kriterier i standarden var opfyldt: omsætningen kan måles pålideligt, det er sandsynligt, at betaling vil tilgå virksomheden, transaktionens færdiggørelsesgrad på balancedagen kan måles pålideligt, og omkostningerne, som er afholdt i forbindelse med transaktionen og omkostningerne forbundet med at fuldføre transaktionen, kan måles pålideligt. Af IAS 11 fremgår imidlertid, at en entreprisekontrakt anses som individuelt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn til deres design, teknologi og funktion eller deres endelige formål eller anvendelse. Udtrykket individuelt forhandlet har skullet forstås, så der har været lagt vægt på, at selve aktivet skal være specielt frem for massefremstillet. Lægges denne fortolkning ind i Årsregnskabslovens kontekst, betyder det, at en del producenter af typehuse og andre producenter af standardaktiver ikke kan benytte produktionsmetoden, uanset at kontrakten er forhandlet på forhånd Fondsrådet traf i 2006 to afgørelser, hvor man ikke anså kontrakter for at være entreprisekontrakter, idet aftalerne ikke var individuelt forhandlet med køber. Den ene sag vedrørte en developervirksomhed, hvor der på et tidspunkt i et projektforløb blev indgået en betinget aftale med en investor om at aftage det færdige byggeri inklusive lejere på en given dato. Her var en ubetinget aftale således ikke på plads ved projektets start. Den anden sag vedrørte en virksomhed, der typisk startede udvikling af ejendomsprojekter for egen regning, men på et eller andet tidspunkt i forløbet indgik en bindende salgsaftale med de investorer eller boligejere, der aftog ejendommene, når byggeriet var færdigt. Også her var problemet bl.a., at aftalerne ikke var på plads ved projektets start. I det hele taget må det nøje vurderes, om ejendomsprojekter - og andre aktiver som produceres efter ordre - opfylder kriterierne for at være specielle aktiver for den enkelte - hvad der kun sjældent kan antages at være tilfældet - og for at være ubetinget solgt fra starten, så køber har risikoen. Ved vurderingen af, om en entreprisekontrakt kan anses som et specielt aktiv, kan følgende bl.a. vurderes (alene eksempler!): Er det selve aktivet, der er specielt, eller er der blot tale om en kompliceret installation af et standardaktiv? Benyttes der mange timer på designet af aktivet i forhold til de totale omkostninger ved fremstillingen? Hvor langt tid tager det (antal timer) at forhandle en aftale med en køber, og hvor meget af den tid benyttes på at udarbejde kundespecifikke tegninger, tilpasninger, installationsforslag mv.? Er aktivet anvendeligt af andre i den pågældende form, som leveres til kunderne? Er aktivet helt eller delvist en lagervare hos producenten, eller fremstilles det altid fra bunden? Er teknologien så kompleks, at der under tilpasningen er en reel risiko for, at udstyret ikke virker som forudsat hos kunden? Er medarbejderne afhængige af adgang til ingeniører og designere, når et aktiv fremstilles? IFRIC - som er det organ, der udarbejder de officielle fortolkninger af de internationale regnskabsstandarder - har udarbejdet et udkast til en fortolkning over, hvornår en kontrakt er en entreprisekontrakt. Denne fortolkning udsendes inden for kort tid og vil gøre det klarere, hvornår en kontrakt anses som en entreprisekontrakt efter IAS 11. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning har ikke nogen ikrafttrædelsesdato, hvorfor den gælder fra udsendelsesdatoen. Virksomhederne opfordres derfor til at vurdere, om deres hidtidige regnskabspraksis harmonerer med styrelsens opfattelse. En ændring af metoderne vil normalt skulle behandles efter reglerne om ændring af regnskabspraksis, dvs. med tilpasning af sammenligningstal.

5 5 ejendomsværdiskat af sommerhus og feriebolig i udlandet morten sigetty, cand. jur. Ny praksis for beregning af ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme Ejere af danske sommerhuse skal betale ejendomsværdiskat på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Ved beregningen anvendes den laveste værdi af: 1. den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober i indkomståret 2. den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2001 plus 5% eller 3. den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002 Danskere med sommerhus eller feriebolig i udlandet skal også betale dansk ejendomsværdiskat af den udenlandske ejendom. Udenlandske ejendomme erhvervet efter 1. januar 2001 Ejendomsværdiskatten af udenlandsk ejendom erhvervet efter den 1. januar 2001 er ifølge loven hidtil blevet opkrævet på baggrund af enten handelsværdien den 1. januar i indkomståret eller den faktiske købesum - med andre ord på et væsentligt højere niveau end for tilsvarende danske sommerhuse. Danske og udenlandske ejendomme ligestilles Loven skal ikke længere følges. Forskelsbehandlingen mellem danske og udenlandske ejendomme er nu blevet ændret administrativt af SKAT. Med god grund for SKAT føler sig bundet af dommen fra EF-Domstolen i Theodor Jäger-sagen, hvorefter en medlemsstat ikke må beskatte en i udlandet beliggende ejendom højere end en i hjemlandet beliggende ejendom. Loven er endnu ikke ændret af Folketinget, men SKAT har offentliggjort sin nye praksis i SKAT-meddelelse, SKM Det grundlæggende princip er herefter, at danske og udenlandske ejendomme skal behandles efter ens regler. Reglerne for danske ejendomme skal således også anvendes på udenlandske ejendomme ved den danske beskatning. Da dette princip i virkeligheden har været gældende siden indførelsen af de skærpede regler for udenlandske ejendomme, har SKAT samtidig tilkendegivet, at tidligere års indkomstansættelser kan søges genoptaget fra 1998 og efterfølgende år. Der skal ansøges om genoptagelse efter disse regler inden den 25. december i år. Fastlæggelse af værdien For udenlandske ejendomme eksisterer der af gode grunde ikke en offentlig dansk ejendomsvurdering for 2001 eller En tilsvarende værdi må derfor fastlægges på anden vis. Værdien fastlægges efter nedennævnte principper, dvs. enten efter en eventuel udenlandsk offentlig vurdering eller med udgangspunkt i den faktiske anskaffelsespris, der tilbagereguleres efter et prisindeks: 1. Beliggenhedslandets offentlige vurdering (hvis det godkendes af SKAT) 2. Beliggenhedslandets nationale indeks for udviklingen i ejendomspriser (hvis det godkendes af SKAT) 3. OECD s indeks for udviklingen i ejendomspriserne i beliggenhedslandet (hvis det godkendes af skat) 4. Prisindekset for sommerhuse i Danmark. Så vidt muligt skal metode 1 anvendes før metode 2 osv. Når værdien for 2001 eller 2002 er fastlagt efter en af disse metoder, nedsættes den med afstandsprocenten, der udgør 15% for 2001 og 18% for (Afstandsprocenten er den konstaterede gennemsnitlige forskel mellem de offentlige danske ejendomsvurderinger og de faktiske handelspriser). Eksempel med anvendelse af det danske sommerhusprisindeks Sommerbolig i udlandet købt i 2005 for kr. Opgørelse af værdi i 2001: Handelsværdien i 2005, der er kr., divideres med indekstallet for 2005 (84,9) og ganges med indekstallet for 2001 (49). Dette giver en indeksværdi for 2001 på kr. Indeksværdien skal herefter nedsættes med afstandsprocenten, der er 15 for 2001: 85% af = kr. Herefter tillægges 5% ligesom ved den danske ejendomsvurdering for 2001 = kr. Denne værdi, der skal afrundes til kr., danner herefter grundlag for beregning af ejendomsværdiskatten efter de normale regler (1% af de første kr og 3% af overskydende beløb). Yderligere vejledning om forskellige lande, godkendte indeks, godkendte udenlandske offentlige vurderinger, afstandsprocenter, afrundingsregler mv. kan findes på SKATs hjemmeside (SKM ).

6 6 endnu bedre 25%-sKatteordning advokat Karsten holt og advokat torben mølgaard hededal, norrbom vinding Den særlige 25%-skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere er blevet mere fleksibel. 3. juni vedtog Folketinget ændringer til kildeskattelovens 48E. Vi gennemgår de vigtigste punkter. 3 år med 25% eller 5 år med 33%? Fremover kan udenlandske forskere og nøglemedarbejdere vælge mellem to favorable modeller for beskatning. Den gamle 25%-ordning består - her har medarbejderen en bruttobeskatning på 25% (ekskl. AM-bidrag) i 3 år. Men den model kan nu vælges fra til fordel for en 5-årig periode med en bruttobeskatning på 33% (ekskl. AM-bidrag). Medarbejderen skal vælge mellem modellerne, inden selvangivelsen indleveres det første år men har mulighed for at vælge om inden for de første 3 år. En medarbejder, der allerede er på 25%-ordningen, kan forlænge perioden til 5 år. Differencen mellem 25 og 33% for den forgange periode skal så efterbetales med rentetillæg. Ingen krav om fuld skattepligt Det er ikke længere nødvendigt at være fuldt skattepligtig for at bruge de gunstige ordninger: Begrænset skattepligtige har også lov at være med. Det betyder bl.a., at et job i Danmark kan forenes med et hjem i f.eks. Malmø. Tidligere var kun forskerne undtaget fra kravet om fuld skattepligt. men du skal tjene godt Til gengæld skal en medarbejder (undtagen forskere) fortsat have en vis indtægt for at benytte sig af ordningen. I 2008 indtægtskravet på kr pr. måned (eksklusive AM-bidrag og pensionsbidrag med bortseelsesret). Før de nye ændringer skulle indtægtsgrænsen opfyldes måned for måned. Én enkelt måned med en indtægt under grænsen - og medarbejderen skulle vinke helt farvel til at blive på den favorable skatteordning. Det gjaldt også, selv om en månedsløn var lav for eksempel på grund af løntræk under ferie. Fremover skal en medarbejder blot opfylde indtægtsgrænsen som et gennemsnit per kalenderår. Det er også muligt at tage variable lønandele med i beregningen for eksempel bonus- eller provisionsbeløb. Det afgørende er, at medarbejderen er garanteret en gennemsnitlig løn, der opfylder indtægtskravet. Mere arbejde i udlandet 2/3 af arbejdstiden skal ligge i Danmark og højest 1/3 i udlandet det har indtil nu været kravet for at deltage i ordningen. Men kravet har begrænset muligheden for eksempelvis forretningsrejser. Med de nye ændringer er 1/3-reglen skåret væk. For en person, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, må der dog ikke opstå en situation, hvor beskatningsretten efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst overgår til et andet land. Kun for udenlandsk arbejdskraft Skatteordningen blev oprindeligt lavet for at tilgodese medarbejdere, som rekrutteres i udlandet. Derfor måtte en medarbejder ikke have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 3 år før indtræden i ordningen. Dét krav lempes nu for forskere, som har været begrænset skattepligtige af indtægter ved gæsteundervisning i Danmark i perioder på op til 12 måneder i alt. Hvis forskeren får fast job i Danmark, hindrer gæsteundervisningen altså ikke, at forskeren benytter sig af den fordelagtige skatteordning. Hvis en medarbejder tidligere har været skattepligtig i Danmark, gjaldt der førhen visse betingelser for at deltage i ordningen: medarbejderen måtte ikke være udsendt til udlandet af den virksomhed eller koncern, som nu ansætter medarbejderen til at arbejde i Danmark. Reglen falder ikke helt væk, men modificeres med de nye ændringer. Fremover må en medarbejder ikke have været ansat i den ansættende virksomhed eller koncern i en periode på 3 år før og 1 år efter ophøret af den tidligere skattepligt til Danmark. Dette krav anses for opfyldt, hvis medarbejderen ikke har været ansat i samme koncern inden for de seneste 3 år forud for indtræden i ordningen.

7 7 ændring i procesretten gruppesøgsmål brian nygaard oswald, of counsel advokat, advokatgruppen - Markant ny procesform pr. 1. januar Indledning Den 1. januar 2008 er der indført endnu en markant ændring i den danske retspleje nemlig indførelsen af muligheden for at flere går sammen om et gruppesøgsmål. Hidtil har man godt kunne slå sager sammen, men det nyskabende ved gruppesøgsmålet er bl.a., at der kun er én person/organisation, som fører sagen på alles vegne, nemlig grupperepræsentanten. Hvilke sagstyper kommer gruppesøgsmål til at omfatte Gruppesøgsmål er særligt egnet til sager om små fordringer. Sager på måske få hundrede eller få tusinde kroner, som det ikke økonomisk og praktisk ville kunne betale sig for den enkelte kreditor at køre en retssag for. Eksempler kunne være: Lejeres krav mod udlejere f.eks. ved ulovlig lejeforhøjelse Sager mod telefonselskaber angående forkert afrunding af minuttakster Sager mod firmaer, som opkræver gebyrer, de ikke har ret til. Alle disse krav vil tilsammen kunne udgøre mange millioner kroner og dermed være egnet til et samlet gruppesøgsmål. Nærmere om gruppen Et gruppesøgsmål er, som navnet antyder, en gruppe, der samlet anlægger en retssag. Gruppesøgsmålet føres af en grupperepræsentant, som udpeges af retten. Grupperepræsentanten kan enten være en af gruppemedlemmerne, en forening el.lign., hvis formål bl.a. er at kunne anlægge gruppesøgsmål, eller en offentlig institution som ved lov er bemyndiget til det. Typer af gruppesøgsmål Der er to slags gruppesøgsmål: 1. Tilmeldingsmodellen: Gruppesøgsmål hvor man kun er med, hvis man tilmelder sig. 2. Frameldingsmodellen: Gruppesøgsmål hvor man er med, medmindre man melder fra. Nummer 1: Tilmeldingsmodellen må anses for at være den almindelige model. Potentielle gruppemedlemmer kontaktes enten direkte eller f.eks. via avisannoncer og får en frist til at tilmelde sig. Såfremt man rettidigt tilmelder sig søgsmålet, så er man med ellers ikke. Nummer 2: Frameldingsmodellen må siges at være vidtgående, idet man bliver omfattet af en retssag, hvis man blot forholder sig passiv. Man kan forestille sig, at der sættes annoncer i aviser om, at en stor virksomhed sagsøges af alle, der har handlet med dem inden for de sidste 3 år, medmindre man framelder sig inden en vis frist. Framelder man sig så ikke, er man omfattet af søgsmålet. Praktisk fremgangsmåde Rent praktisk sker anlæggelsen af et gruppesøgsmål ved, at der indleveres en normal stævning, dog tillige med en beskrivelse af gruppen og hvorledes gruppemedlemmerne kan identificeres og underrettes om sagen, samt et forslag til grupperepræsentant, der er villig til at påtage sig hvervet. Retten udpeger så en grupperepræsentant, som handler på gruppens vegne. Gruppesøgsmål skal af retten skønnes at være den bedste måde at behandle sagen på. Retten kan således bestemme, at sagsøgerne i stedet må føre en retssag hver for sig. De enkelte medlemmer i gruppen skal derudover kunne identificeres og skal kunne underrettes på hensigtsmæssig vis. Man skal f.eks. have folks navne og adresser, og f.eks. deres adresse. Retssagen fortsætter herefter med skriftsveksling mv. og ender ud i en dom eller et forlig. Opsummering De nye regler om gruppesøgsmål må forventes at få stor betydning. Gruppesøgsmål kan være en tikkende bombe under både små og store virksomheder, som kan føle sig presset til at indgå dyre forlig, idet tab af sagen i værste fald kan betyde konkurs. Derudover er gruppesøgsmål oplagt stof for medierne, og alle større gruppesøgsmål må forventes at få massiv omtale i aviser, nyheder osv. Allerede nu er flere store gruppesøgsmål under opsejling, f.eks. et gruppesøgsmål mod annoncehajer virksomheder der på aggressiv vis sælger ikke-eksisterende/værdiløse annoncer samt et gruppesøgsmål anlagt af aktionærerne i BankTrelleborg mod Sydbank. Da der er tale om en nyskabelse, kræver det måske lidt tid, inden folk for alvor får øjnene op for mulighederne. Når dette sker, kan betydningen af reglerne næppe overvurderes.

8 8 vi noterer at... af jytte hjorth, skattekonsulent Mindsterenten 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 31/ ,00% Kantinemoms Momsloven er ændret for så vidt angår salg mellem interesseforbundne parter. Det fremgår af lovforslaget, at der er tale om interesseforbundne parter, hvis leverandør og modtager er nært forbundet familiemæssigt, økonomisk eller gennem ansættelsesforhold og lignende. Herved bliver leverancer i virksomhedens kantine også omfattet. Efter de hidtil gældende regler beregnes momsen af det, virksomheden opkræver hos medarbejderen. Når der er fratrukket moms ved købet af varerne, skal der beregnes udtagningsmoms af indkøbseller fremstillingsprisen eller af den almindelige eller kalkulerede salgspris. Reglerne medfører, at momsfradraget ved indkøb bevares, samtidig med at der kan beregnes udtagningsmoms af en kunstig lav prisfastsættelse ved salget. Den nu gennemførte ændring medfører, at i de tilfælde, hvor den faktiske salgspris til medarbejderen ligger under indkøbseller fremstillingsprisen, skal momsen beregnes på grundlag af leverancens normalværdi. Hvis der ikke findes en almindelig salgspris på der fri marked, så sættes normalværdien til indkøbs- eller fremstillingsprisen, dvs. uden normal avance. Eksempel 1. Hvis virksomheden indkøber smørrebrød til f.eks. 20 kr. pr. stk. - heraf moms 4 kr., og medarbejderne får lov at købe til 10 kr. pr. stk., så skal der beregnes salgsmoms på grundlag af indkøbsprisen på 16 kr., dvs. 4 kr. Eksempel 2. Hvis virksomhedens udgift til indkøb af varer og tilberedning udgør 350 kr. før moms pr. måned, skal der beregnes salgsmoms på grundlag heraf, dvs. 87,50 kr. Hvis medarbejderen får lov at købe for 200 kr. pr. måned incl. moms på 40 kr., skal der afregnes salgsmoms på 87,50 kr. Aktuelle datoer 5. september 2008 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien er opsagt Skatteministeren opsagde den 10. juni 2008 de overenskomster, Danmark indgik med henholdsvis Frankrig tilbage i 10. november og Spanien i Opsigelserne Betaling af moms for virksomheder med har virkning fra 1. januar kvartalsvis afregning. Det primære formål med opsigelserne er at sikre, at pensioner, der udbetales 20. november 2008 fra ordninger, der er givet fradrag for Sidste frist for betaling af acontoskat og under dansk beskatning, også bliver frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. Personer, der senest den 28. november beskattet i Danmark ved udbetalingen boede i et af landene, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at få udbetalt pension eller efterløn fra Danmark, vil dog fortsat være fritaget for dansk beskatning heraf, så længe de bliver boende i henholdsvis Frankrig eller Spanien. Fritagelsen gælder begge ægtefæller, når blot den ene var begyndt af få udbetalt pension fra Danmark. Endvidere medfører opsigelsen med Frankrig, at personer, der bor i Danmark, skal betale ejendomsværdiskat af fast ejendom i Frankrig. Endvidere skal der eventuelt betales skat til Danmark ved salg af en ejendom i Frankrig, medmindre ejendommen er fritaget herfor efter den såkaldte parcelhusregel. Også her er indsat en overgangsregel, der medfører, at hvis man allerede den 28. november 2007 ejede en ejendom i Frankrig eller havde indgået en aftale om at erhverve en sådan, så gælder de hidtidige regler, for så vidt angår den konkrete ejendom. Ophævelsen af overenskomsterne medfører ikke nødvendigvis, at en indtægt vil blive beskattet i både Danmark og et af de to lande. Danmark har interne regler til lempelse i de situationer, hvor to lande har beskatningsretten, således at der gives nedslag med den skat, der er betalt i udlandet. Lempelsen gives kun til personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, og har derfor i relation til ovennævnte kun betydning for fast ejendom. Pensioner kan blive udsat for dobbeltbeskatning, hvis de pågældende lande ikke har en lempelsesordning, der svarer til den danske. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 4. august ,00% 3,25% Fra 6. oktober ,25% 3,50% Fra 8. december ,5% 3,75% Fra 9. marts ,75% 4,00% Fra 7. juni ,00% 4,25% Fra 16. maj ,35% Fra 4. juli ,25% 4,60% Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Forlaget Thomson: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Forlaget Thomson A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 25. juli 2008

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014 Skattekontoen - endnu en gang Side 1 Udvidet selvangivelse 2013 Side 2 Udenlandskae ejendomme og sommerhuse Side 2 Afgørelser skat Afgørelser moms Side 2 Side 6 Skattekontoen endnu en gang Da vi har erfaret,

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber - 1 Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har særligt lange frister for at gennemgå og ændre beskatningen af transaktioner

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere