statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 3-2008"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter 4 Ejendomsværdiskat af sommerhus og feriebolig i udlandet 5 Endnu bedre 25%-skatteordning 6 Ændring i procesretten Gruppesøgsmål 7 Vi noterer at... 8

2 2 Kan man outsource sin it? erik s. andersen, senior manager Ja, bestemt kan du det også i mindre og mellemstore virksomheder. Du skal blot gøre dit hjemmearbejde ordentligt, før du giver dig i kast med de mange nye muligheder! Outsourcing opstod som begreb for over 30 år siden, og det dækker over, at interne aktiviteter i en virksomhed overføres til en ekstern leverandør, der herefter udfører de samme aktiviteter som en leverance til virksomheden. Det specielle ved outsourcing er: at der er tale om aktiviteter eller rutiner, der gentages eller består i en løbende ydelse at beslutningskompetencen overføres til leverandøren at der er fastsat målbare krav til leverandørens præstation, ofte beskrevet som servicemål. Outsourcing kan anvendes på efterhånden mange opgaver, som outsourcing af virksomhedens administration, it, lagerhåndtering m.m., men denne artikel omhandler kun outsourcing af IT. Hvorfor bør man overveje outsourcing af IT? Markedet for IT-outsourcing er i kraftig vækst. For i takt med at kommunikationsomkostningerne bl.a. via internet er reduceret kraftigt, vælger flere virksomheder at lade professionelle tage sig af deres IT. Og når markedets behov bliver synligt, stiger antallet af outsourcing- eller hostingpartnere også. Det er de virksomheder, som tilbyder at drive virksomhedernes IT, og som har sikrede faciliteter til at kunne håndtere IT-driften for mange virksomheder på én gang. Hos hosting-partneren tilbyder man den nødvendige maskinkapacitet, ekspertbemanding, kommunikationslinjer, sikkerhedsforanstaltninger osv., så den optimale platform er til stede, inden virksomhederne kan overdrage data og evt. systemer til hosting-partneren. At vælge den optimale hosting-partner beror som alle andre kunde-leverandør-forhold på tillid, og det er ikke altid nemt at gennemskue hosting-partnerens bagland, for man kan ofte ikke se det fysisk. For mange er det at outsource sin IT med systemer, kritiske data mv. næsten som at sælge ud af arvesølvet. Det kan f.eks. være ønsket om bevarelse af forretningshemmeligheder, der psykisk kan blokere for en outsourcing, fordi man jo ikke selv fysisk er herre over sine systemer. De står hos hosting-partneren, hvor der ofte er langt bedre beskyttelse end hos virksomheden selv. Men ofte er det ønsket om at opnå besparelser, der er den hyppigste begrundelse for at outsource sin IT. Og da mange hostingpartnere garanterer en besparelse i forhold til virksomhedens nuværende omkostningsniveau, skal man være opmærksom på, at mange virksomheder har adskillige skjulte IT-omkostninger, der ikke direkte fremgår af ITbudgettet. Det kan være en medarbejder, som udfører andre opgaver ud over IT-opgaver, som føres over andre ikke IT-relaterede konti. Alle disse skjulte omkostninger bør medregnes i det samlede regnestykke. Så på den ene side skal man sikre sig, at alle relevante IT-omkostninger, som virksomheden havde før outsourcingen, er omfattet af kontrakten med hosting-partneren. På den anden side skal der være et reelt grundlag for at kunne sammenligne før-/efter-prisen. Så outsourcing kan faktisk være et velegnet redskab til at etablere en bedre og mere præcis ITomkostningsstyring. Der ligger endvidere en styringsmæssig fordel i, at IT-omkostningerne i højere grad ændres fra at være faste til at være variable, ligesom der i virksomheden kan blive ført en strengere omkostningskontrol over for en ekstern hosting-partner, end tilfældet normalt vil være over for en intern IT-afdeling. Desuden kan det være ønsket om at koncentrere sine kernekompetencer, der er virksomhedens væsentligste begrundelse for at outsource sin IT. Det kan f.eks. være ledelsen, der ikke ønsker at anvende ledelseskræfter på en ITafdeling, fordi det er vanskeligt at fastholde dygtige medarbejdere. Da alle virksomheder i dag har foretaget betydelige investeringer i sin IT-infrastruktur, kan der også være et ønske om at kapitalisere disse investeringer. Som led i nogle af de indgåede kontrakter med hosting-partnere kan virksomhedens aktiver overdrages til hostingpartneren. Disse aktiver kan hvis de er af nyere dato indgå som delvis betaling for outsourcing-ydelsen. Virksomheden opnår dermed en likviditetsmæssig forbedring. I disse tider, hvor der er rift om dygtige IT-medarbejdere, kan det være svært for virksomheder at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. De vil typisk søge til IT-virksomhederne, hvor der eksisterer et fagligt miljø, og hvor udviklingsmulighederne er større. Det medfører at hosting-partnerne kan tiltrække de fornødne kompetencer til den nyeste teknologi. Som et sidste forhold kan nævnes sikkerhed og risiko. Ved at virksomheden selv driver sine IT-systemer, bærer den også den fulde risiko for nedbrud, eksterne angreb, brand, tyveri mv. Ved at outsource sin IT deler virksomheden denne risiko med hosting-partneren iht. nærmere aftaler. Hvad kan outsources? I princippet kan alt inden for IT outsources, men der er dog en række områder for mindre og mellemstore virksomheder, der med fordel kan outsources: Driftsafvikling af servere, firewalls mv. Vedligeholdelse og overvågning Netværksovervågning og styring Katastrofeberedskab og datagendannelse. Oversigten er ikke udtømmende, men omfatter de hyppigst forekommende ydelser.

3 3 Hvordan kommer man videre? Der findes i dag forskellige outsourcingmodeller på markedet, som i større eller mindre omfang kan tilpasses virksomhedens behov, struktur og kompleksitet. Ved at vælge den rigtige model kan virksomheden få præcis de ydelser der er behov for herhjemme, i afdelingen eller i det udenlandske datterselskab. Her vil vi anbefale, at man tager fat i uvildige konsulenter, som har erfaring med at hjælpe virksomhederne på rette vej. Oftest har konsulenterne et bredt markedskendskab, som giver et hurtigt overblik over de hostingpartnere, der kan levere varen til den aftalte tid og pris. Sluttelig kan det konkluderes, at alt ikke bare er rosenrødt omkring outsourcing. Der er også her fordele og ulemper, men i takt med den generelle markedsudvikling på ITområdet bliver serviceudbudet konstant forbedret. Derfor bør flere virksomheder seriøst overveje, om der kan hentes både kvantitative og kvalitative fordele ved en outsourcing af virksomhedens IT. nye enklere regler for små gulpladebiler Kirsten c. nielsen, moms- og afgiftskonsulent SKAT har med virkning fra 15. april 2008 ændret praksis for lovlig anvendelse af gulpladebiler under 3 tons, hvor momsen er fratrukket ved anskaffelsen. Desuden er fremsat et lovforslag, som medfører en mulighed for at købe dagsbeviser for privat benyttelse af varebiler. Lovforslaget forventes at træde i kraft pr. 1. januar Overordnede ændringer på momsområdet Harmonisering af de moms- og skatteretlige regler Specialindrettede gulpladebiler Specialindrettede varebiler må ifølge skattereglerne anvendes til kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen, idet en sådan bil ikke anses egnet til privat kørsel. Det er også tilladt at foretage private ærinder, f.eks. at handle, hente/bringe børn mv., når blot denne kørsel ikke afviger mere end et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede (hjem/arbejde) rute. Større afvigelser fra den erhvervsbetingede rute er kun tilladt, hvis de ikke overstiger bagatelgrænsen på km årligt. 25-dages reglen En gulpladebil kan anvendes til kørsel mellem arbejdsstedet og hjemmet indtil 25 gange årligt, i de tilfælde hvor bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til et kundemøde eller et kursus. Det er et krav, at der føres et kørselsregnskab vedrørende denne kørsel. Dagsbeviser (forventet ikrafttræden 1. januar 2009) Via internettet kan der i op til 10 dage pr. kalenderår købes et dagsbevis á 225 kr., der giver adgang til at køre privat i en gulpladebil. Øvrige lempelser Med virkning fra 15. april 2008 kan gulpladebilerne endvidere anvendes til at afhente eller afsætte en kollega til og fra et arbejdssted, når arbejdsgiveren har beordret dette at køre til spisning eller afhente mad, hvis dette sker inden for arbejdstiden med løn kørsel i vagtordninger. Det er ikke længere et krav, at kørsel i vagtordninger skal ske til uvisse arbejdssteder, men SKAT fastholder den restriktive praksis for, hvornår der er tale om en vagtordning ubegrænset kørsel mellem skiftende arbejdssteder og hovedarbejdsstedet. Uanset det var hensigten at forenkle reglerne, har den ændrede praksis også medført nye udfordringer for virksomhederne. De nye regler gælder således som udgangspunkt kun for varebiler under 3 tons. Håndværksmesteren må derfor sondre mellem anvendelsen af de små varebiler, de små specialindrettede varebiler og de store varebiler, idet den momsmæssige behandling heraf er forskellig!

4 4 erhvervs- og selskabsstyrelsens fortolkning af ÅrsregnsKabslovens regler om entreprisekontrakter henrik steffensen, partner Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte den 28. januar 2008 et notat om anvendelse af produktionsmetoden efter årsregnskabsloven. Notatet tager stilling til den regnskabsmæssige behandling af entreprisekontrakter, dvs. leveringen af fysiske aktiver, mens notatet ikke omhandler den regnskabsmæssige behandling af serviceydelser, dvs. mere immaterielle ydelser. Serviceydelser skal således altid indregnes i takt med færdiggørelsesgraden, uanset om serviceydelsen kan siges at være en standardydelse. Denne indregning følger direkte af IAS 18, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har haft bemærkninger til - og som derfor antages fortsat at udfylde Årsregnskabslovens regler. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat konkluderer, at entreprisekontrakter efter Årsregnskabsloven alene kan - og for virksomheder i regnskabsklasse C og D skal - behandles efter produktionsmetoden, når betingelserne herfor i de internationale regnskabsstandarder er opfyldte. Det er ikke uventet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fortolker årsregnskabsloven på samme måde som IAS 11. Det er tilsyneladende kommet bag på nogle revisorer og virksomheder, at IAS 11 har skullet forstås, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu giver udtryk for i sin udtalelse. Kimen hertil er formentlig Erhvervs- og Selskabsstyrelsens præcisering af indholdet i IAS 11, snarere end at Erhvervs- og selskabsstyrelsen fortolker Årsregnskabsloven i overensstemmelse med IAS 11. I Danmark har mange haft den opfattelse, at IAS 11/Årsregnskabslovens produktionskriterium kunne benyttes, hvis der blot på forhånd var indgået en ordre, og de øvrige kriterier i standarden var opfyldt: omsætningen kan måles pålideligt, det er sandsynligt, at betaling vil tilgå virksomheden, transaktionens færdiggørelsesgrad på balancedagen kan måles pålideligt, og omkostningerne, som er afholdt i forbindelse med transaktionen og omkostningerne forbundet med at fuldføre transaktionen, kan måles pålideligt. Af IAS 11 fremgår imidlertid, at en entreprisekontrakt anses som individuelt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn til deres design, teknologi og funktion eller deres endelige formål eller anvendelse. Udtrykket individuelt forhandlet har skullet forstås, så der har været lagt vægt på, at selve aktivet skal være specielt frem for massefremstillet. Lægges denne fortolkning ind i Årsregnskabslovens kontekst, betyder det, at en del producenter af typehuse og andre producenter af standardaktiver ikke kan benytte produktionsmetoden, uanset at kontrakten er forhandlet på forhånd Fondsrådet traf i 2006 to afgørelser, hvor man ikke anså kontrakter for at være entreprisekontrakter, idet aftalerne ikke var individuelt forhandlet med køber. Den ene sag vedrørte en developervirksomhed, hvor der på et tidspunkt i et projektforløb blev indgået en betinget aftale med en investor om at aftage det færdige byggeri inklusive lejere på en given dato. Her var en ubetinget aftale således ikke på plads ved projektets start. Den anden sag vedrørte en virksomhed, der typisk startede udvikling af ejendomsprojekter for egen regning, men på et eller andet tidspunkt i forløbet indgik en bindende salgsaftale med de investorer eller boligejere, der aftog ejendommene, når byggeriet var færdigt. Også her var problemet bl.a., at aftalerne ikke var på plads ved projektets start. I det hele taget må det nøje vurderes, om ejendomsprojekter - og andre aktiver som produceres efter ordre - opfylder kriterierne for at være specielle aktiver for den enkelte - hvad der kun sjældent kan antages at være tilfældet - og for at være ubetinget solgt fra starten, så køber har risikoen. Ved vurderingen af, om en entreprisekontrakt kan anses som et specielt aktiv, kan følgende bl.a. vurderes (alene eksempler!): Er det selve aktivet, der er specielt, eller er der blot tale om en kompliceret installation af et standardaktiv? Benyttes der mange timer på designet af aktivet i forhold til de totale omkostninger ved fremstillingen? Hvor langt tid tager det (antal timer) at forhandle en aftale med en køber, og hvor meget af den tid benyttes på at udarbejde kundespecifikke tegninger, tilpasninger, installationsforslag mv.? Er aktivet anvendeligt af andre i den pågældende form, som leveres til kunderne? Er aktivet helt eller delvist en lagervare hos producenten, eller fremstilles det altid fra bunden? Er teknologien så kompleks, at der under tilpasningen er en reel risiko for, at udstyret ikke virker som forudsat hos kunden? Er medarbejderne afhængige af adgang til ingeniører og designere, når et aktiv fremstilles? IFRIC - som er det organ, der udarbejder de officielle fortolkninger af de internationale regnskabsstandarder - har udarbejdet et udkast til en fortolkning over, hvornår en kontrakt er en entreprisekontrakt. Denne fortolkning udsendes inden for kort tid og vil gøre det klarere, hvornår en kontrakt anses som en entreprisekontrakt efter IAS 11. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning har ikke nogen ikrafttrædelsesdato, hvorfor den gælder fra udsendelsesdatoen. Virksomhederne opfordres derfor til at vurdere, om deres hidtidige regnskabspraksis harmonerer med styrelsens opfattelse. En ændring af metoderne vil normalt skulle behandles efter reglerne om ændring af regnskabspraksis, dvs. med tilpasning af sammenligningstal.

5 5 ejendomsværdiskat af sommerhus og feriebolig i udlandet morten sigetty, cand. jur. Ny praksis for beregning af ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme Ejere af danske sommerhuse skal betale ejendomsværdiskat på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Ved beregningen anvendes den laveste værdi af: 1. den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober i indkomståret 2. den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2001 plus 5% eller 3. den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002 Danskere med sommerhus eller feriebolig i udlandet skal også betale dansk ejendomsværdiskat af den udenlandske ejendom. Udenlandske ejendomme erhvervet efter 1. januar 2001 Ejendomsværdiskatten af udenlandsk ejendom erhvervet efter den 1. januar 2001 er ifølge loven hidtil blevet opkrævet på baggrund af enten handelsværdien den 1. januar i indkomståret eller den faktiske købesum - med andre ord på et væsentligt højere niveau end for tilsvarende danske sommerhuse. Danske og udenlandske ejendomme ligestilles Loven skal ikke længere følges. Forskelsbehandlingen mellem danske og udenlandske ejendomme er nu blevet ændret administrativt af SKAT. Med god grund for SKAT føler sig bundet af dommen fra EF-Domstolen i Theodor Jäger-sagen, hvorefter en medlemsstat ikke må beskatte en i udlandet beliggende ejendom højere end en i hjemlandet beliggende ejendom. Loven er endnu ikke ændret af Folketinget, men SKAT har offentliggjort sin nye praksis i SKAT-meddelelse, SKM Det grundlæggende princip er herefter, at danske og udenlandske ejendomme skal behandles efter ens regler. Reglerne for danske ejendomme skal således også anvendes på udenlandske ejendomme ved den danske beskatning. Da dette princip i virkeligheden har været gældende siden indførelsen af de skærpede regler for udenlandske ejendomme, har SKAT samtidig tilkendegivet, at tidligere års indkomstansættelser kan søges genoptaget fra 1998 og efterfølgende år. Der skal ansøges om genoptagelse efter disse regler inden den 25. december i år. Fastlæggelse af værdien For udenlandske ejendomme eksisterer der af gode grunde ikke en offentlig dansk ejendomsvurdering for 2001 eller En tilsvarende værdi må derfor fastlægges på anden vis. Værdien fastlægges efter nedennævnte principper, dvs. enten efter en eventuel udenlandsk offentlig vurdering eller med udgangspunkt i den faktiske anskaffelsespris, der tilbagereguleres efter et prisindeks: 1. Beliggenhedslandets offentlige vurdering (hvis det godkendes af SKAT) 2. Beliggenhedslandets nationale indeks for udviklingen i ejendomspriser (hvis det godkendes af SKAT) 3. OECD s indeks for udviklingen i ejendomspriserne i beliggenhedslandet (hvis det godkendes af skat) 4. Prisindekset for sommerhuse i Danmark. Så vidt muligt skal metode 1 anvendes før metode 2 osv. Når værdien for 2001 eller 2002 er fastlagt efter en af disse metoder, nedsættes den med afstandsprocenten, der udgør 15% for 2001 og 18% for (Afstandsprocenten er den konstaterede gennemsnitlige forskel mellem de offentlige danske ejendomsvurderinger og de faktiske handelspriser). Eksempel med anvendelse af det danske sommerhusprisindeks Sommerbolig i udlandet købt i 2005 for kr. Opgørelse af værdi i 2001: Handelsværdien i 2005, der er kr., divideres med indekstallet for 2005 (84,9) og ganges med indekstallet for 2001 (49). Dette giver en indeksværdi for 2001 på kr. Indeksværdien skal herefter nedsættes med afstandsprocenten, der er 15 for 2001: 85% af = kr. Herefter tillægges 5% ligesom ved den danske ejendomsvurdering for 2001 = kr. Denne værdi, der skal afrundes til kr., danner herefter grundlag for beregning af ejendomsværdiskatten efter de normale regler (1% af de første kr og 3% af overskydende beløb). Yderligere vejledning om forskellige lande, godkendte indeks, godkendte udenlandske offentlige vurderinger, afstandsprocenter, afrundingsregler mv. kan findes på SKATs hjemmeside (SKM ).

6 6 endnu bedre 25%-sKatteordning advokat Karsten holt og advokat torben mølgaard hededal, norrbom vinding Den særlige 25%-skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere er blevet mere fleksibel. 3. juni vedtog Folketinget ændringer til kildeskattelovens 48E. Vi gennemgår de vigtigste punkter. 3 år med 25% eller 5 år med 33%? Fremover kan udenlandske forskere og nøglemedarbejdere vælge mellem to favorable modeller for beskatning. Den gamle 25%-ordning består - her har medarbejderen en bruttobeskatning på 25% (ekskl. AM-bidrag) i 3 år. Men den model kan nu vælges fra til fordel for en 5-årig periode med en bruttobeskatning på 33% (ekskl. AM-bidrag). Medarbejderen skal vælge mellem modellerne, inden selvangivelsen indleveres det første år men har mulighed for at vælge om inden for de første 3 år. En medarbejder, der allerede er på 25%-ordningen, kan forlænge perioden til 5 år. Differencen mellem 25 og 33% for den forgange periode skal så efterbetales med rentetillæg. Ingen krav om fuld skattepligt Det er ikke længere nødvendigt at være fuldt skattepligtig for at bruge de gunstige ordninger: Begrænset skattepligtige har også lov at være med. Det betyder bl.a., at et job i Danmark kan forenes med et hjem i f.eks. Malmø. Tidligere var kun forskerne undtaget fra kravet om fuld skattepligt. men du skal tjene godt Til gengæld skal en medarbejder (undtagen forskere) fortsat have en vis indtægt for at benytte sig af ordningen. I 2008 indtægtskravet på kr pr. måned (eksklusive AM-bidrag og pensionsbidrag med bortseelsesret). Før de nye ændringer skulle indtægtsgrænsen opfyldes måned for måned. Én enkelt måned med en indtægt under grænsen - og medarbejderen skulle vinke helt farvel til at blive på den favorable skatteordning. Det gjaldt også, selv om en månedsløn var lav for eksempel på grund af løntræk under ferie. Fremover skal en medarbejder blot opfylde indtægtsgrænsen som et gennemsnit per kalenderår. Det er også muligt at tage variable lønandele med i beregningen for eksempel bonus- eller provisionsbeløb. Det afgørende er, at medarbejderen er garanteret en gennemsnitlig løn, der opfylder indtægtskravet. Mere arbejde i udlandet 2/3 af arbejdstiden skal ligge i Danmark og højest 1/3 i udlandet det har indtil nu været kravet for at deltage i ordningen. Men kravet har begrænset muligheden for eksempelvis forretningsrejser. Med de nye ændringer er 1/3-reglen skåret væk. For en person, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, må der dog ikke opstå en situation, hvor beskatningsretten efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst overgår til et andet land. Kun for udenlandsk arbejdskraft Skatteordningen blev oprindeligt lavet for at tilgodese medarbejdere, som rekrutteres i udlandet. Derfor måtte en medarbejder ikke have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 3 år før indtræden i ordningen. Dét krav lempes nu for forskere, som har været begrænset skattepligtige af indtægter ved gæsteundervisning i Danmark i perioder på op til 12 måneder i alt. Hvis forskeren får fast job i Danmark, hindrer gæsteundervisningen altså ikke, at forskeren benytter sig af den fordelagtige skatteordning. Hvis en medarbejder tidligere har været skattepligtig i Danmark, gjaldt der førhen visse betingelser for at deltage i ordningen: medarbejderen måtte ikke være udsendt til udlandet af den virksomhed eller koncern, som nu ansætter medarbejderen til at arbejde i Danmark. Reglen falder ikke helt væk, men modificeres med de nye ændringer. Fremover må en medarbejder ikke have været ansat i den ansættende virksomhed eller koncern i en periode på 3 år før og 1 år efter ophøret af den tidligere skattepligt til Danmark. Dette krav anses for opfyldt, hvis medarbejderen ikke har været ansat i samme koncern inden for de seneste 3 år forud for indtræden i ordningen.

7 7 ændring i procesretten gruppesøgsmål brian nygaard oswald, of counsel advokat, advokatgruppen - Markant ny procesform pr. 1. januar Indledning Den 1. januar 2008 er der indført endnu en markant ændring i den danske retspleje nemlig indførelsen af muligheden for at flere går sammen om et gruppesøgsmål. Hidtil har man godt kunne slå sager sammen, men det nyskabende ved gruppesøgsmålet er bl.a., at der kun er én person/organisation, som fører sagen på alles vegne, nemlig grupperepræsentanten. Hvilke sagstyper kommer gruppesøgsmål til at omfatte Gruppesøgsmål er særligt egnet til sager om små fordringer. Sager på måske få hundrede eller få tusinde kroner, som det ikke økonomisk og praktisk ville kunne betale sig for den enkelte kreditor at køre en retssag for. Eksempler kunne være: Lejeres krav mod udlejere f.eks. ved ulovlig lejeforhøjelse Sager mod telefonselskaber angående forkert afrunding af minuttakster Sager mod firmaer, som opkræver gebyrer, de ikke har ret til. Alle disse krav vil tilsammen kunne udgøre mange millioner kroner og dermed være egnet til et samlet gruppesøgsmål. Nærmere om gruppen Et gruppesøgsmål er, som navnet antyder, en gruppe, der samlet anlægger en retssag. Gruppesøgsmålet føres af en grupperepræsentant, som udpeges af retten. Grupperepræsentanten kan enten være en af gruppemedlemmerne, en forening el.lign., hvis formål bl.a. er at kunne anlægge gruppesøgsmål, eller en offentlig institution som ved lov er bemyndiget til det. Typer af gruppesøgsmål Der er to slags gruppesøgsmål: 1. Tilmeldingsmodellen: Gruppesøgsmål hvor man kun er med, hvis man tilmelder sig. 2. Frameldingsmodellen: Gruppesøgsmål hvor man er med, medmindre man melder fra. Nummer 1: Tilmeldingsmodellen må anses for at være den almindelige model. Potentielle gruppemedlemmer kontaktes enten direkte eller f.eks. via avisannoncer og får en frist til at tilmelde sig. Såfremt man rettidigt tilmelder sig søgsmålet, så er man med ellers ikke. Nummer 2: Frameldingsmodellen må siges at være vidtgående, idet man bliver omfattet af en retssag, hvis man blot forholder sig passiv. Man kan forestille sig, at der sættes annoncer i aviser om, at en stor virksomhed sagsøges af alle, der har handlet med dem inden for de sidste 3 år, medmindre man framelder sig inden en vis frist. Framelder man sig så ikke, er man omfattet af søgsmålet. Praktisk fremgangsmåde Rent praktisk sker anlæggelsen af et gruppesøgsmål ved, at der indleveres en normal stævning, dog tillige med en beskrivelse af gruppen og hvorledes gruppemedlemmerne kan identificeres og underrettes om sagen, samt et forslag til grupperepræsentant, der er villig til at påtage sig hvervet. Retten udpeger så en grupperepræsentant, som handler på gruppens vegne. Gruppesøgsmål skal af retten skønnes at være den bedste måde at behandle sagen på. Retten kan således bestemme, at sagsøgerne i stedet må føre en retssag hver for sig. De enkelte medlemmer i gruppen skal derudover kunne identificeres og skal kunne underrettes på hensigtsmæssig vis. Man skal f.eks. have folks navne og adresser, og f.eks. deres adresse. Retssagen fortsætter herefter med skriftsveksling mv. og ender ud i en dom eller et forlig. Opsummering De nye regler om gruppesøgsmål må forventes at få stor betydning. Gruppesøgsmål kan være en tikkende bombe under både små og store virksomheder, som kan føle sig presset til at indgå dyre forlig, idet tab af sagen i værste fald kan betyde konkurs. Derudover er gruppesøgsmål oplagt stof for medierne, og alle større gruppesøgsmål må forventes at få massiv omtale i aviser, nyheder osv. Allerede nu er flere store gruppesøgsmål under opsejling, f.eks. et gruppesøgsmål mod annoncehajer virksomheder der på aggressiv vis sælger ikke-eksisterende/værdiløse annoncer samt et gruppesøgsmål anlagt af aktionærerne i BankTrelleborg mod Sydbank. Da der er tale om en nyskabelse, kræver det måske lidt tid, inden folk for alvor får øjnene op for mulighederne. Når dette sker, kan betydningen af reglerne næppe overvurderes.

8 8 vi noterer at... af jytte hjorth, skattekonsulent Mindsterenten 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 31/ ,00% Kantinemoms Momsloven er ændret for så vidt angår salg mellem interesseforbundne parter. Det fremgår af lovforslaget, at der er tale om interesseforbundne parter, hvis leverandør og modtager er nært forbundet familiemæssigt, økonomisk eller gennem ansættelsesforhold og lignende. Herved bliver leverancer i virksomhedens kantine også omfattet. Efter de hidtil gældende regler beregnes momsen af det, virksomheden opkræver hos medarbejderen. Når der er fratrukket moms ved købet af varerne, skal der beregnes udtagningsmoms af indkøbseller fremstillingsprisen eller af den almindelige eller kalkulerede salgspris. Reglerne medfører, at momsfradraget ved indkøb bevares, samtidig med at der kan beregnes udtagningsmoms af en kunstig lav prisfastsættelse ved salget. Den nu gennemførte ændring medfører, at i de tilfælde, hvor den faktiske salgspris til medarbejderen ligger under indkøbseller fremstillingsprisen, skal momsen beregnes på grundlag af leverancens normalværdi. Hvis der ikke findes en almindelig salgspris på der fri marked, så sættes normalværdien til indkøbs- eller fremstillingsprisen, dvs. uden normal avance. Eksempel 1. Hvis virksomheden indkøber smørrebrød til f.eks. 20 kr. pr. stk. - heraf moms 4 kr., og medarbejderne får lov at købe til 10 kr. pr. stk., så skal der beregnes salgsmoms på grundlag af indkøbsprisen på 16 kr., dvs. 4 kr. Eksempel 2. Hvis virksomhedens udgift til indkøb af varer og tilberedning udgør 350 kr. før moms pr. måned, skal der beregnes salgsmoms på grundlag heraf, dvs. 87,50 kr. Hvis medarbejderen får lov at købe for 200 kr. pr. måned incl. moms på 40 kr., skal der afregnes salgsmoms på 87,50 kr. Aktuelle datoer 5. september 2008 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien er opsagt Skatteministeren opsagde den 10. juni 2008 de overenskomster, Danmark indgik med henholdsvis Frankrig tilbage i 10. november og Spanien i Opsigelserne Betaling af moms for virksomheder med har virkning fra 1. januar kvartalsvis afregning. Det primære formål med opsigelserne er at sikre, at pensioner, der udbetales 20. november 2008 fra ordninger, der er givet fradrag for Sidste frist for betaling af acontoskat og under dansk beskatning, også bliver frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. Personer, der senest den 28. november beskattet i Danmark ved udbetalingen boede i et af landene, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at få udbetalt pension eller efterløn fra Danmark, vil dog fortsat være fritaget for dansk beskatning heraf, så længe de bliver boende i henholdsvis Frankrig eller Spanien. Fritagelsen gælder begge ægtefæller, når blot den ene var begyndt af få udbetalt pension fra Danmark. Endvidere medfører opsigelsen med Frankrig, at personer, der bor i Danmark, skal betale ejendomsværdiskat af fast ejendom i Frankrig. Endvidere skal der eventuelt betales skat til Danmark ved salg af en ejendom i Frankrig, medmindre ejendommen er fritaget herfor efter den såkaldte parcelhusregel. Også her er indsat en overgangsregel, der medfører, at hvis man allerede den 28. november 2007 ejede en ejendom i Frankrig eller havde indgået en aftale om at erhverve en sådan, så gælder de hidtidige regler, for så vidt angår den konkrete ejendom. Ophævelsen af overenskomsterne medfører ikke nødvendigvis, at en indtægt vil blive beskattet i både Danmark og et af de to lande. Danmark har interne regler til lempelse i de situationer, hvor to lande har beskatningsretten, således at der gives nedslag med den skat, der er betalt i udlandet. Lempelsen gives kun til personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, og har derfor i relation til ovennævnte kun betydning for fast ejendom. Pensioner kan blive udsat for dobbeltbeskatning, hvis de pågældende lande ikke har en lempelsesordning, der svarer til den danske. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 4. august ,00% 3,25% Fra 6. oktober ,25% 3,50% Fra 8. december ,5% 3,75% Fra 9. marts ,75% 4,00% Fra 7. juni ,00% 4,25% Fra 16. maj ,35% Fra 4. juli ,25% 4,60% Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Forlaget Thomson: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Forlaget Thomson A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 25. juli 2008

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere