Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer"

Transkript

1 CSA II Biotin-free Tyramide Signal Amplification System Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer Licens til begrænset brug Dette system indeholder teknologi, der er udviklet og licenseret af PERKIN ELMER/NEN LIFE SCIENCE PRODUCTS, INC. (U.S. Patent No. 5,196,306). Produktet forhandles og sælges til slutbrugeren i henhold til en licens fra PERKIN ELMER/NEN LIFE SCIENCE PRODUCTS, INC. til anvendelse af slutbrugeren udelukkende ved manuel eller automatisk behandling på Dako-udstyr af objektglas eller andet hjælpemateriale (udover mikroanalyser og biochips), der indeholder celle- eller vævspræparater, til undersøgelse under mikroskop (herunder automatiske billed- og analysesystemer) med det formål at detektere målnukleinsyrer eller -proteiner. Købet omfatter ikke og medfører ikke retten til at videresælge eller overføre produktet enten som et selvstændigt produkt eller som en del af et andet produkt. Enhver anden brug af produktet udover den licenserede er strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra PERKIN ELMER/NEN LIFE SCIENCE PRODUCTS, INC. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for CSA II (kode K1497). CSA II er et biotinfrit tyramid signalforstærkningssystem til immunhistokemi. Systemet er beregnet til anvendelse sammen med primære antistoffer fra mus (som brugeren leverer) ved kvalitativ, lysmikroskopisk identificering af antigener i normale og patologiske formalinfikserede, paraffinindstøbte vævsprøver. Systemet kan anvendes i manuelle procedurer og/eller med Dako-udstyr. Se den "Generelle vejledning i immunhistokemisk farvning" for IHC-procedurer vedr. (1) Princip for proceduren (2) Nødvendige materialer, der ikke medfølger (3) Opbevaring (4) Klargøring af præparater (5) Farvningsprocedure (6) Kvalitetskontrol (7) Fejlfinding (8) Fortolkning af farvning (9) Generelle begrænsninger. Resumé og forklaring Principper for proceduren CSA II System er en yderst følsom immunhistokemisk (IHC) farvningsprocedure, der omfatter en signalforstærkningsmetode baseret på den peroxidasekatalyserede aflejring af en fluoresceinmærket fenolforbindelse, efterfulgt af endnu en reaktion med peroxidasekonjugeret anti-fluorescens. 1-5 I proceduren detekteres et primært museantistof først med et peroxidasekonjugeret, sekundært antistof. Næste trin anvender den bundne peroxidase til katalysering af oxideringen af fluoresceinkonjugeret fenol (fluorescyltyramid), som derefter udfældes på præparatet. Proceduren fortsættes med detektering af den bundne fluorescein ved hjælp af peroxidasekonjugeret anti-fluorescein. Farvningen afsluttes med anvendelse af diaminobenzidin/hydrogenperoxid som kromogen/substrat og kan iagttages med et lysmikroskop. Sammenlignet med immunhistokemiske standardmetoder, såsom mærket streptavidinbiotin (LSAB) eller avidin-biotin komplekser (ABC), er det rapporteret, at tyramidforstærkningsmetoder er mange gange mere følsomme. 3,4 CSA II System er en forenklet version af det yderst følsomme Catalyzed Signal Amplification System (kode K1500), som anvender biotinyl-tyramid. Det yderst følsomme CSA II System giver mulighed for detektering af meget små mængder af målproteinet samt anvendelse af antistoffer med lav affinitet. Dette reagenssystem anvender fluorescyl-tyramid i stedet for biotinyl-tyramid og indeholder ikke avidin/biotinreagenser, hvorved den potentielle baggrundsfarvning på grund af reaktivitet med endogen biotin elimineres. 6,7 Først inkuberes præparaterne med peroxidaseblokker i fem minutter for at standse endogen peroxidaseaktivitet. Derefter inkuberes præparaterne i fem minutter med en proteinblokker for at undertrykke uspecifik binding af efterfølgende reagenser, efterfulgt af en 15 minutters inkubation med et korrekt karakteriseret og fortyndet primært museantistof eller negativ kontrolreagens (leveres af brugeren). Dette efterfølges af sekventielle inkubationer på 15 minutter med anti-mus-immunoglobuliner-hrp, fluorescyltyramidhydrogenperoxid (amplifikationsreagens) og anti-fluorescein-hrp. Farvningen afsluttes med inkubation i fem minutter med 3,3 -diaminobenzidintetrahydrochlorid (DAB)/hydrogenperoxid, hvilket resulterer i et brunt præcipitat på antigenstedet. ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 1/10

2 Leveret reagens Kode K1497 Nedenstående materialer medfølger i sættet: Mængde 1x15 ml Beskrivelse Peroxidaseblokker 3% hydrogenperoxid i vand. 1x15 ml Proteinblokker Serumfrit protein i buffer med 0,015 mol/l natriumazid. 1x15 ml Anti-mus-immunoglobuliner-HRP Anti-mus-immunoglobuliner konjugeret til peberrodsperoxidase i buffer, indeholdende stabiliserende protein og et antimikrobielt stof. 1x15 ml Amplifikationsreagens Fluorescyltyramid og hydrogenperoxid i buffer, indeholdende stabiliserende protein og et antimikrobielt stof. 1x15 ml Anti-fluorescein-HRP Anti-fluorescein antistof konjugeret til peberrodsperoxidase i buffer, indeholdende stabiliserende protein og et antimikrobielt stof. 1x18 ml Bufferet substrat Buffer, indeholdende hydrogenperoxid og et konserveringsmiddel. 1x1 ml Flydende DAB-kromogen 3,3'-diaminobenzidinkromogenopløsning. Nødvendige materialer, der ikke medfølger Antistoffortynder, som f.eks. Antibody Diluent with Background Reducing Components (kode S3022) Kontrolpræparater, positive og negative Kontrastfarve, som f.eks. Lillie s Modified Mayer s Hematoxylin (kode S3301 til brug på Dako Autostainer eller kode S3302 til Manual Staining) Lysmikroskop Monteringsmedier, såsom Glycergel Mounting Medium (kode C0563), Faramount Aqueous Mounting Medium, Ready-to-use (kode S3025), eller et ikke-vandigt permanent monteringsmedium, såsom Permanent Mounting Media (kode S3026) Primære museantistoffer og negative kontrolreagenser Vaskebuffer, såsom TBST (Tris Buffered Saline With Tween), 10x Concentrate (kode S3306) Automatisk farvning Dako Autostainer (kode S3400) eller Autostainer Plus (kode S3800). Se brugsanvisningen til Dako Autostainer vedrørende nødvendige komponenter. Nødvendige valgfri materialer, der ikke medfølger Se specifikationsarket til det primære antistof Target retrieval-opløsning, modificeret citratbuffer (ph 6,1), såsom Target Retrieval Solution, Ready-to-use (kode S1700) eller 10x Concentrate (kode S1699) Vandbad (der kan holde en temperatur på C), dampkoger, trykkoger eller autoklave til udførelse af target retrieval ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 2/10

3 Forholdsregler Produktspecifikt 1. Må kun anvendes af uddannet personale. 2. Produktet indeholder natriumazid (NaN 3), et kemikalie, der er yderst giftigt i ren form. Selvom koncentrationen i produktet ikke er klassificeret som farlig, kan NaN 3 reagere med bly og kobber og danne meget eksplosive ophobninger af metalazider. Ved bortskaffelse skal der skylles med store mængder vand for at forhindre azidophobninger i rørene. 8,24 3. Minimer mikrobiel kontaminering af reagenser, da der i modsat fald kan forekomme en øget non-specifik farvning. 4. Som med alle produkter afledt ud fra biologiske kilder bør der iagttages korrekte håndteringsprocedurer. 5. Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr for at undgå kontakt med øjne og hud. 6. Ubrugt opløsning skal bortskaffes i henhold til lokal og national lovgivning. 7. Sikkerhedsdatablade til professionelle brugere kan rekvireres. Generelt 1. Anvend ikke reagenser efter udløbsdatoen. 2. Udskift ikke reagenserne med reagenser fra sæt fra andre producenter. 3. Undlad at opbevare systemkomponenter eller udføre farvning i kraftig belysning, f.eks. direkte sollys. Bemærk: Objektglassene skal beskyttes mod lys under inkubationstrinnet med amplifikationsreagens. Advarsel Amplification Reagent: 10-30% Glycerol H320 Forårsager øjenirritation. P280 Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse. P264 Vask hænder grundigt efter brug. P305 + P351 + VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern P338 eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevaring Fare DAB Chromogen: 1-5% biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraammonium tetrachloride H350 Kan fremkalde kræft. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet og beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regler. Reagenser fra CSA II System skal opbevares ved 2 8 C. Må ikke nedfryses. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er trykt på reagensglassene og etiketten på sættet. Der er ingen synlige tegn på, at produktet kan være ustabilt. Derfor skal der inkluderes positive og negative kontroller samtidigt med patientpræparater. Hvis der observeres en uventet farvning, som ikke kan forklares med forskelle i laboratorieprocedurer, og der er mistanke om et defekt sæt, kontaktes Dakos tekniske support. Forberedelse af reagenser Vaskebuffer Undersøgelser har vist, at 0,05 mol/l Tris-HCl, ph 7,6, indeholdende 0,3 mol/l NaCl og 0,1% Tween 20, uden natriumazid, i høj grad bidrager til at minimere baggrundsfarvning med dette system. TBST 10x (kode S3306) anbefales som vaskebuffer. Vaskebuffere, der indeholder natriumazid, deaktiverer peberrodsperoxidase og medfører negativ farvning. Ubrugt buffer skal opbevares ved 2 8 C. Kassér bufferen, hvis den er uklar. Automatisk farvning Automation Buffer, 10x (kode S3006) kan anvendes til de generelle vaskebufferskylninger på Dako Autostainer til den automatiske CSA II protokol, men der bør anvendes en 5 10 minutters ekstra vask med TBST (kode S3306) efter hydrogenperoxiden, det primære antistof og antimus-hrp-reagenserne. Destilleret eller deioniseret vand kan anvendes til skylning efter trinnene med substratkromogen og kontrastfarve. Manuel farvning Vævssnittene skal vaskes i op til tre friske bade med TBST (kode S3306) i 3 5 minutter mellem hvert trin af CSA II-protokollen. Klargøring af DAB-substratkromogen En ml substratkromogen rækker til maks. ti vævssnit. TRIN 1 TRIN 2 Afhængigt af hvor mange objektglas, der skal farves, overføres en tilstrækkelig mængde 1 ml alikvoter buffer fra flasken med bufferet substrat til et prøverør. For hver 1 ml bufferet substrat tilsættes 1 dråbe (20 µl) fra flasken med flydende DAB-kromogen. Blandes øjeblikkeligt. ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 3/10

4 Den klargjorte substratkromogen er stabil i ca. fem dage, hvis den opbevares ved 2 8 C. Reagenset ska l blandes grundigt inden brug. En eventuel udfældning, der dannes i reagenset, påvirker ikke farvningskvaliteten. Fortynding af koncentreret primært antistof og negativ kontrol Fortynd det primære antistof med en fortynder, der indeholder stabiliserende protein. Det anbefales kraftigt at anvende antistoffortynder med Background Reducing Components (kode S3022) til minimering af baggrundsfarvning. Et egnet negativt kontrolreagens består af murin immunoglobulin af samme isotype som det primære antistof fortyndet til en immunoglobulinkoncentration, der svarer til det fortyndede primære antistof. Klargøring af præparater Klargøring af paraffinindstøbte præparater Inden IHC-farvningen skal vævene fikseres og behandles. Fiksering forhindrer autolyse og forrådnelse af det udtagne væv, bevarer antigenicitet, forbedrer det refraktive indeks af vævsbestanddelene og øger de cellulære elementers resistens over for vævsbehandling. Vævsbehandling omfatter dehydrering, klaring af dehydreringsmidlerne, infiltrering af indstøbningsmediet, indstøbning og skæring af vævet. De mest almindelige fiksativer til IHC-vævsklargøring er beskrevet i Generel vejledning til immunhistokemisk farvning. Ovenstående er kun ment som en vejledning. De bedste procedurer skal fastlægges og kontrolleres af brugeren. Vævsantigenernes overlevelse til immunologisk farvning kan afhænge af fiksativtype og koncentration, fikseringstiden og størrelsen på det vævspræparat, der skal fikseres Det er vigtigt at opretholde optimale, standardiserede fikseringsbetingelser, når det er muligt, for at opnå en reproducerbar farvning. Når det er muligt, anbefales det at anvende tyndere præparater med kortere fikseringstider. Længerevarende udsættelse for fiksativer kan medføre maskering af antigener og bidrage til en reduceret farvning. Efter fikseringen skal vævspræparaterne dehydreres med kvalitetsbestemt alkohol, renses med xylen eller xylenerstatning og infiltreres med paraffinvoks. Derefter indstøbes vævene i paraffinvoks i forme eller kassetter, hvilket gør det nemmere at udskære vævssnittene. For at minimere denaturering af antigenerne må vævene ikke udsættes for temperaturer over 60 C un der behandlingen. Vævsblokke kan opbevares eller udskæres i vævssnit efter indstøbningen. Korrekt fikserede og paraffinindstøbte væv kan holde sig uendeligt, hvis de opbevares køligt (15 22 C). Montering af vævssnit Vævssnit, der er udskåret af paraffinindstøbte blokke, samles på rene Bank let på objektglassene for at fjerne så meget vand som muligt. Små vanddråber, der bliver siddende på vævet under tørringen, kan have en negativ virkning på vævsfarvningen. Tør dem i en ovn i 1 2 timer ved 60 C eller mindre eller ved stuetemperatur i timer. Det tilrådes at anvende poly-l-lysinbelagte objektglas, ladede objektglas eller Silanized Slides (kode S3003), så vævssnittene hænger bedre fast under IHC-farvningen. Det anbefales kraftigt at anvende silaniserede eller ladede objektglas til farvningsprocedurer, der kræver target retrieval. Automatisk og manuel farvning Bemærkninger til proceduren Brugeren skal læse denne vejledning grundigt igennem og gøre sig fortrolig med sættets indhold inden brug. Alle reagenser skal have stuetemperatur (20 25 C) inden immunfarvningen. Ligeledes er alle inkubationer optimeret med hensyn til effekt ved stuetemperatur. Reagenserne og vejledningen i dette sæt er udviklet med henblik på at opnå en optimal ydelse. Yderligere fortynding af de brugsklare reagenser kan give fejlagtige resultater. Bemærk: Ved automatisk farvning skal det farvede Dako Autostainer-låg være lukket under trinnet med amplifikationsreagens for at opnå optimal farvning. Ved manuel farvning skal objektglassene beskyttes mod lys under inkubationen af amplifikationsreagenset. Vævssnittene må ikke tørre ud under farvningsproceduren. Udtørrede vævssnit kan udvise en uspecifik farvning. Tildæk objektglas, som udsættes for træk. Hvis der anvendes lange inkubationstider, skal objektglassene anbringes i et fugtigt miljø. For at reducere uspecifik baggrundsfarvning anbefales det at skylle vævssnittene med TBST i henhold til anbefalingerne vedr. vaskebuffer i afsnittet Forberedelse af reagenser. Afparaffinering af vævssnit Forud for farvning skal objektglassene med væv afparaffineres for at fjerne indstøbningsmedium og derefter rehydreres. Ufuldstændig fjernelse af paraffinen skal undgås. Rester af indstøbningsmedium vil medføre øget uspecifik farvning. Proteolytisk nedbrydning og target retrieval Man ved, at formaldehyd inducerer konformationelle ændringer i antigenmolekylerne ved at danne intermolekulære tværbindinger. Overdreven formalinfiksering kan maskere antigenstederne og mindske specifik farvning. I standard-ihc-procedurer kan disse steder afsløres ved proteolytisk nedbrydning af vævet inden immunfarvningen. Bemærk: Brug af proteolytisk nedbrydning kan medføre kraftig baggrundsfarvning med CSA II System og ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 4/10

5 frarådes derfor. Target retrieval ved hjælp af varme er det foretrukne alternativ til proteolytisk nedbrydning, hvilket medfører en let øget baggrundsfarvning samtidig med en betydeligt kraftigere specifik farvning med mange primære antistoffer. Det kan fastslås, om target retrieval-behandling af vævene er sikker ved at konsultere specifikationsarket, der følger med det primære antistof. Denne procedure er påkrævet ved visse primære antistoffer. Den anbefalede target retrieval-procedure omfatter nedsænkning af vævssnittene, monteret på objektglas, i en modificeret citratbuffer (ph 6,1), såsom Target Retrieval Solution, Ready-to-use (kode S1700) eller 10x Concentrate (kode S1699). Se indlægssedlen vedr. en komplet vejledning og opvarmning inden IHC-farvning. Skyl grundigt med vaskebufferopløsning, og fortsæt med farvningen. Bemærk: Anvendelse af en target retrieval-opløsning med høj ph-værdi (ph 10) i CSA II System kan medføre øget baggrundsfarvning og frarådes derfor. Automatisk farvning TRIN 1 Vælg automatisk programmering iht. protokolskabelon TRIN 2 Anbring reagenser og buffer i Dako Autostainer-reagensstativet TRIN 3 Sæt objektglassene i Dako Autostainer TRIN 4 Start kørslen TRIN 5 Tag objektglassene ud af Dako Autostainer TRIN 6 Fortsæt med monteringen Bemærk: Kontrastfarvning er omfattet af den anbefalede programmeringsgrid. Kontrastfarvningen kan eventuelt udføres manuelt på laboratoriebordet Manuel farvning TRIN 1 PEROXIDASE-BLOKKER Bank overskydende væske af. Brug en fnugfri klud, og tør forsigtigt rundt om præparatet for at fjerne eventuel overskydende væske og holde reagenset inden for det foreskrevne område. Tilsæt hydrogenperoxid, så præparatet er dækket. Inkuber i 5 (±1) minutter. Skyl forsigtigt med destilleret vand eller vaskebufferopløsning fra en vaskeflaske (undgå, at strålen rammer vævet direkte), og anbring det i et bad med frisk vaskebuffer. TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 PROTEIN-BLOKKER Bank overskydende væske af, og tør objektglasset som ovenfor beskrevet. Tilsæt en tilstrækkelig mængde protein-blokker, så præparatet er dækket. Inkuber i 5 (±1) minutter. Protein-blokkeren skal ikke skylles af. PRIMÆRT ANTISTOF ELLER NEGATIV KONTROLREAGENS Bank overskydende protein-blokker af, og tør objektglasset af som beskrevet ovenfor. Tilsæt tilstrækkeligt brugerklargjort primært antistof eller negativt kontrolreagens, så præparatet er dækket. Inkuber i 15 (±1) minutter, medmindre andet er angivet i specifikationsarket til det primære antistof. Skyl forsigtigt med vaskebufferopløsning fra en vaskeflaske, og anbring det i maks. tre bade med frisk TBST- buffer i 3 5 minutter for hvert bad. ANTI-MUS-IMMUNOGLOBULINER-HRP Tør objektglasset af som oven for beskrevet. Tilsæt tilstrækkeligt med anti-mus-immunoglobuliner-hrp, så præparatet er dækket. Inkuber i 15 (±1) minutter. Skyl objektglasset, som beskrevet i trin 3. Anbring det i maks. tre bade med frisk vaskebuffer i 3 5 minutter for hvert bad. AMPLIFIKATIONSREAGENS Bemærk: Objektglassene skal beskyttes mod lys under dette inkubationstrin for at opnå en optimal farvning. Tør objektglasset af som oven for beskrevet. Tilsæt tilstrækkeligt med amplifikationsreagens, så præparatet er dækket. Inkuber i 15 (±1) minutter beskyttet mod lys.. Skyl objektglasset af som oven for beskrevet. Anbring det i maks. tre bade med frisk vaskebuffer i 3 5 minutter for hvert bad. ANTI-FLUORESCEIN-HRP Tør objektglasset af som oven for beskrevet. Tilsæt tilstrækkeligt med Anti-Fluorescein-HRP, så præparatet er dækket. Inkuber i 15 (±1) minutter. Skyl objektglasset af som oven for beskrevet. Anbring det i maks. tre bade med frisk vaskebuffer i 3 5 minutter for hvert bad. ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 5/10

6 TRIN 7 TRIN 8 FLYDENDE DAB SUBSTRATKROMOGEN Tør objektglasset af som oven for beskrevet. Tilsæt tilstrækkeligt med klargjort flydende DAB-substrat-kromogen, så præparatet er dækket. Inkuber i 5 (±1) minutter. Skyl med destilleret eller deioniseret vand. FORTSÆT MED KONTRASTFARVNING OG MONTERING Dako Autostainer-programmeringsgrid for CSA II Programmeringsgrid en herover er en Dako-protokolskabelon, der indeholder protokolelementer til kørsel af CSA II. Dette eksempel omfatter de anbefalede reagenser og inkubationstider for en optimal CSA II-kørsel på Autostainer (kode S3004) og Autostainer Plus (kode S3800). Indstil en protokolskabelon og et automatisk program sammen med disse anbefalede trin og inkubationstider. Det primære antistof og forbehandlingen er indsat som et eksempel. Anvendelse af target retrieval er antistofspecifik og ikke nødvendigvis påkrævet. Kvalitetskontrol Forskelle i vævsbehandlingen og de tekniske procedurer på brugerens laboratorium kan medføre, at resultaterne varierer betydeligt, hvilket gør det nødvendigt at gennemføre regelmæssige kontroller på laboratoriet. Se reference 16 til 18 vedr. yderligere information om kvalitetskontrol. Positivt kontrolvæv Der skal anvendes kendte positive kontrolvæv til monitorering af de behandlede væv og testreagensernes funktion. Hvis de positive kontrolvæv ikke udviser en positiv farvning, skal resultaterne fra de analyserede præparater betragtes som ugyldige. Negativt kontrolreagens Brug et negativt kontrolreagens i stedet for det primære antistof sammen med et snit af hvert præparat med henblik på at evaluere uspecifik farvning og muliggøre en bedre fortolkning af specifik farvning på antigenstedet. Hvis der anvendes antistofpaneler på flere vævssnit, kan de negativt farvede områder på ét objektglas tjene som en negativ/uspecifik bindingsbaggrundskontrol for andre antistoffer. I den "Generelle vejledning til immunhistokemisk farvning" findes yderligere oplysninger om positive og negative kontroller. Fortolkning af farvningen De positive kontrolpræparater skal først undersøges med henblik på at sikre, at alle reagenser fungerer korrekt. Tilstedeværelse af et brunfarvet slutprodukt på stedet for målantigenet indikerer positiv reaktivitet. Hvis de positive kontrolpræparater ikke udviser en positiv farvning, skal resultaterne fra de analyserede præparater betragtes som ugyldige. De negative kontrolpræparater skal undersøges for at bekræfte, at det primære antistof mærker målantigenet specifikt. Manglende specifik farvning i de negative kontrolpræparater bekræfter det primære antistofs specificitet. Hvis der forekommer uspecifik farvning, vil denne se ud som prikker eller virke diffus. Systemets høje følsomhed skyldes dets høje niveau af signalforstærkning. En eventuel uspecifik baggrundsfarvning forstærkes ligeledes. Derfor anbefales det at anvende negative kontrolreagenser på et snit af hvert kontrol- og analysepræparat som en hjælp ved fortolkningen af farvningen (se Begrænsninger vedr. yderligere oplysninger om uspecifik farvning). Sporadisk svag farvning af bindevæv kan observeres i vævssnit fra for kraftigt formalinfikseret væv. Brug intakte celler til fortolkningen af farvningsresultater. Nekrotiske eller degenererede celler farves ofte uspecifikt. Falsk positive resultater kan optræde på grund af ikke-immunologisk binding af reagenser til vævssnit. ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 6/10

7 Begrænsninger For at opnå en optimal farvningsintensitet skal objektglassene beskyttes mod lys under inkubationstrinnet med amplifikationsreagens (Trin 5). Brug af proteolytisk nedbrydning kan medføre kraftig baggrundsfarvning med CSA II System og frarådes derfor. For at reducere uspecifik baggrundsfarvning anbefales det at skylle vævssnittene med vaskebuffer (se Forberedelse af reagenser) og inkubere dem ved stuetemperatur i maks. tre bade med frisk vaskebuffer i tre til fem minutter for hvert bad mellem hvert reagenstrin i CSA II System-protokollen. Endogen immunoglobulin i humane vævspræparater kan udvise forskellige niveauer af krydsreaktivitet med sekundære anti-immunoglobulinantistoffer. Det sekundære antistof anti-mus-immunoglobulin-hrp, der anvendes i dette system, er absorberet med normalt humant serum for at reducere krydsreaktivitet. Der kan dog stadig detekteres krydsreaktivitet med endogen immunoglobulin i visse præparater på grund af systemets høje følsomhed. Baggrundsfarvning på grund af endogen immunoglobulin genkendes bedst som farvning i den negative kontrol rundt om blod- og lymfekar, i bindevæv og i ekstravaskulære vævsrum. Bestemte typer af epitelceller, især i forbindelse med fordøjelseskanalen, kan ligeledes udvise endogen immunoglobulin. Farvning på grund af endogen immunoglobulin kan øges ved anvendelse af target retrieval-metoder. Derfor er det nødvendigt at anvende egnede negative kontrolreagenser og væv ved fortolkning af en eventuel positiv farvning på steder, hvor der er mistanke om endogen immunoglobulin. Endogen peroxidase- eller pseudoperoxidaseaktivitet kan ses i hæmoproteiner, såsom hæmoglobin, myoglobin, cytokrom og catalase samt i bestemte leukocytter. 19,20 Denne aktivitet kan elimineres ved inkubation af præparater med peroxidaseblokker i fem minutter (Trin 1 i CSA II System-protokollen) inden tilsætning af det primære antistof. Væv, der indeholder hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg), kan udvise uspecifik farvning med peberrodsperoxidase. 21 Automatisk fejlfinding Problem Sandsynlig årsag Forslag til afhjælpning 1. Ingen farvning af 1a. Programmeringsfejl. 1a. Gennemgå tilsætningen af reagenser. Reagenserne anvendes ikke i 2. Svag farvning af 3. For megen baggrundsfarvning af den korrekte rækkefølge. 1b. Reagensflaskerne blev ikke sat ind på de korrekte pladser i reagensstativerne. 1c. Utilstrækkelig reagensmængde i flasken. 1b. Kontrollér reagenskortet for at verificere korrekt placering af reagensflaskerne. 1c. Kontrollér, at der er tilstrækkeligt med reagens i flaskerne, inden kørslen startes. Se de påkrævede mængder i reagenskortet. 1d. Natriumazid i bufferbadet. 1d. Brug frisk buffer uden azid. 2a. Objektglassene er ikke 2a. Gennemgå de anbefalede inkuberet længe nok med inkubationstider. antistoffer eller substrat. 2b. Det antigen, der undersøges, kræver target retrieval. 2c. Præparaterne var udsat for lys under inkubationen med amplifikationsreagens. 2b. Udfør target retrieval. 2c. Beskyt præparaterne mod lys under inkubationen med amplifikationsreagens. 2d. For lav antistofkoncentration. 2d. Titrer antistoffet igen. 3a. Præparaterne indeholder høje niveauer af endogen immunoglobulin. forskelle. 3b. Præparaterne indeholder en høj endogen peroxidaseaktivitet. 3a. Sammenlign prøvevævet med det negative kontrolvæv for at afsløre 3b. Brug en længere inkubationstid med hydrogenperoxid (Trin 1). 3c. Paraffinen er ikke helt fjernet. 3c. Anvend friske xylen- eller toluenbade. Hvis flere objektglas farves samtidigt, skal det andet xylenbad indeholde frisk xylen. 3d. Objektglassene er ikke skyllet korrekt. 3d. Sørg for, at Dako Autostainer er korrekt primet inden kørslen. Kontrollér, at der er tilstrækkeligt med buffer til hele kørslen. Inkluder ekstra vaske med TBST (kode S3306) som angivet. ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 7/10

8 4. Vævet løsner sig fra objektglasset. 3e. Snittene er tørret ud under farvningen. 3f. Objektglassene er tørret ud under indføringen i Dako Autostainer. 3g. Uspecifik reagensbinding til vævssnittet. 3h. Uspecifik binding af det primære antistof til præparatet. 3i. Target retrieval-opløsning med høj ph-værdi anvendt til varmeretrieval inden farvning. 3j. Proteolytisk nedbrydning anvendt inden farvning. 4a. Der er brugt forkerte 3e. Kontrollér, at der tilsættes den korrekte mængde reagens til objektglassene. Sørg for, at Dako Autostainer kører med låget lukket, og at den ikke udsættes for overdreven varme eller træk. 3f. Sørg for, at objektglassene holdes våde med buffer under indføringen, og inden kørslen igangsættes. 3g. Brug en længere inkubationstid med protein-blokker (Trin 2). 3h. Fortynd det primære antistof i fortynder, der indeholder transportprotein. Antistoffortynder med Background Reducing Components (kode S3022) anbefales. 3i. Brug en modificeret citratbuffer (ph 6,1) til target retrieval. 3j. Undlad at anvende proteolytisk nedbrydning med dette farvningssystem. 4a. Brug ladede (SuperFrost Plus) eller silaniserede objektglas, såsom Dakos Silanized Slides (kode S3003). Manuel fejlfinding Problem Sandsynlig årsag Forslag til afhjælpning 1. Ingen farvning af 1a. Reagenserne anvendes ikke i 1a. Gennemgå tilsætningen af reagenser. den korrekte rækkefølge. 1b. Natriumazid i bufferbadet. 1b. Brug frisk buffer uden azid. 2. Svag farvning af 2a. Der er for meget opløsning tilbage i snittene efter 2a. Bank forsigtigt overskydende opløsning af, inden der tørres rundt 3. For megen baggrundsfarvning af vaskebadet. 2b. Objektglassene er ikke inkuberet længe nok med antistoffer eller substrat. 2c. Det antigen, der undersøges, kræver target retrieval. 2d. Præparaterne var udsat for lys under inkubationen med amplifikationsreagens. omkring objektglassene. 2b. Gennemgå de anbefalede inkubationstider. 2c. Udfør target retrieval. 2d. Beskyt præparaterne mod lys under inkubationen med amplifikationsreagens. 2e. For lav antistofkoncentration. 2e. Titrer antistoffet igen. 3a. Præparaterne indeholder høje niveauer af endogen immunoglobulin. forskelle. 3b. Præparaterne indeholder en høj endogen peroxidaseaktivitet. 3a. Sammenlign prøvevævet med det negative kontrolvæv for at afsløre 3b. Brug en længere inkubationstid med hydrogenperoxid (Trin 1). 3c. Paraffinen er ikke helt fjernet. 3c. Anvend friske xylen- eller toluenbade. Hvis flere objektglas farves samtidigt, skal det andet xylenbad indeholde frisk xylen. 3d. Objektglassene er ikke skyllet korrekt. 3e. Hurtigere substratkromogenreaktion end normalt på grund af for høj stuetemperatur. 3f. Snittene er tørret ud under farvningen. 3g. Uspecifik reagensbinding til vævssnittet. 3h. Uspecifik binding af det primære antistof til præparatet. 3d. Anvend friske opløsninger i bufferbade og vaskeflasker. TBST anbefales. Snittene inkuberes i maks. tre bade med frisk TBST i 3 5 minutter for hvert bad mellem protokoltrinnene. 3e. Anvend kortere inkubationstider med substrat-kromogenopløsning. 3f. Anvend fugtkammer. Tør kun 3 4 objektglas af ad gangen, inden der tilsættes reagens. 3g. Brug en længere inkubationstid med protein-blokker (Trin 2). 3h. Fortynd det primære antistof i fortynder, der indeholder stabiliserende protein. Antistoffortynder med Background Reducing Components (kode S3022) anbefales. ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 8/10

9 4. Vævet løsner sig fra objektglasset. 5. Varierende farvningsintensitet mellem kørslerne. 3i. Target retrieval-opløsning med høj ph-værdi anvendt til varme-retrieval inden farvning. 3j. Proteolytisk nedbrydning anvendt inden farvning. 4a. Der er brugt forkerte 3i. Brug en modificeret citratbuffer (ph 6,1) til target retrieval. 3j. Undlad at anvende proteolytisk nedbrydning med dette farvningssystem. 4a. Brug ladede (SuperFrost Plus) eller silaniserede objektglas, såsom Dakos Silanized Slides (kode S3003). 5a. Forskelle i stuetemperatur. 5a. Reguler stuetemperaturen til et snævert område. 5b. Små variationer i længden af reagensinkubationer. 5c. Variationer i antal og inkubationstider for vaskebufferbade. 5b. Tag konsekvent tid på inkubationerne. 5c. Følg den samme protokol for hver kørsel. BEMÆRK: Se afsnittet Fejlfinding i Handbook Immunochemical Staining Methods, 3rd Edition, 14 Atlas of Immunohistology 21 eller Immunoperoxidase Techniques, A Practical Approach to Tumor Diagnosis. 23 Kontakt Dakos afdeling for teknisk support for at rapportere usædvanlig farvning. Referencer 1. Bobrow MN, Harris TD, Shaughnessy KJ, Litt GJ. Catalyzed reporter deposition, a novel method of signal amplification. Application to immunoassays. J Immunol Methods 1989; 125: Bobrow MN, Shaughnessy KJ, Litt GJ. Catalyzed reporter deposition, a novel method of signal amplification. II. Application to membrane immunoassays. J Immunol Methods 1991; 137: Van Gijlswijk RPM, Zijlmans HJMAA, Wiegant J, Bobrow MN, Erickson TJ, Adler KE, Tanke HJ, Raap AK. Fluorochrome-labeled tyramides: use in immunocytochemistry and fluorescence in situ hybridization. J Histochem Cytochem 1997; 45(3): Von Wasielewski R, Mengel M, Gignac S, Wilkens L, Werner M, Georgii A. Tyramine amplification technique in routine immunohistochemistry. J Histochem Cytochem 1997; 45(11): Bobrow MN, Litt GJ, Shaughnessy KJ, Mayer PC, Conlon J. The use of catalyzed reporter deposition as a means of signal amplification in a variety of formats. J Immunol Methods 1992; 150: Wood GS and Warnke R. Suppression of endogenous avidin-biotin activity in tissues and its relevance to biotin-avidin detection systems. J Histochem Cytochem 1981; 29(10): Banerjee D and Pettit S. Endogenous avidin-binding activity in human lymphoid tissue. J Clin Pathol 1984; 37: Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. Procedures for the decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides. DHHS (NIOSH) Publ. No , Current 13. August 16, National Committee for Clinical Laboratory Standards. Protection of laboratory workers from instrument biohazards and infectious disease transmitted by blood, body fluids and tissue; approved guideline. Villanova, PA. 1997; Order Code M29-A 10. Kiernan JA. Histological and histochemical methods: Theory and practice. New York: Pergamon Press 1981; Boenisch T. In: Naish SJ, ed. Handbook immunochemical staining methods. Carpinteria: Dako Nadji M and Morales AR. Immunoperoxidase: I. The technique and its pitfalls. Lab Med 1983; 14: Banks PM. Diagnostic applications of an immunoperoxidase method in hematopathology. J Histochem Cytochem 1979; 27: Culling CFA, Reid PE, Sinnott NM. The effect of various fixatives and trypsin digestion upon the staining of routine paraffin-embedded sections by the peroxidase-antiperoxidase and immunofluorescent technique. J Histotech 1980; 3: Carson FL (ed). Histotechnology: A self-instructional text. Chicago: ASCP Press 1990: Elias JM, Gown AM, Nakamura RM, Wilbur DC, Herman GE, Jaffe ES, Battifora H, Brigati DJ. Special report: Quality control in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1989; 92: National Committee for Clinical Laboratory Standard. Internal quality control testing: principles and definitions; approved guideline. Villanova, PA 1991; Order code C24-A:4 18. Herman GE and Elfont EA. The taming of immunohistochemistry: The new era of quality control. Biotech & Histochem 1991; 66: Escribano LM, Gabriel LC, Villa E, Navarro JL. Endogenous peroxidase activity in human cutaneous and adenoidal mast cells. J Histochem Cytochem 1987; 35: Elias JM. Immunohistopathology: A practical approach to diagnosis. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press 1990; Omata M, Liew C-T, Ashcavai M, Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: A possible source of error in immunohistochemistry. Amer J Pathol 1980; 73: Tubbs RR, Gephardt GN, Petras RE. Atlas of immunohistology. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press Nadji M and Morales AR. Immunoperoxidase techniques, a practical approach to tumor diagnosis. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press 1986 ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 9/10

10 24. Centers for Disease Control Manual Guide Safety Management, No. CDC-22, Atlanta, GA. Decontamination of laboratory sink drains to remove azide salts. April 30, 1976 Edition 07/15 ( ) P04037DK_01/K1497/ s. 10/10

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP).

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP). Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-mouse Kode K4000 115 ml Kode K4001 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kode K4002 15 ml Kode K4003 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +, Peroxidase

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit.

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit. Dako EnVision+ System-HRP (DAB) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4010 15 ml Kode K4011 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) Kode K8002 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Autostainer Link-instrumenter. Valgfri reagenser Kode Produktnavn Analyser K8004 EnVision

Læs mere

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker)

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker) Dako EnVision + System HRP (AEC) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4008 Kode K4009 Færdigblandet Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +

Læs mere

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer.

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer. Dako LSAB2 System-HRP Kode K0672 15 ml Kode K0673 15 ml Kode K0675 110 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Universal Dako Labelled Streptavidin-Biotin2 System,

Læs mere

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002)

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002) ADVANCE TM HRP Kode K4067 Kode K4068 Kode K4069 Klar til brug 500 ml 110 ml 11 ml Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Systemet er beregnet til anvendelse sammen med primære antistoffer fra

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener.

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener. Dako LSAB 2 System-AP Kodenr. K0674 110 ml Kodenr. K0676 15 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk anvendelse. Disse instruktioner gælder for Universal Dako LSAB 2 System, Alkaline Phosphatase

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8012 6. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode

Læs mere

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet:

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet: Dako EnVision+ System-HRP (AEC) Til anvendelse sammen med primære museantistoffer Kode K4004 115 ml Kode K4005 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne brugsvejledning vedrører

Læs mere

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis)

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) Code GV800 2. udgave Sættet indeholder reagenser til 600 analyser. Til Dako Omnis-instrumenter. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn Analyser GV804 GV805 EnVision FLEX

Læs mere

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit:

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit: Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Til brug med mus primære antistoffer Kode K4006 15 ml Kode K4007 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug.

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006 Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem til identificering

Læs mere

HercepTest Kodenr. K5204

HercepTest Kodenr. K5204 HercepTest Kodenr. K5204 20. udgave Til immuncytokemisk farvning. Sættet er beregnet til 35 tests (70 objektglas). (127542-001) P04085DK_01_K520421-2/2015.05 s. 1/54 Indhold Side Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

HercepTest for Automated Link Platforms

HercepTest for Automated Link Platforms HercepTest for Automated Link Platforms Kode SK001 20. udgave (125218-001) P04083DK_01_SK00121-2/2015.04 s.1/39 Indhold Tilsigtet anvendelse...3 Resumé og forklaring Bryst...4 Procedureprincip Bryst...4

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler.

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler. c-kit pharmdx Kode K1906 25 analyser til manuelt brug Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges til identificering

Læs mere

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec c-kit pharmdx Kode K1907 35 analyser til brug på Dako Autostainer Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik.

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Artisan Masson s Trichrome Stain Kit Kode AR173 Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Masson s Trichrome Stain Kit er beregnet til anvendelse i laboratorier til at identificere bindevæv

Læs mere

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv Bachelorprojekt af Mikkel Malik Høegh Nygaard Nielsen Kilde Billede fra laboratoriet på Novo Nordisk Bioanalytikeruddannelsen CVU Øresund Nordisk

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 6. udgave Til fluorescens in situ hybridisering (FISH) på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Sættet indeholder reagenser til 20 analyser. (128916-002)

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 2. udgave Til in situ fluorescenshybridisering (FISH) på cytologiprøver. Kittet indeholder reagens tilstrækkeligt til 20 tests. Indhold Side Tilsigtet anvendelse...3

Læs mere

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44.

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. Bachelorprojekt Projektperiode: November 2008 januar 2009 Forfatter: Winni Pedersen CPR nr. 230362 Bivejleder: Lone Bojesen, Herlev patologi

Læs mere

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Ready-to-Use (Link) Kode IR068 Tilsigtet anvendelse Synonym for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk brug. FLEX

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave Direkte in situ fluorescenshybridiseringsanalyse til kvantitativ bestemmelse af HER2 genamplifikation i formalinfikseret, paraffinindstøbt (FFPE ) brystcancervæv

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab).

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab). PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse... 2 2. Resumé og forklaring... 2 2.1 NSCLC...2 2.2 Melanom...2 3. Princip

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3 Kode M3653 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Til in vitro-diagnostisk brug. Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1, Clone 22C3, er

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 101752-001 / 20-01-03 TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 3. udgave Til in vitro-diagnostisk brug Kittet indeholder reagenser til 20 analyser. (115084-002) K5333/DK/KVN/24.05.07 p. 1/35 Indhold Side Tilsigtet

Læs mere

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab).

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab). PD-L1 IHC 28-8 pharmdx SK005 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 28-8 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering af immunhisto- og cytokemiske analyser på 1 Spørgsmål Svar # 2 af d. 03.03.2009 vedrørende Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid.

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt 1 Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. NELSON MANDELA Professionsbachelorprojekt Titel : Gordon and Sweets overfor CD271 ved farvning af retikulære fibre Engelsk : Staining for reticular

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad: Revideret Dato: 31/08/2005 Udgivelses dato: 31/08/2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET Produktnavn: Produkttype: 45D Alu-Sol D solder wire Lodde tråd Adresse: Henkel Norden

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere