Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,)."

Transkript

1 Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering. Programmet beregner knudedeformationer samt momenter, forskydningskræfter og forskydningsspændinger. I dimensioneringsrutinen eftervises den indlagte netarmerings bæreevne. I gennemlokningsrutinen beregnes nødvendig forskydningsarmering for indre søjler, randsøjler og hjørnesøjler. Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Programmet beregner deformationerne for urevnet tværsnit. Betondimensioneringen udføres som en eftervisning af bæreevnen for valgt armeringsnet. Rigtig god fornøjelse med Leca ConstructionCalculator Terrændæk! 2

2 Inddata» Startvindue... 5» Ny beregning... 6 Valg af underlag... 6 Valg af dæktype... 7» Valg af belastning og armering... 8 Rediger standardlaster... 10» Forudsætninger Forudsætninger Beton Armering... 13» Punkt- og linjelaster... 14» Sagsbeskrivelse Beregning» Beregning og dimensionering af pladen Vis ønsket diagram Diagramtype Niveaukurver Farvede kurver D-diagram Resultatudskrifter» Udskriftsmuligheder Sagsbeskrivelse Inddata Deformationer Snitkræfter Dimensionering... 22» Grafiske resultater Henvisninger og ansvarsforhold» Henvisninger... 25» Ansvarsforhold Egne notater 3

3 4

4 Inddata Startvindue Ved opstart af programmet vises programmets hovedmenu med korte instruktioner for førstegangsbrugere. Tekstfeltet med instruktioner forsvinder automatisk når man starter programmet. Det er dog også muligt at lukke feltet ved at klikke på krydset i feltets øverste højre hjørne. 5

5 Ny beregning Man vælger frit mellem inddatarutinerne i menulinjen eller ikonerne. Visse rutiner, som f.eks. Sagsbeskrivelse, kan dog kun åbnes under menupunktet Inddata i menulinjen. Efter beregningen kan Vis ønsket diagram kun udføres i menulinjen. Til alle ikoner hører desuden en forklarende tekst, der vises ved at pege med musen på det aktuelle ikon. Starter man en ny beregning, skal inddatarutinerne udføres i en bestemt rækkefølge. Derfor er det ved opstart kun inddatarutinen/ikonet Valg af underlag som er aktiv. Efter at denne rutine er besvaret aktiveres næste rutine/ikon osv. Valg af underlag Man begynder en ny beregning ved at specificere pladens underlag, dvs. den konstruktion, der er under betonpladen. Man indfører et lag ved at markere feltet til venstre med et flueben og indtaste lagtykkelse i (mm) samt E-Modul i (kn/m 2 ). Når man starter rutinen er Leca laget og jordlaget markeret med flueben, som ikke kan fjernes. For jordlagets del kan man kun ændre ballasttallet. Leca laget indgår altid i beregningen og lagets tykkelse sættes mindst til 150 mm. Leca lagets E-modul kan ikke ændres. 6

6 Inddata Ballasttallet (k) for lagene beregnes som E-modul/ lagtykkelse. Resulterende/Totalt ballasttal beregnes på følgende måde: Valg af dæktype Efter beskrivelse af lagene, vælger man dæktype ved at klikke på det blå felt med ønsket dæktype. (Bolig-/let erhverv, Industri eller Generelle). Dæktyperne Bolig-/let erhverv og Industri har en standard placering af laster, hvor størrelsen af lasterne vælges i efterfølgende rutine. På dæktypen Generelle er der indlagt et antal standardlaster, da det ofte er enklere at redigere lasterne i grafisk mode, end det er at indtaste lasterne på ny i en tabel. 1 = Punkt- og hjullast P Betegnelse under valg af belastning og armering Grafisk symbol: 2 = Linjelast Pl 3 = Reollast Pr 4 = Stor reollast Pr x 2 7

7 Valg af belastning og armering Efter valg af dæktype vises det valgte dæk med placering af lasterne. Hver last er nummereret fra 1 til n. Højreklikker man med musen på en last, åbnes et vindue, hvor lastens størrelse og beliggenhed vises. Alle værdier i dette vindue kan ændres. NB! Punktlastens farve ændres ikke ved ændring af lastens størrelse. Klik nu på ikonet Valg af lasttilfælde og armeringsnet for at vælge størrelse af lasterne og betonpladens materialeparametre. 8

8 Inddata NB! Tabellen varierer afhængig af den valgte dæktype. Belastningskombination og parametre for betonplade vælges ved at markere række-nummeret til venstre. De forskellige koloner indeholder: Last Q Fladelast i kn/m 2 Pl Linjelast i kn/m P Punktlast/hjultryk i kn Pr Punktlast fra reol i kn Betonplade Betontype Betonens trykstyrke i MPa h Pladetykkelse D_uk Armeringsdiameter underside plade cc_ukx Armeringsafstand underside plade x-retning cc_uky Armeringsafstand underside plade y-retning D_ok Armeringsdiameter overside plade cc_okx Armeringsafstand overside plade x-retning cc_oky Armeringsafstand overside plade y-retning Ved at pege med musen på kolonnerubrikken forklares den valgte forkortelse. Det valg, som man udfører i last- og armeringstabellen, overføres automatisk til rutinerne Forudsætninger og Punkt- og Linjelaster, som man finder under menupunktet Inddata, eller ikonerne og. Eventuelle ændringer, der udføres i rutinerne Forudsætninger og Punkt- og Linjelaster tilbageføres dog ikke til ovenstående tabel. Afslut valget af standardværdierne ved at klikke OK. 9

9 Rediger standardlaster Den valgte standardbelastning vises nu på skærmen. På den grafiske oversigt af gulvfladen kan laster slettes, flyttes, kopieres og indsættes med standard Windowsfunktioner. Ved at højreklikke på en last, kan alle data for denne ændres. Man arbejder med laster i den grafiske oversigt på følgende måde: Klik på ikonet Område. Marker det område hvor den eller de laster, der skal kopieres, flyttes eller slettes befinder sig. Lasterne vises nu som lysegrå punkter eller linjer. Klik på ikonet Slet for at slette lasterne. Klik på ikonet Kopier eller Klip og træk derefter lasten med musen til den nye placering. Koordinaterne for lasten vises nederst til venstre på skærmen. Afslut kopiering/flytning ved at klikke på ikonet indsæt. Man kan fortsætte med at indsætte en last uden at kopiere denne igen. Tag fat i den seneste kopierede last og træk denne med musen til den næste placering. Afslut med at klikke på ikonet indsæt. Det samme kan opnås ved at klikke på Lastikonet og ændre numerisk i lasttabellen. Se yderligere i afsnittet Punkt- og Linjelaster. 10

10 Inddata Man kan kun flytte laster, så de placeres på det underliggende kvadratiske net, der definerer pladens elementinddeling. Dette har standardstørrelsen 0.25 m for dæktypen Bolig/Let erhverv og 0.50 m for dæktyperne Industri og Generelle. Det viste net på pladen er altid 1x1 m uanset valgt elementstørrelse. Elementstørrelsen kan eventuelt ændres i inddatarutinen Forudsætninger. For standardbelastningen gælder: De røde punkter er punkt-/hjullaster alle af samme størrelse. De små blå punkter er reollaster alle af samme størrelse. De store blå punkter er som standard dobbelt så store som de små reollaster. De røde streger er væglaster alle af samme størrelse. Ændrer man størrelse på en standardlast, påvirkes lastens farve på skærmen ikke. Symboler på den grafiske oversigt er yderligere beskrevet i afsnittet Punkt- og linjelaster. 11

11 Forudsætninger Denne rutine åbner et vindue, hvor man kan kontrollere og ændre angivne standard-værdier. Det anbefales altid at åbne denne rutine og kontrollere standardværdierne inden beregningen startes. Forudsætninger Valg af Miljøklasse er kun informativ. Både max. revnevidde og dæklag for armeringen er standardværdier, der kan ændres af brugeren. Sikkerheds- og kontrolklassernes partialkoefficienter fra DS411 kan ikke ændres. Brugeren kan kun vælge aktuel klasse. Max. revnevidde er sat til 0.3 mm. Denne kan dog ændres af brugeren. Længde/deling (m) er pladens længde og valgt element-størrelse i x-retning. Bredde/deling (m) er pladens bredde og valgt elementstørrelse i y-retning. Den pladetykkelse og den fladelast man valgte i Lastog armeringstabellen vises her og kan ændres. NB! Pladens egenvægt beregnes kun af programmet, hvis man indtaster en densitet for betonen. Densiteten er som standard sat til kn/m 3. Indtaster man en max. differens sætning, kan de områder af pladen, hvor differenssætningen overskrider den indtastede værdi vises. Se yderligere i afsnittet Grafiske resultater. Standardværdien er sat til 0.2 mm. 12

12 Inddata Beton Den betonklasse, man har valgt i lasttabellen, vises som standardværdi. Ændrer man betonklasse gennemføres dimensioneringen med den ændrede betonklasse. Partialkoefficienten for betonen er iht. DS Standardværdi Denne værdi multipliceres med partialkoefficienterne for valgt sikkerheds- og kontrolklasse. NB! Standardværdien 1.65 ændres ikke automatisk, hvis der vælges uarmeret betonplade. Tværkontraktionen for betonen benyttes i pladeberegningen. Standardværdi = 0.2. Betonens densitet (kn/m 3 ) benyttes ved beregning af pladens egenvægt. Den omregnes til en fladelast og adderes til fladelasten under afsnittet Forudsætninger. Betonens dæklag er sat til 20 mm og skal justeres af brugeren i overensstemmelse med valgt miljøklasse. I felterne Norm/Egne skal det ene felt markeres. Standardværdi er flueben i Norm (DS 411). Ønsker man at benytte egne værdier, sættes flueben i Egne, hvorefter man kan redigere betonværdierne. Armering Partialkoefficienten for armeringen er iht. DS Standardværdi Denne værdi multipliceres med partialkoefficienterne for valgt sikkerheds- og kontrolklasse. F yk for armeringen sættes standard til 550 MPa. Armeringsdiameter viser valget i lasttabellen. Ændrer man armeringsdiameter, gennemføres dimensioneringen med den ændrede diameter. Man skal kun ændre armeringsdiameter, hvis valget af armeringsnet ikke tilbyder den diameter man ønsker. Viser armeringsnettet 200 x200 x 6 og man ændrer diameter til 14 mm gennemføres dimensioneringen med et armeringsnet 200 x200x14. Standardværdi for armeringsnettet er den man valgte i lasttabellen. 13

13 Punkt- og linjelaster I nedenstående tabel udføres den numeriske indtastning og/eller redigering af punkt- og linjelaster. Ændring af partialkoefficienterne for laster kan kun ske i denne tabel. Under lasttype indtastes: 1 = Punkt- og hjullast P Betegnelse under valg af belastning og armering Grafisk symbol: 2 = Linjelast Pl 3 = Reollast Pr 4 = Stor reollast Pr x 2 x1 og y1 angiver ved punktlast dennes beliggenhed og ved linjelast dennes begyndelse. x2 og y2 indtastes kun ved linjelast og angiver linjelastens afslutning. Bredde og højde er lastens udbredelse i x- og y- retning og bruges i gennemlokningsberegning. For linjelaster udføres ingen gennemlokningsberegning. 14

14 Inddata Under Last indtastes lastens størrelse i kn for punktlaster og kn/m for linjelaster. Ikonerne nederst til venstre i lasttabellen: Klikker man på et linjenummer i tabellen aktiveres ikonerne. Fra venstre gælder følgende: Ønsker man at indsætte en last i tabellen klikker man på det første ikon. Der vises nu en tom linje, hvor man indtaster den aktuelle punkt-/linjelast. Klikker man på krydset slettes den aktuelle linje. Klikker man på ikonet med punktlasten aktives følgende rutine: Denne rutine tillader brugeren hurtigt at generere et antal lige store punktlaster. 15

15 Inddata Sagsbeskrivelse Under menupunktet Inddata findes rutinen Sagsbeskrivelse, der kun kan åbnes her. De øvrige rutiner åbnes enklere ved at klikke på det tilhørende Ikon. Ved at klikke på denne rutine åbnes et vindue, hvor du kan indtaste en sagsbeskrivelse. Denne beskrivelse kan printes ud i forbindelse med inddata eller resultatudskrifterne. 16

16 Beregning Beregning og dimensionering af pladen Klikker man på ikonet Lommeregner eller menupunktet Beregning, beregnes og dimensioneres pladen. Som standard vises deformationerne i anvendelsesgrænsetilstanden i form af niveaukurver. Beregningshastigheden er afhængig af elementopdelingen. Jo flere elementer jo længere beregningstid. Mindste beregnede nedbøjning er den deformation som hele pladen udsættes for. Max. beregnede nedbøjning er den største deformation på grund af den valgte belastning. Den interessante/skadelige deformation er altså forskellen mellem de to deformationer min. og max. nedbøjning, der benævnes maksimal diff. nedbøjning. NB! Nedbøjningerne er udelukkende en funktion af underlagets ballasttal. Der udføres ingen sætningsberegning af pladen! 17

17 Vis ønsket diagram Klikker man på rutinen Vis ønsket diagram får man en liste over alle diagrammer, som programmet tilbyder. Standardindstillingen viser diagrammerne ved hjælp af niveaukurver. Ønsker man at ændre dette valg, klikker man på rutinen Diagramtype. Diagramtype Man kan for alle snitstørrelser, der varierer, vælge at vise disse som Niveaukurver, Farvede kurver eller 3D-diagram. Antallet af niveaukurver der benyttes for at vise en given funktion er altid 20. Dvs. området mellem max. og min. for en given funktion (nedbøjning, moment osv.) deles i 20 lige store dele. 18

18 Beregning Niveaukurver Nedenstående diagram viser pladens nedbøjning repræsenteret ved hjælp af niveaukurver. Farvede kurver Nedenstående diagram viser pladens nedbøjning repræsenteret ved hjælp af farveniveauer. 19

19 Beregning 3D-diagram Nedenstående diagram viser pladens nedbøjning repræsenteret ved hjælp af 3D kurver. 20

20 Resultatudskrifter Udskriftsmuligheder Alle beregningsresultater kan printes ud enten i tabelform eller som grafiske billeder. Klikker man på printerikonet, åbnes nedenstående valgmenu. Man kan her vælge hvilke data, der ønskes udskrevet. Resultaterne vises først i et tekstprogram, hvor man har mulighed for at kommentere udskriften, indsætte logo/billeder eller lignende og derefter sende den til en printer for udskrift. For hvert element beregnes nedbøjningerne i 8 knuder og snitkræfterne i elementets 4 Gausspunkter. Har man valgt en elementstørrelse på 0.25x 0.25 meter i en 9 x 9 m plade og vælger at printe alle resultater ud uden afgrænsning af område (for hele pladen) bliver man hurtigt bonuskunde hos sin papirforhandler. Print kun deformationer og snitkræfter ud i de områder, hvor det er absolut nødvendigt. Man afgrænser et område ved at klikke på forstørrelsesikonet og markere et rektangulært område. Man printer resultaterne for det valgte område, ved at klikke på printerikonet og markere de data man ønsker i tabelform. 21

21 Sagsbeskrivelse Man har mulighed for at beskrive beregningen og eventuelle forudsætninger i et tekstprogram. Markerer man Sagsbeskrivelse, printes denne ud. Inddata Markerer man Inddata, får man en udskrift af alle inddataværdier, såsom geometri, materialer og laster. Deformationer Markerer man Deformationer, får man, hvis ikke man har valgt et afgrænset område, deformationerne for hele pladen i anvendelsesgrænsetilstanden. Snitkræfter Markerer man Snitkræfter, får man, hvis ikke man har valgt et afgrænset område, snitkræfterne Mx, My, Mxy, forskydningskraft og forskydningsspænding for hele pladen i brudgrænsetilstanden. Dimensionering Markeres Dimensionering, får man en oversigt over netarmering og tilhørende bæreevner, revnevidder og gennemlokning. 22

22 Grafiske resultater Resultatudskrifter Ved at klikke på Ikonet grafisk udskrift, åbnes nedenstående valgmenu. Man klikker på ønsket diagram eller markerer flere linjer ved at holde Ctrl tasten nede. Efter valg af ønsket diagram, sendes billedet direkte til printer. 23

23 24

24 Henvisninger Henvisninger og ansvarsforhold I Finite Element Programming af Hinton & Owen diskuteres Finite Element beregninger meget grundigt. Der findes forklaringer til teorien for de benyttede elementer og ligeledes beregningseksempel. I Hållfasthetsberäkningar med Finita Elementmetoden af Billy Fredriksson diskuteres mere generelt forskellige grundlæggende teorier. Ansvarsforhold Leca ConstructionCalculator Terrændæk er et program til vejledende beregning af terrændæk med armeret eller uarmeret betonplade. Programmet bør kun anvendes af ingeniører, entreprenører, teknikere og andre professionelle rådgivere med forudgående teoretisk og praktisk kendskab til dimensionering af terrændæk og verificering af beregningsresultatet. 25

25 26

26 Egne notater 27

27 28

28 Egne notater 29

29 Egne notater 30

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Regn den ud før de andre... Leca ConstructionCalculator - Terrændæk

Regn den ud før de andre... Leca ConstructionCalculator - Terrændæk Regn den ud før de andre... Leca ConstructionCalculator - Terrændæk 1 2 Gør komplicerede beregninger enkle... Leca ConstructionCalculator Terrændæk, er specielt udviklet til dig, der arbejder med komplekse

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram Sundolitt Beregningsprogram Forfatter: Godkendt af: Direktorie: Version: Nanna T. Mortensen Revision: Claus Jørgensen () DAOINF S://50_1200//501251//Doc 1.0 Projekt nr.: 50.1251.00 Antal sider: 21 Dato:

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

DIMENSION. Betonplader. august 2010

DIMENSION. Betonplader. august 2010 Athena DIMENSION Betonplader august 2010 Indhold 1 Indledning... 3 2 Beregningsgrundlag... 3 2.1 Beregning... - beton 3 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 3 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Statikmodulets brugsområde

Statikmodulets brugsområde Kontinuerlig Bjælke Statikmodulets brugsområde Programmet tilbyder hurtig og enkel beregning af snitkræfter og deformationer for kontinuerlige bjælker og søjler med konstante eller varierende tværsnit.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

FEM-Plade. Indholdsfortegnelse

FEM-Plade. Indholdsfortegnelse FEM-Plade Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 Forudsætninger... 3 Kortfattet arbejdsgang... 4 Hovedmenu... 6 Hjælperutiner til inddata...6 Inddata af ny beregning... 7 Inddata af materiale...7

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Her ses siden hvor hjælpelinjerne er lavet. Nu laves den gennemgående overskrift som skal være på alle sider.

Her ses siden hvor hjælpelinjerne er lavet. Nu laves den gennemgående overskrift som skal være på alle sider. Side 1 Det første jeg gør er at lave hjælpelinjer. Før musen ud i linealen i venstre side. Når musepilen bliver til en dobbeltpil, holdes musetasten nede og så trækker man en hjælpelinje ind på A4 siden.

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Q-Variant i kasseterminalen

Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant findes her i en mere enkel udgave, der benyttes i kasseterminalen og i restaurantdelen for hurtigt at kunne finde frem til varer, der ikke har stregkode. Klik på i

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere