ÅRSRAPPORT MULTIDATA HOLDING A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT MULTIDATA HOLDING A/S

2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet for Koncernens indtægter er samtidigt øget med ca. 5% i et marked, der stadig er præget af negative konjunkturer, særlig på markedet for små og mellemstore virksomheder. På det norske marked er der sket en betydelig forbedring af både toplinje og driftsresultat, hvorimod resultatforbedringen på det svenske marked ikke har levet op til vækstforventningerne. På det danske marked leverede Multidata A/S en resultatforbedring med et primært resultat på 81 MDKK. Det har dog været nødvendigt at foretage nedskrivninger af enkelte udviklingsprojekter på grund af forsinket markedsintroduktion og større udviklingsomkostninger end planlagt, hvilket er årsag til det negative årsresultat. Business proces outsourcing har været i god vækst i koncernen og udgør nu ca. 10% af koncernens omsætning og med et fortsat stort vækstpotentiale. Markedet for store offentlige og private virksomheder efterspørger i stigende grad løsninger til procesunderstøtning og HR-analyse, og koncernen har specielt på det norske og danske marked oplevet en øget efterspørgsel og indgået strategisk vigtige kundeaftaler, der fremover vil styrke virksomhedens position på det skandinaviske marked. Endvidere har Multidata-Bluegarden indgået et strategisk samarbejde med ADP Streamline, der er en af verdens største leverandører af globale løn og HR tjenester. Med dette samarbejde bliver Multidata-Bluegarden den foretrukne samarbejdspartner på det skandinaviske marked og for skandinaviske virksomheder, der ønsker at etablere sig globalt via ADP s internationale netværk. På markedet for små og mellemstore virksomheder har koncernen haft en tilfredsstillende udvikling set i sammenhæng med konjunkturforhold og den øgede konkurrence i markedet. Multidata A/S har en markant position på det danske marked med mere end kunder og et stort potentiale til fremtidig vækst. På det svenske marked har der været en stor kundetilgang til Bluegarden Løn, der henvender sig til mindre virksomheder, en vækst der vil accelerere i

3 Strategi Koncernen har fastlagt en strategiplan for perioden Der er tale om en markant vækststrategi, der i de første år vil være understøttet af betydelige IT investeringer. I strategiperioden vil der ske væsentlige ændringer af virksomhedens værditilbud, både overfor større offentlige og private virksomheder, men i særlig grad på markedet for små og mellemstore virksomheder. På markedet for større virksomheder vil koncernens tjenester indenfor løn og HR sætte nye standarder for effektiv udvikling og administration af området. Løsningerne vil leve op til kundernes og markedets krav om brugervenlighed og vil via strategiske partnerskaber kunne dække relevante behov på det skandinaviske marked og globalt. Indenfor outsourcing vil Multidata-Bluegarden være den mest effektive leverandør af tjenester. På markedet for små og mellemstore virksomheder vil Multidata-Bluegarden indtage en førende position på det skandinaviske marked. Mindre virksomheder vil få tilbud om tjenester, der dækker de administrative behov for den lille virksomhed. Dette vil ske i et tæt samarbejde med udvalgte strategiske leverandører og samarbejdspartnere. I løbet af strategiperioden vil Multidata-Bluegarden fremstå i markedet som en fælles koncern med et unikt konkurrencedygtigt tjenesteudbud til både mindre, mellemstore og større virksomheder i Skandinavien, baseret på en effektiv, konkurrencedygtig og brugervenlig IT-platform. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 7 HOVED- OG NØGLETAL 8 LEDELSESBERETNING 9 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 15 RESULTATOPGØRELSE 24 BALANCE - AKTIVER 25 BALANCE - PASSIVER 26 PENGESTRØMSOPGØRELSE 27 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 28 4

5 KONCERNOVERSIGT Multidata Holding A/S 100% Multidata A/S Bluegarden AS Bluegarden AB Danmark Norge Sverige Selskabsoplysninger Bestyrelse Direktion Multidata Holding A/S Sven Erik Lystbæk, formand Helge Kaltoft, CEO Lautrupbjerg 6 Peter Lybecker, næstformand Per Hviid, COO 2750 Ballerup Gert Jonassen, næstformand Cvr-nr.: Tonny Thierry Andersen Revision Hjemstedskommune: Ballerup Karen Frøsig Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Jensen Telefon: Svend Erik Kracht Fax: Michael Rasmussen Anette Bach Christensen Finn Juel Glyngø Helle Muusfeldt Torben Wahlgreen 5

6 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2011 for Multidata Holding A/S, der aflægges efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 og resultat af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 19. marts 2012 Direktion Helge Kaltoft CEO Per Hviid COO Bestyrelse Sven Erik Lystbæk Peter Lybecker Gert Jonassen Formand Næstformand Næstformand Tonny Thierry Andersen Karen Frøsig Flemming Jensen Svend Erik Kracht Michael Rasmussen Anette Bach Christensen Finn Juel Glyngø Helle Muusfeldt Torben Wahlgreen 6

7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TIL KAPITALEJERNE I MULTIDATA HOLDING A/S LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERN- REGNSKABET OG ÅRSRAPPORTEN REVISORS ANSVAR Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Multidata Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. KONKLUSION UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 19. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup Statsaut. revisor Kim Gerner Statsaut. revisor 7

8 HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster netto Årets resultat Balance, ultimo Samlede aktiver Bruttoinvestering i immaterielle og materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Likviditet ultimo Nøgletal (%) Bruttomargin 26% 23% 32% 35% 40% Overskudsgrad -3% -6% 2% 2% 8% Afkast af investeret kapital -5% -8% 3% 3% 12% Soliditetsgrad 28% 31% 34% 41% 30% Forrentning af egenkapital -18% -17% -1% 8% 15% Likviditetsgrad 53% 49% 66% 62% 28% Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Købet af Bluegarden-koncernen indgår med regnskabsmæssig effekt fra 1. juli

9 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSGRUNDLAG Multidata-Bluegarden er leverandør af løn- og HR-ydelser i Skandinavien. Koncernen varetager udbetaling af løn via koncernens lønsystemer, samt udbyder HR administrative systemer, HR rådgivning og en lang række outsourcingydelser. Multidata Holding A/S er moderselskab for følgende tilknyttede virksomheder: Multidata A/S, Danmark Bluegarden AS, Norge Bluegarden AB, Sverige Koncernstrukturen er uændret i årets løb. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Koncernen har i 2011 haft fokus på implementering af nye ydelser til små og mellemstore kunder i Danmark og Sverige samt udvikling af koncernens integrerede løn- og HR løsning til større kunder, så den kan udbydes til koncernens danske kunder. De konjunkturmæssige forhold er fortsat en udfordring på koncernens markeder i Skandinavien. Koncernen har i 2011 realiseret en vækst på 5%. Korrigeret for valutakurseffekt var væksten 4%. Omsætningen i 2011 blev på 866 MDKK mod 821 MDKK året før, hvor koncernen på det danske og norske marked oplevede en organisk vækst på henholdsvis 3% og 7%, og oplevede en tilbagegang på det svenske marked på 3%. Driftsomkostninger udgør i MDKK (2010: 870 MDKK), hvilket elimineret for valutakurseffekt er en stigning på 1%. Der er i 2011 sket nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver med 40 MDKK, som indeholdes i driftsomkostninger. I 2010 er indeholdt omkostninger i forbindelse med gennemførte organisatoriske ændringer i det norske og svenske selskab, som har medvirket til et lavere omkostningsniveau i Korrigeres der for disse særlige forhold er omkostningsreduktionen 2%, hvilket er et resultat af fokus på omkostnings- og aktivitetsstyring. Resultat af primær drift på -24 MDKK (2010: -48 MDKK) er en forbedring i forhold til året før på 24 MDKK. Resultatforbedringen er en konsekvens af højere omsætning og reducerede omkostninger, som dog delvis modsvares af foretagne nedskrivninger. Koncernens EBITDA udgør således 107 MDKK (12%) mod 46 MDKK (6%) i 2010, hvilket anses for en tilfredsstillende udvikling. Finansposter udgør en nettoudgift i 2011 på 11 MDKK (2010: 5 MDKK). De højere finansomkostninger skyldes positive valutakursgevinster i Som følge heraf blev resultat før skat -36 MDKK mod -54 MDKK i Skat af årets resultat udgør en udgift på 1 MDKK. Der er ikke aktiveret udskudt skat vedrørende underskud for 2011 i svensk og norsk datterselskab. Resultat efter skat er dermed negativt med 36 MDKK. 9

10 Et bredere produkttilbud til danske kunder samt vækst inden for outsourcing medfører vækst i omsætningen i Multidata A/S. De negative konjunkturer med flere virksomhedslukninger, færre virksomhedsetableringer og færre ansatte hos kunderne er dog fortsat en udfordring for virksomheden. Primært resultat udgør 81 MDKK i 2011 svarende til en overskudsgrad på 15% (2010: 7%). Årsagen til den højere overskudsgrad er effekt af vækst i omsætningen og omkostningsreduktioner. Endvidere er koncernens nyudviklede strategiske produkter med virkning fra 1. maj 2011 overført til koncernens holdingselskab. Sammenlignet med 2010 er en negativ resultatandel på 30 MDKK overgået fra Multidata A/S til holdingselskabet, idet disse aktiviteter i opstartsfasen bidrager negativt til resultatet. Multidata A/S er fra 1. maj 2011 godkendt som betalingsinstitut og dermed underlagt lov om betalingstjenester, idet en begrænset del af selskabets aktivitet vedrørende lønoverførsler falder ind under loven. Loven stiller bl.a. krav til kapitalstørrelse efter Finanstilsynets retningslinjer, krav om regnskabsindberetninger og krav om oplysninger vedrørende forretningsgange og interne kontroller for overførselsaktiviteten. I 2011 har den norske virksomhed anvendt betydelige ressourcer på den fortsatte implementering og udvidelse af kontrakten, om leverance af løn- og HR-ydelser til størstedelen af sundhedssektoren i Norge, som blev indgået i Endvidere er en aftale indenfor den kommunale sektor implementeret i Det primære resultat på -19 MNOK er en forbedring i forhold til 2010 på 36 MNOK. Resultatet i 2010 var påvirket af omkostninger til restrukturering af virksomheden. Resultatdannelsen forventes fortsat forbedret, og vækst og effektivisering af den samlede forretning er i fokus. Den svenske del af koncernen har i 2011 mærket effekten af en øget konkurrence i det svenske marked. Resultatdannelsen har ikke levet op til forventningerne som følge af lavere nysalg og større omkostninger til markedsintroduktion af en løsning til det svenske SMBmarked. Det primære resultat er -12 MSEK, hvilket er en forbedring på 12 MSEK i forhold til 2010, hvor resultatet på -24 MSEK var påvirket af omkostninger til nedmanding. Investering i materielle og immaterielle aktiver udgør i MDKK (2010: 63 MDKK), hvoraf den største del vedrører satsningen på koncernprodukterne PersonalePortal, integrationsværktøjet BSB og HR-analyse (rapportering) samt investeringer i modernisering af visse af koncernens lønplatforme. Koncernens egenkapital udgør i MDKK (2010: 224 MDKK) svarende til en soliditetsgrad på 28% (2010: 31%). Faldet skyldes det negative resultat for året. 10

11 USÆDVANLIGE FORHOLD I april 2011 er koncernrelaterede softwareprogrammer overdraget fra det danske driftsselskab til koncernens holdingselskab. Transaktionen er en følge af behov for optimering af balancestrukturen for det danske selskab i forbindelse med registreringen som betalingsinstitut. Transaktionen er sket på markedsmæssige vilkår. Årets resultat er negativt påvirket med 40 MDKK før skat som følge af nedskrivning ultimo året af to af selskabets egenudviklede systemer. Baggrunden for nedskrivningen omtales nærmere i efterfølgende afsnit. De årlige afskrivninger vil som konsevens heraf reduceres med 8 MDKK de kommende år. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Goodwill opstået i forbindelse med købet af Bluegarden-koncernen er testet for værdiforringelse pr. 31. december Der er ikke foretaget nedskrivning. Ved værdiforringelsestesten er der indregnet effekt af planer, som skal sikre en væsentlig vækst og effektivisering i de kommende år. Tilsvarende forudsætninger ligger til grund for værdiverifikationen af skatteaktiver i de norske og svenske selskaber. De væsentlige parametre, anvendt ved værdiberegningen af de norske og svenske selskaber, er en diskonteringsfaktor på 9,9% samt en langfristet vækstrate på 2%. Koncernprodukterne PersonalePortal, integrationsværktøjet BSB og HR-Analyse er væsentlige immaterielle anlægsaktiver, som er testet for værdiforringelse pr. 31. december Ved værdiforringelsestesten er der indregnet forventede salgspriser, mængder og vedligeholdelsesomkostninger, som ifølge planerne forventes realiseret i systemernes levetid, herunder er der indregnet forventede færdiggørelsesomkostninger til ikke afsluttede udviklingsområder. Den danske løsning er lanceret i 4. kvartal 2011, og de første aftaler om pilotkunder er på plads. Der er foretaget nedskrivning af PersonalePortalen med 30 MDKK, primært som følge af forsinket markedspenetration og større udviklingsomkostninger til færdiggørelse end oprindelig forudsat. Nedskrivningen indgår i produktionsomkostninger. For øvrige koncernprodukter er der ikke sket nedskrivning. En norsk løsning til SMB-markedet er udviklet i 2008/09, men er ikke anset for mulig at markedsintroducere. Anskaffelsesværdien udgør ca. 10 MDKK, som er nedskrevet ved udgangen af Der er ifølge sagens natur usikkerhed knyttet til de budgetter og forecasts, som har dannet basis for de discounted cash-flow beregninger, der er anvendt til værdiforringelsestestene. Mindre ændringer i nedadgående retning i forudsætningerne for værdiforringelsestestene kan medføre et behov for nedskrivning af goodwill eller egenudviklet software på et senere tidspunkt. 11

12 UDSIGTERNE FOR 2012 Koncernen forventer en moderat vækst i Det primære vækstområde vedrører kundevirksomhedernes efterspørgsel af outsourcing og HR-procesunderstøttende værktøjer. Den fortsatte markedsintroduktion af nye integrations- og analyseværktøjer vil sammen med PersonalePortalen være et stærkt værditilbud til store virksomheder. Endvidere vil et udvidet produkttilbud til markedet for små og mellemstore virksomheder i Danmark bidrage positivt til væksten i Der forventes for 2012 et samlet positivt resultat før skat. Resultatforbedringen sammenlignet med 2011 opnås gennem stram omkostningsfokus samt lavere afskrivninger i Der er foretaget en forsigtig vurdering af markedskonjunkturerne for 2012, men en væsentlig negativ udvikling i forhold til det forventede scenarie vil påvirke den forventede vækst og resultatudvikling negativt. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER VIDENSRESSOURCER Der er ikke efter balancedagen indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Koncernens ambition er at levere kvalitative løn- og HR-ydelser med høj lønsomhed, som skal hjælpe kunderne med at være effektive inden for løn- og HR-ydelser og lette dem for administrative byrder. Det stiller krav om, at medarbejderne indenfor udvikling, salg og serviceleverancer besidder kompetence og erfaring og forstår kundernes hverdag. Der er ved udgangen af 2011 beskæftiget 658 medarbejdere (2010: 634 medarbejdere) i koncernen. Multidata-Bluegarden baserer sin virksomhed på ekspertise indenfor software-knowhow samt lønbehandling og HR-administration. For at sikre videreudvikling af medarbejdernes kompetencer er der fokus på rekruttering og videreuddannelse af dygtige medarbejdere samt på at styrke vidensdeling. Indenfor særlige vidensområder anvendes kompetencer på et nearshoring center i Ukraine. Samlet set besidder koncernen kompetencerne til at vedligeholde og videreudvikle produkter, ydelser og kunderelationer. Det vurderes, at virksomheden er godt rustet til realiseringen af de kommende års vækststrategi. STRATEGISKE AKTIVITETER I 2011 har de vigtigste strategiske områder været: Fastholdelse af kunder på det konjunkturramte marked for mindre og mellemstore virksomheder i Danmark Fortsat implementering og udvidelse af kontrakt med leverance til helse-sektoren i Norge Lancering af PersonalePortal i Danmark samt udviklings- og implementeringsaktiviteter i forhold til 2 store kunder indenfor den finansielle sektor og det offentlige Udviklingsaktiviteter med henblik på fremtidig konsolidering af lønberegningssystemer. 12

13 VISION, MISSION OG VÆRDIER Vision Koncernen vil gøre kunderne til de mest effektive og nytænkende inden for løn og HR. Mission Koncernen styrker forholdet mellem arbejdsgivere og medarbejdere ved at udvikle, effektivisere og forenkle virksomhedernes løn- og HR-processer. Værdier Respekt - Engagement - Præcision - Nyskabende. STRATEGI OG MÅL Koncernen har udformet nyt strategigrundlag for perioden Koncernens mål er at blive en af Skandinaviens førende leverandører af kvalitative løn- og HR-ydelser med høj lønsomhed. For at nå målet vil der for koncernen være fokus på: 1. Stærke løn- og HR-kompetencer drevet af dyb kunde-, salgs- og markedsforståelse 2. Udvidet værditilbud til kunderne, herunder etablering af one-stop-shop koncept for små og mellemstore virksomheder 3. Optimeret driftssetup med færre lønkerner 4. Repeterbare og skalerbare processer samt roller med henblik på effektivisering. SÆRLIGE RISICI IT-sikkerhed og driftsstabilitet Som teknologisk virksomhed, hvis kerneydelser til kunder baserer sig på informationsteknologi, er IT-sikkerhed, processikkerhed og driftsstabilitet af afgørende betydning. Det gælder både i applikationerne og i produktionsprocesserne, hvor kvalitetssikring er i fokus. Koncernen stiller krav til et højt sikkerhedsniveau i egne processer og i forhold til underleverandører. Sikkerheden efterprøves og testes regelmæssigt af eksterne, uafhængige specialistfirmaer og verificeres ved en række revisorerklæringer. Konjunkturer og markedsforhold Efterspørgslen efter koncernens produkter og ydelser er i nogen grad påvirkelig af samfundsudviklingen, idet omsætningen på lønprodukterne påvirkes af beskæftigelsessituationen og erhvervsklimaet generelt. Risici minimeres ved at have en diversificeret portefølje af produkter og serviceydelser. Finansielle risici Koncernen har selskaber og aktiviteter indenfor de skandinaviske lande, og det accepteres at have en valutarisiko i de nordiske valutaer. Renterisici knyttet til koncernens nettorentebærende gæld er begrænset ved indgåelse af en fastrenteaftale for en del af koncernens bankgæld. Kreditrisici hos kunder søges reduceret ved processer for kreditvurdering af større kunder. 13

14 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR er i Multidata-Bluegarden baseret på vores kerneværdier, Respekt, Engagement, Præcision og Nyskabende. Selskabet ønsker en bæredygtig udvikling, hvor de økonomiske resultater opnås samtidig med, at der udvises social ansvarlighed. Dette udmønter sig i følgende væsentlige politikker, som er indeholdt i koncernens personalehåndbog: Sundhedspolitik, hvor medarbejderne omfattes af diverse sundhedsfremmende tilbud. Stresspolitik, som foreskriver hjælp til forebyggelse og identifikation af stress. Mulighed for ansættelse under en Seniorordning eller i Flex-job, således at ældre medarbejdere eller medarbejdere med helbredsproblemer kan fastholdes i job. Politik for lighed og værdighed, idet det er vores holdning at vi arbejder ud fra grundsynet om lighed og værdighed for alle. Disse initiativer har til formål at fastholde medarbejdertilfredsheden på et højt niveau, at reducere omsætningshastigheden for medarbejdere, begrænse sygefravær samt sikre en mangfoldighed i medarbejdersammensætningen. I 2011 er der gennemført de første målinger på de 3 første faktorer, som vil blive udgangspunkt for indekssammenligninger i kommende årsrapporter. Målsætningen indenfor miljøområdet er reduktion af CO 2 -udslip. Koncernen forbruger primært CO 2 i tilknytning til biltransport, elektricitet og varme i bygninger og flyrejser. Der foreligger implementerede retningslinjer for valg af biler, som skal sikre en miljømæssig forsvarlig bilpark. M.h.t. flyrejser er det politikken, at møder i størst muligt omfang skal afholdes pr. telefon eller videokonference Klimaregnskab Der er udarbejdet klimaregnskab for 2010, som viser en reduktion af CO 2 udslip på 4%, som primært vedrører biltransport og rejser. Overgangen til mere miljøvenlige biler samt stramme retningslinjer for rejseaktivitet er primære årsager. Tons CO Scope 1 Scope 2 Scope 3 Biltransport af fossilt brændsel Elektricitet og varme Fly- og varme transport Affald 14

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C (Stor). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er dog foretaget enkelte reklassifikationer og tilpasninger af sammenligningstal for tidligere år, uden at dette har haft betydning for resultat og egenkapitalen. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Multidata Holding A/S og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Multidata Holding A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. 15

16 Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (badwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling realiseres. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusive ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne, som ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. 16

17 Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter fakturerede indtægter, honorarer m.v. fra salg af tjenesteydelser, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægterne kan opgøres pålideligt. Nettoomsætning omfatter tillige ikke-fakturerede indtægter, der indregnes til salgsværdien af det udførte arbejde på basis af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter edb-drift, operationel leasing af software, eksterne produktionsomkostninger, afskrivninger, gager og andel af indirekte omkostninger. Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Afskrivninger på goodwill indgår tillige i det omfang, goodwill vedrører produktionsaktiviteten. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til salg og markedsføring, herunder salgsprovisioner, gager, afskrivninger samt andel af indirekte omkostninger. 17

18 Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende koncernens administrative funktioner, herunder gager, afskrivninger og andel af indirekte omkostninger. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab med fradrag eller tillæg af afskrivning på koncerngoodwill/-badwill. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Moderselskabet er administrationsselskab i sambeskatningen med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 18

19 BALANCEN Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 20 år og længst for virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Øvrige immaterielle anlægsaktiver Øvrige immaterielle anlægsaktiver omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder samt software. Omkostninger til udviklingsprojekter omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der direkte eller indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter i form af nye produkter og væsentlige forbedringer af funktionaliteter og processer i eksisterende systemer og produkter, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Det er en betingelse, at udviklingsprojekterne er identificerbare, den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og konsulentydelser m.v., der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3-7 år. Endnu ikke afsluttede udviklingsprojekter opføres under igangværende projekter. Software indregnes til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle tab ved værdiforringelse. Afskrivningen foretages lineært over aktivernes forventede brugstid op til 10 år. Øvrige immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 19

20 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver foretages lineært over den forventede brugstid. Den forventede brugstid er: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 35 år 3-5 år 5-15 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger. Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver medtages som afskrivninger i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller gruppen af aktiver. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag/tillæg af urealiserede koncerninterne avancer/tab samt uafskrevet koncerngoodwill. 20

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere