Studieguide for Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed sept juni Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieguide for Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed sept juni Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed"

Transkript

1 Studieguide Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september juni 2018 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Rev. 4. september 2017 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Talentudvikling og sportspsykologi... 6 Physical activity and health: the evidence for recommendations Tilpasset idræt og bevægelse Videnskabsteori og forskningsmetoder Moving in old age interdisciplinary approaches to the study of ageing Rev. 4. september 2017 Side 2

3 Studieguiden Studieguiden er den studerendes orienteringskort til de enkelte fag på kandidatuddannelse i Idræt & Sundheds. Den præciserer undervisningens indhold og arbejdsopgaver undervejs samt alle forhold omkring eksamen. Studieguiden indeholder anbefalinger til litteratur eller pensum samt præciserer brugen af E-learn i modulet. Studieguiden 1 indeholder alle fag og moduler, som udbydes på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed ved SDU i perioden 1. september juni Studieguiden er en uddybning og præcisering af modulerne i fagkataloget. Fagkataloget er det formelle og gældende dokument i forhold til undervisning og eksamen i det enkelte modul. Det er således altid bestemmelserne i fagkataloget, der er de gældende i forhold til modulets indhold, kompetencemål og prøveformer mv. Studieguiden indeholder beskrivelse af moduler udbudt af forskningsenheder ved Institut for Idræt og Biomekanik herunder flerfaglige moduler og metodemodulet. Studerende indskrevet på kandidatstudiet i Idræt og Sundhed kan sammensætte deres uddannelsesforløb af moduler udbudt i Studieguiden dog under forudsætning af, at bestemmelserne i Studieordningen er overholdt. Link til studieordninger Skemaplanlægning Skemaet tilrettelægges så det er muligt at følge fag op til 15 ECTS i et kvarter. Såfremt en studerende tilmelder sig moduler udover normeringen på 15 ECTS pr. kvarter kan der forekomme overlap mellem modulerne i skemaet. Det kan ikke forventes at fag og moduler udbudt af forskningsenheder udenfor IOB er skemateknisk koordineret med hinanden eller med modulerne udbudt af IOB. Tilmelding til fag og moduler Tilmelding til moduler udbudt på Institut for Idræt og Biomekanik foregår maj og november via Student-selvbetjening. Vedrørende fag og moduler i øvrigt skal den studerende selv orientere sig herom på relevante hjemmesider. 1 Studieguiden udarbejdes successivt i forhold til hvornår det enkelte modul skal undervises første gang. Modulbeskrivelsen vil være at finde her i studieguiden senest 14 dage før modulstart. En total oversigt med kort omtale af modulerne kan findes i Fagkataloget. Rev. 4. september 2017 Side 3

4 Fag og moduler Fagkataloget over fag og moduler udbudt af IOB ser sådan ud: Efteråret kvarter Tilpasset Idræt og bevægelse (Louise Sandal) Moving in old age (Paolo Cassarotti) Physical activity and health - the evidence for recommendations (Lars Østergaard) Sports-psykologi og talentudvikling (Kristoffer Henriksen) Elitemiljøer i praksis Videnskabsteori og forskningsmetod er Specialeworkshops 1+2 Efteråret kvarter Idræt og design (Lars Elbæk) Sundhedspolitik og idrætspolitik (Jørn Hansen) Aerob træning og ilttransport (Kurt Jensen) Kropskultur og sundhedskultur (Annemari Munk Svendsen) Talentudvikling & Elitesport Anvendt videnskabelig metode Foråret kvarter Physical activity and health in work life (Karen Søgaard) Foråret 2018 Fysisk aktivitet og sundhed rum (Jens Troelsen) Muscle physiology in exercise, health and a historical perspective (Joachim Nielsen) Kropsbevægelse og fænomenologi (Susanne Ravn) Idræt og læring (Louise Kamuk Storm) Præstationsoptimering Speciale 4. kvarter Best practice in childhood (Thomas Skovgaard?) Project governance og projektmedarbejdere n som konsulent (Just Justesen) Sport og megaevents (Jørn Hansen) Muscle function (Per Aagaard) Project Governance and high performance (konstitueren de) Speciale Lilla = obligatoriske moduler Orange = konstituerende moduler Hvide = valgfrie moduler Gule = obligatoriske moduler for specialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt. Øvrige studerende kan få plads på modulerne, hvis de ikke er fyldt. Dette gælder dog ikke modulet Elitemiljøer i praksis, der udelukkende er for studerende på specialiseringen. Præstationsoptimering og Project governance and high performance kan indgå som konstituerende modul. Rev. 4. september 2017 Side 4

5 Moduler oprettes ved 15 eller flere tilmeldinger. Der kan ske yderligere justeringer af moduler. Der er desuden følgende muligheder: Selvvalgt emne: På hvert kvarter kan den studerende tage et selvvalgt emne. Selvvalgte emner skal godkendes af vejleder og studieleder. Selvvalgt antal ECTS. Se mere i studieordningen og find ansøgningsskemaet her: DEMOLA: Innovationsvalgfag i samarbejde med virksomheder. 5/10/15 ECTS. Se mere i studieordningen og læs om tilmelding her: Global Health: Internationalt modul udbudt i samarbejde med SUNDs andre uddannelser. Modulet er på 5 ECTS. Læs mere i studieordningen her: Moduler fra nationale eller internationale universiteter: Moduler skal godkendes i studienævnet. Se liste over forhåndsgodkendte moduler i udlandet her: undhed_kandidat/udlandsophold Rev. 4. september 2017 Side 5

6 Talentudvikling og sportspsykologi Omfang 15 ECTS Placering Modulet er placeret på 1. kvarter i efterårssemesteret Mål Formålet med modulet er, at den studerende opøver sin viden om sportspsykologiske teorier og modeller og deres betydning for karrieren fra talent til ekspert inden for konkurrence- og elitesport. Det er målet, at den studerende opøver kendskab til fire temaer eller lag i elitesport og deres betydning for elitekarrieren; den enkelte atlet, teamet, organisationen og det større miljø samt til måder at intervenere som sportspsykologisk konsulent ift hver af disse lag. Det er desuden målet, at de studerende opnår en dyb forståelse for nøglebegreberne talent, miljø og mental styrke inden for elitesport, og at den studerende på den baggrund opnår kompetence til at reflektere kritisk over strukturer og praksisser i talentudviklings- og elitesportsmiljøer. Kompetencemål Viden kandidaten har: kendskab til forskellige teoretiske positioner og modeller inden for modulets fagområde og indgående kendskab til udvalgte af disse viden om udvalgte sportspsykologiske teoriers og modellers begrebslige univers samt feltets udvikling de senere år Færdigheder kandidaten kan: foretage sportspsykologiske analyser af udvalgte cases inden for elitesport under hensyntagen til casens kontekst og anvendte teorier/modeller i analysen, argumentere, analysere og reflektere selvstændigt og kritisk over sportspsykologiske teorier og cases på et akademisk niveau diskutere og vurdere udvalgte teoriers og modellers egnethed som forståelsesramme i relation til konkrete cases gennemføre udvalgte sportspsykologiske samtaler og reflektere over deres anvendelighed i talentudvikling og elitesport, opstille relevante problemstillinger og foreslå forskningsmetoder i relation til konkrete udfordringer indenfor sportspsykologi og talentudvikling Kompetencer kandidaten kan I grupper vurdere og formidle forskningsresultater til relevante aftagere som f.eks. kolleger, kommuner eller organisationer Rev. 4. september 2017 Side 6

7 I grupper fremlægge analyser af sportspsykologiske cases ved en videnskabelig konference I grupper træne samtaleteknik og skabe et fortroligt læringsrum Indhold Modulet vil blandt andet indeholde: En forelæsningsrække om sportspsykologiske teorier og modeller med betydning for forståelsen af talentudvikling og toppræstation, Seminarer og casearbejde indenfor to overordnede fokusområder: talentudvikling og sportspsykologi, To dages kursus i afholdelse af specifikke sportspsykologiske udviklingsforløb, En videnskabelig konference Undervisningsform Modulet er organiseret som en vekselvirkning mellem forelæsninger á 2 lektioners varighed og seminarer á ca. 3 lektioners varighed samt arbejdsopgaver. Eksamen Evaluering af de studerende består af en obligatorisk læringsprøve og to afsluttende eksaminer Læringsprøve: En obligatorisk videoblog til demonstration af praktiske færdigheder i samtale. Læringsprøven består af, at den studerende via en blog på e-learn afleverer en begrænset video af en samtale vedkommende udfører som led i samtaletræningen samt refleksioner over videomaterialet. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen består af to prøver, der begge skal bestås for at modulet er bestået 1. Obligatorisk præsentation Del 1 består af udarbejdelse af og præsentation af en videnskabelig konference-lignende powerpoint præsentation baseret på en af tre udleverede casebeskrivelser. Casen og præsentationen forberedes i grupper á ca. 3 personer, der får vejledning af en af underviserne. Gruppens præsentation (15 minutter pr. gruppe) fremlægges på en intern videnskabelig konference, der afholdes den sidste undervisningsdag, hvor alle studerende skal være tilstede. Præsentationen bedømmes bestået / ikke-bestået. Rev. 4. september 2017 Side 7

8 2. Mundtlig prøve Den mundtlig prøve består af en 20 minutters mundtlig eksamen, hvor der trækkes ét spørgsmål. Spørgsmålet trækkes fra en pulje på 6-8 spørgsmål, der bliver offentliggjort en uge før eksamen. Karakter efter 7-trins skalaen. Modulansvarlig Lektor Kristoffer Henriksen (forksningsenheden LET S, LEarning and Talent in Sport) Primære undervisere Lektor og ph.d. kristoffer Henriksen (KH) - Ekstern Lektor og ph.d. Carsten Hvid Larsen (CHL) Videnkabelig assistent Astrid Becker Larsen Uddybning af modulet Sportspsykologi vinder i stigende grad indpas i forskning såvel som praksis. Danmark er et godt eksempel på denne udvikling, hvor der de seneste år er satset massivt på udvikling af det sportspsykologiske fagområde. Samtidig har nyere forskning i talentudvikling vist, at mere nuancerede psykologiske og især sociale og kulturelle faktorer spiller en væsentlig rolle for talentudvikling i sport. Talent kan være svært at få øje på, da nogle idrætsudøvere modnes og udvikler deres talenter senere end andre og på forskelligt grundlag som en kombination af både miljø og arv. Flere forskere mener, at det i mindre grad er unge idrætsudøveres evner og træk, der her og nu bestemmer deres fremtidige potentiale. Det er derfor svært at forudsige præcist hvilke karakteristika, der er forudsætningen for succes, da eliteidrætsudøvere i en konkret idrætsgren, trods relativt homogene resultater, varierer meget i kropsbygning, fysiologi, social forankring, psykologisk profil og livshistorie. Drevet af disse besværligheder er der internationalt set ved at ske en udvikling fra individorienteret til kontekstorienteret forskning i talentudvikling; en udvikling i hvilken sportspsykologisk forskning på SDU har haft en vigtig international position. Talent skal i dette perspektiv forstås på baggrund af den sociale kontekst og de personlige relationer, hvori talentudviklingen udspiller sig. Uanset hvilket perspektiv man anlægger på talent, anerkender man i dag psykologiens store rolle. Psykologiske færdigheder og kvaliteter, der er forudsætninger for sportslig udvikling kan trænes og udvikles. Men det kræver, at vi anerkender, at de psykologiske færdigheder, der skaber langsigtet udvikling ikke nødvendigvis modsvarer de færdigheder, der ligger bagved eliteudøveres toppræstationer. Og det kræver, at vi anerkender miljøets rolle i at udvikle atleternes psykologiske profil. I lyset af denne udvikling og med reference til forskning på dette område præsenteres i løbet af modulet en række sportspsykologiske teorier og modeller til forståelse af karrieren fra talent til ekspert indenfor konkurrence- og elitesport med baggrund i en relationel forståelse af talent og ekspertise. Undervisningen vil have fokus på tre centrale temaer: individet, teamet og den større organisation (miljø). Undervisningen vil tage udgangspunkt i en vekselvirkning mellem at Rev. 4. september 2017 Side 8

9 introducere teoretiske perspektiver og modeller - og at beskrive og diskutere disse perspektivers betydning for praksis (sportspsykologens, trænerens, klubbens praksis). Tidsplan for og opbygning af undervisning Undervisningen forløber over 10 uger. Afslutningsvist afholdes en konference, hvor alle grupper både præsentere deres arbejde ved hjælp af en mundtlig fremlæggelse med brug af power-point præsentation og fungerer som opponenter på en anden gruppes arbejde. En detaljeret undervisningsplan finder du sidst studieguiden. Planen sammenholdes med skemaet. Nå der er fem timer i skemaet refererer det oftest til 2 timers foreslæsning og tre holdtimer. Uge 36 Tema: Introduktion + Individ Uge Undervisnings-form Emne Konfront ationstimer Ansvarlig Forelæsning & Holdtimer Introduktion til faget og til de centrale perspektiver og teorier samt kontekstualisering af feltet i Danmark og verden KH Forelæsning & holdtimer Specialiseringsveje og vejen til verdenstoppen Teori, empiri og praksis CHL Uge 37 Tema: Individ Forelæsning & holdtimer Bump på vejen? Mental toughness, selvregulering, resiliens, growth mindset, life skills og psykosociale færdigheder. 2+3 CHL Forelæsning Talentidentifikation 2 KH Holdtimer Motivation: traditionelt begreb, moderne perspektiver 3 KH Uge 38 Tema: Teamet Forelæsning Betydningsfulde relationer: Træneren, trænerfilosofi og familien 2 ABL Holdtimer Relationer i praksis 3 ABL Rev. 4. september 2017 Side 9

10 Forelæsning & holdtimer Teampsykologi Momentum og modgang i holdsport CHL Uge 39 Tema: Anvendt sportspsykologi Forelæsning & holdtimer Mental health & positve youth development CHL Forelæsning Anvendt sportspsykologi: Professionel filosofi og tilgange i sportspsykologien. Perspektiver på præstationsangst 2 KH Færdighedstræning Udviklingssamtaler del I 4 KH & ABL Uge 40 Tema: Miljøet Forelæsning & holdtimer Økologiske og organisations-psykologiske perspektiver i talentudvikling & gode talentmiljøer i praksis 2 +3 KH Forelæsning & holdtimer Kultur, ekspertise og træning: Øvrige perpskektiver på udviklingsmiljøer. Sportspsykologi for trænere, team og stab. Case eksempler KH Uge 41 Tema: Anvendt sportspsykologi Forelæsning & holdtimer Stress og genopladning i teori, empiri og i praksis ABL Færdighedstræning/ holdtimer Udviklingssamtaler del II 6 KH, ABL Uge 42 FERIE Uge 43 Tema: Anvendt sportspsykologi Forelæsning & holdtimer Karrierer: faser, transitioner, dropout og dual careers i sportspsykologien. Teorier, modeller, empiri og praksis AK Forelæsning & holdtimer Sportspsykologi for unge atleter. Teoretiske perspektiver og modeller, cases og aldersrelateret træning KH Rev. 4. september 2017 Side 10

11 Uge 44 Tema: Afrunding og forberedelse Forelæsning Den kulturelt kompetente praktiker og leder, samt trænerens, sportschefens, kommunens og sampsillets rolle i god talentudvikling 2 KH, Holdtimer Opsamling Dilemmaer i moderne talentudvikling + vejledning og konferenceforberedelse 3 KH Eksamen Konference. Alle grupper fremlægger og opponerer. Kåring af årets bedste fremlæggelse. 8 KH, CHL Uge 45 Eksamen KH, CHL Tids- og undervisningsplan Nedenstående tids- og undervisningsplan viser, hvilken litteratur, der tages udgangspunkt i, og hvilke undervisningsmetoder, der bringes i anvendelse i undervisningen. Det forventes, at den studerende sætter sig ind i litteraturen og på den baggrund deltager i aktiviteter og drøftelser i undervisningen. De to seminarer i hver uge har begge to fast tilbagevendende punkter: Udlægning af dagens tekst, der består af en gruppes fremlæggelse af kerneindholdet og hovedpointerne i en videnskabelig artikel, som gruppen har læst intensivt, men som resten af holdet ikke har læst. Gruppen fremlægger i fællesskab en powerpoint-præsentation om artiklen. Både artikel og præsentation lægges herefter på e-learn til fælles information. På den måde får den studerende gennemgået en række videnskabelige artikler, selvom kun 1 af artiklerne læses intensivt. Dagens øvelse, der består af øvelser, der har til formål at understøtte den studerendes læring og opnåelse af et eller flere kompetencemål. Øvelserne tilrettelægges af underviseren, og udføres af den studerende i undervisningen. Øvelserne kan forudsætte at den studerende skal forberede f.eks. empirisk data forud for undervisningen. Tjek skemaet på e-learn. Undervisning Titel og Indhold Litteratur Uge 36 Forelæsning og holdtimer Introduktion til faget og til de centrale perspektiver og teorier i faget Kontekstualisering af feltet i Henriksen, K. (2011) Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Dansk Psykologisk Forlag. Kap. 1 Simonton (2017) Does Talent exist? Yes. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and Rev. 4. september 2017 Side 11

12 Danmark og verden Der dannes grupper á 2-4 studerende, som skal fremlægge dagens tekst og præsentere en case ved den afsluttende konference development in sport. Routledge. Wattie & Baker (2017) Why conceptions of talent matter. Implications for skill acquisition and talent identification and development. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Further readings: Ward et al (2017) Does Talent exist? A re-evaluation of the nature-nurture debate. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Abernethy, B. (2008) Introduction: Developing sport expertise: How research can inform practice, pp In Farrow, D., Baker, J. & MacMahon, C. (Eds) Developing sport expertise: Researchers and coaches put theory into practice. London. Routledge Forelæsning & holdtimer Specialiseringsveje og vejen til verdenstoppen Teori, empiri og praksis Dagens tekst gruppe 1 Ford & Williams (2017) Sport in childhood: early specialization and diversification. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Storm, L. K., Henriksen, K., & Christensen, M. K. (2012) Specialization pathways among Danish elite athletes: A look at the developmental model of sport participation from a cultural perspective. International Journal of Sport Psychology. Côté, J., Lidor, R., & Hackfort, D. (2009). To sample or to specialize?seven postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performance. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7(1), Dagens tekst: Moesch, K., Trier Hauge, M.-L., Wikman, J. M. & Elbe, A.-M. (2011): Late Specialization: the key to success in centimeters, grams or seconds (cgs) sports. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Further readings Ward, P., Hodges, N.J., Williams, A.M. & Starkes, J.L. (2004). Deliberate practice and expert Performance. Defining the path to excellence. In: A.M. Williams & N.J. Hodges (Eds.) Skill Rev. 4. september 2017 Side 12

13 acquisition in sport: research, theory and practice. London, New York: Routledge Wiersma, L. D. (2000). Risks and benefits of youth sport specialization: Perspectives and recommendations. Pediatric Exercise Science, 12, Uge 37 Forelæsning & holdtimer Bump på vejen? Mental toughness, selvregulering, resiliens, growth mindset, life skills og psykosociale færdigheder. Dagens tekst, gruppe 3 Collins & MacNamara (2017) A smooth sea never made a skillsfiul sailor: Optimizing and exploiting the rocky road in talent development. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Jones, G. (2010). What Is This Thing Called Mental Toughness? An Investigation of Elite Sport Performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14, Sarkar, M. & Fletcher, D. (2014). Psychological resilience in sport performers: A review of stressors and protective factors. Journal of Sports Sciences, 32, DOI: / Larsen, C. H., Alfermann, D., & Christensen, M. K. (2012). Psychosocial skills in a youth soccer academy: A holistic ecological perspective. Sport Science Review, 21(3-4), doi: /v x Dagens tekst Gould, D. & Carson, S. (2008). Life skills development through sport: current status and future directions. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1, doi: / Further readings: MacNamara, Á. (2011). Psychological Characteristics of Developing Excellence. In Collins, D. Abbott, A. & Richards, H. Performance Psychology for Physical Challenge, London: Elsevier Jonker, L., Elferink-Gemser, M. T., de Roos, I. M., & Visscher, C. (2012). The role of reflection in sport expertise. The Sport Psychologist, 26, Forelæsning Talentidentifikation Gullich & Cobley (2017) On the efficacy of talent identification and talent development programs. In Baker et al. Routledge Handbook of talent Rev. 4. september 2017 Side 13

14 identification and development in sport. Routledge. Baker, Cobley & Schorer (2012) Talent identification and development in sport: International perspectives. Routledge. Kap. 2 Lidor, R., Côté, J., & Hackfort, D. (2009). To test or not to test?: The use of physical skills tests in talent detection and and in early phases of sport development. International Journal of Sport and Excercise Psychology, 7, Holdtimer Forelæsning og holdtimer Motivation: traditionelt begreb, moderne perspektiver Dagens tekst, gruppe 2 Betydningsfulde relationer: Træneren, trænerfilosofi og familien Relationer i praksis Dagens tekst, gruppe 4 Storm, Louise Kamuk; Henriksen, Kristoffer (2014) Motivation: fra grundlæggende psykologiske behov til gode idrætsmiljøer. I: Idrættens værdier og kultur: Teori og praksis. (red.) Bodil Borg Høj; Inger Maibom; Torben Nørregaard Rasmussen. KvaN. s Dagens tekst Keegan, R., Harwood, C., Spray, C. & Lavallee, D. (2014) A qualitative investigation of the motivational climate in elite sport, Psychology of Sport and Exercise, 15, Further readings Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The What and Why of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior. Psychological Inquiry, 11, Harwood, Keegan, Smith & Raine (2015): A systematic review of the intrapersonal correlates of motivational climate perceptions in sport and physical activity, Psychology of Sport and Exercise, 18, 9-25 Uge 38 Rynne et al (2017) On the (potential) value of coaching. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Burton & Radke (2008) Sport Psychology for Coaches. Human Kinetics. Kapitel 1 Storm, Henriksen, Larsen & Christensen (2014). Influential relationships as contexts of learning and becoming elite. Athletes Retrospective Interpretations, International journal of Sports Science & Coaching December 2014 vol. 9 no. 6 Rev. 4. september 2017 Side 14

15 doi: / Dagens tekst: Knight (2017) Family influences on talent develoment in sport. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Further readings: Gilbert, W. & Côté, J. (2013). Defining coaching effectiveness: A focus on coaches knowledge. In Potrac, P. Gilbert, W. & Denison, J. (eds.) Routledge Handbook of Sports Coaching, pp London: Routledge Becker, A.J. (2009). Its not what they do. Its how they do it: Athlete Experiences of Great Coaching. International Journal of Sport Science and Coaching, 4, 1-28 Forelæsning & holdtimer Teampsykologi Momentum og modgang i holdsport Dagens tekst, gruppe 5 Mathorne & Henriksen (2017). Forældre og kommuners særlige rolle i talentudvikling. Findes her: /projekt_next_generation_rapport Eyes et al (2017) Group cohesion and athlete development. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Martin et al. (2014). The social environment in sport: selected topics. International Review of Sport and Exercise Psychology, Vol. 7, , Crust, L. & Nesti, M. (2006). A Review of Psychological Momentum in Sports: Why qualitative research is needed. Athletic Insight. 8, 1-15 Larsen, C. H., & Henriksen, K. (2014). Psychological momentum in team sport: An intervention program in professional soccer. Sport Science Review, 24, doi: /ssr Dagens tekst: Kleinert et al. (2012). Group Dynamics in Sports: An Overview and Recommendations on Diagnostic and Intervention. The Sport Rev. 4. september 2017 Side 15

16 Psychologist, 26, Further readings: Moesch, K. & Apitzsch, E. (2012). How do coaches experience Psychological Momentum? A qualitative study of female elite handball teams. The Sport Psychologist, 26, Larsen, C. H. & Skov, H. (2013). Momentum i fodbold: Et psykologisk perspektiv. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s , Henriksen et al. (2007). Gyldendals idrætspsykologi. Kapitel 8: Holdidrættens psykologi. Uge 39 Forelæsning og holdtimer Forelæsning Mental health & positve youth development Dagens tekst gruppe 6 Anvendt sportspsykologi: Professionel filosofi og tilgange i sportspsykologien. Perspektiver på Fraser-Thomas et al. (2017) Developing talent while promoting positive youth development: A balancing act. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Schinke, Stambulova & Moore (2017) International society of sport psychology position stand: Athletes mental health, performance, and development. International Journal of Sport and Exercise Psychology. Pruna & Bahdur (2016). Depression in Football. Journal of Novel Physiotherapy, 6. doi: / Harwood & Johnston (2015). Positive youth development and talent development: Is there a best of both worlds? I N. Holt (ed.). Positive youth development through sport. (2 nd edition, pp ). New York: Routledge. Dagens tekst Gouttebarge, Backx, Aoki, & Kerkhoffs (2015) Symptoms of Common Mental Disorders in Professional Football (Soccer) Across Five European Countries. Journal of Sports Science and Medicine 14, Henriksen, K., Hansen, J. Larsen & Diment, G Team Danmarks sportspsykologiske filosofi. TeamDanmark.dk Nesti (2004) Existential Psychology and sport: theory and application. Routledge. Kapitel 1 s. 3-7 Rev. 4. september 2017 Side 16

17 præstationsangst samt kap 2 s Henriksen & Hansen (2016) Præster under pres: Guide til mental styrke I sport, kunst og erhvervsliv. Dansk psykologisk forlag. Kap. 1-5 Further readings: Henriksen (2014) Sport psychology at the Olympics: The case of a Danish sailing crew in a head wind. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, Diment, G., Henriksen, K., Hansen, J (2014) Sport Psychology Service Delivery to Danish Elite Athletes: From Professional Philosophy to Successful Cases. In Cremades, & Tashman, (Eds) Becoming a Sport, Exercise, and Performance Psychology Professional: A Global Perspective. Henriksen, Diment, Hansen & Larsen (2016) Using Acceptance Commitment Training in a team sport leading up to, during and following the 2014 Winter Olympic Games. In Cremades & Tashman (2016) Global practices and training in applied sport, exercise and performance psychology. A case study approach. Routledge Hansen: Talent. Privilegium eller pres? I Talentudvikling i sport: Reflekterede organisationer, gode teams og stærke atleter. Ålborg universitetsforlag Færdighedstræning Forelæsning & holdtimer Udviklingssamtaler del I Økologiske og organisationspsykologiske perspektiver i talentudvikling & gode talentmiljøer i praksis Dagens tekst gruppe 7 Henriksen & Hansen (2016) Præster under pres: Guide til mental styrke I sport, kunst og erhvervsliv. Dansk psykologisk forlag. Kap. 6-7 Uge 40 Henriksen & Stambulova (2017) Creating optimal environments for talent development: A holistic ecological approach. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Henriksen, K. (2010) Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Dansk Psykologisk Forlag. kap 4, 6 og 7 Martindale, R. J. J., & Mortimer, P. (2011). Talent development environments: Key considerations for effective practice. In D. Collins, A. Button & H. Richards (Eds.), Performance psychology: A Rev. 4. september 2017 Side 17

18 practitioner's guide (pp ): Elsevier. Dagens tekst Mills et al (2014) Toward an Understanding of Optimal Development Environments Within Elite English Soccer Academies Further readings: Schein (1990): Organizational Culture. American Psychologist. 45 (2), p Bronfenbrenner, U., Bioecological Theory of Human Development, in: Bronfenbrenner, U., ed., Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development, Thousand Oaks, Sage, CA, 2005, Fletcher & Wagstaff (2009) Organizational psychology in elite sport: Its emergence, application and future. Psychology of Sport and Exercise, 10, pp Henriksen, K., Larsen, C. H., & Christensen, M. K. (2014). Looking at success from its opposite pole: The case of a talent development golf environment in Denmark. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 12(2), Forelæsning og holdtimer Kultur, ekspertise og træning: Øvrige perpskektiver på udviklingsmiljøer. Sportspsykologi for trænere, team og stab. Case eksempler Dagens tekst gruppe 8 & 9 Gorman & Renshaw (2017) Applied motor learning: Optimal environments for successful development. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Brandão, M. R., & Vieira, L. F. (2013). Athletes careers in Brazil: Research and application in the land of ginga. In N.B. Stabulova, & T. Ryba (Eds.), Athletes' Careers Across Cultures (pp ). London: Routledge. Steptoe, Barker & Harwood. Psychological service provision to the elite football performance network: Supporting coaches, players, parents and teams. In Cremades & Tashman (2016) Global practices and training in applied sport, exercise and performance psychology. A case study approach. Dagens tekster Frit valg af kapitel fra: Cremades & Tashman (2016) Global practices and training in applied Rev. 4. september 2017 Side 18

19 sport, exercise and performance psychology. A case study approach Furher readings: Storm, LK (2015) Coloured by Culture Talent development in Scandinavian elite sport as seen from a cultural perspective (p & ) Collins, D., & Cruickshank, A. (2015). Take a walk on the wild Side: Exploring, identifying, and developing consultancy expertise with elite performance team leaders. Psychology of Sport & Exercise, 16, Ryba, T. V., Stambulova, N. B., Si, G., & Schinke, R. J. (2013). ISSP Position Stand: Culturally competent research and practice in sport and exercise psychology. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 11(2), Fletcher & Arnold (2011). A Qualitative Study of Performance Leadership and Management in Elite Sport. JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY, 23: Uge 41 Forelæsning og holdtimer Stress og genopladning i teori, empiri og i praksis Dagens tekst gruppe 10 Pelka & Kellmann (2017) Understanding underrecovery, overtraining and burnout in the developing athlete. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Becker-Larsen & Henriksen (in press) Organizing for Excellence : Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship. Scandivavian Sport Studies Forum. Findes på e-learn. Dagens tekst: Kristiansen, E., Murphy, D., Roberts, G., (2012): Organizational Stress and Coping in U.S. Professional Soccer. Journal of Applied Sport Psychology 24: Further readings: Becker-Larsen & Henriksen (2017): Stress og genopladning under længerevarende træningslejre og konkurrencer. Findes her: Rev. 4. september 2017 Side 19

20 pages.dk/teamdanmark/153/ Kellmann, M. (2010). Preventing overtraining in athletes in high-intensity sports and stress/recovery monitoring. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20(2), Færdighedstræning Forelæsning & holdtimer Forelæsning og holdtimer Uviklingssamtaler II Karrierer: faser, transitioner, dropout og dual careers i sportspsykologien. Teorier, modeller, empiri og praksis Dagens tekst gruppe 11 Sportspsykologi for unge atleter. Teoretiske perspektiver og modeller, cases og aldersrelateret træning Henriksen & Hansen (2016) Præster under pres: Guide til mental styrke I sport, kunst og erhvervsliv. Dansk psykologisk forlag. Kap Uge 43 Stambulova, N., Alfermann, D., Statler, T. & Côté, J. (2009). ISSP Position Stand: Career development and transitions of athletes. International Journal of Sport & Exercise Psychology. 7, Kuettel, A., Boyle, E. & Schmid, J. (2017). Factors contributing to the quality of the transition out of elite sports in Swiss, Danish, and Polish athletes. Psychology of Sport and Exercise, 29, pp Larsen & Alfermann (2017) Understanding dropout in the athlete development process. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Dagens tekst Christensen, M. K. & Sørensen, J. K. (2009). Sport or school? Dreams and dilemmas for talented young Danish football players. European Physical Education Review, 15(1), Further readings: Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). A developmental perspective on transitions faced by athletes. In M. Weiss (Ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (pp ). Morgantown, WV: Fitness Information Technology. Aquilina, D. (2013). A study of the relationship between elite athletes educational development and sporting performance. The International Journal of the History of Sport, 30(4), Henriksen, Storm & Larsen (2017) Organisational Culture and Influence on Developing Athletes. In Knight, Harwood & Gould: Sport psychology for young athletes. Rev. 4. september 2017 Side 20

21 Dagens tekst gruppe 12 Dagens øvelse: Vi kigger i sportsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter og identificerer deres filosofi om træning og specialisering. Henriksen & Larsen (2016) Sportspsykologi for børn og unge. I Bertelsen et al (eds) ATK 2.0 Træning af børn og unge. Team Danmark. Henriksen, Larsen, Storm & Stambulova (in press) Successful and Less Successful Interventions with Youth and Senior Athletes: Insights from Expert Sport Psychology Practitioners Dagens tekst Blom, L., Hardy, C., Burke, K., & Joyner, A. (2003). High school athletes' perceptions about sport psychology and preferences for service. International Sports Journal, 7, Forelæsning og holdtimer Den kulturelt kompetente praktiker og leder, samt trænerens, sportschefens, kommunens og sampsillets rolle i god talentudvikling Opsamling Dilemmaer i moderne talentudvikling + vejledning og konferenceforberedelse Further reading: Henriksen (2015): Træneren som kulturel leder: Bæredygtig sportspsykologi for unge talenter. I Talentudvikling i sport: Reflekterede organisationer, gode teams og stærke atleter. Ålborg universitetsforlag Visek, A. J., Harris, B. S., & Blom, L. C. (2013). Mental Training with Youth Sport Teams: Developmental Considerations & Best Practice Recommendations. Journal of Sport Psychology in Action, 4, DOI: / McCarthy, P. J., Jones, M. V., Harwood, C., & Olivier, S. (2010). What do young athletes implicitly understand about psychological skills? Journal of Clinical Psychology, 4, Uge 44 Schorer et al (2017) Concluding, but definitely not concluisve, remarks on talent identification and development. In Baker et al. Routledge Handbook of talent identification and development in sport. Routledge. Schinke, R., & Moore, Z. E. (2011). Culturally informed sport psychology: Introduction to the special issue. Journal of Clinical Sport Psychology, 5, Henriksen (2015) Developing a High Performance Culture: A Sport Psychology Intervention from an Ecological Perspective in Elite Orienteering. Journal of Sport Psychology in Action Rev. 4. september 2017 Side 21

22 Further readings Cruikshank & Collins (2012) Culture Change in Elite Sport Performance Teams: Examining and Advancing Effectiveness in the New Era. Journal of Applied sport psychology, 24, pp Eksamen (II) Konference Oplæg fra hver gruppe efterfulgt af kommentarer/spørgsmål /kritik fra en opponentgruppe. 1. lektion: Grp. 1+2 (opp: grp ) 2. lektion: Grp. 3+4 (opp: grp. 9+10) 3. lektion: Grp. 5+6 (opp: grp. 7+8) 4. lektion: Grp. 7+8 (opp: grp. 5+6) 5. lektion: Grp (opp: grp. 3+4) 6. lektion: Grp (opp: grp. 1+2) Rev. 4. september 2017 Side 22

23 Physical activity and health: the evidence for recommendations PLACERING Kandidatuddannelse. 1. kvarter. En del af den konstituerende valgpakke. OMFANG 15 ECTS FORMÅL At den studerende tilegner sig viden om centrale studier og bliver i stand til at vurdere tyngden af evidensen for de fysiske aktivitetsanbefalinger. KOMPETENCEMÅL Viden Ved afslutningen af modulet skal den studerende have viden om: Evidens for anbefalinger af fysisk aktivitet hos børn og voksne Metoder til måling af fysisk aktivitet og fitness og betydningen for evidensens sikkerhed når forskellige metoder vælges Den historiske udvikling i fysisk aktivitetsanbefalingerne Biologiske mekanismer bag fysisk aktivitets forebyggende virkning Implementering af fysisk aktivitetsprogrammer Fysisk aktivitets betydning for kognitiv funktion Eksisterende evidens i forhold til forebyggelse af de mest hyppige befolkningssygdomme, som f.eks. hjertesygdom, type 2 diabetes, metabolisk syndrom, osteoporose, overvægt og idrætsskader samt eventuelt visse cancerformer Færdigheder Ved afslutningen af faget kan den studerende kunne: Beskrive og identificere relevante studier, som anbefalingerne bygger på i forhold til forskellige målgrupper Anvende og redegøre for de væsentligste metoder, der er relevante for forståelsen af forholdene mellem fysisk aktivitet og forskellige typer af sundhed/sygdom Diskutere og analysere videnskabelig evidens, der belyser forholdene mellem fysisk aktivitet og sundhed Rev. 4. september 2017 Side 23

24 Kompetencer Ved afslutningen af modulet skal den studerende: Være i stand til kritisk at kunne vurdere videnskabelige undersøgelser (særligt epidemiologisk og statistisk) Være i stand til at skrive en videnskabelig artikel EKSAMEN Faget afsluttes med en 14 dages eksamensopgave. Opgavens maksimale omfang er 16 normalsider. GENERELT - Faget består overordnet af 7 forskellige temaer - Basale færdigheder i statistik og epidemiologi anbefales. - Studenterfremlæggelser er obligatoriske. - Senest en uge før semesteropstart bliver en fagspecifik studieguide gjort tilgængelig på elearn. I denne vil fx information om undervisningsmetoder, tidsmæssig placering, indhold være beskrevet. LITTERATUR Defineres og gøres tilgængelig af de forskellige undervisere. Jf. elearn. MODULANSVARLIG Adjunkt, Lars Østergaard MODULSEKRETÆR Ulla Rytter Rev. 4. september 2017 Side 24

25 Tilpasset idræt og bevægelse Omfang 15 ECTS Placering 1. kvarter (efterår 2017) Formål Formålet med dette modul er, at den studerende erhverver sig dybdegående viden om og indsigt i Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) (eng. Adapted Physical Activity) for mennesker med fysisk og psykisk funktionsevnenedsættelse, handicap eller andre målgrupper, der oplever, at de ikke passer ind i eksisterende bevægelsestilbud. TIB er idræts- og bevægelsesaktiviteter, der tilrettelægges, så mennesker med funktionsevnenedsættelse kan deltage sammen med andre. Alle er forskellige i forhold til kropslige forudsætninger og bevæggrunde for bevægelse og aktivitet i kontekster såsom idræt og fitness, forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling og rehabilitering. Den studerende kan på dette modul opnå forståelse for disse rammevilkår og blive i stand til at fremme aktiviteter og bevægelsestilbud i forskellige professionskontekster, samt analysere og arbejde med TIB på et mere overordnet niveau i forskning, praksisudvikling, forvaltning, m.fl. Modulet er opbygget ud fra og tager udgangspunkt i ICF International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. ICF er en kompleks interaktionsmodel, der omfatter biologiske, psykologiske og sociale forhold. ICF er en udbredt og accepteret international referenceramme med fokus på både den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i kombination med helbred og kontekstuelle faktorer og ser dermed på den enkeltes hele livssituation. ICF bidrager med et fælles sprog på tværs af faggrupper, institutioner, sektorer, kulturer og nationer. Kompetencemål Viden Ved modulets afslutning skal den studerende kunne Redegøre for begrebet funktionsevnenedsættelse og handicapforståelser generelt og specifikt i forhold til krop og bevægelse Rev. 4. september 2017 Side 25

26 Redegøre for idrætspolitiske begreber og tiltag ifht. tilpasset idræt og bevægelse for personer med funktionsnedsættelse Reflektere over og analysere konkrete eksempler på TIB med udgangspunkt i modulets referenceramme ICF. Færdigheder Ved modulets afslutning skal den studerende kunne Planlægge og gennemføre et kvalitativt casestudie Redegøre for forskellige former for og omfang af TIB Udarbejde forslag til forskellige former for TIB Kompetencer Ved modulets afslutning skal den studerende kunne Studere meningsfulde kropsøvelser i relevante professionskontekster ift. TIB Teoretisk og praktisk fremstille forslag til TIB i tværfagligt samarbejde inden for relevante professionskontekster Undervisnings- og arbejdsformer Modulet vil indeholde forskningsseminarer, med udgangspunkt i dagens emne ud fra oplæg fra underviser, gæsteforelæser eller studerende. Det er målet herigennem at knytte fænomener og praksisformer fra TIB til relevant forskning og teori for at opnå dybere indsigt i praksisfeltet. Der kan desuden indgå mindre øvelses- og gruppeopgaver, og det forventes at de studerende deltager aktivt i alle seminarer. Casestudie De studerende vil i den første uge blive introduceret til casestudie som metode. Med udgangspunkt i dette skal de studerende arbejde i grupper på 4-6 personer og i løbet af modulet skal de studerende i disse grupper gennemføre studiebesøg af TIB i praksis. Der udarbejdes 1 casestudie med udgangspunkt i ICF modellen ift. deltagelses- aktivitets- og kropsniveau, og tilsammen udgør dette casestudie eksamensopgaven. E-learn E-learn vil fungere som kommunikationsplatform for modulet og her vil litteratur (med mindre copyright ikke tillader det), præsentationer, noter, oplægsmaterialer, samt supplerende materiale være tilgængeligt for de studerende, i det omfang underviserne finder det relevant. Rev. 4. september 2017 Side 26

27 Eksamen Individuel bedømmelse med intern censur og efter 7-trins-skalaen på baggrund af en skriftlig gruppeopgave (4-6 studerende). Opgavens maksimale omfang er anslag, inklusive mellemrum, bilag og noter, men eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavens samlede længde angives på opgavens forside. Opgaven skal bestå i en skriftlig fremstilling af casestudiet og i bedømmelsen lægges vægt på sammenhængen mellem teori og praksis, samt de studerendes evner til kritisk at lade dem udfordre hinanden i henhold til modulets kompetencemål (viden, færdigheder og kompetencer). Litteratur Til hver undervisningsgang er angivet både primær og supplerende litteratur. Den primære litteratur forventes læst forud for hvert seminar, mens den supplerende litteratur er tænkt som inspiration til videre studier og kan i første omgang informere arbejdet casestudiet og eksamensopgaven. Det skal understreges at det er den studerendes egen opgave at søge og erhverve sig litteraturen. Underviserne kan have lagt litteraturen på E-learn, men såfremt dette ikke er tilfældet, er det den studerende eget ansvar at søge dette. Omfang 9 ugers forløb afsluttende med en skriftlig prøve med intern censur, der har udgangspunkt den afleverede gruppeopgave (15 ECTS point). Afleveringsdato er senest 9 november Tidsforbrug for studerende Forskningsseminarer: Gruppevis case-præsentation: Litteraturstudier: Casestudie: Vejledning: Eksamen: 43 timer 2 timer 112,5timer 140 timer 2,5 timer 120 timer I alt: 420 timer Rev. 4. september 2017 Side 27

28 Undervisere: Prof. Birgit Juul-Kristensen, IOB, SDU, Lektor, Jan Toftegaard Støckel, IOB, SDU, Prof. Jørn Hansen, IOB, SDU, Prof. Bjarne Ibsen, IOB, SDU, Ph.d. Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter, Cand. Scient. idræt Torben Koue, Cand. Scient. idræt Heidi Trankjær Bøndergaard, Adjunkt Lotte Nygård, IOB, SDU, Ph.d. Jakob Lorentzen, Helene Elsass Center, Ph.d. stud. Peter Henriksen, IOB, SDU, Post doc Erik Poulsen, IOB, SDU, Post doc Camilla Marie Larsen, IOB, SDU, Lektor Lars Elbæk, IOB, SDU, Ekstern Lektor, Tina Junge, UCL, Adjunkt Louise Fleng Sandal, IOB, SDU, PhD-stud. Helene Nikolajsen, IOB, SDU, Modulansvarlig: Adjunkt Louise Fleng Sandal, IOB, SDU, Modulsekretær: Ulla Rytter, Rev. 4. september 2017 Side 28

29 Videnskabsteori og forskningsmetoder Omfang 15 ECTS Placering Modulet er placeret på 1. kvarter. Særlige forhold Modulet er obligatorisk. Mål Formålet med modulet er, at den studerende opnår udvidet indsigt i og forståelse for videnskabsteoretiske problemstillinger, centrale forskningsmetoder og forskningsprocesser. Dette danner baggrund for at kunne vurdere og kritisk reflektere over eksisterende viden af relevans for området idræt og sundhed samt hvorledes empiriindsamling, præsentation og tolkning af ny viden kan gennemføres. Målet er at den studerende, med udgangspunkt i relevant teori og specifikke cases, opnår viden og kompetencer til at forstå forskningsprocessen, forskerroller og valg af forskningsmetoder i forhold til de enkelte forskningsområder. Der sigtes endvidere efter, at den studerende forbedrer sin evne til at udvikle egen faglighed i relation til idræt og sundhedsområdet. Kompetencer Viden: Ved modulets afslutning skal den studerende have viden om: Videnskabsteoretiske grundpositioner knyttet til de enkelte forskningsområder Informationssøgning knyttet til de enkelte forskningsområder Konkrete forskningsmetoder og forskerroller knyttet til de enkelte forskningsområder Muligheder og udfordringer der ligger i at kombinere forskellige metoder i samme projekt, med andre ord mixed-methods forskning Færdigheder: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: Udvælge, beskrive og vurdere teori- og metodevalg. Diskutere forskningsprocessen og forskningsdesign indenfor de enkelte forskningsområder Opstille forskningsdesign og gennemføre indledende dataindsamling og analyse under hensyntagen til betydningen af metodiske valg og problemer Kompetencer: Ved modulets afslutning skal den studerende kunne: Genkende specifikke forskningsmetoder Beskrive forskerroller i relation til specifikke forskningsmetoder Forholde sig kritisk-analytisk til metoder for indsamling, bearbejdning og analyse af data Formidle metodologiske overvejelser og forskningsresultater til relevante aftagere som f.eks. kommuner eller organisationer Rev. 4. september 2017 Side 29

30 Indhold Modulet indeholder en række emner relateret til de forskellige dele af en forskningsproces bl.a. med fokus på den praktiske anvendelse af metoder og tolkning af data. Centrale emner er fx: objektivitet eller ej? Det repræsentative vs case forskningsdesign og anvendelse forskningsspørgsmål - fra den enkelte til det komplekse og fra sammenhæng til element forklaring og forståelse - herunder forskningsteori og metoder metoder og teknikker til indsamling af empiri, præsentation og tolkning af den indsamlede viden Undervisningsform Undervisning foregår ved en kombination af forelæsninger, holdundervisning og casebaserede øvelser Modulet er opdelt i en fælles tværvidenskabelig del og en fagspecifik del. Den fælles tværvidenskabelige del tager fat i almene perspektiver om fx videnskab, videnskabsteori, forskningsprocesser og rollen som forsker samt generel metodeteori, valg af metode og at bruge mixedmethods. I den fagspecifikke del vælger de studerende et af fire spor, der har særlig fokus på forskningsmetoder, der knytter sig til henholdsvis 1) epidemiologi, 2) laboratorieteknikker, 3) kvantitative metoder og 4) kvalitative metoder. Forberedelsen til undervisningen indbefatter læsning og opgaveløsning i arbejdsgrupper. E-learn platform Kurset har et forum på E-learn, hvor kursusinformation, litteraturlister og undervisningsmaterialer befinder sig. Den fælles tværvidenskabelige del og de 4 fagspecifikke spor har hver deres mappe under platformen. Al information vedrørende litteratur, læseplan m.v. vil fremgå på E-learn. Eksamen Skriftlig prøve. Bedømmelse efter 7-trinsskala. Intern bedømmelse Den skriftlige prøve har en varighed af 5 timer. Der må benyttes hjælpemidler dvs. pensum og egne noter. Brug af internet er ikke tilladt. Tidsforbrug Den fælles videnskabelige del: 35 KT ca. 145 AT (inklusiv KT) Den fagspecifikke del: 36 KT ca. 150 AT (inklusiv KT) Eksamen: 5 KT ca. 37 AT (inklusiv KT) Modulansvarlig Modulet udbydes i samarbejde mellem forskellige forskningsenheder på IOB Fagansvarlige er: Lektor Peter Lund Kristensen Lektor Jasper Schipperijn Modulsekretær Rev. 4. september 2017 Side 30

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Louise Kamuk Storm, adjunkt, PhD Institut for Idræt og Biomekanik Forskningsenheden for idrætspædagogik og sportspsykologi HVAD BETYDER

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER i spændingsfeltet mellem professionelle klubber og frivillige foreninger

TALENTUDVIKLINGSMILJØER i spændingsfeltet mellem professionelle klubber og frivillige foreninger TALENTUDVIKLINGSMILJØER i spændingsfeltet mellem professionelle klubber og frivillige foreninger Louise Kamuk Storm Adjunkt, PhD Learning and Talent in Sport Institut for Idræt og Biomekanik 1 TRE FORSKELLIGE

Læs mere

Studieguide Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september juni 2018 Syddansk Universitet

Studieguide Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september juni 2018 Syddansk Universitet Studieguide Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september 2017 30. juni 2018 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet 1 Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Videnskabsteori og forskningsmetoder:...

Læs mere

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert 1 07-02-2014 mini-seminar om talentudvikling indenfor elitesport Talentudvikling

Læs mere

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2013 30. juni 2014 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2013 30. juni 2014 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Studieguide Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2013 30. juni 2014 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Sportspsykologi og talentudvikling...

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Studieguide. Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september juni 2017 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet

Studieguide. Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september juni 2017 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Studieguide 1 Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september 2016 30. juni 2017 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Videnskabsteori og forskningsmetoder...

Læs mere

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september juni 2017 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september juni 2017 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Studieguide Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2016 30. juni 2017 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Physical activity and health: the evidence

Læs mere

Studieguide. Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september juni 2016 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet

Studieguide. Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september juni 2016 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Studieguide Kandidatuddannelsen Konkurrence og eliteidræt 1. september 2015 30. juni 2016 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Videnskabsteori og forskningsmetoder...

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Hvilke life skills er vigtige i et succesfuldt fodboldmiljø? Carsten Hvid Larsen, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Hvilke life skills er vigtige i et succesfuldt fodboldmiljø? Carsten Hvid Larsen, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Hvilke life skills er vigtige i et succesfuldt fodboldmiljø? Carsten Hvid Larsen, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Formål Skabe ny viden om relationelle læreprocesser og

Læs mere

STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED. Syddansk Universitet

STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED. Syddansk Universitet Side1 STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED Syddansk Universitet 2013 2014 1 Side2 F1A: ENERGIOMSÆTNING... 3 PLACERING OG OMFANG... 3 SÆRLIGE

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Talentudvikling buzzword og begreb

Talentudvikling buzzword og begreb Talentudvikling buzzword og begreb Mette Krogh Christensen, lektor, ph.d. Leder af forskningsgruppen Talentudvikling og ekspertise i sport Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet mkchristensen@health.sdu.dk

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2015 30. juni 2016 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2015 30. juni 2016 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Studieguide Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2015 30. juni 2016 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Tilpasset idræt og bevægelse... 5 Talentudvikling

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Publications. Mette Krogh Christensen

Publications. Mette Krogh Christensen Mette Krogh Christensen Publications A social learning perspective on successful talent development environments: A qualitative study of two successful Scandinavian handball clubs Storm, L. K., Christensen,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Hvad er egentlig den optimale relation mellem forældre og træner?

Hvad er egentlig den optimale relation mellem forældre og træner? Hvad er egentlig den optimale relation mellem forældre og træner? November 2015 Af Sidsel Iversen I denne måneds tema har vi fokus på relationen mellem forældre og trænere. Måske har du ikke tænkt så meget

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer Undervisere: Mette Wichmand, ekstern lektor, Roskilde Universitet Ditte Kolbæk, adjunkt, Aalborg Universitet Jørgen Lerche Nielsen, lektor,

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2014 30. juni 2015 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet

Studieguide. Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2014 30. juni 2015 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Studieguide Kandidatuddannelsen Idræt og Sundhed 1. september 2014 30. juni 2015 Syddansk Universitet Vedtaget i Studienævnet Indholdsfortegnelse Studieguiden... 3 Sportspsykologi og talentudvikling...

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere