Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver"

Transkript

1 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende prøver på særlige prøvevilkår. Det er skolens leder, der træffer afgørelsen om, hvorvidt en elev kan tilbydes at aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med elevens forældre. Skolens leder træffer afgørelsen om særlige prøvevilkår ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte elevs psykiske og fysiske behov. Skolens leder skal følge den procedure, som er beskrevet i prøvebekendtgørelsens 14 og bilag 5, jf. bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver. Proceduren er beskrevet nærmere i afsnittet nedenfor. Formålet med de særlige vilkår er at ligestille disse elever med andre elever i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet om særlige prøvevilkår ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. Det er formålet med denne vejledning at bidrage til skolelederens vurdering af, hvordan prøvens faglige niveau fastholdes ved tildelingen af særlige prøvevilkår. Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttede prøver, oktober Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har med vejledningen præciseret, at det er skolelederen, der træffer afgørelse vedrørende særlig tilrettelæggelse af folkeskolens afsluttende prøver for elever med særlige behov. Den er desuden udvidet, så den nu også omfatter en beskrivelse af brug af ordbog under dikteringen (se punkt 16) samt hjælpemidlet tale til tekst (se punkt 7). Spørgsmål til vejledningen kan sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen på mailadresse Særlig tilrettelæggelse af prøverne Skolens leder skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens afsluttende prøver for elever, der har et særligt behov. Den særlige tilrettelæggelse kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brug af hjælpemidler og tildeling af ekstra tid. Gennem fravigelserne kan der kompenseres for elevers særlige vanskeligheder, således at prøverne kan gennemføres med et resultat, som svarer til elevernes faglige niveau. Det er ikke hensigten med fravigelserne at kompensere for et generelt svagt standpunkt i fagene og derved give mulighed for at hente ekstra hjælp gennem en af de beskrevne fravigelser. I de fleste tilfælde vil undervisningsmæssige tiltag på baggrund af elevens særlige behov være blevet igangsat flere år tidligere i skoleforløbet, hvor lærerne sammen med eleven og forældrene har vurderet, på hvilken måde der kan kompenseres for elevens særlige vanskeligheder i undervisningen. Eleven vil dermed også være vant til at anvende de hjælpemidler, som ønskes anvendt ved afgangsprøven, i den daglige undervisning. Hvis der gives tilladelse til anvendelse af ekstra tid, skal eleven tilsvarende også have haft mulighed for at anvende ekstra tid i den daglige undervisning. Procedure Hvis klasselæreren eller elevens øvrige lærere skønner, at en elev har et behov for en særlig tilrettelæggelse af prøverne i et eller flere fag, orienteres eleven og dennes forældre så tidligt som muligt om mulighederne for fravigelser og inddrages i en drøftelse af behovet for fravigelser. Lærerne har fra undervisningen erfaring med elevens brug af hjælpemidler og elevens vanskeligheder i relation til den type opgaver, eleven vil møde ved folkeskolens afsluttende prøver. Eleven afgør, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. 1

2 Hvis eleven ønsker at aflægge folkeskolens afsluttende prøver på særlige vilkår, indstiller klasselæreren eventuelt i samarbejde med elevens øvrige lærere til skolens leder, hvordan prøven/prøverne kan tilrettelægges for eleven, så eleven kan kompenseres for sine særlige vanskeligheder. Beslutningen om særlig tilrettelæggelse træffes af skolelederen på baggrund af en pædagogiskpsykologisk udtalelse om, at eleven på grund af sine vanskeligheder ikke vil kunne opnå et prøveresultat, der afspejler den pågældendes faglige niveau. For elever i 9. klasse skal overvejelser om fravigelser fremgå af elevens elev- og uddannelsesplan. Beslutningen skal være truffet senest den 1. december forud for maj/juni prøverne og 1. september forud for december/januar prøverne. For elever i 10. klasse bør beslutningen ligeledes være truffet senest den 1. december forud for maj/juni prøverne og 1. september forud for december/januar prøverne. Fravigelserne bør fremgå af elevens uddannelsesplan. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) kan undlades Inddragelse af PPR kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Forældrene gøres i den forbindelse opmærksom på muligheden for at indhente en pædagogisk-psykologisk vurdering. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Udtalelse fra PPR og andre sagkyndige Hvis skolen indhenter en pædagogisk-psykologisk udtalelse, bør det ske så tidligt som muligt på skoleåret i det skoleår, hvor eleven skal til prøve første gang. Udtalelsen skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetencer og brug af eventuelle hjælpemidler i de fag, eleven aflægger folkeskolens afsluttende prøver i. Udtalelsen kan eventuelt understøttes af faglige prøver. PPR kan inddrage særligt sagkyndige. Det kan fx for blinde elever være en synskonsulent. For elever i specialskoler og undervisningscentre for svært handicappede vil skolelederen ofte kunne hente den fornødne rådgivning om de enkelte fravigelser fra sagkyndige på skolen. Skolerne kan i tvivlstilfælde indhente råd og vejledning i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i forbindelse med drøftelser om fravigelser for den enkelte elev ved henvendelse til Påtegning af afgangsbevis Afgangsbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. 34, stk. 1 i prøvebekendtgørelsen. Fravigelserne omfatter Fravigelserne omfatter ændrede vilkår ved prøveaflæggelsen ved folkeskolens afsluttende prøver, herunder brug af hjælpemidler. Der kan også være tale om ændringer i udformningen af opgaverne, såfremt elevens vanskeligheder gør dette nødvendigt. Det er en forudsætning for fravigelserne, at prøvernes mål og sværhedsgrad ikke ændres. Hvis en del af prøvestoffet må udelades, skal det i videst muligt omfang erstattes med andet, som opfylder samme mål og har samme sværhedsgrad. Følgende hjælpemidler kan efter en konkret individuel vurdering være relevante, uden at prøvens faglige niveau dermed ændres: 2

3 1. Forlænget tid 2. Individuel diktering 3. Ordforslagsprogrammer 4. Cd-rom 5. Indscanning/indtaling 6. Digital oplæsning 7. Tale til tekst 8. Punktskrift 9. Stortryk 10. Praktisk medhjælp 11. Taktile hjælpemidler 12. Talende lommeregner 13. Tolk, tegnsprog og/eller mund-hånd-system (MHS) 14. Pause 15. Hjælpeprogrammer 16. Ordbøger 1. Forlænget tid Ved tilbud om forlænget tid kan følgende oversigt bruges vejledende. Skolens leder træffer beslutning om forlænget tid på baggrund af en konkret individuel vurdering, og tiderne i skemaet skal opfattes som vejledende maksimal tid. Det er vigtigt, at der ved beslutning om tildeling af forlænget tid tages et særligt hensyn til prøvens varighed, samt at eleven ikke er til prøve i længere tid, end hvad der skønnes hensigtsmæssigt for elevens koncentrationsevne, præstation og velbefindende. Mundtlig/praktisk eksamination Der bør af hensyn til barnets tarv som udgangspunkt ikke tildeles mere end 50 % længere eksaminationstid til elever med talevanskeligheder. Ved prøverne i matematik, FSA og FS10 og fysik/kemi, FSA og FS10 kan skolen tilrettelægge eksaminationen således, at færre elever end det antal der fremgår af prøvebekendtgørelsen, aflægger prøve samtidig. Fag Prøve Forberedelse Forlænget forberedelsestid Dansk Læsning 15 minutter Retskrivning 30 minutter Skriftlig fremstilling 60 minutter Mundtlig A 40 minutter 20 minutter Mundtlig B (ingen forberedelse) Matematik Matematiske færdigheder 15 minutter Matematisk problemløsning 60 minutter Mundtlig Ingen forberedelse Engelsk Mundtlig Ingen forberedelse Lytte- og læsefærdighed 20 minutter Skriftlig opgave 40 minutter Fysik/kemi Mundtlig /praktisk Ingen forberedelse Biologi Elektronisk 15 minutter Geografi Elektronisk 15 minutter Tysk Mundtlig Ingen forberedelse 3

4 Lytte- og læsefærdighed 20 minutter Skriftlig opgave 40 minutter Fransk Mundtlig Ingen forberedelse Lytte- og læsefærdighed 20 minutter Skriftlig opgave 40 minutter Historie Mundtlig 40 minutter 20 minutter Samfundsfag Mundtlig 40 minutter 20 minutter Kristendomskundskab Mundtlig 40 minutter 20 minutter FS10 Dansk Skriftlig fremstilling 80 minutter* Mundtlig Ingen forberedelse 20 minutter Matematik Skriftlig 80 minutter Mundtlig prøveform A Ingen forberedelse Mundtlig prøveform B Ingen forberedelse Engelsk Skriftlig 60 minutter* Mundtlig Ingen forberedelse Tysk Skriftlig 60 minutter* Mundtlig Ingen forberedelse Fransk Skriftlig 60 minutter* Mundtlig Ingen forberedelse * Eleverne skal selv administrere tiden og fordele den forlængede tid mellem de enkelte opgavedele. 2. Individuel diktering Skolen kan give tilladelse til individuel diktering. Hvis dansklæreren skal diktere, kan prøven tidsforskydes. Der bør være tilsyn med eleven, mens resten af klassen gennemfører prøven. Ved dikteringen anvendes den tid, som er nødvendig. Når dikteringen er overstået, har eleven 35 minutter til at arbejde med ordbøger og opgaver i sprog og sprogbrug. Individuel diktering kan kombineres med forlænget tid, jævnfør punkt 1 og brug af ordbog under dikteringen, jævnfør punkt Ordforslagsprogrammer Skolen kan give tilladelse til, at eleven anvender ordforslagsprogrammer. Eleven bør have et indgående kendskab til og erfaring i brug af programmets funktionalitet gennem anvendelse i den daglige undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vurderer, at der ikke må benyttes ordforslagsprogammer i dansk, retskrivning af hensyn til at bevare prøvens faglige niveau. 4. Cd-rom Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fremstiller opgaver på cd-rom i fagene: Folkeskolens afgangsprøver: Dansk, læsning Dansk, retskrivning Dansk, skriftlig fremstilling 4

5 Matematik, matematiske færdigheder Matematisk problemløsning Engelsk, tysk og fransk, lyttedelen Engelsk, tysk og fransk, svarark til lyttedelen Engelsk, tysk og fransk, læsedelen Engelsk, tysk og fransk, hæfte 2 Biologi - papirudgave Geografi - papirudgave 10.-klasse-prøver: Dansk, læsning og sprogbrug Dansk, skriftlig fremstilling Matematik Engelsk, tysk og fransk, sprog og sprogbrug Engelsk, tysk og fransk, skriftlige opgaver Skolen kan rekvirere cd er fra seneste afholdte maj/juni prøvetermin hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Skriv en mail med oplysninger om prøve, niveau, skolenavn og adresse til 5. Indscanning/indtaling Der kan ikke ske indscanning eller indtaling af skriftlige prøver. Det skyldes først og fremmest begrænsning som følge af ophavsretten. Dertil kommer hensynet til at bevare prøvens kvalitet. Skolerne har mulighed for at rekvirere opgavesæt på cd-rom, jf. pkt. 4. Skolen kan give tilladelse til, at teksten i forberedelsestiden indscannes til tekstformat eller indtales på bånd eller andre medier. Eleven bør i overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder trække sin opgave uden at eleven gøres bekendt med denne i så god tid, at teksten kan indscannes, inden forberedelsen til den mundtlige prøve finder sted. 6. Digital oplæsning Skolen kan give tilladelse til, at eleven anvender digitale oplæsningsprogrammer. Eleven bør have et indgående kendskab til programmets funktionalitet og med udbytte have anvendt programmet i den daglige undervisning. 7. Tale til tekst Skolen kan give tilladelse til, at eleven indtaler sin besvarelse i dansk, skriftlig fremstilling, FSA matematik, matematisk problemløsning Engelsk, tysk og fransk, opgave i fri skriftlig fremstilling, FSA dansk, skriftlig fremstilling, opgave b og c, FS10 matematik, FS10 engelsk, tysk og fransk, hæfte 2, FS10, for derefter at overføre det indtalte til et tekstbehandlingsprogram. Eleven bør have et indgående kendskab til programmets funktionalitet og med udbytte have anvendt programmet i den daglige undervisning. Benytter eleven tale til tekst ved prøven i en af ovennævnte opgaver, kan en eller flere af vurderingskriterier kun delvist kunne indgå i bedømmelsen. Elevbesvarelser fra elever, der benytter tale til tekst, skal i en overgangsperiode bedømmes af elevens faglærer og fagkonsulenten i faget. 5

6 Elevbesvarelsen sendes som sikker post til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K. Att.: Folkeskolens afsluttende prøver. 8. Punktskrift Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fremstiller opgaver på punktskrift i fagene: Dansk, læsning og retskrivning (FSA) Dansk, skriftlig fremstilling (FSA og FS10) Matematik, matematiske færdigheder og matematisk problemløsning (FSA) Matematik, (FS10) Engelsk (FSA og FS10) Tysk (valgfag FSA og FS10) Fransk (valgfag FSA og FS10) Biologi (FSA) Geografi (FSA) Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan foretage ændringer i opgaverne i forbindelse med omsætningen til punktskrift, fx hvis billedstof er en del af opgaven. Opgavebesvarelser udfærdiget på punktskrift sendes til bedømmelse til den censor, som fremgår af det brev, som er vedlagt opgaven på punktskrift. Skolen lader blinde og svagsynede elever vælge blandt opgaver, hvori billedstof ikke indgår. For blinde elever laver skolen selv en aftale om levering af prøvematerialet på punktskrift. Eleven bør i overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder trække sin opgave - uden at eleven gøres bekendt med denne - i så god tid, at teksten kan omsættes til punktskrift, inden forberedelsen til den mundtlige prøve finder sted. 9. Stortryk Skolen må selv fremstille opgaver i den størrelse og/eller farve, som eleven er vant til at arbejde med i den daglige undervisning. Prøven tidsforskydes svarende til den tid, det tager at forstørre opgaven. Der bør være opsyn med eleven, hvis eleven sidder alene. Det er vigtigt, at eleven får udleveret det originale opgavesæt. Hvis der indgår opmålinger i opgaverne, foretages disse på originalopgaven. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan være skolerne behjælpelig med at forstørre skriftligt prøvemateriale. Hvis den regionale synskonsulent anbefaler at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, skal være skolen behjælpelig med at fremstille forstørret prøvemateriale, sender den regionale synskonsulent mail til: med oplysning om skolens navn, skolekode, adresse, navnet på eleven, som skal have forstørret prøvematerialet, angivelse af punktstørrelse samt prøvens navn og niveau. I mailens emnefelt skrives Forstørrelse af prøvemateriale. Skolen må selv fremstille opgaver i den størrelse og/eller farve, som eleven er vant til at arbejde med i den daglige undervisning. Eleven bør i overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder trække 6

7 sin opgave uden at eleven gøres bekendt med denne i så god tid, at teksten kan forstørres, inden forberedelsen til den mundtlige prøve finder sted. 10. Praktisk medhjælp Hvis eleven på grund af sit handicap er forhindret i at udføre praktiske opgaver, fx bogopslag og/eller flytte på papir, kan der gives tilladelse til at anvende praktisk medhjælp. Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp bidrager til at fastholde elevens koncentration til den stillede opgave. Den punktlæsende elev har ret til - inden opgavebesvarelsen - at læse opgaverne højt for den praktiske medhjælp for at kontrollere, om punktteksten er i overensstemmelse med originaludgaven og det svarark, som medfølger. Den tid, som medgår hertil, bør ikke regnes for en del af prøvetiden. Hvis den blinde elev foretager indskrivning på standardtastatur, kan den praktiske medhjælp efter ønske fra eleven oplæse de sidst skrevne ord, således at eleven kan følge med i, hvor langt han eller hun er kommet. Medhjælpen kan endvidere efter elevens ønske læse den samlede besvarelse højt for eleven med henblik på rettelse af eventuelle fejl. Den praktiske medhjælp må ikke være tilsynsførende. Hvis der indgår brug af ordbøger, formelsamlinger m.v. kan der gives tilladelse til at bruge praktisk medhjælp, som kan oplyse/læse ønskede ord og afsnit efter elevens anvisninger. Der kan også gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp er den forlængede arm ved opstillinger. Andre hjælpemidler bør dog overvejes, før denne løsning vælges. Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp bidrager til at fastholde elevens koncentration til den stillede opgave. Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp kan forære et ord, hvis eleven ikke kan få ordet sagt. 11. Taktile hjælpemidler Der kan gives tilladelse til, at eleven benytter de taktile hjælpemidler, som anvendes i den daglige undervisning. 12. Talende lommeregner Der kan gives tilladelse til, at blinde elever anvender talende lommeregner også ved prøven i matematiske færdigheder. 13. Tolk - tegnsprog og/eller mund-hånd-system (MHS) Der kan for døve elever gives tilladelse til, at der medvirker tolk, som kan oversætte fra dansk til tegnsprog. I Sprogfagene engelsk, tysk og fransk lyttedelen, kan det tillades, at der medvirker en tolk, som kan oversætte lydsporet til tegnsprog. I dansk, retskrivning, kan det tillades, at læreren dikterer med brug af MHS og/eller tegnsprog. 7

8 Det kan tillades, at der benyttes tolk til at oversætte fra tegnsprog til dansk og fra dansk til tegnsprog. Censorer udpeges efter samme retningslinjer som for hørende elever. Døve og hørehæmmede elever kan gives lov til at anvende den kommunikationsform, de benytter i den daglige undervisning. Dette gælder ikke ved prøverne i fremmedsprog. Fremmedsprog For døve og hørehæmmede elever kan der gives tilladelse til at erstatte den mundtlige dialog på det fremmede sprog med en skriftlig dialog. 14. Pause Ved visse handicap kan der ske en udmatning, som betyder, at der må indlægges pauser i prøveforløbet, for at eleven kan gennemføre de skriftlige prøver. De enkelte prøver kan i sådanne tilfælde ikke fordeles på to dage. 15. Hjælpeprogrammer I dansk, retskrivning, vurderer Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at prøvens faglige niveau ikke bevares, hvis der gives tilladelse til at benytte stave- og grammatikkontrol. Tilsvarende vurderer Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at der ikke kan gives tilladelse til brug af lommeregner eller andre datatekniske hjælpemidler i matematik, matematiske færdigheder, jf. dog pkt Ordbøger Der kan gives tilladelse til at anvende ordbog under diktering i dansk, retskrivning. Hvis eleven får tilladelse til at anvende ordbog under diktering, skal der også gives tilladelse til individuel diktering. Der kan gives tilladelse til at anvende ordbøger fra et fremmedsprog til dansk og fra dansk til et fremmedsprog, eventuelt via et tredje sprog. Dette regnes ikke som en fravigelse. 22. november 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 8

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere