Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20."

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. februar 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Maria Winther Sagsnr: Dok.nr: Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20. februar 2014 Projektansøgning Punkt 1. Formål I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende struktureret indsats på hjemløseområdet. Dette projekt er en mulighed for at få udarbejdet en fremadrettet struktureret, koordineret indsats, der inddrager alle de berørte områder i kommunen og eksterne samarbejdsparter til gavn for det voksende antal hjemløse i kommunen. Ballerup Kommune har i dag en række tilbud, der henvender sig til målgruppen af hjemløse. Det drejer sig bl.a. om vores misbrugscenter Brydehuset. Foruden misbrugsbehandling har Brydehuset et beboelsestilbud Knastebakken med plads til 4 beboere. Beboerne på Knastebakken har gennemført et behandlingsforløb på Brydehuset, og der er ofte tale om yngre borgere uden permanent bolig. Der er krav om stoffrihed for at komme i betragtning til en bolig på Knastebakken. Desuden har Brydehuset et værested, der fungerer som omdrejningspunkt for samvær på tværs af husets tilbud, herunder i tilknytning til medicinudlevering og forskellige pædagogiske og sundhedsfaglige aktivitetstiltag som motion og NADA (En akupunkturmetode der er udviklet til at give ro og stabiliserer misbrugere). Værestedet fungerer også som brobygning til andre elementer af Brydehuset, samt offentligheden generelt. Endelig fører Brydehuset tilsyn med drikkestederne (skurvognsprojekter). Her samles udsatte borgere på eget initiativ, og Brydehuset støtter dem i driften af stedet. Der findes pt. 3 drikkesteder i Ballerup.

2 Det er vigtigt, at de eksisterende tilbud integreres i projektet og således bliver en del af de tiltag og initiativer, der iværksættes. Ballerup Kommunes hjemløseprojekt forankres på Brydehuset og både Knastebakken og Brydehusets værested vil i deres nuværende form naturligt indgå i projektet, ligesom kommunens andre tilbud så som Socialpsykiatri, Ungerådgivning, Boliganvisning etc. vil være vigtige parter i projektet. Hjemløseprojektet i Ballerup skal medvirke til at sikre, at målgruppen for projektet får en permanent bolig og at målgruppen formår at fastholde denne bolig. Dette indebærer, at der skal findes, skabes og opdyrkes relevante boliger i kommunen til målgruppen. Målgruppen skal fastholdes i egen permanent bolig med det sigte, at der sammen med målgruppen arbejdes med andre parametre også eksempelvis misbrugsbehandling, uddannelse, job, økonomi, helbred, fritid etc. med henblik på, at målgruppen på lang sigt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet, føle sig klar til at tage uddannelse, eller få afklaret sine behov og kompetencer i forhold til deres mentale og fysiske formåen. Punkt 2. Målgruppe SFI s kortlægning af hjemløshed i Danmark i 2013 viser, at der i uge 6 var 65 hjemløse borgere i Ballerup mod 50 i I forhold til alder og køn fordeler de 65 borgere sig således: 6 borgere er under 18 år (dvs. deres hjemløshedssituation er betinget af én eller begge forældres situation). Heraf er 4 mænd og 2 kvinder. 29 borgere er under 30 år. Heraf er 22 mellem 18 og 24 år. 7 er mellem år. Af de 29 borgere er 19 mænd og 10 kvinder. 30 borgere er således over 30 år. Heraf er 25 mænd og 5 kvinder. I forhold til borgeres indkomstgrundlag er der som ovenfor nævnt 59 borgere der er over 18 år. Heraf kender vi indkomstgrundlaget for de 57 borgere: Løn: 3 Dagpenge: 1 Kontanthjælp: 41 Førtidspension: 6 SU: 3 Anden indtægt: 3 Når vi ser på de 65 borgeres opholdssted fordeler de sig således: Gaden: 1 Natvarmestue: 1 Herberg: 6 Familie/venner: 41 Udslusningsbolig: 10 Hospital: 3 Andet/uoplyst: 3 I 2013 brugte Ballerup Kommune knap 3 mio. kr. til herberg. Side 2

3 Når vi ser på andelen af borgerne med sygdom og/eller misbrug fremgår det, at lidt under halvdelen har en psykisk sygdom, cirka 1/3 har et misbrug af hash, færre har et misbrug af alkohol (ca. 15 %) og narkotika (ca. 10 %). Ved spørgsmålet om, hvad der vurderes som den væsentligste årsag til hjemløshed angives økonomiske vanskeligheder, skilsmisse, mangel på egnet bolig samt psykisk sygdom, som de væsentligste årsager (fra %). Herefter kommer stofmisbrug og at man ikke længere kan bo hos familie/venner. Ud fra vores kendskab til målgruppen må det antages, at en del af ovenstående årsager hænger sammen, så som stofmisbrug og dårlig økonomi, psykisk sygdom og mangel på egnet bolig etc. Ud fra ovenstående tal kan vi konkludere, at over halvdelen af de hjemløse i Ballerup Kommune er under 30 år, og vi har derfor en antagelse om, at der især i denne gruppe sker en fortsat nytilgang af unge, der kommer ud i en hjemløsesituation, som det også ses i resten af hovedstadsområdet. Projektet vil i første omgang have fokus på de unge hjemløse under 30 år, hvilket ved SFI-kortlægningen i 2013 var 6 borgere under 18 år og 29 borgere mellem 18 og 30 år. Af de i alt 35 borgere var 23 mænd og 12 var kvinder. Målgruppen er valgt, da Ballerup Kommune har et særligt fokus på, at alle unge kommer i uddannelse eller job. I Ballerup Kommune modtager 8,6 % af de unge under 30 år kontanthjælp og kommunen er kendetegnet ved en høj ungdomsarbejdsløshed (Kommunaløkonomisk Forum 2014). Gruppen af unge hjemløse vil højst sandsynligt modtage kontanthjælp/uddannelseshjælp og ud fra fagpersonernes kendskab til unge hjemløse i Ballerup antages det, at en væsentlig andel vil være misbrugere af hash. Desuden er gruppen ofte kendetegnet ved dårlig økonomi med gæld til både det offentlige og familie/venner. En del af disse unge vil desuden have psykiske problemer eller psykiatriske diagnoser. Størstedelen antages at være etniske danskere. I det første projektår (2014) vil der være særligt fokus på de hjemløse under 18 år og en mindre gruppe af de unge over 18 år. I alt regnes med, at der arbejdes med ca. 15 unge i 2014, og at de resterende 20 unge successivt inddrages i projektet i Relationsarbejdet påbegyndes til de registrerede unge, når de er lokaliseret. Der vil fra projektstart være en særlig opmærksomhed på de 12 unge hjemløse kvinder, der ses som værende i en særlig udsat position. Eksempelvis tilstræbes det, at der vil være en kvindelig bostøttemedarbejder til rådighed, og at der tages hensyn til de særlige behov, disse kvinder måtte have, når der findes boligløsninger. Til brug for dokumentation og progression for målgruppen anvendes registreringssystemet EKJ. Her kan der ved de borgere, der indgår i projektet indsættes markering i EKJ, der viser, at de er en del af projektet. Desuden anvendes det system, som Socialministeriet stiller til rådighed til monitorering og opfølgning på projektet. Punkt 3. Hidtidige erfaringer Ballerup Kommune har ingen konkrete erfaringer med Housing First-tilgangen. På bl.a. misbrugsområdet arbejdes med ACT-metoden i misbrugsbehandlingen. Der arbejdes med tværfaglige teams (læge, psykiater, sygeplejerske, pædagoger mv.). Dette giver mulighed for, at reagere hurtigt, når nye problematikker i misbrugerens Side 3

4 hverdag afdækkes, hvilket typisk sker i et normalt behandlingsforløb. Det samler sagsbehandling og terapi og medicinudlevering under ét tag, hvilket er med til at fastholde den enkelte borger. Brydehuset står desuden for kommunens opsøgende og støttende gadearbejde blandt socialt udsatte. I øjeblikket foregår dette under Servicelovens 99, hvor der er fokus på særligt udsatte borgere. Der er ikke noget krav om hjemløshed i denne midlertidige indsats. Men af sagens natur møder vi af og til personer, som er faktuelt hjemløse. I regi af Socialpsykiatrien yder Ballerup Kommune bostøtte efter 85, som langt hen ad vejen minder om ICM-metoden. Dog er der opmærksomhed på, at der ydes en mere kompleks og intensiveret indsats i ICM-metoden. I projektet vil det være vigtigt, at bostøttemedarbejderne arbejder i en vekselvirkning mellem støtte i hjemmet og det at være opsøgende og til stede i de miljøer, hvor de hjemløse opholder sig. Formålet med at medarbejderne er til stede i miljøet er dels at være opsøgende ifht. målgruppen, og dels at kunne observere og handle på ting, inden de udvikler sig i negativ retning. Punkt 4. Mål på brugerniveau Målene for projektet er ved projektets afslutning ultimo 2015 følgende: 100 % af de borgere, der er flyttet i egen bolig har modtaget én af de tre bostøtteindsatser i indflytningsperioden Af de borgere, der er flyttet i egen bolig og har et misbrug er 3 ud af 4 i misbrugsbehandling Af de borgere, der er flyttet i egen bolig og har en psykisk sygdom er 3 ud af 4 i behandling for deres psykiatriske lidelse 100 % af de unge, der er flyttet i egen bolig bliver understøttet i at blive uddannelsesparate i forhold til Jobcentrets kriterier for dette. 90 % af de borgere, der er flyttet i egen bolig er efter projektophør fortsat i egen bolig Punkt 5. Mål på organisatorisk niveau Der er udarbejdet en hjemløsestrategi, der sikrer, at der sker en strategisk og koordineret indsats for de hjemløse i Ballerup Kommune. Strategien er implementeret i organisationen, så der arbejdes ud fra fælles forståelse og mål i indsatsen. Kommunen tænker forebyggende i indsatsen overfor de hjemløse og der arbejdes koordineret og samarbejdende både internt i kommunen og med andre relevante instanser. Der er indsamlet og opnået viden om hjemløshed generelt og kommunalt og indsatser i forbindelse med hjemløshedsprojektet er implementeret. Der er sket et grundlæggende kulturskifte i den måde, der arbejdes med hjemløse på fra boligparathed til Housing First. Det gælder på alle niveauer i organisationen fra bostøttemedarbejdere til kommunens boliganvisning, Ydelser etc. Der er fundet og/eller oprettet egnede boliger til de hjemløse, der indgår i projektet. Side 4

5 Ballerup Kommune følger udviklingen i målgruppen ifbm SFI s kortlægning af hjemløshed hvert 2. år (næste gang i 2015). Konkret er det målet, at: Der er skabt relationer mellem bostøttemedarbejder og målgruppen Der er fundet egnede boliger til 100 % af målgruppen under 18 år Der er fundet egnede boliger til 90 % af målgruppen i alderen år Antallet af hjemløse i målgruppen er stagneret ifht. SFI s opgørelse i 2013 Udgifter til herberg er ikke øget i perioden På sigt arbejdes der hen imod en tværkommunal indsats for at skabe større volumen i muligheder og løsninger. Her kan der ex. være potentiale for at skabe et korps, der konkret arbejder med hjemløse borgere og også opholder sig i miljøet og skaber relationer. Punkt 6. Aktiviteter Indledningsvist afholdes møder med kommunens Boliganvisning, Kontaktcenter, Ejendomme, By og Kultur, Børn- og Ungerådgivningen og Jobcenter for at drøfte projektet og tale om muligheder for billige boliger til målgruppen samt de enkeltes rolle og indsats i projektet. Projektet drøftes i kommunens koordinerende udvalg for et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge i alderen 0-25 år. Arbejdet med formulering af en hjemløsestrategi påbegyndes. Projektaktiviteter: Projektet forankres i kommunes misbrugscenter Brydehuset, da der her er de rette fagligheder tilstede så som læge, psykiater, udgående medarbejdere og misbrugsbehandlere. Som det første ansættes en projektleder, der forankres her. Der arrangeres en workshop med alle relevante aktører heriblandt Socialpsykiatrien, Social Vejledning, Jobcenter, Kompetencecenter, Boliganvisning, Ydelser, Ungerådgivning, Familieteam, Boligselskaber samt relevante fagpersoner som praksiskonsulent, studievejledere, etc. Formålet med workshoppen er at orientere om projektet, skabe et fælles billede af hjemløshedsproblematikken i kommunen herunder barrierer og mulige løsninger, og ikke mindst at skabe afsæt for en fælles forståelse og tilgang til arbejdet. Desuden vil workshoppen give mulighed for at få lokaliseret de unge hjemløse, der findes i kommunen, så relationsarbejdet kan påbegyndes herefter. Det er projektlederens opgave at være bannerfører for kulturændringen fra botræning til Housing First. Projektlederens opgave er at arbejde videre med den hjemløsestrategi, der er påbegyndt med inddragelse af alle relevante instanser i kommunen. Strategien skal danne en ramme for tilgangen og arbejdet med hjemløse i kommunen og sikre, at alle arbejder hen imod de samme mål og med udgangspunkt i de samme metoder. Projektlederen skal også være udgående medarbejder. Der allokeres en projektmedarbejder, som skal bistå projektlederen i det indledende arbejde i udarbejdelsen af en hjemløsestrategi, samt være med på den udgående del af arbejdet. Sideløbende hermed påbegyndes arbejdet med allokering af bostøttemedarbejdere. Tilgangen vil være, at bostøttemedarbejderne allokeres successivt i takt med at projektet udvikler sig og der skabes kontakt til målgruppen. Side 5

6 Projektleder fortsætter sammen med relevante instanser arbejdet med at finde egnede boliger i kommunen det kan både være eksisterende boliger, men kan også være udvikling af nye boligtyper til målgruppen herunder klubværelser, bofællesskaber og skæve boliger. Dette sker i samarbejde med kommunens boliganvisning, Ejendomme og relevante boligselskaber. Sideløbende hermed påbegynder bostøttemedarbejderne det opsøgende arbejde ifht. målgruppen. Dette kan eksempelvis ske i samarbejde med de øvrige medarbejdere på misbrugscentret, i samarbejde med socialpsykiatrien, Ungerådgivningen, Jobcentret og etc. Desuden er det centralt, at bostøttemedarbejderne bevæger sig i de miljøer/områder, hvor målgruppen kan findes. Det kan eksempelvis være i Brydehusets værested, Socialpsykiatriens værested, Ungerådgivningen, de etablerede skurvognsprojekter (drikkesteder) etc. Bostøttemedarbejderne arbejder fokuseret med principperne i Housing First tilgangen og støtter i overgangen til egen permanent bolig. Sideløbende støtter medarbejderne desuden borgeren i at få en hverdag til at hænge sammen dette indebærer bl.a. støtte omkring husholdning, økonomi herunder muligheder for gældssanering/håndtering, helbred, egenomsorg, netværk, drøftelse af muligheder for misbrugsbehandling etc. Når den unge er flyttet i egen bolig indleder bostøttemedarbejder et tæt samarbejde omkring de unge med Jobcenter, Kompetencecentret, UU (Uddannelsesvejledningen), Brydehuset og Socialpsykiatrien med det formål, at målgruppen støttes til at nærme sig uddannelse, aktivering via Jobcenter og/eller behandling for misbrug/psykiske problemer. Det vurderes umiddelbart, at Ballerup vil benytte sig af både ACT-metoden, ICMmetoden og CTI-metoden. Der er dog behov for en nærmere afdækning af målgruppen før der tages endelig stilling til anvendte metoder. Punkt 7. Tidsplan Tidsplanen er udtryk for, at en stor del af selve udviklingen af projekt og hjemløsestrategi ligger hos projektlederen, som vil blive ansat ved tildeling af puljemidler. Da der med projektet skal hentes ny viden ind i organisationen, og metodeberedskabet skal udvides til at omfatte indsatser, som indgår i Housing First metodikken, er det vigtigt, at sikre ejerskab til projektet hos projektlederen. Vi mener, at dette gøres bedst, ved at lade denne person stå for udviklingen af hjemløsestrategien ledelsesmæssigt understøttet af kommunens chef på området (projektejer). Tidsplanen ser derfor ud således: April - august 2014: Udarbejdelse af hjemløsestrategi Februar 2014: Stillingsopslag projektleder Maj 2014: Ansættelse af projektleder Maj 2014: Allokering af projektmedarbejder 4. kvartal 2014: Ansættelse/allokering af bostøttemedarbejdere 4. kvartal 2014: Afsøgning og etablering af egnede boliger til målgruppen 4. kvartal 2014: Opsøgende arbejde ifht. målgruppen og igangsættelse af ACT, ICM og CTI Ultimo : Påbegyndelse af overgang til egen permanent bolig Side 6

7 Punkt 8. Organisation og ledelse Projektet organiseres med en projektejer, styregruppe, projektleder, projektgruppe og følgegruppe. Projektejeren har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse herunder projektets budget. Projektejeren medvirker til at sikrer opbakning og engagement til projektet både internt i kommunen og i forhold til eksterne interessenter. Projektejeren træffer desuden nødvendige principbeslutninger undervejs i projektet og er formand for styregruppen. Styregruppen er ansvarlig for at levere ressourcer til projektet i form af medarbejdere og økonomi. Styregruppen forholder sig til projektets implementering og løbende opfølgninger. Styregruppen vil bestå af repræsentanter for relevante centre, leder af Brydehuset samt projektleder. Den endelige sammensætning afklares nærmere ved projektstart, men kan eksempelvis være: Handicap- og Psykiatrichef Leder af Misbrugscentret Leder Børne- og Ungerådgivning Leder Jobcenter Leder Borgertorv Leder Ejendomme Projektleder Projektlederen refererer til projektejeren og har ansvar for den daglige implementering af projektet herunder budgetstyring. Projektlederens opgave er, sammen med projektejer, at være bannerfører for Housing First-tilgangen. Han/hun er ansvarlig for at skabe overblik over og planlægge projektets fremdrift samt følge op på milepæle og mål. Projektleder fungerer desuden som teamleder for bøstøttemedarbejderne. Problemstillingen og projektet har betydelig politisk bevågenhed i kommunen, og der nedsættes således en følgegruppe til projektet bestående af politikere og fagfolk, der løbende kan følge og drøfte de erfaringer der gøres i projektet. Følgegruppen bidrager med sparring og faglige indspark. I forhold til samarbejdsparter i projektet er følgende identificeret og vil indgå i udarbejdelse af hjemløsestrategien og i indsatsen, hvor det er relevant. Misbrugscenter Brydehuset (Projektet forankres her) Socialpsykiatrien (Tilbyder indsats ifht. de psykisk syge/skrøbelige borgere) Social Vejledning (Kan bidrage med opsporing og visitering til projektet) Sundhedshuset (Tilbyder sundhedsindsatser overfor målgruppen herunder udgående sundhedsindsats) Jobcentret (Bidrager med afklaring, udredning og opkvalificering af borgerne) Kompetencecentret (Tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb, afklaring, og praktikker til målgruppen) Boliganvisningen (Bidrager med boliganvisning til målgruppen) Ejendomme (Kan bidrage til afsøgning af mulighed for og etablering af egnede boliger til målgruppen) Ydelser (Bidrager med udbetaling og rådgivning ifht. ydelser) Familieteamet (Bidrager med viden om og smidige overgange ifht. udsatte unge, der står til at skulle flytte i egen bolig samt kendskab til familier med børn, der er uden bolig) Side 7

8 Det udgående team - Ungerådgivningen (Bidrager med opsporing og viden om målgruppen) Ungdomspensionen (Bidrager med viden om udsatte unge, der står til at skulle flytte i egen bolig) Boligsocial medarbejder (Bidrager med viden om det boligsociale arbejde, samarbejde med boligforeninger etc.) UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning Bidrager med uddannelsesvejledning til målgruppen) Beboerrådgivere (Bidrager med kontakt til og samarbejde med boligforeninger og borgere) Lokalpolitiet (Bidrager med kendskab til målgruppen og kan formidle kontakt mellem ung og Brydehuset) Boligforeninger (Er vigtige samarbejdsparter ifht. at få etableret egnede boliger til målgruppen) Tornehøjgård I Gladsaxe (herberg Kan bidrage med formidling af projektet til målgruppen) Solvang i Glostrup (herberg - Kan bidrage med formidling af projektet til målgruppen) Lærkehøj Frederiksberg (herberg - Kan bidrage med formidling af projektet til målgruppen) Punkt 9. Forankring Ved projektperiodens ophør forankres indsatsen i Brydehuset. Lederen af Brydehuset vil overgå til at have personaleansvar for et fast team, hvor en projektleder vil kunne tænkes ind i en teamlederrolle. Projektet skal overgå til at være faste processer, hvor der er viden om, hvilken type indsats, der skal gøre sig gældende overfor den enkelte borger vi møder, som for øjeblikket er hjemløs. Indsatsen vil desuden bredes ud til også at omfatte borgere over 30 år. Det vil i særdeleshed være socialt udsatte borgere, som skal hjælpes af denne indsats, hvorfor dette skal afspejles i fremtidige ansættelser. I sidste ende er dette en udvidelse af metodeberedskabet til indsatsen overfor udsatte borgere i Ballerup Kommune. I den fremtidige indsats vil der være fokus på forebyggende foranstaltninger ifht. alle udsatte, der er i risiko for at havn i en hjemløsesituation. Side 8

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov.

Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov. Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov Lars Benjaminsen ACT en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum Tværfagligt udgående

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Ansøgning. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune.

Ansøgning. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøgning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Steen Bo Pedersen, gu63@sof.kk.dk. OBS: Efter aftale med Puljestyring d. 20. februar

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 1. Projektets formål Projektets formål er, at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

Klar til kontanthjælpsreformen Ungeenhed og ungeindsats i Jobcenter Brønderslev 8. oktober 2013

Klar til kontanthjælpsreformen Ungeenhed og ungeindsats i Jobcenter Brønderslev 8. oktober 2013 Klar til kontanthjælpsreformen Ungeenhed og ungeindsats i Jobcenter Brønderslev 8. oktober 2013 Brønderslev Kommunes indsats for unge I Brønderslev Kommune arbejder vi målrettet hen imod etableringen af

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere