Skatteministeriet J.nr Udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr Udkast"

Transkript

1 Skatteministeriet J.nr Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager) 1 I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2015, som ændret ved 1 i lov nr af 20. december 2016, 3 i lov nr. 710 af 8. juni 2017, 6 i lov nr. 683 af 8. juni 2017 og 1 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer: 1. 25, stk. 2, 3. pkt., ophæves. 2. Efter 49 indsættes i kapitel 17:» 50. En sag, der indbringes for domstolene efter 48 eller 49, anlægges ved den retskreds, hvor Skatteministeriets modpart har hjemting ved sagens anlæg, hvis modparten har hjemting i Danmark.«3. I 51, stk. 2, 2. pkt., udgår»eller 61 A«. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 1, har virkning for bindende svar, der afgives den 1. januar 2018 eller senere. Stk. 3. 1, nr. 2, har virkning for sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden. 2

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Regeringen har stor fokus på at forbedre retssikkerheden på skatteområdet og ønsker derfor, at borgere og virksomheder skal stå stærkt i mødet med skattesystemet. Med nærværende lovforslag ophæves SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver, når forudsætningerne for svaret er korrekte. Derved skabes der større vished om de tilsagn, som SKAT giver til borgere og virksomheder. Lovforslaget har derudover til formål at strømline reglerne for værneting ved borgeres indbringelse af afgørelser for domstolene, som er truffet af en klagemyndighed på Skatteministeriets område. Forslaget indebærer, at disse sager som udgangspunkt skal indbringes i den retskreds, hvor borgeren har hjemting. Dermed styrkes borgerens retssikkerhed, idet det i geografisk henseende bliver lettere at indbringe en administrativ afgørelse på skatteområdet for domstolene. 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver Borgere og virksomheder skal kunne stole på de tilsagn, som de får fra skattemyndighederne. I modsat fald svækkes borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og tilliden til skattemyndighederne. Med nærværende lovforslag ønsker regeringen at give borgere og virksomheder større vished for, at bindende svar om værdiansættelse af aktiver, der bygger på korrekte forudsætninger, ikke efterfølgende kan tilbagekaldes af SKAT Ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager for domstolene Med nærværende forslag til ændring af skatteforvaltningsloven søges der at rette op på en uhensigtsmæssighed i den nuværende klagestruktur på Skatteministeriets område. Formålet med lovforslaget er, at alle sager om skatte-, told- og afgiftsspørgsmål, der indbringes for domstolene som udgangspunkt, skal anlægges ved den retskreds, hvor Skatteministeriets modpart har hjemting. Forslaget sikrer dermed ensartethed og klare regler for, hvor en retssag på Skatteministeriets område skal anlægges.

3 3 Derudover styrkes borgerens retssikkerhed som følge af lovforslaget, idet det i geografisk henseende bliver lettere at indbringe en administrativ afgørelse på skatteområdet for domstolene, fordi sagen som udgangspunkt vil skulle indbringes for borgerens hjemting. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver Borgere såvel som virksomheder kan efter skatteforvaltningslovens 21 anmode SKAT om et såkaldt bindende svar om den skattemæssige virkning af dispositioner, når SKAT i øvrigt har kompetencen til at afgøre spørgsmålet. Det kan f.eks. være om de skattemæssige konsekvenser ved et påtænkt frasalg af dele af en virksomhed, ved gennemførelse af generationsskifter eller om værdien af et aktiv. De bindende svar kan således give borgere såvel som virksomheder større forudberegnelighed for skattemæssige dispositioner og kan dermed bruges som grundlag for at træffe beslutninger, som kan have stor økonomisk betydning for den pågældende. Med virkning for bindende svar, der er afgivet den 1. juli 2015 eller senere, blev bestemmelserne der omhandler situationer, hvor et afgivet bindende svar alligevel ikke er bindende, udvidet. Med ændringen fik SKAT således mulighed for i visse tilfælde at se bort fra tilsagn i form af bindende svar ved værdiansættelser. Reglen indebærer, at et bindende svar fra SKAT om værdiansættelse af aktiver kan bortfalde, hvis det efterfølgende kan konstateres, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den værdi, der fremgår af det bindende svar. Det følger af de almindelige bemærkninger til ovennævnte lovændring, at begrebet væsentligt i den forbindelse er defineret som en kombination af en procent- og en beløbsgrænse, således at værdien skal være både mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr. højere eller lavere end den angivne værdi i det bindende svar. Ifølge de almindelige bemærkninger om ovennævnte bestemmelse, jf. Folketingstidende , tillæg A, L 167 som fremsat den 20. marts 2015, var det vurderingen, at de daværende regler ikke var fuldt tilstrækkelige i forhold til at kunne imødegå udfordringen med værdiansættelser, som ikke var retvisende. Der foreligger imidlertid ikke eksempler på, at SKAT har tilbagekaldt bindende svar efter den pågældende bestemmelse. Behovet for den pågældende udbygning af SKATs muligheder for at tilbagekalde bindende svar, synes derfor ikke underbygget i praksis. Til trods for bestemmelsens manglende aktualitet kan den blotte risiko for, at et bindende svar kan tilbagekaldes efter den pågældende bestemmelse, i sig selv være med til at skabe usikkerhed om helt almindelige skattemæssige dispositioner hos borgere og virksomheder. Dette kan svække retssikkerheden og dermed tilliden til skattemyndighederne. Med forslaget til en ændring af skatteforvaltningsloven foreslås SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar i forbindelse med en værdiansættelse af aktivers værdi, ændret. På den måde styrkes forudsigeligheden og klarheden for borgere og virksomheder, som modtager bindende svar fra SKAT om værdiansættelse af aktiver.

4 Ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager for domstolene Med virkning fra den 1. januar 2014 blev klagestrukturen på Skatteministeriets område ændret således, at muligheden for at få en klagesag på skatteområdet behandlet ved to administrative klageinstanser blev fjernet. Siden lovændringen har det således kun været muligt at få prøvet en afgørelse ved én administrativ klageinstans. Afgørelser truffet af et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn har derfor siden den 1. januar 2014 ikke længere kunne påklages til Landsskatteretten, hvorfor ankenævnenes afgørelser i administrativ henseende er endelige. En prøvelse af disse afgørelser skal derfor ske på baggrund af et civilt sagsanlæg mod skattemyndighederne ved domstolene. Efter retsplejelovens 235, stk. 1, skal retssager som udgangspunkt anlægges ved sagsøgtes hjemting. I de tilfælde, hvor det er en borger, der anlægger en sag ved domstolene vedrørende prøvelse af en administrativ afgørelse, vil staten have hjemting i den retskreds, hvor den myndighed, der indstævnes på statens vegne, har kontor. Dette følger af retsplejelovens 240, stk. 1. Det er i den forbindelse fastslået i retspraksis, at domstolsprøvelse af administrative afgørelser i skattesager skal ske ved sagsanlæg mod Skatteministeriet, der har kontor i København. Afgørelser truffet af et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn skal derfor anlægges ved Københavns Byret. Der gælder en særlig værnetingsregel i retsplejelovens 240, stk. 2, hvorefter afgørelser truffet af en central statslig myndighed skal anlægges ved sagsøgerens hjemting. Retssager, som en borger anlægger til prøvelse af Landsskatterettens afgørelser, skal derfor anlægges ved den pågældende borgers hjemting, idet Landsskatteretten er en central statslig myndighed. Hvis borgeren anlægger en retssag til prøvelse af en afgørelse truffet af et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn, finder den særlige værnetingsregel i retsplejelovens 240, stk. 2, imidlertid ikke anvendelse, idet disse ankenævn - i modsætning til Landsskatteretten - er decentrale myndigheder. Det betyder, at retssager i disse situationer skal indbringes for Københavns Byret. Hvis en borger med hjemting i Aalborg ønsker at få prøvet en afgørelse fra SKAT af en administrativ klagemyndighed, skal vedkommende sende sin klage til Skatteankestyrelsen, som derefter beslutter, om klagen skal henvises til et ankenævn eller til Landsskatteretten. Hvis Skatteankestyrelsen henviser sagen til det lokale skatteankenævn, i Aalborg, skal en evt. efterfølgende retssag anlagt af borgeren med henblik på at få prøvet nævnets afgørelse af domstolene betyde, retssagen skal anlægges ved Københavns Byret. Hvis Skatteankestyrelsen derimod henviser sagen til Landsskatteretten, som derefter træffer afgørelse i sagen, skal en evt. retssag med henblik på at få prøvet Landsskatterettens afgørelse anlægges ved Retten i Aalborg, idet Landsskatteretten, som nævnt ovenfor er en central administrativ klagemyndighed, jf. retsplejelovens 240, stk. 2. Forskellen i de nævnte værnetingsregler udspringer således af den tidligere omtalte ændring af klagestrukturen på Skatteministeriets område. Da Landsskatteretten dermed ikke længere er den eneste endelige administrative klageinstans i sager om skatte-, told- og afgiftsspørgsmål, vil

5 5 spørgsmålet om, hvor borgerens retssag skal behandles, som udgangspunkt være afhængig af, hvilken administrativ klagemyndighed der har truffet afgørelse i sagen. Med nærværende forslag til ændring af skatteforvaltningsloven søges ovennævnte utilsigtede konsekvens af den nuværende klagestruktur på Skatteministeriets område ændret. Forslaget vil medføre, at alle sager om skatte-, told- og afgiftsspørgsmål, der indbringes for domstolene, som udgangspunkt skal anlægges ved retten i den retskreds, hvor Skatteministeriets modpart har hjemting. Forslaget vil dermed sikre ensartethed og klare regler for, hvor en retssag på Skatteministeriets område skal anlægges. Derudover styrkes borgerens retssikkerhed som følge af lovforslaget, idet det i geografisk henseende bliver lettere at indbringe en administrativ afgørelse på skatteområdet for domstolene, fordi sagen som udgangspunkt vil skulle indbringes for borgerens hjemting. I de tilfælde, hvor det er Skatteministeriet, der indbringer sagen for domstolene, vil sagen ligesom i dag også skulle anlægges ved borgerens hjemting. Lovforslaget indeholder desuden en konsekvensrettelse af skatteforvaltningsloven 51, stk. 2, idet henvisningen til kildeskattelovens 61 A ved en fejl ikke blev ophævet som en konsekvens af ophævelsen af kildeskattelovens 61 A ved 109, nr. 4, i lov nr af 19. december Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede fjernelse af SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar om værdiansættelse i nogle situationer kan bevirke, at reglerne om beskatning ved flytning ind og ud af landet bliver mindre robuste. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Med forslaget om at fjerne SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar om værdiansættelse skabes en større forudsigelighed i forhold til SKATs bindende svar om værdiansættelse af aktiver, når forudsætningerne for svaret er korrekte. Borgere såvel som virksomheder vil dermed få større vished om, at et afgivet bindende svar ikke efterfølgende kan tilbagekaldes af SKAT. Dette vil styrke borgere og virksomheder, når de skal træffe beslutninger af økonomisk betydning, idet de skattemæssige konsekvenser af en given disposition er kendt på forhånd. Den foreslåede ændring om en ensretning af værnetingsreglerne for indbringelse af skattesager for domstolene vil have positive administrative konsekvenser for borgerne. For det første ensartes og tydeliggøres reglerne for borgernes adgang til at få prøvet afgørelser truffet af skattemyndighederne ved domstolene, idet sådanne sager som udgangspunkt skal indbringes for retten i den retskreds, hvor borgeren har hjemting. Derudover styrkes borgerens retssikkerhed som følge af lovforslaget, idet det i geografisk henseende bliver letter at indbringe en administrativ afgørelse på skatteområdet for domstolene. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

6 6 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 22. august til den 19. september 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP, borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, CEPOS, Cevea, Dansk Aktionærforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, DI, Domstolsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Finans Danmark, Foreningen Danske Revisorer, FSR danske revisorer, Foreningen af Danske Skattenævn, Forsikring & Pension, Håndværksrådet, InvesteringsFondsBranchen, Justitia, KL, Kraka, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Samtlige byretter, SEGES, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Vestre Landsret, Vurderingsankenævnsforeningen og Østre Landsret. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindreudgifter Den foreslåede fjernelse af SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar om værdiansættelse i nogle situationer kan bevirke, at reglerne om beskatning ved flytning ind og ud af landet bliver mindre robuste. Med forslaget om at fjerne SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar om værdiansættelse skabes en større forudsigelighed for borgere og virksomheder, når de skal træffe beslutninger af økonomisk betydning. Negative konsekvenser/merudgifter Ingen

7 Den foreslåede ændring om en ensretning af værnetingsreglerne for indbringelse af skattesager for domstolene vil ensarte og tydeliggøre reglerne og styrke borgerens retssikkerhed, idet det i geografisk henseende bliver lettere at indbringe en administrativ afgørelse på skatteområdet for domstolene. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Overimplementering af EUretlige minimumsforpligtelser (sæt X) JA NEJ X 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter skatteforvaltningslovens 25, stk. 2, 3. pkt., kan et bindende svar om et aktivs værdi bortfalde, hvis en række nærmere opregnede betingelser er opfyldt. Der skal for det første efter, at det bindende svar er afgivet, foreligge en konstatering af, at aktivet har en værdi, der er mindst 30 pct. højere eller lavere end den værdi, der er indeholdt i det bindende svar, idet det samtidig er et krav, at værdien ud over de 30 pct. også skal være mindst 1 mio. kr. højere eller lavere. For det andet skal en revurdering af et bindende svar om et aktivs værdi være baseret på enten et efterfølgende direkte eller indirekte salg eller på størrelsen af det efterfølgende afkast. Det foreslås, at ovennævnte regel i skatteforvaltningslovens 25, stk. 2, 3. pkt., om, hvornår et afgivet bindende svar ikke er bindende, ophæves. Bindende svar om et aktivs værdi vil således fremover ikke alene med henvisning til den i 25, stk. 2, 3. pkt., angivne værdinedsættelse - kunne ophæves af SKAT. Det bemærkes, at de øvrige bestemmelser i skatteforvaltningslovens kapitel 8 om, hvornår et afgivet bindende svar ikke er bindende, gælder uændret. Til nr. 2 Efter retsplejelovens 235, stk. 1, skal retssager anlægges ved sagsøgtes hjemting. Dette gælder imidlertid ikke i de tilfælde, hvor retssagen vedrører en afgørelse, der er truffet af en central statslig myndighed, hvorefter retssagen skal anlægges ved sagsøgerens hjemting, jf. retsplejelovens 240, stk. 2. Afgørelser, som ønskes indbragt for domstolene, og hvor Landsskatteretten har været endelig

8 administrativ klageinstans, vil derimod skulle indbringes ved borgerens hjemting. Det betyder, at rette værneting for domstolsprøvelse af en afgørelse truffet af en administrativ myndighed på skatteområdet afhænger af, om afgørelsen er truffet af en central statslig myndighed (Landsskatteretten) eller en decentral myndighed (et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn). 8 Det foreslås, at værnetingsreglerne for indbringelse for domstolene af afgørelser, der er truffet på Skatteministeriets område, ensrettes således, at stedet for retssagens anlæg bliver uafhængigt af, om afgørelsen er truffet af Landsskatteretten eller af et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn. Med forslaget vil retssager vedrørende afgørelser truffet på skatteområdet dermed som altovervejende hovedregel skulle anlægges ved borgerens hjemting. Det vil gælde uanset, om det er borgeren selv eller skatteministeriet, der anlægger retssagen. Den foreslåede bestemmelse skal ses som en særregel for afgørelser truffet på skatteområdet, der supplerer retsplejelovens almindelige regler om retternes stedlige kompetence i civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 21. I de tilfælde, hvor modparten ikke har hjemting i Danmark, vil hjemtinget følge af retsplejelovens almindelige regler herom. Det samme gælder for sager, hvor det er Skatteministeriet, der indbringer sagen for domstolene. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i afsnit 3. Til nr. 3 Efter skatteforvaltningsloven 51, stk. 1, kan SKAT efter ansøgning give henstand med betaling af den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører. Det følger dog af bestemmelsens stk. 2, at der ikke gives henstand med beløb, der efter kildeskattelovens 61, stk. 3, eller 61 A, overføres som tilsvar for et efterfølgende år. Det foreslås, at henvisningen til kildeskattelovens 61 A udgår, idet henvisningen ved en fejl ikke blev ophævet som en konsekvens af ophævelsen af kildeskattelovens 61 A ved 109, nr. 4, i lov nr af 19. december Der er således alene tale om en redaktionel ændring. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i afsnit 3. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 2, at ændringerne vedrørende bindende svar skal have virkning for bindende svar om et aktivs værdi, der afgives den 1. januar 2018 eller senere. Det foreslås i stk. 3, at den foreslåede bestemmelse om hjemting i sager omfattet af

9 9 skatteforvaltningslovens 48 eller 49, som er anlagt af borgeren, skal finde anvendelse i sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden. Civile søgsmål, der før lovens ikrafttræden er anlagt ved domstolene af borgeren mod skattemyndighederne vedrørende afgørelser truffet af disse, skal færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2015, som ændret ved 1 i lov nr af 20. december 2016, 3 i lov nr. 710 af 8. juni 2017, 6 i lov nr. 683 af 8. juni 2017 og 1 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer: Stk. 2. Et svar er ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller 1. 25, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

10 10 bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret. Det samme gælder, i det omfang svaret viser sig at være i strid med EU-retten. Medmindre andet er fastsat af skattemyndighederne, gælder det derudover for bindende svar om et aktivs værdi, at svaret ikke er bindende, hvis det på baggrund af oplysninger ud fra et efterfølgende direkte eller indirekte salg af aktivet eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet kan begrundes, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr. fra værdien i det bindende svar Efter 49 indsættes i kapitel 17:» 50. En sag, der indbringes for domstolene efter 48 eller 49, anlægges ved den retskreds, hvor Skatteministeriets modpart har hjemting ved sagens anlæg, hvis modparten har hjemting i Danmark.«51 Stk. 2. Det er en betingelse for henstand, at de beløb, der søges henstand for, opkræves særskilt. Der gives ikke henstand med beløb, der efter kildeskattelovens 61, stk. 3, eller 61 A overføres som tilsvar for et efterfølgende år (indregnet restskat). Der gives heller ikke henstand med betaling af registreringsafgift, i det omfang der efter lob om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. skal stilles depositum for registreringsafgiftens betaling. 3. I 51, stk. 2, 2. pkt., udgår»eller 61 A«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 1, har virkning for bindende

11 11 svar, der afgives den 1. januar 2018 eller senere. Stk. 3. 1, nr. 2, har virkning for sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden.

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 64 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 64 Folketinget Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2017-18 Fremsat den 11. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Begrænsning

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 64 Bilag 1, L 64 A Bilag 1, L 64 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 64 Bilag 1, L 64 A Bilag 1, L 64 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 64 Bilag 1, L 64 A Bilag 1, L 64 B Bilag 1 Offentligt 26. september 2017 J.nr. 2017-3508 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (7)

Skatteministeriet J.nr Udkast (7) Skatteministeriet J.nr. 2019-5617 Udkast (7) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af skatteforvaltningsloven Element, der indarbejdes i genfremsættelse af L 212 (2018-19, 1. samling) [ ] 1 2 I

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (3)

Skatteministeriet J.nr Udkast (3) Skatteministeriet J.nr. 2019-8337 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet, ingen omkostningsgodtgørelse

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0057 Udkast 8. november 2010 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) 1 I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.)

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.) Dato: 11. juni 2018 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Grene Thomsen Sagsnr.: 2018-706-0009 Dok.: 762266 UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang

Læs mere

2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag.

2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. 2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/004478 Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov U d k a s t Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel mv.) 1 I militær straffelov,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) 1 Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 Sag 175/2017 IBM Danmark ApS (advokat Jess Thiersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr

Skatteministeriet J. nr Skatteministeriet J. nr. 16-1692470 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) 1 I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center

Læs mere

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven (International adoption)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast 1

Skatteministeriet J.nr Udkast 1 Skatteministeriet J.nr. 2017-2325 Udkast 1 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Korrektion af fejlagtige indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger) 1 I pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 212 Bilag 9 Offentligt 23. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Dato: 16. marts 2018 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Louise Hauberg Wilhelmsen Sagsnr.: 2017-7610-0004 Dok.: 679097 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 42 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 42 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 42 Bilag 1 Offentligt 30. oktober 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Forslag. Lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 2015/1 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. februar 2019 af Justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II - 1 Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge præsenterede skatteministeren en Retssikkerhedspakke II med overskriften Borgeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

UDKAST. I 8 indsættes som stk. 2:

UDKAST. I 8 indsættes som stk. 2: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.) 1 I lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 137 Offentligt Grund og nærhedsnotat 3. marts 2016 J.nr. 16-0115195 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration Forslag til Rådets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 332 Offentligt J.nr. 2012-712-0091 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere