Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer"

Transkript

1 Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer Fyns ErhvervsCenter September

2 Ledelsesresume Nærværende rapport beskriver hovedresultater fra analysedelen af projektet Online-værktøjer, rådgivning og netværk, som er et ebusiness projekt for gartnerisektoren støttet af midler fra Videnskabsministeriets e-business pulje. Formålet med analysen har været at sammenligne it-anvendelsen i gartnerisektoren med itanvendelsen i andre brancher og uddrage erfaringer herfra til brug for anbefalinger om udbygning af gartnerisektorens it-anvendelse til forbedring af den konkurrencemæssige og forretningsmæssige situation for branchen og dens enkelte virksomheder. Analysen har dels omfattet en spørgeskemaundersøgelse til belysning af gartneribranchens itanvendelse og en sammenligning med foreliggende brancheanalyser og statistisk materiale, som belyser den erhvervsmæssige it-anvendelse i Danmark. Endvidere har der været gennemført en række special studier af særlige it-temaer med relevans for gartnerisektoren. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført ved hjælp af internet baseret analyseværktøj hos Teknologisk Institut, det såkaldte IT Hjul, idet de gartnerier, som ikke havde angivet adresse i de relevante branchefortegnelser, blev inddraget i undersøgelsen pr. alm. post. På baggrund af de indkomne besvarelser fra op imod 25% af branchens medlemmer et ikke utilfredsstillende resultat i en sådan form for spørgeskemaundersøgelse blev it-anvendelsen hos de enkelte gartnerier, de tre branchesegmenter (potteplanter, planteskoler og væksthusgrøntsager) og for hele branchen belyst på 9 forretningsproces områder. Udfra de branchesammenligninger, som det har været muligt at gennemføre, er det analysens konklusion, at it-anvendelsen i den danske gartneribranche ikke har noget efterslæb i forhold til den generelle erhvervsmæssige it-anvendelse, hverken totalt eller for de væsentligste forretningsprocesser. Det skal i denne forbindelse nævnes, at analyseresultaterne for de tre branchesegmenter ligger så tæt op ad hinanden, at man ud ad til godt kan opererer med gartneribranchen som samlet størrelse. Ud fra eksisterende baggrundsviden suppleret med de forskellige eksempler på it-støttet forretningsudvikling, som indgår i analysen, konkluderes det endvidere, at gartnerisektoren har et betydeligt potentiale for yderligere it-anvendelse, som med den rette udformning og indførelse, kan være et strategisk bidrag til løsning af gartneribranchens forretningsmæsige udfordringer og problemer. Endelig konkluderes det, at der formentlig kan drages interessante sammenligninger og indhentes interessante erfaringer, dels fra den danske gartneribranches hovedkonkurrent, den hollandske branche, samt fra den it-anvendelse, som er under udvikling på supply chain området inden for en række vigtige europæiske sektorer. En nærmere analyse af disse områder har imidlertid ligget uden for den konkrete opgaveramme. 2

3 Ud fra disse konklusioner og på baggrund af de forskellige indhentede observationer og erfaringer er der formuleret en række konkrete anbefalinger til it-udviklingstiltag hos det enkelte gartneri, hos gartneribranchen og hos DEG Green Team. Hos det enkelte gartneri anbefales det at have særlig fokus på salgs- og marketing-siden, især hvis man selv står for kundekontakt og salg. Endvidere bør man selvfølgelig have fokus på mulige it-løsninger, som kan forbedre ressourceanvendelsen på produktions- og logistik-siden, hvor de store produktionsomkostninger især løber på. Branchen anbefales dels at understøtte initiativer til forbedring af it-anvendelsen i det enkelte gartneri, og dels til at understøtte initiativer til forbedret it-anvendelse i gartneribranchens forskellige supply chain netværk. DEG Green Team anbefales at indregne disse anbefalinger i sine rådgivningsydesler, at overveje initiativer til dialog med branchen om særlige tiltag på dette niveau, samt at overveje evt. selvstændige forretningsmæssige initiativer med hensyn til systemforsyningen til gartnerierne. 3

4 0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Opgavemæssigt fokus 5 3. Situations- og baggrundsbeskrivelse Procesorienteret beskrivelse af en gartneri-virksomhed Porters model Gartneribranchens værdikæde-processer En screening af it-løsninger som anvendes i gartnerisektoren Gartneriernes forretningsproblemer 9 4. Spørgeskemaundersøgelse af it-anvendelsen i gartnerierne Undersøgelsesmetode Svarprocenter Resultater IT hjulet, det enkelte gartneri IT hjulet for hver af de 3 gartnerikategorier IT hjulet, gartneribranchen samlet Særlige krydstabuleringer Perspektivering Erhvervs- og brancheanalyser Erfaringer fra specielle studier Konklusioner, sammenfatninger og anbefalinger Konklusioner Observationer og anbefalinger Anbefalinger Det enkelte gartneri Gartneribranchen DEG GreenTeams it-rådgivning 45 Kilder 46 Bilag 46 4

5 1. Indledning Nærværende analyserapport udgør et af hovedresultaterne fra projektet: Online-værktøjer, rådgivning og netværk, et e-business projekt for gartnerisektoren, støttet af midler fra Videnskabsministeriets e-business pulje. Det overordnede formål med projektet er at medvirke til at styrke gartneriernes IT-anvendelse, dels ved at afdække de muligheder, der måtte være ved IT-anskaffelser, anvendelse af online tjenester og ved at analysere gartneriernes nuværende anvendelse, suppleret med forslag til ændringer og forbedringer. Dansk Landbrugsrådgivning, DEG GreenTeam afdeling (tidligere Dansk Erhvervsgartnerforening) er ledende projektpartner, og Fyns ErhvervsCenter indgår i projektkonsortiet med sidstnævnte analyse som hovedopgave, idet det projektparterne imellem er aftalt, at analysen skal tilrettelægges således, at det er muligt at inddrage erfaringer fra andre brancher i forbindelse med opstilling af forslag til ændringer og forbedringer. 2. Opgavemæssigt fokus Som nævnt i indledningen går opgaven ud på at gennemføre en analyse af IT-anvendelsen i gartnerisektoren og på denne baggrund fremkomme med forslag til ændringer og forbedringer, idet der bl.a. skal inddrages erfaringer fra andre brancher. En vis generalisering såvel i virksomhedsopfattelse som i andre branchespecifikke spørgsmål skal understøtte en sådan sammenligning. Valget af synsvinkel for analyse m.v. skal endvidere afspejle det overordnede sigte med midlerne fra e-business indsatspuljen til fremme af IT-anvendelsen i små virksomheder. Ifølge udmeldingerne fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, ønskes puljemidlerne brugt til fremme af en mere integreret IT- og e-business anvendelse i de små virksomheder og hermed til fremme af udnyttelsen af de forretningsmæssige muligheder ved en integreret IT-anvendelse. Dette ønske bygger på internationale erfaringer, som viser, at en forbedret og mere integreret ITog e-business anvendelse kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne, kan medvirke til at effektivisere virksomheden, kan forbedre dens produkt- og serviceudvikling og kan gøre virksomhedens forretningsprocesser mere fleksible og omstillingsparate etc. Idet e-business opfattes i overensstemmelse med OECD s definition, som især fokuserer på ITanvendelse på tværs af forretningsprocesser internt i virksomheden og i forhold til eksterne samarbejdsparter, skal analysen i særlig grad beskæftige sig med de forretnings- og integrationsmæssige aspekter ved gartneriernes IT-anvendelse i relation til de centrale processer. Et forretningsprocesorienteret udgangspunkt for såvel virksomhedsbeskrivelse som for analyse af IT-anvendelse vil samtidig understøtte tidligere nævnte ønske om at kunne drage tværgående branchesammenligninger. 5

6 3. Situations- og baggrundsbeskrivelse Ud over ovennævnte opgavemæssige fokus er rammerne for det egentlige analysearbejde fastlagt ud fra en situations- og baggrundsbeskrivelse af gartneribranchen, som omfatter: en procesorienteret virksomhedsbeskrivelse med hensyntagen til variationerne imellem de 3 hovedkategorier af gartnerier (potteplanter, planteskoler og væksthusgrøntsager) et overblik over gartneribranchens anvendelse af IT-systemer gartneribranchens overordnede forretningsproblemer. Kilderne til denne situations- og baggrundsbeskrivelse er hovedsagelig Gartnertidende, DEG GreenTeam konsulenterne, kortvarige besøg hos gartnerier inden for hver kategori. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelsen ikke prætenderer at være et slutprodukt i sig selv, men udelukkende skal tjene som dokumentation af den forståelse, som ligger til grund for analysens behandling og fortolkning af indhentede observationer Procesorienteret beskrivelse af en gartneri-virksomhed En beskrivelse af gartneribranchen skal tjene to formål: dels at udgøre en forretningsorienteret referenceramme for observationer og anbefalinger fra analysen, og dels at være platform for sammenligning af IT-anvendelse og erfaringer i andre brancher m.v Porters model Som beskrivelsesværktøj er valgt den såkaldte Porters Værdikæde-model. Modellen er afbildet nedenfor. Fig Porters Værdikæde-model 6

7 Valget er faldet på denne model, fordi den bygger på en universel gyldig virksomhedsopfattelser og herved netop understøtter den ønskede sammenlignelighed til andre brancher. Modellens meget brede anvendelighed kan henføres til, at den tager udgangspunkt i, at en virksomheds konkurrencedygtighed skabes ved et mix af mange forskellige aktiviteter: produktdesign, produktion, afsætning og levering. I modellen arbejdes med værdikæden af aktiviteter og med en margin, som er forskellen imellem den totale værdi, som skabes gennem virksomhedens forskellige processer og omkostningerne ved at fremstille og gennemføre aktiviteterne. Værdikæde-betragtningen er således velegnet til systematisk at behandle hver enkelt hovedaktivitet i lyset af konkurrencen og indplaceringen i den overordnede værdikæde. Modellen skelner imellem de primære aktiviteter og støtteaktiviteter. Den konkrete fysiske fremstilling af produktet, salget og leveringen til forbrugeren er de primære aktiviteter. Støtteaktiviteterne er grundlaget for de primære aktiviteter og er naturligvis indbyrdes afhængige. Hver enkelt af de primære processer kan opdeles i mere specifikke aktiviteter, afhængig af konkrete branche og virksomhedsstrategi. Som det fremgår af denne kortfattede præsentation af Porters model, så understøtter netop værdikæde-betragtningen en generel forretningsmæssig synsvinkel og hermed sammenligneligheden til andre brancher. Værdikæde-betragtningen er endvidere et udmærket udgangspunkt for belysning af systemmæssig integration på tværs af virksomhedens forretningsprocesser og i forhold til eksterne samarbejdsparter. Fig Uddybning af aktivitetsindholdet pr. værdikædeproces Indgående logistik Produktion og forarbejdning Udgående logistik Markedsføring og salg Håndtering af materielle input til de værdiskabende aktiviteter: varemodtagelse inkl. inspektion styring af råvarelager planlægning af materialedistribution i virksomheden Værdiskabende aktiviteter som transformerer input til færdigvarer: egentlig forarbejdning og fremstilling samling pakning udstyrsvedligeholdelse afprøvning og kvalitetskontrol Aktiviteter, som består i at få de færdige produkter frem til kunderne: håndtering af færdigvarelager ordreekspedition transport af færdigvarer distributionsstyring Aktiviteter, som består i at få købere til produkterne herunder kanaludvælgelse reklamering 7

8 Service Anskaffelse og indkøb Teknologisk udvikling Firmainfrastruktur salgsfremme salg/ordreoptagelse prisfastsættelse Aktiviteter, som fastholder og forøger produkternes værdi kundesupport reparationsservice installation træning reservedelsstyring Anskaffelse/indkøb af råvarer hjælpestoffer serviceydelser reservedele bygninger maskiner Udvikling af varer og værdikæde-processer forskning og udvikling procesautomatisering design redesign firmaledelse planlægning økonomisk styring betalingsstyring bogføring kvalitetssikring juridiske spørgsmål Gartneribranchens værdikæde-processer I det følgende er Porters værdikæde-model anvendt til at beskrive procesindholdet for en gartnerivirksomhed, idet der undervejs er taget hensyn til en række forskelligheder de 3 gartnerityper imellem. Produktions-/fremstillingsprocessen Denne proces er den helt centrale proces inden for hovedparten af gartnerierne uanset type. Og uanset gartneritypen er omdrejningspunktet for produktionsprocessen principielt det samme: i potteplanter: i planteskoler: i væksthusgrøntsager: bordet det udendørs bed drivhusbedet med de enkelte produktionsplanter. 8

9 Selve produktionsformen kan i de fleste tilfælde beskrives som en batchproduktion, hvor et antal ensartede planter indgår i et fælles, fremadskridende produktionsforløb. Produktionsforløbet startes som oftest med såning, idet der dog også kan startes med en udprikling af indkøbte stiklinger. De manuelt ressourcekrævende aktiviteter i produktionsprocessen er typisk flytning, afstandssætning, prikling, sortering, formgivning og plukning. Robotløsninger er i et vist omfang på vej som afløsning af de manuelle produktionsaktiviteter. Vigtige led i produktionsforløbet er også vanding, gødning, skadedyrsbekæmpelse og klimastyring - som noget særligt i forbindelse med væksthusproduktion. Med de stigende energipriser udgør klimastyring en større og større udfordring. På slutningen af produktionsforløbet foretages pakning, enten jf. allerede indgået salgsordre, eller som klargøring af produkter til salg. Her er også tale om en arbejdstung aktivitet med et vist automatiserings potentiale. Med det stadige konkurrencemæssige pres på produktionsomkostningerne, øges behovet stadig for information, som kan understøtte en optimering af ressourceanvendelsen især til opvarmning og til manuel arbejdsrutiner. Indgående logistik Indgående logistik er ikke et område, som vejer særligt tungt i det samlede værdikædeforløb. Gødning, pesticider m.v. er typisk standardvarer som ikke kræver særlig kvalitetskontrol ved modtagelsen. I de situationer hvor der indkøbes småplanter og stiklinger gennemføres en særlig kvalitetsinspektion ved modtagelsen. Opbevaring af visse frø kan kræve særlig klimastyring m.v. Udgående logistik Da produkterne fra gartnerivirksomhed stort set alle er hurtigt fordærvelige bruges egentlig lagring af færdigvarer kun i begrænset omfang. Til gengæld kan bordet eller bedet i et vist omfang tjene som færdigvarelager for produkter, som har nået sluttrinet i produktionsforløbet, og som venter på salg eller klargøring til leverance. Ordreekspedition omfatter pakning, mærkning og i øvrigt klargøring til forsendelse jf. indgåede salgsaftale. Det er som tidligere nævnt ofte manuelt, tunge arbejdsopgaver. De gartnerier, som sælger hovedparten af deres produktion via et fåtal af faste salgskanaler, har typisk fast aftale med transportør, som arbejder for pågældende salgskanal. Især planteskolerne bruger dog en vifte af transportløsninger (post, fragtmand, andet, kunden henter selv). Markedsføring og salg Som hovedregel er gartneriernes kundekreds: indkøb/salgsorganisationer, detailhandelskæder og professionelle købere. De konkrete markedsførings- og salgsaktiviteter afhænger af, om man handler i et åbent marked, hvor man skal finde sine kunder der, hvor de er eller blive fundet af disse, eller om man handler gennem faste salgskanaler eller på en standard markedsplads (aktionssituationen). Nogle gartnerier, bl.a. planteskoler, har således brug for at gennemføre opsøgende salgsaktiviteter og i øvrigt for at promovere sig via forskellige former for informationskanaler med 9

10 diverse salgsmaterialer, mens andre gartneriers salgsaktiviteter i højere grad består i at melde salgsklare varepartier til salgskanalen eller til markedspladsen. Ved salg af større varepartier sker der en forhandling af pris- og leveringsvilkår i forbindelse med ordreoptagelse. Mindre ordrer af lagervarer bliver i et vist omfang afgivet i henhold til katalogpriser og standardleverancevilkår. Messedeltagelse i ind- og udland indgår i det salgsfremmende arbejde. Med den pressede fortjenstmargin, som de fleste gartnerier oplever, har salgsprocessen en stor udfordring med hensyn til at få solgt ud af de færdige planter på borde og i bede til en så god pris som muligt. Det øger bl.a. behovet for gode informationssystemer, både hvad angår varelager og hvad angår kunde/afsætningsmuligheder. Service Dvs. aktiviteter som fastholder og forøger produkternes værdi i værdikæden frem imod den endelige slutbruger. Sådanne aktiviteter har ikke nogen fremtrædende position i gartneriernes indsatsområder. Imidlertid kan den stigende tendens til at forsyne produkter med deklaration og til at placere relevant produktinformation på nettet ses som en udvikling i denne retning. Firmainfrastruktur Herunder findes alle de interne ledelses- og administrative opgaver. Her finder man således alle de traditionelle kontoropgaver, såsom bogføring, regnskabsudarbejdelse, lønudbetaling, betaling og betalingsstyring. I mindre gartnerier kan en del af disse opgaver være outsourcet til revisor m.v. I de store gartnerier varetager man selv hovedparten af disse opgaver. Den overordnede virksomhedsledelse varetager de sædvanlige strategiske virksomhedsovervejelser bl.a. i lyset af de i næste afsnit nævnte forretningsmæssige problemer. Især skal fremhæves de periodiske - årlige/flerårige - beslutninger om produktvalg, som er afgørende for, hvad man har til salg flere måneder/år efter. På dette niveau træffes også beslutningerne om valg af salgskanal og hermed indskrænkning af den operationsmæssige frihed på markedet, til gengæld for opnåelse af den styrke og sikkerhed, som deltagelse i en stærk salgskanal afføder En screening af IT-løsninger som anvendes i gartnerisektoren Da branchesammenligning er et vigtigt element i nærværende analysesammenhæng, falder en detaljeret og specifik kortlægning af den konkrete anvendelse af IT-systemer i gartnerisektoren uden for opgaverammen, da en sådan kortlægning vanskeligt ville kunne danne grundlag for branchesammenligning på det generelle niveau. I stedet er der søgt tilvejebragt et generaliseret overblik over sektorens IT-systemanvendelse, som grundlag for tolkning af spørgeskemaundersøgelsens resultater, for branchesammenligninger og for formuleringerne af de afsluttende konklusioner og anbefalinger. En generaliseret beskrivelsesmetode, som også understøtter den procesorienterede synsvinkel jf. tidligere afsnit, er hentet fra Videnskabsministeriets rapport om Det digitale Erhvervsliv. I denne rapport hedder det bl.a., at i det danske erhvervsliv, som i stort omfang består af mindre og mellemstore virksomheder, vil nogle af disse virksomheder gå hele vejen og digitalisere hele 10

11 virksomheden, mens andre vil digitalisere udvalgte forretningsprocesser. Til generelt at illustrere en række af de virksomhedsområder, som kan digitaliseres, benytter man i rapporten efterfølgende figur. 11

12 Figur 3.3. Forretningsprocesser, som kan understøttes af digitalisering. Da vi i nærværende analyse ønsker at kæde systemanvendelsen sammen med den generelle værdikæde-model for virksomhedens forretningsprocesser, og da det samtidig vil være relevant at introducere en grundlæggende sondring mellem de forskellige typer af informations- /databehandlings-opgaver, som systemanvendelsen understøtter, er Videnskabsministeriets model i det følgende tilpasset værdikæde-modellen, idet der samtidig er indført en opdeling af de anvendte systemtyper i traditionelle transaktions-/objektorienterede informationssystemer, som skal bistå ledelsen med at holde styr på, hvad der sker i virksomheden, og hvad der er status på de forskellige vigtige forretningsområder særlige beslutningsstøttesystemer til optimering af konkrete aktivitets- og ressourcedimensioneringsmæssige beslutninger systemer, som helt eller delvist understøtter automatisering af forskellige arbejdsoperationer, herunder også værktøjssystemer systemer, som kobler forretningsprocessernes informationssystemer internt i virksomheden eller til omverdenen, på input- eller på output-siden. (Sidstnævnte kategori af systemer repræsenterer især de systemer, der indgår som byggeklodser i de digitale forretningsmodeller). Følgende matrix viser billedet af systemanvendelsen i gartneribranchen jf. ovennævnte systematik, idet den generelle virksomhedsmæssige systemanvendelse er anført med lille, spærret skrift (og i blå skriftfarve) som reference for den konkrete IT-anvendelse i 12

13 gartneribranchen. Blandt de konkret anvendte IT-systemer indgår også et par systemer, som er klar til levering og på vej ind på det danske marked især Crop-IT og HortiCam, som skønnes at udgøre interessante supplementer til det øvrige billede på systemanvendelsen. Fig Anvendte IT-systemer i gartneri-sektoren i et generelt perspektiv Indgående logistik Ledelsesinfo. (trans. og aggr.niveau) Indkøbssystemer Råvarelagerstyring Beslutningsstøttesystemer Automatiseringsløsninger og hjælpeværktøjer Integrationsløsninger internt og externt Web indkøb og Webindkøb Produktion Produktionsplanlægning og styring Registrering af gødning, el, vand m.v. (Crop-IT) Tidsregistrering (GartTime, PrivAssist) Klimasystemer Efterkalkulationsløsninger Daninvent GartKalk Robotstyring (indlejret intell.) Robotstyring af sorteringssystemer m.v. Klimacomputere Processtyring Integration til indkøbs- og færdigvarelager Remote produktionsstyring (WebLink) Online konsulentbistand (HortiCam) Planlægning (Gartplan) Salg / marketing Udgående logistik Udstyrsvedl. (DanInvent) Kundekartotek Varekartotek Ordremodtagelse Div. ordrereg. DANPOT Færdigvarelagerstyring Forsendelse Forkalkulationsløsninger Forkalkulation (Gartplan) Publishing værktøjer Pakkerobot Labelprinter Webmarkedsføring og salg /web GASA (DANPOT) Adm. m.m. Diverse lagerstyring Fakturering Bogføring Løn Personale Regnskab Betaling Diverse rapport- og udskrivningsløsninger Office pakken Webbetaling - Telebanking 13

14 Overordnet Ledelse Diverse fakt. (Danpot) bogføring løn personale regnskab betaling Perioderegnskab Budgetopfølgning Perioderegnskab Budget Forecast Excel Excel m.v. Integration til diverse operative infosystemer. Websøgning og adgang til diverse vidensystemer Inden for kategorien af transaktionsorienterede informationssystemer er der generelt en bevægelse imod de såkaldte ERP systemer (Enterprise Ressource Planning-systemer), dvs. systemer, som typisk omfatter og integrerer følgende typer af moduler i basisversionen: regnskab, debitor, kreditor, banktransaktioner, anlægsaktiver. Markedets mest udbredte systempakker på området (Axapta til mindre virksomheder og SAP til store virksomheder) omfatter og integrerer typisk også CRM (customer relationship management, HRM (human ressource management), MPS (materiale og produktionsstyring) m.m. Hvorvidt denne tendens også optræder blandt de store gartnerier, specielt på prydplante- og væksthusgrøntsagsområderne, er der ingen viden om. Det forekommer imidlertid ikke usandsynligt. Også i forhold til den øvrige systemanvendelse er der tydelige tendenser til udbygning af basale systemer med relevante moduler, og dermed til en funktionel integration på det systemmæssige område. Det gælder således Gartplan med udgangspunkt og fokus i produktionsmiljøet, og DanPot med udgangspunkt i afsætningssiden. Med hensyn til driftsmodel er den fremherskende løsningsmodel egen PC/Server- og LANkonfiguration i det enkelte gartneri, som omfatter såvel administrationslokaliteter som lokaliteter, hvorfra produktionen styres. I det omfang man benytter især DanPot og GASA system foregår dette typisk i terminal mode via web-interfase. Man benytter kun i meget begrænset omfang ASP-modeller (Application Service Provider) eller hosting-løsninger. På applikationssiden findes der ingen helt dominerende systemleverandør, ligesom branchen heller ikke i modsætning til en række andre brancher har oprettet egen systemudviklingskapacitet eller indgået brancheaftaler med systemleverandører. Omkring DanPot systemet findes der dog en brugergruppe, som repræsenterer hovedparten af gartnerierne inden for systemets dækningsområde. På rådgivningssiden råder gartneribranchen over egne ressourcer i form af DEG GreenTeams ITkonsulenter. 14

15 3.3. Gartneriernes forretningsproblemer Det vigtigste forretningsmæssige argument for investering i nye IT-anskaffelser/-anvendelser bør være en forventning om afgørende forbedringer af den hidtidige opgaveløsning og dermed forbedret konkurrencedygtighed eller etablering af nye forretningsmuligheder. Derfor er en pejling på de vigtigste forretningsproblemer, som gartneri-sektoren oplever, også interessant i denne sammenhæng. Kilderne for denne pejling på forretningsproblemer har dels været Gartnertidende og dels drøftelser med konsulenttjenesten og med nogle gartneriejere. Indtjeningen optræder som det helt dominerende og akutte forretningsproblem for branchen. Det er for så vidt ikke overraskende, at indtjening udgør den største udfordring for en forretningsdrivende organisation. Men når denne udfordring optræder med så stor vægt på kort sigt, som den gør i hovedparten af den danske gartneribranche, så står vi her med branchens vigtigste forretningsproblem. Det gælder stort set uden undtagelse for alle typer og størrelser af gartnerier, om end problemet måske er størst for væksthusgrøntsagsproduktionen. Indtjeningsproblemet er i øvrigt stort set uafhængigt af, om man sælger til hjemmemarked eller til eksport, idet man i stigende grad opererer på et globalt marked, hvor man også møder udenlandsk konkurrence på hjemmemarkedet. Indtjeningsproblemet som har konkurrenceproblemet som sit modstykke kan groft set underinddeles i: et omkostningspres og et afsætningsproblem. Omkostningspresset forstærkes af de stigende energipriser og af de mange ressourcekrævende manuelle produktionsaktiviteter kombineret med den relativt høje pris på arbejdskraft i Danmark. Løsningerne på indtjeningsproblemet skal typisk findes inden for et af følgende 3 hovedområder: forbedrede afsætningsmuligheder til bedre priser, bl.a. gennem produktudvikling, positionering og styrke i forhold til salgskanalen, osv. ressourcebesparelser på produktionsområderne (energi- og arbejdskraftbesparelse gennem automatisering, stordrift, metodeudvikling) forretningsudvikling, f.eks. nytænkning af procesindholdet i værdikædeforløbet, herunder outsourcing af ikke-kerneprocesser såsom logistik, salg, administration. 4. Spørgeskemaundersøgelse af IT-anvendelsen i forhold til forretningsprocesser i gartnerierne Formålet med at gennemføre en spørgeskema-undersøgelse i gartnerisektoren er at tilvejebringe et generelt billede af status på gartneriernes IT-anvendelse fordelt på hovedprocesområder. Dette billede skal bruges dels til en vurdering af det generelle niveau for gartneriernes 15

16 IT-anvendelse og dels som sammenligningsgrundlag i forhold til IT-anvendelsen inden for andre brancheområder. Som tidligere nævnt ligger det uden for nærværende analyses formål i detaljer at undersøge, hvilke systemer der konkrete anvendes i gartnerisektoren, hvorfor spørgsmål på dette område ikke er medtaget i spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsesmetode Datagrundlaget for undersøgelsen er tilvejebragt ud fra et spørgeskema, som har været udsendt til samtlige gartnerier og returneret af en tilfredsstillende andel af disse. Spørgsmålene i skemaet belyser forskellige aspekter af IT-anvendelse i forhold til hver af de centrale virksomhedsprocesser i henhold til Porters Værdikæde-model (se 3.1.). Der findes flere spørgeskema-implementeringer af værdikæde-modellen. Til brug for nærværende analyse er valgt IT Hjulet, som er udviklet og driftet af Teknologisk Institut. IT Hjulet retter sig bredt mod alle typer af virksomheder på tværs af særlige brancheforhold. Der er derfor kun foretaget beskedne ændringer i standardspørgeskemaet, idet områder helt uden relevans i en gartnerisammenhæng er udeladt af hensyn til forståelse og accept hos de enkelte gartnerier, som skulle medvirke i undersøgelsen. Følgende tabel viser de procesområder, der udgør knagerækken for de enkelte spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål der har været stillet i forhold til hver af disse processer med henblik på at belyse IT-anvendelsen: Fig Hovedinddelingen af enkelte spørgsmål i spørgeskemaet Administrative aktiviteter Adm. 7 spørgsmål Personalestyring Pers 5 spørgsmål Produktudvikling Udvik 6 spørgsmål Indkøb og indgående logistik Indk 5 spørgsmål Produktion Prod/Drift 14 spørgsmål Forsendelse/udgående logistik Distr 7 spørgsmål Salg og marketing Salg 10 spørgsmål Service Serv 5 spørgsmål Den organisatoriske udbredelse og indarbejdelse af IT-anvendelse IT-anvendelse. 9 spørgsmål Skemaet indledes med 9 faktuelle spørgsmål om salgs- og indkøbskanal, størrelse målt i medarbejderantal og anvendt IT-udstyr. (Det samlede spørgeskema kan ses i bilag). I forbindelse med behandling af besvarelsen blev gartnerierne inddelt i de 3 hovedkategorier: potteplanter, planteskoler og væksthusgrøntsager for at kunne opgøre resultater for hver af disse 16

17 kategorier og uddrage eventuelt interessante forskelle på dette grundlag. Udsendelse og besvarelse af spørgeskemaerne foregik elektronisk for de gartnerier, hvor man Danske Prydplanter, Væksthusgrøntsags??? og Dansk Planteskoleejer Forening kendte adresser, mens øvrige gartnerier fik spørgeskemaet tilsendt pr. post bilagt svarkuvert. Efter udsendelse (mailing) af spørgeskemaerne modtog alle de gartnerier, som ikke havde indsendt svar, en rykkerskrivelse, enten elektronisk eller pr. post. Behandling af data fra de indsendte spørgeskemaer er foretaget af Teknologisk Institut på baggrund af de vægtningsfaktorer, som anvendes generelt i IT Hjul-modellen. Samtlige gartnerier, som har besvaret spørgeskemaet, har modtaget en behandling af deres egen besvarelse og en sammenligning med billedet af IT-anvendelsen inden for den kategori, som de tilhører, og billedet af IT-anvendelsen på gartneribranche-niveau. Disse billeder er sendt pr. , hvor muligt, og ellers pr. post Svarprocenter Fig Svarprocenter Antal svar Ud af mulige Svarprocent Væksthusgrønt % Planteskoler % Potteplanter % I alt % Antallet af mulige besvarelser er renset for ikke-deciderede gartnerivirksomheder i den modtagne adresseliste. Generelt er en svarprocent på op imod 25% tilfredsstillende, når der er tale om spørgeskemaundersøgelse på baggrund af relativt stort spørgeskema (77 spørgsmål) til individuel besvarelse. Der er derfor ikke foretaget noget særligt for at forklare årsagen til de manglende besvarelser. Derfor er der heller ingen forklaring på, hvorfor væksthusgrønt ligger noget lavere i svarprocent end de to andre kategorier Resultater Gennemgangen af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indledes med de vægtede svarresultater i henhold til IT-hjul modellen. Disse sammenvejede svarresultater er, som ovenfor nævnt, dannet af Teknologisk Institut ved hjælp af særlig algoritme med udgangspunkt i de enkelte besvarelser inden for hvert procesområde. Den sammenvejede værdi beskriver således niveauet for IT-anvendelse pr. procesområde, idet værdien 0 svarer til svaralternativ 1: ingen overensstemmelse i spørgeskemaerne og værdien 4 svarer til svaralternativ 5: fuld overensstemmelse. Gennemgangen af IT Hjul-resultaterne sker såvel på enkelt gartneri-niveau, på gartneribranchesegment-niveau som samlet for gartneribranchen. Efter denne gennemgang præsenteres nogle resultater fra analyser på enkeltspørgsmålsniveau. 17

18 IT Hjulet, det enkelte gartneri Det enkelte gartneri, som har deltaget i undersøgelsen med besvarelse af spørgeskemaet, har modtaget følgende materiale som tilbagemelding på besvarelsen. Fig IT Hjulet for det enkelte gartneri IT admin IT pers IT udv IT indk IT prod IT dist IT salg Fornavn Adresse Gartneriet /virksomheden 3,7 2,2 1,8 2,4 2,8 2,4 1,5 1,4 1,8 GENNEMSNIT VÆKSTHUSGARTNERIER 3,1 1,5 1,4 1,5 1,9 1,4 1,4 1,3 1,8 GENNEMSNIT ALLE 3,3 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 IT serv IT anv IT administration 4,0 IT anvendelse IT personale 2,0 Virksomhed IT service IT udvikling 0,0 Væksthuse IT salg IT distribution IT indkøb IT produktion Alle Af dette materiale fremgår gartneriets eget niveau for IT-anvendelse i relation til de forskellige forretningsprocesser udtrykt ved hjælp af IT Hjul-modellen. Materialet muliggør endvidere en sammenligning mellem det enkelte gartneri og øvrige gartnerier inden for samme kategori (i det aktuelle tilfælde: væksthusgrøntsags-producenter), og sammenligning i forhold til samtlige gartnerier i undersøgelsen IT Hjulet for hver af de 3 gartnerikategorier Da spørgeskemaanalysen, som tidligere nævnt, er gennemført med en opdeling på de tre branchesegmenter, ud fra hypotese om interessante forskelle imellem de 3 branchesegmenter i IT-anvendelsesniveau eller fokus, vil resultaterne blive gennemgået for hvert enkelt branchesegment for sig. Planteskoler 20 virksomheder medvirkede i undersøgelsen svarende til 25% 18

19 De sammenvejede svarresultater fra hvert af de 9 procesområder fremgår af efterfølgende tabel og figur, idet resultaterne på brancheniveau også er vist. Fig. 4.4 IT Hjulet for Planteskoler adm pers udvik indk prod distr salg serv anv Planteskoler 3,4 1,5 1,5 1,9 1,9 2,5 1,9 2,4 2,2 Gennemsnit ALLE 3,3 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 Efterfølgende IT Hjul illustrerer disse værdier. IT administration 3,5 Gennemsnit Planteskoler Gennemsnit Alle IT anvendelse 3,0 2,5 2,0 1,5 IT personale 1,0 IT service 0,5 0,0 IT udvikling IT salg IT indkøb IT distribution IT drift Både det grafiske billede og tabellen viser, at Planteskolerne på linie med hele gartneribranchen - ligger højt med hensyn til IT-anvendelse inden for traditionelle administrative processer og opgaver. Billede og tabel viser endvidere, at planteskolerne inden for områderne: service og kundebetjening (kundefortegnelse, håndtering af kundeklager, produktinformation via hjemmesider) distribution (herunder lagerstyring, pakning og forsendelse) samt indarbejdelse af IT i forhold til medarbejderuddannelse, IT-strategi og medarbejdernes adgang til og anvendelse af IT ligger ½ point højere end branchen i gennemsnit, mens man på øvrige områder ligger på samme (relativt lave) niveau som branchegennemsnittet. 19

20 Væksthusgrøntsager 8 virksomheder afleverede besvarelser svarende til 21%. De sammenvejede svarresultater fra hvert af de 9 procesområder fremgår af efterfølgende tabel og figur, idet resultaterne på brancheniveau også er vist. Fig. 4.5 IT Hjulet for væksthusgrøntsager adm pers udvik indk prod distr salg serv anv Væksthusgrøntsager 3,1 1,5 1,4 1,5 1,9 1,4 1,4 1,3 1,8 Gennemsnit ALLE 3,3 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 IT administration 3,5 Væksthuse Alle IT anvendelse 3,0 2,5 2,0 1,5 IT personale IT service 1,0 0,5 0,0 IT udvikling IT salg IT indkøb IT distribution IT drift Umiddelbart viser ovennævnte billede og værdier, at væksthusgrøntsager ligger lavt på alle områder i forhold til branchegennemsnittet. Det gælder specielt på områderne indkøb, service, salg og distribution. Men den relativt lave svarprocent, især hos gartnerier, som modtog spørgeskemaet pr. , gør, at de konklusioner, som kan uddrages om væksthusgartneriernes IT-anvendelse, skal tages med et vist forbehold. Potteplanter 53 besvarelser svarende til svarprocent på 24%. 20

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere