Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer"

Transkript

1 Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer Fyns ErhvervsCenter September

2 Ledelsesresume Nærværende rapport beskriver hovedresultater fra analysedelen af projektet Online-værktøjer, rådgivning og netværk, som er et ebusiness projekt for gartnerisektoren støttet af midler fra Videnskabsministeriets e-business pulje. Formålet med analysen har været at sammenligne it-anvendelsen i gartnerisektoren med itanvendelsen i andre brancher og uddrage erfaringer herfra til brug for anbefalinger om udbygning af gartnerisektorens it-anvendelse til forbedring af den konkurrencemæssige og forretningsmæssige situation for branchen og dens enkelte virksomheder. Analysen har dels omfattet en spørgeskemaundersøgelse til belysning af gartneribranchens itanvendelse og en sammenligning med foreliggende brancheanalyser og statistisk materiale, som belyser den erhvervsmæssige it-anvendelse i Danmark. Endvidere har der været gennemført en række special studier af særlige it-temaer med relevans for gartnerisektoren. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført ved hjælp af internet baseret analyseværktøj hos Teknologisk Institut, det såkaldte IT Hjul, idet de gartnerier, som ikke havde angivet adresse i de relevante branchefortegnelser, blev inddraget i undersøgelsen pr. alm. post. På baggrund af de indkomne besvarelser fra op imod 25% af branchens medlemmer et ikke utilfredsstillende resultat i en sådan form for spørgeskemaundersøgelse blev it-anvendelsen hos de enkelte gartnerier, de tre branchesegmenter (potteplanter, planteskoler og væksthusgrøntsager) og for hele branchen belyst på 9 forretningsproces områder. Udfra de branchesammenligninger, som det har været muligt at gennemføre, er det analysens konklusion, at it-anvendelsen i den danske gartneribranche ikke har noget efterslæb i forhold til den generelle erhvervsmæssige it-anvendelse, hverken totalt eller for de væsentligste forretningsprocesser. Det skal i denne forbindelse nævnes, at analyseresultaterne for de tre branchesegmenter ligger så tæt op ad hinanden, at man ud ad til godt kan opererer med gartneribranchen som samlet størrelse. Ud fra eksisterende baggrundsviden suppleret med de forskellige eksempler på it-støttet forretningsudvikling, som indgår i analysen, konkluderes det endvidere, at gartnerisektoren har et betydeligt potentiale for yderligere it-anvendelse, som med den rette udformning og indførelse, kan være et strategisk bidrag til løsning af gartneribranchens forretningsmæsige udfordringer og problemer. Endelig konkluderes det, at der formentlig kan drages interessante sammenligninger og indhentes interessante erfaringer, dels fra den danske gartneribranches hovedkonkurrent, den hollandske branche, samt fra den it-anvendelse, som er under udvikling på supply chain området inden for en række vigtige europæiske sektorer. En nærmere analyse af disse områder har imidlertid ligget uden for den konkrete opgaveramme. 2

3 Ud fra disse konklusioner og på baggrund af de forskellige indhentede observationer og erfaringer er der formuleret en række konkrete anbefalinger til it-udviklingstiltag hos det enkelte gartneri, hos gartneribranchen og hos DEG Green Team. Hos det enkelte gartneri anbefales det at have særlig fokus på salgs- og marketing-siden, især hvis man selv står for kundekontakt og salg. Endvidere bør man selvfølgelig have fokus på mulige it-løsninger, som kan forbedre ressourceanvendelsen på produktions- og logistik-siden, hvor de store produktionsomkostninger især løber på. Branchen anbefales dels at understøtte initiativer til forbedring af it-anvendelsen i det enkelte gartneri, og dels til at understøtte initiativer til forbedret it-anvendelse i gartneribranchens forskellige supply chain netværk. DEG Green Team anbefales at indregne disse anbefalinger i sine rådgivningsydesler, at overveje initiativer til dialog med branchen om særlige tiltag på dette niveau, samt at overveje evt. selvstændige forretningsmæssige initiativer med hensyn til systemforsyningen til gartnerierne. 3

4 0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Opgavemæssigt fokus 5 3. Situations- og baggrundsbeskrivelse Procesorienteret beskrivelse af en gartneri-virksomhed Porters model Gartneribranchens værdikæde-processer En screening af it-løsninger som anvendes i gartnerisektoren Gartneriernes forretningsproblemer 9 4. Spørgeskemaundersøgelse af it-anvendelsen i gartnerierne Undersøgelsesmetode Svarprocenter Resultater IT hjulet, det enkelte gartneri IT hjulet for hver af de 3 gartnerikategorier IT hjulet, gartneribranchen samlet Særlige krydstabuleringer Perspektivering Erhvervs- og brancheanalyser Erfaringer fra specielle studier Konklusioner, sammenfatninger og anbefalinger Konklusioner Observationer og anbefalinger Anbefalinger Det enkelte gartneri Gartneribranchen DEG GreenTeams it-rådgivning 45 Kilder 46 Bilag 46 4

5 1. Indledning Nærværende analyserapport udgør et af hovedresultaterne fra projektet: Online-værktøjer, rådgivning og netværk, et e-business projekt for gartnerisektoren, støttet af midler fra Videnskabsministeriets e-business pulje. Det overordnede formål med projektet er at medvirke til at styrke gartneriernes IT-anvendelse, dels ved at afdække de muligheder, der måtte være ved IT-anskaffelser, anvendelse af online tjenester og ved at analysere gartneriernes nuværende anvendelse, suppleret med forslag til ændringer og forbedringer. Dansk Landbrugsrådgivning, DEG GreenTeam afdeling (tidligere Dansk Erhvervsgartnerforening) er ledende projektpartner, og Fyns ErhvervsCenter indgår i projektkonsortiet med sidstnævnte analyse som hovedopgave, idet det projektparterne imellem er aftalt, at analysen skal tilrettelægges således, at det er muligt at inddrage erfaringer fra andre brancher i forbindelse med opstilling af forslag til ændringer og forbedringer. 2. Opgavemæssigt fokus Som nævnt i indledningen går opgaven ud på at gennemføre en analyse af IT-anvendelsen i gartnerisektoren og på denne baggrund fremkomme med forslag til ændringer og forbedringer, idet der bl.a. skal inddrages erfaringer fra andre brancher. En vis generalisering såvel i virksomhedsopfattelse som i andre branchespecifikke spørgsmål skal understøtte en sådan sammenligning. Valget af synsvinkel for analyse m.v. skal endvidere afspejle det overordnede sigte med midlerne fra e-business indsatspuljen til fremme af IT-anvendelsen i små virksomheder. Ifølge udmeldingerne fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, ønskes puljemidlerne brugt til fremme af en mere integreret IT- og e-business anvendelse i de små virksomheder og hermed til fremme af udnyttelsen af de forretningsmæssige muligheder ved en integreret IT-anvendelse. Dette ønske bygger på internationale erfaringer, som viser, at en forbedret og mere integreret ITog e-business anvendelse kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne, kan medvirke til at effektivisere virksomheden, kan forbedre dens produkt- og serviceudvikling og kan gøre virksomhedens forretningsprocesser mere fleksible og omstillingsparate etc. Idet e-business opfattes i overensstemmelse med OECD s definition, som især fokuserer på ITanvendelse på tværs af forretningsprocesser internt i virksomheden og i forhold til eksterne samarbejdsparter, skal analysen i særlig grad beskæftige sig med de forretnings- og integrationsmæssige aspekter ved gartneriernes IT-anvendelse i relation til de centrale processer. Et forretningsprocesorienteret udgangspunkt for såvel virksomhedsbeskrivelse som for analyse af IT-anvendelse vil samtidig understøtte tidligere nævnte ønske om at kunne drage tværgående branchesammenligninger. 5

6 3. Situations- og baggrundsbeskrivelse Ud over ovennævnte opgavemæssige fokus er rammerne for det egentlige analysearbejde fastlagt ud fra en situations- og baggrundsbeskrivelse af gartneribranchen, som omfatter: en procesorienteret virksomhedsbeskrivelse med hensyntagen til variationerne imellem de 3 hovedkategorier af gartnerier (potteplanter, planteskoler og væksthusgrøntsager) et overblik over gartneribranchens anvendelse af IT-systemer gartneribranchens overordnede forretningsproblemer. Kilderne til denne situations- og baggrundsbeskrivelse er hovedsagelig Gartnertidende, DEG GreenTeam konsulenterne, kortvarige besøg hos gartnerier inden for hver kategori. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelsen ikke prætenderer at være et slutprodukt i sig selv, men udelukkende skal tjene som dokumentation af den forståelse, som ligger til grund for analysens behandling og fortolkning af indhentede observationer Procesorienteret beskrivelse af en gartneri-virksomhed En beskrivelse af gartneribranchen skal tjene to formål: dels at udgøre en forretningsorienteret referenceramme for observationer og anbefalinger fra analysen, og dels at være platform for sammenligning af IT-anvendelse og erfaringer i andre brancher m.v Porters model Som beskrivelsesværktøj er valgt den såkaldte Porters Værdikæde-model. Modellen er afbildet nedenfor. Fig Porters Værdikæde-model 6

7 Valget er faldet på denne model, fordi den bygger på en universel gyldig virksomhedsopfattelser og herved netop understøtter den ønskede sammenlignelighed til andre brancher. Modellens meget brede anvendelighed kan henføres til, at den tager udgangspunkt i, at en virksomheds konkurrencedygtighed skabes ved et mix af mange forskellige aktiviteter: produktdesign, produktion, afsætning og levering. I modellen arbejdes med værdikæden af aktiviteter og med en margin, som er forskellen imellem den totale værdi, som skabes gennem virksomhedens forskellige processer og omkostningerne ved at fremstille og gennemføre aktiviteterne. Værdikæde-betragtningen er således velegnet til systematisk at behandle hver enkelt hovedaktivitet i lyset af konkurrencen og indplaceringen i den overordnede værdikæde. Modellen skelner imellem de primære aktiviteter og støtteaktiviteter. Den konkrete fysiske fremstilling af produktet, salget og leveringen til forbrugeren er de primære aktiviteter. Støtteaktiviteterne er grundlaget for de primære aktiviteter og er naturligvis indbyrdes afhængige. Hver enkelt af de primære processer kan opdeles i mere specifikke aktiviteter, afhængig af konkrete branche og virksomhedsstrategi. Som det fremgår af denne kortfattede præsentation af Porters model, så understøtter netop værdikæde-betragtningen en generel forretningsmæssig synsvinkel og hermed sammenligneligheden til andre brancher. Værdikæde-betragtningen er endvidere et udmærket udgangspunkt for belysning af systemmæssig integration på tværs af virksomhedens forretningsprocesser og i forhold til eksterne samarbejdsparter. Fig Uddybning af aktivitetsindholdet pr. værdikædeproces Indgående logistik Produktion og forarbejdning Udgående logistik Markedsføring og salg Håndtering af materielle input til de værdiskabende aktiviteter: varemodtagelse inkl. inspektion styring af råvarelager planlægning af materialedistribution i virksomheden Værdiskabende aktiviteter som transformerer input til færdigvarer: egentlig forarbejdning og fremstilling samling pakning udstyrsvedligeholdelse afprøvning og kvalitetskontrol Aktiviteter, som består i at få de færdige produkter frem til kunderne: håndtering af færdigvarelager ordreekspedition transport af færdigvarer distributionsstyring Aktiviteter, som består i at få købere til produkterne herunder kanaludvælgelse reklamering 7

8 Service Anskaffelse og indkøb Teknologisk udvikling Firmainfrastruktur salgsfremme salg/ordreoptagelse prisfastsættelse Aktiviteter, som fastholder og forøger produkternes værdi kundesupport reparationsservice installation træning reservedelsstyring Anskaffelse/indkøb af råvarer hjælpestoffer serviceydelser reservedele bygninger maskiner Udvikling af varer og værdikæde-processer forskning og udvikling procesautomatisering design redesign firmaledelse planlægning økonomisk styring betalingsstyring bogføring kvalitetssikring juridiske spørgsmål Gartneribranchens værdikæde-processer I det følgende er Porters værdikæde-model anvendt til at beskrive procesindholdet for en gartnerivirksomhed, idet der undervejs er taget hensyn til en række forskelligheder de 3 gartnerityper imellem. Produktions-/fremstillingsprocessen Denne proces er den helt centrale proces inden for hovedparten af gartnerierne uanset type. Og uanset gartneritypen er omdrejningspunktet for produktionsprocessen principielt det samme: i potteplanter: i planteskoler: i væksthusgrøntsager: bordet det udendørs bed drivhusbedet med de enkelte produktionsplanter. 8

9 Selve produktionsformen kan i de fleste tilfælde beskrives som en batchproduktion, hvor et antal ensartede planter indgår i et fælles, fremadskridende produktionsforløb. Produktionsforløbet startes som oftest med såning, idet der dog også kan startes med en udprikling af indkøbte stiklinger. De manuelt ressourcekrævende aktiviteter i produktionsprocessen er typisk flytning, afstandssætning, prikling, sortering, formgivning og plukning. Robotløsninger er i et vist omfang på vej som afløsning af de manuelle produktionsaktiviteter. Vigtige led i produktionsforløbet er også vanding, gødning, skadedyrsbekæmpelse og klimastyring - som noget særligt i forbindelse med væksthusproduktion. Med de stigende energipriser udgør klimastyring en større og større udfordring. På slutningen af produktionsforløbet foretages pakning, enten jf. allerede indgået salgsordre, eller som klargøring af produkter til salg. Her er også tale om en arbejdstung aktivitet med et vist automatiserings potentiale. Med det stadige konkurrencemæssige pres på produktionsomkostningerne, øges behovet stadig for information, som kan understøtte en optimering af ressourceanvendelsen især til opvarmning og til manuel arbejdsrutiner. Indgående logistik Indgående logistik er ikke et område, som vejer særligt tungt i det samlede værdikædeforløb. Gødning, pesticider m.v. er typisk standardvarer som ikke kræver særlig kvalitetskontrol ved modtagelsen. I de situationer hvor der indkøbes småplanter og stiklinger gennemføres en særlig kvalitetsinspektion ved modtagelsen. Opbevaring af visse frø kan kræve særlig klimastyring m.v. Udgående logistik Da produkterne fra gartnerivirksomhed stort set alle er hurtigt fordærvelige bruges egentlig lagring af færdigvarer kun i begrænset omfang. Til gengæld kan bordet eller bedet i et vist omfang tjene som færdigvarelager for produkter, som har nået sluttrinet i produktionsforløbet, og som venter på salg eller klargøring til leverance. Ordreekspedition omfatter pakning, mærkning og i øvrigt klargøring til forsendelse jf. indgåede salgsaftale. Det er som tidligere nævnt ofte manuelt, tunge arbejdsopgaver. De gartnerier, som sælger hovedparten af deres produktion via et fåtal af faste salgskanaler, har typisk fast aftale med transportør, som arbejder for pågældende salgskanal. Især planteskolerne bruger dog en vifte af transportløsninger (post, fragtmand, andet, kunden henter selv). Markedsføring og salg Som hovedregel er gartneriernes kundekreds: indkøb/salgsorganisationer, detailhandelskæder og professionelle købere. De konkrete markedsførings- og salgsaktiviteter afhænger af, om man handler i et åbent marked, hvor man skal finde sine kunder der, hvor de er eller blive fundet af disse, eller om man handler gennem faste salgskanaler eller på en standard markedsplads (aktionssituationen). Nogle gartnerier, bl.a. planteskoler, har således brug for at gennemføre opsøgende salgsaktiviteter og i øvrigt for at promovere sig via forskellige former for informationskanaler med 9

10 diverse salgsmaterialer, mens andre gartneriers salgsaktiviteter i højere grad består i at melde salgsklare varepartier til salgskanalen eller til markedspladsen. Ved salg af større varepartier sker der en forhandling af pris- og leveringsvilkår i forbindelse med ordreoptagelse. Mindre ordrer af lagervarer bliver i et vist omfang afgivet i henhold til katalogpriser og standardleverancevilkår. Messedeltagelse i ind- og udland indgår i det salgsfremmende arbejde. Med den pressede fortjenstmargin, som de fleste gartnerier oplever, har salgsprocessen en stor udfordring med hensyn til at få solgt ud af de færdige planter på borde og i bede til en så god pris som muligt. Det øger bl.a. behovet for gode informationssystemer, både hvad angår varelager og hvad angår kunde/afsætningsmuligheder. Service Dvs. aktiviteter som fastholder og forøger produkternes værdi i værdikæden frem imod den endelige slutbruger. Sådanne aktiviteter har ikke nogen fremtrædende position i gartneriernes indsatsområder. Imidlertid kan den stigende tendens til at forsyne produkter med deklaration og til at placere relevant produktinformation på nettet ses som en udvikling i denne retning. Firmainfrastruktur Herunder findes alle de interne ledelses- og administrative opgaver. Her finder man således alle de traditionelle kontoropgaver, såsom bogføring, regnskabsudarbejdelse, lønudbetaling, betaling og betalingsstyring. I mindre gartnerier kan en del af disse opgaver være outsourcet til revisor m.v. I de store gartnerier varetager man selv hovedparten af disse opgaver. Den overordnede virksomhedsledelse varetager de sædvanlige strategiske virksomhedsovervejelser bl.a. i lyset af de i næste afsnit nævnte forretningsmæssige problemer. Især skal fremhæves de periodiske - årlige/flerårige - beslutninger om produktvalg, som er afgørende for, hvad man har til salg flere måneder/år efter. På dette niveau træffes også beslutningerne om valg af salgskanal og hermed indskrænkning af den operationsmæssige frihed på markedet, til gengæld for opnåelse af den styrke og sikkerhed, som deltagelse i en stærk salgskanal afføder En screening af IT-løsninger som anvendes i gartnerisektoren Da branchesammenligning er et vigtigt element i nærværende analysesammenhæng, falder en detaljeret og specifik kortlægning af den konkrete anvendelse af IT-systemer i gartnerisektoren uden for opgaverammen, da en sådan kortlægning vanskeligt ville kunne danne grundlag for branchesammenligning på det generelle niveau. I stedet er der søgt tilvejebragt et generaliseret overblik over sektorens IT-systemanvendelse, som grundlag for tolkning af spørgeskemaundersøgelsens resultater, for branchesammenligninger og for formuleringerne af de afsluttende konklusioner og anbefalinger. En generaliseret beskrivelsesmetode, som også understøtter den procesorienterede synsvinkel jf. tidligere afsnit, er hentet fra Videnskabsministeriets rapport om Det digitale Erhvervsliv. I denne rapport hedder det bl.a., at i det danske erhvervsliv, som i stort omfang består af mindre og mellemstore virksomheder, vil nogle af disse virksomheder gå hele vejen og digitalisere hele 10

11 virksomheden, mens andre vil digitalisere udvalgte forretningsprocesser. Til generelt at illustrere en række af de virksomhedsområder, som kan digitaliseres, benytter man i rapporten efterfølgende figur. 11

12 Figur 3.3. Forretningsprocesser, som kan understøttes af digitalisering. Da vi i nærværende analyse ønsker at kæde systemanvendelsen sammen med den generelle værdikæde-model for virksomhedens forretningsprocesser, og da det samtidig vil være relevant at introducere en grundlæggende sondring mellem de forskellige typer af informations- /databehandlings-opgaver, som systemanvendelsen understøtter, er Videnskabsministeriets model i det følgende tilpasset værdikæde-modellen, idet der samtidig er indført en opdeling af de anvendte systemtyper i traditionelle transaktions-/objektorienterede informationssystemer, som skal bistå ledelsen med at holde styr på, hvad der sker i virksomheden, og hvad der er status på de forskellige vigtige forretningsområder særlige beslutningsstøttesystemer til optimering af konkrete aktivitets- og ressourcedimensioneringsmæssige beslutninger systemer, som helt eller delvist understøtter automatisering af forskellige arbejdsoperationer, herunder også værktøjssystemer systemer, som kobler forretningsprocessernes informationssystemer internt i virksomheden eller til omverdenen, på input- eller på output-siden. (Sidstnævnte kategori af systemer repræsenterer især de systemer, der indgår som byggeklodser i de digitale forretningsmodeller). Følgende matrix viser billedet af systemanvendelsen i gartneribranchen jf. ovennævnte systematik, idet den generelle virksomhedsmæssige systemanvendelse er anført med lille, spærret skrift (og i blå skriftfarve) som reference for den konkrete IT-anvendelse i 12

13 gartneribranchen. Blandt de konkret anvendte IT-systemer indgår også et par systemer, som er klar til levering og på vej ind på det danske marked især Crop-IT og HortiCam, som skønnes at udgøre interessante supplementer til det øvrige billede på systemanvendelsen. Fig Anvendte IT-systemer i gartneri-sektoren i et generelt perspektiv Indgående logistik Ledelsesinfo. (trans. og aggr.niveau) Indkøbssystemer Råvarelagerstyring Beslutningsstøttesystemer Automatiseringsløsninger og hjælpeværktøjer Integrationsløsninger internt og externt Web indkøb og Webindkøb Produktion Produktionsplanlægning og styring Registrering af gødning, el, vand m.v. (Crop-IT) Tidsregistrering (GartTime, PrivAssist) Klimasystemer Efterkalkulationsløsninger Daninvent GartKalk Robotstyring (indlejret intell.) Robotstyring af sorteringssystemer m.v. Klimacomputere Processtyring Integration til indkøbs- og færdigvarelager Remote produktionsstyring (WebLink) Online konsulentbistand (HortiCam) Planlægning (Gartplan) Salg / marketing Udgående logistik Udstyrsvedl. (DanInvent) Kundekartotek Varekartotek Ordremodtagelse Div. ordrereg. DANPOT Færdigvarelagerstyring Forsendelse Forkalkulationsløsninger Forkalkulation (Gartplan) Publishing værktøjer Pakkerobot Labelprinter Webmarkedsføring og salg /web GASA (DANPOT) Adm. m.m. Diverse lagerstyring Fakturering Bogføring Løn Personale Regnskab Betaling Diverse rapport- og udskrivningsløsninger Office pakken Webbetaling - Telebanking 13

14 Overordnet Ledelse Diverse fakt. (Danpot) bogføring løn personale regnskab betaling Perioderegnskab Budgetopfølgning Perioderegnskab Budget Forecast Excel Excel m.v. Integration til diverse operative infosystemer. Websøgning og adgang til diverse vidensystemer Inden for kategorien af transaktionsorienterede informationssystemer er der generelt en bevægelse imod de såkaldte ERP systemer (Enterprise Ressource Planning-systemer), dvs. systemer, som typisk omfatter og integrerer følgende typer af moduler i basisversionen: regnskab, debitor, kreditor, banktransaktioner, anlægsaktiver. Markedets mest udbredte systempakker på området (Axapta til mindre virksomheder og SAP til store virksomheder) omfatter og integrerer typisk også CRM (customer relationship management, HRM (human ressource management), MPS (materiale og produktionsstyring) m.m. Hvorvidt denne tendens også optræder blandt de store gartnerier, specielt på prydplante- og væksthusgrøntsagsområderne, er der ingen viden om. Det forekommer imidlertid ikke usandsynligt. Også i forhold til den øvrige systemanvendelse er der tydelige tendenser til udbygning af basale systemer med relevante moduler, og dermed til en funktionel integration på det systemmæssige område. Det gælder således Gartplan med udgangspunkt og fokus i produktionsmiljøet, og DanPot med udgangspunkt i afsætningssiden. Med hensyn til driftsmodel er den fremherskende løsningsmodel egen PC/Server- og LANkonfiguration i det enkelte gartneri, som omfatter såvel administrationslokaliteter som lokaliteter, hvorfra produktionen styres. I det omfang man benytter især DanPot og GASA system foregår dette typisk i terminal mode via web-interfase. Man benytter kun i meget begrænset omfang ASP-modeller (Application Service Provider) eller hosting-løsninger. På applikationssiden findes der ingen helt dominerende systemleverandør, ligesom branchen heller ikke i modsætning til en række andre brancher har oprettet egen systemudviklingskapacitet eller indgået brancheaftaler med systemleverandører. Omkring DanPot systemet findes der dog en brugergruppe, som repræsenterer hovedparten af gartnerierne inden for systemets dækningsområde. På rådgivningssiden råder gartneribranchen over egne ressourcer i form af DEG GreenTeams ITkonsulenter. 14

15 3.3. Gartneriernes forretningsproblemer Det vigtigste forretningsmæssige argument for investering i nye IT-anskaffelser/-anvendelser bør være en forventning om afgørende forbedringer af den hidtidige opgaveløsning og dermed forbedret konkurrencedygtighed eller etablering af nye forretningsmuligheder. Derfor er en pejling på de vigtigste forretningsproblemer, som gartneri-sektoren oplever, også interessant i denne sammenhæng. Kilderne for denne pejling på forretningsproblemer har dels været Gartnertidende og dels drøftelser med konsulenttjenesten og med nogle gartneriejere. Indtjeningen optræder som det helt dominerende og akutte forretningsproblem for branchen. Det er for så vidt ikke overraskende, at indtjening udgør den største udfordring for en forretningsdrivende organisation. Men når denne udfordring optræder med så stor vægt på kort sigt, som den gør i hovedparten af den danske gartneribranche, så står vi her med branchens vigtigste forretningsproblem. Det gælder stort set uden undtagelse for alle typer og størrelser af gartnerier, om end problemet måske er størst for væksthusgrøntsagsproduktionen. Indtjeningsproblemet er i øvrigt stort set uafhængigt af, om man sælger til hjemmemarked eller til eksport, idet man i stigende grad opererer på et globalt marked, hvor man også møder udenlandsk konkurrence på hjemmemarkedet. Indtjeningsproblemet som har konkurrenceproblemet som sit modstykke kan groft set underinddeles i: et omkostningspres og et afsætningsproblem. Omkostningspresset forstærkes af de stigende energipriser og af de mange ressourcekrævende manuelle produktionsaktiviteter kombineret med den relativt høje pris på arbejdskraft i Danmark. Løsningerne på indtjeningsproblemet skal typisk findes inden for et af følgende 3 hovedområder: forbedrede afsætningsmuligheder til bedre priser, bl.a. gennem produktudvikling, positionering og styrke i forhold til salgskanalen, osv. ressourcebesparelser på produktionsområderne (energi- og arbejdskraftbesparelse gennem automatisering, stordrift, metodeudvikling) forretningsudvikling, f.eks. nytænkning af procesindholdet i værdikædeforløbet, herunder outsourcing af ikke-kerneprocesser såsom logistik, salg, administration. 4. Spørgeskemaundersøgelse af IT-anvendelsen i forhold til forretningsprocesser i gartnerierne Formålet med at gennemføre en spørgeskema-undersøgelse i gartnerisektoren er at tilvejebringe et generelt billede af status på gartneriernes IT-anvendelse fordelt på hovedprocesområder. Dette billede skal bruges dels til en vurdering af det generelle niveau for gartneriernes 15

16 IT-anvendelse og dels som sammenligningsgrundlag i forhold til IT-anvendelsen inden for andre brancheområder. Som tidligere nævnt ligger det uden for nærværende analyses formål i detaljer at undersøge, hvilke systemer der konkrete anvendes i gartnerisektoren, hvorfor spørgsmål på dette område ikke er medtaget i spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsesmetode Datagrundlaget for undersøgelsen er tilvejebragt ud fra et spørgeskema, som har været udsendt til samtlige gartnerier og returneret af en tilfredsstillende andel af disse. Spørgsmålene i skemaet belyser forskellige aspekter af IT-anvendelse i forhold til hver af de centrale virksomhedsprocesser i henhold til Porters Værdikæde-model (se 3.1.). Der findes flere spørgeskema-implementeringer af værdikæde-modellen. Til brug for nærværende analyse er valgt IT Hjulet, som er udviklet og driftet af Teknologisk Institut. IT Hjulet retter sig bredt mod alle typer af virksomheder på tværs af særlige brancheforhold. Der er derfor kun foretaget beskedne ændringer i standardspørgeskemaet, idet områder helt uden relevans i en gartnerisammenhæng er udeladt af hensyn til forståelse og accept hos de enkelte gartnerier, som skulle medvirke i undersøgelsen. Følgende tabel viser de procesområder, der udgør knagerækken for de enkelte spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål der har været stillet i forhold til hver af disse processer med henblik på at belyse IT-anvendelsen: Fig Hovedinddelingen af enkelte spørgsmål i spørgeskemaet Administrative aktiviteter Adm. 7 spørgsmål Personalestyring Pers 5 spørgsmål Produktudvikling Udvik 6 spørgsmål Indkøb og indgående logistik Indk 5 spørgsmål Produktion Prod/Drift 14 spørgsmål Forsendelse/udgående logistik Distr 7 spørgsmål Salg og marketing Salg 10 spørgsmål Service Serv 5 spørgsmål Den organisatoriske udbredelse og indarbejdelse af IT-anvendelse IT-anvendelse. 9 spørgsmål Skemaet indledes med 9 faktuelle spørgsmål om salgs- og indkøbskanal, størrelse målt i medarbejderantal og anvendt IT-udstyr. (Det samlede spørgeskema kan ses i bilag). I forbindelse med behandling af besvarelsen blev gartnerierne inddelt i de 3 hovedkategorier: potteplanter, planteskoler og væksthusgrøntsager for at kunne opgøre resultater for hver af disse 16

17 kategorier og uddrage eventuelt interessante forskelle på dette grundlag. Udsendelse og besvarelse af spørgeskemaerne foregik elektronisk for de gartnerier, hvor man Danske Prydplanter, Væksthusgrøntsags??? og Dansk Planteskoleejer Forening kendte adresser, mens øvrige gartnerier fik spørgeskemaet tilsendt pr. post bilagt svarkuvert. Efter udsendelse (mailing) af spørgeskemaerne modtog alle de gartnerier, som ikke havde indsendt svar, en rykkerskrivelse, enten elektronisk eller pr. post. Behandling af data fra de indsendte spørgeskemaer er foretaget af Teknologisk Institut på baggrund af de vægtningsfaktorer, som anvendes generelt i IT Hjul-modellen. Samtlige gartnerier, som har besvaret spørgeskemaet, har modtaget en behandling af deres egen besvarelse og en sammenligning med billedet af IT-anvendelsen inden for den kategori, som de tilhører, og billedet af IT-anvendelsen på gartneribranche-niveau. Disse billeder er sendt pr. , hvor muligt, og ellers pr. post Svarprocenter Fig Svarprocenter Antal svar Ud af mulige Svarprocent Væksthusgrønt % Planteskoler % Potteplanter % I alt % Antallet af mulige besvarelser er renset for ikke-deciderede gartnerivirksomheder i den modtagne adresseliste. Generelt er en svarprocent på op imod 25% tilfredsstillende, når der er tale om spørgeskemaundersøgelse på baggrund af relativt stort spørgeskema (77 spørgsmål) til individuel besvarelse. Der er derfor ikke foretaget noget særligt for at forklare årsagen til de manglende besvarelser. Derfor er der heller ingen forklaring på, hvorfor væksthusgrønt ligger noget lavere i svarprocent end de to andre kategorier Resultater Gennemgangen af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indledes med de vægtede svarresultater i henhold til IT-hjul modellen. Disse sammenvejede svarresultater er, som ovenfor nævnt, dannet af Teknologisk Institut ved hjælp af særlig algoritme med udgangspunkt i de enkelte besvarelser inden for hvert procesområde. Den sammenvejede værdi beskriver således niveauet for IT-anvendelse pr. procesområde, idet værdien 0 svarer til svaralternativ 1: ingen overensstemmelse i spørgeskemaerne og værdien 4 svarer til svaralternativ 5: fuld overensstemmelse. Gennemgangen af IT Hjul-resultaterne sker såvel på enkelt gartneri-niveau, på gartneribranchesegment-niveau som samlet for gartneribranchen. Efter denne gennemgang præsenteres nogle resultater fra analyser på enkeltspørgsmålsniveau. 17

18 IT Hjulet, det enkelte gartneri Det enkelte gartneri, som har deltaget i undersøgelsen med besvarelse af spørgeskemaet, har modtaget følgende materiale som tilbagemelding på besvarelsen. Fig IT Hjulet for det enkelte gartneri IT admin IT pers IT udv IT indk IT prod IT dist IT salg Fornavn Adresse Gartneriet /virksomheden 3,7 2,2 1,8 2,4 2,8 2,4 1,5 1,4 1,8 GENNEMSNIT VÆKSTHUSGARTNERIER 3,1 1,5 1,4 1,5 1,9 1,4 1,4 1,3 1,8 GENNEMSNIT ALLE 3,3 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 IT serv IT anv IT administration 4,0 IT anvendelse IT personale 2,0 Virksomhed IT service IT udvikling 0,0 Væksthuse IT salg IT distribution IT indkøb IT produktion Alle Af dette materiale fremgår gartneriets eget niveau for IT-anvendelse i relation til de forskellige forretningsprocesser udtrykt ved hjælp af IT Hjul-modellen. Materialet muliggør endvidere en sammenligning mellem det enkelte gartneri og øvrige gartnerier inden for samme kategori (i det aktuelle tilfælde: væksthusgrøntsags-producenter), og sammenligning i forhold til samtlige gartnerier i undersøgelsen IT Hjulet for hver af de 3 gartnerikategorier Da spørgeskemaanalysen, som tidligere nævnt, er gennemført med en opdeling på de tre branchesegmenter, ud fra hypotese om interessante forskelle imellem de 3 branchesegmenter i IT-anvendelsesniveau eller fokus, vil resultaterne blive gennemgået for hvert enkelt branchesegment for sig. Planteskoler 20 virksomheder medvirkede i undersøgelsen svarende til 25% 18

19 De sammenvejede svarresultater fra hvert af de 9 procesområder fremgår af efterfølgende tabel og figur, idet resultaterne på brancheniveau også er vist. Fig. 4.4 IT Hjulet for Planteskoler adm pers udvik indk prod distr salg serv anv Planteskoler 3,4 1,5 1,5 1,9 1,9 2,5 1,9 2,4 2,2 Gennemsnit ALLE 3,3 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 Efterfølgende IT Hjul illustrerer disse værdier. IT administration 3,5 Gennemsnit Planteskoler Gennemsnit Alle IT anvendelse 3,0 2,5 2,0 1,5 IT personale 1,0 IT service 0,5 0,0 IT udvikling IT salg IT indkøb IT distribution IT drift Både det grafiske billede og tabellen viser, at Planteskolerne på linie med hele gartneribranchen - ligger højt med hensyn til IT-anvendelse inden for traditionelle administrative processer og opgaver. Billede og tabel viser endvidere, at planteskolerne inden for områderne: service og kundebetjening (kundefortegnelse, håndtering af kundeklager, produktinformation via hjemmesider) distribution (herunder lagerstyring, pakning og forsendelse) samt indarbejdelse af IT i forhold til medarbejderuddannelse, IT-strategi og medarbejdernes adgang til og anvendelse af IT ligger ½ point højere end branchen i gennemsnit, mens man på øvrige områder ligger på samme (relativt lave) niveau som branchegennemsnittet. 19

20 Væksthusgrøntsager 8 virksomheder afleverede besvarelser svarende til 21%. De sammenvejede svarresultater fra hvert af de 9 procesområder fremgår af efterfølgende tabel og figur, idet resultaterne på brancheniveau også er vist. Fig. 4.5 IT Hjulet for væksthusgrøntsager adm pers udvik indk prod distr salg serv anv Væksthusgrøntsager 3,1 1,5 1,4 1,5 1,9 1,4 1,4 1,3 1,8 Gennemsnit ALLE 3,3 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 IT administration 3,5 Væksthuse Alle IT anvendelse 3,0 2,5 2,0 1,5 IT personale IT service 1,0 0,5 0,0 IT udvikling IT salg IT indkøb IT distribution IT drift Umiddelbart viser ovennævnte billede og værdier, at væksthusgrøntsager ligger lavt på alle områder i forhold til branchegennemsnittet. Det gælder specielt på områderne indkøb, service, salg og distribution. Men den relativt lave svarprocent, især hos gartnerier, som modtog spørgeskemaet pr. , gør, at de konklusioner, som kan uddrages om væksthusgartneriernes IT-anvendelse, skal tages med et vist forbehold. Potteplanter 53 besvarelser svarende til svarprocent på 24%. 20

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Supply Chain Forretningsfyrtårnet

Supply Chain Forretningsfyrtårnet Supply Chain Forretningsfyrtårnet v. Claes Brylle Hallqvist & Isabelle Bossen Nielsen Danske Regioners Netværksdage 28.-29. august 2013 Udgangspunktet for Forretningsfyrtårnet Supply Chain Internt Region

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere