Kompetencer til vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer til vækst"

Transkript

1 Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012

2 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke kompetencer der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til vækst. Bidrag til vækst er i analysen operationaliseret som medarbejdernes kompetencer til at øge produktiviteten i private virksomheder. Drift er fortsat en hovedopgave De administrative medarbejderes arbejdsopgaver kan struktureres omkring tre typer af arbejdsopgaver: drift, implementering og udvikling. De adspurgte virksomheder vurderer, at administrative medarbejdere anvender op mod 90 pct. af arbejdstiden på driftsopgaver, mens administrative medarbejdere kun i mindre omfang varetager implementerings- og udviklingsopgaver. Administrative medarbejdere bidrager til øget produktivitet Virksomhederne vurderer, at administrative medarbejdere bidrager til en højere produktivitet på to måder. Det sker gennem frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) og gennem optimering af egne arbejdsopgaver (procesinnovation). Der kan sondres mellem to forskellige komponenter, der tilsammen udgør den administrative faglighed: 1. De administrative delfagligheder. Fx delfaglighederne økonomi, it og kommunikation. 2. De tværgående kernekompetencer, der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til øget produktivitet. Fx helhedsforståelse og optimering i driften gennem inkrementel procesinnovation. Hvis administrative medarbejdere skal bidrage til produktivitet, er det ikke tilstrækkeligt, at de mestrer bestemte delfagligheder. De tværgående kernekompetencer er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan skabe ekstra værdi for virksomhederne. På baggrund af data kan der udledes følgende tværgående kernekompetencer, der er særligt vigtige og som der vil komme større fokus på i fremtiden: Proaktiv problemløsning Inkrementel procesinnovation Helhedsforståelse Projektkompetencer Færre job og andet arbejdsindhold Analysen viser, at der generelt kan forventes færre administrative job i fremtiden. Udviklingen mod færre administrative job understøttes af den gennemførte survey og vurderingen blandt virksomhederne, der peger på effektivisering, outsourcing og ny teknologi som primære kilder til færre job og ændret arbejdsindhold. 2

3 Arbejdsopgaverne bliver i stigende grad at forberede, styre og kontrollere processerne mere end at udføre selve opgaven. De mest rutineprægede arbejdsfunktioner substitueres ved outsourcing, teknologi og gør-det-selv-løsninger. I takt med substitutionen af de eksisterende administrative jobs vil omfanget af denne type opgaver, der ligger før, omkring og efter de gamle opgaver, stige. De opgaver, som erstattes, havde rutinemæssig karakter. Fremtidens arbejdsopgaver handler i højere grad om problemløsning og det er opgaver, der åbner for flere muligheder for at bidrage til virksomhedens produktivitet igennem inkrementel innovation af processer, samt udvikling og implementering af nye tiltag. I denne situation er der stigende krav om de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Det er usikkert, hvorvidt akademikere og andre videregående uddannede kommer til at varetage administrative arbejdsfunktioner, der kræver kompetencer inden for selvledelse, helhedsforståelse og projektkompetencer. Alternativt er der mulighed for, at erhvervsuddannede kan varetage disse opgaver. Stigende kompetencekrav Generelt er der stigende kompetencekrav til de administrative medarbejdere. De skal kunne mere både i bredden og dybden. Der er samtidige tendenser til generalisering og specialisering, idet der vil komme fokus på specialisering indenfor de enkelte delfagligheder og på at medarbejderne mestrer mange delfagligheder. Ud over en række konkrete kompetencer som fx it- og talforståelse er der generelt behov for en bred værktøjskasse. Hermed menes en bred basis af kompetencer, som kan danne grundlag for gentagne omstillinger på fremtidens arbejdsmarked og som kan danne grundlag for yderligere specialisering. Samtidig stiger også kravene til medarbejdernes tværgående kernekompetencer. Igangværende tendenser fortsætter Repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner har udpeget og prioriteret en række tendenser, der i fremtiden vil få stor betydning på administrative arbejdsopgaver og kompetencekrav. De udpegede tendenser består af både sikre og usikre tendenser. Fælles for tendenserne er, at de eksisterer i dag, og at de vurderes at blive forstærkede og få stor indflydelse på fremtidens arbejdsfunktioner på det administrative område: It i alting (sikker tendens) Organisering i forandring (sikker tendens) Effektivisering af administration (sikker tendens) Individualisering arbejdsidentitet (usikker tendens) Akademisering af det administrative arbejde (usikker tendens) Forskellige udfald ingen radikale forandringer På baggrund af de to usikre tendenser, der hver kan falde ud på to måder, er der udviklet fire scenarier for, hvordan den administrative faglighed kan komme til at se ud i fremtiden. Overordnet viser scenarierne, at der bliver behov for højere kompetencer i kernen af den administrative faglighed, fx vil der i alle scenarier blive efterspurgt kompetencer til at være proaktiv problemløser og til at kunne 3

4 optimere driften. Det forventes ikke i nogen af scenarierne, at der kommer radikalt nye arbejdsopgaver og dermed heller ikke nye og ukendte kompetencekrav. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter De kontoruddannede bidrager i dag til virksomhedernes produktivitet og dermed vækst gennem de tværgående kernekompetencer. I fremtiden forventes yderligere behov for netop kompetencerne i kernen af den administrative faglighed. Det betyder, at erhvervsuddannelserne kan bidrage til vækst ved at: Udvikle elevernes projektkompetencer Ruste eleverne til selvledelse Sikre brede kompetencer Sikre helhedsforståelse 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Den administrative faglighed i dag Kompetencer til øget produktivitet Opsamling på den administrative faglighed i dag Udviklingstendenser på det administrative område It i alting Organisering i forandring Effektivisering af administration Individualisering af arbejdsidentitet Akademisering af det administrative arbejde Scenarier for den administrative faglighed Hvordan er scenarierne blevet til? Scenarie A: Omstilling Scenarie B: Nyt land Scenarie C: Specialisten Scenarie D: Pragmatisme Opsummering Den administrative faglighed i fremtiden Forskydning i arbejdsindholdet Højere kompetencekrav Behov for projektkompetencer Behov for selvledelse og helhedsforståelse Konkurrencen med akademikere bliver afgørende Medarbejderne skal mestre mange delfagligheder Ingen radikalt nye arbejdsfunktioner Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Kontoruddannelserne skal sikre projektkompetencer Elever skal rustes til selvledelse Helhedsforståelse skal sikres yderligere Eleverne skal mestre flere delfagligheder

6 2. Indledning Denne analyse er gennemført af New Insight A/S på opdrag af Undervisningsministeriet og med midler fra ministeriets pulje til Central Analyse- og Prognosevirksomhed (CAP). Analysen er blevet til med input fra repræsentanter fra Uddannelsesnævnet og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser. I kølvandet på finanskrisen står vækst og produktivitetsforbedringer som nogle af de centrale udfordringer for danske virksomheder. Udfordringerne øger fokus på omstilling i virksomhederne og fører i flere tilfælde til omstruktureringer af virksomhedernes organisation. Ofte medfører det effektiviseringer af virksomhedernes administration. Tendensen er forståelig. Administration er en stor arbejdsopgave i stort set alle virksomheder, og effektivisering af administrationen er en oplagt kilde til forøgelse af produktiviteten og forbedringen af konkurrenceevnen. Udviklingen gør effektiv administration til et nøgleområde for de private virksomheders bestræbelser på at opnå vækst. Samtidig gælder det, at omstillings- og effektiviseringsprocesserne i vidt omfang administreres og implementeres af administrative medarbejdere, der skal sikre, at fx nye systemer og sagsgange fungerer optimalt fra første færd. Dette sker bl.a. ved procesinnovation af virksomhedernes arbejdsgange. Der ligger altså et stort potentiale i at udvikle de administrative medarbejderes faglighed og kompetencer i en retning, der fokuserer på, hvordan disse arbejdsfunktioner kan bidrage til at skabe konkurrencefordele og dermed vækst i virksomhederne. Begrebet administration dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver, der i større eller mindre grad er arbejdsopgaver i stort set alle virksomheder og organisationer. Denne analyse beskæftiger sig med den administrative faglighed i private virksomheder, og med medarbejdere, der har administration som primært arbejdsområde. Analysen præsenterer således en tværgående beskrivelse af den administrative faglighed og skelner som udgangspunkt ikke mellem administrative fagligheder inden for forskellige brancher eller områder. Analysen falder i fire dele. 1. Først præsenteres en beskrivelse af den administrative faglighed i dag. Her beskrives en række administrative delfagligheder med tilhørende kompetencer. Dernæst beskrives en række tværgående kernekompetencer, der er særlig vigtige for at de administrative arbejdsfunktioner kan bidrage til virksomhedernes produktivitet. Beskrivelsen er baseret på desk research, virksomhedscases og interviews med ressourcepersoner. 2. I den anden delanalyse præsenteres de vigtigste udviklingstendenser, som påvirker den administrative faglighed og arbejdsmarkedet for administrative arbejdsfunktioner. Disse tendenser er udledt af en tendensworkshop og erfaringer fra de gennemførte virksomhedscases og føder ind til en analyse af, 6

7 hvilke kompetencekrav administrative medarbejdere vil blive mødt med i fremtiden. 3. I det følgende kapitel bruges tendenserne til at konstruere fire scenarier for udviklingen af administrative arbejdsmarked. Disse scenarier har forskellige konsekvenser for kompetencekrav og jobindhold. Beskrivelserne af de enkelte scenarier og de tilhørende kompetencekrav tager udgangspunkt i input fra en scenarieworkshop. 4. Efterfølgende præsenteres en samlet gennemgang af undersøgelsens resultater, der, udover de allerede nævnte kilder, bygger på en valideringssurvey med svar fra 108 LUU-medlemmer og andre videnspersoner med relation til kontoruddannelserne. 5. Afslutningsvis præsenteres en række uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Til rapporten hører en bilagsrapport, der indeholder en beskrivelse af anvendte metoder, en casesamling med beskrivelser af syv virksomheder, oversigt over ressourcepersoner og workshopdeltagere samt tabelrapporten fra surveyen. 7

8 3. Den administrative faglighed i dag Dette kapitel introducerer en model for den administrative faglighed og afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til vækst. Kapitlet består af to dele. Første del beskriver modellen for den administrative faglighed og hvilke arbejdsopgaver og tilhørende kompetencer den indeholder. Anden del beskriver, hvilke kompetencer medarbejderne anvender, når de bidrager til vækst det er særligt de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Bidrag til vækst operationaliseres som bidrag til virksomhedens produktivitet For at kunne undersøge medarbejdernes bidrag til vækst er det nødvendigt at operationalisere begrebet. Nødvendigheden opstår, fordi økonomisk vækst er begreb, der beskriver et makrofænomen, nemlig udvikling i bruttonationalproduktet. Ved at operationalisere bidrag til vækst som bidrag til virksomhedens produktivitet er det muligt at undersøge medarbejdernes konkrete bidrag på arbejdspladsniveau igennem eksempler på arbejdsopgaver og anvendelsen af specifikke kompetencer. Produktiviteten forstås som værditilvækst pr. fuldtidsmedarbejder, derfor er alle aktiviteter, der er med til at øge værditilvæksten (eller at reducere brugen af arbejdskraft for at skabe den samme værditilvækst) at betragte som bidrag til produktivitet. Det antages, at mere produktive virksomheder vil have bedre konkurrenceevne og dermed bidrage til et højere BNP. Den administrative fagligheds to elementer: delfagligheder og kernekompetencer På baggrund af dataindsamlingen anskues den samlede administrative faglighed som en samling af kompetencer, der er nødvendige for at løse administrative opgaver. I den forbindelse sondres mellem to dele: 1. De administrative delfagligheder med arbejdsopgaver og tilknyttede kompetencer fx delfagligheden økonomi. 2. Tværgående kernekompetencer i den administrative faglighed. Disse udgør kernen i den administrative faglighed fx projektkompetencer. Forskellen på de to dele er, at de tværgående kernekompetencer i princippet er relevante for alle administrative arbejdsfunktioner, mens den enkelte medarbejders sammensætning af delfagligheder vil variere, fordi delfaglighederne bruges i 8

9 forskellige arbejdsfunktioner. Det tværgående ved kernekompetencerne er altså, at de går på tværs af arbejdsfunktionerne inden for administrativt arbejde. En anden forskel er, at delfaglighederne er fagområder, hvor der typisk også findes medarbejdere, der løser opgaverne på specialistniveau, fx forskellen på at arbejde med it som administrativ medarbejder og at være it-udvikler. Kernen rummer også kompetencer, der benyttes af andre medarbejdergrupper, men det er ikke kompetencer, der er specifikt knyttet til et andet specialistområde. Det skal bemærkes, opdelingen ikke indeholder antagelser om hvorvidt de kompetencer, der er indeholdt i delfaglighederne, er almen-faglige, teknisk-faglige eller personlige kompetencer 1. Både de tværgående kernekompetencer og de skitserede delfagligheder indeholder en blanding af de forskellige typer kompetencer. Figur 3.1: De administrative delfagligheder Kilde: New Insight I det følgende afsnit beskrives de enkelte delfagligheder på baggrund af casesamlingen. Derefter beskrives hvordan medarbejderne bruger kompetencerne i kernen af den administrative faglighed til at bidrage til produktivitet. 1 Her trækkes på typologien anvendt i Et fælles begreb om kvalifikationer?, Teknologisk institut,

10 3.1.1 Økonomi, løn og regnskab En stor del af virksomhedernes administrative opgaver handler om økonomi. En relativt stor andel af de administrative medarbejdere har drift af økonomi som primært arbejdsområde. Arbejdsfunktionerne omfatter fx lønadministration, budgetteringer, indkøb og bogholderi. En overvejende del af arbejdet foregår i virksomhedernes regnskabsog lønadministrationssystemer, der i de fleste tilfælde er sat op i it-systemer som fx SAP eller C5. Arbejdsopgaverne består i at trække data ud af systemet, men idet hovedparten af opgaverne kører automatisk i it-systemer, opstår der i stigende omfang opgaver, når tingene ikke fungerer automatisk. Udviklingen betyder, at opgaverne i et vist omfang får karakter af overvågning og kvalitetssikring af fx lønkørsler eller fakturering. Til trods for at størstedelen af arbejdet foregår automatisk, indeholder arbejdet også en del manuel indtastning i halvautomatiserede regneark eller tilpassede systemer. Opgavevaretagelsen kræver indgående kendskab til systemerne og deres logikker, ligesom der findes et klart krav om talforståelse og kendskab til fx skat, og det er forudsætning, at medarbejderne i disse funktioner er i stand til at arbejde struktureret, kvalitetsbevidst og tålmodigt Sagsbehandling og jura Sagsbehandling er en arbejdsopgave, der oftest forbindes med arbejdsopgaver i offentlige organisationer. På baggrund af dataindsamlingen er der dog grundlag for også udpege sagsbehandling som en væsentlig opgave i private virksomheder. Det gælder særligt for medarbejdere inden for personaleadministration og HR. Sagsbehandling er kendetegnet ved, at opgaverne udføres ud fra nogle fastlagte procedurer, standarder, regler eller arbejdsgange, og arbejdet indeholder en høj grad af rutinearbejde. Arbejdet kan fx bestå af journalisering af medarbejderoplysninger, forberedelse og opfølgning på medarbejdersamtale, kvalitetssikring af kontrakter. Desuden findes der en række opgaver inden for indtastning af oplysninger vedrørende sygdom, barsel, personalegoder, til- og fratrædelse samt kursus- og efteruddannelsesaktivitet. Jura fylder rigtig meget i virksomhederne, og det er en vigtig kompetence at besidde et rimeligt kendskab til personalejura. Arbejdet består bl.a. af udarbejdelse af jobannoncer samt indkaldelse og afholdelse af jobsamtale, herunder løbende opfølgning til ansøgning og mødeindkaldelser til de relevante deltagere i virksomheden. Administrative medarbejdere fungerer ofte som koordinerende led. Arbejdet stiller i udpræget grad krav til medarbejderne om at arbejde både omhyggeligt og struktureret, samtidig med at man har mange bolde i luften. Desuden kræver arbejdet både sociale og kommunikative kompetencer. Fx evnen til at udtrykke empati og være god til at tale med mennesker i forbindelse med ansættelser, afslag og afskedigelse og gode kommunikationsevner, når det handler om udfærdigelse af jobannoncer og kommunikation til ansøgerfelt. 10

11 3.1.3 Kundekontakt og service Administrative medarbejdere udgør en stabs- og servicefunktion, der understøtter virksomhedens kerneforretning. Delfagligheden omfatter arbejdsfunktioner som bl.a. indkøb, referatskrivning, postsortering, kalenderstyring samt mødeindkaldelse og koordineringsopgaver. Det stiller krav til medarbejdernes ordenssans og evne til at arbejde struktureret. Samtidig er der en del opgaver, der kræver talforståelse og kendskab til it-systemer. Delfagligheden omfatter også receptionistfunktionen, der har en mere udadvendt karakter. Heri er det arbejdsopgaver som telefonpasning og omstilling, der stiller krav til medarbejdernes mundtlige kommunikation og evne til at servicere virksomhedens kunder. Samtidig kræver opgavevaretagelsen et indgående kendskab til organisationens opbygning. Administrative medarbejdere varetager samtidig arbejdsfunktioner som back office til virksomhedens kundeservice. En del af kompetencekravene omkring mundtlig kommunikation og service gælder også for medarbejdere, der arbejder med mødebooking og kundeservice i callcentre. Desuden indbefatter arbejdet et godt kendskab til CRM-systemer (Customer Relationship Management), der opsamler viden om kundedata og relationer. Arbejdsfunktionerne kræver, at medarbejderne hurtigt kan omstille sig til nye problemstillinger og holde mange bolde i luften på samme tid Salg og indkøb Administration i forbindelse med salg og indkøb af produkter eller services er en anden betydningsfuld delfaglighed. Delfagligheden indeholder desuden arbejdsfunktioner under spedition og logistik. Fagligheden omfatter arbejdsfunktioner som tilbudsskrivning og håndtering af ordrer; herunder manuel indtastning og opfølgning på, om varen bliver ekspederet videre i systemet. For nogle medarbejdere omfatter arbejdsopgaverne også lagerstyring. Arbejdet foregår oftest i CRMsystemer, og der stilles krav om, at medarbejderne kan begå sig i flere forskellige it-systemer. I nogle oftest mindre virksomheder er det de administrative medarbejdere med brede kompetencer, der varetager opgaver omkring salg, indkøb og logistik. Andre steder er det specialister, fx handelsuddannede eller merkonomer, der varetager opgaverne med salg af virksomhedens produkter. I givet fald indgår administrative medarbejdere i samspil med de kørende sælgere eller deciderede salgsafdelinger. Salg og indkøb omfatter også kunderådgivning. Arbejdsopgaverne stiller store krav til medarbejdernes kendskab til virksomhedens produkter eller services. Det kan være teknisk viden om enkelte produkter, virksomhedens samlede produktportefølje eller udviklingstendenser inden for en bestemt branche. I forbindelse med salg og indkøb har de administrative medarbejdere en stor kontaktflade til både kolleger, kunder og leverandører. Derfor er det vigtigt at besidde evnen til at kunne levere en god service til kunden eller en god oplevelse for leve- 11

12 randøren. Der er således krav om gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer. I en del virksomheder er det også nødvendigt som minimum at beherske engelsk som arbejdssprog Kommunikation og sprog I takt med at virksomhederne oplever et stigende behov for både intern og ekstern kommunikation, opstår der krav om stærke kommunikationskompetencer også blandt de administrative medarbejdere. Delfagligheden kommunikation bringes især i spil i form af arbejdsopgaver, der vedrører intern kommunikation. Her spænder arbejdsopgaverne fra sortering af information til udarbejdelse af artikler og nyheder til virksomhedens intranet. En væsentlig del af arbejdet for administrative medarbejdere består i informationssortering. Det gælder bl.a. ved videresendelse af mails til relevante modtagere og rundsending af information til en bestemt medarbejdergruppe. En stor del af kommunikationen blandt administrative medarbejdere handler om kommunikation ud af ens egen organisatoriske enhed. Det er grænsekommunikation, der kræver, at medarbejderne er velinformerede om andre dele af virksomheden. Administrative medarbejdere er ofte ansvarlige for virksomhedens intranet især i mindre virksomheder, mens opdatering og udvikling af intranet i større virksomheder varetages i deciderede kommunikationsmedarbejdere. Arbejdet består af upload af information, lettere billedbehandling samt udarbejdelse af kortere informerende tekster om arrangementer, procedurer e. lign. Omfanget af arbejdsopgaver inden for ekstern kommunikation varierer meget i omfang. Det er ofte specialister, der bl.a. står for udarbejdelse af nyheder, pressemeddelelser, artikler, annoncetekster, mødemateriale samt opdatering af virksomhedens profil på sociale medier. Som en del af kompetencekravene til kommunikation indgår også udarbejdelse og afholdelse af præsentationer i forbindelse med afholdelse af møder, videndeling eller lignende aktiviteter. Det stiller både krav til kompetencer til anvendelse af Power Point og til mundtlig præsentation. Kendskab til fremmedsprog er i stigende omfang et krav til medarbejdere i administrative arbejdsfunktioner. Enkelte større virksomheder har indført engelsk som koncernsprog, og her er indgående kendskab til engelsk en forudsætning for at komme i betragtning til en stilling også som administrativ medarbejder. I en række andre virksomheder er gode engelskkompetencer et klart krav, idet virksomhederne i stigende omfang handler og samarbejder med udenlandske virksomheder. I nogle tilfælde varetager administrative medarbejdere ligeledes en del oversættelses- og korrekturopgaver IT It fylder fortsat meget på det administrative område, og en langt overvejende del af arbejdsfunktionerne indeholder krav om kompetencer til håndtering af itsystemer. Det betyder også, at stort set alle delfagligheder for de administrative 12

13 medarbejdere indeholder elementer af it. It findes dog også som en særlig delfaglighed, idet administrative medarbejdere beskæftiger sig med it på en ganske særlig måde, nemlig som superbruger af virksomhedens it-systemer. De administrative medarbejdere skal således kunne beherske stort set alle virksomhedens planlægnings- og styringssystemer, ligesom det er et krav, at medarbejderne er eksperter i brugen af programmerne i Office-pakken, især Excel, Word og Outlook. Arbejdet består også i at formulere databaser eller lave manualer med procedurer for indtastning af data. På den måde er medarbejderne med til at definere rammerne for, hvordan andre skal arbejde med it. Titlen som superbruger af it-systemerne indeholder et krav om, at medarbejderne skal kunne lære fra sig, og fx oplære nye medarbejdere i virksomhedens systemer. Samtidig er der i stigende omfang krav til, at de administrative medarbejdere skal kende til begrænsninger i systemerne og være i stand til at identificere og formulere eventuelle nye behov. I den forbindelse opstår der krav til medarbejdernes evne til at samarbejde og indgå i dialog med interne eller eksterne it-specialister. Delfagligheden omfatter ikke nødvendigvis krav om tekniske kompetencer til programmering af komplekse regnskabssystemer eller nye moduler til hjemmesider, ligesom der ikke findes krav til radikal indholdsmæssig udvikling af hjemmesider. Der eksisterer dog i stigende omfang krav til, at administrative medarbejdere varetager opdateringer af indhold via hjemmesidens eller intranettets back-end. Samlet set er der således fortsat fokus på kompetencer til vedligeholdelse, drift og opdatering af it-systemer. 3.2 Kompetencer til øget produktivitet Denne anden af kapitlet afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til virksomhedens produktivitet. Formålet med dette er at bidrage til med viden om, hvilke kompetencer medarbejderne skal have for at bidrage til vækst. Afsnittet er bygget op omkring eksempler de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og hvordan de i disse opgaver bidrager til virksomhedens produktivitet. Det gør de bl.a. ved at indgå i arbejdsdeling og gennem inkrementel procesinnovation. Desuden beskriver afsnittet, hvilke kompetencer administrative medarbejdere skal have for at bidrage til øget produktivitet i virksomhederne. Disse kompetencer udgør kernen i den administrative faglighed og er illustreret med det blå område i kompetencecirklen for den administrative faglighed. 13

14 Figur 3.2: Delfagligheder og særlige kompetencer til øget produktivitet Kilde: New Insight A/S Afsnittet bygger på interviews med ressourcepersoner og de syv virksomhedscases, der inkluderer interviews med en række administrative medarbejdere og virksomhedsrepræsentanter. Overordnet bidrager de administrative medarbejdere til virksomhedens produktivitet på to måder: 1. Frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) 2. Optimering af processer (procesinnovation) Den første bygger på den grundlæggende tayloristiske idé om, at specialisering og arbejdsdeling øger produktiviteten, fordi en samlet arbejdsopgave kan løses på et lavere omkostningsniveau, hvis den deles op. Det er denne måde, administrative medarbejdere historisk har bidraget til produktivitet. Tre typer arbejdsopgaver Driftsopgaver dækker over opgaver, der har til formål at betjene og vedligeholde administrative systemer. Opgaverne er i nogen udstrækning struktureret ud fra standardiserede beskrivelser for opgaveløsningen og er kendetegnet ved en høj grad af rutine. Implementeringsopgaver handler om implementering af nye systemer eller processer i organisationen. Opgaverne gennemføres ofte på projektbasis og med løbende opfølgning på implementeringens status. Udviklingsopgaver vedrører opgaver, hvori administrative medarbejdere deltager og bidrager med input i organisationens udvikling af systemer, processer eller produkter. Kilde: New Insight A/S 14

15 Den anden måde er, at medarbejderne bidrager til at udvikle virksomheden igennem inkrementel procesinnovation. Disse bidrag kan være meget forskellige, men typisk betyder de, at der frigøres ressourcer i driften, der kan anvendes til andre formål, der typisk øger værditilvæksten. Udover disse bidrag er der også eksempler på, at administrative medarbejdere deltager i udviklings- og implementeringsarbejde, der eksplicit har til formål at innovere virksomhedens processer. I disse tilfælde er bidraget til produktivitet en direkte konsekvens af arbejdsopgaven. I det følgende skelnes mellem typer af opgaver, hvor mulighederne for at bidrage til produktivitet er forskellige (se også boks): 1. Driftsopgaver 2. Implementeringsopgaver 3. Udviklingsopgaver Drift Driftsopgaver fylder en altovervejende del af de administrative medarbejderes arbejdstid. Vurderingen fra virksomhedsrepræsentanterne er, at driftsopgaver fylder mindst 90 pct. af den effektive arbejdstid. I det følgende beskrives en række af de kompetencer, som medarbejderne og deres ledere har peget på i forbindelse med medarbejdernes bidrag til øget produktivitet gennem varetagelsen af driftsopgaver. Arbejdsdeling frigør ressourcer Flere af de interviewede virksomheder peger på, at administrative medarbejdere er nøglemedarbejdere i den forstand, at de får det hele til at flytte sig. Det er de administrative medarbejdere, der gennem en klar arbejdsdeling sørger for, at øvrige medarbejdergrupper kan være produktive. De sørger fx for, at forskere og produktudviklere ikke skal bekymre sig om løn til tiden, om hvorvidt frokosten bliver leveret eller om der bliver indkaldt til jobsamtalen i god tid. - Det er den daglige drift i maskinrummet, og hvis ikke det fungerer her, er der mange andre ting, som ikke kan lykkes. Det er noget med løn til tiden og korrekte ansættelseskontrakter. (leder, detailvirksomhed) Meget af arbejdet som administrativ medarbejder handler om at gøre andre medarbejdergrupper produktive, således at de bruger ressourcer på deres primære arbejdsopgaver. Fx er de administrative medarbejdere meget effektive i forhold til informationssortering, idet de kender organisationsdiagrammet og ved, hvem der har brug for den pågældende information. På den måde er administrative medarbejdere med til at opretholde eller forøge produktiviteten blandt øvrige medarbejdergrupper, og bidrager således til virksomhedens samlede produktivitet ved at indgå i en hensigtsmæssig arbejdsdeling. 15

16 Det sker, hvis der er en klar opfattelse af en fornuftig arbejdsdeling og en forståelse for virksomhedens helhed. På den baggrund spiller de administrative medarbejdere en afgørende rolle for virksomhedens samlede produktivitet. Helhedsforståelse: evnen til at være usynlig De arbejdssituationer, hvor administrative medarbejdere udnytter deres kompetencer bedst, er paradoksalt nok også der, hvor man lægger mindst mærke til dem. En stor del af arbejdet for administrative medarbejdere handler om at tage evt. problemer i opløbet og få dem ryddet af vejen, inden andre opdager dem. - Den største succes er, hvis man ikke bliver lagt mærke til. Når man ikke bliver lagt mærke til, så kører det hele som det skal. (medarbejder, medicinalvirksomhed) I den forbindelse er det helt afgørende, at de administrative medarbejdere er bevidste om deres egen rolle i virksomheden og er i stand til at hjælpe, når andre medarbejdere har brug for det. Forståelse for virksomhedens helhed og egen rolle er en afgørende kompetence for administrative medarbejderes bidrag til virksomhedens produktivitet. - Det handler om at have en form for empati og kunne sætte sig i andres sted, og ikke kun se det fra sin egen stol altid. Det er ret vigtigt. I bund og grund er vi en stabsfunktion og en servicefunktion, og vi er der for forretningens skyld. Det handler om situationsfornemmelse. (Medarbejder, medicinalvirksomhed) At kunne optræde som den usynlige administrative medarbejder, der med et stort overblik svæver hen over vandene, kræver samtidig, at man har gode kompetencer inden for service, situationsfornemmelse og især helhedsforståelse. Som citatet viser, ligger der også en faglig identitet og en faglig stolthed i at kunne se tingene fra andres og virksomhedens perspektiv. Usynligheden skal i denne sammenhæng ikke forstås som negativt fx selvudslettende, men som en bestemt måde at tage ansvar på og bidrage til virksomhedens samlede produktivitet igennem en sikring af en gnidningsfri arbejdsdeling. Proaktiv problemløsning og selvledelse Generelt er det administrative arbejdsområde i vid udstrækning præget af selvledelse som det gældende princip for afvikling af de daglige opgaver. Både ledere og medarbejdere peger på, at der i forbindelse med driften er store produktivitetsgevinster at hente, såfremt de administrative medarbejdere er i stand til at lede sig selv. Produktivitetsforøgelsen kræver, at de administrative medarbejdere selv tager ansvar for organisering af deres daglige opgaver. - Det kræver, de er nogle, der er vant til at styre sin egen hverdag. Vi har meget lidt af det der med, at hvis chefen ikke er der, så bliver der ikke lavet noget. Du skal kunne styre dit eget arbejde. Du skal tage ansvar for dine egne arbejdsopgaver herinde (leder, maskinvirksomhed) Selvledelse kræver, at medarbejderne er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret. Selve fordelingen af opgaver ligger fast, og der er fra ledelsens side 16

17 en stor tiltro til, at de daglige driftsopgaver bliver løst. Hvis ikke, er der en forventning om, at medarbejderne proaktivt tager ansvar for, at opgaven bliver løst. - Det er det der med at være proaktiv. Hvor er der størst sandsynlighed for, at jeg får et svar her og nu, og uden ophold, så man kan komme videre. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Hverdagen er samtidig meget afvekslende, og selvstændighed, overblik over arbejdsopgaver og evnen til at træffe individuelle beslutninger, er afgørende kompetencer for administrative medarbejdere i dag. - Der er enormt meget trouble-shooting. Der er ikke én dag, der er ens og der kommer hele tiden noget der skal rettes op på. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Samlet set er der et krav om, at medarbejderne skal kunne tage selvstændige beslutninger og handle proaktivt på de problemer, der kan opstå i driften. Administrative medarbejderne indgår således i arbejdsdeling i virksomhederne, der betyder, at selvledelse er en vigtig kompetence, der er med til at skabe øget produktivitet i virksomhederne. Det gælder særligt, når medarbejderne er i stand til proaktivt at løse de problemer, der kan opstå. Proaktiv problemløsning med udgangspunkt i selvledelse indgår som en kernekompetence i den administrative faglighed og en kompetence, der bidrager til øget produktivitet i virksomhederne. Optimering gennem procesinnovation Interviews med virksomhederne viser desuden, at den effektiviseringstendens, der for alvor har slået igennem med fx Lean inden for det seneste årti, også har haft stor betydning for kompetencekravene til administrative medarbejdere. En stor del af de administrative arbejdsfunktioner har således været underlagt effektiviseringsprocesser af forskellig art. Udviklingen har konsekvenser for tankegangen blandt de administrative medarbejdere: - Jeg tænker meget på det her med at effektivisere processer Skal vi leane lidt på det for at gøre det nemmere for alle parter. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Som del af arbejdet med at effektivisere organisationen arbejder flere virksomheder med måling af medarbejdernes indsats, idet man forsøger at skabe overblik over værdiskabelsen i organisationen. I den forbindelse kigger flere virksomheder også på, hvordan de administrative medarbejdere leverer. Stort set alle virksomheder har arbejdet med eller arbejder med Lean-principper for de administrative medarbejdere. - Vi kører med Leantavler i forhold til de administrative medarbejdere, så medarbejderne kan se, hvordan det fungerer, og kan komme med input i forhold til, hvordan det fungerer for dem. Inddragelsen er meget, meget vigtig. (leder, produktionsvirksomhed) 17

18 Ifølge flere medarbejdere har Lean-tankegangen vundet så meget indpas, at procesoptimering og udvikling af nye arbejdsgange for mange medarbejdere falder meget naturligt og indgår som en parallel del af opgaveløsningen. I den forbindelse trækker de administrative medarbejdere særligt på deres helhedsforståelse. Det er bl.a. på den baggrund, at de administrative medarbejdere løbende er i stand til at bidrage til effektive arbejdsprocesser og til den inkrementelle procesinnovation, der er vigtig kernekompetence i dag. Det er herigennem, at de administrative medarbejdere bidrager til at forøge virksomhedernes produktivitet Kompetencer til implementering Administrative medarbejdere arbejder i mindre omfang med konkrete implementeringsopgaver. De kan dog bruge en stor del af den viden og erfaring, de opnår gennem arbejdet med systemer, når virksomheden skal implementere nye systemer eller arbejdsgange. Her inddrages de administrative medarbejdere i et vist omfang, idet det udnyttes, at medarbejderne har erfaring med systemerne. - Der er altid nogle børnesygdomme, når man starter noget nyt, og indtil det kører. I den proces der vil der altid være nogle fejl og når vi skal sidde med fingrene i dejen, kommer vi også til at være en del af den proces. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Der findes flere eksempler på, at administrative medarbejdere bidrager med viden, når der skal implementeres nye systemer og nye arbejdsprocesser, fx i forbindelse med implementeringen af et nyt system til ansøgningsprocedurer. Opgaven bestod samtidig i udarbejdelse af brugermanualer og undervisning i systemet samt udarbejdelse af opfølgende rapporter og evalueringer i forhold til brugen af systemet. - Man kom ligesom helt ind under det og var med til alle møderne med leverandørerne, var med til undervisningen i det og var med til at undervise de nye i det Det gør jo så også, at jeg i dag er det man må kalde superbruger i det. (medarbejder, detailvirksomhed) I implementeringsfasen bidrager de administrative medarbejdere ofte med input til opsætningen af systemer og sikring af systemers funktionalitet gennem test af nye systemer. Administrative medarbejdere bidrager således også til virksomhedernes produktivitet ved at bidrage til implementeringsopgaver, idet de anvender kompetencer som helhedsforståelse og gode projektkompetencer Kompetencer til udvikling De administrative medarbejdere deltager kun i mindre omfang i egentlige udviklingsprojekter. Det er dog væsentligt at holde in mente, at mange af disse opgaver faktisk indeholder en udvikling i driften, idet den konstante fokus på procesoptimering betyder, at der faktisk arbejdes med udvikling af driften. Der opstår således et overlap mellem drift og udvikling. I nogle tilfælde er overlappet uudtalt og ikke konkret formaliseret af hverken medarbejdere eller ledere, men i de fleste 18

19 tilfælde er der bevidsthed om, at de administrative medarbejdere også spiller en stor rolle for virksomhedens udvikling. Arbejdet med udviklingsopgaver foregår på mange forskellige niveauer; fra den dagligdag procesoptimering med de små innovationer til deltagelse i større og længerevarende projekter. Kravene til de administrative medarbejderes evner til at arbejde med forbedring og udvikling er høje, og det er en forudsætning for fremtidens administrative medarbejdere, at de deltager aktivt i udviklingen af virksomheden. - Det er måske lidt provokerende sagt, men hvis de ikke vil være med til at videreudvikle og forbedre sig, så ender deres job i Indien. (leder, medicinalvirksomhed) Inkrementel procesinnovation Der findes talrige eksempler på, at administrative medarbejdere bidrager til udvikling gennem deres evne til at finde optimale løsninger. - Det gør de dagligt i processen [bidrager til virksomhedens udvikling]. Så udvikler man et nyt produkt til tilbudsberegning, så udvikler man et nyt modul til kvalitetsadministration og kvalitetsstyring. (leder, produktionsvirksomhed) Medarbejdernes evne til at bidrage positivt til virksomhedens udvikling skyldes især kombinationen af, at administrative medarbejdere har en god forståelse for virksomheden som en helhed, og samtidig har en relativt specialiseret viden om bestemte processer. - Hvis du har innovative tanker, er det rart at kunne bidrage. Så det ikke altid er dem, der sidder i specialistfunktionerne, der tager den Ofte er det sådan at dem, der sidder langt væk fra det administrative, ikke kender processerne helt. Vi ved faktisk mere end bare det at lave tingene. (medarbejder, medicinalindustri) Her er det især kernekompetencer som helhedsforståelse og evnen til at bidrage til den inkrementelle procesinnovation, der skal i spil blandt medarbejderne. Især eleverne er gode til at stille spørgsmålstegn ved eksisterende procedurer og kommer ofte med mange kvalificerede input til nye måder til optimering af driften. - Der er jo nogle af dem, der er rigtig gode til at få nye idéer og spørger: Hvorfor gør vi det her?. Det der med at komme ind og kunne se tingene fra en anden side, altså denne her Lean-tankegang, det er rigtig vigtigt. (leder, detailvirksomhed) Kompetencen hænger sammen med den arbejdsidentitet, som både medarbejdere og ledere har peget på i caseinterviewene. Her er der er ingen tvivl om, at der i mange virksomheder er en høj bevidsthed om, at de administrative medarbejderes viden er en stor ressource for virksomheden, mens langt hovedparten af de administrative medarbejdere også har lysten til arbejde med udviklingsopgaver. Det betyder, at de administrative medarbejdere i stigende omfang deltager i formaliserede sammenhænge, hvor udvikling er øverst på dagsordenen. 19

20 - På de ugentlige torsdagsmøder diskuterer vi, hvordan man kan sikre sig, at det nu er den kortest mulige vej. På den måde er man med til at sige: kunne vi så ikke gøre noget. (medarbejder, medicinalindustri) Der er forskel på, hvor meget medarbejderne inddrages i arbejdet med udvikling af virksomhedens processer, og deltagelse kræver, at de viser lyst og engagement. Stort set alle virksomheder er bevidste om, at lysten og engagementet ikke udelukkende er noget, der kommer af sig selv. Derfor skal virksomheden være med til at sætte rammer for medarbejderne. - Vi laver jo udviklingsplaner, hvor vi formaliserer den her læring og konkretiserer, at det ikke bare er det her kursus, man tog i mødeledelse eller effektiv time management. Det er så meget mere. (leder, medicinalvirksomhed) Samlet set er helhedsforståelse og evnen til at indgå i procesinnovation afgørende kompetencer, når administrative medarbejdere bidrager til virksomhedernes produktivitet gennem deltagelse i udviklingsopgaver. Flere af de interviewede ledere peger dog på, at der er en grænse for, hvor meget administrative medarbejdere bør fokusere på udviklingsopgaver og udvikling af driften. - Andre medarbejdere kan ikke være produktive, hvis ikke de (adm. medarbejdere, red.) leverer. Meget er afhængigt af, at de gør deres ting, og jeg er da ikke interesseret i, at de skal bevæge sig for meget over i udviklingsopgaver. Det er ikke der, deres kernekompetencer er, og det er ikke det, vi har behov for. (leder, detailvirksomhed) Selvom potentialet for at bidrage positivt gennem deltagelse i udviklingsopgaver er til stede blandt administrative medarbejdere, er vurderingen fra virksomhederne, at der samtidig bør opretholdes fokus på medarbejdernes bidrag til produktivitet gennem en hensigtsmæssig arbejdsdeling. Det betyder, at der er en grænse for, hvor meget tid de administrative medarbejdere bør anvende på udviklingsopgaver Efterspørgsel på projektkompetencer I forbindelse med at administrative medarbejdere inddrages i virksomhedens udviklingsarbejde, bemærker medarbejderne, at der i stigende grad kommer større projekter ind i arbejdsopgaverne. - Der er kommet lidt flere projektopgaver ind over. Det er meget tilgangen her. At man arbejder på tværs og ligesom har de relevante parter med fra starten, så man ikke misser noget og så skal lave det om på et senere tidspunkt, fordi man ikke havde hørt dem, der havde mest forstand på det. (medarbejder, medicinalvirksomhed) De administrative medarbejdere bidrager først og fremmest på områder, hvor de har en specialviden. Det kan fx være i forbindelse med identifikation af nye behov i eksisterende it-systemer eller med udvikling af et nyt system til personalearkivet, hvor en administrativ medarbejder på eget initiativ har taget kontakt til itafdelingen og kører systemet igennem. I nogle tilfælde får administrative medar- 20

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den administrative medarbejder 2016

Den administrative medarbejder 2016 Den administrative medarbejder 2016 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser justerer sommeren 2016 specialefagene på specialet Administration. Specialet Administration er kontoruddannelsens brede og almene

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling.

Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling. Virksomhedsbeskrivelse Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling. Virksomheden startede op i sommeren 2010 og vores kernekompetence er billedbehandling

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

TEMADAG: HK-FAGLIGHEDERNE I FOKUS

TEMADAG: HK-FAGLIGHEDERNE I FOKUS TEMADAG: HK-FAGLIGHEDERNE I FOKUS TÆT PÅ MEDLEMMERNES FAGLIGHED MIKKEL WOLF RASMUSSEN, DIRECTOR ADVICE A/S LOUISE KJÆR MANSFELDT, SENIOR ADVISOR ADVICE A/S HK-faglighederne binder Danmark sammen og skaber

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Lønmedarbejderen 2014

Lønmedarbejderen 2014 Lønmedarbejderen 2014 Bluegarden analyse September 2014 Indhold Om undersøgelsen... 3 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist... 4 Den typiske lønmedarbejder... 4 Alene med ansvaret... 4 Uddannelse

Læs mere

Behandlet af LSU: Strategisk kompetenceudvikling for TAP-k gruppen

Behandlet af LSU: Strategisk kompetenceudvikling for TAP-k gruppen Strategisk Kompetenceudvikling administrative medarbejdere på Ørsted DTU 1. Indledning Ørsted DTU skal gennem et udviklende og lærende miljø tiltrække, fastholde og udvikle engagerede og innovative administrative

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION

KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter (Kort version) VELFÆRDEN HAR BRUG FOR INNOVATIVE MEDARBEJDERE

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Navn: Adresse: Arbejdssted: Cpr.nr: E-mail: Telefon: Antal års erfaring som lægesekretær: Generelt om skemaet: Udfyldelse af skemaet: Definitioner: : : : Udviklingsmål:

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Fælles studieadministration

Fælles studieadministration UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fælles studieadministration Informationsmøde 1. oktober 2013 UNIVERSITY COLLEGE Historien Skabelsen af stabe i forbindelse med fusionen i 2008. Campusdannelsen sætter ny dagsorden,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Blomsten illustrerer den måde, som vi arbejder med kompetenceudvikling på i Fødevarestyrelsen. Dette bilag uddyber følgende: 1. Kompetencemodellens

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

HK-kriterier for løntillæg

HK-kriterier for løntillæg HK-kriterier for løntillæg Kvalifikationstillæg Samarbejde Medarbejderen bidrager til et fremragende afdelingsmiljø gennem sparring med kolleger og coaching af (nye) kolleger. Medarbejderen yder en fremragende

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere