Kompetencer til vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer til vækst"

Transkript

1 Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012

2 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke kompetencer der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til vækst. Bidrag til vækst er i analysen operationaliseret som medarbejdernes kompetencer til at øge produktiviteten i private virksomheder. Drift er fortsat en hovedopgave De administrative medarbejderes arbejdsopgaver kan struktureres omkring tre typer af arbejdsopgaver: drift, implementering og udvikling. De adspurgte virksomheder vurderer, at administrative medarbejdere anvender op mod 90 pct. af arbejdstiden på driftsopgaver, mens administrative medarbejdere kun i mindre omfang varetager implementerings- og udviklingsopgaver. Administrative medarbejdere bidrager til øget produktivitet Virksomhederne vurderer, at administrative medarbejdere bidrager til en højere produktivitet på to måder. Det sker gennem frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) og gennem optimering af egne arbejdsopgaver (procesinnovation). Der kan sondres mellem to forskellige komponenter, der tilsammen udgør den administrative faglighed: 1. De administrative delfagligheder. Fx delfaglighederne økonomi, it og kommunikation. 2. De tværgående kernekompetencer, der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til øget produktivitet. Fx helhedsforståelse og optimering i driften gennem inkrementel procesinnovation. Hvis administrative medarbejdere skal bidrage til produktivitet, er det ikke tilstrækkeligt, at de mestrer bestemte delfagligheder. De tværgående kernekompetencer er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan skabe ekstra værdi for virksomhederne. På baggrund af data kan der udledes følgende tværgående kernekompetencer, der er særligt vigtige og som der vil komme større fokus på i fremtiden: Proaktiv problemløsning Inkrementel procesinnovation Helhedsforståelse Projektkompetencer Færre job og andet arbejdsindhold Analysen viser, at der generelt kan forventes færre administrative job i fremtiden. Udviklingen mod færre administrative job understøttes af den gennemførte survey og vurderingen blandt virksomhederne, der peger på effektivisering, outsourcing og ny teknologi som primære kilder til færre job og ændret arbejdsindhold. 2

3 Arbejdsopgaverne bliver i stigende grad at forberede, styre og kontrollere processerne mere end at udføre selve opgaven. De mest rutineprægede arbejdsfunktioner substitueres ved outsourcing, teknologi og gør-det-selv-løsninger. I takt med substitutionen af de eksisterende administrative jobs vil omfanget af denne type opgaver, der ligger før, omkring og efter de gamle opgaver, stige. De opgaver, som erstattes, havde rutinemæssig karakter. Fremtidens arbejdsopgaver handler i højere grad om problemløsning og det er opgaver, der åbner for flere muligheder for at bidrage til virksomhedens produktivitet igennem inkrementel innovation af processer, samt udvikling og implementering af nye tiltag. I denne situation er der stigende krav om de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Det er usikkert, hvorvidt akademikere og andre videregående uddannede kommer til at varetage administrative arbejdsfunktioner, der kræver kompetencer inden for selvledelse, helhedsforståelse og projektkompetencer. Alternativt er der mulighed for, at erhvervsuddannede kan varetage disse opgaver. Stigende kompetencekrav Generelt er der stigende kompetencekrav til de administrative medarbejdere. De skal kunne mere både i bredden og dybden. Der er samtidige tendenser til generalisering og specialisering, idet der vil komme fokus på specialisering indenfor de enkelte delfagligheder og på at medarbejderne mestrer mange delfagligheder. Ud over en række konkrete kompetencer som fx it- og talforståelse er der generelt behov for en bred værktøjskasse. Hermed menes en bred basis af kompetencer, som kan danne grundlag for gentagne omstillinger på fremtidens arbejdsmarked og som kan danne grundlag for yderligere specialisering. Samtidig stiger også kravene til medarbejdernes tværgående kernekompetencer. Igangværende tendenser fortsætter Repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner har udpeget og prioriteret en række tendenser, der i fremtiden vil få stor betydning på administrative arbejdsopgaver og kompetencekrav. De udpegede tendenser består af både sikre og usikre tendenser. Fælles for tendenserne er, at de eksisterer i dag, og at de vurderes at blive forstærkede og få stor indflydelse på fremtidens arbejdsfunktioner på det administrative område: It i alting (sikker tendens) Organisering i forandring (sikker tendens) Effektivisering af administration (sikker tendens) Individualisering arbejdsidentitet (usikker tendens) Akademisering af det administrative arbejde (usikker tendens) Forskellige udfald ingen radikale forandringer På baggrund af de to usikre tendenser, der hver kan falde ud på to måder, er der udviklet fire scenarier for, hvordan den administrative faglighed kan komme til at se ud i fremtiden. Overordnet viser scenarierne, at der bliver behov for højere kompetencer i kernen af den administrative faglighed, fx vil der i alle scenarier blive efterspurgt kompetencer til at være proaktiv problemløser og til at kunne 3

4 optimere driften. Det forventes ikke i nogen af scenarierne, at der kommer radikalt nye arbejdsopgaver og dermed heller ikke nye og ukendte kompetencekrav. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter De kontoruddannede bidrager i dag til virksomhedernes produktivitet og dermed vækst gennem de tværgående kernekompetencer. I fremtiden forventes yderligere behov for netop kompetencerne i kernen af den administrative faglighed. Det betyder, at erhvervsuddannelserne kan bidrage til vækst ved at: Udvikle elevernes projektkompetencer Ruste eleverne til selvledelse Sikre brede kompetencer Sikre helhedsforståelse 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Den administrative faglighed i dag Kompetencer til øget produktivitet Opsamling på den administrative faglighed i dag Udviklingstendenser på det administrative område It i alting Organisering i forandring Effektivisering af administration Individualisering af arbejdsidentitet Akademisering af det administrative arbejde Scenarier for den administrative faglighed Hvordan er scenarierne blevet til? Scenarie A: Omstilling Scenarie B: Nyt land Scenarie C: Specialisten Scenarie D: Pragmatisme Opsummering Den administrative faglighed i fremtiden Forskydning i arbejdsindholdet Højere kompetencekrav Behov for projektkompetencer Behov for selvledelse og helhedsforståelse Konkurrencen med akademikere bliver afgørende Medarbejderne skal mestre mange delfagligheder Ingen radikalt nye arbejdsfunktioner Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Kontoruddannelserne skal sikre projektkompetencer Elever skal rustes til selvledelse Helhedsforståelse skal sikres yderligere Eleverne skal mestre flere delfagligheder

6 2. Indledning Denne analyse er gennemført af New Insight A/S på opdrag af Undervisningsministeriet og med midler fra ministeriets pulje til Central Analyse- og Prognosevirksomhed (CAP). Analysen er blevet til med input fra repræsentanter fra Uddannelsesnævnet og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser. I kølvandet på finanskrisen står vækst og produktivitetsforbedringer som nogle af de centrale udfordringer for danske virksomheder. Udfordringerne øger fokus på omstilling i virksomhederne og fører i flere tilfælde til omstruktureringer af virksomhedernes organisation. Ofte medfører det effektiviseringer af virksomhedernes administration. Tendensen er forståelig. Administration er en stor arbejdsopgave i stort set alle virksomheder, og effektivisering af administrationen er en oplagt kilde til forøgelse af produktiviteten og forbedringen af konkurrenceevnen. Udviklingen gør effektiv administration til et nøgleområde for de private virksomheders bestræbelser på at opnå vækst. Samtidig gælder det, at omstillings- og effektiviseringsprocesserne i vidt omfang administreres og implementeres af administrative medarbejdere, der skal sikre, at fx nye systemer og sagsgange fungerer optimalt fra første færd. Dette sker bl.a. ved procesinnovation af virksomhedernes arbejdsgange. Der ligger altså et stort potentiale i at udvikle de administrative medarbejderes faglighed og kompetencer i en retning, der fokuserer på, hvordan disse arbejdsfunktioner kan bidrage til at skabe konkurrencefordele og dermed vækst i virksomhederne. Begrebet administration dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver, der i større eller mindre grad er arbejdsopgaver i stort set alle virksomheder og organisationer. Denne analyse beskæftiger sig med den administrative faglighed i private virksomheder, og med medarbejdere, der har administration som primært arbejdsområde. Analysen præsenterer således en tværgående beskrivelse af den administrative faglighed og skelner som udgangspunkt ikke mellem administrative fagligheder inden for forskellige brancher eller områder. Analysen falder i fire dele. 1. Først præsenteres en beskrivelse af den administrative faglighed i dag. Her beskrives en række administrative delfagligheder med tilhørende kompetencer. Dernæst beskrives en række tværgående kernekompetencer, der er særlig vigtige for at de administrative arbejdsfunktioner kan bidrage til virksomhedernes produktivitet. Beskrivelsen er baseret på desk research, virksomhedscases og interviews med ressourcepersoner. 2. I den anden delanalyse præsenteres de vigtigste udviklingstendenser, som påvirker den administrative faglighed og arbejdsmarkedet for administrative arbejdsfunktioner. Disse tendenser er udledt af en tendensworkshop og erfaringer fra de gennemførte virksomhedscases og føder ind til en analyse af, 6

7 hvilke kompetencekrav administrative medarbejdere vil blive mødt med i fremtiden. 3. I det følgende kapitel bruges tendenserne til at konstruere fire scenarier for udviklingen af administrative arbejdsmarked. Disse scenarier har forskellige konsekvenser for kompetencekrav og jobindhold. Beskrivelserne af de enkelte scenarier og de tilhørende kompetencekrav tager udgangspunkt i input fra en scenarieworkshop. 4. Efterfølgende præsenteres en samlet gennemgang af undersøgelsens resultater, der, udover de allerede nævnte kilder, bygger på en valideringssurvey med svar fra 108 LUU-medlemmer og andre videnspersoner med relation til kontoruddannelserne. 5. Afslutningsvis præsenteres en række uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Til rapporten hører en bilagsrapport, der indeholder en beskrivelse af anvendte metoder, en casesamling med beskrivelser af syv virksomheder, oversigt over ressourcepersoner og workshopdeltagere samt tabelrapporten fra surveyen. 7

8 3. Den administrative faglighed i dag Dette kapitel introducerer en model for den administrative faglighed og afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til vækst. Kapitlet består af to dele. Første del beskriver modellen for den administrative faglighed og hvilke arbejdsopgaver og tilhørende kompetencer den indeholder. Anden del beskriver, hvilke kompetencer medarbejderne anvender, når de bidrager til vækst det er særligt de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Bidrag til vækst operationaliseres som bidrag til virksomhedens produktivitet For at kunne undersøge medarbejdernes bidrag til vækst er det nødvendigt at operationalisere begrebet. Nødvendigheden opstår, fordi økonomisk vækst er begreb, der beskriver et makrofænomen, nemlig udvikling i bruttonationalproduktet. Ved at operationalisere bidrag til vækst som bidrag til virksomhedens produktivitet er det muligt at undersøge medarbejdernes konkrete bidrag på arbejdspladsniveau igennem eksempler på arbejdsopgaver og anvendelsen af specifikke kompetencer. Produktiviteten forstås som værditilvækst pr. fuldtidsmedarbejder, derfor er alle aktiviteter, der er med til at øge værditilvæksten (eller at reducere brugen af arbejdskraft for at skabe den samme værditilvækst) at betragte som bidrag til produktivitet. Det antages, at mere produktive virksomheder vil have bedre konkurrenceevne og dermed bidrage til et højere BNP. Den administrative fagligheds to elementer: delfagligheder og kernekompetencer På baggrund af dataindsamlingen anskues den samlede administrative faglighed som en samling af kompetencer, der er nødvendige for at løse administrative opgaver. I den forbindelse sondres mellem to dele: 1. De administrative delfagligheder med arbejdsopgaver og tilknyttede kompetencer fx delfagligheden økonomi. 2. Tværgående kernekompetencer i den administrative faglighed. Disse udgør kernen i den administrative faglighed fx projektkompetencer. Forskellen på de to dele er, at de tværgående kernekompetencer i princippet er relevante for alle administrative arbejdsfunktioner, mens den enkelte medarbejders sammensætning af delfagligheder vil variere, fordi delfaglighederne bruges i 8

9 forskellige arbejdsfunktioner. Det tværgående ved kernekompetencerne er altså, at de går på tværs af arbejdsfunktionerne inden for administrativt arbejde. En anden forskel er, at delfaglighederne er fagområder, hvor der typisk også findes medarbejdere, der løser opgaverne på specialistniveau, fx forskellen på at arbejde med it som administrativ medarbejder og at være it-udvikler. Kernen rummer også kompetencer, der benyttes af andre medarbejdergrupper, men det er ikke kompetencer, der er specifikt knyttet til et andet specialistområde. Det skal bemærkes, opdelingen ikke indeholder antagelser om hvorvidt de kompetencer, der er indeholdt i delfaglighederne, er almen-faglige, teknisk-faglige eller personlige kompetencer 1. Både de tværgående kernekompetencer og de skitserede delfagligheder indeholder en blanding af de forskellige typer kompetencer. Figur 3.1: De administrative delfagligheder Kilde: New Insight I det følgende afsnit beskrives de enkelte delfagligheder på baggrund af casesamlingen. Derefter beskrives hvordan medarbejderne bruger kompetencerne i kernen af den administrative faglighed til at bidrage til produktivitet. 1 Her trækkes på typologien anvendt i Et fælles begreb om kvalifikationer?, Teknologisk institut,

10 3.1.1 Økonomi, løn og regnskab En stor del af virksomhedernes administrative opgaver handler om økonomi. En relativt stor andel af de administrative medarbejdere har drift af økonomi som primært arbejdsområde. Arbejdsfunktionerne omfatter fx lønadministration, budgetteringer, indkøb og bogholderi. En overvejende del af arbejdet foregår i virksomhedernes regnskabsog lønadministrationssystemer, der i de fleste tilfælde er sat op i it-systemer som fx SAP eller C5. Arbejdsopgaverne består i at trække data ud af systemet, men idet hovedparten af opgaverne kører automatisk i it-systemer, opstår der i stigende omfang opgaver, når tingene ikke fungerer automatisk. Udviklingen betyder, at opgaverne i et vist omfang får karakter af overvågning og kvalitetssikring af fx lønkørsler eller fakturering. Til trods for at størstedelen af arbejdet foregår automatisk, indeholder arbejdet også en del manuel indtastning i halvautomatiserede regneark eller tilpassede systemer. Opgavevaretagelsen kræver indgående kendskab til systemerne og deres logikker, ligesom der findes et klart krav om talforståelse og kendskab til fx skat, og det er forudsætning, at medarbejderne i disse funktioner er i stand til at arbejde struktureret, kvalitetsbevidst og tålmodigt Sagsbehandling og jura Sagsbehandling er en arbejdsopgave, der oftest forbindes med arbejdsopgaver i offentlige organisationer. På baggrund af dataindsamlingen er der dog grundlag for også udpege sagsbehandling som en væsentlig opgave i private virksomheder. Det gælder særligt for medarbejdere inden for personaleadministration og HR. Sagsbehandling er kendetegnet ved, at opgaverne udføres ud fra nogle fastlagte procedurer, standarder, regler eller arbejdsgange, og arbejdet indeholder en høj grad af rutinearbejde. Arbejdet kan fx bestå af journalisering af medarbejderoplysninger, forberedelse og opfølgning på medarbejdersamtale, kvalitetssikring af kontrakter. Desuden findes der en række opgaver inden for indtastning af oplysninger vedrørende sygdom, barsel, personalegoder, til- og fratrædelse samt kursus- og efteruddannelsesaktivitet. Jura fylder rigtig meget i virksomhederne, og det er en vigtig kompetence at besidde et rimeligt kendskab til personalejura. Arbejdet består bl.a. af udarbejdelse af jobannoncer samt indkaldelse og afholdelse af jobsamtale, herunder løbende opfølgning til ansøgning og mødeindkaldelser til de relevante deltagere i virksomheden. Administrative medarbejdere fungerer ofte som koordinerende led. Arbejdet stiller i udpræget grad krav til medarbejderne om at arbejde både omhyggeligt og struktureret, samtidig med at man har mange bolde i luften. Desuden kræver arbejdet både sociale og kommunikative kompetencer. Fx evnen til at udtrykke empati og være god til at tale med mennesker i forbindelse med ansættelser, afslag og afskedigelse og gode kommunikationsevner, når det handler om udfærdigelse af jobannoncer og kommunikation til ansøgerfelt. 10

11 3.1.3 Kundekontakt og service Administrative medarbejdere udgør en stabs- og servicefunktion, der understøtter virksomhedens kerneforretning. Delfagligheden omfatter arbejdsfunktioner som bl.a. indkøb, referatskrivning, postsortering, kalenderstyring samt mødeindkaldelse og koordineringsopgaver. Det stiller krav til medarbejdernes ordenssans og evne til at arbejde struktureret. Samtidig er der en del opgaver, der kræver talforståelse og kendskab til it-systemer. Delfagligheden omfatter også receptionistfunktionen, der har en mere udadvendt karakter. Heri er det arbejdsopgaver som telefonpasning og omstilling, der stiller krav til medarbejdernes mundtlige kommunikation og evne til at servicere virksomhedens kunder. Samtidig kræver opgavevaretagelsen et indgående kendskab til organisationens opbygning. Administrative medarbejdere varetager samtidig arbejdsfunktioner som back office til virksomhedens kundeservice. En del af kompetencekravene omkring mundtlig kommunikation og service gælder også for medarbejdere, der arbejder med mødebooking og kundeservice i callcentre. Desuden indbefatter arbejdet et godt kendskab til CRM-systemer (Customer Relationship Management), der opsamler viden om kundedata og relationer. Arbejdsfunktionerne kræver, at medarbejderne hurtigt kan omstille sig til nye problemstillinger og holde mange bolde i luften på samme tid Salg og indkøb Administration i forbindelse med salg og indkøb af produkter eller services er en anden betydningsfuld delfaglighed. Delfagligheden indeholder desuden arbejdsfunktioner under spedition og logistik. Fagligheden omfatter arbejdsfunktioner som tilbudsskrivning og håndtering af ordrer; herunder manuel indtastning og opfølgning på, om varen bliver ekspederet videre i systemet. For nogle medarbejdere omfatter arbejdsopgaverne også lagerstyring. Arbejdet foregår oftest i CRMsystemer, og der stilles krav om, at medarbejderne kan begå sig i flere forskellige it-systemer. I nogle oftest mindre virksomheder er det de administrative medarbejdere med brede kompetencer, der varetager opgaver omkring salg, indkøb og logistik. Andre steder er det specialister, fx handelsuddannede eller merkonomer, der varetager opgaverne med salg af virksomhedens produkter. I givet fald indgår administrative medarbejdere i samspil med de kørende sælgere eller deciderede salgsafdelinger. Salg og indkøb omfatter også kunderådgivning. Arbejdsopgaverne stiller store krav til medarbejdernes kendskab til virksomhedens produkter eller services. Det kan være teknisk viden om enkelte produkter, virksomhedens samlede produktportefølje eller udviklingstendenser inden for en bestemt branche. I forbindelse med salg og indkøb har de administrative medarbejdere en stor kontaktflade til både kolleger, kunder og leverandører. Derfor er det vigtigt at besidde evnen til at kunne levere en god service til kunden eller en god oplevelse for leve- 11

12 randøren. Der er således krav om gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer. I en del virksomheder er det også nødvendigt som minimum at beherske engelsk som arbejdssprog Kommunikation og sprog I takt med at virksomhederne oplever et stigende behov for både intern og ekstern kommunikation, opstår der krav om stærke kommunikationskompetencer også blandt de administrative medarbejdere. Delfagligheden kommunikation bringes især i spil i form af arbejdsopgaver, der vedrører intern kommunikation. Her spænder arbejdsopgaverne fra sortering af information til udarbejdelse af artikler og nyheder til virksomhedens intranet. En væsentlig del af arbejdet for administrative medarbejdere består i informationssortering. Det gælder bl.a. ved videresendelse af mails til relevante modtagere og rundsending af information til en bestemt medarbejdergruppe. En stor del af kommunikationen blandt administrative medarbejdere handler om kommunikation ud af ens egen organisatoriske enhed. Det er grænsekommunikation, der kræver, at medarbejderne er velinformerede om andre dele af virksomheden. Administrative medarbejdere er ofte ansvarlige for virksomhedens intranet især i mindre virksomheder, mens opdatering og udvikling af intranet i større virksomheder varetages i deciderede kommunikationsmedarbejdere. Arbejdet består af upload af information, lettere billedbehandling samt udarbejdelse af kortere informerende tekster om arrangementer, procedurer e. lign. Omfanget af arbejdsopgaver inden for ekstern kommunikation varierer meget i omfang. Det er ofte specialister, der bl.a. står for udarbejdelse af nyheder, pressemeddelelser, artikler, annoncetekster, mødemateriale samt opdatering af virksomhedens profil på sociale medier. Som en del af kompetencekravene til kommunikation indgår også udarbejdelse og afholdelse af præsentationer i forbindelse med afholdelse af møder, videndeling eller lignende aktiviteter. Det stiller både krav til kompetencer til anvendelse af Power Point og til mundtlig præsentation. Kendskab til fremmedsprog er i stigende omfang et krav til medarbejdere i administrative arbejdsfunktioner. Enkelte større virksomheder har indført engelsk som koncernsprog, og her er indgående kendskab til engelsk en forudsætning for at komme i betragtning til en stilling også som administrativ medarbejder. I en række andre virksomheder er gode engelskkompetencer et klart krav, idet virksomhederne i stigende omfang handler og samarbejder med udenlandske virksomheder. I nogle tilfælde varetager administrative medarbejdere ligeledes en del oversættelses- og korrekturopgaver IT It fylder fortsat meget på det administrative område, og en langt overvejende del af arbejdsfunktionerne indeholder krav om kompetencer til håndtering af itsystemer. Det betyder også, at stort set alle delfagligheder for de administrative 12

13 medarbejdere indeholder elementer af it. It findes dog også som en særlig delfaglighed, idet administrative medarbejdere beskæftiger sig med it på en ganske særlig måde, nemlig som superbruger af virksomhedens it-systemer. De administrative medarbejdere skal således kunne beherske stort set alle virksomhedens planlægnings- og styringssystemer, ligesom det er et krav, at medarbejderne er eksperter i brugen af programmerne i Office-pakken, især Excel, Word og Outlook. Arbejdet består også i at formulere databaser eller lave manualer med procedurer for indtastning af data. På den måde er medarbejderne med til at definere rammerne for, hvordan andre skal arbejde med it. Titlen som superbruger af it-systemerne indeholder et krav om, at medarbejderne skal kunne lære fra sig, og fx oplære nye medarbejdere i virksomhedens systemer. Samtidig er der i stigende omfang krav til, at de administrative medarbejdere skal kende til begrænsninger i systemerne og være i stand til at identificere og formulere eventuelle nye behov. I den forbindelse opstår der krav til medarbejdernes evne til at samarbejde og indgå i dialog med interne eller eksterne it-specialister. Delfagligheden omfatter ikke nødvendigvis krav om tekniske kompetencer til programmering af komplekse regnskabssystemer eller nye moduler til hjemmesider, ligesom der ikke findes krav til radikal indholdsmæssig udvikling af hjemmesider. Der eksisterer dog i stigende omfang krav til, at administrative medarbejdere varetager opdateringer af indhold via hjemmesidens eller intranettets back-end. Samlet set er der således fortsat fokus på kompetencer til vedligeholdelse, drift og opdatering af it-systemer. 3.2 Kompetencer til øget produktivitet Denne anden af kapitlet afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til virksomhedens produktivitet. Formålet med dette er at bidrage til med viden om, hvilke kompetencer medarbejderne skal have for at bidrage til vækst. Afsnittet er bygget op omkring eksempler de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og hvordan de i disse opgaver bidrager til virksomhedens produktivitet. Det gør de bl.a. ved at indgå i arbejdsdeling og gennem inkrementel procesinnovation. Desuden beskriver afsnittet, hvilke kompetencer administrative medarbejdere skal have for at bidrage til øget produktivitet i virksomhederne. Disse kompetencer udgør kernen i den administrative faglighed og er illustreret med det blå område i kompetencecirklen for den administrative faglighed. 13

14 Figur 3.2: Delfagligheder og særlige kompetencer til øget produktivitet Kilde: New Insight A/S Afsnittet bygger på interviews med ressourcepersoner og de syv virksomhedscases, der inkluderer interviews med en række administrative medarbejdere og virksomhedsrepræsentanter. Overordnet bidrager de administrative medarbejdere til virksomhedens produktivitet på to måder: 1. Frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) 2. Optimering af processer (procesinnovation) Den første bygger på den grundlæggende tayloristiske idé om, at specialisering og arbejdsdeling øger produktiviteten, fordi en samlet arbejdsopgave kan løses på et lavere omkostningsniveau, hvis den deles op. Det er denne måde, administrative medarbejdere historisk har bidraget til produktivitet. Tre typer arbejdsopgaver Driftsopgaver dækker over opgaver, der har til formål at betjene og vedligeholde administrative systemer. Opgaverne er i nogen udstrækning struktureret ud fra standardiserede beskrivelser for opgaveløsningen og er kendetegnet ved en høj grad af rutine. Implementeringsopgaver handler om implementering af nye systemer eller processer i organisationen. Opgaverne gennemføres ofte på projektbasis og med løbende opfølgning på implementeringens status. Udviklingsopgaver vedrører opgaver, hvori administrative medarbejdere deltager og bidrager med input i organisationens udvikling af systemer, processer eller produkter. Kilde: New Insight A/S 14

15 Den anden måde er, at medarbejderne bidrager til at udvikle virksomheden igennem inkrementel procesinnovation. Disse bidrag kan være meget forskellige, men typisk betyder de, at der frigøres ressourcer i driften, der kan anvendes til andre formål, der typisk øger værditilvæksten. Udover disse bidrag er der også eksempler på, at administrative medarbejdere deltager i udviklings- og implementeringsarbejde, der eksplicit har til formål at innovere virksomhedens processer. I disse tilfælde er bidraget til produktivitet en direkte konsekvens af arbejdsopgaven. I det følgende skelnes mellem typer af opgaver, hvor mulighederne for at bidrage til produktivitet er forskellige (se også boks): 1. Driftsopgaver 2. Implementeringsopgaver 3. Udviklingsopgaver Drift Driftsopgaver fylder en altovervejende del af de administrative medarbejderes arbejdstid. Vurderingen fra virksomhedsrepræsentanterne er, at driftsopgaver fylder mindst 90 pct. af den effektive arbejdstid. I det følgende beskrives en række af de kompetencer, som medarbejderne og deres ledere har peget på i forbindelse med medarbejdernes bidrag til øget produktivitet gennem varetagelsen af driftsopgaver. Arbejdsdeling frigør ressourcer Flere af de interviewede virksomheder peger på, at administrative medarbejdere er nøglemedarbejdere i den forstand, at de får det hele til at flytte sig. Det er de administrative medarbejdere, der gennem en klar arbejdsdeling sørger for, at øvrige medarbejdergrupper kan være produktive. De sørger fx for, at forskere og produktudviklere ikke skal bekymre sig om løn til tiden, om hvorvidt frokosten bliver leveret eller om der bliver indkaldt til jobsamtalen i god tid. - Det er den daglige drift i maskinrummet, og hvis ikke det fungerer her, er der mange andre ting, som ikke kan lykkes. Det er noget med løn til tiden og korrekte ansættelseskontrakter. (leder, detailvirksomhed) Meget af arbejdet som administrativ medarbejder handler om at gøre andre medarbejdergrupper produktive, således at de bruger ressourcer på deres primære arbejdsopgaver. Fx er de administrative medarbejdere meget effektive i forhold til informationssortering, idet de kender organisationsdiagrammet og ved, hvem der har brug for den pågældende information. På den måde er administrative medarbejdere med til at opretholde eller forøge produktiviteten blandt øvrige medarbejdergrupper, og bidrager således til virksomhedens samlede produktivitet ved at indgå i en hensigtsmæssig arbejdsdeling. 15

16 Det sker, hvis der er en klar opfattelse af en fornuftig arbejdsdeling og en forståelse for virksomhedens helhed. På den baggrund spiller de administrative medarbejdere en afgørende rolle for virksomhedens samlede produktivitet. Helhedsforståelse: evnen til at være usynlig De arbejdssituationer, hvor administrative medarbejdere udnytter deres kompetencer bedst, er paradoksalt nok også der, hvor man lægger mindst mærke til dem. En stor del af arbejdet for administrative medarbejdere handler om at tage evt. problemer i opløbet og få dem ryddet af vejen, inden andre opdager dem. - Den største succes er, hvis man ikke bliver lagt mærke til. Når man ikke bliver lagt mærke til, så kører det hele som det skal. (medarbejder, medicinalvirksomhed) I den forbindelse er det helt afgørende, at de administrative medarbejdere er bevidste om deres egen rolle i virksomheden og er i stand til at hjælpe, når andre medarbejdere har brug for det. Forståelse for virksomhedens helhed og egen rolle er en afgørende kompetence for administrative medarbejderes bidrag til virksomhedens produktivitet. - Det handler om at have en form for empati og kunne sætte sig i andres sted, og ikke kun se det fra sin egen stol altid. Det er ret vigtigt. I bund og grund er vi en stabsfunktion og en servicefunktion, og vi er der for forretningens skyld. Det handler om situationsfornemmelse. (Medarbejder, medicinalvirksomhed) At kunne optræde som den usynlige administrative medarbejder, der med et stort overblik svæver hen over vandene, kræver samtidig, at man har gode kompetencer inden for service, situationsfornemmelse og især helhedsforståelse. Som citatet viser, ligger der også en faglig identitet og en faglig stolthed i at kunne se tingene fra andres og virksomhedens perspektiv. Usynligheden skal i denne sammenhæng ikke forstås som negativt fx selvudslettende, men som en bestemt måde at tage ansvar på og bidrage til virksomhedens samlede produktivitet igennem en sikring af en gnidningsfri arbejdsdeling. Proaktiv problemløsning og selvledelse Generelt er det administrative arbejdsområde i vid udstrækning præget af selvledelse som det gældende princip for afvikling af de daglige opgaver. Både ledere og medarbejdere peger på, at der i forbindelse med driften er store produktivitetsgevinster at hente, såfremt de administrative medarbejdere er i stand til at lede sig selv. Produktivitetsforøgelsen kræver, at de administrative medarbejdere selv tager ansvar for organisering af deres daglige opgaver. - Det kræver, de er nogle, der er vant til at styre sin egen hverdag. Vi har meget lidt af det der med, at hvis chefen ikke er der, så bliver der ikke lavet noget. Du skal kunne styre dit eget arbejde. Du skal tage ansvar for dine egne arbejdsopgaver herinde (leder, maskinvirksomhed) Selvledelse kræver, at medarbejderne er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret. Selve fordelingen af opgaver ligger fast, og der er fra ledelsens side 16

17 en stor tiltro til, at de daglige driftsopgaver bliver løst. Hvis ikke, er der en forventning om, at medarbejderne proaktivt tager ansvar for, at opgaven bliver løst. - Det er det der med at være proaktiv. Hvor er der størst sandsynlighed for, at jeg får et svar her og nu, og uden ophold, så man kan komme videre. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Hverdagen er samtidig meget afvekslende, og selvstændighed, overblik over arbejdsopgaver og evnen til at træffe individuelle beslutninger, er afgørende kompetencer for administrative medarbejdere i dag. - Der er enormt meget trouble-shooting. Der er ikke én dag, der er ens og der kommer hele tiden noget der skal rettes op på. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Samlet set er der et krav om, at medarbejderne skal kunne tage selvstændige beslutninger og handle proaktivt på de problemer, der kan opstå i driften. Administrative medarbejderne indgår således i arbejdsdeling i virksomhederne, der betyder, at selvledelse er en vigtig kompetence, der er med til at skabe øget produktivitet i virksomhederne. Det gælder særligt, når medarbejderne er i stand til proaktivt at løse de problemer, der kan opstå. Proaktiv problemløsning med udgangspunkt i selvledelse indgår som en kernekompetence i den administrative faglighed og en kompetence, der bidrager til øget produktivitet i virksomhederne. Optimering gennem procesinnovation Interviews med virksomhederne viser desuden, at den effektiviseringstendens, der for alvor har slået igennem med fx Lean inden for det seneste årti, også har haft stor betydning for kompetencekravene til administrative medarbejdere. En stor del af de administrative arbejdsfunktioner har således været underlagt effektiviseringsprocesser af forskellig art. Udviklingen har konsekvenser for tankegangen blandt de administrative medarbejdere: - Jeg tænker meget på det her med at effektivisere processer Skal vi leane lidt på det for at gøre det nemmere for alle parter. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Som del af arbejdet med at effektivisere organisationen arbejder flere virksomheder med måling af medarbejdernes indsats, idet man forsøger at skabe overblik over værdiskabelsen i organisationen. I den forbindelse kigger flere virksomheder også på, hvordan de administrative medarbejdere leverer. Stort set alle virksomheder har arbejdet med eller arbejder med Lean-principper for de administrative medarbejdere. - Vi kører med Leantavler i forhold til de administrative medarbejdere, så medarbejderne kan se, hvordan det fungerer, og kan komme med input i forhold til, hvordan det fungerer for dem. Inddragelsen er meget, meget vigtig. (leder, produktionsvirksomhed) 17

18 Ifølge flere medarbejdere har Lean-tankegangen vundet så meget indpas, at procesoptimering og udvikling af nye arbejdsgange for mange medarbejdere falder meget naturligt og indgår som en parallel del af opgaveløsningen. I den forbindelse trækker de administrative medarbejdere særligt på deres helhedsforståelse. Det er bl.a. på den baggrund, at de administrative medarbejdere løbende er i stand til at bidrage til effektive arbejdsprocesser og til den inkrementelle procesinnovation, der er vigtig kernekompetence i dag. Det er herigennem, at de administrative medarbejdere bidrager til at forøge virksomhedernes produktivitet Kompetencer til implementering Administrative medarbejdere arbejder i mindre omfang med konkrete implementeringsopgaver. De kan dog bruge en stor del af den viden og erfaring, de opnår gennem arbejdet med systemer, når virksomheden skal implementere nye systemer eller arbejdsgange. Her inddrages de administrative medarbejdere i et vist omfang, idet det udnyttes, at medarbejderne har erfaring med systemerne. - Der er altid nogle børnesygdomme, når man starter noget nyt, og indtil det kører. I den proces der vil der altid være nogle fejl og når vi skal sidde med fingrene i dejen, kommer vi også til at være en del af den proces. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Der findes flere eksempler på, at administrative medarbejdere bidrager med viden, når der skal implementeres nye systemer og nye arbejdsprocesser, fx i forbindelse med implementeringen af et nyt system til ansøgningsprocedurer. Opgaven bestod samtidig i udarbejdelse af brugermanualer og undervisning i systemet samt udarbejdelse af opfølgende rapporter og evalueringer i forhold til brugen af systemet. - Man kom ligesom helt ind under det og var med til alle møderne med leverandørerne, var med til undervisningen i det og var med til at undervise de nye i det Det gør jo så også, at jeg i dag er det man må kalde superbruger i det. (medarbejder, detailvirksomhed) I implementeringsfasen bidrager de administrative medarbejdere ofte med input til opsætningen af systemer og sikring af systemers funktionalitet gennem test af nye systemer. Administrative medarbejdere bidrager således også til virksomhedernes produktivitet ved at bidrage til implementeringsopgaver, idet de anvender kompetencer som helhedsforståelse og gode projektkompetencer Kompetencer til udvikling De administrative medarbejdere deltager kun i mindre omfang i egentlige udviklingsprojekter. Det er dog væsentligt at holde in mente, at mange af disse opgaver faktisk indeholder en udvikling i driften, idet den konstante fokus på procesoptimering betyder, at der faktisk arbejdes med udvikling af driften. Der opstår således et overlap mellem drift og udvikling. I nogle tilfælde er overlappet uudtalt og ikke konkret formaliseret af hverken medarbejdere eller ledere, men i de fleste 18

19 tilfælde er der bevidsthed om, at de administrative medarbejdere også spiller en stor rolle for virksomhedens udvikling. Arbejdet med udviklingsopgaver foregår på mange forskellige niveauer; fra den dagligdag procesoptimering med de små innovationer til deltagelse i større og længerevarende projekter. Kravene til de administrative medarbejderes evner til at arbejde med forbedring og udvikling er høje, og det er en forudsætning for fremtidens administrative medarbejdere, at de deltager aktivt i udviklingen af virksomheden. - Det er måske lidt provokerende sagt, men hvis de ikke vil være med til at videreudvikle og forbedre sig, så ender deres job i Indien. (leder, medicinalvirksomhed) Inkrementel procesinnovation Der findes talrige eksempler på, at administrative medarbejdere bidrager til udvikling gennem deres evne til at finde optimale løsninger. - Det gør de dagligt i processen [bidrager til virksomhedens udvikling]. Så udvikler man et nyt produkt til tilbudsberegning, så udvikler man et nyt modul til kvalitetsadministration og kvalitetsstyring. (leder, produktionsvirksomhed) Medarbejdernes evne til at bidrage positivt til virksomhedens udvikling skyldes især kombinationen af, at administrative medarbejdere har en god forståelse for virksomheden som en helhed, og samtidig har en relativt specialiseret viden om bestemte processer. - Hvis du har innovative tanker, er det rart at kunne bidrage. Så det ikke altid er dem, der sidder i specialistfunktionerne, der tager den Ofte er det sådan at dem, der sidder langt væk fra det administrative, ikke kender processerne helt. Vi ved faktisk mere end bare det at lave tingene. (medarbejder, medicinalindustri) Her er det især kernekompetencer som helhedsforståelse og evnen til at bidrage til den inkrementelle procesinnovation, der skal i spil blandt medarbejderne. Især eleverne er gode til at stille spørgsmålstegn ved eksisterende procedurer og kommer ofte med mange kvalificerede input til nye måder til optimering af driften. - Der er jo nogle af dem, der er rigtig gode til at få nye idéer og spørger: Hvorfor gør vi det her?. Det der med at komme ind og kunne se tingene fra en anden side, altså denne her Lean-tankegang, det er rigtig vigtigt. (leder, detailvirksomhed) Kompetencen hænger sammen med den arbejdsidentitet, som både medarbejdere og ledere har peget på i caseinterviewene. Her er der er ingen tvivl om, at der i mange virksomheder er en høj bevidsthed om, at de administrative medarbejderes viden er en stor ressource for virksomheden, mens langt hovedparten af de administrative medarbejdere også har lysten til arbejde med udviklingsopgaver. Det betyder, at de administrative medarbejdere i stigende omfang deltager i formaliserede sammenhænge, hvor udvikling er øverst på dagsordenen. 19

20 - På de ugentlige torsdagsmøder diskuterer vi, hvordan man kan sikre sig, at det nu er den kortest mulige vej. På den måde er man med til at sige: kunne vi så ikke gøre noget. (medarbejder, medicinalindustri) Der er forskel på, hvor meget medarbejderne inddrages i arbejdet med udvikling af virksomhedens processer, og deltagelse kræver, at de viser lyst og engagement. Stort set alle virksomheder er bevidste om, at lysten og engagementet ikke udelukkende er noget, der kommer af sig selv. Derfor skal virksomheden være med til at sætte rammer for medarbejderne. - Vi laver jo udviklingsplaner, hvor vi formaliserer den her læring og konkretiserer, at det ikke bare er det her kursus, man tog i mødeledelse eller effektiv time management. Det er så meget mere. (leder, medicinalvirksomhed) Samlet set er helhedsforståelse og evnen til at indgå i procesinnovation afgørende kompetencer, når administrative medarbejdere bidrager til virksomhedernes produktivitet gennem deltagelse i udviklingsopgaver. Flere af de interviewede ledere peger dog på, at der er en grænse for, hvor meget administrative medarbejdere bør fokusere på udviklingsopgaver og udvikling af driften. - Andre medarbejdere kan ikke være produktive, hvis ikke de (adm. medarbejdere, red.) leverer. Meget er afhængigt af, at de gør deres ting, og jeg er da ikke interesseret i, at de skal bevæge sig for meget over i udviklingsopgaver. Det er ikke der, deres kernekompetencer er, og det er ikke det, vi har behov for. (leder, detailvirksomhed) Selvom potentialet for at bidrage positivt gennem deltagelse i udviklingsopgaver er til stede blandt administrative medarbejdere, er vurderingen fra virksomhederne, at der samtidig bør opretholdes fokus på medarbejdernes bidrag til produktivitet gennem en hensigtsmæssig arbejdsdeling. Det betyder, at der er en grænse for, hvor meget tid de administrative medarbejdere bør anvende på udviklingsopgaver Efterspørgsel på projektkompetencer I forbindelse med at administrative medarbejdere inddrages i virksomhedens udviklingsarbejde, bemærker medarbejderne, at der i stigende grad kommer større projekter ind i arbejdsopgaverne. - Der er kommet lidt flere projektopgaver ind over. Det er meget tilgangen her. At man arbejder på tværs og ligesom har de relevante parter med fra starten, så man ikke misser noget og så skal lave det om på et senere tidspunkt, fordi man ikke havde hørt dem, der havde mest forstand på det. (medarbejder, medicinalvirksomhed) De administrative medarbejdere bidrager først og fremmest på områder, hvor de har en specialviden. Det kan fx være i forbindelse med identifikation af nye behov i eksisterende it-systemer eller med udvikling af et nyt system til personalearkivet, hvor en administrativ medarbejder på eget initiativ har taget kontakt til itafdelingen og kører systemet igennem. I nogle tilfælde får administrative medar- 20

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

viden og forretningsservice

viden og forretningsservice 25. november 2014 Udkast Analyse af udviklingen indenfor viden og forretningsservice Efteruddannelesudvalget HAKL Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning 3 2. Resume 5 3. Kendetegn ved viden og forretningsservice

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere. - efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv

Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere. - efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere - efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Jobprofilanalyse...

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning.

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning. BLUEGARDEN Om Bluegarden Bluegarden (tidligere Multidata) står bag Danmarks mest anvendte løsninger og services inden for løn- og personaleadministration. For eksempel lønsystemerne DataLøn og Multi- Løn.

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere