Kompetencer til vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer til vækst"

Transkript

1 Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012

2 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke kompetencer der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til vækst. Bidrag til vækst er i analysen operationaliseret som medarbejdernes kompetencer til at øge produktiviteten i private virksomheder. Drift er fortsat en hovedopgave De administrative medarbejderes arbejdsopgaver kan struktureres omkring tre typer af arbejdsopgaver: drift, implementering og udvikling. De adspurgte virksomheder vurderer, at administrative medarbejdere anvender op mod 90 pct. af arbejdstiden på driftsopgaver, mens administrative medarbejdere kun i mindre omfang varetager implementerings- og udviklingsopgaver. Administrative medarbejdere bidrager til øget produktivitet Virksomhederne vurderer, at administrative medarbejdere bidrager til en højere produktivitet på to måder. Det sker gennem frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) og gennem optimering af egne arbejdsopgaver (procesinnovation). Der kan sondres mellem to forskellige komponenter, der tilsammen udgør den administrative faglighed: 1. De administrative delfagligheder. Fx delfaglighederne økonomi, it og kommunikation. 2. De tværgående kernekompetencer, der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til øget produktivitet. Fx helhedsforståelse og optimering i driften gennem inkrementel procesinnovation. Hvis administrative medarbejdere skal bidrage til produktivitet, er det ikke tilstrækkeligt, at de mestrer bestemte delfagligheder. De tværgående kernekompetencer er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan skabe ekstra værdi for virksomhederne. På baggrund af data kan der udledes følgende tværgående kernekompetencer, der er særligt vigtige og som der vil komme større fokus på i fremtiden: Proaktiv problemløsning Inkrementel procesinnovation Helhedsforståelse Projektkompetencer Færre job og andet arbejdsindhold Analysen viser, at der generelt kan forventes færre administrative job i fremtiden. Udviklingen mod færre administrative job understøttes af den gennemførte survey og vurderingen blandt virksomhederne, der peger på effektivisering, outsourcing og ny teknologi som primære kilder til færre job og ændret arbejdsindhold. 2

3 Arbejdsopgaverne bliver i stigende grad at forberede, styre og kontrollere processerne mere end at udføre selve opgaven. De mest rutineprægede arbejdsfunktioner substitueres ved outsourcing, teknologi og gør-det-selv-løsninger. I takt med substitutionen af de eksisterende administrative jobs vil omfanget af denne type opgaver, der ligger før, omkring og efter de gamle opgaver, stige. De opgaver, som erstattes, havde rutinemæssig karakter. Fremtidens arbejdsopgaver handler i højere grad om problemløsning og det er opgaver, der åbner for flere muligheder for at bidrage til virksomhedens produktivitet igennem inkrementel innovation af processer, samt udvikling og implementering af nye tiltag. I denne situation er der stigende krav om de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Det er usikkert, hvorvidt akademikere og andre videregående uddannede kommer til at varetage administrative arbejdsfunktioner, der kræver kompetencer inden for selvledelse, helhedsforståelse og projektkompetencer. Alternativt er der mulighed for, at erhvervsuddannede kan varetage disse opgaver. Stigende kompetencekrav Generelt er der stigende kompetencekrav til de administrative medarbejdere. De skal kunne mere både i bredden og dybden. Der er samtidige tendenser til generalisering og specialisering, idet der vil komme fokus på specialisering indenfor de enkelte delfagligheder og på at medarbejderne mestrer mange delfagligheder. Ud over en række konkrete kompetencer som fx it- og talforståelse er der generelt behov for en bred værktøjskasse. Hermed menes en bred basis af kompetencer, som kan danne grundlag for gentagne omstillinger på fremtidens arbejdsmarked og som kan danne grundlag for yderligere specialisering. Samtidig stiger også kravene til medarbejdernes tværgående kernekompetencer. Igangværende tendenser fortsætter Repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner har udpeget og prioriteret en række tendenser, der i fremtiden vil få stor betydning på administrative arbejdsopgaver og kompetencekrav. De udpegede tendenser består af både sikre og usikre tendenser. Fælles for tendenserne er, at de eksisterer i dag, og at de vurderes at blive forstærkede og få stor indflydelse på fremtidens arbejdsfunktioner på det administrative område: It i alting (sikker tendens) Organisering i forandring (sikker tendens) Effektivisering af administration (sikker tendens) Individualisering arbejdsidentitet (usikker tendens) Akademisering af det administrative arbejde (usikker tendens) Forskellige udfald ingen radikale forandringer På baggrund af de to usikre tendenser, der hver kan falde ud på to måder, er der udviklet fire scenarier for, hvordan den administrative faglighed kan komme til at se ud i fremtiden. Overordnet viser scenarierne, at der bliver behov for højere kompetencer i kernen af den administrative faglighed, fx vil der i alle scenarier blive efterspurgt kompetencer til at være proaktiv problemløser og til at kunne 3

4 optimere driften. Det forventes ikke i nogen af scenarierne, at der kommer radikalt nye arbejdsopgaver og dermed heller ikke nye og ukendte kompetencekrav. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter De kontoruddannede bidrager i dag til virksomhedernes produktivitet og dermed vækst gennem de tværgående kernekompetencer. I fremtiden forventes yderligere behov for netop kompetencerne i kernen af den administrative faglighed. Det betyder, at erhvervsuddannelserne kan bidrage til vækst ved at: Udvikle elevernes projektkompetencer Ruste eleverne til selvledelse Sikre brede kompetencer Sikre helhedsforståelse 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Den administrative faglighed i dag Kompetencer til øget produktivitet Opsamling på den administrative faglighed i dag Udviklingstendenser på det administrative område It i alting Organisering i forandring Effektivisering af administration Individualisering af arbejdsidentitet Akademisering af det administrative arbejde Scenarier for den administrative faglighed Hvordan er scenarierne blevet til? Scenarie A: Omstilling Scenarie B: Nyt land Scenarie C: Specialisten Scenarie D: Pragmatisme Opsummering Den administrative faglighed i fremtiden Forskydning i arbejdsindholdet Højere kompetencekrav Behov for projektkompetencer Behov for selvledelse og helhedsforståelse Konkurrencen med akademikere bliver afgørende Medarbejderne skal mestre mange delfagligheder Ingen radikalt nye arbejdsfunktioner Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Kontoruddannelserne skal sikre projektkompetencer Elever skal rustes til selvledelse Helhedsforståelse skal sikres yderligere Eleverne skal mestre flere delfagligheder

6 2. Indledning Denne analyse er gennemført af New Insight A/S på opdrag af Undervisningsministeriet og med midler fra ministeriets pulje til Central Analyse- og Prognosevirksomhed (CAP). Analysen er blevet til med input fra repræsentanter fra Uddannelsesnævnet og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser. I kølvandet på finanskrisen står vækst og produktivitetsforbedringer som nogle af de centrale udfordringer for danske virksomheder. Udfordringerne øger fokus på omstilling i virksomhederne og fører i flere tilfælde til omstruktureringer af virksomhedernes organisation. Ofte medfører det effektiviseringer af virksomhedernes administration. Tendensen er forståelig. Administration er en stor arbejdsopgave i stort set alle virksomheder, og effektivisering af administrationen er en oplagt kilde til forøgelse af produktiviteten og forbedringen af konkurrenceevnen. Udviklingen gør effektiv administration til et nøgleområde for de private virksomheders bestræbelser på at opnå vækst. Samtidig gælder det, at omstillings- og effektiviseringsprocesserne i vidt omfang administreres og implementeres af administrative medarbejdere, der skal sikre, at fx nye systemer og sagsgange fungerer optimalt fra første færd. Dette sker bl.a. ved procesinnovation af virksomhedernes arbejdsgange. Der ligger altså et stort potentiale i at udvikle de administrative medarbejderes faglighed og kompetencer i en retning, der fokuserer på, hvordan disse arbejdsfunktioner kan bidrage til at skabe konkurrencefordele og dermed vækst i virksomhederne. Begrebet administration dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver, der i større eller mindre grad er arbejdsopgaver i stort set alle virksomheder og organisationer. Denne analyse beskæftiger sig med den administrative faglighed i private virksomheder, og med medarbejdere, der har administration som primært arbejdsområde. Analysen præsenterer således en tværgående beskrivelse af den administrative faglighed og skelner som udgangspunkt ikke mellem administrative fagligheder inden for forskellige brancher eller områder. Analysen falder i fire dele. 1. Først præsenteres en beskrivelse af den administrative faglighed i dag. Her beskrives en række administrative delfagligheder med tilhørende kompetencer. Dernæst beskrives en række tværgående kernekompetencer, der er særlig vigtige for at de administrative arbejdsfunktioner kan bidrage til virksomhedernes produktivitet. Beskrivelsen er baseret på desk research, virksomhedscases og interviews med ressourcepersoner. 2. I den anden delanalyse præsenteres de vigtigste udviklingstendenser, som påvirker den administrative faglighed og arbejdsmarkedet for administrative arbejdsfunktioner. Disse tendenser er udledt af en tendensworkshop og erfaringer fra de gennemførte virksomhedscases og føder ind til en analyse af, 6

7 hvilke kompetencekrav administrative medarbejdere vil blive mødt med i fremtiden. 3. I det følgende kapitel bruges tendenserne til at konstruere fire scenarier for udviklingen af administrative arbejdsmarked. Disse scenarier har forskellige konsekvenser for kompetencekrav og jobindhold. Beskrivelserne af de enkelte scenarier og de tilhørende kompetencekrav tager udgangspunkt i input fra en scenarieworkshop. 4. Efterfølgende præsenteres en samlet gennemgang af undersøgelsens resultater, der, udover de allerede nævnte kilder, bygger på en valideringssurvey med svar fra 108 LUU-medlemmer og andre videnspersoner med relation til kontoruddannelserne. 5. Afslutningsvis præsenteres en række uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Til rapporten hører en bilagsrapport, der indeholder en beskrivelse af anvendte metoder, en casesamling med beskrivelser af syv virksomheder, oversigt over ressourcepersoner og workshopdeltagere samt tabelrapporten fra surveyen. 7

8 3. Den administrative faglighed i dag Dette kapitel introducerer en model for den administrative faglighed og afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til vækst. Kapitlet består af to dele. Første del beskriver modellen for den administrative faglighed og hvilke arbejdsopgaver og tilhørende kompetencer den indeholder. Anden del beskriver, hvilke kompetencer medarbejderne anvender, når de bidrager til vækst det er særligt de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Bidrag til vækst operationaliseres som bidrag til virksomhedens produktivitet For at kunne undersøge medarbejdernes bidrag til vækst er det nødvendigt at operationalisere begrebet. Nødvendigheden opstår, fordi økonomisk vækst er begreb, der beskriver et makrofænomen, nemlig udvikling i bruttonationalproduktet. Ved at operationalisere bidrag til vækst som bidrag til virksomhedens produktivitet er det muligt at undersøge medarbejdernes konkrete bidrag på arbejdspladsniveau igennem eksempler på arbejdsopgaver og anvendelsen af specifikke kompetencer. Produktiviteten forstås som værditilvækst pr. fuldtidsmedarbejder, derfor er alle aktiviteter, der er med til at øge værditilvæksten (eller at reducere brugen af arbejdskraft for at skabe den samme værditilvækst) at betragte som bidrag til produktivitet. Det antages, at mere produktive virksomheder vil have bedre konkurrenceevne og dermed bidrage til et højere BNP. Den administrative fagligheds to elementer: delfagligheder og kernekompetencer På baggrund af dataindsamlingen anskues den samlede administrative faglighed som en samling af kompetencer, der er nødvendige for at løse administrative opgaver. I den forbindelse sondres mellem to dele: 1. De administrative delfagligheder med arbejdsopgaver og tilknyttede kompetencer fx delfagligheden økonomi. 2. Tværgående kernekompetencer i den administrative faglighed. Disse udgør kernen i den administrative faglighed fx projektkompetencer. Forskellen på de to dele er, at de tværgående kernekompetencer i princippet er relevante for alle administrative arbejdsfunktioner, mens den enkelte medarbejders sammensætning af delfagligheder vil variere, fordi delfaglighederne bruges i 8

9 forskellige arbejdsfunktioner. Det tværgående ved kernekompetencerne er altså, at de går på tværs af arbejdsfunktionerne inden for administrativt arbejde. En anden forskel er, at delfaglighederne er fagområder, hvor der typisk også findes medarbejdere, der løser opgaverne på specialistniveau, fx forskellen på at arbejde med it som administrativ medarbejder og at være it-udvikler. Kernen rummer også kompetencer, der benyttes af andre medarbejdergrupper, men det er ikke kompetencer, der er specifikt knyttet til et andet specialistområde. Det skal bemærkes, opdelingen ikke indeholder antagelser om hvorvidt de kompetencer, der er indeholdt i delfaglighederne, er almen-faglige, teknisk-faglige eller personlige kompetencer 1. Både de tværgående kernekompetencer og de skitserede delfagligheder indeholder en blanding af de forskellige typer kompetencer. Figur 3.1: De administrative delfagligheder Kilde: New Insight I det følgende afsnit beskrives de enkelte delfagligheder på baggrund af casesamlingen. Derefter beskrives hvordan medarbejderne bruger kompetencerne i kernen af den administrative faglighed til at bidrage til produktivitet. 1 Her trækkes på typologien anvendt i Et fælles begreb om kvalifikationer?, Teknologisk institut,

10 3.1.1 Økonomi, løn og regnskab En stor del af virksomhedernes administrative opgaver handler om økonomi. En relativt stor andel af de administrative medarbejdere har drift af økonomi som primært arbejdsområde. Arbejdsfunktionerne omfatter fx lønadministration, budgetteringer, indkøb og bogholderi. En overvejende del af arbejdet foregår i virksomhedernes regnskabsog lønadministrationssystemer, der i de fleste tilfælde er sat op i it-systemer som fx SAP eller C5. Arbejdsopgaverne består i at trække data ud af systemet, men idet hovedparten af opgaverne kører automatisk i it-systemer, opstår der i stigende omfang opgaver, når tingene ikke fungerer automatisk. Udviklingen betyder, at opgaverne i et vist omfang får karakter af overvågning og kvalitetssikring af fx lønkørsler eller fakturering. Til trods for at størstedelen af arbejdet foregår automatisk, indeholder arbejdet også en del manuel indtastning i halvautomatiserede regneark eller tilpassede systemer. Opgavevaretagelsen kræver indgående kendskab til systemerne og deres logikker, ligesom der findes et klart krav om talforståelse og kendskab til fx skat, og det er forudsætning, at medarbejderne i disse funktioner er i stand til at arbejde struktureret, kvalitetsbevidst og tålmodigt Sagsbehandling og jura Sagsbehandling er en arbejdsopgave, der oftest forbindes med arbejdsopgaver i offentlige organisationer. På baggrund af dataindsamlingen er der dog grundlag for også udpege sagsbehandling som en væsentlig opgave i private virksomheder. Det gælder særligt for medarbejdere inden for personaleadministration og HR. Sagsbehandling er kendetegnet ved, at opgaverne udføres ud fra nogle fastlagte procedurer, standarder, regler eller arbejdsgange, og arbejdet indeholder en høj grad af rutinearbejde. Arbejdet kan fx bestå af journalisering af medarbejderoplysninger, forberedelse og opfølgning på medarbejdersamtale, kvalitetssikring af kontrakter. Desuden findes der en række opgaver inden for indtastning af oplysninger vedrørende sygdom, barsel, personalegoder, til- og fratrædelse samt kursus- og efteruddannelsesaktivitet. Jura fylder rigtig meget i virksomhederne, og det er en vigtig kompetence at besidde et rimeligt kendskab til personalejura. Arbejdet består bl.a. af udarbejdelse af jobannoncer samt indkaldelse og afholdelse af jobsamtale, herunder løbende opfølgning til ansøgning og mødeindkaldelser til de relevante deltagere i virksomheden. Administrative medarbejdere fungerer ofte som koordinerende led. Arbejdet stiller i udpræget grad krav til medarbejderne om at arbejde både omhyggeligt og struktureret, samtidig med at man har mange bolde i luften. Desuden kræver arbejdet både sociale og kommunikative kompetencer. Fx evnen til at udtrykke empati og være god til at tale med mennesker i forbindelse med ansættelser, afslag og afskedigelse og gode kommunikationsevner, når det handler om udfærdigelse af jobannoncer og kommunikation til ansøgerfelt. 10

11 3.1.3 Kundekontakt og service Administrative medarbejdere udgør en stabs- og servicefunktion, der understøtter virksomhedens kerneforretning. Delfagligheden omfatter arbejdsfunktioner som bl.a. indkøb, referatskrivning, postsortering, kalenderstyring samt mødeindkaldelse og koordineringsopgaver. Det stiller krav til medarbejdernes ordenssans og evne til at arbejde struktureret. Samtidig er der en del opgaver, der kræver talforståelse og kendskab til it-systemer. Delfagligheden omfatter også receptionistfunktionen, der har en mere udadvendt karakter. Heri er det arbejdsopgaver som telefonpasning og omstilling, der stiller krav til medarbejdernes mundtlige kommunikation og evne til at servicere virksomhedens kunder. Samtidig kræver opgavevaretagelsen et indgående kendskab til organisationens opbygning. Administrative medarbejdere varetager samtidig arbejdsfunktioner som back office til virksomhedens kundeservice. En del af kompetencekravene omkring mundtlig kommunikation og service gælder også for medarbejdere, der arbejder med mødebooking og kundeservice i callcentre. Desuden indbefatter arbejdet et godt kendskab til CRM-systemer (Customer Relationship Management), der opsamler viden om kundedata og relationer. Arbejdsfunktionerne kræver, at medarbejderne hurtigt kan omstille sig til nye problemstillinger og holde mange bolde i luften på samme tid Salg og indkøb Administration i forbindelse med salg og indkøb af produkter eller services er en anden betydningsfuld delfaglighed. Delfagligheden indeholder desuden arbejdsfunktioner under spedition og logistik. Fagligheden omfatter arbejdsfunktioner som tilbudsskrivning og håndtering af ordrer; herunder manuel indtastning og opfølgning på, om varen bliver ekspederet videre i systemet. For nogle medarbejdere omfatter arbejdsopgaverne også lagerstyring. Arbejdet foregår oftest i CRMsystemer, og der stilles krav om, at medarbejderne kan begå sig i flere forskellige it-systemer. I nogle oftest mindre virksomheder er det de administrative medarbejdere med brede kompetencer, der varetager opgaver omkring salg, indkøb og logistik. Andre steder er det specialister, fx handelsuddannede eller merkonomer, der varetager opgaverne med salg af virksomhedens produkter. I givet fald indgår administrative medarbejdere i samspil med de kørende sælgere eller deciderede salgsafdelinger. Salg og indkøb omfatter også kunderådgivning. Arbejdsopgaverne stiller store krav til medarbejdernes kendskab til virksomhedens produkter eller services. Det kan være teknisk viden om enkelte produkter, virksomhedens samlede produktportefølje eller udviklingstendenser inden for en bestemt branche. I forbindelse med salg og indkøb har de administrative medarbejdere en stor kontaktflade til både kolleger, kunder og leverandører. Derfor er det vigtigt at besidde evnen til at kunne levere en god service til kunden eller en god oplevelse for leve- 11

12 randøren. Der er således krav om gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer. I en del virksomheder er det også nødvendigt som minimum at beherske engelsk som arbejdssprog Kommunikation og sprog I takt med at virksomhederne oplever et stigende behov for både intern og ekstern kommunikation, opstår der krav om stærke kommunikationskompetencer også blandt de administrative medarbejdere. Delfagligheden kommunikation bringes især i spil i form af arbejdsopgaver, der vedrører intern kommunikation. Her spænder arbejdsopgaverne fra sortering af information til udarbejdelse af artikler og nyheder til virksomhedens intranet. En væsentlig del af arbejdet for administrative medarbejdere består i informationssortering. Det gælder bl.a. ved videresendelse af mails til relevante modtagere og rundsending af information til en bestemt medarbejdergruppe. En stor del af kommunikationen blandt administrative medarbejdere handler om kommunikation ud af ens egen organisatoriske enhed. Det er grænsekommunikation, der kræver, at medarbejderne er velinformerede om andre dele af virksomheden. Administrative medarbejdere er ofte ansvarlige for virksomhedens intranet især i mindre virksomheder, mens opdatering og udvikling af intranet i større virksomheder varetages i deciderede kommunikationsmedarbejdere. Arbejdet består af upload af information, lettere billedbehandling samt udarbejdelse af kortere informerende tekster om arrangementer, procedurer e. lign. Omfanget af arbejdsopgaver inden for ekstern kommunikation varierer meget i omfang. Det er ofte specialister, der bl.a. står for udarbejdelse af nyheder, pressemeddelelser, artikler, annoncetekster, mødemateriale samt opdatering af virksomhedens profil på sociale medier. Som en del af kompetencekravene til kommunikation indgår også udarbejdelse og afholdelse af præsentationer i forbindelse med afholdelse af møder, videndeling eller lignende aktiviteter. Det stiller både krav til kompetencer til anvendelse af Power Point og til mundtlig præsentation. Kendskab til fremmedsprog er i stigende omfang et krav til medarbejdere i administrative arbejdsfunktioner. Enkelte større virksomheder har indført engelsk som koncernsprog, og her er indgående kendskab til engelsk en forudsætning for at komme i betragtning til en stilling også som administrativ medarbejder. I en række andre virksomheder er gode engelskkompetencer et klart krav, idet virksomhederne i stigende omfang handler og samarbejder med udenlandske virksomheder. I nogle tilfælde varetager administrative medarbejdere ligeledes en del oversættelses- og korrekturopgaver IT It fylder fortsat meget på det administrative område, og en langt overvejende del af arbejdsfunktionerne indeholder krav om kompetencer til håndtering af itsystemer. Det betyder også, at stort set alle delfagligheder for de administrative 12

13 medarbejdere indeholder elementer af it. It findes dog også som en særlig delfaglighed, idet administrative medarbejdere beskæftiger sig med it på en ganske særlig måde, nemlig som superbruger af virksomhedens it-systemer. De administrative medarbejdere skal således kunne beherske stort set alle virksomhedens planlægnings- og styringssystemer, ligesom det er et krav, at medarbejderne er eksperter i brugen af programmerne i Office-pakken, især Excel, Word og Outlook. Arbejdet består også i at formulere databaser eller lave manualer med procedurer for indtastning af data. På den måde er medarbejderne med til at definere rammerne for, hvordan andre skal arbejde med it. Titlen som superbruger af it-systemerne indeholder et krav om, at medarbejderne skal kunne lære fra sig, og fx oplære nye medarbejdere i virksomhedens systemer. Samtidig er der i stigende omfang krav til, at de administrative medarbejdere skal kende til begrænsninger i systemerne og være i stand til at identificere og formulere eventuelle nye behov. I den forbindelse opstår der krav til medarbejdernes evne til at samarbejde og indgå i dialog med interne eller eksterne it-specialister. Delfagligheden omfatter ikke nødvendigvis krav om tekniske kompetencer til programmering af komplekse regnskabssystemer eller nye moduler til hjemmesider, ligesom der ikke findes krav til radikal indholdsmæssig udvikling af hjemmesider. Der eksisterer dog i stigende omfang krav til, at administrative medarbejdere varetager opdateringer af indhold via hjemmesidens eller intranettets back-end. Samlet set er der således fortsat fokus på kompetencer til vedligeholdelse, drift og opdatering af it-systemer. 3.2 Kompetencer til øget produktivitet Denne anden af kapitlet afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til virksomhedens produktivitet. Formålet med dette er at bidrage til med viden om, hvilke kompetencer medarbejderne skal have for at bidrage til vækst. Afsnittet er bygget op omkring eksempler de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og hvordan de i disse opgaver bidrager til virksomhedens produktivitet. Det gør de bl.a. ved at indgå i arbejdsdeling og gennem inkrementel procesinnovation. Desuden beskriver afsnittet, hvilke kompetencer administrative medarbejdere skal have for at bidrage til øget produktivitet i virksomhederne. Disse kompetencer udgør kernen i den administrative faglighed og er illustreret med det blå område i kompetencecirklen for den administrative faglighed. 13

14 Figur 3.2: Delfagligheder og særlige kompetencer til øget produktivitet Kilde: New Insight A/S Afsnittet bygger på interviews med ressourcepersoner og de syv virksomhedscases, der inkluderer interviews med en række administrative medarbejdere og virksomhedsrepræsentanter. Overordnet bidrager de administrative medarbejdere til virksomhedens produktivitet på to måder: 1. Frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) 2. Optimering af processer (procesinnovation) Den første bygger på den grundlæggende tayloristiske idé om, at specialisering og arbejdsdeling øger produktiviteten, fordi en samlet arbejdsopgave kan løses på et lavere omkostningsniveau, hvis den deles op. Det er denne måde, administrative medarbejdere historisk har bidraget til produktivitet. Tre typer arbejdsopgaver Driftsopgaver dækker over opgaver, der har til formål at betjene og vedligeholde administrative systemer. Opgaverne er i nogen udstrækning struktureret ud fra standardiserede beskrivelser for opgaveløsningen og er kendetegnet ved en høj grad af rutine. Implementeringsopgaver handler om implementering af nye systemer eller processer i organisationen. Opgaverne gennemføres ofte på projektbasis og med løbende opfølgning på implementeringens status. Udviklingsopgaver vedrører opgaver, hvori administrative medarbejdere deltager og bidrager med input i organisationens udvikling af systemer, processer eller produkter. Kilde: New Insight A/S 14

15 Den anden måde er, at medarbejderne bidrager til at udvikle virksomheden igennem inkrementel procesinnovation. Disse bidrag kan være meget forskellige, men typisk betyder de, at der frigøres ressourcer i driften, der kan anvendes til andre formål, der typisk øger værditilvæksten. Udover disse bidrag er der også eksempler på, at administrative medarbejdere deltager i udviklings- og implementeringsarbejde, der eksplicit har til formål at innovere virksomhedens processer. I disse tilfælde er bidraget til produktivitet en direkte konsekvens af arbejdsopgaven. I det følgende skelnes mellem typer af opgaver, hvor mulighederne for at bidrage til produktivitet er forskellige (se også boks): 1. Driftsopgaver 2. Implementeringsopgaver 3. Udviklingsopgaver Drift Driftsopgaver fylder en altovervejende del af de administrative medarbejderes arbejdstid. Vurderingen fra virksomhedsrepræsentanterne er, at driftsopgaver fylder mindst 90 pct. af den effektive arbejdstid. I det følgende beskrives en række af de kompetencer, som medarbejderne og deres ledere har peget på i forbindelse med medarbejdernes bidrag til øget produktivitet gennem varetagelsen af driftsopgaver. Arbejdsdeling frigør ressourcer Flere af de interviewede virksomheder peger på, at administrative medarbejdere er nøglemedarbejdere i den forstand, at de får det hele til at flytte sig. Det er de administrative medarbejdere, der gennem en klar arbejdsdeling sørger for, at øvrige medarbejdergrupper kan være produktive. De sørger fx for, at forskere og produktudviklere ikke skal bekymre sig om løn til tiden, om hvorvidt frokosten bliver leveret eller om der bliver indkaldt til jobsamtalen i god tid. - Det er den daglige drift i maskinrummet, og hvis ikke det fungerer her, er der mange andre ting, som ikke kan lykkes. Det er noget med løn til tiden og korrekte ansættelseskontrakter. (leder, detailvirksomhed) Meget af arbejdet som administrativ medarbejder handler om at gøre andre medarbejdergrupper produktive, således at de bruger ressourcer på deres primære arbejdsopgaver. Fx er de administrative medarbejdere meget effektive i forhold til informationssortering, idet de kender organisationsdiagrammet og ved, hvem der har brug for den pågældende information. På den måde er administrative medarbejdere med til at opretholde eller forøge produktiviteten blandt øvrige medarbejdergrupper, og bidrager således til virksomhedens samlede produktivitet ved at indgå i en hensigtsmæssig arbejdsdeling. 15

16 Det sker, hvis der er en klar opfattelse af en fornuftig arbejdsdeling og en forståelse for virksomhedens helhed. På den baggrund spiller de administrative medarbejdere en afgørende rolle for virksomhedens samlede produktivitet. Helhedsforståelse: evnen til at være usynlig De arbejdssituationer, hvor administrative medarbejdere udnytter deres kompetencer bedst, er paradoksalt nok også der, hvor man lægger mindst mærke til dem. En stor del af arbejdet for administrative medarbejdere handler om at tage evt. problemer i opløbet og få dem ryddet af vejen, inden andre opdager dem. - Den største succes er, hvis man ikke bliver lagt mærke til. Når man ikke bliver lagt mærke til, så kører det hele som det skal. (medarbejder, medicinalvirksomhed) I den forbindelse er det helt afgørende, at de administrative medarbejdere er bevidste om deres egen rolle i virksomheden og er i stand til at hjælpe, når andre medarbejdere har brug for det. Forståelse for virksomhedens helhed og egen rolle er en afgørende kompetence for administrative medarbejderes bidrag til virksomhedens produktivitet. - Det handler om at have en form for empati og kunne sætte sig i andres sted, og ikke kun se det fra sin egen stol altid. Det er ret vigtigt. I bund og grund er vi en stabsfunktion og en servicefunktion, og vi er der for forretningens skyld. Det handler om situationsfornemmelse. (Medarbejder, medicinalvirksomhed) At kunne optræde som den usynlige administrative medarbejder, der med et stort overblik svæver hen over vandene, kræver samtidig, at man har gode kompetencer inden for service, situationsfornemmelse og især helhedsforståelse. Som citatet viser, ligger der også en faglig identitet og en faglig stolthed i at kunne se tingene fra andres og virksomhedens perspektiv. Usynligheden skal i denne sammenhæng ikke forstås som negativt fx selvudslettende, men som en bestemt måde at tage ansvar på og bidrage til virksomhedens samlede produktivitet igennem en sikring af en gnidningsfri arbejdsdeling. Proaktiv problemløsning og selvledelse Generelt er det administrative arbejdsområde i vid udstrækning præget af selvledelse som det gældende princip for afvikling af de daglige opgaver. Både ledere og medarbejdere peger på, at der i forbindelse med driften er store produktivitetsgevinster at hente, såfremt de administrative medarbejdere er i stand til at lede sig selv. Produktivitetsforøgelsen kræver, at de administrative medarbejdere selv tager ansvar for organisering af deres daglige opgaver. - Det kræver, de er nogle, der er vant til at styre sin egen hverdag. Vi har meget lidt af det der med, at hvis chefen ikke er der, så bliver der ikke lavet noget. Du skal kunne styre dit eget arbejde. Du skal tage ansvar for dine egne arbejdsopgaver herinde (leder, maskinvirksomhed) Selvledelse kræver, at medarbejderne er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret. Selve fordelingen af opgaver ligger fast, og der er fra ledelsens side 16

17 en stor tiltro til, at de daglige driftsopgaver bliver løst. Hvis ikke, er der en forventning om, at medarbejderne proaktivt tager ansvar for, at opgaven bliver løst. - Det er det der med at være proaktiv. Hvor er der størst sandsynlighed for, at jeg får et svar her og nu, og uden ophold, så man kan komme videre. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Hverdagen er samtidig meget afvekslende, og selvstændighed, overblik over arbejdsopgaver og evnen til at træffe individuelle beslutninger, er afgørende kompetencer for administrative medarbejdere i dag. - Der er enormt meget trouble-shooting. Der er ikke én dag, der er ens og der kommer hele tiden noget der skal rettes op på. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Samlet set er der et krav om, at medarbejderne skal kunne tage selvstændige beslutninger og handle proaktivt på de problemer, der kan opstå i driften. Administrative medarbejderne indgår således i arbejdsdeling i virksomhederne, der betyder, at selvledelse er en vigtig kompetence, der er med til at skabe øget produktivitet i virksomhederne. Det gælder særligt, når medarbejderne er i stand til proaktivt at løse de problemer, der kan opstå. Proaktiv problemløsning med udgangspunkt i selvledelse indgår som en kernekompetence i den administrative faglighed og en kompetence, der bidrager til øget produktivitet i virksomhederne. Optimering gennem procesinnovation Interviews med virksomhederne viser desuden, at den effektiviseringstendens, der for alvor har slået igennem med fx Lean inden for det seneste årti, også har haft stor betydning for kompetencekravene til administrative medarbejdere. En stor del af de administrative arbejdsfunktioner har således været underlagt effektiviseringsprocesser af forskellig art. Udviklingen har konsekvenser for tankegangen blandt de administrative medarbejdere: - Jeg tænker meget på det her med at effektivisere processer Skal vi leane lidt på det for at gøre det nemmere for alle parter. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Som del af arbejdet med at effektivisere organisationen arbejder flere virksomheder med måling af medarbejdernes indsats, idet man forsøger at skabe overblik over værdiskabelsen i organisationen. I den forbindelse kigger flere virksomheder også på, hvordan de administrative medarbejdere leverer. Stort set alle virksomheder har arbejdet med eller arbejder med Lean-principper for de administrative medarbejdere. - Vi kører med Leantavler i forhold til de administrative medarbejdere, så medarbejderne kan se, hvordan det fungerer, og kan komme med input i forhold til, hvordan det fungerer for dem. Inddragelsen er meget, meget vigtig. (leder, produktionsvirksomhed) 17

18 Ifølge flere medarbejdere har Lean-tankegangen vundet så meget indpas, at procesoptimering og udvikling af nye arbejdsgange for mange medarbejdere falder meget naturligt og indgår som en parallel del af opgaveløsningen. I den forbindelse trækker de administrative medarbejdere særligt på deres helhedsforståelse. Det er bl.a. på den baggrund, at de administrative medarbejdere løbende er i stand til at bidrage til effektive arbejdsprocesser og til den inkrementelle procesinnovation, der er vigtig kernekompetence i dag. Det er herigennem, at de administrative medarbejdere bidrager til at forøge virksomhedernes produktivitet Kompetencer til implementering Administrative medarbejdere arbejder i mindre omfang med konkrete implementeringsopgaver. De kan dog bruge en stor del af den viden og erfaring, de opnår gennem arbejdet med systemer, når virksomheden skal implementere nye systemer eller arbejdsgange. Her inddrages de administrative medarbejdere i et vist omfang, idet det udnyttes, at medarbejderne har erfaring med systemerne. - Der er altid nogle børnesygdomme, når man starter noget nyt, og indtil det kører. I den proces der vil der altid være nogle fejl og når vi skal sidde med fingrene i dejen, kommer vi også til at være en del af den proces. (medarbejder, medicinalvirksomhed) Der findes flere eksempler på, at administrative medarbejdere bidrager med viden, når der skal implementeres nye systemer og nye arbejdsprocesser, fx i forbindelse med implementeringen af et nyt system til ansøgningsprocedurer. Opgaven bestod samtidig i udarbejdelse af brugermanualer og undervisning i systemet samt udarbejdelse af opfølgende rapporter og evalueringer i forhold til brugen af systemet. - Man kom ligesom helt ind under det og var med til alle møderne med leverandørerne, var med til undervisningen i det og var med til at undervise de nye i det Det gør jo så også, at jeg i dag er det man må kalde superbruger i det. (medarbejder, detailvirksomhed) I implementeringsfasen bidrager de administrative medarbejdere ofte med input til opsætningen af systemer og sikring af systemers funktionalitet gennem test af nye systemer. Administrative medarbejdere bidrager således også til virksomhedernes produktivitet ved at bidrage til implementeringsopgaver, idet de anvender kompetencer som helhedsforståelse og gode projektkompetencer Kompetencer til udvikling De administrative medarbejdere deltager kun i mindre omfang i egentlige udviklingsprojekter. Det er dog væsentligt at holde in mente, at mange af disse opgaver faktisk indeholder en udvikling i driften, idet den konstante fokus på procesoptimering betyder, at der faktisk arbejdes med udvikling af driften. Der opstår således et overlap mellem drift og udvikling. I nogle tilfælde er overlappet uudtalt og ikke konkret formaliseret af hverken medarbejdere eller ledere, men i de fleste 18

19 tilfælde er der bevidsthed om, at de administrative medarbejdere også spiller en stor rolle for virksomhedens udvikling. Arbejdet med udviklingsopgaver foregår på mange forskellige niveauer; fra den dagligdag procesoptimering med de små innovationer til deltagelse i større og længerevarende projekter. Kravene til de administrative medarbejderes evner til at arbejde med forbedring og udvikling er høje, og det er en forudsætning for fremtidens administrative medarbejdere, at de deltager aktivt i udviklingen af virksomheden. - Det er måske lidt provokerende sagt, men hvis de ikke vil være med til at videreudvikle og forbedre sig, så ender deres job i Indien. (leder, medicinalvirksomhed) Inkrementel procesinnovation Der findes talrige eksempler på, at administrative medarbejdere bidrager til udvikling gennem deres evne til at finde optimale løsninger. - Det gør de dagligt i processen [bidrager til virksomhedens udvikling]. Så udvikler man et nyt produkt til tilbudsberegning, så udvikler man et nyt modul til kvalitetsadministration og kvalitetsstyring. (leder, produktionsvirksomhed) Medarbejdernes evne til at bidrage positivt til virksomhedens udvikling skyldes især kombinationen af, at administrative medarbejdere har en god forståelse for virksomheden som en helhed, og samtidig har en relativt specialiseret viden om bestemte processer. - Hvis du har innovative tanker, er det rart at kunne bidrage. Så det ikke altid er dem, der sidder i specialistfunktionerne, der tager den Ofte er det sådan at dem, der sidder langt væk fra det administrative, ikke kender processerne helt. Vi ved faktisk mere end bare det at lave tingene. (medarbejder, medicinalindustri) Her er det især kernekompetencer som helhedsforståelse og evnen til at bidrage til den inkrementelle procesinnovation, der skal i spil blandt medarbejderne. Især eleverne er gode til at stille spørgsmålstegn ved eksisterende procedurer og kommer ofte med mange kvalificerede input til nye måder til optimering af driften. - Der er jo nogle af dem, der er rigtig gode til at få nye idéer og spørger: Hvorfor gør vi det her?. Det der med at komme ind og kunne se tingene fra en anden side, altså denne her Lean-tankegang, det er rigtig vigtigt. (leder, detailvirksomhed) Kompetencen hænger sammen med den arbejdsidentitet, som både medarbejdere og ledere har peget på i caseinterviewene. Her er der er ingen tvivl om, at der i mange virksomheder er en høj bevidsthed om, at de administrative medarbejderes viden er en stor ressource for virksomheden, mens langt hovedparten af de administrative medarbejdere også har lysten til arbejde med udviklingsopgaver. Det betyder, at de administrative medarbejdere i stigende omfang deltager i formaliserede sammenhænge, hvor udvikling er øverst på dagsordenen. 19

20 - På de ugentlige torsdagsmøder diskuterer vi, hvordan man kan sikre sig, at det nu er den kortest mulige vej. På den måde er man med til at sige: kunne vi så ikke gøre noget. (medarbejder, medicinalindustri) Der er forskel på, hvor meget medarbejderne inddrages i arbejdet med udvikling af virksomhedens processer, og deltagelse kræver, at de viser lyst og engagement. Stort set alle virksomheder er bevidste om, at lysten og engagementet ikke udelukkende er noget, der kommer af sig selv. Derfor skal virksomheden være med til at sætte rammer for medarbejderne. - Vi laver jo udviklingsplaner, hvor vi formaliserer den her læring og konkretiserer, at det ikke bare er det her kursus, man tog i mødeledelse eller effektiv time management. Det er så meget mere. (leder, medicinalvirksomhed) Samlet set er helhedsforståelse og evnen til at indgå i procesinnovation afgørende kompetencer, når administrative medarbejdere bidrager til virksomhedernes produktivitet gennem deltagelse i udviklingsopgaver. Flere af de interviewede ledere peger dog på, at der er en grænse for, hvor meget administrative medarbejdere bør fokusere på udviklingsopgaver og udvikling af driften. - Andre medarbejdere kan ikke være produktive, hvis ikke de (adm. medarbejdere, red.) leverer. Meget er afhængigt af, at de gør deres ting, og jeg er da ikke interesseret i, at de skal bevæge sig for meget over i udviklingsopgaver. Det er ikke der, deres kernekompetencer er, og det er ikke det, vi har behov for. (leder, detailvirksomhed) Selvom potentialet for at bidrage positivt gennem deltagelse i udviklingsopgaver er til stede blandt administrative medarbejdere, er vurderingen fra virksomhederne, at der samtidig bør opretholdes fokus på medarbejdernes bidrag til produktivitet gennem en hensigtsmæssig arbejdsdeling. Det betyder, at der er en grænse for, hvor meget tid de administrative medarbejdere bør anvende på udviklingsopgaver Efterspørgsel på projektkompetencer I forbindelse med at administrative medarbejdere inddrages i virksomhedens udviklingsarbejde, bemærker medarbejderne, at der i stigende grad kommer større projekter ind i arbejdsopgaverne. - Der er kommet lidt flere projektopgaver ind over. Det er meget tilgangen her. At man arbejder på tværs og ligesom har de relevante parter med fra starten, så man ikke misser noget og så skal lave det om på et senere tidspunkt, fordi man ikke havde hørt dem, der havde mest forstand på det. (medarbejder, medicinalvirksomhed) De administrative medarbejdere bidrager først og fremmest på områder, hvor de har en specialviden. Det kan fx være i forbindelse med identifikation af nye behov i eksisterende it-systemer eller med udvikling af et nyt system til personalearkivet, hvor en administrativ medarbejder på eget initiativ har taget kontakt til itafdelingen og kører systemet igennem. I nogle tilfælde får administrative medar- 20

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere