TDC Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC Årsrapport 2010 2"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 2

3 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden Udvalgte hoved- og nøgletal Forretningsbeskrivelse 28 Privat 32 TDC Erhverv 38 TDC Nordic 42 Operations & Wholesale 48 Operations Wholesale YouSee 56 Medarbejdere 60 Forventninger 62 Regnskabsberetning 63 TDC Koncernen 65 Privat 79 TDC Erhverv 82 TDC Nordic 85 Operations & Wholesale 88 YouSee 91 Risikostyring 94 Styring af operationelle risici Finansiel styring og markedsrisici Regulering 100 Risikofaktorer 104 Udsagn om fremtiden 117 Corporate Responsibility (CR) 120 God selskabsledelse 124 Regnskab 131 Ledelsen 228 Investorinformation 232 Ordliste og definitioner 236 3

4 Udtalelse fra den administrerende direktør Solide resultater i var endnu et år, hvor TDC leverede særligt gode finansielle resultater. På et udfordrende marked leverede TDC en vækstrate på 0,3% og EBITDA-vækst på 2,2% og levede således op til de stillede forventninger for året. EFCF (Equity Free Cash Flow) var også meget solidt og endte på DKK 4,5 mia. Korrigeret for indvirkningen af timingen af betalt skat i 2009 svarer det til EFCF-vækst på 34,4%, hvilket vidner om en stærk underliggende udvikling i driftseffektiviteten. Historisk høje investeringsniveauer og fortsat omfattende investeringsplaner TDC har som i de foregående år opretholdt et højt investeringsniveau vedrørende vores infrastruktur med anlægsinvesteringer på i alt DKK 3.543m (13,5% af anlægsinvesteringer /omsætning). Vi fortsatte i 2010 med at styrke fibernettet (FttX), kabelnettet og turbo 3G mobilnettet, som stadigvæk er vores primære investeringsprioriteter sammen med den løbende opgradering af vores it-platforme. Endvidere påbegyndte TDC i 2010 udrulningen af LTE/4G, der til en start vil omfatte Danmarks seks største byer. Dette sker efter vores vellykkede erhvervelse i foråret af en LTE-licens på 2x20 MHz i 2,5 GHz frekvensområdet. I løbet af det kommende år vil vi lancere vores første 4G-produkter og - tjenester. mobiltjenester øgede TDC i 2010 antallet af detail-rgu er (Revenue Generating Units) med 2,7%. På fastnetmarkedet lykkedes det TDC at forsvare base på 1,3m RGU er inden for bredbånd på detailmarkedet samt at reducere det samlede tab af linjer med 19% med en række initiativer, der succesfuldt reducerede afgangen af PSTN-kunder og forbedrede vores evne til at overføre PSTN-kunder til IP-produkter. Desuden ser vi fortsat, at antallet af RGU er pr. aktiv linje stiger, idet vi fremmer salget af vores succesrige IPmultiplayprodukter HomeDuo og HomeTrio samt styrker krydssalgsaktiviteterne. Primo 2009 havde vi 1,36 RGU pr. linje, ultimo 2010 var tallet steget til 1,43 RGU pr. linje. Vækstmarkeder TDC fortsætter med at forstærke væksten inden for digitaltv og mobildata med investeringer i infrastruktur, innovation og markedsføring. I 2010 øgede vores samlede tvforretning (YouSee kabel-tv og TDC IP-tv) omsætningen organisk med 17%. TDC oplevede specielt en stor stigning i digitale tv-funktioner og on demand-tjenester - antallet af lejede film gennem vores video-on-demand-tjeneste for hele året steg med 217%. Inden for mobildata steg omsætningen som følge af fortsat vækst inden for mobilbredbånd (dongles) og dataforbrug via smartphones, og i sidste kvartal af 2010 udgjorde smartphones tæt på 70% af alle mobiltelefoner solgt i forretningsenheden Privat. De seneste investeringer i infrastruktur er en del af TDC s plan om at investere DKK 25 mia. i dansk infrastruktur frem mod Med dette omfattende mellemlangsigtede investeringsprogram vil vi fortsat kunne tilbyde vores danske kunder førende produktinnovationer og avancerede produkter af høj kvalitet. Det vil også være en væsentlig faktor til at understøtte den danske regerings ambitiøse plan om, at alle danske husstande i 2020 skal have adgang til bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s. TDC er klar til at fastholde sin rolle som rygraden i Danmarks kommunikationssamfund, der er blandt de mest avancerede og digitaliserede i verden. Fastholdelse af førende markedspositioner På det danske marked er konkurrencen på pris yderligere skærpet i TDC s stærke portefølje af brands har under disse betingelser vist sin styrke, idet det er lykkedes os at fastholde vores førende markedspositioner. Inden for I TDC Nordic var omsætnings- og EBITDA-væksten på sammenlignelig basis hhv. på 6,5% og 7,4% drevet af vores IP- VPN-, mobil- og systemintegratorforretninger samt fortsat forbedringer af driften. I Sverige, Finland og TDC Hosting gjorde vi betydelige fremskridt med at yderligere udvide vores rolle som leverandør til kunder i den offentlige sektor i hele Norden. Fokus på kunderne og en styrket organisation Vores bestræbelser på at styrke TDC s og YouSees kundeservice fundamentalt fortsætter igennem forbedringsprogrammet TAK. Der er gjort store fremskridt på mange områder, bl.a. med Fullrate og Telmore, der fortsat har de bedste kundetilfredshedsvurderinger på det danske telekommunikationsmarked. Der er dog stadig lang vej igen, og vi vil fortsat fokusere på vores processer, teknologiplatforme og 4

5 produkter for at sikre, at vi tilbyder vores kunder den oplevelse, som de med rette kan forvente af os har været et krævende år for TDC organisationen, et år hvor vi leverede særdeles gode resultater i et marked med store udfordringer og samtidig præsterede omfattende forbedringer af driften samt nåede betydelige finansielle milepæle, såsom vores solide investment grade rating. Disse resultater kan i høj grad tilskrives TDC s medarbejdere. Det er værd at bemærke, at medarbejdertilfredsheden i 2010 nåede det højeste niveau, siden tilfredshedsundersøgelsen blev introduceret i 2005 og vi vil fortsat stræbe efter hvert år at gøre det endnu bedre. Opnåelse af strategiske milepæle Sidst men ikke mindst lykkedes det i 2010 TDC at nå to betydelige strategiske milepæle. I oktober meddelte TDC frasalget af den schweiziske dattervirksomhed Sunrise og tilendebragte dermed den strategiske rejse mod at blive et teleselskab med nordisk fokus. Den 13. december solgte TDC s majoritetsaktionær NTC 210 millioner aktier i selskabet i en af de største aktietransaktioner i Europa i NTC reducerede således sin ejerandel i TDC til 59,1% og gjorde det muligt for flere hundrede institutionelle investorer i hele verden samt tusinder af danske private investorer at investere i selskabet. Henrik Poulsen Adm. Direktør og koncernchef TDC A/S For TDC bliver 2011 endnu et år med ufortrødent disciplineret fokus på forbedringer af driften, fortsatte investeringer i innovation, infrastruktur, brands og de medarbejdere, der tilsammen udgør TDC s stærke fundament, og ikke mindst at levere de resultater, vi har forpligtet os til over for vores aktionærer. 5

6 Årets hovedbegivenheder Udvalgte hovedtal Stabil omsætning, stærk indtjening og fremragende pengestrømme trods et udfordrende marked Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 2.888m, hvilket er en stigning på DKK 161m eller 5,9% sammenlignet med Stigningen kan henføres til forbedret EBITDA, valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer, som kun blev delvist opvejet af højere afskrivninger og amortiseringer. TDC Koncernens omsætning steg i 2010 med DKK 88m eller 0,3% til DKK m sammenlignet med Denne stigning kan primært henføres til vækst inden for tv og mobiltjenester i Danmark og vækst i TDC Nordic. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes en betydelig større efterspørgsel efter YouSees kabel-tv-suppleringstjenester og succesen med TDC's triple play-produkt, HomeTrio. Væksten inden for mobiltjenester kan henføres til såvel øget mobiltale og datatrafik som flere mobilbredbåndskunder. Omsætningen var endvidere gunstigt påvirket af valutakursudviklinger og nettoindvirkningen fra erhvervelser og frasalg. Uviklingen blev delvist opvejet af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne samt lavere omsætning fra indenlandske internet og netværk, hvilket kan henføres til den økonomiske nedgang og indførelsen af multimedieskatten. Indvirkningen fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR), samtrafik på fastnettet og international roaming havde ligeledes en negativ indvirkning på omsætningen. Koncernens bruttoavance faldt i 2010 med DKK 215m eller 1,1% til DKK m sammenlignet med Faldet skyldtes primært faldende bruttoavance på fastnettelefoni samt internet og netværk, terminaludstyr og regulering af international roaming og samtrafik på fastnettet, som kun blev delvist opvejet af en stigning i indenlandske mobiltjenester og tv, samt vækst i TDC Nordic. Trods det udfordrende marked steg koncernens EBITDA med DKK 236m eller 2,2% til DKK m sammenlignet med Det medførte, at EBITDA-marginen blev forbedret med 0,8 procentpoint til 41,2% i EBITDA-væksten kan primært henføres til lavere personaleomkostninger og personalerelaterede omkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere samt erhvervelser, valutakursudviklinger og en positiv udvikling i pensionsindtægter fra de danske ydelsesbaserede pensionsordninger. Årets resultat inklusive særlige poster steg I 2010 med DKK 624m eller 26,2% til DKK 3.007m sammenlignet med 2009, hvilket kan henføres til gunstig indvirkning fra forbedret EBITDA, valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer. Dette blev delvist opvejet af højere amortisering af værdien af kundeforhold fra erhvervelser og højere omstruktureringsomkostninger under Særlige poster. Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 2,7% til DKK 7,238m primært pga. mere betalt selskabsskat sammenlignet med 2009, hvilket kun blev delvist opvejet af en yderst gunstige udvikling i nettodriftskapitalen. Det frie cash flow fra driften steg med 15,0% til DKK 7.437m, og cash conversion steg med 7,6 procentpoint til 69,0% i De væsentligste årsager til begge stigninger var hovedsageligt færre investeringer i materielle aktiver og den gunstige udvikling i nettodriftskapitalen. EFCF steg med DKK 89m eller 2,0% til DKK 4.515m, som også kan henføres til den positive ændring i nettodriftskapitalen på trods af en stigning i betalt selskabsskat i 2010 på DKK 1,1 mia. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 22,6 mia. ultimo 2010, hvilket var et fald på DKK 10,9 mia. sammenlignet med ultimo Den betydelige reduktion i gælden blev muliggjort af de positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter samt den resterende del af provenuet fra frasalget af Sunrise efter aktietilbagekøbet på DKK 9,0 mia. i december I januar 2011 opnåede TDC en investment grade credit rating. Væsentlige koncernbegivenheder Generalforsamlinger og ændringer i bestyrelsen TDC s ordinære generalforsamling 2010 blev afholdt den 4. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev gen- 6

7 valgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann, Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe. Endvidere valgtes to nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer: Søren Thorup Sørensen og Lars Rasmussen. I henhold til forslag fra Bestyrelsen blev selskabets vedtægter ændret. Ændringerne omfattede en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra tre til otte til tre til ti, en ændring i antallet af suppleanter til bestyrelsen fra tre til otte til tre til ti og antallet af direktionsmedlemmer blev ændret fra to til syv til to til otte. Endvidere blev det vedtaget at ændre aktiestørrelsen fra DKK 5 til DKK 1 med virkning fra den 10. maj Den 25. juni 2010 meddelte TDC, at Henrik Kraft, der har været suppleant for Oliver Haarmann siden marts 2008, er indtrådt som ordinært medlem af bestyrelsen i stedet for Oliver Haarmann. Oliver Haarman ønskede at fratræde som medlem af bestyrelsen. Den 22. november 2010 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling. De stillede forslag blev vedtaget herunder at: Bestyrelsen fik bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til et maksimalt samlet beløb på DKK 9 mia. Bemyndigelsen i TDC s vedtægter til at udstede tegningsoptioner blev ændret vedrørende nogle spørgsmål af teknisk art. Vedtægterne blev ændret vedrørende aktiernes stykstørrelse som en konsekvens af stykstørrelsen med virkning fra 10. maj 2010 var blevet ændret fra en nominel værdi på DKK 5 til en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie. Vedtægterne blev ændret i overensstemmelse med den nye selskabslov. Jakob Kjellberg blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen for Henrik Kraft. I/S (DPTG) er involveret i. Sagen vedrørte fastsættelse af den mængde trafik, der overføres via det fiberoptiske NSL telekommunikationssystem i Polen. Kendelsen har tildelt DTPG I/S en kompensation på DKK 2,9 mia., hvoraf TDC A/S vil modtage DKK 0,7 mia. Efter skat udgør beløbet DKK 0,5 mia. TPSA har endnu ikke betalt det tildelte beløb, og DPTG har derfor anmodet om en erklæring om anerkendelse af voldgiftskendelsen den 15. november 2010 til byretten i Warszawa. DPTG har desuden indledt tvangsfuldbyrdelse i andre lande. Den 2. december 2010 ankede TPSA voldgiftskendelsen i Østrig. Den 31. december 2010 indgav DPTG sit modsvar til TPSA s anmodning om tilsidesættelse af voldgiftskendelsen. Ud over kravet om ikke afregnet trafikomsætning fra februar 1994 til midt juni 2004 har DTPG den 14. januar 2011 indgivet et krav mod TPSA om ikke afregnet trafikomsætning for perioden juni 2004 til januar Kravet inklusive renter udgør DKK 2,4 mia., hvoraf TDC's andel udgør DKK 0,6 mia. TDC forventer, at det kan tage adskillige år før tvisten om den ikke afregnede trafikomsætning for perioden juli 2004 til januar 2009 afgøres. TDC har endnu ikke indregnet den eventuelle indtægt pr. 31. december 2010, idet realiseringen af indtægten på nuværende tidspunkt ikke anses som så godt som sikker. Sunrise Den 9. april 2010 meddelte TDC og France Telecom, at selskaberne efter en confirmatory due dilligence-undersøgelse havde underskrevet en endelig aftale om at sammenlægge deres respektive dattervirksomheder i Schweiz, Sunrise Communications S.A. og Orange Communication S.A. Den 22. april 2010 meddelte TDC imidlertid, at de schweiziske konkurrencemyndigheder havde afvist transaktionen og derfor ville TDC og France Telecom vurdere deres potentielle muligheder. Voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A. Den 3. september 2010 meddelte TDC, at en voldgiftsret i Wien havde afsagt kendelse i en voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA), som TDC via sin ejerandel på 25% i selskabet Danish Polish Telecommunications Group Den 3. juni 2010 udsendte TDC en pressemeddelelse om, at France Telecom og TDC havde afsluttet en grundig analyse af deres muligheder. Som resultat af forbuddet mod fusionen besluttede selskaberne at opsige aftalen og trække den appel, der var indgivet til myndighederne, tilbage. 7

8 Den 17. september 2010 meddelte TDC, at det havde indgået en aktiekøbsaftale om frasalg af det 100% ejede schweiziske datterselskab Sunrise Communications AG til fonde rådgivet af kapitalfonden CVC Capital Partners til en samlet pris af CHF 3,3 mia. på kontant- og gældfri basis. Den 28. oktober 2010 meddelte TDC, at frasalget var gennemført. TDC meddelte endvidere, at salgssummen bl.a. ville kunne blive anvendt til at indfri gæld og tilbagekøbe aktier i selskabet. Et aktietilbagekøbsprogram ville kræve bemyndigelse fra den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 22. november Frasalget indbragte en gevinst efter skat på ca. DKK 786m, der indregnedes under Særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter i 4. kvartal Kreditvurdering Den 14. juni 2010 meddelte TDC, at Standard & Poor s havde opgraderet kreditvurderingen af TDC til BB med positivt outlook fra BB- med positivt outlook. Desuden blev kreditvurderingen af TDC s sikrede lånefacilitet opgraderet til BBB- fra BB+, og TDC s EMTN-obligationer blev opgraderet til BB fra BB-. Den 14. december 2010 meddelte TDC, at Fitch Ratings havde opgraderet TDC s langsigtede kreditværdighed som udsteder (Issuer Default Rating (IDR)) til BBB fra BB og dets kortsigtede IDR til F3 fra B med stabilt outlook. Kreditvurderingen af TDC s sikrede seniorlån blev opgraderet til BBB+ fra BB+. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC s EMTNobligationer opgraderet til BBB fra BB. Den 16. december 2010 meddelte TDC, at Standard & Poor s havde opgraderet kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld til BBB fra BB og dets kortfristede gæld til A-2 fra B med stabilt outlook. Kreditvurderingen af TDC s sikrede seniorlån blev opgraderet til BBB fra BBB-. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC s EMTN-obligationer opgraderet til BBB- fra BB. Den 20. januar 2011 meddelte TDC, at Moody s havde opgarderet TDC s langsigtede IDR kreditvurdering til Baa2 fra en corporate family rating på Ba1 og den kortsigtede kreditvurdering til Prime-2 fra Not Prime. Outlook blev vurderet stabilt. Kreditvurderingen af TDC s sikrede seniorlån blev opgraderet til Baa2 fra Ba1. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC s EMTN-obligationer opgraderet til Baa2 fra Ba3. Opgraderingerne til investment grade skete efter gennemførelsen af frasalget af Sunrise og den efterfølgende indfrielse af gæld samt vedtagelsen af en ny finanspolitik om en gearing på maksimalt 2,1 af nettogælden i forhold til EBIT- DA, som blev offentliggjort i forbindelse med NTC s nyligt gennemførte reduktion af sit antal af aktier i TDC. Indfrielse af gæld Den 3. november meddelte TDC, at det den 12. november 2010 ville nedbringe udestående gæld i seniorlåneaftalen med ca. DKK 8,2 mia. Gældsindfrielsen skulle ske med provenuet fra frasalget af Sunrise Communications AG. Efter tilbagebetalingen udgjorde den udestående gæld i seniorlåneaftalen ca. DKK 17,9 mia. TDC s majoritetsaktionær Den 12. oktober 2010 meddelte TDC, at dets majoritetsaktionær NTC S.A. (det tidligere Angel Lux Common S.A.) havde informeret det om, at et konsortium af internationale og nordiske banker var blevet udpeget med henblik på at rådgive majoritetsaktionæren om den fortsatte gennemgang af strategiske alternativer for ejerskab af TDC. Den 12. november 2010 offentliggjorde TDC sin majoritetsaktionærs hensigt om at foretage et markedsudbud af eksisterende aktier til danske investorer og internationale, institutionelle investorer. Aktierne ville blive udbudt af NTC S.A. og NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. (samlet de Sælgende Aktionærer eller NTC ). TDC udsendte endvidere et dokument, der indeholdt nærmere oplysninger om TDC. Dokumentet havde til formål at give aktionærerne og andre investorer detaljerede oplysninger om TDC. Dokumentet anførte, at bestyrelsen havde til hensigt at fremsætte et forholdsmæssigt tilbud om aktietilbagekøb for op til DKK 9 mia. Tilbudskursen i aktietilbagekøbet ville svare til udbudskursen I det eventuelle markedsudbud, der blev offentliggjort den samme dag af TDC s majoritetsaktionær NTC. Betingelserne for det eventuelle aktietilbagekøb skulle fastlægges af bestyrelsen på et senere tidspunkt. 8

9 Den 25. november 2010 offentliggjorde TDC NTC s beslutning om at foretage et markedsudbud af 210 millioner eksisterende aktier (før evt. udnyttelse af en overtildelingsoption på yderligere 31,5 millioner udbudte aktier) i TDC á nominelt DKK 1 hver til danske investorer og internationale, institutionelle investorer. Den 6. december 2010 meddelte TDC, at selskabet var blevet informeret af NTC, at NTC s offentlige udbud af aktier i TDC til private investorer i Danmark for individuelle ordrer til og med DKK 3 millioner ville blive lukket mandag den 6. december 2010 kl Den 9. december 2010 meddelte TDC, at udbudsperioden var afsluttet. Den endelige udbudskurs og anden udbudsstatistik blev som følger: Udbudskurs pr. Udbudt Aktie DKK 51,00 Den 13. december 2010 meddelte TDC, at NTC havde gennemført sit Udbud af Udbudte Aktier i TDC beskrevet i udbudsdokumentet, der blev offentliggjort den 25. november Afregning og afvikling fandt sted den 13. december Den 14. januar 2011 meddelte TDC, at stabiliseringsperioden i forlængelse af NTC s offentlige udbud af aktier i TDC var udløbet. Morgan Stanley & Co. International plc., der på vegne af udbudsbankerne havde fungeret som stabiliseringsagent i forbindelse med udbuddet og i perioden fra 9. december 2010 til 7. januar 2011 havde gennemført en række stabiliseringshandler i aktierne, meddelte samtidig TDC at de ikke ville udnytte sin overallokeringsret og aktier i TDC som tidligere var blevet leveret til Morgan Stanley & Co. International plc som led i en aktielånaftale ville således blive returneret til NTC. Samlet antal Udbudte Aktier udbudt i Udbuddet (forudsat at Overallokeringsretten ikke udnyttes) Samlet antal Overallokeringsaktier Udbyttepolitik Bestyrelsen forventer ikke at indstille, at der udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2010 efter aktietilbagekøbet i december Markedsværdi af TDC ved Udbudskursen DKK m Anslået brutttoprovenu til TDC DKK 0 Anslået bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (forudsat at Overallokeringsretten ikke blev udnyttet) DKK m Anslået bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (forudsat at Overallokeringsretten blev udnyttet fuldt ud) DKK m Procentdel af den udestående aktiekapital, der tilsammen ejedes af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet og Aktietilbagekøbet (forudsat at Overallokeringsretten ikke blev udnyttet), 59,1% For regnskabsåret 2011 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 forventes udloddet i august 2011 og resten i 1. kvartal Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik for efterfølgende år med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Udbytte kan udloddes i form af ordinært eller ekstraordinært udbytte eller aktietilbagekøb eller en kombination af disse. Procentdel af den udestående aktiekapital, der tilsammen ejedes af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet og Aktietilbagekøbet (forudsat at Overallokeringsretten blev udnyttet fuldt ud), 55,4%. På nuværende tidspunkt ejer NTC 59,1% af TDC. 9

10 TDC Årsrapport 2010 TDC kort fortalt Profil TDC er den førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger i Danmark med en position som markedsleder i hvert af de store segmenter fastnettelefoni, fastnetbredbånd, mobiltelefoni, mobilbredbånd og betalings-tv samt det voksende multiplaysegment. Det er lykkedes TDC at forsvare eller endda øge sin position som markedsleder gennem årene, og TDC har større markedsandele på både betalings-tv-markedet og bredbåndsmarkedet end de virksomheder, TDC normalt sammenligner sig med i Europa og Norden. Dette er opnået gennem stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på markederne for såvel privat- som erhvervskunder, og gennem en ubestridt position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, optiske fibernet og mobilnet (GSM, UMTS og LTE). TDC er en af kun to europæiske førsteoperatører, der ejer et kabel-tv-net på sit hjemmemarked. 10

11 Uden for Danmark har TDC en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. Med fuldt kontrollerede dattervirksomheder i Sverige, Norge og Finland kan TDC tilbyde pan-nordiske løsninger til virksomheder og organisationer i alle de nordiske lande og udfordre de lokale førsteoperatører ved at tilbyde stærke og fleksible erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegrationsløsninger. Organisation og brands TDC har en kundefokuseret organisationsstruktur med fem forretningsenheder og en fælles hovedkontorfunktion for at understrege sit fokus på kundetyper og deres behov. Ud fra en multibrandstrategi baseret på differentierede brands som TDC, Fullrate, Telmore, M1 og YouSee spænder TDC s produkter over alle kerneproduktsegmenter inden for telekommunikation i Danmark med priser lige fra no frills til premium. I hvert af disse markedssegmenter har TDC opnået stort brandkendskab og distribuerer sine produkter gennem et omfattende distributionsnet, herunder TDC s egne butikker, forhandlernet, account managers, callcentre og websites. 11

12 Infrastruktur Udbredelsen af bredbånd i Danmark er den højeste i verden. 74% af alle husstande og virksomheder abonnerer på bredbånd enten gennem xdsl, koaksialkabler, fibernet eller anden accessteknologi. Som førsteoperatør i Danmark er TDC stolt over at have medvirket til at opbygge og drive Danmarks kommunikationsinfrastruktur og derved have bidraget til Danmarks ledende position. TDC ejer, driver og investerer fortsat løbende i en moderne og vidtspændende infrastruktur af høj kvalitet omfattende alle de vigtigste accessteknologier i et omfang, der overgår de virksomheder, som TDC normalt sammenligner sig med. Med TDC s fastnet, herunder kabelnet og fibernet, kan næsten alle danske husstande, foruden fastnettelefoni, modtage bredbånd med hastigheder på over 512 kbit/s. Langt de fleste danske husstande kan modtage bredbånd ved hastigheder på op til 20 Mbit/s samt triple play-tjenester (kombinationstjeneste af telefoni, internet og tv over samme accessforbindelse), og hastigheder på op til 50 og endda 100 Mbit/s er vidt tilgængelige. På nuværende tidspunkt dækker TDC s mobilnet så godt som hele befolkningen med 2G (GSM) og EDGE, 94% af befolkningen har 3G-dækning (UMTS), og udrulningen af HSDPA fortsætter, hvilket vil muliggøre downloadhastigheder på op til 42 Mbit/s. Endvidere er TDC i gang med at udrulle 4G (LTE) på basis af sin nyligt erhvervede 2,5GHzlicens. Ved udgangen af 2010 var dækning med 4G til stede i Danmarks seks største byer, hvilket følges op af en kommerciel lancering af produkter og tjenester i første halvdel af Mobilnet, dækning af befolkningen (Ultimo 2010) 1 GSM EDGE 3G HSDPA LTE/4G 14,4 Mbit/s 42 Mbit/s 99% 99% 94% 2 35% 15% 8% 1 Baseret på nominel installeret hastighed og på estimeret udrulning af TDC s mobilnet. 2 Baseret på UMTS-licenskrav. Fastnet, dækning af husstande (Ultimo 2010) Triple play std. def. Bredbånd 20 Mbit/s Bredbånd 50 Mbit/s Bredbånd 100 Mbit/s 1 xdsl 83% 75% 25% - Fiber 2 4% 4% 4% 4% Koaksial 53% 53% 39% 39% I alt 90% 87% 3 55% 41% 1 Platformshastighed, kommercielle produkter endnu ikke lanceret. 2 Inklusiv erhvervelsen af DONG Energy s fibernet. 3 Varierende hastigheder ikke garanterede hastigheder. Oplysningerne er baseret på en række danske husstande, hvor en husstand defineres som en privatbolig, der er registreret i BBR, uanset om den er beboet. Sommerhuse er ikke inkluderet. 12

13 Kunder TDC Koncernen betjente 8,9m kundeforhold ved udgangen af 2010, heraf 0,2m inden for pan-nordiske aktiviteter. En kunde kan abonnere på flere forskellige produkter, f.eks. triple play-tjenester, og repræsenterer således flere omsætningsgenererende enheder (RGU er, Revenue Generating Units). Medarbejdere TDC Koncernen havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 2010, heraf i Danmark. I de senere år har TDC reduceret sine medarbejderomkostninger væsentligt og samtidigt opnået øget medarbejdereffektivitet. Disse reduktioner er mulige og nødvendige på grund af tab af kobberlinjer, lavere fejlrater hvor tiden anvendt til fejlretning er faldet med en årlig gennemsnitlig vækstrate på 12% siden 2007, færre opkald til kundecentre, konsolidering af lokationer og en stigning i den generelle produktivitet. Kundeforhold, Danmark Kundeforhold, Norden Mobilt jenest er 42% Fast net t elef oni 34% Mobilt jenest er 29% Fast net t elef oni 21% Andre 3% Tv 17% Int ernet og net værk 17% Int ernet og net værk 37% 13

14 Omsætning TDC Koncernens omsætning udgjorde i alt DKK 26,2 mia. i De største dele af omsætningen kommer fra mobiltjenester samt internet og netværk og med henholdsvis fastnettelefoni og tv som tredjestørste og fjerdestørste bidragsydere. På tværs af disse segmenter genererede aktiviteter i de øvrige nordiske lande omsætning på DKK 2.086m (TDC Sverige), DKK 1.044m (TDC Norge) og DKK 727m (TDC Finland). Markedsandele Det er lykkedes TDC at konsolidere sig som markedsførende inden for de vigtigste segmenter: fastnetbredbånd og mobiltelefoni samt fastnettelefoni og mobilbredbånd. Lige så vigtigt har koncernen været i stand til stadigt at forbedre eller forsvare sin markedsposition i vækstmarkederne specielt inden for mobilbredbånd, hvor TDC i 2010 blev markedsførende ved at tilbyde attraktive produkter og veludbygget infrastruktur. På betalings-tv-markedet har TDC øget sin førerposition med innovative digitale tv-produkter. I det nye multiplaysegment er TDC førende i triple playmarkedet. Populære, innovative produkter TDC bestræber sig på at forny og forudse kundebehov med henblik på løbende at udvide den danske befolknings muligheder for kommunikation og underholdning på såvel massemarkedet som i nicher med skræddersyede tilbud. TDC anvender desuden i stigende grad sin nuværende infrastruktur til at udbyde værdiforøgende tjenester. Nylige eksempler på succesfulde produktlanceringer omfatter: YouSee Plus - et værdiforøgende tillægsprodukt til digital-tv med funktionaliteter som pause, spol tilbage, start forfra, optagefunktioner (PVR), HDTV og tv-arkiv indeholdende de foregående 30 dages udsendelser. Med featuren Cinema (video-on-demand) kan kunderne leje film (ca titler og stigende) i deres hjem i samarbejde med Hollywoods førende studier, der omfatter mere end 90% af omsætningen på det nordamerikanske filmmarked. Mange film er tilgængelige via Cinema, når de udsendes på DVD, eller, i nogle tilfælde, samtidig med biografpremierer. Fremover vil der i stigende grad blive satset på frigivelser samtidig med biografpremierer. HomeTrio - en multiplayløsning bestående af bredbånd, VoIP/PSTN og digital-tv. Ligesom YouSee Plus tilbyder produktet features som pause, spol tilbage, start forfra, optagefunktioner, filmleje og valgfri ekstra kanaler og HDTV. En erhvervsversion med professionel sikkerhed, service og features er også tilgængelig. Omsætning, TDC Koncernen Markedsandele, Danmark Fast net t elef oni 22% 90% 80% 73% 70% 60% 55% 61% 63% Andre, inkl. elimineringer 11% Mobility services 28% 50% 40% 30% 33% 42% 20% Tv 10% 11% Int ernet og net værk 28% 0% Mobilbredbnd Mobiltelefoni Betalings-tv Fastnetbredbnd (xdsl/koaksial/ vrige) Triple play Fastnettelefoni (PSTN/ISDN/VoIP) 14

15 TDC Play - en banebrydende og prisvindende tjeneste, der giver mobil- og bredbåndskunder adgang til mere end 10 millioner musikfiler uden tillægsafgift. For tiden downloades eller streames mere end 10 millioner musiknumre pr. måned, og der er downloadet mere end 250 millioner musiknumre siden lanceringen af TDC Play. 'TDC til TDC' - et tillægsprodukt, der giver private mobilkunder mulighed for at ringe til de 1,9 millioner andre TDC-mobilkunder til en fast månedlig pris. Produktet, som har til hensigt at øge kundefastholdelsen, er meget populært. TDC HomeDisk - en backupløsning, der spejler kundernes lokalindhold til TDC s servere og muliggør fjerntilgang. TDC Scale - et professionelt og fleksibelt omstillingsanlæg til erhvervskunder, som håndterer alle opkald og tildeler et enkelt telefonnummer til hver medarbejder. TDC PrivatAlarm - en overvågnings- og alarmtjeneste der giver øget sikkerhed i hjemmet. Web-tv - gør det muligt for kunder at se tv og video-ondemand på deres pc er. Levering af bedre kundeoplevelser er en topprioritet TDC s program TAK (Tag Ansvar for Kunden) omfatter alle forretningsenheder og fokuserer klart på at forbedre kundeservice. Siden iværksættelsen af den pågående forbedring er den samlede kundetilfredshed væsentligt forbedret til det bedste resultat i fire år, og antallet af klager er næsten halveret. Forbedringerne er sket som følge af lavere fejlrater, nedsættelser af ventetiden for fejlhåndtering og leveringstider samt intens fokusering på at gøre det rigtigt første gang i al kontakt med kunderne. Kundetilfredsheden skal dog stadig forbedres, og TDC er fast besluttet på at beholde kundetilfredsheden øverst på koncernens dagsorden i de kommende år. Lønsomhed Gennem disciplinerede handlinger og fokusering på effektivitet har TDC, på trods af den vanskelige økonomiske situation i de senere år, fremvist stigende lønsomhed. Koncernens seneste EBITDA-margin på 41,2% er mellem de højeste marginer blandt de europæiske teleselskaber, TDC normalt sammenligner sig med. Ambition og strategi Det er TDC s ambition at blive den stærkeste førsteoperatør blandt teleselskaber i Europa i 2012 målt på kundetilfredshed, indtjening og medarbejderstolthed samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden. Denne ambition skal opnås gennem en strategi, der er forankret i: ledende markedspositioner på tværs af alle segmenter i det danske marked ubestridte platforme for teknologi og brands i det danske marked stærke positioner som udfordrer i de nordiske markeder et vedvarende fokus på udbud af telefoni, internet, tv, datakommunikation, hosting og integrationsløsninger samt relateret indhold og tjenester Ambitionen skal opfyldes i en kontekst, der rummer flere væsentlige muligheder og udfordringer. Væsentlige muligheder: stigende efterspørgsel efter mobilbredbånd og smartphones driver vækst inden for mobildata stærkt positioneret til at nyde godt af fortsat opsalg og øgede on demand-tjenester inden for betalings-tv øget brug af multiplayløsninger på markedet for privatkunder mulighed for at drage fordel af de voksende no frillsmobil- og bredbåndsmarkeder gennem TDC s førende no frills-brands til privatkunder muligheder for øget krydssalg og kundeloyalitet i alle kunderelationer 15

16 stigende tendens væk fra standardtilbud til integrerede, værdiforøgende løsninger på erhvervsmarkedet mulighed for at udnytte TDC s stærke position som udfordrer med henblik på at øge tilstedeværelsen på de nordiske erhvervsmarkeder Transformationsprioriteter 1. Kundetilfredshed TDC vil fortsat søge at forbedre kundetilfredsheden gennem koncernens TAK-program. Væsentlige udfordringer: migrering fra traditionel fastnettelefoni (PSTN) til VoIP og mobiltelefoni markederne for mobiltelefoni og mobilbredbånd, der er ved at modnes stigende konkurrence og prispres på mobilmarkedet aktører der udfordrer de traditionelle værdikæder for mobiltelefoni og tv øget konkurrence på erhvervsmarkedet fortsat pris- og adgangsregulering Strategiske prioriteter For at opfylde ambitionen i 2012 og tage fat på de udfordringer og muligheder, der er nævnt ovenfor, har TDC opstillet ti strategiske prioriteter. De første fem strategiske prioriteter skal understøtte TDC s løbende transformation som selskab, mens de sidste fem strategiske prioriteter skal forstærketdc s innovations- og markedsføringstiltag yderligere. 2. Genopbygning af adfærd og kultur TDC vil revitalisere sin organisation nedefra gennem iværksættelse af TDC 2.0 et transformationsprojekt til genopbygning af koncernens adfærd og kultur med formål at skabe bedre resultater samt øget produktivitet og medarbejdertilfredshed. 3. Fleksibel og effektiv organisation TDC vil foretage en grundlæggende gennemgang af sin driftsmodel gennem TDC Pro et projekt, der har til formål at øge effektiviteten, forenkle produktionen, reducere leveringstider, styrke samarbejdet på tværs af alle funktioner og undersøge mulighederne for outsourcing. 4. Forbedrede it-værktøjer TDC vil forbedre sine it-værktøjer gennem en række stjerneprojekter, der skal skabe en forbedret og mere enkel itarkitektur. 5. Stram økonomisk styring TDC vil opretholde streng økonomisk styring for at sikre en positiv og forudsigelig pengestrøm og attraktive afkast for aktionærerne gennem fortsat fokus på omkostnings- og capex-effektivitet Telefonitjenester introduceres i Danmark. Staten overtager kontrollen med sektoren og uddeler koncessioner til en række selskaber. Der er tre regionale operatører tilbage. Der oprettes et enkelt nationalt teleselskab. 16

17 Innovations- og markedsføringsprioriteter 6. Fastholdelse af fastnetkunder I erhvervsmarkedet vil TDC reducere tabet af kobberlinjer ved at tilbyde alternative fastnetløsninger som f.eks. Scale. I markedet for privatkunder vil TDC tilstræbe at reducere afgangen ved hjælp af fastpris-takserede PSTN- og multiplayprodukter, værdiskabende tjenester og Home Entertainment. 7. Vækst fra mobiltjenester I privatkundemarkedet vil TDC styrke sin position inden for mobilbredbånd gennem værdiskabende tjenester, det nye 4G-net og M1 på no frills-online-markedet. I erhvervsmarkedet vil TDC tilbyde tjenester som mobilbetaling og alarmkommunikation og udvide dækningen for 4G og datakommunikation i byer og i områder med megen trafik. 9. Vækst inden for erhvervsløsninger TDC vil skabe vækst inden for segmentet erhvervsløsninger ved i stigende grad at tilbyde integrerede løsninger og værdiskabende tjenester i TDC Erhverv samt skabe øget vækst inden for mobiltelefoni, IP-VPN og TDC Hosting i TDC Nordics erhvervsmarkeder. 10. Forbedrede salgskanaler TDC vil fortsat forbedre sine salgskanaler for at skabe bedre adgang til markeder og kunder gennem tiltag som forbedret funktionalitet af vores onlineplatforme, styrkelse af partnerkanaler og ved at åbne TDC-butikker i nye områder. 8. Tv overalt TDC vil fortsætte med at forny YouSees tv-udbud og opfylde kundernes behov ved at øge udbuddet af a la carte - tilbud og forbedre de digitale tjenester, f.eks. med bedre aftaler med de store indholdsleverandører Sektoren liberaliseres ved, at staten sælger sine aktier ved danske og udenlandske aktieemissioner. Hovedaktionærerne omfatter Ameritech (efterfølgende erhvervet af SBC i 1999). Et offentligt tilbud resulterer i en ny hovedaktionær: Nordic Telephone Company (NTC), der er kontrolleret af investeringsfonde, der hver især rådgives eller direkte/indirekte styres af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited NTC gennemfører sit markedsudbud af eksisterende aktier og reducerer sin ejerandel til 59,1. 17

18 TDC s udvikling siden 2006 TDC og telebranchen har i de senere år oplevet store forandringer med hensyn til teknologi, konkurrence, kundernes behov samt regulering. TDC har tilpasset sig disse ændringer ved at udvikle sig til en geografisk mere fokuseret, betydeligt mere effektiv og kommercielt dreven operatør med telenet i verdensklasse, et meget alsidigt produktsortiment, stærk positiv fremdrift og en klar strategisk vision. TDC er midt i en forandringsproces, men er samtidig godt rustet til at gribe de udfordringer, der måtte opstå i de kommende år. NTC s ejerskab i TDC I januar 2006 erhvervede Nordic Telephone Company ApS (NTC), et selskab der er kontrolleret af investeringsfonde, 87,9% af aktierne i TDC. Derefter kom der yderligere gang i TDC s udvikling med iværksættelse af en række initiativer, der omfattede: Reorganisering og styrkelse af ledelsen Geografisk fokuseret portefølje og nordisk strategi Operationel optimering Kommerciel optimering Infrastruktur i verdensklasse Forbedret markedsposition øverste ledelse betydeligt samt øget sit fokus på præstationsledelse og introduceret incitatmentsprogrammer for yderligere at forbedre performance. Fokuseret portefølje og nordisk strategi Til trods for, at TDC s helt eller delvist ejede europæiske teledatterselskaber og udenlandske forretninger bidrog med næsten 50% af omsætningen og 29% af det samlede EBIT- DA i 2005, var der ingen eller begrænsede synergier i forhold til den nordiske kerneforretning. Derfor indførte TDC i 2006 en strategi, hvor kerneområderne var i centrum, med henblik på at gøre TDC til en klar og fokuseret leder i Norden. Dernæst begyndte TDC at frasælge de aktiver, der ikke var kerneaktiver. Sideløbende har TDC styrket sin position i Danmark gennem markedskonsolidering på hjemmemarkedet og har erhvervet en række komplementerende operatører af net og tjenesteudbydere i Danmark. Dette har givet TDC en meget stærk platform til at forfølge sin fokuserede nordiske strategi. I 2010 gennemførte TDC processen ved frasalg af Sunrise i Schweiz, hvilket yderligere styrkede TDC s platform og dermed muligheden for at forfølge sin fokuserede nordiske strategi. Som følge af frasalg af forretningsaktiviteter uden for Norden faldt TDC s omsætning til DKK 26,2 mia. i 2010 fra DKK 47,4 mia. i Baseret på regnskabspraksis gældende på tidspunktet samt før dekonsolideringer. I december 2010 gennemførte NTC et markedsudbud af eksisterende aktier til danske private investorer og danske og udenlandske institutionelle investorer. Med det gennemførte udbud realiserede NTC en del af sin investering i TDC ved at reducere sin ejerandel til 59,1%, og TDC udvidede sin aktionærbase. Efter udbuddet er NTC fortsat den største aktionær i TDC. I forbindelse med udbuddet gennemførte TDC også et aktietilbagekøb. Reorganisering og styrkelse af ledelsen TDC har truffet en række foranstaltninger for at ændre organisationen fra at være produkt- og teknologiorienteret til at være mere kundefokuseret for dermed at optimere salgskanalerne samt muliggøre krydssalg og kombinationssalg. TDC s forretning er i dag organiseret i fem forretningsenheder Privat, TDC Erhverv, TDC Nordic, Operations & Wholesale og YouSee. TDC har endvidere styrket sin Udenlandske frasalg Sunrise, Schweiz (2010) Invitel, Ungarn (2009) Polkomtel, Polen (2008) One, Østrig (2007) Talkline, Tyskland (2007) Bité, Letland & Litauen (2007) 18

19 1 I 2007 erhvervede HTCC Invitel og Memorex. I 2008 blev Invitel den fortsættende virksomhed. Frasalg af aktiver uden for kerneområdet og outsourcing i Danmark Salg af satellitforretningen (2009) Delvist salg af Connect Partner, Danmark (2008) Outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervskunder (2008) Salg af International Carrier Services (2008) Salg af TDC Produktion (2008) Salg af Business Phone (2008) Salg af Uppsala Stadsnät (2008) Outsourcing af driften af mobilnettet til Ericsson (2008) Salg og tilbageleasing af ejendomme ( ) Outsourcing af it-tjenester ( ) Markedskonsolidering i Danmark Nakskov Fællesantenne (2010) Nordit (2010) AinaCom s fibernet (2010) Unotel (2010) M1 (2010) DONG Energy s fibernet (2009) A+ (2009) Fullrate (2009) Køge Bynet (2008) Guldborgsund Bynet (2008) 19

20 Antal ansatte i TDC Koncernen Fuldtidsbeskæftigede (FTE) Operationel optimering Som en del af strategien har TDC implementeret et detaljeret værdiskabelsesprogram for at effektivisere driften og reducere omkostningerne. Dette har blandt andet omfattet fjernelse af dobbeltfunktioner i hovedkontoret og forretningsenheder, en konsolidering af callcentre fra 14 til 4 lokationer, outsourcing af processer, der ligger uden for kerneområderne herunder it, samt lavere lokaleomkostninger gennem fysisk konsolidering og salg af bygninger. Disse og andre initiativer vedrørende medarbejdere, telenet, it, markedsføring og kundeservice har reduceret driftsomkostningerne med en årlig gennemsnitlig vækstrate på 3,5% fra ultimo 2005 til ultimo Kombineret med strategibeslutningen om igen at fokusere forretningen på de nordiske kernemarkeder har dette også medført et væsentligt reduceret antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Ultimo 2010 havde TDC Koncernen færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med ultimo I den samme periode er medarbejdertilfredsheden steget fra 67/100 til 77/100. optimeret sit equity free cash flow blandt andet ved EBITDAvækst og forbedringer af nettodriftskapitalen gennem ændrede faktureringscyklusser, forlængede betalingsbetingelser til leverandører samt forbedret varelagerhåndtering. EBITDA-margin, TDC Koncernen, ,0% 41,2% 40,4% 40,0% TDC har væsentligt forbedret sine marginer ved at styrke produkter med høje avancer og samtidig eliminere eller nedtone produkter med lave avancer og har forbedret sit afkast af den investerede kapital. For at optimere forretningen har TDC i løbet af de sidste fem år outsourcet itaktiviteter samt planlægning, etablering og drift af mobilnettet. På trods af høje anlægsinvesteringer, styret af en nøje prioritering, har TDC i løbet af de seneste år betydeligt 38,0% 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 37,4% 34,5% 33,5% Før f usion med NTC Ef t er f usion med NTC 20

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere