- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision"

Transkript

1 Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende bemærkninger s bemærkninger knytter sig især til kravet om operationel revision, hvor vi har følgende hovedbudskaber: Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Der er behov for klarhed om, hvordan den samlede implementering af kravet i Solvens II om operationel revision skal ske - Der skal sikres, at der ikke sker en overimplementering af kravene i Solvens II - Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision i Solvens II Klarhed om den samlede Solvens II implementering Finanstilsynet anfører, at kravet om operationel revision følger af Solvens II. Solvens II indeholder krav om etablering af en såkaldt intern audit funktion. Den kommende interne audit funktion skal sikre et adækvat og effektivt internt kontrolsystem og desuden gennemgå og vurdere selskabets ledelsessystem. Helle Gade Chefkonsulent Dir Kravet om, at intern revision skal foretage operationel revision, synes således at implementere Solvens II kravet om en intern audit funktion for selskaber med en intern revision. forstår, at der også arbejdes på at implementere Solvens II reglerne om en intern audit funktion i ledelsesbekendtgørelsen, og at den er udskudt til 1. januar Vi finder således, at der er stort behov for at vurdere den samlede implementering af Solvens II kravet i sammenhæng. Vi skal derfor opfordre til, at der skabes klarhed om, hvordan ændringerne i revisionsbekendtgørelsen forholder sig til kravene i Solvens II og de forventede ændringer til ledelsesbekendtgørelsen. finder, at der er behov for at drøfte dette nærmere, og deltager gerne i møde herom. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Undgå overimplementering ser gerne, at revisionsbekendtgørelsen gør det muligt, at de forsikringsvirksomheder, som allerede har en intern revision, kan opfylde Solvens II kravet om operationel revision via deres interne revision. Det er imidlertid andre hensyn, som gør sig gældende for operationel revision, end for finansiel revision, som er knyttet til regnskabsaflæggelsen. Der er også andre krav til den interne revisionsfunktion i Solvens II, når det drejer sig om operationel revision. Når kravet om operationel revision indarbejdes i de eksisterende danske regler vedrørende intern revision på den måde, som der er lagt op til i høringsudkastet, så kommer der på nogle punkter til at ske en overimplementering af Solvens II. vurderer, at det er helt essentielt at undgå overimplementering af Solvens II. Den europæiske regulering er med til at skabe lige konkurrencevilkår for selskaberne inden for hver gren af de finansielle selskaber i EU. Det er vigtigt at holde fast i, ligesom det er vigtigt at undgå at øgede administrative omkostninger ender hos forbrugerne. Der er således behov for, at forsikringsvirksomhederne kan indrette sig effektivt på de nye regler om operationel revision, som kommer med Solvens II. Det foreslås derfor bl.a. at sondre mere mellem finansiel og operationel revision i revisionsbekendtgørelsen for at undgå en overimplementering af reglerne i Solvens II. Der henvises til bemærkningerne til de enkelte bestemmelser. Undgå førtidig implementering I løbet af januar måned fremsættes ændringsforslag til lov om finansiel virksomhed på baggrund af de kommende Solvens II regler. Tilsvarende er det forventningen, at en lang række bekendtgørelser ændres og ved siden af denne regulering udstedes udfyldende regulering via forordninger, der vil være direkte gældende i Danmark. Det er s opfattelse, at de ændringer der lægges op til for forsikring, ikke er hjemlet i anden bindende regulering, end den kommende Solvens II regulering. Der vil dermed være tale om en førtidig implementering af de kommende Solvens II krav, hvis der indføres krav om, at intern revision skal udføre operationel revision for forsikring pr. 1. januar Vi finder derfor, at kravet om operationel revision ikke bør træde i kraft for forsikringsområdet før 1. januar 2016, hvor Solvens II træder i kraft. Dette sikrer også en bedre sammenhæng i reguleringen. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: 49 - Ikrafttræden af kravet om operationel revision bør være 1. januar 2016: Som nævnt i de indledende bemærkninger bør ikrafttræden afspejle den kommende Solvens II implementering. Vi skal derfor opfordre til en udskudt ikrafttræden til 1. januar 2016, ikke alene for de opgaver, der er nævnt i 22, stk. 1, men også for de ændringer i bilag 1, 2 og 4, som relaterer sig til kravet i 22, Side 2

3 stk. 1, om intern revisions operationelle revision (f.eks. medvirken til konklusioner, beskrivelse af arbejdshandlinger og opgaver). Det bør klart fremgå af ikrafttrædelsesbestemmelsen ( 49), at ændringer relateret til 22, stk. 1 i bilagene, som relaterer sig til kravet om operationel revision, først skal træde i kraft pr. 1. januar Bilag 4 - Outsourcing af operationel revision bør være muligt som efter Solvens II: Det anføres endvidere i bilag 4 følgende om intern revisions kompetencer og ressourcer: Hertil kommer, at den interne revision, jf. 24, stk. 2 i revisionsbekendtgørelsen - alene må påtage sig de arbejdsopgaver, som den har tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at udføre. Dette indebærer, at den interne revision skal have tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at denne kan revidere virksomheden administrative og regnskabmæssige praksis på alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedure, jf. 22, stk. 1 i revisionsbekendtgørelsen. Dette udelukker reelt, at intern revision kan outsource ydelser. Det er Forsikring & Pensions opfattelse, at internal audit funktionen under Solvens II i overensstemmelse med outsourcingbekendtgørelsen vil kunne outsource ydelser, så længe der er kompetencer internt i virksomheden, som kan vurdere den ydelse, der leveres til internal audit. Dette er også i tråd med de vurderinger, som Finanstilsynet tidligere er kommet med. Muligheden for at kunne hente ekspertbistand til intern revision vil være væsentligt af flere årsager: - operationel revision vil være nyt for en del forsikringsvirksomheder, og der kan være områder, hvor intern revision ikke har tilstrækkelig ekspertise i dag (fx risk management, IT, compliance etc.) - det kan være svært for nogle forsikringsvirksomheder at finde og på fuld tid beskæftige eksperter på alle de områder, der er brug for, når de kun må deltage i revisionsopgaver mener derfor, at teksten vedrørende intern revisions kompetencer og ressourcer skal ændres, så det afspejler, at intern revision for så vidt angår operationel revision godt må outsource ydelser, når der er kompetencer i intern revision til at vurdere den ydelse, der leveres til intern revision. I modsat fald vil det være en overimplementering af Solvens II. 9, nr. 1 og 2 - Ekstern revision skal ikke vurdere intern revisions operationelle revision efter Solvens II: Kravet om, at ekstern revision skal konkludere om intern revisions arbejde herunder deres uafhængighed af daglig ledelse (bestemmelsens nr. 1), og om at ekstern revision skal være enig i intern revisions protokoltilførsler (bestemmelsens nr. 2), bør alene gælde, når intern revision er involveret i den finansielle revision. Side 3

4 Ellers pålægges den eksterne revision yderligere arbejdsopgaver med hensyn til en gennemgang af den intern revision udførte operationelle revision mv., som det ikke er påkrævet. Særligt for bestemmelsens nr. 1: Hvis intern revision er involveret i den finansielle revision, giver det mening at konkludere på, om aftalte opgaver er udført ellers ikke. Det forekommer endvidere ikke relevant, at ekstern revision skal udtale sig om den interne revision har fungeret tilfredsstillende herunder [ ] fungeret uafhængig af den daglige ledelse[ ], hvis intern revision alene befatter sig med den operationelle revision. Særligt for bestemmelsens nr. 2: Dette krav giver ikke mening, andet når det er relateret til den finansielle revision, og bør tages ud i en operationel kontekst. Det giver ikke mening, at ekstern revision skal være enig i den foretagne revision, hvis ikke det udførte arbejde danner grundlag for den eksterne revisions påtegning. 22, stk.4: Denne bestemmelse er vel primært relevant i forbindelse med påtegning af regnskab/afgivelse af erklæringer overfor tredjemand. 25: Omtale af, at revisionsarbejdet skal udføres i henhold til god revisorskik bør alene omfatte situationer, hvor intern revision deltager i den finansielle revision og påtegner regnskabet, ellers giver det ingen mening. At der skal indgås en aftale om arbejdsfordeling, hvis ekstern revision basere sig på intern revisions arbejder, følger af revisionsstandard ISA 610, hvorfor reglen principielt kunne udgå. 27, stk. 2: Bestemmelsen bør [ ] herunder hvorledes den interne revision har deltaget i revisionen af de[...] alene skulle gælde i de situationer, hvor intern revision påtegner årsrapporten. Bilag 2: Bemærkninger til Konklusioner vedr. intern revision : Teksten bør strammes op således, at der fokuseres på de situationer, hvor intern revision deltager i revision af årsrapporten eller ikke jf. ovenstående kommentarer under 9. Eksterns revisionsudtalelse bør alene omfatte de arbejder udført af intern revision, som ekstern har baseret sin erklæring på regnskabet samt øvrige erklæringer på. Bilag 3: Side 4

5 Bemærkninger til Opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet : I 1.1, andet afsnit, bør det præciseres, at revisorerne alene skal opsummere egne revisionsbemærkninger, således at redundans, protokollerne imellem, så vidt muligt undgås. I 1.2, andet afsnit må teksten, Såfremt den eksterne revision er enig i indholdet af den interne revisions protokollat, er det tilstrækkeligt, at eventuelle bemærkninger kun fremgår af intern revisions protokol, læses således, at det alene er ekstern revisions bemærkninger, ellers samme bemærkning som ad 1.1. Bilag 4: I pkt. 2.1 sjette afsnit, om årsrapportens indhold, herunder ledelsesberetning skal bemærkes, at ledelsesberetning generelt ikke er omfattet af revisionen af årsrapporten hvorfor det er en udvidelse af arbejdsomfang i forhold til nuværende samt krav til ekstern revision af årsrapporten. Med venlig hilsen Helle Gade Side 5

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012.

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012. VIA E-MAIL: chaga@digst.dk / ministeriernes-projektkontor@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Att.: Chefkonsulent Charlotte Gall H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere