Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser. Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser. Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement"

Transkript

1 Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement

2 Kommissorium Det hybride bibliotek som ramme jf. samspillet med traditionelle ydelser Udviklingen af den samlede digitale infrastruktur - herunder hvordan der kan skabes et endnu bedre samspil mellem lokal og national udvikling. Gruppen kan beskrive en infrastruktur, der understøtter en effektiv formidling af bibliotekernes tilbud til brugerne. Arbejdet kan eksempelvis inddrage følgende generelle elementer: Overvejelser om it-arkitektur Databrønde, integreret søgning og samspillet med bibliotekssystemer Standarder og dataudveksling Sociale teknologier og brugerinddragelse Nye teknologier cloud computing, ebøger mv. Desuden kan gruppen arbejde med konkrete forslag f.eks. vedrørende: Udviklingen af bibiotek.dk og samspillet med øvrige tilbud Netbibliotekernes strategi og sammenhængen med lokale systemer 2

3 Indhold Formålet Udfordringen Status Løsning Tidligere løsninger Anbefalinger 3

4 Netbibliotekernes strategi Bibliotekernes internet er integreret med bibliotekernes fysiske muligheder og tilbyder borgerne helhedsorienterede ydelser. Med troværdighed giver vi hjælp til at finde og dele viden og til at skabe forbindelse mellem mennesker. Vi er en aktiv del af samfundsudviklingen og ønsker at bidrage til, at alle danskere kan få glæde og nytte af bibliotekernes internet. Vi udvælger løbende landsdækkende indsatser af samfundsmæssig og kulturel relevans. Borgerportalen, herunder bibliotek.dk, er borgernes hovedindgang til værdiskabelsen for borgerne. 4

5 Koordinationsgruppen for netbiblioteker 5

6 Udviklingspres og konkurrence på det digitale område Medieudbud Alt på Nettet, mange platforme, internationalisering, massemedier, smalle medier, sociale medier, pull og push Konvergens (Internettet) Konkurrence (ny anvendelse/ platforme) Teknologi Brugerbehov Mobil teknologi, cloud computing, serviceorienteret arkitektur, ebogslæser, open video, geodata, augmented reality, pervasive it Kompetence og krav 24-7, selvbetjening, kontekst, lyd/video, mobile platforme, gratis 6

7 Infrastruktur It og infrastruktur er traditionelt knyttet til de fysiske materialer og det lokale fysiske bibliotek: Bibliotekssystemet var omdrejningspunktet Mange forskellige lokale systemer Brugerne benytter primært systemerne i forbindelse med udlånstransaktioner Webformidling der afspejler det lokale bibliotek og samlingen Bibliotekerne har opbygget en fælles infrastruktur for fysiske materialer: Danbib Lånesamarbejde Kørselsordning Centralbiblioteker Bibliotek.dk 7

8 Status: Bibliotekernes it-løsninger(1) Biblioteksspecifikke systemløsninger med få leverandører og traditionelle licensmodeller (høje priser, høje årlige omkostninger til licens, support og opgraderinger) Et stort antal standard IT-tjenester/programmer som anvendes af alle biblioteker (sms, mail, kommunikation, standardprodukter til publikums pc, bookingsystem mv.) Netbiblioteker og indholdsleverandører med egne standarder, egen arkitektur, eget dataformat. Høje omkostninger (overhead, drift, etc.) og svært at anvende indhold på tværs 8

9 Status: Bibliotekernes it-løsninger(2) Store investeringer i drift og infrastruktur til mange løsninger. Ens for alle kommuner, ofte med egne itafdelinger uden mulighed for at anvende stordriftsfordele, kundeorientering og hurtige ændringer Bibliotekerne betaler flere gange for samme ydelse 9

10 Status: Indkøb og omkostninger Licensmodeller for indhold baseres på grundforbrug (fastpris) og derudover en variabel pris. Både initialinvesteringen og grundbetalingen er ofte høj Tunge og omfattende udbudsprocesser (bl.a. EU-udbud) som kraftigt begrænser valgmulighederne på et hurtigt skiftende it-marked for en lille sektor som bibliotekerne. Man prioriterer ofte faste priser fremfor win-win baserede modeller med delt risiko. Der lægges for stor vægt på bodsklausuler og for lidt på at sikre at alle parter har noget at vinde. Bibliotekerne har generelt lav bestiller-kompetence og viden inden for it, forretning og jura i forhold til digitale løsninger 10

11 Foreslåede systemløsninger Open source Serviceorienteret arkitektur Cloud computing (scalability on demand, standardiserede forretningsprocesser, lave omkostninger for nye tjenester og innovation) Linked data (RDF, UDF) og semantisk web Fælles forhandling af standardprodukter Freemium modeller (gratis grundydelse, betalt merydelse) Referencer: 11

12 Målet: Danmarks Virtuelle Bibliotek Foreningsmængden af offentlige digitale bibliotekstilbud Adgang til al information, services og data fra enhver platform Synergi i præsentationen af data, indhold, anmeldelser, brugerskabte data Bibliotekets service skal formidles bedre på andre websites Forsætter åbne grænseflader, data og indhold 12

13 Midler Allestedsnærværende digitalt bibliotek Fælles portal På bibliotekernes sites Andre websites I det fysiske rum Serviceorienteret arkitektur (data og funktionalitet, som betjener mange grænseflader) Åbne standarder Ny søgeteknologi og nye præsentionsformer (interaktivitet, mobilt, sematisk web) 13

14 Til mange platforme Mobile Devices Music / Movie Players Digital Photo Frames Information Info / Interactive Screens PC / TC / etc. 14

15 15

16

17

18 Funktioner Bibliotekaren på Nettet (Biblioteksvagten) Biblioteket i hjemmet (digitalt indhold) Biblioteket på Nettet bestillings- og leveringsservice (Bibliotek.dk) Brugeren i biblioteket sociale teknologier 18

19 Mødet med brugeren Undervisningssammenhænge Bibliotekssammenhænge både lokalt og nationalt Det offentlige rum. Infostandere og storskærme, under transport Kulturinstitutioner som fx museer, arkiver og teatre Lokale arrangementer f.eks. for bestemte aldersgrupper Fritids- og foreningslivet, sportsudøvelse og aftenskole. Private studier som slægtsforskning, madlavning Andre offentlige tjenester som borger.dk, skat.dk, forbrug.dk Private serviceudbydere som fx rejsebureauer, turistservice Detailhandlen, fx boghandlere 19

20 IBM Business Consulting Services Folkebibliotekernes Infrastruktur Endelig udgave 24/ set i forretningsmæssigt perspektiv Copyright IBM Corporation 2003

21 IBM Business Consulting Services Gennemgående trends i tiden går i retning af konsolideringer og fælles initiativer drevet af pres for øget omkostningseffektivitet. Udviklingen i Bibliotekssektoren går i samme retning, men halter flere steder bagefter pga. strukturelle problemer Omkostningseffektivitet Dagens situation er præget af mange forskellige løsninger, begyndende outsourcing og nogen fælles udvikling via DBC Standardisering og outsourcing af ikke-værdiskabende forretningsprocesser Konsolidering på færre, ultimativt èt fælles standardsystem(er) med individuel tilpasningsmuligheder af brugergrænsefladen Fælles udvikling af centrale funktioner og forretningsprocesser Outsourcing af IT-drift og vedligehold Individuelt valgte standardsystemer komb. m/ egenudvikling (især webtjenester og brugergrænseflader) Fremtiden forventes i stigende grad at gå mod en standardisering indadtil kombineret med en individualisering udadtil (Egenudviklede systemer) Tid 21 Copyright IBM Corporation 2003

22 IBM Business Consulting Services Hoveddilemmaet for sektoren består i at afveje frihed og selvbestemmelse for det enkelte bibliotek mod et fællesskabs større samlede ressourcer og større potentiale for udvikling Det ene yderpunkt På den ene side. FB i dag: Frihed og selvbestemmelse Best-fit system Kun de største har økonomi til at videreudvikle og følge med udviklingen flere udvikler det samme på forskellig måder og/eller til forskellige platforme Løsningsmuligheder Hvor på skalaen vil man foretrække at være? C: Efterspørgselsstyret enhed Enheden er en selvstændig økonomisk enhed, hvis ydelser faktureres til kunderne FB efter forbrug. Det gælder for drift, support og udvikling, herunder individuel tilpasning af f.eks. webservices. Det andet yderpunkt.. og på den anden side Én national løsning: Indbyrdes afhængighed Et fælles system med de fordele og ulemper, det giver Fælles IT-udvikling og prioritering Billigere drift Større økonomisk råderum til videreudvikling B: Enhed for fælles drift og udvikling A: Samarbejdsfællesskab Fælles standarder, fælles indkøb mv. 22 Copyright IBM Corporation 2003

23 IBM Business Consulting Services Web-teknologien har gjort det muligt at differentiere sig ovenpå de centrale systemer. Derfor rummer et fælles system ikke den samme trussel mod individualiteten som tidligere Portal-teknologi til individuel styring af opsætning og adgang Individuelle themes & skins til styring af brugergrænsefladens udseende En udviklingsmodel, der tager hensyn til både fælles og individuelle ønsker, kunne feks. se ud som følger: XML og Webservices til standardiseret tilgang til underliggende systemer Web brugergrænseflade Bibliotekssystem Content Management system til individuel styring af indhold Individuel Frivillig Fælles Den individuelle udvikling kan ske i det enkelte bibliotek Den frivillige udvikling er en sag mellem det enkelte/en gruppe af biblioteker og Fællesskabet Den fælles udvikling skal sikres gennem en demokratisk og effektiv udvalgsstruktur Data 23 Folkebibliotekernes Infrastruktur Copyright IBM Corporation 2003

24 IBM Business Consulting Services Forskningsbibliotekerne har i dag en bedre strategisk mulighed for at træffe det rigtige valg end bankerne. Vi vil anbefale at der etableres eet, slankt IT-center, som skal basere sig på eksterne samarbejdspartnere for at sikre konkurrence Bibliotek X Kun eet, fælles bibliotekssystem Bibliotek Z IT-center Bibliotek Y Kunne feks. vælge at kombinere ITcentrets ydelser m/ egen udvikling Koordinerende / styrende organ Fast, mindre stab af IT/Biblioteksmedarbejdere Ansv. for koord., prioritering og økonomi i relation til bibliotekerne Ansv. for udarb. af løsningsforslag samt kravstillelse og opfølgning overfor leverandører Bibliotek 1 Bibliotek n IT-drift (ekstern hostingpartner) IT-drift (ekstern hostingpartner) IT-udvikling (ekstern samarb. partner) IT-udvikling (ekstern samarb. partner) IT-udvikling (ekstern samarb. partner) Legend: Forretningsprocesser (ekstern BPO-partner) Forretningsprocesser (ekstern BPO-partner) Bibliotek m/ egen systemudvikling, drift outsourcet Bibliotek m/ systemudvikling og drift outsourcet IT-central m/ systemudvikling, drift outsourcet 24 Copyright IBM Corporation 2003

25 IBM Business Consulting Services Der synes at være mange fordele hvis man kunne enes om eet fælles system, både mht. fremtidig økonomi, udvikling og drift. Fra en overordnet synsvinkel burde et internationalt system være den bedste løsning Een fælles IT-platform vil lette udvikling og udbredelse af nye services fordi der kun skulle tages hensyn til een underliggende teknisk platform vil give Danmark tilstrækkelig tyngde til at kunne tiltrække og influere en international systemleverandør vil lette udveksling af viden og erfaringer nationalt så vel som internationalt vil være økonomisk fordelagtigt både ved køb, drift og videreudvikling ud fra en samlet betragtning vil give flere muligheder for udviklere og specialister og dermed gøre det lettere at tiltrække og fastholde ressourcer vil (formentlig) kunne træde i stedet for danbib og BoB, således at det ikke længere er nødvendigt at udvikle og vedligeholde særlige centrale databaser vil kunne driftes samlet hos en professionel IT hosting partner Der vil samlet være større ressourcer til rådighed til at følge den teknologiske udvikling og dermed reduceres risikoen for at Danmark hægtes af den internationale udvikling Ting som et fælles låneregister vil løses automatisk Mange forskellige IT-platforme Selv ved brug af 3-lags arkitekturen vil der stadig være praktiske vanskeligheder med genbrug af løsninger på tværs af platforme Enkeltvis vil bibliotekerne have vanskeligt ved at tiltrække og påvirke internationale leverandører især hvis danmarc2 standarden fortsat skal gælde. Dermed fastholdes Danmark som et lukket land for internationale systemer Individuelle systemer stiller krav om udvikling og vedligehold af fælles koordinerings- og udvekslingsmekanismer a la DanBib og BoB Selv om det enkelte bibliotek i dag i princippet kan vælge sin løsning frit, er udvalget i praksis ret begrænset. Erfaringer har vist, at det ikke har været nemt for et enkelt bibiliotek at træde nye veje ved at vælge et system, der ikke i forvejen var på det danske marked. Derfor er udvalget i dag reelt indskrænket til 2-3 løsninger 25 Folkebibliotekernes Infrastruktur Copyright IBM Corporation 2003

26 Anbefalinger Udbud af ét fælles bibliotekssystem Aftale med biblioteker Specifikation af udbudsbetingelser åbne standarder Løbende tilslutning Ny organisering og samordning af statslige og kommunale tilbud Niveauet mellem det statslige og det lokale flere fælles kommunale tilbud Udviklingspuljen - indsatsområde Fra transaktioner til relationer Mobile platforme og geokodning 26

27 Tre hovedscenarier Tre hovedscenarier for konsolidering af biblioteks-it 1-2 biblioteker er IT-leverandører 1-2 uafhængige IT-leverandører 4-5 biblioteker leverer afgrænsede ydelser & SP Uafhængige SP er 27

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere