Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat"

Transkript

1 Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1

2 C ASNEF og C-469/10 FECEMD 2

3 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening, helbredsmæssige og seksuelle forhold 7 Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, fx selvmordsforsøg, registreret partnerskab samt personligheds- og færdighedstest 8 Fx navn, adresse, fødselsdato, titel, telefonnummer, adresse, købshistorik, IP-adresse, faktureringsoplysninger, familieforhold, bolig, bil og stilling 6 3

4 Behandling af almindelige oplysninger 6, stk. 1 1) Udtrykkelige samtykke 2) Aftale 3) Retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige 4) Vitale interesser 5) Opgave i samfundets interesse 6) Offentlig myndighedsudøvelse 7) Interesseafvejning Særregel for videregivelse af oplysninger om forbrugere i 6, stk

5 Direktiv 95/46 om interesseafvejning Artikel 7 f) behandlingen er nødvendig, for at den registeransvarlige eller den tredjemand eller de tredjemænd, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der skal beskyttes i henhold til artikel 1, stk. 1, i dette direktiv, går forud herfor. Spansk lov når oplysningerne fremgår af offentligt tilgængelige kilder, og når behandlingen er nødvendig for, at den registeransvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en legitim interesse, forudsat at den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke tilsidesættes. 5

6 To præjudicielle spørgsmål Skal artikel 7, litra f), i [ ] direktiv 95/46 [ ] fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, som,, kræver, ud over at den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke krænkes, at oplysningerne er opført i offentligt tilgængelige kilder? Har direktivets art. 7, litra f direkte virkning? EU-Domstolen: JA og JA 6

7 Direktivet Persondataloven Art. 8(7) Personnummer Personnummer 11 Art. 8(1-4) Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening, helbredsmæssige og seksuelle forhold Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening, helbredsmæssige og seksuelle forhold 7 Art. 8(5+6) Strafbare forhold Strafbare forhold Væsentlige sociale problemer Andre rent private forhold 8 Art. 7 Almindelige oplysninger, herunder væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold Almindelige oplysninger 6 7

8 Videregivelse af oplysninger om forbrugere Persondatalovens 6, stk En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. 3. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 2 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i stk. 1, nr. 7, er opfyldt. 4. Der kan efter stk. 3 ikke videregives eller anvendes oplysninger som nævnt i 7 og 8. Justitsministeren kan fastsætte yderligere begrænsninger i adgangen til at videregive eller anvende bestemte typer af oplysninger efter stk. 3. Direktivets art. 7 6, stk. 1 (se forrige slide) 8

9 Væsentlige sociale problemer og private forhold (private) Nuværende 8 (inkl. 7) PDL 6, stk. 1 / direktivets art. 7 Udtrykkelige samtykke Berettiget interesse klart overstiger hensynet til den registrerede Vitale interesser, når ej selv er i stand til at give tilsagn Oplysninger offentliggjort af den registrerede Retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares Særregler om fagforeninger, ideelle foreninger, sundhedssektoren mv. Offentlig myndighed på det strafferetlige område Udtrykkelige samtykke Alm. interesseafvejning Vitale interesser Opfyldelse af aftale og forud herfor Dataansvarliges retlige forpligtelse Opgave i samfundets interesse Offentlig myndighedsudøvelse Vigtige samfundsmæssige interesser (tilladelse) 9

10 Sikre tredjelande Dansk særregel om krav om tilladelse fra Datatilsynet ved overførsler af fx følsomme oplysninger til sikre tredjelande ( 50, stk. 2) Kommissionens FAQ om overførsler til sikre tredjelande No additional authorisation of your national data protection authority is needed in this particular case as Member States are bound to comply with the decisions of the Commission in this field. 10

11 Vores bud på de væsentligste ændringer Persondatalovens 6, stk. 2-4 bortfortolkes; mulig lempelse i forhold til at behandle oplysninger til brug for markedsføring af tredjemand Oplysninger om væsentlige sociale forhold og andre private oplysninger behandles efter persondatalovens 6, stk. 1; dog stadig anmeldelse af grundlæggende behandlinger Overførsler til sikre tredjelande kræver ikke forudgående tilladelse fra Datatilsynet (heller ikke ved følsomme oplysninger mv.), jf. 50, stk. 2 Loven er dog ikke blevet ændret, og det er uvist om den bliver det. Indtil videre bør I derfor følge persondataloven, medmindre I er villige til at udfordre retsstillingen ved domstolene 11

12 Forordningsudkastet 12

13 Udkast til forordning Persondataloven mv. forsvinder og erstattes af forordningen Officielt udkast udsendt af EU-kommissionen den 25. januar 2012 Nuværende persondatadirektiv er fra 1995 og tiderne skifter Cloud computing, sociale netværk, tjenester til børn Direktivet har ikke skabt den ønskede harmonisering i EU Sanktionsniveau varierende Valget mellem forordning og direktiv 13

14 One stop shop (art. 51) Klar og tiltrængt lempelse for internationale virksomheder Databehandling i forbindelse med aktiviteter i EU, når den dataansvarlige eller databehandleren er etableret i mere end én medlemsstat Tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor hovedvirksomheden er etableret skal kontrollere behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater 14

15 Data Protection Officer (art. 35) Data Protection Officer får en central rolle i virksomheden i forhold til compliance og undervisning Alle offentlige myndigheder og Virksomheder med mindst 250 ansatte Ansættes for 2-årig periode, snævre muligheder for opsigelse Overvej behov: outsourcing af funktion, intern ressource eller et team 15

16 Almindelige personoplysninger (art. 6) Ikke de store ændringer generelt for private virksomheder I hovedsagen samme struktur som nuværende direktiv Afvejningsreglen må ikke bruges af offentlige myndigheder eller over for børn Samtykke skal være udtrykkeligt (explicit) 16

17 Samtykke Slut med samtykke i ansættelsesforhold? Statement eller clear affirmative action Including ticking a box when visiting an Internet website or by any other statement or conduct which clearly indicates in this context the data subject s acceptance of the proposed processing of their personal data Ej anvende samtykke ved væsentlig ubalance i styrkeforholdet mellem den dataansvarlige og den registrerede 17

18 Ansættelsesforhold Art. 82 (1): Mulighed for fravigelse af bestemmelserne i forordningen inden for forordningens rammer Det kollektive system Kan DA/LO aftale om kontrolforanstaltning 6 ugers fristen opretholdes? DA/LO samarbejdsaftalen - inddragelse af samarbejdsudvalg 18

19 Oplysningspligt (art. 11) Nuværende samtykkeblanketter og persondatapolitikker opdateres Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige, evt. repræsentant og DPO Formål, herunder kontraktvilkår og generelle betingelser (art 6(1)(b)), og legitime interesser (artikel 6(1)(f)) Tidsrum for opbevaring Indsigtsretten og retten til berigtigelse Sletning af personoplysninger og indsigelsesretten Klageretten og kontaktinfo til tilsynsmyndighed Modtagere eller kategorier deraf Ved overførsel til et tredjeland/int. organisation: beskyttelsesniveau Yderligere relevante informationer 19

20 The right to be forgotten (art. 17) Reglen findes allerede men vil nok blive håndhævet mere Retten til at kræve, at personoplysninger slettes, hvis der ikke (længere) er hjemmel til at behandle oplysningerne Videre informationspligt, hvis den dataansvarlige har gjort personoplysninger offentligt tilgængelige Med mindre det er umuligt eller disproportionalt (art. 13) 20

21 Right to data portability (art. 18) Kræver nye procedurer for udlevering af oplysninger Ret til at få en kopi af data udleveret når der er tale om almindeligt anerkendte dataformater Formålet er at lette et skift mellem leverandører 21

22 Dataansvarliges forpligtelser (art. 22) Omfattende nye krav til compliance Implementering af policies, passende foranstaltninger og sikkerhedskrav Impact assessments Dokumentation for alle behandlinger af personoplysninger Anmeldelse/tilladelse til behandling og evt. til overførsler til tredjelande 22

23 Code of Conduct (art. 38) Relevant for brancheorganisationer og deres medlemmer Adfærdskodekser inden for de forskellige behandlingssektorer Skal sikre korrekt anvendelse af forordningen Skal udarbejdes af Associations and other bodies representing categories of controllers or processors in one Member State Godkendelse af tilsynsmyndigheden Kommissionen kan godkende og offentliggøre adfærdskodekser, som herefter er gældende i EU 23

24 Privacy by design and by default (art. 23) Banebrydende for udvikling og brug af it Generelt krav til implementering af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger og procedurer til sikring af at forordningen overholdes Systemer skal understøtte, at oplysninger ikke behandles til andre formål eller længere end nødvendigt Fx at oplysninger ikke er tilgængelige for et ubegrænset antal personer 24

25 Breach notification (art. 31) Streng orienteringspligt 24 timers regel (om muligt) Pligt til at informere nationalt datatilsyn om brud på datasikkerhed Hvad er der sket, kategorier og antal Anbefalede foranstaltninger til afhjælpning skadevirkninger Beskrivelse af konsekvenser af bruddet Beskrivelse af foreslåede eller iværksatte foranstaltninger iftm. Bruddet Information til registrerede 25

26 Overførsel til tredjelande (art ) Lempelse for overførsler til sikre tredjelande og ved brug af standardkontrakterne til usikre tredjelande Overførsel uden tilladelse Sikre tredjelande, område eller international organisation Usikre tredjelande Godkendte Binding Corporate Rules Kommissionens standardkontrakter Specifikke undtagelser (bortset fra interesseafvejning med informationspligt) Blokeringsliste over usikre tredjelande! 26

27 Consistency (art. 57) Datatilsynet får en mere proaktiv og vejledende rolle European Data Protection Board og Kommissionen bliver en slags overmyndigheder for en lang række afgørelser truffet af nationale datatilsyn 27

28 Sanktioner (art ) Påbud Advarsler Erstatning til skadelidte Tre niveauer for administrative bøder Op til EUR/op til 0,5% af årlige globale omsætning Op til EUR/op til 1% af årlige globale omsætning Op til EUR/op til 2% af årlige globale omsætning 28

29 De største foreslåede ændringer One stop shop Slut med samtykke i ansættelsesforhold? IT-systemer (eksisterende og nye) skal understøtte forordningen Implementering af sikkerhedsforanstaltninger Alle medarbejdere skal følge procedurer DPO får en aktiv rolle Lempelse ved overførsler til tredjelande Kontakt til Datatilsynet, når det går galt Kæmpe bøder 29

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Revision af logningsreglerne

Revision af logningsreglerne 1. Executive summary Siden ikrafttrædelsen af de såkaldte logningsregler i 2007, har det været omdiskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET Udfyld venligst formular på skærmen og send den til Dátueftirlitið ved at trykke på knappen Submit form. 1. DATAANSVARLIG Offentlig institution

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere