Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub"

Transkript

1 Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub. 2. Valg 2.1 Valgbarhed følger DTK s love - dog med den indskrænkning, at valgbarhed og stemmeberettigelse kun finder sted inden for de enkelte racer. Stemmeberettigelse kræver min. 3 mdr.s medlemskab af DTK. Kun ordinære og familiemedlemmer der har en race stambogsført i FCI eller FCI anerkendt organisation har stemmeret. 2.2 Betingelsen for at være valgbar og stemmeberettiget i en race er, at man er ejer af den pågældende race og opfylder DTK s love 5 stk. 5 og 16 stk. 2 Den ansvarshavende racerepræsentant kan kræve dokumentation for ejerskab af racen samt kopi af stambog såfremt der opstår tvivl om dette. 2.3 Der er valg til racerepræsentantskabet på lige år. 2.4 Forslag til kandidater skal være DTK s formand i hænde senest 1. juli i valgåret. 2.5 Kandidater, der ønsker at modtage valg, skal opstille deres kandidatur senest 1. juli i valgåret til DTK s formand, skriftligt. 2.6 Det påhviler den siddende ansvarshavende racerepræsentant at nævne dette i racespalten i TN nr. 3 og skriftligt til bestyrelsens kontaktperson og til TN inden 1/5. Her nævner han/hun ligeledes, om han/hun ønsker genvalg. 2.7 Kandidaterne nævnes i TN nr. 4. Her indsættes ligeledes en stemmeseddel for de racer, hvor der skal være valg. Afstemningen kan også foretages online via Min side på hjemmesiden. 2.8 Stemmesedlerne skal være DTK s eksterne revisor i hænde senest 31. August, her foretages første optælling, interne revisorer optæller 2. gang. Stemmesedlerne 1

2 opbevares 30 dage hos intern revisor, herefter er der ikke længere mulighed for at fremkomme med klager i forhold til valget. 2.9 almindelige stemmeflertal blandt racegruppens medlemmer afgør, hvem af kandidaterne der skal beklæde posten som ansvarshavende racerepræsentant DTK s Eksterne revisorer tæller stemmerne op og kontakter formanden Den ansvarshavende racerep. udpeger selv sin racerepræsentant for et år ad gangen. Ønsker den ansvarshavende racerep. at udskifte sin racerepræsentant, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsens kontaktperson senest 1. december Navnet på racerepræsentanten offentliggøres senest i TN nr. 1 ulige år Ansvarshavende racerepræsentanten kan afsættes af bestyrelsen, såfremt bestyrelsen finder tungtvejende grunde hertil, herunder dokumenteret bevidst misligholdelse af retningslinjerne De valgte ansvarshavende racerepræsentanter offentliggøres i TN nr Er der ingen modkandidater, kan den siddende ansvarshavende racerep. fortsætte endnu en valgperiode såfremt de har meddelt deres kandidatur Er der ingen kandidater og ønsker den siddende racerepræsentant ikke at fortsætte, kan bestyrelsen udpege en ansvarshavende racerep Valgperioden er to år startende 1. januar - ulige år Tillidsposter indenfor racen kan tildeles medlemmer, der aktuelt ikke ejer racen, f.eks. gamle opdrættere, der ikke mere er aktive, men som har stor viden om racen. Racerepræsentantskabet skal give samtykke til dette og kan evt. tage bestyrelsen med på råd. 3. Fratræden 3.1 Hvis den ansvarshavende racerep. ønsker at fratræde midt i en valgperiode, skal dette meddeles bestyrelsen skriftligt. Når bestyrelsen har accepteret ønsket, vil det blive meddelt i førstkommende TN og på klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelse af kandidatforslag til nyvalg. Listen med kandidatforslag, vil blive 2

3 offentliggjort i TN sammen med stemmeseddel og deadline for stemmeafgivelse. Den ansvarshavende racerepræsentant kan fortsætte arbejdet, til der er valgt en ny ansvarshavende racerep. 3.2 Såfremt racerepræsentanten ønsker at fratræde, meddeles dette skriftligt til bestyrelsen og den ansvarshavende racerep. Herefter kan sidstnævnte udpege en ny racerepræsentant for resten af valgperioden. 3.3 Når den ansvarshavende racerepræsentant fratræder, skal alt materiale han/hun har modtaget tilsendes den nye ansvarshavende racerepræsentant indenfor 14 dage. 3.4 Regnskab sendes til hovedkassereren, og pengene overføres til hovedkassen. 4. Rettigheder og pligter 4.1 Den ansvarshavende racerepræsentant får ved tiltræden udleveret diverse materialer tilhørende racen. Al modtaget materiale og materiale der i perioden udarbejdes af racerepræsentanten/racegruppen, tilhører til enhver tid Dansk Terrier Klub som har fuld brugsret til materialet. Ved fratrædelse skal alt materiale overdrages til bestyrelsens ansvarlige for racerne i DTK. Udarbejder racen sider på sociale medier, tilhører disse også Dansk Terrier Klub samt indholdet af disse. Der skal endvidere altid bruges klubbens officielle logo på materialet samt sider. Hjemmeside: Racen skal gøre brug af DTK s officielle hjemmeside og oprette/opdatere en sådan, via DTK Webteam. Det er ikke tilladt at oprette nye hjemmesider udenfor DTK regi, og det er ikke tilladt at bruge DTK midler til betaling af en ekstern hjemmeside. Endvidere er det ikke tilladt at oprette hjemmesider der ejes og drives i privat regi. Opdrætterlisten/Hvalpelisten på DTK s hjemmeside og racens hjemmeside må udelukkende nævne opdrættere, der er medlemmer af Dansk Terrier Klub. 3

4 Sociale medier: Alle officielle sider der oprettes, er DTK ejendom og skal overdrages til DTK om nødvendigt. Al indhold, tekst og billeder på disse sider er til enhver tid DTK s ejendom. Det er racerepræsentantens pligt at informere bestyrelsen om Skadelig omtale af Dansk Terrier Klub, klubbens arrangementer eller tillidsvalgte personer.dette sanktioneres i henhold til DTK s love 19. Ved gentagne grove overtrædelser vil bestyrelsen indgive sagen til behandling i DKK s disciplinærnævn. 4.2 Både den ansvarshavende og racerepræsentanten kan tilgå medlemsinformationer online via klubbens hjemmeside og online medlemskartotek. Listen må kun anvendes i DTK- regi og må på ingen måde anvendes kommercielt. Det er kun ansvarshavende racerepræsentant, racerepræsentant samt webmaster der må have adgang/login til racens hjemmeside og medlemskartotek. Bestyrelsen kan i specielle tilfælde fravige dette. 4.3 Racerepræsentanterne er såvel racens som DTK s officielle ansigter/stemmer og forpligter sig til at arbejde for udbredelse af kendskab til såvel race som klub. 4.4 Racerepræsentanterne skal arbejde i racens interesse og vise loyalitet og samarbejdsvilje over for alle medlemmer af racen og klubben. 4.5 Den ansvarshavende racerepræsentant modtager fra DKK og DTK alle papirer vedrørende racen. Disse papirer skal opbevares og tilbageleveres til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for racerne efter endt valgperiode. 4.6 Racerepræsentanterne skal afholde racemøde 1 x årligt, hvor alle medlemmer inviteres. Mødet kan aflyses ved mindre end 5 tilmeldinger. Hvis der blandt racemedlemmerne fremsendes ønske om det, kan der afholdes ekstraordinært racemøde. Indbydelse via TN, hjemmesiden eller i specielle tilfælde pr. brev. Bestyrelsen kan deltage i mødet. 4.7 I de racer, hvor der er tiltrådt ny ansvarshavende racerepræsentant, skal der indkaldes til racemøde i februar-nr. af TN, således at der kan afholdes racemøde inden for de første 6 mdr. i den nye valgperiode. Dog kan der efter aftale med bestyrelsen aftales andet. 4

5 4.8 Dagsorden for racemødet bør udsendes pr mail til deltagerne samt opdateres på hjemmesiden 14 dage inden mødet afholdes. Alle medlemmer i racegruppen kan sætte punkter på dagsordenen. 4.9 Racerepræsentanterne skal tages med på råd i fastsættelse af regler for avl og opdræt. De er i disse forhold ansvarlige for, at alles meninger forelægges bestyrelsen inden endelig beslutning tages. Praksis vil være, at bestyrelsen lægger forslag frem til afstemning for racens medlemmer ved annoncering i TN Der kan ikke foretages urafstemning i racegruppen om avlsrestriktioner, før emnet har været behandlet og vedtaget ved afstemning på et racemøde. Undtaget er avlsrestriktioner indført af DKK eller FCI Sender racerepræsentanterne materiale ud til racegruppen, skal bestyrelsens kontaktperson have kopi Bestyrelsen skal rådføre sig med racerepræsentanterne i dispensationssager, der vedrører avlsgodkendelse Racerepræsentanterne har en forpligtigelse til at orientere om arrangementer under racen i TN og på racens hjemmeside, således at disse bliver bekendt for alle medlemmer af DTK, men specielt for racens medlemmer. Der kræves som minimum støtte medlemskab af DTK for at deltage i klubbens aktiviteter. Med undtagelse af udstillinger/skuer, prøver og træning samt arrangementer der ikke kræver tilmelding 4.14 Hver racegruppe kan disponere over en side i TN. Yderligere pladsbehov aftales med redaktøren Racerepræsentanterne bestræber sig på at der sendes indlæg eller info om racen i racespalten i TN og på hjemmesiden Racerepræsentanterne opfordres til samarbejde med andre racer og med DTK s kredse Racerepræsentanterne skal besvare alle henvendelser vedrørende racen inden 14 dage. 5

6 4.18 Racerepræsentanterne er ansvarlige for at DTK s bestyrelse, racesiden og TN gøres bekendt med deres adresse-, telefon- og -ændringer, således at lister altid er ajourført Racerepræsentanterne kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver indenfor racen Racerepræsentanterne skal ved henvendelse vedr. hvalpeforespørgsel henvise til hvalpelister hos DTK og må ikke forfordele egne eller andres hvalpe Den ansvarshavende racerepræsentant kan kræve dokumentation for ejerskab af racen, såfremt der opstår tvivl om dette i forbindelse med valg indenfor racen. 5. Økonomi 5.1 Racegruppen har egen økonomi - baseret på indtægter ved aktiviteter i racen. Ved arrangementer der økonomisk har potentiale til at overstige racens kassebeholdning skal der forud for arrangementet foreligge en ansøgning samt et af bestyrelsen i DTK godkendt budget. DTK dækker efter et godkendt budget et evt. underskud. Regnskab skal udarbejdes for alle arrangementer uanset, type og skal indgå i årsregnskabet som tilgængelige bilag. DTK s officielle regnskabsark skal benyttes. 5.2 Racegruppen kan ansøge DTK s bestyrelse om økonomisk tilskud i forbindelse med afholdelse af et race-arrangement eller deltagelse for racerepræsentanterne i diverse møder. 5.3 Det påhviler den ansvarshavende racerepræsentant at føre regnskabet for racen. 5.4 Regnskabet skal være tilgængeligt for DTK s bestyrelse og revision, og på opfordring af bestyrelsen fremsendes inden 14 dage. 5.5 Regnskabet for racen lægges frem ved det årlige racemøde (såfremt et sådant afholdes). Årsregnskab kan rekvireres af racegruppens medlemmer. 5.6 Racegruppernes regnskabsår følger kalenderåret. 5.7 Regnskabet skal indsendes til DTK s bestyrelse (kasserer) senest den 1.februar. Regnskabet indgår i klubbens årsregnskab. 6

7 5.8 DTK s bestyrelse opretter i samarbejde med racerepræsentanterne en konto hvor begge racerepræsentanter har adgang. 5.9 DTK s bestyrelse godkender, at der bruges et max beløb på 350 kr pr. person fra racens kassebeholdning, til sociale arrangementer 1 x årligt. Den samlede udgift må max være 10 % af indestående. Ønsker man i særtilfælde at øge beløbet, skal der indsendes ansøgning til DTK s bestyrelse, senest 1 måned før arrangementet afholdes. Sociale arrangementer kan være f.eks. julefrokost afslutning etc. 6. Internet 6.1 DTK har en officiel hjemmeside: Hver race har deres egen raceside som underside. 6.3 Racerepræsentanterne skal udarbejde en officiel racehjemmeside, som de er ansvarlige for. Hjælp til udarbejdelse af en sådan hjemmeside fås ved henvendelse til DTK s webteam. 6.4 Racen skal have sin web-adresse i TN under logoet i racespalten. 6.5 Racens hjemmeside må kun være kommerciel i omfang af annoncer fra eksterne partnere der betaler/modydelse for annoncen. 6.6 Racens hjemmeside må kun linke til klubbens officielle hvalpeliste, Racens hjemmeside skal indeholde oplysninger om: Racen, arrangementer, oversigt over kenneler, hvor indehaveren er medlem af DTK samt oplysninger af almen interesse for racen, herunder racestandarden. Opdrætterliste på DTK s hjemmeside og racens hjemmeside må udelukkende nævne opdrættere, der er medlemmer af Dansk Terrier Klub. 6.8 Racerepræsentanterne er ansvarlige for opdateringer. Bestyrelsen i DTK er hovedansvarlig for racernes hjemmesider og dets indhold. Bestyrelsen kan pålægge racerepræsentanten at siden revideres ved at begære informationer sat på eller taget af. 7

8 7. Skuer 7.1 Skuer kan arrangeres af kredsbestyrelser eller racerepræsentanter, flere sammen eller hver for sig. 7.2 Ansøgningen om afholdelse af skue med oplysning om dommerønske, sted og dato sendes til bestyrelsens kontaktperson til udstillinger tidligst 12 måneder og senest 4 måneder før den ønskede afholdelse. 7.3 Efter modtagelse af en godkendelse udarbejdes der indbydelse til skuet til brug i Terrier Nyt og på hjemmesiden 7.4 Sker der ændringer vedr. dommer eller sted, skal dette straks meddeles bestyrelsens kontaktperson. 7.5 Der kan kun deltage racer, der er med i Dansk Terrier Klub, og de skal være stambogsført af DKK eller anden FCI-anerkendt organisation. 7.6 Afviklingen ledes af en af arrangøren udpeget skueleder, der skal sikre forsvarlige forhold samt forpligtiger sig til at følge DTK s /DKK s regler for skuer. 7.7 Kredsen/racerepræsentanten fastsætter selv deres anmeldelsesgebyrer. 7.8 Der kan på dagen arrangeres konkurrencer i f.eks. barn og hund, juniorhandling, parklasse, avls- og opdrætsklasse m.m. 7.9 Ved præmiering følges DKK s regler for disse, bemærk at der ikke kan tildeles Certifikat på skuer Eksempel på klasseinddeling på skuer: 8

9 Babyklasse 3-6 mdr. Hvalpeklasse 6-9 mdr. Juniorklasse 9-18 mdr. Mellemklasse mdr. Åbenklasse over 15 mdr. Brugshundeklasse Champion klasse (alle danske og udenlandske champions) Veteranklasse fyldt 8 år Den klasseinddeling, der benyttes, skal fremgå af indbydelsen eller af tilmeldingsblanketten Vedr.: Godtgørelser og gebyrer: Skuelederen gebyr efter aftale med arrangør. Kørselsgodtgørelse til dommer, ringpersonale og skueleder efter Statens Høje Takst, med mindre andet er aftalt på forhånd. Dagpenge til dommer og ringpersonale efter DKK s regler, eller arrangøren kan ved indbydelsen lave en speciel betalingsordning, hvis dette er i klubbens interesse Penge vedr. skuet må ikke indsættes på racens konto, men skal indsættes på racens/kredsens konto. Man skal anvende online tilmeldings-/betalingsformular via klubbens hjemmeside Bestyrelsens kontaktperson tilsendes et katalog umiddelbart efter skuet. Der henvises endvidere til DKK s regler for skuer. 8. Raceudstillinger 9

10 8.1 De racer, der ønsker at afholde en certifikatudstilling selv eller sammen med enkelte andre racer, skal sende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen mindst 12 mdr. før udstillingen ønskes afholdt. 8.2 Samme race kan højst få godkendt en ansøgning hvert 3. år. 8.3 I ansøgningen skal dato, sted og dommer (navn og adresse) være anført. 8.4 Ansøgningen skal også indeholde en begrundelse for afholdelsen af udstillingen, f.eks. et jubilæum. 8.5 Det er racens opgave selv at indhente forhåndstilkendegivelse om den pågældende dommer. Derefter overgives ansøgningen til Udstillingsudvalget. 8.6 Ønsker racen efterfølgende at foretage dommerændring eller at flytte udstillingen, skal der søges skriftligt om dette. 8.7 Hvis det er en én dags DTK-udstilling, så kan raceudstillingen afholdes modsatte dag i samme weekend, hvis det er i samme landsdel. 8.8 Udstillingslederen skal naturligvis sørge for nøje at følge bestyrelsens anvisninger samt bestemmelserne i DKK s reglement for udstillinger. 9. Racerepræsentantskabsmøder 9.1 Afholdes 1 gang årligt, oftest inden for de første 3 mdr. af året. Der indkaldes via TN eller med et personligt brev eller på mail til alle. 9.2 På dette møde diskuteres alt vedrørende tillidshvervet som racerepræsentant. 9.3 DTK s bestyrelse yder fast tilskud på max kr. 500,00 for 1 deltager for de racer, der ikke selv har kassebeholdning. 9.4 Ca. 14 dage inden mødet udsendes en deltagerliste samt en dagsorden, således at man har mulighed for at arrangere samkørsel og forberede sig. 10. Årskonkurrencer 10

11 10.1 Racerepræsentanterne kan arrangere årskonkurrencer i deres race, såfremt de selv eller et flertal af medlemmerne i racen ønsker det Årets hund/hunde i racen kåres ud fra disse konkurrencer. Enstemmigt vedtaget på racekreds mødet 11/ , gældende fra 1/1-2017: Man skal være medlem i Dansk Terrier klub dog deltager støttemedlemmer ikke i konkurrencen. Man skal være medlem af DTK på dagen/udstillingen hvor point optjenes. Desuden skal man være medlem på dagen for den afsluttende udstilling samt præmieoverrækkelse. Herudover er det tilladt for diverse racer at have sine egne yderligere regler der er vedtaget i racegruppen, der dog ikke må være konflikt med ovenstående. Fortolkning: Man = ejer/medejer af hunden, uanset om hunden er dansk eller udenlandsk. Dette kan kræves dokumenteret i form af officielt ejerbevis * fra pågældende land, af racerepræsentanten eller bestyrelsens ansvarlige for racer. (*med officielt ejerbevis henvises der til den registreret ejer/ejere i det pågældende lands kennel klub under FCI) (eksempel: går hunden bort eller ejerskiftes, beholder hunden sine point og dermed deltagelse i årskonkurrencen forudsat at ejer/tidligere ejer er medlem i DTK). Det er udelukkende udstillinger arrangeret af Dansk Terrier Klub der tæller i point regnskabet. Dette er gældende fra 1 Januar Fortolkning: Udstillinger på DTK udstillingskalender for året, dog er FDA udstillingen ikke pointgivende. 11

12 10.3 Pointsystemet, der anvendes til ovennævnte konkurrence, er individuelt fra race til race. DTK har udarbejdet et pointsystem, der kan benyttes, såfremt racegruppen ønsker dette. Denne beregningsmodel offentliggøres i TN nr I TN 3. juni indkalder redaktionen forslag til pointberegning. Disse forslag skal være den ansvarshavende racerepræsentant i hænde så betids, at forslagene kan offentliggøres i TN 4. august, debat og stemmeseddel i TN 5. oktober, offentliggørelse af gældende pointsystem for det kommende år i TN 6. december. Indkomne forslag skal til afstemning mod det eksisterende Ved stemmelighed er det det eksisterende der fortsætter Beregningerne er gældende fra 1. januar Pointberegningen kan ikke ændres midt i et udstillings år Racerepræsentanterne holder regnskab med pointtildeling til kåring af Årets Årets offentliggøres i TN 6 eller TN 1 meget gerne med billeder. Racerepræsentanterne er ansvarlige for dette Hvis racen afholder Årskonkurrence, er det den ansvarshavende racerepræsentants pligt at indsende oplysningerne om Årets hund i racen snarest efter, at årets sidste udstilling er afholdt, til bestyrelsens kontaktperson for racerne. Oplysningerne skal være: Hundens titel, stambogsnavn og nummer samt ejers navn og adresse. Diplom kan rekvireres mod betaling af 50 kr der herefter fremsendes til ejeren af hunden. 11. Diverse 11.1 Såfremt der i DTK sker ændringer, som vedkommer racerepræsentanterne, vil de modtage disse og andre relevante oplysninger via mail eller pr. brev Racerepræsentanterne kan indsende forslag til ændringer af retningslinjerne til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for racerne, senest den 31. december. (Forslagene behandles på et bestyrelsesmøde og forelægges på racerepræsentantskabsmødet.) 12

13 Bestyrelsen. Opdateret i henhold til DTK s love, godkendt af DKK 24/ Opdateret efter racekredsmøde nov 2017 ( 4stk13) 13

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers samt Dansk Terrier Klubs særlige interesser. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers samt Dansk Terrier Klubs særlige interesser. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Vedtægter for DTK s kredse

Vedtægter for DTK s kredse 1 Vedtægter for DTK s kredse 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er og dens nummer er. 1. Kredsens hjemsted er kredsformandens adresse. 2. Kredsen er etableret jf. Dansk Terrier Klubs love 15. 2 Kredsens

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014 Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referant:MB Ordstyrer Julie Hasselby Velkomst Peter Nielsen bød velkommen til de 39 deltagere. Det

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet (herefter kaldt Selskabet). Selskabet er stiftet

Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet (herefter kaldt Selskabet). Selskabet er stiftet Vedtægter for Broholmerselskabet 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet (herefter kaldt Selskabet). Selskabet er stiftet 20.4.1979. Stk. 2. Selskabets hjemsted er formandens

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der samarbejder med

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk.

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk. Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål. Stk. 1. At

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet

Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet Bilag 1 Valgregulativ - Repræsentantskabet 1. Indledning 1.1 Dette valgregulativ har til formål at fastlægge den nærmere valgprocedure, definitioner af valgområder og regler for valg til Selskabets repræsentantskab.

Læs mere

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017.

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Basset Klubbens love 1:Navn og hjemsted. Stk.1: Klubbens navn er: BASSET KLUBBEN. Klubben er stiftet d. 15. november 1968.

Læs mere

Referat. Der har i racegruppen kørt en personsag, som nu er lagt bag os, og vi vælger at se fremad og gøre 2017 til et godt år.

Referat. Der har i racegruppen kørt en personsag, som nu er lagt bag os, og vi vælger at se fremad og gøre 2017 til et godt år. Referat Staffordshire bull terrier racemøde 14. januar 2017 Referent: Betina Ahm Ordstyrer Louise V. Jacobsen Velkomst 2016 har været et godt år med gode arrangementer og aktiviteter. Der har i racegruppen

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN 1 Navn. 1.01 Medlemsforeningens navn er Muskelsvindfonden. 1.02 Foreningen har hjemsted i Århus. 2 Formål. 2.01 Det er Muskelsvindfondens formål at forbedre livsvilkårene

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Broholmerselskabet

Vedtægter for Broholmerselskabet Vedtægter for Broholmerselskabet 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet. Broholmerselskabet er stiftet den 20.04.1979. Stk. 2. Broholmerselskabets hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Love for Welsh Corgi Klubben

Love for Welsh Corgi Klubben Love for Welsh Corgi Klubben Gældende fra 12.2.2010 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Welsh Corgi Klubben. Klubben er stiftet den d. 7.5.1974 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2019 FriSe arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014)

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) 1 Formål 1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Retrievernes Jagthundeklub.

Vedtægter for Retrievernes Jagthundeklub. Vedtægter for Retrievernes Jagthundeklub. 1 Navn 1. Klubbens navn er Retrievernes Jagthundeklub, herefter RJK. 2. RJKs hjemsted og værneting er den til enhver tid siddende formands postadresse. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling Vedtægter Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2016-03-02 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Allerød Cykle Klub (ACK). ACK er stiftet d. 26. oktober 1993 og har hjemsted i Allerød

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Vedtægter for tst Håndbold

Vedtægter for tst Håndbold Vedtægter for tst Håndbold 1. Afdelingens navn og hjemsted 1. Afdelingens navn er tst Håndbold (herefter kaldet afdelingen). Afdelingen er etableret som en afdeling under idrætsforeningen tst (herefter

Læs mere

Vedtægter for Assens Dykkerklub

Vedtægter for Assens Dykkerklub K L U B B E N 1: Klubbens navn er ASSENS DYKKERKLUB. Den er stiftet den 14. september 1989. Klubben er hjemmehørende i Assens kommune. 2: Klubbens formål er at fremme dykningen og sikkerheden under dens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

"PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET" forkortes PSA. Foreningen er stiftet d Foreningens hjemsted og kontoradresse er sekretærens adresse.

PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET forkortes PSA. Foreningen er stiftet d Foreningens hjemsted og kontoradresse er sekretærens adresse. Vedtægter for PSA - 2016 1 - Navn og hjemsted "PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET" forkortes PSA. Foreningen er stiftet d.24.11.2002. Foreningens hjemsted og kontoradresse er sekretærens adresse. 2 Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE. FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion

VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE. FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion Side 1 af 6 VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Hjemsted er :Nivå Tursejlere :Nivå Havn, Fredensborg

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Vedtægter. Helsingør Motorbådsklub. Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR

Vedtægter. Helsingør Motorbådsklub.   Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR 2019 Vedtægter Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR VEDTÆGTER FOR HELSINGØR MOTORBÅDSKLUB 1. Navn og hjemsted 2. Formål Klubbens navn er HELSINGØR MOTORBÅDSKLUB(HMK). er stiftet den 7. august 1934. s hjemsted

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

3.3 De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

3.3 De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. J.nr. 316280-SRA V E D T Æ G T E R FOR G R U N D E J E R F O R E N I N G E N P L A N T A G E N -------------------------------- 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN PLANTAGEN. 2. HJEMSTED

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted Motivation: Broholmselskabet fik pr. 1.1.2015 ny overenskomst med DKK og dermed et nyt ansvar som specialklub for Broholmerracen. På opfordring fra DKK ønsker Broholmerselskabet at så vid udstrækning det

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. Gensidig respekt er nøgleordet for samvær i foreningen.

Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. Gensidig respekt er nøgleordet for samvær i foreningen. Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. 2. Foreningens formål. Foreningens formål er at tilbyde karatetræning i såvel traditionel

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Solvænget. Hundige. Stiftet den 5. august for

Vedtægter. Grundejerforeningen Solvænget. Hundige. Stiftet den 5. august for Vedtægter for Grundejerforeningen Solvænget Hundige Stiftet den 5. august 1944 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kapitel 2. Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kapitel

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ AF 1983 VEDTÆGTER. Forslag til behandling på generalforsamlingen den 20. februar Se hjemmesiden

GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ AF 1983 VEDTÆGTER. Forslag til behandling på generalforsamlingen den 20. februar Se hjemmesiden GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ AF 1983 VEDTÆGTER Forslag til behandling på generalforsamlingen den 20. februar 2013. Se hjemmesiden www.visbyvej.dk. Foreningen 1 Foreningens navn og adresse 2 Foreningens

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Klubben er stiftet den 1. august 1996. Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Vedtægter for Dansk Hundeskole Roskilde 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er "Dansk Hundeskole Roskilde" Klubbens hjemsted er Roskilde.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK MODEL SPORTS UNION

VEDTÆGTER FOR DANSK MODEL SPORTS UNION VEDTÆGTER FOR DANSK MODEL SPORTS UNION 1 Navn. Unionens navn er Dansk Model Sports Union (DMSU). Unionens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Medlemskab af andre organisationer. Ingen for nuværende. 3 Unionens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere