Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 24. juni 215 Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Resumé: Betydningen af at indføre fremadskuende forventninger i forventningen til boligprisinflation ved brug af leads undersøges. Hidtil er forventningen til boligprisinflationen formuleret som adaptive forventninger, men de har været eksogeniseret for at sikre stabilitet i modellen. Boligmodellen har dog på trods af eksogeniseringen af boligprisinflationen øget modellens udsving. Det er naturligt, at boligmarkedet bidrager til at skabe udsving i økonomien, men for at belyse boligmarkedets rolle, ses der i dette papir på betydningen af at bruge den modelberegnede fremtidige boligpris og den modelberegnede fremtidige investeringspris for boliger. Der skal bruges hhv. minimum 3 og 2 leads før end Gekko kan løse eksperimenterne. Som sammenligningsgrundlag bruges både eksogene og adaptive forventninger. Det viser sig, at brug af den modelberegnede fremtidige boligpris gør boligmarkedet i Adam mindre volatilt. Det gør dog ikke boligmarkedet mindre volatilt at bruge flere leads. Den ændrede forventningsdannelse har kun lille effekt på resten af økonomien i Adam. NMH25615 Nøgleord: Fremadskuende forventninger, boligmarked Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. Indledning Nærværende papir undersøger boligkapitalens tilpasningstid i Adam (Annual Danish Aggregate Model), når der indlægges rationelle forventninger. 1 Med rationelle forventninger menes her modelkonsistente forventninger, hvor det antages, at modellens agenter kender modellens løsning i fremtiden. Papiret kan dermed ses i forlængelse af DSI15111, DSI5914 og SOA Adam køres i programmeringsprogrammet Gekko, hvor der nu er indlagt en Fair- Taylor algoritme, hvorfor det nu er muligt at indlægge rationelle forventninger i Adams ligninger ved leads. Se SOA23114 for en nærmere beskrivelse. Forventningen til boligprisinflationen er i den officielle model formuleret som adaptive forventninger, men de er eksogeniseret for at sikre stabilitet i modellen. De adaptive forventninger giver et volatilt og potentielt ustabilt forløb mod ligevægt for boligmarkedet, hvilket minder om et ustabilt spindelvævsforløb i markedsbestemmelsen af pris og mængde. Det undersøges dermed i dette papir, om fremadrettede forventninger giver mindre ustabilitet i modellen, hvilket følger tankegangen fra Muth (1961). Boligmodellen har på trods af eksogeniseringen af boligprisinflationen forsat været volatilt, se fx PAG2o14. Dette skyldes accelratoreffekten på investeringer i et langvarigt kapitalgode som boligen. Det er derfor interessant at kigge på betydningen for modellen af at indføre fremadskuende forventninger for boligprisinflationen. Der er her kigget på boligmarkedets udvikling ved et offentligt varekøbseksperiment, hvor inflationsforventningerne til boligpriserne bestemmes på fire forskellige måder: Eksogene forventninger, adaptive forventninger, den faktiske fremtidige boligpris og den faktiske fremtidige investeringspris for boliger. I afsnit 2 beskrives eksperimenterne. Eksperimenterne med de forskellige forventningsdannelser til boligprisernes udvikling gennemgås i afsnit 3, hvor der også ses på betydningen af inddragelsen af flere perioder leads i de rationelle forventninger. Afslutningsvis konkludere afsnit 4. 1 Papiret er udarbejdet med vejledning fra Dan Knudsen mange tak! Side 2 af 13

3 3 2. Beskrivelse af eksperimenterne Eksperimenterne laves i den officielle Adam Oktober 214 (Okt14) og den dertilhørende lang1-bank. Der er lavet forskellige modelændringer i forhold til bestemmelse af inflationsforventningerne til boligprisen ved et offentligt varekøbseksperiment, som vil blive sammenlignet med en normal kørsel. Inflationsforventningerne spiller en stor rolle i boligmarkedets udvikling, jf. fx Sørensen & Whitta-Jacobsen (21). Dette er også tilfældet i Adam. I Okt14 bestemmes den forventede boligprisinflation med adaptive forventninger: 1 = 1 + h 1 h Hvor pibh er investeringsprisen på boliger. Forventningen til periode t s boligprisinflation er afhængige af sidste periodes forventning og et fejlkorrektionsparameter, θ, hvor periode t s forventning justeres i henhold til den faktiske prisinflation i investeringsprisen. Okt14 s egenskaber vil dermed afhænge af lag-strukturen og værdien for fejlkorrektionsparameteret. Dette er nærmere beskrevet i TMK1291. På langt sigt følger udviklingen investeringsprisen på boliger den øvrige inflation på 2 %, hvilket dermed også bliver forventningen til boligprisinflationen. I modellen følger boligprisen også den øvrige inflation på langt sigt. Det kan virke underligt, at forbrugeren kigger på investeringsprisen og ikke kontantprisen på boligen, phk. Dette skyldes, at boligprisen er mere volatil end investeringsprisen, hvorfor Okt14 ville være meget ustabil og i flere tilfælde uden numerisk løsning, hvis det var boligprisen, der indgik i forventningsdannelsen. Generelt er inflationsforventningerne, inklusiv boligprisforventningerne, eksogene for at sikre stabilitet i modellen. 2 De eksogene inflationsforventninger kan også udtrykke, at forventningerne er svagt rationelle, jf. Sørensen og Whitta-Jacobsen (21). Danmark har fastkurspolitik, hvorved den danske inflation i gennemsnit vil følge udlandets inflation. Dermed vil de eksogene forventninger på langt sigt være rigtige. Det er dog nemt gennem eksogeniseringsleddet (som er aktivt i standard Adam, og derved mere retteligt fungerer som et endogeniseringsled) at aktivere de adaptive forventninger i Okt14. Der vil nu blive lagt rationelle forventninger i Adam. Dette vil blive gjort med både bolig- og investeringsprisen. De rationelle forventninger er i første omgang lagt ind i boligprisen med et enkelt lead: 2 Undtagelse er inflationsforventningen i lønrelationen, hvor den tilhørende koefficient dog kun er,3. Side 3 af 13

4 4 2 = h h 1 Ligning (2) beskriver, at den forventede boligprisinflation til tidspunkt t,, er den faktiske prisinflation i periode t og phk er boligprisen. Gekko kan imidlertid ikke få Adam til at konvergere med kun et lead, og der er derfor indlagt flere leads, hvoraf gennemsnittet bestemmer forventningen. Lignende er fx gjort i SOA Der skal minimum tre leads til, før Gekko kan få Adam til at konvergere, og dermed bliver ligning (1) til: 3 = 1 3 h h + h h + h h 1 Ligning (3) beskriver, at den forventede boligprisinflation til tidspunkt t,, er gennemsnittet af de næste tre perioders boligprisinflation. Generelt kan formlen skrives som: = 1 h 1 h Hvor n er antallet af perioder, som indgår i den gennemsnitlige inflationsforventning. Der er også lagt rationelle forventninger ind i Adam gennem boliginvesteringsprisen, dvs.: 4 = 1 h 1 h Heller ikke med (4) er det muligt for Gekko at løse modellen med kun ét lead. Til gengæld kan modellen løses med to. Der er imidlertid ikke forskel mellem at løse Okt14 med to eller tre leads af pibh, og derfor bruges gennemsnittet af to leads som sammenligningsgrundlag. Effekten af rationelle forventninger til boligprisinflationen undersøges ved et stød til offentligt varekøb. Det offentlige varekøb er en traditionel finanspolitisk variabel, der direkte indgår i den samlede efterspørgsel, og som ofte bruges til at illustrere modellens egenskaber. Når det offentlige efterspørger flere varer stiger efterspørgslen hos virksomhederne. Dette øger produktionen, og virksomhederne efterspørger en tilsvarende stigning i kapital. Stigningen i det ønskede kapitalapparat får investeringerne til at stige markant, fordi kapitalapparatet er større end de Side 4 af 13

5 5 årlige investeringer. Når produktionen og erhvervsindkomsten stiger, øges den disponible indkomst hos forbrugerne, og det private forbruger ligeledes på kort sigt. Dette er en typisk konjunkturreaktion. Når modellen kommer udover det korte sigt, falder investeringseffekten tilbage, og investeringernes bidrag til forbrugernes erhvervsindkomst mindskes, hvorved effekten på privatforbruget aftager. Dog forsætter forbruget med at stige i Adam. Dette skyldes, at forbrugernes realindkomst øges. Selvom de højere lønninger medfører et højere indenlandsk prisniveau, består en del af det indenlandske forbrug af importerede varer. Da importprisen er eksogen, får forbrugerne på langt sigt en realindkomst fremgang. Dermed stiger også boligmængden mere, når lønnen er endogen. Boligmængden er bestemt af boligefterspørgslen, og boligefterspørgslen afhænger af privatforbruget. Hvis lønnen er eksogen, fungerer Adam som en simpel konjunkturmodel, og forbrugseffekten topper sammen med erhvervsinvesteringerne, jf. ADAM (212). Det er derfor også valgt at kigge nærmere på et forløb med rationelle forventninger, hvor lønnen er eksogeniseret. 3. Eksperimenter Der vil som nævnt i afsnit 2 blive kigget på varekøbseksperimenter med forskellige indlagte forventningsdannelser af boligprisudviklingen, hvor den officielle Okt14 agerer som benchmark. Der vil både blive kigget på eksperimenter, hvor lønnen er endogen som i den officielle version, og der vil blive kigget på eksperimenter, hvor lønnen er eksogen, hvorved modellen ligner en traditionel konjunkturmodel. Slutteligt vil der blive set på betydningen af at indlægge flere leads. 3.1 Forskellige versioner af forventningerne til boligprisinflation i Okt14 Der vil i afsnit 3.2 og 3.3 blive set nærmere på syv eksperimenter med forskellig formulering af forventingerne til boligprisinflationen, rpibhe, i forhold til et stød til det offentlige varekøb. En hurtig oversigt kan findes i tabel 3.1. Side 5 af 13

6 6 Tabel 3.1: Oversigt over eksperimenter Eksperiment Formulering af boliginflationsforventningerne i Adam Drpibhe 3 Dlna 4 Okt14 rpibhe =.8*rpibhe(-1) +.2*(pibh/pibh(-1)-1) 1 Okt14_ rpibhe =.8*rpibhe(-1) +.2*(pibh/pibh(-1)-1) Pibhe_ rpibhe =.5* (pibh(+1)/pibh + pibh(+2)/pibh(+1))-1 Phk_ rpibhe = 1/3* (phk(+1)/phk + phk(+2)/phk(+1) + phk(+3)/phk(+2))-1 Okt14_11 rpibhe =.8*rpibhe(-1) +.2*(pibh/pibh(-1)-1) 1 1 Pibhe_1 rpibhe =.5* (pibh(+1)/pibh + pibh(+2)/pibh(+1))-1 1 Phk_1 rpibhe = 1/3* (phk(+1)/phk + phk(+2)/phk(+1) + phk(+3)/phk(+2))-1 1 Eksperimentet Okt14 udføres på den officielle Adam. I Okt14_ endogeniseres boligprisinflationen i den officielle Adam. Herefter ses der nærmere på betydningen af at bruge fremadrettede forventninger til investeringsprisen for boliger, pibh, i Pibhe_ og af at bruge fremadrettede forventninger til boligprisen, phk, i Phk_. Dette gøres som beskrevet i afsnit 2. Som nævnt betyder den endogene løn, at privatforbruget på langt sigt stiger yderligere, hvilket ikke følger tankegangen bag en klassisk konjunkturmodel, hvor lønnen er eksogen. Derfor er der tre eksperimenter med eksogen løn. I Okt14_11 er det den officielle Adam, hvor lønnen er gjort eksogen. I Pibhe_1 ses der på betydningen ved at bruge fremadrettede forventninger til investeringsprisen for boliger med eksogen løn. I Phk_1 ses der på fremadrettede forventninger til boligprisen med eksogen løn. 3.2 Eksperiment med rationelle forventninger endogen løn I det følgende undersøges et offentligt varekøbseksperiment på den officielle Adam og tre eksperimenter med endogene forventninger til boligprisinflationen. Effekten på udvalgte variable ses i figur 3.1. I Okt14 ændrer forventingerne til boligprisinflationen, rpibhe, sig ikke, da den er eksogeniseret. Usercost, buibhx, falder en smule, hvilket skyldes, at boligpriserne, phk, stiger hurtigere end skatterne. Efterspørgslen efter boliger stiger sammen med det ydelsesbaserede privatforbrug (ikke vist), men da boligkapitalen kun udbygges langsomt, boligstiger priserne og topper efter ca. 2 år. Efterhånden som boligkapitalen udbygges falder boligpriserne. Efter ca. 4 år stiger det ydelsesbaserede privatforbrug en anelse pga. andre faktorer i modellen. Dette får boligprisen til at stige igen, og boligkapitalen følger med. Privatforbruget i faste priser, fcp, har to toppe inden for 4 år og en trejde top efter ca. 6 år. Den trejde top skyldes den før nævnte stigning i det ydelsesbaserede privatforbrug. Den første top kommer fra den klassiske keynianske multiplikator, hvor øget efterspørgsel øger beskæftigelsen og 3 Eksogene forventninger til boligprisinflationen; 1: Ja, : Nej 4 Eksogen løndannelse; 1: Ja, : Nej Side 6 af 13

7 lønnen, hvorfor der er en højere indkomst at forbruge af. Den anden top kommer af, at lønnen stiger mere end inflationen. Importpriserne er eksogene, hvorved der er en dødvægt i priserne, hvilket skaber en positiv reallønsfremgang, så den reale disponible indkomst og privatforbruget stiger. Figur 3.1: Offentligt varekøbseksperiments procentvise effekt på udvalgte variable for modellerne Okt14, Okt14_, Pibhe_ og Phk_. Ændring i rpibhe Ændring i buibhx Okt14 Okt14_ Pibhe_ Phk_ Okt14 Okt14_ Pibhe_ Phk_ Ændring i phk Ændring i fkbh Okt14 Okt14_ Pibhe_ Phk_ Okt14 Okt14_ Pibhe_ Phk_ Ændring i fcp Ændring i fy Okt14 Okt14_ Pibhe_ Phk_ Okt14 Okt14_ Pibhe_ Phk_ Note: De udvalgte variabler er; rpibhe, forventning til boligprisinflationen, buibhx, usercost for boliger, boligpris, phk, boligkapital, fkbh, privatforbrug, fcp, og BNP, fy, for modellerne Okt14, Okt14_, Pibhe_ og Phk_, jf. tabel 3.1. Side 7 af 13

8 8 Når forventningerne endogeniseres i Okt14_ stiger forventningerne og usercost falder, hvilket får boligprisen og boligkapitalen til at reagere kraftigere. Både boligprisen og boligkapitalen topper efter ca. 15 år på et højere niveau end med eksogene forventninger. Faldet i boligprisen er herefter kraftigere, hvilket samtidigt betyder, at boligkapitalen falder mere tilbage i forhold til grundforløbet end tilfældet var med eksogene forventninger. Som i Okt14 stiger det ydelsesbaserede privatforbrug efter ca. 4 år, hvilket får boligprisen til at stige. Da boligkapitalen ligger lavere, stiger prisen mere markant. Dermed ses det, at volaliteten i boligpris og boligkapital stiger, når der bruges adaptive forventninger. Med rationelle forventninger bliver svingningerne i boligprisen og boligkapitalen hen mod ligevægten mindre. I Pibhe_ stiger inflationsforventningen kraftigt i starten af perioden, hvilket ses i usercost, der bliver markant mindre. Boligprisen topper tidligere, og boligkapitalen topper på et lavere niveau end i Okt14 og Okt14_. I Phk_ stiger inflationsforventningerne endnu kraftigere, hvilket giver endnu større effekt på usercost og derved boligprisen de første år. Forventningerne falder herefter hurtigt og ligger i en længere årrække under grundforløbet, hvilket også ses i usercost. Dette betyder, at boligprisen ikke stiger nær så meget som i de andre eksperimenter, og desuden har boligprisen en længere periode med stabil top, inden den falder ned mod ligevægt uden undershooting. En lignende udvikling ses for kapitalen. Boligpris og boligkapital er derved mest stabil, når inflationsforventningerne vedrører boligens markedspris, og der anvendes fremadskuende forventninger. Det hænger sammen med, at et prishop fra t-1 til t fragår i den forventede prisstigning fra t til t+1. Med adaptive forventninger vil et prishop fra t-1 til t øge den forventede prisstigning fra t til t+1. Der ses krusninger i inflationsforventningerne, som spiller ind på usercost og andre variabler. Dette skyldes sandsynligvis konvergensproblemer, når konvergens skal findes omkring. Det er et mindre problem som der arbejdes på at løse i forbindelse med Gekko 2.. I forhold til effekten på økonomien ses det, at privatforbruget og BNP, fy, ikke udvikler sig særlig forskelligt i de forskellige modelversioner. Den langsigtede ligevægt nås et par år før med fremadskuende forventninger end med eksogene forventninger. Udviklingen i beskæftigelsen følger BNP (ikke vist). Rationelle forventninger har således mere betydning for modellens boligmarked end for resten af modellen. Side 8 af 13

9 9 3.3 Eksperiment med rationelle forventninger eksogen løn Der ses to toppe i forbruget på mellemlangt sigt i ovenstående eksperimenter. Dette skyldes som nævnt priseffekten. Forbruget består af importerede varer, hvilket medfører, at realindkomsten stiger, når det indenlandske løn- og prisniveau stiger. Dette skyldes som nævnt, at lønnen er endogen. Hvis lønnen eksogeniseres, vil Adam ligne en simpel konjunkturmodel, hvilket er illustreret i figur Figur 3.2: Offentligt varekøbseksperiments procentvise effekt på udvalgte variable for modellerne Okt14_11, Pibhe_1 og Phk_1. Ændring i rpibhe.8.15 Ændring i buibhx Okt14_11 Pibhe_1 Phk_1 Okt14_11 Pibhe_1 Phk_1 Ændring i phk Ændring i fkbh e-5 5e Okt14_11 Pibhe_1 Phk_1 Okt14_11 Pibhe_1 Phk_1 Ændring i fcp Ændring i fy Okt14_11 Pibhe_1 Phk_1 Okt14_11 Pibhe_1 Phk_1 Note: De udvalgte variabler er; rpibhe, forventning til boligprisinflationen, buibhx, usercost for boliger, boligpris, phk, boligkapital, fkbh, privatforbrug, fcp, og BNP, fy, for modellerne Okt14_11, Pibhe_1 og Phk_1, jf. tabel 3.1. Side 9 af 13

10 1 Det ses, at udviklingen i Okt14_11 og Pibhe_1 er stort set identisk. Prisinflationsforventningerne i Pibh_1-modellen er positive i starten af perioden og højere end i Okt14_11, men ligger ellers omkring. Krusningerne skyldes de tidligere nævnte konvergensproblemer. Igen vurderes det ikke at have den store betydning, da prisudviklingen følger en klar tendens. De høje boligprisstigninger gør, at udbuddet af boligkapital øges, hvorfor boligprisen falder tilbage. Forbruget har som forventet kun en top på kort og mellemlangt sigt. Da beskæftigelsen er højere, når den løndrevne crowding-out-effekt er slået fra, ligger forbruget over grundforløbet på langt sigt trods uændret lønniveau. Dette øger efterspørgslen efter boliger, hvorfor også boligkapitalen ligger højere end i grundforløbet. Udviklingen i Phk_1 skiller sig ud fra de to andre eksperimenter. Boligprisinflationen er først markant mere positiv og derefter negativ, hvilket slår ud i usercost. Dette giver en mere stabil udvikling i boligprisen, som godt nok stiger mere i det første år, men herefter er toppunktet tidligere og på et lavere niveau. Det efterfølgende fald i boligpriserne er mere moderat, hvilket betyder, at der ikke er en kort stigende periode i boligpriserne, som i de to andre eksperimenter. Boligkapitalen udvikler sig stabilt større mod ligevægt, hvor det i de to andre eksperimenter er en overshooting, som efterfølgende redresseres. Udviklingen i privatforbruget og BNP er ikke markant anderledes. Med boligprisen som bestemmende for inflationsforventningerne nås ligevægten få år tidligere. Det samme er tilfældet for beskæftigelsen (ikke vist). Forventningsdannelsen har således mest betydning for boligmodellen, som igen er blevet mere stabil ved at bruge boligprisen og fremadrettede forventninger fremfor at bruge investeringsprisen eller eksogenisere forventningerne. 3.4 Antal leads og stabilitet i modellen Ved at bruge den fremtidige boligprisinflation blev udviklingen i boligpris og boligkapital mere stabil. I valget mellem at bruge investerings- eller boligprisen, har det vist sig, at hvis man bruger gennemsnittet af de næste 3 års boligprisinflation som den forventede boligprisudvikling blev modellen mest stabil. Det vil nu blive gennemgået, hvad der sker med modellen, når antallet af leads øges. Der vil blive set på 5, 1 og 15 leads med 3 leads som benchmark. Phk_3 er således eksperimentet, hvor forventningen til boligprisinflationen Side 1 af 13

11 bestemmes med 3 leads, Phk_5 er eksperimentet, hvor forventningen til boligprisinflationen bestemmes med 5 leads osv. for Phk_1 og Phk_15. Effekten på udvalgte variable ses i figur 3.3. Figur 3.3: Offentligt varekøbseksperiments procentvise effekt på udvalgte variable for modellerne Okt14, Okt14_, Pibhe_ og Phk_. Ændring i rpibhe Ændring i buibhx Phk_3 Phk_5 Phk_1 Phk_15 Phk_3 Phk_5 Phk_1 Phk_15 Ændring i phk Ændring i fkbh Phk_3 Phk_5 Phk_1 Phk_15 Phk_3 Phk_5 Phk_1 Phk_15 Ændring i fcp Ændring i fy Phk_3 Phk_5 Phk_1 Phk_15 Phk_3 Phk_5 Phk_1 Phk_15 Note: De udvalgte variabler er; rpibhe, forventning til boligprisinflationen, buibhx, usercost for boliger, boligpris, phk, boligkapital, fkbh, privatforbrug, fcp, og BNP, fy, for modellerne Okt14, Okt14_, Pibhe_ og Phk_, jf. beskrivelse i teksten. Side 11 af 13

12 12 Umiddelbart ses der ikke den store forskel mellem at bruge 3, 5, 1 eller 15 leads. Prisinflationsforventningerne er dog en anelse mindre volatil, jo flere leads der bruges. Dette sætter sig i usercost og får boligprisen til at udvikle sig i et lidt lavere tempo i starten af perioden, hvilket dæmper udviklingen i usercost og betyder, at boligkapitalen udvikler sig en smule langsommere. Den mindre boligkapital medfører, at når forbruget går imod sin anden top, stiger boligpriserne mere med 15 leads i forventningsdannelsen end med fx 3. Det betyder, at flere leads giver boligkapitalen et senere toppunkt end færre leads, og samtidig har boligprisen et lidt højere maksimum. De rationelle forventninger påvirker igen mest boligmodellen. Forskellen vedrørende BNP og privatforbruget er minimal. 4. Konklusion Ved at indlægge rationelle forventninger til boligprisudviklingen i Adam stabiliseres boligmodellen hurtigere. Det er valgt at bruge investeringsprisen i Adam, da denne er mindre volatil og sikrer konvergens ved adaptive forventningsdannelse i modsætning til den markedsmæssige boligpris; men dette papir viser, at boligmodellen bliver mere stabil, hvis man bruger boligprisen med fremadrettede forventninger. Dette er helt svarende til Muth (1961), hvor det blev foreslået at bruge de fremadrettede forventninger for at stabilisere ustabile spindelvævsforløb i markedsbestemmelsen af pris og mængde. Derudover ses det, at udviklingen i boligprisforventningen bliver mere stabil med flere leads, fx 15, men at de flere leads ikke gør boligmarkedet mindre volatilt. Den samlede model, herunder beskæftigelsen, påvirkes ikke væsentligt af den ændrede forventningsdannelse. Side 12 af 13

13 13 5. Litteratur ADAM (212), Adam En model af dansk økonomi, Danmarks Statistik, 212 Andersen, Sofie - Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable Modelgruppen, Danmarks Statistik (SOA23114) Kristensen, Tony - Eksperimenter med inflationsforventningerne Modelgruppen, Danmarks Statistik (TMK1291) Muth, J. F. (1961), "Rational Expectations and the Theory of Price Movements" Econometrica 29 (3): Troelsen, Peter Agger & Kristensen, Tony Maarsleth - Følsomhedsanalyse af parametre i ADAM Modelversion: Juli 213, Danmarks Statistik (PAG2o14) Sisay, Dawit - Rational Expectation in the Housing Model Modelgruppen, Danmarks Statistik (DSI15111) Sisay, Dawit & Knudsen, Dan - Rational inflation expectations in ADAM Modelgruppen, Danmarks Statistik (DSI5914) Sørensen, P.B & Whitta-Jacobsen, H.J, Introducing Advanced Macroeconomics Growth and Business Cycles, McGraw-Hill, 2.ed, 21 Side 13 af 13

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 24. november 2015 Nikolaj Mose Hansen Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Resumé: I arbejdspapiret KSR06415 blev der kigget

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Forventninger i ADAM

Forventninger i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh og Dan Knudsen 6. juni 2012 Forventninger i ADAM Resumé: Der har i 2011 været arbejdet med rationelle forventninger på boligmarkedet, jf. papirerne

Læs mere

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen Dan Knudsen 27. februar 214 i ADAM Resumé: I forlængelse af papiret SOA23114 forsøges det at lave en finanspolitisk reaktionsfunktion baseret

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable

Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen Dan Knudsen 23. januar 214 Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable Resumé: Fremadskuende forventninger indføres i lønrelationen,

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 11. marts 2008 Thomas Jacobsen Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Resumé: Dette papir beskriver, hvordan en sammensætning af rationelle

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Opgavebesvarelse - Øvelse 3

Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgave 3.2 Lad økonomien være karakteriseret ved følgende adfærdsligninger: a) Løs for ligevægts BNP: derved at vi bruger ligningen. b) Løs for den disponible indkomst: c) Løs

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Øvelse 17 - Åbne økonomier

Øvelse 17 - Åbne økonomier Øvelse 17 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 20. januar 2009 Opgave 21.2 Betragt et land, der opererer under faste valutakurser, med den samlede efterspørgsel og udbud givet ved ligninger (21.1) og (21.2)

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Phillipskurven: Inflation og arbejdsløshed

Phillipskurven: Inflation og arbejdsløshed Phillipskurven: Inflation og arbejdsløshed Vores udgangspunkt er AS-kurven, dvs. relationen mellem prisniveau og output så der er ligevægt på arbejdsmarkedet, og der har følgende form P = ( + µ) P e F

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Om forbrugsdannelsen i ADAM

Om forbrugsdannelsen i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 14. august 2009 Om forbrugsdannelsen i ADAM Resumé: I nærværende papir diskuteres, hvad der skaber den langsigtede forbrugstilpasning i varekøbseksperimentet.

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 22. juni 2 ADAM, December 29 - analyse af parameterfølsomheder Resumé: I papiret undersøges modellens følsomhed overfor ændringer

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 18. august 2009 Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Resumé: I dette papir verificeres de koefficienter som der initialt er blevet

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler Udbudseffekter i Adam oktober 1 - to eksempler Tony Maarsleth Kristensen & Dawit Sisay Temere Notatet beskriver to scenarier: et scenarie med en reduktion af den strukturelle ledighed og et scenarie med

Læs mere

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Tobias Markeprand 20. oktober 2008 IS-LM Opgave 5.7 Politik-blanding. Foreslå en politik-blanding til at opnå hvert af disse målsætninger: Svar: En stigning i Y med en

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Eksogenisering i forbrugssystemet

Eksogenisering i forbrugssystemet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 7. juli 1997 Eksogenisering i forbrugssystemet Resumé: Papiret giver en metode til eksogenisering af forbrugskomponenter i det nye DLU og indeholder

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi.

IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi. IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi. Det har ikke været nødvendigt at skelne mellem 1) Indenlandsk efterspørgsel efter varer 2) Efterspørgsel efter indenlandske varer For den åbne økonomi er

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks med et Laspeyres indeks, som sammenvejer

Læs mere

Introduktion. Plan for ADAM-kursus. Modelgruppen Danmarks Statistik. ADAM-kursus 1

Introduktion. Plan for ADAM-kursus. Modelgruppen Danmarks Statistik. ADAM-kursus 1 Plan for ADAM-kursus Introduktion Tirsdag d. 3. februar 9.00 Præsentation, generel introduktion Nikolaj 9.45 Øvelser (A+B) 10.50 Privat forbrug Jacob 11.10 Pause 11.20 Boligmodel Dan 11.35 Øvelser (A*+B*+C)

Læs mere

Lynprøve. Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret Nogle svar

Lynprøve. Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret Nogle svar Opgave 1. Lynprøve Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Nogle svar 1.1 Korrekt. Dette er jo Fisher-effekten baseret på Fisher-ligningen, i = r + π eller "more precisely written" i = r + π e. Realrenten

Læs mere

Boligkapital og afgangsrater i ADAM

Boligkapital og afgangsrater i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Kristian Skriver Sørensen 6. april 215 Boligkapital og afgangsrater i ADAM Resumé: Den nuværende formulering af boligkapitalen i ADAM giver os to udfordringer.

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 2. november 2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER B

ØKONOMISKE PRINCIPPER B ØKONOMISKE PRINCIPPER B Forelæsning til studiepraktik baseret på Mankiw kap. 3: National Income: Where It Comes From and Where It Goes Jesper Linaa De Økonomiske Råd / Københavns Universitet Oktober 2016

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning for ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Variabel med outputgab

Variabel med outputgab Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 31. august 2017 Variabel med outputgab Resumé: Papiret beskriver, hvordan man formulerer en variabel med et udtryk for outputgabet. Formålet er

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 12 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 33 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Recap: Økonomien på langt sigt Kapitel 25: Vækst

Læs mere

ADAM, August Standardmultiplikatorer

ADAM, August Standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7. januar 998 Henrik Olesen Martin Rasmussen ADAM, August 997. Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2004II 1. årsprøve, Makroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2004II 1. årsprøve, Makroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2004II 1. årsprøve, Makroøkonomi Claus Thustrup Kreiner Juni 2004 OPGAVE 1 1.1 Forkert. Møntningsgevinst beskriver en gevinst centralbanken/staten

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

Opgave X4. Tobias Markeprand. January 13, Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger

Opgave X4. Tobias Markeprand. January 13, Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger Opgave X4 Tobias Markeprand January 13, 2009 Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger og ligevægtsligninger C = 60 + 0:8 (Y T ) I = 250 10i G = 150 N X = 400 0:1Y 500E T = 50 + 0:25Y M d = 0:25Y 10i

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER KONTAKT: Rasmus Hougaard Nielsen (Formand) M.: rasmus@godepenge.dk T.: 51903741. 27. September 2017 BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER Prisen på boliger

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 2. Mankiw kapitel 3. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 2. Mankiw kapitel 3. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 2 Mankiw kapitel 3 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN GRUNDLÆGGENDE KLASSISKE MODEL: REPETITION Langsigtsmodel for en lukket økonomi.

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Titel: Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2000 1

Titel: Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2000 1 Arbejdspapir nr. 5/21 Titel: Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2 1 Forfatter: Nikolaj Veje (nve@fm.dk) Resumé: I forbindelse med Finansredegørelse 2 blev foretaget nogle justeringer og anvendt

Læs mere

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 13 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 34 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Fra kapitel 33 AD-AS-diagrammet AD: Negativ hældning

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12)

HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12) HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12) Opgave 1. Vurdér og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte: 1.1. En provenuneutral

Læs mere