Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv En analyse af udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv En analyse af udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder"

Transkript

1 Rambøll Management Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv En analyse af udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder Strateginotat Maj 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Udflytning af videns- og servicejob er den nye dagsorden 1 2. Hvad er udflytning? 1 3. Hvor stort er potentialet i udflytning? 3 4. Hvilke typer job udflyttes? 3 5. Hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser? 5 6. Beskæftigelse: Udfordring for de faglige organisationer 6 7. Erhvervsudvikling: Udfordringer for virksomhederne 8 Litteratur 11 Noter 13 Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv - strateginotat

3 1. Udflytning af videns- og servicejob er den nye dagsorden Rambøll Management belyser i dette notat de strategiske konsekvenser og udfordringer ved udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder som Indien, Kina samt Øst- og Centraleuropa. Udflytningen af virksomhedernes servicefunktioner vil vokse kraftigt de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at ny teknologi muliggør intensivt samarbejde om arbejdsprocesser på tværs af landegrænser og tidszoner. Udvidelsen af EU mod øst og den lave dollarkurs gør det endnu mere attraktivt at placere aktiviteter udenfor Danmark. 18% af de danske virksomheder har allerede etableringer i udlandet, og 11% af de danske eksportvirksomheder overvejer helt aktuelt at udflytte aktiviteter. Analyser fra USA viser, at op til hver tiende eksisterende job kan udflyttes, og at de små og mellemstore virksomheder flytter opgaver ud i stigende grad. Placeringen af videns- og servicejob i lande, der specialiserer sig i særlige serviceområder, og hvor timelønnen kun er en brøkdel af den, der betales i Danmark, vil således med stor sandsynlighed udgøre en permanent ændring i måden at drive virksomhed på. Konsekvenserne for arbejdsmarkedet vil være vidtrækkende. Udflytningen af videns- og servicejob sætter dermed en væsentlig ny samfundsøkonomisk dagsorden. Vi har med udgangspunkt i denne udfordring kortlagt den aktuelle danske og internationale viden på området. Rambøll Managements kortlægning viser, at det er vanskeligt at karakterisere udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder som entydigt positiv eller negativ. En nøgtern vurdering må blandt andet bero på, hvorvidt der er tale om kort eller langt sigt, samt hvilke grupper på arbejdsmarkedet og hvilke erhvervssegmenter der er tale om. Langt størstedelen af de eksisterende analyser peger dog på, at det samlede, langsigtede udbytte ved globalisering og udflytning er positiv. Vi står derfor i Danmark over for et strategisk valg, som lidt provokerende kan formuleres som følger: Vil vi være en nation, der fuldt ud deltager i den globale arbejdsdeling, udvikler nye typer arbejdspladser, og medvirker til at alle bliver rigere? eller vil vi være en nation, som i højere grad forsvarer sig, taber arbejdspladser, og på sigt alligevel bliver fattigere? I det følgende belyser vi for det første det sandsynlige omfang og rækkevidde af tendensen til udflytning, (data og mere detaljeret statistik fremgår af en separat Baggrundsrapport). For det andet peger vi på en række af de udfordringer, som udflytningen giver anledning til for de danske beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører. Det er vores håb, at vi med dette notat kan yde et bidrag til en kvalificeret debat om udflytningens omfang og dens konsekvenser for Danmark. 2. Hvad er udflytning? Udflytning af jobs fra lande med høje lønninger til områder med relativt lavere lønninger er i sig selv ingen ny udvikling. Udflytning er en konsekvens af en række centrale tendenser i det 20. århundrede: Ny informationsteknologi, herunder Internettet. Deregulering af internationale handels- og kapitalstrømme. Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 1

4 Fremkomsten af videnssamfund, hvor viden substituerer kapital. Erhvervslivets specialisering og fokusering på kernekompetencer. De seneste år har industrien i OECD landene i meget stort omfang placeret industriproduktion offshore (i lavtlønslande) fx i datterselskaber. Tilsvarende har vi nu i en årrække set indenlandsk outsourcing (udlicitering) af to typer af opgaver: Kerneprocesser i servicevirksomheder, fx transaktionsprocessering, callcentre, softwareudvikling mv. Formålet er produktivitetsforbedring. Støtteprocesser (dvs. interne serviceprocesser og opgaver) i alle typer virksomheder, fx HR, lønadministration og regnskabsfunktioner. Formålet er at reducere omkostninger. Den nye udvikling er, at offshoring til lavtlønslande, (som vi kender det fra industriproduktionen), og outsourcing af services, (som vi kender det fra hjemlandet), i stigende grad bliver to sider af samme sag. Samtidig foretager virksomhederne fortsat direkte investeringer i udlandet en tendens, som har været stigende de sidste år. I praksis kan udflytning således enten ske ved, at en indenlandsk virksomhed indgår kontrakt med en udenlandsk underleverandør, eller ved direkte investering og etablering i udlandet, jf. figur 2.1 nedenfor. Figur 2.1: Udflytning af servicejob Hjemland Investering Investeringer i nye aktiviteter i hjemlandet Outsourcing Kontrakt med et andet selskab i hjemlandet Udland (udflytning) Investeringer i nye aktiviteter i udlandet Kontrakt med et selskab i udlandet Kilde: Rambøll Management og Linda Barrington, The Conference Board Det er dog ikke nødvendigvis således, at investering i udlandet eller outsourcing til udlandet samtidig indebærer afskedigelser. Der kan være tale om nye aktiviteter ekspansion som ikke indebærer, at arbejdspladser nedlægges i hjemlandet. Placeringen af opgaver i lavtlønsområder udgør desuden kun en lille del af den samlede outsourcing og investering, som i langt højere grad går til andre vestlige lande. Det faktum, at udflytningen har fået betydelig opmærksomhed de senere år, skyldes formentlig, at der ikke længere er tale om mere eller mindre rutineprægede industrijob, men derimod om relativt vellønnede videns- og servicejob. Samtidig har OECD landene de seneste 2-3 år været præget af en lavkonjunktur, som alt andet lige har betydet, at nye jobs ikke er opstået i samme tempo, som vi var vant til i 1990 erne. Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 2

5 3. Hvor stort er potentialet i udflytning? I den aktuelle debat hersker en forestilling om, at omfanget af udflytning vil intensiveres. Der findes imidlertid for øjeblikket kun sporadisk information om omfanget af udflytning af videns- og servicejob fra Danmark til udlandet. De danske estimater peger eksempelvis på følgende omfang: Op mod en fjerdedel af jobbene indenfor IT-branchen vil forsvinde i løbet af de næste 15 år på grund af udflytning, hvilket svarer til godt jobs pr. år indenfor IT-branchen alene (PROSA 2003). I alt vidensjob bliver flyttet ud i løbet af nogle år. Formodentlig især indenfor ingeniør- og IT-arbejde (Handelshøjskolen i København 2003). Omkring hver fjerde af medlemmerne i IT-brancheforeningen forventer, at deres virksomhed vil komme til at udflytte opgaver til lavtlønslande. Omkring danske job vil forsvinde i løbet af de næste 20 år, men samtidig vil der etableres mindst nye job en nettogevinst på ca (Ugebrevet Mandag Morgen / HTS 2004). I USA er der de senere år udarbejdet flere begrundede estimater. Her spænder vurderingerne fra til videns- og servicejob årligt. Der er generelt i USA en forventning om, at omfanget af udflytning vil øges, især i IT- og servicesektoren. Det fremgår, at der er tale om forholdsvis grove og usikre estimater af omfanget af udflytning, især for Danmarks vedkommende. Desuden gælder estimaterne ofte kun bestemte brancher (især IT). Ikke desto mindre må en balanceret vurdering af de tilgængelige kilder føre til den konklusion, at udflytningen vil øges i de kommende år. 4. Hvilke typer job udflyttes? Potentiale i IT- og servicesektoren En række internationale analyser viser, at der er potentiale for at udflytte et bredt spektrum af jobfunktioner til lavtlønslande. Kriterierne for succesfuld udflytning er overordnet, at funktionerne kan digitaliseres eller håndteres via telefon, samt at de rigtige kompetencer er til stede eller let kan udvikles i det område, der udflyttes til. De funktioner, der lettest kan udflyttes, omfatter virksomhedernes administrative rutinearbejde (back-end processing), telefoncentraler (callcenters) og regnskab. Hertil kommer funktioner, der oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft i hjemlandet, eksempelvis softwareudvikling eller -assistance. Men spektrummet for hvilke funktioner, der kan udflyttes, udvides løbende og kan også omfatte forskning og udvikling eksempelvis indenfor IT og medico, eller design af komponenter til biler og rumfartøjer. Tabellen nedenfor viser en typologi for udflytning. Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 3

6 Tabel 4.1: Hvilke funktioner kan udflyttes? Formål med udflytning Omkostningsbesparelser (spare på støtteprocesser) Funktion i Arbejdsintensive Andre støtteprocesser virksomheden processer Opgavetyper Dokumentbehandling HR Indkøb Datafangst Økonomi og Callcenter regnskab (støttefunktion) IT-help desk Kilde: Rambøll Management Produktivitetsforbedringer (øge produktivitet i kerneprocesser) 24/7 funktioner Ikke tids kritiske funktioner Tx-processing Forskning og Callcenter udvikling (kernefunktion) IT-udvikling Analyser Rutine vedligehold på software Tabellen illustrerer sammenhængen mellem formål, funktion og typer af opgaver, der udflyttes. Foreløbig har tyngden i udflytningen ligget i tabellens venstre kolonner (omkostningsbesparelser), men trenden er, at virksomheder nu også søger at høste produktivitetsgevinster ved at udflytte kerneprocesser. Undersøgelser viser, at de funktioner, som i dag i praksis hyppigst udflyttes, er IT-funktioner (67%) fulgt af kundeservice (49%). IT vil formentlig fortsat ligge i top de kommende år, mens virksomhederne dog også vil øge deres interesse i udflytning af økonomifunktioner og regnskabsfunktioner, kundeservice og Human Resource funktioner (HR). i Der findes pt. ingen detaljeret opgørelse over, hvilke brancher og faggrupper, der er berørt i Danmark, men erfaringerne fra de danske virksomheder, der allerede har udflyttet opgaver, tyder på, at følgende medarbejdergrupper er de mest udsatte pt.: IT-arbejdere. Grafikere. Ingeniører. Servicearbejdere indenfor telekommunikation og ordrehåndtering. Regnskabsmedarbejdere. De fleste rutineprægede arbejdsopgaver kan i princippet udflyttes. Det er desuden værd at bemærke, at forsknings- og udviklingsindsatserne i de udenlandske afdelinger af danske selskaber vokser: 60% af forsknings- og udviklingspersonalet er ansat i Danmark og 40% i udenlandske datterselskaber. ii Dette tyder på, at visse forsknings- og udviklingsopgaver med tiden vil kunne udflyttes helt. Kina og Indien mest populære Ifølge en international undersøgelse blandt 500 erhvervsledere fra marts 2004 der dog udelukkende sætter fokus på udflytning af finansielle tjenester er det mest populært at udflytte arbejdspladser til: iii Indien (60%). Kina (36%). Mexico (32%). Canada (15%). Irland (14%). Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 4

7 Østeuropa og Sydøstasien er de områder, der forventes at opleve den største vækst i udflytningen af arbejdspladser de kommende 3 år. Vil de job, der udflyttes, kunne erstattes? De internationale analyser peger på, at det i første omgang er meget rutineprægede jobfunktioner, som vil blive udflyttet. Nøglespørgsmålet er, om vi indenfor den nærmeste fremtid vil se også de mere avancerede og komplekse videns- og serviceprocesser blive flyttet fra Danmark til lavtlønslande. De første udenlandske eksempler på placering af mere udviklingsprægede aktiviteter i Indien findes som bekendt allerede. Det åbne spørgsmål er desuden om de job, der forsvinder i afsenderlandene, vil blive erstattet af andre jobtyper. Selv om der har været forsøg på at besvare spørgsmålet ved at analysere historiske erfaringer med udflytning af industrijob, må det betegnes som usikkert. Materialet peger dog i retning af, at den økonomiske gevinst ved udflytning netto er positiv (se næste afsnit). Samtidig viser de foreløbige erfaringer, at udflytningen ledsages af ny jobskabelse, om end ikke nødvendigvis for de samme grupper, som i første omgang berøres af udflytningen. 5. Hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser? Der er ikke foretaget danske undersøgelser af effekten af udflytningen af videns- og servicejob for virksomhedernes bundlinie eller for samfundsøkonomien. Dog viser nye danske undersøgelser fra blandt andet HTS og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der netto er skabt flere job blandt faglærte og langvarigt uddannede de seneste 10 år, end der er forsvundet blandt de ufaglærte. Der er samtidig foretaget en dansk undersøgelse af de økonomiske potentialer ved outsourcing generelt, der peger på, at der er stærke økonomiske incitamenter til outsourcing. Denne undersøgelse konkluderer, at de 100 største danske virksomheder kunne øge driftsresultatet med 30-40%, hvis de outsourcede funktioner som indkøb, personaleadministration, løn og økonomi. iv De udenlandske undersøgelser, der er foretaget, viser, at udflytning af servicefunktioner til lavtlønsområder indebærer vækst i afsenderlandenes økonomi på grund af omkostningsreduktioner, forbedret konkurrenceevne og overskud til investeringer, øget eksport, nye indtægter, hjemsendte indtægter og mulighed for at omgruppere hjemlig arbejdskraft, hvilket fx kan afhjælpe problemer med en aldrende arbejdsstyrke. Samtidig har udflytning alt andet lige en positiv indflydelse på økonomien i tilflytningsområderne. En analyse fra tænketanken McKinsey Global Institute viser, at for hver 1 $ i omkostninger, som udflyttes, skabes ny værdi for 1,45-47 $, hvoraf USA modtager 1,12-14 $, mens udbyderlandet modtager 33 cents. På globalt plan skabes der således en merværdi på cents per dollar. Det svarer til en merværdi på cents pr. dollar for USA, eller omkring 12-14% for det land, der udflytter jobfunktioner. v En anden undersøgelse af amerikanske virksomheders erfaringer med udflytningen af servicefunktioner til lavtlønsområder viser, at 88% synes, at udflytningen af arbejdsfunktioner giver mere for pengene. 71% mener Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 5

8 desuden, at de udenlandske arbejdere udfører kvalitetsarbejde. Dette taler imod den gængse forestilling om, at arbejdskraften ganske vist er billigere i lavtlønsområderne, men at kvaliteten også er lavere. vi Isoleret set peger størstedelen af de tilgængelige analyser således på, at udflytning er godt for såvel afsender- som modtagerlandene. Der er dog ingen entydige svar på, hvordan afsenderlandene bedst håndterer den omstillingsproces, der sker, når vidensprocesser og servicefunktioner udflyttes, og de berørte medarbejdere skal finde andre jobmuligheder. Desuden er det ikke nødvendigvis oplagt, at det vil være ligetil for erhvervslivet herunder de små og mellemstore virksomheder at udnytte det produktive potentiale i udflytning af videns- og servicejob. I det følgende ser vi derfor nærmere på udfordringerne for henholdsvis beskæftigelsen (de faglige organisationer) og for erhvervsudviklingen (virksomhederne). 6. Beskæftigelse: Udfordring for de faglige organisationer Hvad angår udflytningens effekt på beskæftigelsen mangler der solide data, der kan understøtte de eksisterende analysers konklusioner og vurderinger. Internationale og danske vurderinger peger dog på, at der både er beskæftigelsesmæssige fordele og ulemper ved udflytningen. På den ene side kan udflytningen gavne beskæftigelsen i afsenderlandet og sikre velfærden på sigt, fordi: Omkostningsreduktionerne fører til forbedret konkurrenceevne og økonomisk vækst, der både kan medvirke til at udvikle nye arbejdspladser og fastholde eksisterende arbejdspladser. Undlader man at udflytte, vil virksomhedernes konkurrenceevne blive svækket på sigt, hvilket under alle omstændigheder vil føre til tab af arbejdspladser. Hertil kommer, at udflytningen kan give plads til investeringer og ikke blot rationaliseringer i virksomhederne. De penge, afsenderlandet sparer ved at flytte jobs ud, bliver typisk i afsenderlandet som øget overskud, som så igen kan investeres i afsenderlandet, herunder i nye arbejdspladser. Udflytningen og den følgende reallokering af arbejdskraft kan afhjælpe den kommende mangel på arbejdskraft, som følger af en aldrende arbejdsstyrke, og dermed bidrage til at sikre dansk økonomis konkurrenceevne. På den anden side viser undersøgelserne, at langt fra alle de medarbejdere, hvis funktioner udflyttes, finder nyt arbejde. Hertil kommer, at størstedelen må acceptere en vis lønnedgang i deres nye job. Det indikerer en række af de aktuelle danske erfaringer også. Globaliseringen indebærer en gradvis strukturel reallokering af arbejdskraft, som på kort til mellemlang sigt giver turbulens og usikkerhed mens nettoeffekten på beskæftigelsen på længere sigt er overvejende positiv. Rambøll Managements kortlægning af globaliseringen af arbejdsmarkedet og tendensen til udflytning viser, at mange modsatrettede hensyn og interesser er i spil. I det følgende opridses nogle af de problemstillinger og udfordringer, der synes at tegne sig. Vi har i den forbindelse valgt at sætte særlig fokus på de faglige organisationer: Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 6

9 Sikring af løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne Den skærpede internationale konkurrence, der er knyttet til udflytningen af serviceopgaver til områder med lavere løn, resulterer alt andet lige i øget pres på medarbejderne og de faglige organisationer med hensyn til løn og arbejdsvilkår. Virksomhedernes slagkraftige argument er, at medarbejderne på sigt vil miste deres arbejdsplads, hvis ikke kravene til løn og arbejdsvilkår er lempelige. Vi har allerede set de første eksempler på faggrupper, der vælger frivilligt at gå ned i løn. De faglige organisationer må forholde sig aktivt til afvejningen mellem øget lønspredning eller øget ledighed indenfor de mest udsatte brancher og jobfunktioner. Vanskeligere forhandlingsbetingelser De faglige organisationer oplever i disse år, at forhandlingsrummet for deres medlemmers vilkår bliver stadig mere komplekst som følge af globaliseringen. En undersøgelse fra 2003 viste fx, at tre ud af fire medarbejdere i HK, SID og Dansk Metal er ansat i multinationale selskaber. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at varetage interesser og føre arbejdskampe indenfor Danmarks grænser, da medlemmernes hverdag i høj grad er påvirket af arbejdsvilkår og organiseringsformer, der dikteres helt andre steder fra. Organisationerne må øge deres viden om betydningen af udenlandsk ejerskab for deres medlemmer, og de må føre en endnu mere internationalt orienteret og koordineret forhandlingsstrategi. Akut vidensbehov om udsatte brancher og jobfunktioner Rambøll Managements kortlægning af den eksisterende viden om udflytning af videns- og servicejob peger på, at der fortsat mangler solide, præcise data om udflytningen og dens sandsynlige konsekvenser. Det er vores vurdering, at de danske faglige organisationer har et stort og meget aktuelt behov for at indsamle troværdig viden om nøjagtig hvilke typer job og hvilke jobfunktioner, der potentielt kan udflyttes og hvad det betyder for deres medlemmer. De faglige organisationer må indhente målrettet og detaljeret viden om udflytningens konsekvenser og muligheder for netop deres medlemmer. Proaktive strategier nødvendige I forlængelse af en langt større forståelse for udflytningens konkrete konsekvenser og størrelsesorden må det være de faglige organisationers opgave at udarbejde strategier, der kan levere fremadrettede svar på udfordringen. Det må for det første handle om at konkretisere, hvordan organisationerne vil påvirke de relevante interessenter herunder virksomhederne og de beskæftigelsespolitiske beslutningstagere i den ønskede retning. For det andet må det dreje sig om at udpege områder, hvor organisationerne direkte kan spille en forebyggende rolle over for medlemmerne. Et svar i forhold til medlemmerne kunne eksempelvis være en observationsliste og et særligt beredskab over for udflytningstruede brancher og jobfunktioner, hvor kompetenceudvikling og genansættelse af medlemmerne gennemtænkes, allerede inden en udflytning finder sted. De faglige organisationer må formulere en medlemsorienteret strategi såvel som en strategi for politisk indflydelse, der tager højde for konsekvenserne af globalisering og udflytning. Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 7

10 Kompetenceudvikling skal i højeste gear Den informationsteknologiske udvikling vil, som beskrevet, gøre det stadigt lettere at udflytte videns- og servicejob. Det er ikke sandsynligt, at den internationale konkurrence vil blive svækket foreløbig. Det stiller store krav til de faglige organisationers indsats for yderligere at styrke uddannelse og efteruddannelse af medlemmerne for at sikre fremtidige jobmuligheder. Det vil indebære samarbejde med virksomheder og politikere omkring udformningen af den fremtidige danske uddannelsespolitik. Men også en konkret og ærlig dialog med de medlemsgrupper, der er mest udsatte og har det mest presserende behov for efteruddannelse og omskoling. De faglige organisationer må sætte fokuseret ind på de områder, hvor kompetenceudvikling og uddannelse af nuværende og fremtidige medlemmer er mest afgørende, set i lyset af globaliseringen. 7. Erhvervsudvikling: Udfordringer for virksomhederne Argumentet for udflytning af videns- og servicejob er grundlæggende, at virksomhederne kan skabe øget værdi ved at koncentrere sig om andre services eller processer, og lade datterselskaber, underleverandører og samarbejdspartnere i udlandet overtage eksisterende funktioner. Udflytning er at sammenligne med en ny teknologi. De virksomheder som forholder sig offensivt til effektivt at integrere udflytning i deres forretningsprocesser vil derfor kunne høste det vækstpotentiale der ligger gemt. Rambøll Managements kortlægning peger imidlertid på, at det økonomiske potentiale ved udflytning ikke udnyttes til fulde af erhvervslivet. Det skyldes blandt andet mangelfuld analyse og planlægning, nedprioritering af HRområdet samt forhastet implementering af den samlede udflytningsstrategi. På længere sigt kan der desuden opstå problemer, når efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft indhenter udbudet, timelønningerne stiger, og omkostningerne ved udflytning øges. Samtidig har de små og mellemstore virksomheder som udgør størstedelen af virksomhederne og skaber hovedparten af beskæftigelsen i Danmark en række særlige udfordringer i forhold til at få maksimalt udbytte af udflytningen. De mangler ofte det planlægnings- og analyseapparat og det logistiske beredskab som de større virksomheder besidder. Udfordringerne for erhvervslivet omfatter: Kan det betale sig at udflytte? Det er en udfordring for virksomhederne at vurdere, hvorvidt det kan betale sig at udflytte serviceopgaver, når fordele og ulemper skal vejes op mod hinanden. Dette besværliggøres af, at der ikke synes at være pålidelige data i forbindelse med andre virksomheders positive og negative erfaringer, som en given virksomhed kan støtte sig til. Når en virksomhed vægter rentabiliteten ved at udflytte jobs bør følgende overvejelser indgå: Hvilke funktioner kan det betale sig at udflytte? Hvor kan det bedst betale sig at flytte til? På hvilke vilkår skal opgavevaretagelsen foregå? Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 8

11 Skal løsningen være permanent eller midlertidig? Hvordan vil markedet for udflytning udvikle sig på lang sigt? Hvilke kulturelle og sproglige barrierer er forbundet med at få foretaget serviceopgaver i udlandet? Hvordan kvalitetssikrer virksomhederne de opgaver, der bliver udført? Der er behov for at klæde de danske virksomheder bedre på til at træffe beslutning om udflytning af videns- og servicejob. Det kunne fx ske via en guide eller tjekliste over centrale spørgsmål, og ved identifikation af god praksis. Tab af kompetencer blandt medarbejderne på sigt På kort sigt kan udflytningen vise sig at være en rentabel løsning, men virksomhederne risikerer på sigt at miste kompetencer blandt medarbejderne ved at undlade fortsat at udvikle visse kompetencer, men blot udflytte opgavevaretagelsen. Virksomhederne er nødt til at have blik for et eventuelt kompetencetab. En dialog omkring fastholdelse og udvikling af de nødvendige kompetencer kunne passende føres med de faglige organisationer og deres lokale repræsentanter. Risiko for at blive udkonkurreret af virksomheder fra lavtlønsområderne? På sigt risikerer de danske virksomheder at blive udkonkurreret af udbyderne i lavtlønsområderne, når disse opbygger ekspertise omkring varetagelsen af visse opgaver. Det er der allerede udenlandske eksempler på. Risikoen vil formentlig være størst på sigt ved udflytning af deciderede forsknings- og udviklingsopgaver. Danske virksomheder må nøje overveje risikoen ved at udflytte virksomhedskritiske kerneopgaver. Konflikter med medarbejdere Medarbejdernes frygt for at miste deres arbejde rummer et reelt konfliktpotentiale for de danske virksomheder. Der er derfor en stor udfordring for de enkelte virksomheder at håndtere kommunikationen mellem medarbejdere og ledelsen med hensyn til virksomhedens fremtid med eller uden udflytning. Hvorledes medarbejdernes usikkerhed omkring deres jobsituation spiller ind på deres arbejde er endnu ikke tilstrækkeligt belyst. Intern virksomhedskommunikation kan være en vigtig parameter i forhold til succesrig udflytning ikke mindst i forhold til de medarbejdere, hvis jobfunktioner forbliver i hjemlandet. Virksomhederne må i den forbindelse tage temperaturen på deres psykiske arbejdsmiljø. Potentielle risici i forhold til markedet og forbrugerne At udflytte danske arbejdspladser til lavtlønsområder indebærer potentielle risici i forhold til forbrugerne. Stemningen i medierne omkring udflytning af servicearbejdspladser er overvejende negativt stemt på grund af det umiddelbare tab af danske arbejdspladser. Negativ omtale er derfor en risiko for danske virksomheder, der benytter sig af udflytning eller påtænker at udflytte opgaver. Det kan fx hævdes, at udflytning strider mod tidens store fokus på virksomhedernes sociale ansvar og værdi- Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 9

12 baseret ledelse. Virksomhederne må nøje overveje deres eksterne kommunikation omkring beslutninger om udflytning af job særligt hvor udflytningen indebærer afskedigelser. Mulighed / risiko for politisk regulering af udflytning Udflytningen af serviceopgaver til lavtlønsområder er i høj grad et politisk følsomt emne, der potentielt kan blive reguleret, således som den amerikanske kongres allerede har gjort ved at forbyde eller begrænse indgåelse af kontrakter mellem offentlige institutioner og private virksomheder, der benytter sig af udflytning af serviceopgaver. Om end en sådan regulering i Danmark ikke forekommer sandsynlig, bør muligheden for politisk regulering af virksomhedernes rammebetingelser tages i betragtning af erhvervslivets organisationer. Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 10

13 Litteratur Arbejdsmarkedspolitisk Agenda, nr. 5, 18/3-04: Udflytning af job giver ikke høj ledighed. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2004): Globalisering omgang, effekter og udfordringer Barrington, Linda (2004): Global workforce Trends and Offshoring The Conference Board. Berlingskes Nyhedsmagasin nr. 6, 23/2-04: Angsten for outsourcing På baggrund af Accenture-analyse. Af Morten Sørensen. Børsen 7/1-04. Børsen 27/11-03: Tysk udflytning til det fjerne Østen. Deloitte Research (2003): The Cusp of a REVOLUTION: How offshoring will transform the financial services industry. DIIS - Dansk Institut for internationale studier (2004): Østudvidelsen og arbejdskraften: myter og realiteter, af Anne Mette Vestergaard og Catharina Sørensen. Dansk Industri, Etableringsundersøgelsen 2003: Danske virksomheders etableringer i Udlandet. Financial Times 04/3-04: Senate passes measure to restrict offshoring af Edward Alden. Forrester Report (februar 2003): Unlocking the Savings in Offshore. Hewitt Associates: press release 23/2-04: Companies Reap Less Savings from Offshoring Due to Hidden Costs. Information 23/3-04: Millioner af job flytter væk af Mette Holt og Iver Houmark Andersen. Information Technology Association of America (2004): The Comprehensive Impact of Offshore IT Software and Services Outsourcing on the U.S. Economy, af Global Insight (USA), Inc. Kosanovich, Karen; Bureau of Labor Statistics i Contra Costa Times 16/1-04. Mandag Morgen nr. 9, 1/3-04: Danmark skal prioritere for at overleve af Marianne Knudsen. McKinsey&Company (august 2003): Offshoring: Is It a Win-Win game? Rambøll Management (september 2003): EU s udvidelse mod øst udfordringer for det danske arbejdsmarked. Rambøll Management (august 2003) Casestudierapport: Import af videnarbejdere i USA - Erfaringer med rekruttering og integration. The World Commission on the Social Dimension of Globalization (2004): A Fair Globalization creating opportunities for all. ILO. Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 11

14 Ugebrevet Mandag Morgen (nr. 18, 10. maj 2004): Globaliseret vidensservice skaber nye job. UNISON: UNISONS Response to DTI Report: Service and Offshoring: The Impact of Increasing International Competition In Services., Wall Street Journal Europe 16/3-04: Offshoring by Small Businesses may create jobs in U.S. af Craig Carmen. Westergaard-Nielsen, Niels & Olsen, Karsten Bjerring & Ibsen, Rikke (2004): Does Outsourcing Create Unemployment Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus. Økonomi- og Erhvervsministeriet (oktober 2003): Vækst gennem globalisering handlingsplan og baggrundsanalyse. Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv strateginotat 12

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Projektbeskrivelse GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Den teknologiske udvikling og virksomhedernes internationalisering har øget mulighederne for at frigøre en række arbejdsfunktioner fra bindinger

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB ØKONOMISK ANALYSE 10. juli 2017 Ny teknologi stjæler ikke vores job Mere end halvdelen af de virksomheder, der arbejder målrettet med implementering af ny teknologi,

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Jobskabelse Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus

Jobskabelse Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus Jobskabelse Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus Indledende tekst: I valgkampen florerer der mange og ofte helt forkerte tal for jobskabelse,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Fremtidens trends og udfordringer for virksomheder. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Fremtidens trends og udfordringer for virksomheder. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Fremtidens trends og udfordringer for virksomheder Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Verden, D Se k u a s n ik di re n! avien, virksomheder, og Giv E e r h m v e er d v i s rse

Verden, D Se k u a s n ik di re n! avien, virksomheder, og Giv E e r h m v e er d v i s rse Verden, De Skandinavien, virksomheder, og usikre! Erhvervsskoler mod 2020 Give me directionfrem! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Euro området har haft vanskeligt ved at komme ud af krisen Det begyndte

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere