2.6 Detailhandel.qxd. Amtsrådets mål. Gågade i Odense Foto Fyntour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.6 Detailhandel.qxd. Amtsrådets mål. Gågade i Odense Foto Fyntour"

Transkript

1 :53 Side 2 Gågade i Odense Foto Fyntour 2.6 Detailhandel 2.6 Detailhandel.qxd Amtsrådets mål at der skabes muligheder for udviklingen af en detailhandel, som sikrer forbrugerne gode indkøbsmuligheder med høj kvalitet og lave priser, at søge at modvirke en yderligere centralisering af såvel dagligvarehandelen som udvalgsvarehandelen og i konsekvens heraf: 62 styrke og fastholde handelen i de eksisterende centre for henholdsvis dagligvarehandel og udvalgsvarehandel, herunder også i de mindre og mellemstore byer.

2 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 3 REGIONPLAN 2005 Centrale problemstillinger Detailhandel skaber liv i byerne, og omfanget, udbuddet og kvaliteten af den er typisk afgørende for byernes attraktion som leveog bosted. Således har udviklingen i detailhandelen også en væsentlig betydning for byernes evne til at tiltrække og fastholde nye bosættere, samt for udviklingen i flere andre erhverv som turisme, kulturliv m.v. Alle byer har naturligvis ikke samme muligheder for at tiltrække et stort og varieret udbud af detailhandel. Amtets detailhandelsanalyse fra 1999 viste, at den overvejende del af dagligvarehandelen foretages lokalt, det vil sige tæt på borgernes bolig, samtidig var der dog sket en koncentration i dagligvarehandelen til de største byer inden for den enkelte kommune Analysen viste samtidig, at der var sket en betydelig koncentration af udvalgsvarehandelen til de største byer på Fyn og især i Odense. På landsplan var disse udviklingstendenser de samme. Udviklingen i udlandet viste, at der antagelig ville ske yderligere koncentrationer af detailhandelen til de største byer. Miljøministeriet fik i 1996 udarbejdet en rapport over detailhandelsudviklingen og den viste, at koncentrationen af detailhandelen i vidt omfang skyldtes udbygningen af store aflastningscentre i periferien af de største byer, samt mulighederne for at placere meget store butikker i disse centre. På baggrund af denne udvikling vedtog Folketinget i slutningen af 1990 erne en række detaljerede krav og bestemmelser i planloven til amternes og kommunernes planlægning for detailhandel. Formålet med disse krav er at styrke detailhandelen i bymidterne, samt at fastholde detailhandelen i de mindre byer. Virkemidlerne er i vidt omfang at begrænse mulighederne for at udvide og nyetablere afslastningscentre i byernes udkanter samt begrænse størrelsen på både udvalgsvare- og dagligvarebutikker. I 2002 blev planlovens bestemmelser på detailhandelsområdet ændret, men de med- førte primært en anden fordeling af amternes og kommunernes opgaver i forbindelse med detailhandelsplanlægningen. Amterne har fortsat ansvaret for den regionale detailhandelsstruktur. Det vil sige, at amterne har ansvaret for, at der fortsat i alle dele af amtet er en varieret detailhandel. Kommunerne har ansvaret for, at der er en levende og varieret detailhandel i byernes bymidter og bydele. Virkemidlerne er stort set de samme som tidligere jf. ovenfor. Statslige interesser Ifølge planlovens 6 stk. 3 pkt. 5 skal regionplanen indeholde retningslinier for den regionale detailhandelstruktur. Planlægningen til butiksformål skal fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer. Arealer til butiksformål skal udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især gående, cyklende og den kollektive trafik. Planlægningen skal fremme en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. Ordforklaringer Dagligvarer Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de bruges (kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er f.eks. mad, medicin, parfume, blomster m.v. Udvalgsvarer Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter nedslidning over en længere periode (langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er f.eks. beklædning, lamper, sko, fjernsyn m.v. Særligt pladskrævende varegrupper Særligt pladskrævende varegrupper er varer som kræver meget udstillingsplads. Varegruppen indeholder biler, campingvogne, lystbåde, møbler, køkkener, planteskoler, og byggemarkeder som udgør en integreret del af en tømmerhandel. 63

3 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 4 Detailhandel I regionplan blev der i overensstemmelse med planloven fastlagt bestemmelser, der i vidt omfang begrænsede mulighederne for at udpege nye aflastningscentre eller at udvide eksisterende aflastningscentre væsentligt. Samtidig blev mulighederne for at etablere store udvalgsvare- og dagligvarebutikker begrænset. Amtet har ikke lavet en ny detailhandelsanalyse, der kan illustrere, hvorvidt regionplanens detailhandelsplanlægning har haft nogen effekt på detailhandelsudviklingen i det fynske. Det skyldes primært, at kommunerne i forbindelse med ændringen af planloven i 2002 også fik overdraget ansvaret for denne del af detailhandelsplanlægningen. På landsplan er tendenserne imidlertid, at dagligvarehandelen fortsat sker lokalt, hvilket bl.a. skyldes, at discount butikkerne i vidt omfang også etablerer sig i de mindre og mellemstore byer på ned til ca indbyggere. Inden for udvalgsvarehandelen sker der i disse år ifølge Retail Institutes undersøgelse "Handelsbalance Danmark 2003" en yderligere koncentration til de største byer på landsplan. Samtidig viser samme undersøgelse, at byer som Svendborg, Middelfart og Nyborg har mistet omsætning inden for udvalgsvarehandelen, hvilket er vurderet i forhold til indbyggertal og indbyggernes potentielle forbrug. Ifølge samme undersøgelse har Odense også haft tilbagegang indenfor udvalgsvarehandelen, hvilket kan sammenlignes med Planlovens krav til regionplanernes detailhandelsplanlægning Regionplanerne skal indeholde retningslinier for: Beliggenheden af og de maksimale størrelser på butikker, hvis butiksstørrelserne overstiger for dagligvarebutikker eller 1500 m 2 for udvalgsvarebutikker. Beliggenheden af og det maksimale bruttotageareal for byggeri til butiksformål i bydelscentre og aflastningsområder, hvis det samlede bruttotageareal i et område overstiger. Kolding, som har haft markant fremgang. Det kan derfor se ud til, at Fyn har mistet omsætning inden for udvalgsvarehandelen, og at Koldings opland er udvidet gennem de seneste år herunder til Vestfyn. Koncentrationen af udvalgsvarehandelen til de største byer har indflydelse på byernes muligheder for at fastholde et varieret udbud af udvalgsvarehandel, og det kan få konsekvenser for byernes liv, puls og attraktion og dermed også for byernes borgere og potentielle bosættere. Amtsrådets holdninger Det er Amtsrådets opfattelse, at amtets planlægning for detailhandelen er med til at fremme Vision 3 om Fyn det bedste sted at leve, og Vision 4 om Fyn i oplevelsesøkonomien. Amtsrådet finder, at byernes detailhandel så vidt muligt skal fastholdes og udvikles til gavn for borgerne, for byernes attraktion og for områdernes bosætning. Det er derfor afgørende, at byerne og særligt udvalgsvarebyerne lægger vægt på at understøtte den eksisterende detailhandel, eksempelvis ved at koncentrere detailhandelen i bymidterne, for derved at opnå den størst mulige synergieffekt mellem butikkerne. Det er især vigtigt at få lokaliseret dagligvarehandel i bymidterne, og ikke lokalisere butikkerne spredt rundt i byernes periferier. Dagligvarehandel skaber et naturligt flow af kunder i bymidterne, og det drager udvalgsvarebutikkerne erfaringsmæssigt stor nytte af. Det er Amtsrådets opfattelse, at en koncentration af butikkerne i bymidterne ikke er tilstrækkeligt til at understøtte detailhandelen. Bymidternes udtryk, bymiljø og udbud af kultur og anden service har også betydning for byernes attraktion som detailhandelsbyer. Det er derfor væsentligt, at den kommunale detailhandelsplanlægning også fremmer udviklingen af moderne bymiljøer i bymidterne, som kan matche detailhandelens og det moderne menneskes krav og forventninger hertil. Amtsrådet finder, at Odense, som er regio- 64

4 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 5 REGIONPLAN 2005 nens hovedcenter, der har et bredt udbud af handel, service og kultur, er en væsentlig regional styrke og kompetence, og at Odense skal være den fynske regions dynamo for en positiv udvikling i regionen. Det er således en regional interesse, at Odense fortsat kan udvikle sig som en attraktiv storby. Odenses potentiale som attraktiv storby for arbejdskraften, de uddannelsessøgende, bosætning, turisme m.m. i regionen er i et vist omfang afhængig af, at byen har et service niveau herunder også detailhandelsniveau og et bymiljø, der svarer til niveauet i de øvrige storbyer i Danmark men også i Europa. Amtsrådet finder derfor, at Odense skal gives planlægningsmæssige muligheder, der kan understøtte byens nuværende position som et af landets mest betydende detailhandelscentre, og som kan sikre, at den fynske region også fremover har et udbud af udvalgsvarer, der svarer til udbuddet i de øvrige detailhandelscentre af national og Europæisk betydning. Amtsrådet har konkret igangsat udarbejdelsen af et regionplantillæg med en tilhørende VVM redegørelse for etablering af et m 2 stort IKEA varehus i Hovedcenter SØ. Udvidelsen af aflastningscenteret Hovedcenter SØ med et m 2 stort IKEA vil styrke centerets oplandseffekt, d.v.s tiltrække flere kunder til centeret dagligt fra hele den fynske landsdel og sandsynligvis også fra Trekantområdet. Amtsrådet erkender således, at der vil blive en negativ effekt på øvrige centre, men prioriterer, at der sker en styrkelse af det regionale Odense Hovedcenter SØ med et IKEA, der tilføjer et udbud som for mange er attraktivt med hensyn til pris og kvalitet. Amtsrådet finder, at Odenses rolle som fynsk vækstlokomotiv skal styrkes, og at et IKEA varehus vil understøtte dette samt Odenses potentialer for at blive en attraktiv storby med et moderne og tidssvarende udvalgsvareudbud på linie med Århus og København samt mange øvrige storbyer i Europa, der har tilsvarende varehuse - som endog er noget større. Derudover vil et IKEA varehus være med til at forbedre de fynske forbrugeres indkøbsmuligheder indenfor branchen. Den kommende planlægning for et nyt IKEA varehus vil belyse de detailhandelsmæssige og trafikmæssige konsekvenser nøjere. Planlægningen gennemføres som et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og er således ikke medtaget i regionplanen. Strategi og handlinger Amtets muligheder for at fastholde og fremme en varieret detailhandel i de mindre og mellemstore byer er begrænsede. Amtet kan regulere mulighederne for at planlægge for nye eller udvidelser af eksisterende aflastningscentre, og kan derudover regulere mulighederne for at planlægge for meget store butikker. MIDDELFART BRANDSØ BÅGØ ÅRØ Strib Nørre Åby LILLEBÆLT Udvalgsvare byer Udvalgsvare byer med meget lokalt opland Kommunecentre iøvrigt Lokalcentre Asperup Ejby Sandager ASSENS Båring Bogense Brenderup Harndrup Hårslev Oplandsafgænsning for udvalgsvarer Uggerslev Særslev Skamby Veflinge Morud Nørreby Søndersø Otterup Dalby Messinge Kerteminde Gelsted Vissenbjerg Rynkeby Marslev Aarup Skallebølle Ullerslev Tommerup Stby Langeskov Avnslev Ørsted Tommerup Rønninge NYBORG Brylle Nr Lyndese Rolfsted/ Ferritslev Vindinge Verninge Nr. Søby Årslev Glamsbjerg Vejle Søllinge Herrested Flemløse Nr. Broby Ørbæk Allested Ringe Voldtofte Ebberup Sdr. Broby Ryslinge Svindinge Brobyvværk Snave Hårby Gislev Vester Espe Hæsinge Hesselager Kværndrup HELNÆS BUGT Gudbjerg Gudme Millinge Korinth Stenstrup Østerby Svanninge Kirkeby Oure LYØ Horne ÆBELØ ODENSE FÅBORG Søby AVERNAKØ V. Åy Åstrup DREJØ ÆRØ Fig Den fynske detailhandelstruktur SKARØ MUNKEBO Ærøskøbing ODENSE FJORD V. Skerninge Ollerup SVENDBORG SUND Marstal MARSTAL BUGT Skårup SVENDBORG Rudkøbing STRYNØ Bagenkop TÅSINGE SIØ Lindelse Humble Tullebølle STOREBÆLT Spodsbjerg Lohals Snøde LANGELANDSBÆLT 65

5 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 6 Detailhandel Mulighederne for at planlægge for meget store butikker, eller for at udvide/nyetablere aflastningscentre, skal begrænses mest muligt af hensyn til detailhandelen i bymidterne og i de mindre og mellemstore byer. Amtsrådet er dog indstillet på at give de nødvendige muligheder herfor, hvis der er særlige forhold, som taler for det. Aflastningscentre Amterne kan i henhold til planlovens detailhandelsbestemmelser afgrænse aflastningscentre til butiksformål, hvis det samlede butiksareal (bruttoetageareal) i et område overstiger (undtaget herfra er butikker med særlig pladskrævende varegrupper). Dette kan iøvrigt kun ske, hvis det er nødvendigt af hensyn til et bevaringsværdigt bymiljø. I forhold til Regionplan 2001 udpeges der ikke nye aflastningscentre, og der udtages 1 aflastningscenter i Middelfart, idet aflastningscenteret i Middelfart har en lokalplanlagt rummelighed på under. Således er der i den Fynske region kun 2 aflastningscentre, hvor inden for kommunerne ønsker udvidelsesmuligheder. Det ene aflastningscenter ligger i Svendborg Vest og det andet i Odense SØ (Bilka - Rosengårdscenteret). Hovedcenter Odense SØ Odense Kommune har siden starten af 70'erne opereret med en centerstruktur, der bl.a. består af 2 hovedcentre, som er henholdsvis bymidten og Hovedcenter SØ (Bilka-Rosengårdscenteret). Det er Odense Kommunes ønske, at Hovedcenter SØ detailhandelsmæssigt fortsat gives gode udviklingsmuligheder, og at centeret således fortsat sidestilles med bymidten. Odense Kommunes ønske om at sidestille de 2 centre er ikke i overensstemmelse med planlovens detailhandelsbestemmelser. Der er imidlertid en eksisterende lokalplan, der omfatter området omkring Rosengårdscenteret, og som i dag rummer mulighed for en betydelig udvidelse af dette center ( m 2 ). På den baggrund er Odense fortsat givet mulighed for at udvide Rosengårdscenteret og dermed Hovedcenter SØ betydeligt. Udvidelsen af Rosengårdscenteret kan dog kun ske i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Det vurderes i enighed med Odense Kommune, at forudsætningerne for etablering af et nyt IKEA varehus er, at arealbehovet hertil tages af den lokalplanlagte rummelighed til at udvide Rosengårdscenteret, således at de samlede udvidelsesmuligheder i aflastningscenteret ikke udvides. Derved begrænses Rosengårdscenterets lokalplanlagte udviklingsmuligheder. Rosengårdscenteret har dog fortsat mulighed for at udvide med de resterende m 2, og Amtsrådet finder derfor, at centeret endnu har udvidelsesmuligheder, der rækker til de kommende års behov. Amtsrådet vil dog virke for, at Rosengårdscenteret får tilbageført de m 2, så centerets oprindelige lokalplanlagte udvidelsesramme opretholdes. Amtsrådet har dog ikke fundet det hensigtsmæssigt allerede på nuværende tidspunkt at åbne op for yderligere udvidelsesmuligheder i Hovedcenter SØ, før end der er sikkerhed for, at planlægningen for IKEA varehuset kan vedtages endeligt, og dermed også sikkerhed for om de reserverede m 2 kan udnyttes til et IKEA varehus. Aflastningscenter Svendborg Vest Svendborg Kommune ønsker ikke, at der etableres store butikker i bymidten. Det er primært af hensyn til bymidtens intime miljø, der hovedsageligt består af ældre og små byhuse. Størrelsen og karakteren af disse bygninger har naturligt begrænset antallet af større butikker i bymidten. De store butikker ønskes derfor etableret i et eksisterende center - Vestcentret, der ligger i udkanten af byen. Amtet har af hensyn til Svendborgs bymiljø afgrænset Vestcentret som aflastningscenter for Svendborg bymidte. Kommunen har ønsket, at aflastningscenterets arealramme på udvides til 5000 m 2. 66

6 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 7 REGIONPLAN 2005 Svendborg Kommune forventer jf. kommunens seneste detailhandelsanalyse en vækst i udvalgsvarehandelen i de kommende år, og der vil i relation hertil være behov for at lokalisere enkelte større udvalgsvarebutikker på over 1000 m2. Der er ifølge kommunen ikke plads til sådanne butikker i bymidten. Der vil kunne findes plads hertil på de østlige havnearealer ved Kelloggs, men kommunen finder, at det vil føre til endnu en større ekstern centerdannelse i byen, med en øget spredning af detailhandelen i Svendborg by til følge. Kommunen finder ikke at en sådan udvikling, vil være hensigtsmæssig for byens detailhandelsudvikling. Kommunen ønsker derfor fortsat, at detailhandelen i Svendborg by koncentreres i bymidten og i Vestcentret. På den baggrund ønsker kommunen arealrammen for Vestcentret udvidet op til 5000 m2. formål er inddraget. Derudover er Højby udpeget som lokalcenter, da centeret i vidt omfang kun har lokal betydning og da centeret primært betjener området med dagligvarer og enkelte udvalgsvarer. Arealrammerne for Odenses bydelscentre er de samme som i Regionplan Hvert af de 4 lokalcentre får en arealramme på 1000 m2. Kommunen tilkendegiver, at arealrammerne til lokalcentrene alene skal sikre, at der i forbindelse med eventuelle ombygninger m.v. kan ske en tilpasning af de eksisterende butikker i centrene. Svendborg by har en særlig rolle på Sydfyn. Svendborg er den største by i området og den næststørste i amtet. Byen har en rimelig koncentration af arbejdspladser, uddannelser, handel og service og er centrum for et af landsdelens 3 pendlingsoplande. Det sydfynske område er et udkantsområde, hvorfor Svendborg bys udvikling inden for erhverv, bosætning, uddannelse, handel og service har væsentlig betydning for hele det sydfynske områdes dynamik og muligheder for at fremme en positiv udvikling i området. Med udgangspunkt heri ligger Amtsrådet stor vægt på, at Svendborg tilgodeses med planlægningsmæssige muligheder, som kan styrke byens rolle som lokal vækstmotor. Med udgangspunkt heri er arealrammen for aflastningscenter Svendborg Vest udvidet fra 3000 m2 til 5000m2. Bydelscentre og lokalcentre Amtet skal i henhold til planlovens detailhandelsbestemmelser afgrænse bydels/lokalcentre, hvis det samlede butiksareal (bruttoetageareal) inden for centeret overstiger 3000 m2 og såfremt der ønskes mulighed for at udvide disse centre. Der udpeges kun bydels og lokalcentre i Odense. Afgrænsningerne svarer i vidt omfang til afgrænsningerne i Regionplan Der er sket en mindre justering af Næsby bydelscenters afgrænsning. Et mindre tilgrænsende areal, som tidligere har været anvendt til erhvervs- Gågade i Svendborg, Foto: Naturfoto 67

7 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 8 Detailhandel Butiksstørrelser - særlige planlægningsmæssige begrundelser I Planloven er der fastlagt grænser for hvor store butikker, der kan planlægges for. Således må dagligvarebutikker generelt ikke blive større end 3000m 2 og udvalgsvarebutikker må ikke blive større end 1500m 2. Hvis der er behov for at planlægge for butiksstørrelser ud over de nævnte maks. grænser, så kan det kun ske, hvis der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse herfor. Odense bymidte Odense bymidte har som tidligere nævnt ikke mange store butikker. For at sikre, at eksisterende butikker i Odense bymidte, som har behov for at udvide ikke tvinges ud i periferien af byen, hvor større butikslokaler er tilgængelige, gives der mulighed for, at der i Odense bymidte kan planlægges for 3 udvalgsvare butikker på op til 2000m 2. Kommunen havede tilsvarende muligheder i Regionplan Kommunen har ikke udnyttet rammen på de 3 butikker på op til 2000m 2, hvorfor kommunens ramme fortsat fastholdes i Regionplan Amtsrådet lægger vægt på, at Odense bymidte skal have mulighed for at fastholde sin nuværende position i forhold til de øvrige nationalt betydende byer som Århus, København og Aalborg, hvorfor Odense bymidte skal have planlægningsmæssige muligheder, der svarer til mulighederne i disse byer, der alle har mulighed for at planlægge for flere udvalgsvarebutikker på over 1500m 2. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper Butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper kan i modsætning til andre butikker lokaliseres uden for bymidterne/bydelscentrene fordi disse butikstyper typisk forhandler så pladskrævende varer, at de til tider vanskeligt kan indpasses i den centrale del af byen eller bydelen. Butikker med særlig pladskrævende varegrupper Definitionen af hvilke butikker, der er butikker med særlig pladskrævende varegrupper, er fastlagt i planlovens 5d stk.3 og er grupper af varer, som i sig sel er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som f.eks. biler tømmer, byggemateriealer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Kommunerne kan ifølge planloven planlægge for sådanne butikker, så længe der kun planlægges for butikker med en størrelse på maks m 2. Hvis der er behov for at planlægge for større butikker der for-handler særligt pladskrævende varegrupper d.v.s. butikker på over 1500 m 2, så kan det kun ske, hvis der er givet mulighed herfor i regi-onplanen. I forslaget til Regionplan 2005 videreførte Amtsrådet planlægningen fra Regionplan for sådanne butikker. Dette er imidlertid ikke muligt, idet planlovsbestemmelserne for sådanne butikker i dag er skærpet. Det betyder, at der kun kan planlægges for store butikker med særligt pladskrævende varegrupper, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse herfor. Ifølge statens fortolkning af bestemmelserne forudsætter det, at planlægningen rummer en præcisering af antallet, den maksimale størrelse og den geografiske placering. Baggrunden for denne skærpelse er, at gruppen af butikker med særligt pladskrævende varegrupper blev udvidet til også at omfatte møbler, køkkenelementer, planter m.v.. Gruppen af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper kom derved til at rumme en væsentlig større del af detailhandelsstrukturen, og derfor skulle reguleringen af denne gruppe i højere grad svare til reguleringen af de øvrige udvalgsvarebutikker. Mulighederne for at planlægge for store butikker med særligt pladskrævende varegrupper er således blevet begrænset. Amtsrådet lægger vægt på, at de fynske borgere har god tilgængelighed til et tidssvarende udbud af detailhandel. Derfor finder Amtsrådet, at alle landsdelens udvalgsvarebyer skal have mulighed for at gennemføre en planlægning, som giver mulighed for at understøtte en positiv udvikling i udvalgsva- 68

8 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 9 REGIONPLAN 2005 rehandelen, herunder have mulighed for at planlægge for udvidelser eller omdannelse af eksisterende butikker med særligt pladskrævende varegrupper. På den baggrund har Amtsrådet fastlagt, at det er de store udvalgsvarebyer, de større udvalgsvarebyer, de mindre udvalgsvarebyer og kommunecentrene i øvrigt, som skal have mulighed for at planlægge for en eller flere store butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Omfanget af muligheder afhænger af byernes størrelse og betydning i den regionale detailhandelsstruktur. Lokalcentrene har ikke fået muligheder herfor, da så store butikker forudsætter et opland, som typisk rækker langt ud over lokalcentrenes detailhandelsoplande. Den eksisterende struktur for store butikker med særligt pladskrævende varegrupper, viser da også, at disse store butikker stort set ikke er lokaliseret i lokalcentrene, og at hovedparten af de store butikker ligger i udvalgsvarebyerne. Således er der i landsdelen ca. 110 store butikker med særligt pladskrævende varegrupper, og heraf ligger de ca. 45 af dem i Odense og ca. 29 i de store udvalgsvarebyer, som er Svendborg, Nyborg, Middelfart og Faaborg. Amtsrådet har på baggrund af forhandlinger med Miljøministeriet fastlagt en fordeling af de planlægningsmæssige muligheder for at etablere store butikker med særligt pladskrævende varegrupper i byerne, og de fremgår af fig Derudover stiller Amtsrådet det krav til den kommunale planlægning for de store butikker med særligt pladskrævende varegrupper, at det ved kommune- og lokalplanlægningen skal sikres, at lokaliseringen af butikker med særligt pladskrævende varegrupper sker i områder, hvor der er god tilgængelighed for den kollektive trafik og biler. Efter forhandling med Miljøministeriet har Amtsrådet endvidere fastlagt, at de store butikker med særligt pladskrævende varegrupper skal lokaliseres i bymidten, i aflastningsområder, eller i erhvervsområder. Hovedcenter Odense SØ Der gives i forbindelse med den igangsatte planlægning for IKEA mulighed for at etablere en butik på m 2. IKEA varehuset er en butik, som forhandler særligt pladskrævende varegrupper, idet de forhandler møbler, køkkener, og lignende. Muligheden herfor fremgår ikke af denne regionplan. Planlovens overgangsbestemmelser I forbindelse med planlovsændringerne i 2002 blev ansvarsfordelingen mellem amter og kommuner som tidligere nævnt ændret på detailhandelsområdet. Kommunerne overtog i vidt omfang ansvaret for detailhandelsplanlægningen, herunder særligt i bymidterne. Kommunerne skal imidlertid først gennemføre en planlægning, der svarer til kravene i Planloven før end de har overtaget den fulde kompetence. Således har bestemmelserne i denne regionplan kun virkning for de kommuner, som har tilvejebragt bestemmelser i kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægningen om den samlede detailhandelsstruktur i kommunen. De kommuner, der endnu ikke har tilvejebragt sådanne bestemmelser i deres kommuneplanlægning, kan ifølge Planlovens overgangsbestemmelser kun kommune-og lokalplanlægge for butikker i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplan 2001 for detailhandel herunder også afgrænsningen af bymidter, bydele samt aflastningsområder. 69

9 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 10 Detailhandel Oversigt over retningslinier Arealudlæg til butiksformål i aflastningscentre og bydelscentre Butiksstørrelser Arealrammer til aflastningscentre, bydelscentre og lokalcentre Retningslinier Retningslinierne i dette afsnit gælder ikke for de kommuner, der endnu ikke har tilvejebragt bestemmelser i kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægningen om den samlede detailhandelsstruktur i kommunen. Disse kommuner skal indtil sådanne bestemmelser er tilvejebragt planlægge i overensstemmelse med retningslinierne i Regionplan Der kan kommune- og lokalplanlægges for butikker inden for de på Bilag A afgrænsede bydels-, lokal- og aflastningscentre. Der kan dog kun planlægges for butikker indenfor de afgrænsede aflastningscentre, såfremt det af hensyn til et bevaringsværdigt bymiljø ikke er muligt at lokalisere butikkerne i bymidten I Odense Kommune kan der inden for kommuneplanens afgrænsning af Odense bymidte planlægges for 3 udvalgsvarebutikker på op til 2000m 2 bruttoetageareal. Herudover forudsætter kommune- og lokalplanlægning for dagligvarebutikker på over 3000m 2 bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på over 1500 m 2 bruttoetageareal, at der udarbejdes regionplantillæg, og at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse herfor. Der kan i de bymønsterbyer, som er angivet i fig planlægges for butikker med særlig pladskrævende varegrupper på over 1500m 2 bruttoetageareal i et omfang og op til en størrelse, der er angivet i samme fig Store butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper skal lokaliseres i bymidten, i aflastningsområder eller i erhvervsområder, hvor der er god tilgængelighed for og til den kollektive trafik og for biler. 70

10 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 11 REGIONPLAN 2005 Centerniveau Store udvalgsvarebyer Odense Svendborg Nyborg, Middelfart, Faaborg Større udvalgsvarebyer Antal butikker Butiksstørrelse Maksimale bruttoetagearealer 5000 m m 2 Kerteminde, Otterup, Rudkøbing, Bogense, Ringe, Ejby, Assens m 2 Mindre udvalgsvarebyer og kommunecentre i øvrigt Søndersø, Langeskov, Haarby, Aarup, Glamsbjerg, Marstal, Ærøskøbing, Ørbæk, Ullerslev, Aaby, Vissenbjerg, Munkebo Byer som deler kommunecenterfunktioner Nr m 2 Tommerup, Tommerup st. by Brylle, Verninge Vester Skerninge, Stenstrup, Årslev/Sdr. Nærå, Rolfsted/Ferritslev, Nr. Lyndelse/Nr. Søby. Gudme, Hesselager, Gudbjerg, Oure. Broby, Sdr. Broby/Brobyværk, Vester Hæsinge, Vejle Allested. Ryslinge, Kværndrup, Gislev Fig * Omfanget af butikker gælder for byerne samlet, idet disse byer deler kommune- og lokalcenterfunktionerne. 71

11 2.6 Detailhandel.qxd :53 Side 12 Detailhandel Inden for de på bilag A afgrænsede bydels-, lokal- og aflastningscentre kan der kun planlægges for butikker i et omfang, der svarer til de arealrammer, der er angivet for hvert område i fig nedenfor. Center Arealramme** Til nybyggeri og omdannelse til butiksformål inden for det på Bilag A afgrænsede centerområde Bydelscentre i Odense Tarup m 2 Dalum m 2 Skibhus m 2 Center Øst m 2 Næsby m 2 Bolbro m 2 Lokalcentre i Odense Dyrup m 2 Korup m 2 Bellinge m 2 Højby m 2 Aflastningscentre Svendborg m 2 Odense Hovedcenter SØ m 2 * Fig * Odense Kommune kan udnytte den eksisterende lokalplan nr under forudsætning af, at det ikke forudsætter yderligere planlægning i henhold til planloven. ** Arealrammen er inklusiv rummeligheden i gældende lokalplaner eller byplanvedtægter. Fortolkningsbidrag: Bruttoetageareal er defineret som det samlede areal der hører til butikken. Det vil sige salgsareal samt eventuelle kontorer, lagerrum og lokaler i kælderetager. Beregningen af bruttoetagearealet sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1.25 m under loftet i kælderen, medregnes. 72

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09.

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division Midtfyns HK U-18 Drenge 2. Division Otterup HK U-18 Drenge 2. Division SUS Nyborg SUS Håndbold, Nyborg GIF

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total MEDLEMSTAL 2016 Børn - 0-12 år Unge I - 13-18 år Unge II - 19-24 år Voksne - 25-59 år Senior - 60+ år Klub Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer AC Odense 0 0 0 0 0 0 0 24 0

Læs mere

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Medlemstal 2013 - DBU Fyn 0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-59 år Senior - 60+ år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Total 1. F. C. Nyborg 22 22 Agedrup-Bullerup

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2 Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 16. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division DHG Odense U-18 Drenge 2. Division Faaborg ØH U-18 Drenge

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Detailhandel. Detailhandelsanalyse

Detailhandel. Detailhandelsanalyse Detailhandel Definition af detailhandel Detailhandel rummer lokaler eller bygninger, hvorfra der sælges varer. En butik er en fast forretningsenhed, hvorfra der sælges varer til private, dvs. slutbrugeren.

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2007 Klubnummer Navn Antal foreninger 161 Total medlemmer Passive 28.327 3.110 I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1 Titel Udviklingen i region-,

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2006 Antal foreninger Total medlemmer Passive 160 27.959 2.396 Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06. Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 Strib IF U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 TPI-Odense

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort kl Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04.

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort kl Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04. Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 07.09. kl. 11.30 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04.09 Pulje 1 Faaborg ØH U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04.09 Pulje 1

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Regionplan 1997-2008. Detailhandel REGIONPLAN 1997-2008 TILLÆG 9

Regionplan 1997-2008. Detailhandel REGIONPLAN 1997-2008 TILLÆG 9 1 Regionplan 1997-008 TILLÆG LÆG 9 Detailhandel August 001 3 Indhold Indledning... 4 Retningslinier... 5 Kap. 3 Detailhandel... 5 3.1 Planlægning i de afgrænsede detailhandelsområder... 5 3. Planlægning

Læs mere

Udvalgets overvejelser og anbefalinger

Udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger Planlægning er et gode, som medvirker til at skabe kvalitet i byerne Detailhandlen spiller en afgørende rolle for bymidtens og byens liv. Hvordan byerne ser ud og

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1 Titel Udviklingen i region-,

Læs mere

RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX

RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX Tillæg nr. 1 til LOKALPLAN 02.06 9. oktober 2007 Denne lokalplan er udarbejdet af Teknik & Miljø, Plan, Esbjerg Kommune. Lokalplanen er vedtaget

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 69 Offentligt 8. november 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) 1 I lov om planlægning, jf.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

4. Centerstruktur og detailhandel

4. Centerstruktur og detailhandel 4. Centerstruktur og detailhandel hovedby større Lokalby mindre lokalby Landsby Kort 4.1 27 MÅL FOR CENTERSTRUKTUREN Som nabokommune til Odense og Svendborg Kommune, der især for Odenses vedkommende har

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009 Detailhandelsplan 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet Høringsfrist til 25. april 2008 Forslag til landsplandirektiv

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2013 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout:

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Byrådscentret

Byrådscentret NOTAT Byrådscentret 13-12-2011 Baggrundsnotat, Detailhandel - Kommuneplan 2014 1)Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a, nr 3 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for; den kommunale

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Kommuneplantillæg 363-35 Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Oktober 2007 ANNONCETEKST i Extraposten den 12. november 2007 og Lollandsposten den 13. november 2007

Læs mere

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. marts 2005 J.nr.: 03-33/700-0225 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis

december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis Detailhandelsplanlægningen i praksis COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S December 2011 2 Indhold Detailhandelsplanlægningen i praksis...1

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn Naturstyrelsen Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning: Baggrund og metode 5 1. Konklusion 9 2. Byerne på Fyn kvalitativ analyse 21 3. Detailhandelsudviklingen

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere