Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13"

Transkript

1 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR

2 Indhold Contents Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9 Management Commentary Resultatopgørelse 29 Statement of Income Balance 30 Balance Sheet Egenkapitalopgørelse 32 Statement of Changes in Equity Pengestrømsopgørelse 33 Cash Flow Statement Ledelsens påtegninger 35 Management Statement Den uafhængige revisors erklæringer 36 The independent auditor s report Noter 39 Notes Anvendt regnskabspraksis 54 Accounting Policies Selskabsoplysninger 67 Company details 2 Årsrapport Annual Report 2012/13 3

3 Hoved- og nøgletal Financial highlights DKK / / / / /13 Hovedtal Key figures Nettoomsætning Revenue Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Operating profit/(loss) (EBIT) Resultat af finansielle poster Net financials Skat af årets resultat Tax on profit/(loss) for the year Årets resultat Profit/(loss) Egenkapital Equity Egenkapital og ansvarligt lån Equity and subordinated loan capital Balancesum Balance sheet total Investeringer i materielle anlægsaktiver Investments in property, plant and equipment Operationelle aktiver Operating assets Investeret kapital inklusive goodwill Invested capital including goodwill Nettorentebærende gæld Net interest-bearing debt / / / / /13 Nøgletal Financial ratios EBITDA-margin (%) EBITDA margin (%) EBIT-margin (%) EBIT margin (%) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) Return on invested capital including goodwill (%) Nettoomsætning/Investeret kapital inklusive goodwill Revenue/Invested capital including goodwill Finansiel gearing Financial gearing Finansiel gearing inklusiv ansvarligt lån Financial gearing including subordinated loan capital Egenkapitalens forrentning (%) Return on equity (%) Soliditet (%) Solvency ratio Soliditet inklusive ansvarligt lån (%) Solvency ratio including subordinated loan capital Gns, antal medarbejdere Average no, of employees Heraf i udlandet Of which outside Denmark Etablering af den nye koncern med tilkøb af selskaberne GPV Electronics A/S, Danmark og GPV Components AS, Norge er sket i umiddelbar forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2008/09. Sammenligningstallene for 2008/09 og tidligere år i resultatopgørelsen omfatter derfor kun GPV International A/S og det oprindelige datterselskab GPV Asia (Thailand) Co. Ltd. Sammenligningstallene for 2008/09 i balancen indeholder de tilkøbte selskaber. The formation of the new Group with the acquisition of the companies GPV Electronics A/S, Denmark and GPV Components AS, Norway was effected in immediate connection with the closing of the financial year 2008/09. The comparitive figures for the year 2008/09 and earlier years in the Income Statement therefore solely include GPV International A/S and the original subsidiary GPV Asia (Thailand) Co. Ltd. The comparative figures for the year 2008/09 in the Balance Sheet include the acquired companies. 4 Årsrapport Annual Report 2012/13 5

4 We will be the most value adding EMS-Partner within high-mix / low-medium volume EMS globally 6 Årsrapport Annual Report 2012/13 7

5 Ledelsens beretning Management Commentary The Thai Bath has been more volatile against the Danish Krone 10% increase during 2012/13 THB / DKK 2012/ /14 Årsrapporten omfatter GPV International A/S, som er moderselskab for GPVs aktiviteter. The Annual Report covers GPV International A/S, which is the Parent Company of GPV s activities. I 2012/13 er der arbejdet på fortsat at optimere og fokusere den stærke platform for kerneforretningen i GPV, der er opbygget igennem de seneste år. Vi har arbejdet med en række strategiske initiativer, der skal øge den fortsatte værdiskabelse for vores kunder, for GPV og for vores ejere. In 2012/13, we continued the efforts to optimize and focus the strong platform for GPV s core business that has been built up in recent years. We have been working with a range of strategic initiatives with the aim of increasing the continued value creation for our customers, for GPV, and for our owners. Resultatet for 2012/13 er tilfredsstillende med en stigning i driftsresultat (EBIT) på 30% i forhold til 2011/12 og med en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteterne over det forventede niveau. Med udgangen af 2012/13 står GPV som en sund veludviklet virksomhed med kerneforretningen og skabelse af værdi for vores kunder i centrum samtidig med et positivt perspektiv for yderligere udvikling af forretningen. Årets resultat er fortsat beskedent, men udviser dog en stigning på 43% i forhold til året før, og er specielt i årets sidste måneder blevet negativt påvirket af udsving i valutakursen på THB. GPV s 2012/13 performance is satisfactory and shows an increase in operating profit (EBIT) of 30% on 2011/12 and a positive cash flow from operations above the expected level. At the end of 2012/13, GPV stands as a healthy, well-developed business with our core business and customer value creation at the centre as well as a positive perspective towards further developing the business. Profit for the year continues at a modest level, however showing an increase of 43% on last year. Especially in the last months of the year, the performance was negatively influenced by the fluctuating THB exchange rate. Da en stor andel af selskabets aktiviteter er lokaliseret i Thailand, har stigningen på 10% i valutakursen medført en væsentlig negativ kursregulering lokalt i det Thailandske selskab over de finansielle omkostninger. As a large share of the Company s activities is concentrated in Thailand, the exchange rate increase of 10% resulted in a considerable negative exchange adjustment against financial expenses locally in the Thai company. 8 Årsrapport Annual Report 2012/13 9

6 Den positive effekt af stigningen i valutakursen er, at værdien af kapitalandelen i det Thailandske datterselskab er steget og dermed har påvirket den samlede egenkapital positivt. The positive effect of the increase in the exchange rate is that the value of the equity investment in the Thai subsidiary has risen, thereby positively influencing total equity. GPVs solide base af dygtige medarbejdere og en god fordeling af produktionen i Europa og Asien udgør et stærkt fundament for en konkurrencedygtig virksomhed, der danner den fremtidige basis for værdiskabende vækst for vores kunder og for GPV. I slutningen af regnskabsåret påbegyndtes et nybyggeri af en ny og fremtidssikret fabrik i Bangkok i umiddelbar nærhed af de nuværende lokaliteter. Den nye fabrik vil blive opført i to faser, der står færdige henholdsvis til årsskiftet og i begyndelsen af Den nye fabrik vil danne rammen om GPVs fremtidige virke i Asien. GPV s solid base of competent employees together with an appropriate distribution of production in Europe and Asia provide a strong platform to secure a competitive business enterprise that creates the future basis for value adding growth for our customers and GPV. During the last part of the financial year, the construction of a new and future-proof factory in Bangkok was initiated in the immediate vicinity of the present localities. The new factory will be erected in two phases, which will be completed at the turn of the year and the beginning of 2015, respectively. The new plant will frame GPV s future activities in Asia. 10 Årsrapport Annual Report 2012/13 11

7 Den økonomiske udvikling i regnskabsåret 2012/13 Financial developments in the financial year 2012/13 Solid development in EBIT 30% increase compared to 2011/12 Good development in Solvency Ratio Increase by 4 percentage points DKK m % / / / / / / / /13 Den samlede omsætning blev som forventet i 2012/13 på DKK 718 mio. mod DKK 740 mio. i 2011/12, hvilket er et fald på 3%. Den begrænsede nedgang i aktivitetsniveauet skal ses i relation til den generelle stagnation/nedgang, der har været i markedet, kombineret med tilgang af nye produkter indenfor GPVs gentagende forretning. GPV har igen i 2012/13 haft fokus på kontrol med kapacitetsomkostninger og en øget effektivitet, hvilket har resulteret i, at vi kommer ud af 2012/13 med et tilfredsstillende resultat. Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 30,2 mio. sammenlignet med DKK 23,3 mio. i 2011/12. De finansielle poster netto udgjorde i 2012/13 DKK -23,7 mio. indeholdende en udgift på DKK 7,5 mio., der hidrører fra værdiregulering af tilbagekøbsværdien af minoritetsinteresser. De finansielle poster i resultatopgørelsen er desuden negativt påvirket med DKK 6,1 mio. fra valutakursregulering i specielt det Thailandske datterselskab tilsvarende er egenkapitalen styrket. Årets resultat blev DKK 3,9 mio. mod DKK 2,7 mio. i 2011/12. Pengestrømmene fra driftsaktiviteterne udgjorde DKK 50,4 mio. mod DKK 66,5 mio. i 2011/12. De positive pengestrømme fra driften er som planlagt og skal bl.a. ses i relation til et vedvarende fokus på reduktion i arbejdskapitalen, der i 2012/13 er reduceret med DKK 19,2 mio. (DKK 42,2 mio. i 2011/12). As expected, total revenue for 2012/13 came to DKK 718m against DKK 740m for 2011/12, a decrease of 3%. The limited decrease in activity level should be seen in relation to the general stagnation/ downturn in the market combined with the addition of new products within GPV s recurring business. Also in 2012/13, GPV has focused on managing capacity costs and enhancing efficiency with the result that GPV ends 2012/13 with satisfactory results. Operating profit (EBIT) amounted to DKK 30.2m against DKK 23.3m for 2011/12. For 2012/13, net financial income and expenses came to a negative DKK 23.7m, comprising an expense of DKK 7.5m relating to value adjustment of the repurchase value of minority interests. In the Statement of Income, net financial income and expenses were further negatively influenced by DKK 6.1m relating to exchange adjustments in especially the Thai subsidiary however, equity was correspondingly strengthened. Profit for the year was DKK 3.9m against DKK 2.7m for 2011/12. Cash flow from operating activities came to DKK 50.4m against DKK 66.5m for 2011/12. The positive cash flows from operating activities were realized as expected and should be seen in relation to a continued focus on the decrease in working capital, which saw a reduction of DKK 19.2m in 2012/13 (DKK 42.2m for 2011/12). De samlede nettoinvesteringer i langfristede materielle anlægsaktiver udgjorde DKK 46,1 mio. mod DKK 15,2 mio. året før. Ud af de samlede investeringer for 2012/13 udgør køb af grunde i Bangkok og igangsætning af nybyggeri tilsammen DKK 33,1 mio. De samlede aktiver udgjorde ultimo 2012/13 DKK 441 mio. mod DKK 398 mio. året før. Den samlede egenkapital og ansvarlige lånekapital udgjorde ved regnskabsårets udgang DKK 119,3 mio. (soliditetsgrad, 27%) mod DKK 93,5 mio. (soliditetsgrad, 23%) ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Total net investments in non-current assets of property, plant and equipment amounted to DKK 46.1m against DKK 15.2m for the previous year. Of total investments for 2012/13, the purchase of sites in Bangkok and the launch of new constructions amount at a total of DKK 33.1m. At year-end 2012/13, total assets amounted to DKK 441m against DKK 398m for the previous year. At the financial year-end, total equity and subordinate loan capital amounted to DKK 119.3m (a solvency ratio at 27%) against DKK 93.5m (a solvency ratio at 23%) at the financial year-end 2011/12. Events subsuquent to the financial year-end No material events have occurred after the end of the financial year. 12 Årsrapport Annual Report 2012/13 13

8 Forventninger til fremtiden Outlook GPV har i 2012/13 fortsat indsatsen med at optimere og fokusere forretningen for at skabe en endnu stærkere platform for en skærpet vision for udviklingen af GPV. In 2012/13 GPV continued the efforts to optimize and focus on our business to create a still stronger platform for an intensified vision of GPV s development. GPV fortsatte i 2012/13 med udviklingen af basisforretningen samtidig med, at der er igangsat en række strategiske initiativer. Disse initiativer vil der forsat blive arbejdet med i 2013/14, samtidig med at yderligere en række initiativer lanceres. Målet med den fokuserede indsats er at øge værdiskabelsen for vores kunder, for GPV og for vores ejere. In 2012/13, GPV continued the development of the basic business at the same time as a range of strategic initiatives have been commenced. The work on these initiatives will continue in 2013/14, just as more strategic initiatives will be launched. The aim of the focused efforts is to increase the value creation for our customers, for GPV, and for our owners. GPV opererer i dag på et globalt marked i relation til konkurrenter, leverandører og ikke mindst vores loyale kunder. Vi skal kontinuerligt optimere vores forretning mod at kunne supportere vores kunders behov globalt. Today, GPV operates in a global market in relation to competitors, suppliers and not least our loyal customers. We must continuously optimize our business to be able to support the needs of our customers globally. 2013/14 ser ud til fortsat at blive præget af den økonomiske usikkerhed der hersker især i Europa, og GPV forventer på denne baggrund kun en beskeden vækst i omsætningen samt et resultat fra primær drift (EBIT) og en positiv pengestrøm fra driften på niveau med 2012/13. FY 2013/14 appears to be characterized by a continuation of the economic instability that prevails especially in Europe, and against this backdrop GPV expects only modest growth in revenue and an operating profit (EBIT) as well as a positive cash flow from operations at level with 2012/13. Selskabet har på sædvanlige vilkår fået stillet de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed, som skønnes nødvendige til gennemførelse af de planlagte aktiviteter for 2013/14. The necessary credit facilities for implementing the planned activities for 2013/14 have been provided on usual terms at the Company s disposal. Den ansvarlige lånekapital fra selskabets ejere er med udgangen af 2011/12 blevet forlænget med 5 år, således at lånet står afdragsfrit frem til udgangen af regnskabsåret 2016/17. At the end of 2011/12, the subordinate loan capital from the Company s owners was extended by five years so that the loan remains an interest-only loan until financial year-end 2016/17. Ledelsen vil følge udviklingen i 2013/14 tæt og gennemføre nødvendige tiltag for at sikre den fortsatte konkurrenceevne og det nødvendige likvide beredskab. Der vil fortsat være fokus på at styre og forbedre likviditeten ved optimering af såvel driften, kapitalstrukturen som sammensætningen af arbejdskapitalen. Management will follow developments in 2013/14 closely and will take any steps necessary to secure our future competitiveness and the necessary liquid resources. We will continue to focus on managing and improving our liquidity through optimization of operations, our capital structure and the working capital components. Det er samtidig et væsentligt mål gennem driften yderligere at styrke den finansielle struktur i balancen, således at selskabets soliditet derigennem løbende kan forbedres. Vi er meget tilfredse med at kunne vise en soliditetsgrad pr. 31. marts 2013 på 27 %, når den ansvarlige lånekapital indregnes. At the same time, it is an important objective for us to further strengthen the financial balance sheet structure through operations, and thereby improving the Company s solvency on a current basis. We are very satisfied that we can show a solvency ratio at 27% at 31 March 2013 after recognizing subordinate loan capital. 14 Årsrapport Annual Report 2012/13 15

9 Vores strategi virker Our strategy works Distribution and logistics Partnership Business Performance Management Execution Sales Sourcing Implementation Customer Relationship Management GPV Business Concept A well defined Business Management System supporting scalability Cleantech Medico The industries we serve We continue to focus on orders within»high-mix / low-medium volume«production Quality Management Instruments & Industry Marine & Defense Ledelsen i GPV introducerede medio 2012 et skærpet strategisk In mid-2012, GPV s Management introduced a sharpened strate- vil arbejdet med forankring af GPVs forretningskoncept i sam- of GPV s new future Business Management System (BMS) that fokus på den fremtidige vækst og differentiering af GPV i mar- gic focus on the future growth and differentiation of GPV in the spil med kvalitetsstyringen starte med implementeringen af is part of our work with embedding GPV s business concept in kedet for Electronics Manufacturing Service (EMS) i form af market for Electronics Manufacturing Service (EMS) in the form GPVs fremtidige Business Management System (BMS). interaction with our quality management. strategien COCUS Core & Customers. of the strategy COCUS Core & Customers. I alle processer er det sikret, at der sker en synlig værdiskabelse In all processes it has been ensured that visible value creation for Der er defineret en række strategiske initiativer, til at sikre, at A range of strategic initiatives have been defined to ensure that for vores kunder, og at alle i organisationen ved hvad de skal, our customers takes place and that everybody in the organization GPV kommer til at stå som den mest værdiskabende EMS part- GPV will appear as the most value-creating EMS partner for our hvordan og hvornår en given opgave skal løses, således at vores knows what must be done and how and when it must be done so ner for vores kunder indenfor det globale marked for high-mix customers within the global market for high-mix / low-medium kunder får en ensartet service hver gang. that our customers will get uniform service at all times. / low-medium volume produktion af EMS og Mechatronics. volume production of EMS and Mechatronics. De værdiskabende processer er forankret i vores kvalitetssty- The value creating processes are deeply rooted in our quality En hjørnesten i GPVs forretning har igennem mange år været de Throughout many years, the long-standing and close partner- ringssystemer, og det hele holdes sammen af en effektiv styring management systems, where everything is being held together langvarige og tætte partnerskaber med vores kunder. I 2012/13 ships with our customers have represented a cornerstone in GPV s af GPVs markedsrelationer og en visualisering og løbende for- by an efficient management of GPV s market relations as well as har GPV haft fokus på at udvikle vores kompetencer og kapa- business. In 2012/13, GPV has focused on further developing bedring af performance i organisationen. the visualization and continuous improvement of performance in bilitet yderligere i bestræbelserne på at øge værdiskabelsen for our competencies and capabilities in our efforts to create further the organization. vores kunder i deres udvikling mod større volumener og geo- value added for our customers in their progress towards larger grafisk spredning. volumes and geographic distribution. I 2012/13 er det lykkedes at vinde en række nye forretninger In 2012/13, we succeeded in gaining a number of new orders from fra eksisterende kunder, hvilket har været med til, at forny den existing customers, which contributed to a revival of the revenue omsætning der danner basis for den fremtidige forretning. Der that forms the basis of our future business. Focused efforts will vil fortsat blive arbejdet fokuseret med at vinde denne type still be devoted to gain this type of bolt-on business cases. bolt-on business cases. One of the fundamental elements of the new strategy is a sys- Et af de grundlæggende elementer i den nye strategi er en syste- tematization of GPV s business concept with focus on creating matisering af GPVs forretningskoncept med fokus på værdiska- value added for our customers and transparency, and on securing belse for vores kunder, transparens og sikring af en skalerbar a scalable organization of our business. Throughout 2012/13, we organisering af forretningen. Igennem 2012/13 har vi arbejdet have been working with a number of GPV s main processes, and med en række af GPVs hovedprocesser, og i starten af 2013/14 the beginning of 2013/14 will see the start of the implementation 16 Årsrapport Annual Report 2012/13 17

10 GPV klarer sig godt i et svært marked GPV performs well in a difficult market GPV delivers globally In 2012/13 to 30 countries GPV har i det forløbne regnskabsår været påvirket af den globale markedssituation, som fortsat er ustabil og uden sikre tegn på vækst. Aktivitetsniveauet hos størsteparten af vores kunder, både indenfor elektronik og mekanik, har været som forventet, og regnskabsåret blev afsluttet med et 4. kvartal som var det stærkeste kvartal i de seneste otte kvartaler. Det har i årets løb været muligt for GPV at udbygge basen af sunde betydende kunder med 8%, samt at implementere en række af nye produkter fra eksisterende kunder. Siden 2009/10 har GPV konsekvent fokuseret salgsindsatsen på langsigtet gentagende forretning. Med den struktur GPVs forretning har som outsourcing partner tager det tid at opbygge nye kunderelationer til et omfang, hvor de bidrager væsentligt til den gentagende forretning, hvorfor udbygning af eksisterende kunderelationer er af stor betydning. Vi har i 2012/13 set positive resultater af denne indsats, og vi forventer, at den positive udvikling vil fortsætte også i 2013/14. Dette underbygges yderligere af fokus på den før omtalte type af bolt-on business cases. GPV vil fortsat have en begrænset bearbejdning af projekter, men forventer ikke, at dette vil bidrage med en væsentlig andel af aktivitetsniveauet. During the past financial year, GPV was affected by the global market situation that remains unstable and without any sure signs of growth. The level of activity by the main part of our customers, both within Electronics and Mechanics, has been as expected, and the financial year ended with a fourth quarter as the strongest of the last eight. During the year, it was possible for GPV to expand the base of sound, important customers by 8% and to implement a range of new products from existing customers. Since 2009/10, GPV has consistently been focusing sales efforts on long-term recurring business. Given GPV s business structure as an outsourcing partner it takes time to build up new customer relations to a size and scope where they will contribute considerably to recurring business. Therefore, extension of existing customer relations is of vital importance. In 2012/13 we saw positive results of these efforts and we expect this positive development to continue also in 2013/14. This is further substantiated by the focus on the above-mentioned bolt-on business cases. GPV will continue to have limited processing of projects, but we do not expect this to contribute with any material share of the level of activity. Inden for gentagende forretning har GPV set et øget aktivitetsniveau, både hvad angår omsætning og ordreindgang. GPV forventer også fremover at kunne vokse med denne type kunder, og ordrebeholdningen er siden regnskabsårets afslutning øget betydeligt indenfor EMS-forretningen. Tendensen til øget outsourcing af produktion på GPVs hovedmarkeder forventes at fortsætte således, at kunderne yderligere kan fokusere på deres kernekompetencer, reducere investeringer i produktionsapparat og varelagre og samtidig via GPV få adgang til en outsourcing partner, der kan håndtere eksekvering af kompleks produktion, test og logistik. GPVs kunder har generelt en global tankegang, hvor de allerede i dag opererer og leverer globalt, og det er derfor en del af GPVs strategi fortsat at betjene kunderne på nye markeder med samme høje Service Excellence niveau. GPV tilbyder førnævnte fordele til sine kunder ved at have de efterspurgte kompetencer i et velfungerende produktionsapparat, gode personalekompetencer og produktionssteder tæt på mange kunder i Europa kombineret med produktion igennem mere end 12 år i Thailand. Within recurring business GPV has seen an intensified level of activity, both regarding revenue and order intake. In future, GPV also expects to grow business with this type of customers, and since the financial year-end the volume of orders has increased considerably within EMS business. The trend to increased outsourcing of production in GPV s main markets is expected to continue so that customers can focus further on their core competencies, reduce investments in capital equipment and inventories, and at the same time via GPV gain access to an outsourcing partner that can handle complex production, tests and logistics. Generally, GPV s customers have global thinking as already today they operate and supply worldwide, and therefore it is part of GPV s strategy to continue to service customers in new markets at the same high Service Excellence level. GPV offers these advantages to our customers by having the requested competencies in well-functioning production set-up, good staff competencies and production facilities close to many customers in Europe combined with production throughout more than twelve years in Asia. 18 Årsrapport Annual Report 2012/13 19

11 Vi sikrer fremtiden med ny fabrik We secure the future with a new plant Vi skaber værdi for vores kunder We create value for our customers Visualization of the future GPV factory in Bangkok GPV s growth strategy as a focused EMS We have been extremely satisfied with the facilities that we have rented in Bangkok since 1999, but in the light of the growth we see coming we have concluded that it is necessary for us to expand beyond the scope that is possible within the existing facilities. Therefore we decided to build a new plant that when completed at the start of 2015 will double our EMS capacity. We have decided to remain in Bangpoo Industrial Estate as this is where we find really good operating and logistics conditions, are well protected against risk of flooding and other external events just as this is the home base for quite many of our competent employees. Bo Lybæk, CEO SHARED VALUES C CUS Core & Customers FOCUSED EMS BUSINESS CONCEPT differentiated through Advanced Mechanics STRATEGIC INITIATIVES GPV har succesfuldt gennemført den del af strategien der handler om at sikre en stabil, pålidelig og fokuseret forretning. Vi har i efteråret 2012 besluttet etablering af et nyt og fremtidssikret produktionssted med en ny fabrik i Bangkok i umiddelbar nærhed af de nuværende lokaliteter. Den nye fabrik, bliver opført i to faser og vil stå endelig færdig i starten af 2015, og kommer dermed til at danne rammen om GPVs fremtidige operationer i Asien. GPV has successfully carried through the part of the strategy that is concerned with securing a stable, reliable and focused business. In autumn 2012, we decided to establish a new and future-proof production facility with a new plant in Bangkok in the immediate vicinity of the present localities. The new factory will be erected in two phases to be fully completed at the start of 2015, which means that this plant will provide the framework for GPV s future operations in Asia. GPV har en bredt sammensat kreds af blue-chip kunder indenfor Business-to-Business (B-t-B), der generelt er kendetegnet ved, at de opererer globalt og er blandt de allerdygtigste, til det de laver kunder der er grundstenen i GPVs fremadrettede strategi. I forbindelse med den nye strategi, COCUS Core & Customers, er markedssegmenteringen blevet forenklet og skærpet i profilering for at støtte op om profitabel vækst for GPV som fokuseret EMS leverandør: GPV has a broadly based group of blue chip customers within Business-to-Business (B-t-B) who are generally characterized by operating globally and being among the most competent at what they are doing customers who constitute the foundation stone in GPV s sustainable strategy. In connection with our new strategy: COCUS Core & Customers, the market segmentation has been simplified and the profile sharpened to support profitable growth for GPV as a focused EMS provider: Med udgangspunkt i de nye rammer vil GPV fortsætte med at servicere vores voksende kundebase med produkter, services og logistikløsninger, der tilfører værdi til vores kunder. With this new setting, GPV will continue to offer our growing customer base products, services and logistics solutions that create value for our customers. Core: Vi tager udgangspunkt i det vi er bedst til i dag, og herfra udvikler vi vores kompetencer Core: Our point of departure is what we are best at and from this we develop our competencies Customers: Customers: Vi vil til stadighed arbejde på, at styrke partner skabet og forbedre værdiskabelsen for vore kunder We will continuously work at strengthening partnerships and improving the value creation for our customers GPV fokuserer fortsat på at supportere vores kunder med leverancer inden for high-mix / low-medium volume -produktion, og har derfor ingen markedsaktiviteter rettet mod kunder inden for f.eks. forbrugerelektronik. GPV continues to focus on supporting our customers with orders within high-mix / low-medium volume production and therefore we have no market activities addressed at customers within e.g. consumer electronics. GPV har etableret langsigtede samarbejdsaftaler med en række store internationalt opererende virksomheder primært i Europa og USA. Denne kundegruppe tager GPV ejerskab for at servicere og supportere, også når de udvikler sig yderligere produktmæssigt, logistikmæssigt og geografisk. Denne kundegruppe udgør en stadig stigende andel af kundeporteføljen. GPV has entered long-term collaboration agreements with several large international businesses, primarily in Europe and the US. GPV takes ownership of servicing and supporting these customers, also when they develop further in terms of products, logistics and geographic position. This customer group accounts for a still increasing share of the portfolio. 20 Årsrapport Annual Report 2012/13 21

12 Vi udnytter vores kompetencer til forretningsudvikling We make use of our competencies for business development GPVs kunder virker i stigende omfang på det globale marked med vækst på de nye markeder, hvilket øger kravene til GPVs evner til i højere grad at operere globalt, når det kommer til indkøb, logistikløsninger, kommunikation og konkurrencedygtighed. Dermed bliver Service Excellence endnu vigtigere, dvs. evnen til at levere den rette kvalitet til den aftalte tid globalt. Øget effektivitet i EMS GPVs kernekompetencer ligger i håndtering af high-mix / low-medium volume -produktion. Alle processer og systemer er koncentreret om håndtering af og værdiskabelse for vores kunder i dette segment. Et væsentligt element i forretningskonceptet er tempoet for indførelse af nye produkter og struktureringen af specifikke forretningsløsninger eller produktions set-ups for den enkelte kunde. GPV har i løbet af 2012/13 gennemført investeringer i en række nye specialdesignede kundeløsninger med dedikerede produktionsceller, der har gjort det muligt at udvide grænserne for medium volumen -produktion. Samtidig er der investeret i nyt fleksibelt SMD udstyr med simultan produktion af flere produkter for derigennem ligeledes at øge effektiviteten og fleksibiliteten for produktion af mindre seriestørrelser. Differentiering via specialkompetencer indenfor mekanik GPV håndterer, ud over de traditionelle processer i mekanikproduktion, en bred vifte af specialkompetencer. Mange af GPVs kunder efterspørger produkter hvor der kræves specielle processer i form af såvel forarbejdning som overfladebehandling. GPV kan f.eks. efterleve specielle krav til overflade via ekspertkompetencer indenfor våd- og pulverlakering, silke- og tampontryk, korrosionsforbyggende overfladebehandlinger og slyngrensning kompetencer der gør det muligt at tilfredsstille kundernes ønsker om professionel finish på deres produkter. To an increasing extent, GPV s customers operate in the global market with growth on emerging markets, which raises the demands for GPV s capabilities to operate globally to a higher extent in terms of purchasing, logistics solutions, communications and competitiveness. This makes Service Excellence all the more important, i.e. the capability to deliver the right quality on time globally. Increased efficiency in EMS GPV s core competencies lie in handling high-mix / low-medium volume production. All processes and systems are concentrated on handling our customers and creating value added for them within this segment. An important element in this business concept is the pace of introducing new products and the structuring of specific business solutions or production set-ups for the individual customer. During 2012/13, GPV made investments in a number of new specially designed customer solutions with dedicated production cells that has made it possible to expand the limits of medium volume production. At the same time, investments have been made in new flexible SMD equipment with simultaneous production of different products, with a view to increasing efficiency and flexibility of the production of small batches as well. Differentiation via special competencies within Mechanics In addition to the traditional processes in mechanics production, GPV handles a broad array of special competencies. A great number of GPV s customers demand products that require special processes in the form of both processing and surface treatment. GPV can e.g. comply with special surface requirements via expert competencies within wet painting, powder coating, silk screen and pad printing, corrosion preventive surface treatments and blasting competencies that makes is possible to satisfy customers wishes for a professional finish on their products. Et andet eksempel på disse specielle krav er, at GPV igennem årene har opbygget en stor specialviden og kompetence indenfor certifikatsvejsning af såvel stål- som aluminiumkonstruktioner til især tog (certificeret efter DIN EN og DIN EN ISO ). Disse kompetencer er efterspurgt hos en række store internationalt opererende koncerner med leverancer til såvel det Europæiske som det Nordamerikanske marked. Kontinuerlige forbedringer og nye kompetencer Udover selve produktionen har GPV opbygget en unik viden omkring håndtering og styring af større projekter, certificerede materialer samt sporbarhed af materialer og processer, f.eks. til Medico- og Marinerelaterede produkter. Denne viden er udviklet i samarbejde mellem GPVs elektronik- og mekanikkompetencer og en række af vore internationale kunder. Teknologiindholdet i de færdige produkter, som GPV leverer til sine kunder, øges konstant, og der lægges fra kunderne side stor vægt på evnen til at håndtere kompetencer indenfor såvel elektronik, mekanik samt kombinationen med software/kontrolsystemer (typisk kundeleverede) til færdige mechatronics produkter. Derudover har vi også i 2012/13 set en øget efterspørgsel efter nye services inden for logistik, after sales service samt udvikling af såvel produkter som produktions set-ups. Det er GPVs mål at sikre, at der sker en løbende tilpasning og udvidelse af GPVs samlede viden og kompetencer, således at der er basis for at fastholde og styrke GPVs position. Medarbejderudvikling Det er en forudsætning for den fortsatte udvikling af forretningen, at GPV er i stand til at tiltrække, fastholde, udvikle og motivere medarbejdere, der behersker de nødvendige færdigheder og kompetencer. I denne sammenhæng er uddelegering af ansvar og kompetence samt opgaveløsning på tværs af organisationen vigtige elementer. Another example of these specific requirements is that over the years GPV has built up extensive special knowledge and competencies within certified welding of both steel and aluminium constructions for particularly trains (certified according to DIN EN and DIN EN ISO ). These competencies are in demand by a number of large internationally operating groups delivering to both the European and the North American markets. Continuous improvements and new competencies Beyond the mere production, GPV has built up unique knowledge about the handling and management of large projects, certified materials as well as traceability of materials and processes, e.g. for Medico- and Marine-related products. This knowledge has been developed in cooperation between GPV and some of our international customers and is based on GPV s electronics and mechanics competencies. The technology content in the finished products that GPV delivers to our customers is continuously being increased, and on the part of customers great importance is attached to the handling of competencies within Electronics, Mechanics as well as the combination with software/control systems (typically delivered from customers) to finished Mechatronics products. Furthermore, in 2012/13, we have also seen increased demand for new services within logistics, after sales services as well as development of both products and production set-ups. It is GPV s goal to ensure an ongoing adjustment and expansion of GPV s global knowledge and competencies to provide a basis for maintaining and growing our position. Employee development and appraisal It is an essential prerequisite for the continued development of our business that in GPV we are able to attract, retain, develop and motivate employees who have the necessary skills and competencies. Important elements to support this include the delegation of responsibility and competencies as well as cross-organizational solutions. 22 Årsrapport Annual Report 2012/13 23

13 Kvalitet og miljø Quality and environment GPV i Bangkok achieves SA8000 certification from Spectris plc Quality and environmental behaviour matters We have high standards for people and environment, QMS and workmanship People & environment Workmanship QMS In September 2012, GPV in Bangkok was the first Spectris plc supplier in Asia to receive the SA8000 certification from Spectris. SA8000 is an international standard that encourages organisations to conform to specific standards in relation to social issues such as child and forced labour, discrimination, working hours, and pay. GPV s high standards in the workplace will apply regardless of whether the factory in question is located in Europe or in Asia. Along with the OSHAS18001 and TLS8001 (the Thai Labour Standard Certificate), the SA8000 certificate provides evidence for GPV s good business prac tices and ethical conduct. GPV arbejder målrettet med kvalitets- og miljøstyring, og der lægges vægt på en ansvarlig adfærd inden for disse områder. Som international leverandør er det vigtigt at sikre, at alle miljø- og kvalitetskrav videreføres til partnere og leverandører, således at der i alle værdikædens led sikres samme høje niveau indenfor kvalitet, miljø, sikkerhed og etik. GPV is determined to ensure quality and environmental management as well as responsible behaviour in these areas. Being an international supplier it is imperative that GPV makes sure that all environmental and quality requirements are channeled to our partners and suppliers to ensure the same high levels of quality, environment, safety and ethics throughout the value chain. Miljøstyring GPV yder en løbende indsats for at begrænse de miljømæssige påvirkninger af virksomhedens aktiviteter. De væsentligste miljøpåvirkninger i relation til GPVs aktiviteter forekommer i forbindelse med forbrug af energi, råvarer og heraf afledt materialespild. We continuously consider whether new certifications may be relevant for GPV so that we are able to provide ongoing support in the best possible way for our customers. Environment management GPV makes continuous efforts to mitigate the environmental impact of our business activities. Our largest environmental De producerede produkter testes i overensstemmelse med kundernes krav, typisk på dedikeret testudstyr, der i mange tilfælde er specialudviklet i tæt samarbejde med GPVs kunder. Alle eventuelle fejl og kvalitetsreklamationer fra kunder registreres og evalueres i en struktureret korrigerende proces. Kvalitetsstyring Our products are tested in accordance with the customers requirements, typically on dedicated test equipment which has in many cases been specially developed in close cooperation with GPV s customers. All probable manufacturing faults and quality complaints that may come from customers are registered and evaluated in a structured process. Det er GPVs politik altid at overholde gældende love og regler samt på eget initiativ at gøre fremskridt inden for områderne miljø, sundhed og sikkerhed. GPVs elektronik fabrikker og mekanik fabrikkerne i Thailand og Norge er miljøcertificeret efter ISO impact is related to the consumption of energy, raw materials and the derived materials waste. Our policy is to always comply with the rules and regulations that apply and to commit to making progress at our own initiative within environment, health and safety. GPVs kvalitetssystem er baseret på standarden ISO 9001:2000. Herudover har GPV en række væsentlige kvalitetscertificeringer samt fabriks- og produktionsgodkendelser. GPV Electronics i Danmark og Thailand er certificeret efter medico standarden ISO 13485, ligesom GPV Electronics, Thailand har en ATEX certificering og GPV Electronics, Danmark har en NATO certificering vedr. bygninger og systemer. Quality management GPV s quality system is based on the standard ISO 9001:2000. In addition, GPV has obtained a number of important quality certifications as well as plant and production approvals. GPV Electronics in Denmark and in Thailand have achieved certification with the medical device standard of ISO 13485, just as GPV Electronics, Thailand has received ATEX certification, and GPV Corporate Social Responsibility (CSR) GPV har en klar politik om, at vi ønsker at opfører os ansvarligt i alle henseender. For en nærmere beskrivelse af politikker og opnåede resultater henvises til selskabets hjemmeside: GPV s Electronics plants and the Mechanics plants in Thailand and Norway are environmentally certified according to ISO Corporate Social Responsibility (CSR) It is GPV s clear policy that we wish to act responsibly in all respects. For a detailed description of our policies and achieved results we refer to the Company s website at: GPV i Thailand er desuden certificering efter OHSAS vedr. arbejdsmiljø. Electronics, Denmark has obtained NATO certification concerning buildings and systems. Det overvejes til stadighed om nye certificeringer kan være Furthermore, GPV in Thailand has achieved cerfitication accord- relevante for GPV for derved at kunne understøtte vores kunder ing to OHSAS in respect of working environment. bedst muligt. 24 Årsrapport Annual Report 2012/13 25

14 Vi arbejder på at minimere risici We are working at minimizing risks GPVs virksomhed indebærer en række kommercielle og finansielle risici, som kan have en effekt på virksomhedens fremtidige aktiviteter og resultater. GPV arbejder kontinuerligt med at identificere disse risici, og hvor der er mulighed for det, søger virksomheden at imødegå og begrænse risici. Nedenfor er beskrevet de væsentligste identificerede risici. GPV har ligeledes en fuldt implementeret Business Continuity Plan (BCP), som tillige indenfor visse områder er yderligere afdækket med gensidige kapacitetsaftaler. Markeds- og konkurrenceforhold Udviklingen i GPVs omsætning og resultat er afhængig af såvel konjunkturudviklingen som den overordnede tendens til brug af outsourcing hos GPVs eksisterende og potentielle kunder. Som outsourcing partner afspejler GPVs konjunkturfølsomhed de enkelte kunders konjunkturfølsomhed og enkeltprodukters produktlivscyklus, der er af forskellig grad. Bredden i GPVs kundekreds gør, at GPV ikke påvirkes specielt inden for enkeltsegmenter, og GPV arbejder kontinuert på at sikre tilgang af nye kunder og produkter til erstatning af omsætning på produkter der nærmer sig slutningen på deres livscyklus. Produktion og kvalitet GPV har veludbyggede og velfungerende produktionsenheder i Danmark, Thailand og Norge. En forudsætning for succes er evnen til at tiltrække kvalificerede medarbejdere, skabe gode arbejdsforhold og et godt arbejdsklima, hvilket prioriteres højt. GPV opdaterer løbende selskabets Business Continuity Plan (BCP) for derigennem at sikre, at alle væsentlige kritiske situationer er velovervejede, og at forebyggende aktiviteter er implementeret. Ligeledes er der udarbejdet detaljerede planer for minimering af forretningsmæssige konsekvenser for vores kunder og for GPV i tilfælde af, at en kritisk situation skulle opstå. Kundeforhold GPV samarbejder med en lang række kunder, primært i Europa og sekundært i USA og Asien, som arbejder inden for forskellige industrier. De 20 største kunder udgør mere end 80% af omsæt- GPV s business activities involve a number of commercial and financial risks which may impact on the Company s future activities and results. GPV works continuously to identify these risks and seeks to the widest extent possible to counter and mitigate risks where this is possible. The following is a description of the most important risks identified. Furthermore, GPV has implemented a Business Continuity Plan (BCP) which within certain areas has been further hedged by mutual capacity agreements. Markets and competition The development in GPV s revenue and results depends on economic trends and the general tendency towards use of outsourcing for GPV s existing and potential customers. As GPV is an outsourcing partner, our cyclical movements mirror those of our customers as well as the life cycles of individual products, which are of varying degrees. The breadth of GPV s customer base means that GPV is not seriously affected by fluctuations in individual segments, and GPV works continuously at ensuring growth of the customer base and additions of products to replace sales of products that are approaching the end of their life cycles. Production and quality GPV has well-established and well-functioning production units in Denmark, Thailand and Norway. A prerequisite for success is the ability to attract qualified employees, to create good working conditions and safety and health at work, which are given a high priority. On a current basis, GPV updates the Company s Business Continuity Plan (BCP) to ensure that all substantial, critical situations have been well considered and that preventive action has been implemented. Furthermore, detailed plans for minimizing business consequences to our customers and to GPV have been prepared in cased that a critical situation may arise. Customers GPV cooperates with many customers from many different industrial sectors, first and foremost in Europe, and second in the USA ningen, og bortfald af omsætningen med en eller flere af de største kunder vil kunne få væsentlig betydning for selskabets samlede omsætning og indtjening. GPV har altid søgt og haft store kunder, ligesom enkeltkunder fortløbende har aftaget en væsentlig del af produktionen. Dette forventes også at være tilfældet fremover, idet indgåelse af aftaler med store kunder er en væsentlig del af GPVs forretningsmodel. Miljøforhold GPV opfylder alle gældende miljøbestemmelser og har arbejdsgrupper, der løbende varetager virksomhedens miljømæssige forhold. GPV har ingen væsentlige udestående miljøforhold. Valuta- og renterisici GPV foretager en aktiv overvågning og styring af rente- og valutarisici med henblik på minimering af den samlede risiko. Dette sker med henblik på at opnå en høj budgetsikkerhed og beskyttelse af egenkapitalen under hensyntagen til forventninger til og vurderinger af rente- og valutamarkedet. Der foretages ikke aktiv spekulation i finansielle instrumenter. Renterisikoen udgøres primært af rentebærende gældsposter, idet GPV ikke ved regnskabsårets slutning havde væsentlige rentebærende aktiver. Debitorrisici Den største del af GPVs produktion leveres til kunder, der anvender GPV som fast samarbejdspartner. Disse kunder er oftest større, velrenommerede internationale selskaber. Debitorernes kreditværdighed følges løbende, og der foretages en grundig kreditvurdering af nye kunder samt løbende vurdering af eksisterende kunder. Der har ikke i de seneste år været væsentlige tab på debitorer. Endvidere foretages der debitorforsikring løbende på både eksisterende og nye kunder. and Asia. The 20 largest customers represent more than 80% of revenue, and loss of revenue from one or more of the largest customers could impact the Company s total revenue and earnings considerably. GPV has always sought and obtained the business of large customers, just as individual customers have always bought a considerable part of our production. This is expected to continue in the future, as entering contracts with large customers is an important element of GPV s business model. Environment GPV operates in compliance with all existing environmental rules and regulations and has set up task forces to handle the Company s environmental affairs. GPV has no material outstanding environmental issues. Foreign exchange and interest rate risks GPV actively monitors and manages interest rate and foreign exchange risks with the purpose of minimizing overall risk. This is to achieve a high level of budget certainty and protection of equity with due consideration to the expectations and assessments in respect of interest rate and foreign exchange markets. GPV does not engage in active speculation in financial instruments. The interest rate risk primarily stems from interest-bearing debt items, since GPV had no significant interest-bearing assets at the financial year-end. Debtor risk The major part of GPV s production is delivered to customers that use GPV as a regular partner. Such customers are often large, well-reputed international companies. Debtor creditworthiness is monitored on an ongoing basis, and we perform an in-depth credit assessment of new customers and ongoing assessment of existing customers. In recent years, no material debtor losses have been recorded. Furthermore, debtor insurance with regard to the existing and new customer portfolio is being reviewed on a current basis. 26 Årsrapport Annual Report 2012/13 27

15 Resultatopgørelse for 2012/13 Statement of Income for 2012/13 DKK 000 Koncern Group Moderselskab Parent Company Note 2012/ / / /12 1 Nettoomsætning Revenue 2 Andre driftsindtægter Other operating income Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Costs of raw materials and consumables Andre eksterne omkostninger Other external expenses 3 Personaleomkostninger Employee expenses 4 Af- og nedskrivninger Depreciation, amortisation and impairment losses Driftsresultat (EBIT) Operating profit/(loss) (EBIT) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Income from investments in group enterprises 5 Øvrige finansielle indtægter Other financial income 6 Finansielle omkostninger Financial expenses Resultat før skat Profit/(loss) before tax Skat af årets resultat Tax on profit/(loss) for the year Årets resultat Profit/(loss) for the year Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Ordinært udbytte for regnskabsåret Ordinary dividends for the financial year Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Transferred to reserve for net revaluation according to the equity method Overført til næste år Retained earnings Årsrapport Annual Report 2012/13 29

16 Balance pr. 31. marts 2013 aktiver Balance Sheet at 31 March 2013 Assets Balance pr. 31. marts 2013 passiver Balance Sheet at 31 March 2013 Liabilities and equity DKK 000 Koncern Group Moderselskab Parent Company DKK 000 Koncern Group Moderselskab Parent Company Note 2012/ / / /12 Note 2012/ / / /12 Langfristede aktiver Non-current assets 8 Grunde og bygninger Land and buildings 8 Produktionsanlæg og maskiner Plant and machinery 8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment 8 Materielle anlægsaktiver under udførelse Property, plant and equipment in progress Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Egenkapital Equity 13 Aktiekapital Share capital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for net revaluation according to the equity method Overført overskud Retained earnings Egenkapital i alt Total equity Egenkapitel og ansvarligt lån udgør i alt DKK 119 mio. Total equity and subordinated loan capital are DKK 119 m Langfristede forpligtelser Non-current liabilities Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investments in group enterprises 9 Ansvarligt lån Subordinated loan capital Deposita Deposits 10 Udskudte skatteaktiver Deferred tax assets Ansvarligt lån Subordinated loan capital 15 Pensionsforpligtelser Pension liabilities Forpligtelse til køb af minoritetsinteresser Commitment to purchase minority interests 16 Leasingforpligtelser Lease commitments 16 Bankgæld Bank debt Finansielle anlægsaktiver Non-current asset investments Langfristede forpligtelser i alt Total non-current liabilities Anlægsaktiver i alt Total non-current assets Kortfristede aktiver Current assets 11 Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Andre tilgodehavender Other receivables Periodeafgrænsningsposter Prepayments 17 Selskabsskat Income taxes 12 Værdipapirer Current asset investments Likvide beholdninger Cash Omsætningsaktiver i alt Total current assets Kortfristede forpligtelser Current liabilities Bankgæld Bank debt 16 Leasingforpligtelser Lease commitments 16 Kortfristet del af langfristet bankgæld Current portion of long-term bank debt Leverandørgæld Trade payables 17 Selskabsskat Income taxes 18 Anden gæld Other payables Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises Kortfristede forpligtelser i alt Total current liabilities Forpligtelser i alt Total liabilities Passiver i alt Total liabilities and equity 19 Pantsætninger og økonomiske forpligtelser Mortgages, pledges and financial commitments Aktiver i alt Total assets Leje- og leasingforpligtelser Operating lease commitments 21 Eventualforpligtelser Contingent liabilities 22 Aktionærforhold Ownership 30 Årsrapport Annual Report 2012/13 31

17 Egenkapitalopgørelse for 2012/13 Statement of Changes in Equity for 2012/13 Pengestrømsopgørelse for 2012/13 Cash Flow Statement for 2012/13 Moderselskab Parent Company DKK 000 Koncern Group Moderselskab Parent Company Moderselskab Parent Company DKK 000 Egenkapital Equity at 1 April 2012 Årets resultat Profit/(loss) for the year Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Exchange adjustment of foreign subsidiaries Udbyttebetaling til minoritetsaktionær Dividend payments to minority shareholders Egenkapital Equity at 31 March 2013 Ansvarligt lån Subordinated loan capital Aktiekapital Share capital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Net revaluations equity method Overført resultat Retained earnings Foreslået udbytte for regnskabsåret Proposed dividends for the financial year I alt Total Note 2012/ / / /12 Driftsresultat Operating profit/loss Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver Profit from sale of property, plant and equipment Af- og nedskrivninger Depreciation, amortisation and impairment losses Pensionsforpligtelser Pension liabilities Ændring i driftskapital Working capital changes Modtagne finansielle indtægter Financial income received Betalte finansielle omkostninger Financial expenses paid Betalt selskabsskat Income taxes paid Pengestrømme vedrørende drift Cash flows from operating activities Køb mv. af materielle anlægsaktiver Acquisition, etc of property, plant and equipment Salg af materielle anlægsaktiver Sale of property, plant and equipment Køb af finansielle anlægsaktiver Non-current asset investments Egenkapital og ansvarligt lån Equity and subordinated loan capital at 31 March Pengestrømme vedrørende investeringer Cash flows from investing activities Koncern Aktie kapital Overført resultat Koncern Group Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Ændring i gæld og tilgodehavende tilknyttede virksomheder Change in payables/receivables, group enterprises Betalt udbytte / Modtaget udbytte Dividend paid / Dividend recieved Optagelse af langfristet bankgæld Raising of long-term bank debts Optagelse af anden langfristet gæld Raising of long-term other debts Group DKK 000 Share capital Retained earnings Proposed dividends for the financial year Total Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Instalments on long-term liabilities other than provisions Pengestrømme vedrørende finansiering Cash flows from financing activities Egenkapital Equity at 1 April Ændring i likvider Increase/decrease in cash and cash equivalents Årets resultat Profit/(loss) for the year Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Exchange adjustment of foreign subsidiaries Udbyttebetaling til minoritetsaktionær Dividend payments to minority shareholders Egenkapital Equity at 31 March Likvider Cash and cash equivalents at 1 April 2012 Kursreguleringer likvider Value adjustment of cash and cash equivalents at 1 April 2012 Likvider Cash and cash equivalents at 31 March 2013 Likvider kan opgøres således Increase/decrease in cash and cash equivalents Likvider Cash and cash equivalents Ansvarligt lån Subordinated loan capital Kortfristet bankgæld Short-term bank debts Egenkapital og ansvarligt lån Equity and subordinated loan capital at 31 March Årsrapport Annual Report 2012/13 33

18 Ledelsens påtegning Management Statement Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april marts 2013 for GPV International A/S. The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the Annual Report of GPV International A/S for the financial year 1 April March Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. The Annual Report is presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts In our opinion, the consolidated financial statements and the parent financial statements give a true and fair view of the Group s and the Parent s financial position at 31 March 2013 and of their financial performance and cash flow for the financial year 1 April March Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. We believe that the Management Commentary contains a fair review of the affairs and conditions referred to therein. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Tarm, 3. juli 2013 Tarm, 3 July 2013 Direktion / Executive Board Bo Lybæk Administrerende direktør / Chief Executive Officer Bestyrelse / Board of Directors Poul Viggo Bartels Petersen Per Gran Pedersen Johannes Huus Bogh Formand / Chairman Kirsten Cecilie Kristensen Ole Christensen Erling Nørrevang medarbejdervalgt / Employee director medarbejdervalgt / Employee director medarbejdervalgt / Employee director 34 Årsrapport Annual Report 2012/13 35

19 Den uafhængige revisors erklæringer The independent auditor s report Til kapitalejerne i GPV International A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet To the shareholders of GPV International A/S Report on the consolidated financial statements and parent financial statements Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for GPV International A/S for regnskabsåret 1. april marts 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop gørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejl-information. We have audited the consolidated financial statements and parent financial statements of GPV International A/S for the financial year 1 April March 2013, which comprise the accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement and notes for the Group as well as for the Parent. The consolidated financial statements and parent financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management s responsibility for the consolidated financial statements and parent financial statements Management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and parent financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements and parent financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s responsibility Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements and parent financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements and parent financial statements are free from material misstatement. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Esbjerg, 3. juli 2013 Opinion In our opinion, the consolidated financial statements and parent financial statements give a true and fair view of the Group s and the Parent s financial position at 31 March 2013, and of the results of their operations and cash flows for the financial year 1 April March 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Statement on the Management Commentary Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the management commentary. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the consolidated financial statements and parent financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the management commentary is consistent with the consolidated financial statements and parent financial statements. Esbjerg, 3 July 2013 En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements and parent financial statements. The procedures selected depend on the auditor s judgement, including the assessment of the risks of material misstatements of the consolidated financial statements and parent financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity s preparation of consolidated financial statements and parent financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as the overall presentation of the consolidated financial statements and parent financial statements. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Kühl Palle H. Jensen statsautoriseret revisor / statsautoriseret revisor / State Authorised Public Accountant State Authorised Public Accountant 36 Årsrapport Annual Report 2012/13 37

20 Noter Nr. Side Notes No. Page Noter Nr. Side Notes No. Page Udtalelse om fremtidige forhold 0 40 Forward-looking statement Nettoomsætning 1 40 Revenue Andre driftsindtægter 2 41 Other operating income Personaleomkostninger 3 41 Employee expenses Af- og nedskrivninger 4 41 Depreciation, amortization and impairment losses Øvrige finansielle indtægter 5 42 Other financial income Finansielle omkostninger 6 42 Financial expenses Skat af årets resultat 7 42 Tax on profit/loss for the year Materielle anlægsaktiver, koncern 8 44 Property, plant and equipment, Group Materielle anlægsaktiver, moderselskab 8 45 Property, plant and equipment, Parent Company Finansielle anlægsaktiver 9 46 Non-current investments Udskudt skat Deferred tax Varebeholdninger Inventories Andre værdipapirer og kapitalandele Current asset investments Aktiekapital Share capital Ansvarligt lån Subordinated loan capital Pensionsforpligtelse Pension liability Langfristede gældsforpligtelser Long-term liabilities other than provisions Selskabsskat Income tax Anden gæld Other payables Pantsætninger o.l Assets charged, etc Leasingforpligtelser Operational lease commitments Huslejeforpligtelser Rent commitments Kautions- og eventualforpligtelser Recourse guarantee commitments and contingent liabilities Aktionærforhold Ownership Ændring i driftskapital Working capital changes Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Fees to auditors appointed by the Company in General Meeting 38 Årsrapport Annual Report 2012/13 39

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Kapitel 4 - Indlæringsmål

Kapitel 4 - Indlæringsmål Kapitel 4 - Indlæringsmål 1. Forstå hvorfor brugen af det periodiserede regnskab skaber et behov for en pengestrømsopgørelse (=a statement of cash flows). 2. Forstå de forskellige typer af aktiviteter

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis Værdiansættelse i praksis Erfaringer med DCF-modellen Finansforeningen, 24 April 2015 Tina Aggerholm, VP Group Accounting Andreas Mailand, Director IFRS Controlling Anvendte DCF modeller Aktiv Model Formål

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere