Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien"

Transkript

1 Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008

2 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax wwwcowidk Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport - udkast Marts 2008 Dokument nr 1 Revision nr a Udgivelsesdato 22 oktober 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt POS, PHOX KMCH POS

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund 2 11 Formål og mål med analysen 2 12 Analysens udarbejdelse 3 13 Rapportens opbygning 3 2 Globalisering inden for træ- og møbelindustrien 4 21 Hvorfor globalisering 4 22 Definition af begrebet globalisering 5 23 Træ- og møbelindustri i Danmark 5 24 Globaliseringens udbredelse blandt træ- og møbelvirksomheder 9 3 Globalisering og nye kompetencekrav - resultater fra interviewundersøgelsen Virksomhedernes erfaringer med globalisering Behov for nye kvalifikationer Virksomhedernes kendskab til AMU uddannelserne 21 4 Resultater af interviews med nøglepersoner, supplerende desk research mv Generelle tendenser vedrørende globalisering i træog møbelvirksomhederne Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft som led i virksomhedernes rekruttering 26 5 Konklusioner og anbefalinger Konklusioner Anbefalinger 29

4 2 1 Indledning og baggrund Globalisering er et meget udbredt begreb inden for dansk industri og dækker over en række forskellige fænomener Globalisering betyder på den ene side en øget adgang til flere af verdens markeder, men på den anden side samtidigt en markant skærpet konkurrence fra hele verden Den betyder nye måder at drive virksomhed på, hvor nogle, navnlig videnstunge jobfunktioner, styrkes eller ligefrem flyttes til Danmark, mens andre jobfunktioner flyttes fra Danmark til lande med et lavere omkostningsniveau Denne analyse afdækker globaliseringens konsekvenser for træ- og møbelvirksomhedernes kompetencebehov, som følge af, at mange virksomheder vælger at agere globalt i deres produktion, for at være konkurrencedygtige Undersøgelsen af nye kompetencekrav til medarbejderne i træ- og møbelindustrien vil fokusere på, hvilke konkrete nye krav den øgede globalisering/ outsourcing stiller til de timelønnede medarbejdere og til de uddannelsestilbud, som skal stilles til rådighed Formål Mål 11 Formål og mål med analysen Analysen har til formål at afdække de direkte konsekvenser af virksomhedernes globaliseringsstrategier for medarbejderne i virksomhederne og på baggrund heraf afdække om der er behov for nye efteruddannelsesmål inden for arbejdsmarkedsuddannelserne, der kan styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til globalisering Formålet med analyserne er også at afdække eventuelle barrierer hos virksomheder og medarbejdere i forhold til udnyttelse af de uddannelsestilbud som stilles til rådighed Målet med gennemførelsen af analysen er, at nye kompetencekrav til de timelønnede medarbejdere er analyseret og at kravene til eventuelt nye uddannelsesmål defineres Desuden er det målet med analyserne, at eventuelle barrierer blandt virksomhederne for at bruge de forskellige uddannelsestilbud er afdækkede

5 3 12 Analysens udarbejdelse Analysen er udarbejdet på foranledning af Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, som er sekretariat for Træindustriens Uddannelsesudvalg og Træets Efteruddannelser Analysen er støttet af Undervisningsministeriet 13 Rapportens opbygning Rapporten består foruden dette kapitel af fire andre kapitler: Kapitel 2 indeholder en analyse af udviklingen i træ- og møbelindustrien med fokus på beskæftigelsesudvikling og globalisering både med hensyn til de aktuelle tendenser på området og forventningerne til fremtiden Kapitel 3 indeholder en analyse af de konkrete kompetencekrav til træ- og møbelindustrimedarbejderne, som indførelse af den øgede globalisering, på baggrund af den gennemførte interviewundersøgelse I kapitel 4 præsenteres resultaterne af interviews med en række nøglepersoner, som har erfaring og viden om virksomheders globalisering og involvering af medarbejdere i disse processer Endelig indeholder kapitel 5 en præsentation af de konkrete konklusioner fra analysen samt anbefalinger til Træ- og møbelindustriens Uddannelser vedrørende tilrettelæggelsen af uddannelser, som vedrører internationalisering inden for træ- og møbelvirksomhederne

6 4 2 Globalisering inden for træ- og møbelindustrien I dette kapitel beskrives den aktuelle udvikling inden for globalisering, med særlig vægt på træ- og møbelindustrien og industriens brug af arbejdskraft og efterspørgsel efter kompetencer 21 Hvorfor globalisering Globaliseringen stiller mange industrivirksomheder over for en ny markedssituation De store danske industrikoncerner har i årevis ageret på et globalt marked og i den forstand er globalisering ikke et nyt begreb Det nye er, at også små og mellemstore virksomheder agerer på et internationalt marked Globaliseringen giver mulighed for at sælge på et betydeligt større marked end tidligere og det giver mulighed for at flytte produktion mellem forskellige lande med færre hindringer end tidligere Faktorer som fremmer globalisering At globaliseringen har accelereret de senere år skyldes en kombination af forskellige faktorer: "Murens" fald i Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen har siden starten af 1990'erne både skabt et nyt stort marked tæt på Vesteuropa og samtidig givet adgang til en industriel produktionskapacitet i form af både arbejdskraft og produktionsfaciliteter Tilsvarende gennemgår det kinesiske samfund i disse år en betydelig politisk og økonomisk udvikling Kina er i stigende grad blevet åbent for internationale investeringer og samtidig betyder den industrielle udvikling og en voksende middelklasse en vækst i den kinesiske efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser Tekniske fremskridt inden for transportsektoren (effektiviseret containertrafik mm) og den elektroniske kommunikation via Internettet har mindsket betydningen af geografiske afstande

7 5 22 Definition af begrebet globalisering Begrebet globalisering dækker over en række forskellige fænomener, som alle har det tilfælles, at de omhandler virksomheders bestræbelser på at optimere deres produktion af varer og tjenesteydelser Nedenfor er forskellige definitioner af globalisering kort præsenteret, ligesom denne analyses vinkel på globalisering præciseres Outsourcing Off-shoring/ udflytning Alternativer til outsourcing og udflytning Denne analyses anvendelse af begrebet Outsourcing er spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed selv skal producere et produkt eller en serviceydelse Virksomheder outsourcer til både danske/lokale underleverandør og til udenlandske leverandører Fokus er på virksomhedens specialisering på kernekompetencer, dvs at virksomheden overlader opgaver, som bedre eller billigere løses uden for virksomheden, til underleverandører Desuden anvendes begrebet off-shoring/udflytning om spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed beslutter sig for at flytte produktion til en geografisk lokalitet med lavere omkostningsniveau, dvs ofte et lavtlønsland 1 Udflytningen kan ske til både virksomhedens egne udenlandske afdelinger og til underleverandører, for eksempel i licensproduktion Fokus er på lavere lønomkostninger i produktionsprocesserne Når en virksomhed vælger ikke at outsource eller udflytte en produktion eller anden ydelse, så vil man i stedet søge at minimere omkostninger på anden måde Det kan ske ved forskellige effektiviseringstiltag Ofte vil det være en kombination af øget automatisering (indførelse af robotteknologi mv), LEAN production metoder (fjerne ikke-værdiskabende produktionsprocesser) 2 og design for production (optimale produktionsprocesser styrer produktdesignet) 3 I denne analyse anvendes en bred forståelse af begrebet globalisering, idet fokus er på virksomhedernes brug af udenlandsk produktion og de konsekvenser dette får for især de timelønnede medarbejdere 23 Træ- og møbelindustri i Danmark Træ- og møbelindustrien i Danmark dækker et bredt spektrum af virksomheder, fra savværker og emballageproducenter til producenter af møbler, køkkener, gulve, vinduer, spær og meget mere Træindustri omfatter typisk produktion af vinduer, døre, gulve, plader, spær, træemballage mv, hvorimod møbelindustrien omfatter fremstilling af stole, 1 Dansk Industri og Itek definerer lavtlønslande som lande, hvor lønomkostningerne udgør mindre end en tredjedel af det danske lønniveau (feks Østeuropa, Latinamerika, Kina, Thailand, Malaysia og Indien) Globale muligheder og vækst, Dansk Industri og Itek, LEAN kan direkte oversættes med mager I industrisammenhæng anvendes begrebet om en organiseret udviklingsproces, som skal identificere og fjerne de steder i virksomheden, hvor der er spild og/eller ikke-værdiskabende processer Det vil sige arbejdsfunktioner og arbejdsgange, som er fordyrende for produktet og ikke tilfører det yderligere værdi 3 Design for production betyder, at den mest optimale/billigste produktionsproces styrer designet af produktet Det vil sige at man systematisk vælger det design, som er billigst at producere

8 6 borde, senge, køkkener, butiksinventar, kontormøbler mv I praksis kan man ikke skille de to brancher helt ad, idet der er virksomheder under brancherne, som har både møbelproduktion og træindustriel produktion 231 Beskæftigelsen i træ og møbelbranchen Det har vist sig svært for danske møbelvirksomheder at konkurrere med fabrikanter på det internationale marked Producenter fra Østeuropa og Baltikum, Rusland, Ukraine og Kina har betydeligt lavere produktionsomkostninger end de danske En af konsekvenserne har været et sigende antal konkurser blandt danske møbelvirksomheder Af Foreningen Dansk Møbelindustris ca 400 medlemmer var der i 2006 ca 30 konkurser Møbelindustrien er dog fortsat et betydeligt eksporterhverv og den samlede danske møbeleksport lå i 2006 på ca 16 mia kr, mens den i 2002 var 20,7 mia kr Møbelindustrien eksporterer ca 83% af sin produktion Den overordnede beskæftigelse i møbelindustrien er siden slutningen af 1990'erne faldet med mere end 25%, som det fremgår af Figur 2-1 Antal beskæftigede i den danske træ- og møbelindustri Forklaringen på denne udvikling skal formentlig søges i den meget vanskelige konkurrencesituation som danske møbelvirksomheder har været i de seneste år Konkurrencen fra Østeuropa og Baltikum, Rusland og Kina har betydet at en række virksomheder er lukket og de tilbageværende har valgt at automatisere produktionen kraftigt og/eller flyttet produktion til lavtlønslande Figur 2-1 Antal beskæftigede i den danske træ- og møbelindustri Møbelindustrien (antal beskæftigede) Træindustrien (antal beskæftigede) Inden for træindustri er beskæftigelsen også faldet i perioden, men ikke nær så dramatisk som inden for møbelindustrien Som det fremgår af figur 2-2, så har beskæftigelsen desuden vist fremgang i perioden efter 2004 Det skyldes den økonomiske udvikling i Danmark, hvor især byggebranchen oplever et stort opsving Dette opsving smitter af på træindustribranchen, da byggebranchen 4 Kilde: Danmark Statistik

9 7 efterspørger produkter, såsom vinduer, døre mv, som skal leveres indenfor et kort tidshorisont Beskæftigelsesfordeling i træ- og møbelbranchen I de to følgende figurer er beskæftigelsen i de to brancher fordelt på funktionsniveau, det vil sige hvilke arbejdsopgaver de pågældende medarbejdere typisk varetager, (se også den tilhørende note) Figur 2-3 Beskæftigede i træindustrien fordelt på funktionsniveau Selvstændige 270 Medarbejdende ægtefælle 11 Topledere 456 Lønmodtagere højeste niveau 218 Lønmodtager mellemniveau 1118 Lønmodtagere grundniveau 9464 Andre lønmodtagere 1217 Lønmodtagere una 1798 Beskæftigede i alt Kilde: Danmarks Statistik, RAS9 Figur 2-4 Beskæftigede i møbelindustrien fordelt på funktionsniveau 2006 Selvstændige 581 Medarbejdende ægtefælle 28 Topledere 719 Lønmodtagere højeste niveau 163 Lønmodtager mellemniveau 1316 Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere 2557 Lønmodtagere una 2215 Beskæftigede i alt Kilde: Danmarks Statistik, RAS9 Ovenstående tabeller viser beskæftigelsesfordelingen i de to brancher Det kendetegner således begge brancher, at en overvejende del af de beskæftigede er lønmodtagere på grundniveau, det vil sige timelønnede faglærte og ikke Danmarks Statistik opdeler i denne statistik lønmodtagere efter socioøkonomisk status, således at det er medarbejderens funktion som registreres og ikke formel uddannelse Ved lønmodtagere på højeste niveau forstås arbejde med typisk akademisk arbejde, ved mellemniveau forstås typisk fagligt eller teknisk arbejde som kræver faglært eller teknisk uddannelse og ved grundniveau forstås funktioner på mere basalt fagligt niveau og ikkefaglært arbejde Beskæftigede uden nærmere angivelse omfatter primært mangelfulde indberetninger Data er baseret på virksomhedernes egne indberetninger Opdelingen baseres på klassifikationen DISCO88

10 8 faglærte Inden for træindustri er 65 procent af medarbejderne i denne kategori og inden for møbelindustri er 59 procent af medarbejderne i kategorien Hertil kommer hovedparten af lønmodtagere i kategorien "lønmodtagere uden nærmere angivelse", som af Danmarks Statistik vurderes til i overvejende grad at være kortuddannede Stor forskel mellem møbelindustri og træindustri Antallet af medarbejdere i møbelindustrien på grundniveau er i de senere år faldet ganske meget, medens antallet i træindustrien er faldet mere moderat Det er interessant at bemærke, at beskæftigelsen for de øvrige grupper er relativt lav og generelt kun har ændret sig lidt i perioden Udviklingen dokumenteres af følgende figurer Figur 2-5 Ansatte i møbelindustrien fordelt på socio-økonomisk status Møbelindustri Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere una

11 9 Figur 2-6 Ansatte i træindustrien fordelt på socio-økonomisk status Træindustri Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere una Fra produktion til værdikæde De kortuddannedes andel af beskæftigelsen er altså faldet - primært inden for møbelindustrien, hvor de kortuddannede udgør hele faldet i beskæftigelsen Det vil sige at andelen af medarbejdere med et højere funktionsniveau er steget Udviklingen betyder, at de to brancher i mindre grad er rene produktionsbrancher, men i højere grad repræsenterer hele branchen værdikæde: produktudvikling, design, salg produktion, efterfølgende service mv Det medfører at bla faglærte medarbejdere får arbejdsfunktioner med et højere funktionsniveau På den anden side betyder denne medarbejdersammensætning, at der blandt virksomhederne i de to brancher er et betydeligt potentiale for efteruddannelse blandt medarbejdere som er ufaglærte eller faglærte på lavt niveau 24 Globaliseringens udbredelse blandt træ- og møbelvirksomheder En af effekterne af den konkurrencesituation, som den danske træ- og møbelindustri befinder sig i er den øgede udflytning af produktion til lavtlønslande Udflytning indenfor træ- og møbelindustri Industriens udflytning af produktion er belyst gennem mange undersøgelser I en undersøgelse foretaget blandt virksomheder i det daværende Ribe Amt, viste 7 En anden måde at reagere på de øgede konkurrence er effektivisering ved bla øget brug af automatisering, industrirobotter mv Det tema er behandlet i rapporten "Indførelse af industrirobotter og kompetencekrav i træ- og møbelindustrien", som er udarbejdet for det faglige udvalg for Træets efteruddannelser

12 10 det sig, at 40 % af virksomhederne i træ- og møbelindustrien i år 2005, overvejede at flytte arbejdspladser til udlandet 8 Danmarks Statistik har også undersøgt danske virksomheders outsourcing til lavtlønslande i perioden 2001 til 2004 Som det fremgår af figur 2-7, så er der blandt møbelindustrien flest virksomheder, som har udflyttet produktion i perioden, bortset fra tekstil og læderindustrien I perioden har 41 % af virksomheder inden for møbelindustri outsourcet produktion til lavtlønslande, hvorimod kun 7 % af træ, papir- og grafisk industri har udflyttet produktion Der tegner sig således et billede af, at møbelvirksomhederne i høj grad flytter produktion ud af landet, hvilket passer godt med den udvikling, som er beskrevet i figur 2-8, hvor især møbelindustrien har oplevet fald i beskæftigelsen siden 1997 Til gengæld har træindustrien udflyttet i betydeligt mindre omfang, hvilket hænger sammen med at denne industri i vid udstrækning betjener det danske hjemmemarked Figur 2-9 Andelen af virksomheder som har outsourcet til lavtlønslande 9 Tekstil- og læderindustri 55 Møbelindustri- og anden Jern og metalindustri Forskning og udvikling It-service Engroshandel Kemisk- og plastindustri Detailhandel Rådgivning Sten, ler og glasindustri Træ, papir og grafisk industri Fødevarer og drikke Transport, post og tele Udlejning A utohandel og service Hoteller og restauranter Bygge og anlæg 0 1 Pct Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE Rådet Ribe Amt og Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE Rådet 2006 Bemærk, at Danmarks Statistik har benyttet den såkaldte 27-brancheinddeling som udgangspunkt, hvor møbelbranchen er grupperet med en række mindre industribrancher og træindustri sammen med papir- og grafisk industri

13 11 Det er interessant at bemærke, at det kun er tekstilindustrien, som outsourcer mere produktion end møbelindustrien Tekstilindustrien har i mange år været kendt som den industri der flytter produktionen ud af landet og efterhånden kun bevarer koncernledelse, design, salgsfunktioner og distribution i Danmark Denne udvikling ses nu i stigende omfang blandt danske møbelkoncerner Disse virksomheder vælger at tilpasse deres organisation, således at ledelse, design og salg styres fra Danmark og produktion varetages hos egne fabrikker i udlandet eller hos eksterne leverandører Spørgsmålet er, i hvilket omfang denne udvikling vil stille krav om nye kompetencer hos branchens medarbejdere, både ufaglærte, faglærte og medarbejdere med videregående uddannelser

14 12 3 Globalisering og nye kompetencekrav - resultater fra interviewundersøgelsen Som et centralt element i analysen af kompetencebehov, affødt af stigende globalisering og internationalt samarbejde, er der blevet gennemført en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt danske træ- og møbelindustrivirksomheder I dette kapitel gennemgås resultaterne af den telefonbaserede spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne Metode og datagrundlag Fra databasen Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB) er udtrukket samtlige 386 virksomheder inden for træindustri og møbelindustri med minimum 20 medarbejdere Hertil kommer et mindre antal virksomheder med mellem 10 og 20 medarbejdere, som er udtrukket fra samme database Dette udtræk er suppleret med en række nøglevirksomheder, som sekretariatet for Træets Uddannelser har identificeret Blandt disse i alt ca 450 virksomheder er der gennemført 106 interviews vedrørende globaliseringens betydning for kompetencekrav til medarbejdere i træ- og møbelindustrien 10 Interviewene er gennemført blandt direktører og/eller produktionschefer i den enkelte virksomhed Blandt virksomhederne på den udtrukne liste fra KOB er der en del virksomheder som enten ikke (længere) har produktion i Danmark og derfor ikke er relevante for undersøgelsen, ligesom der også har været en del virksomheder, som ikke har ønsket at medvirke Interviewene er gennemført af teleanalysefirmaet Markman efter en spørgeguide, som COWI har udarbejdet i samarbejde med Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Undersøgelsen har berørt følgende temaer: Kommunikationen med udenlandske fabrikker/samarbejdspartnere Behovet for nye kompetencer, som følge af internationalt samarbejdet Hvem varetager den internationale kontakt i hvilke situationer 10 Blandt den samme population af virksomheder er desuden gennemført telefoninterviews med ca 100 træindustrivirksomheder og møbelvirksomheder vedrørende robotteknologi og kompetencebehov Resultaterne af den analyse er afrapporteret i en særlig rapport

15 13 Behovet for kursustilbud til medarbejderne Virksomhederne i undersøgelsen er fordelt på fire delbrancher, nemlig møbelindustri, køkkenproducenter, Dør-/vinduesproducenter og anden træindustri I de følgende figurer ses besvarelsernes fordeling på delbrancher under af træog møbelindustrien Møbelindustrien er forholdsvis nem at indramme, hvorimod træindustrien er langt mere diversificeret, hvilket kommer til udtryk i kategorien "anden træindustri", hvor mange forskellige delbrancher hører til 11 Figur 3-1 Fordeling af virksomheder i delbrancher "globalisering" Møbelindustri Køkkenproducent Dør/Vinduesproducent Anden træindustri Af figur 3-2 er virksomhederne i undersøgelsen opgjort på størrelse Den overvejende del af de virksomheder som har deltaget i undersøgelsen er små 79 af de 106 medvirkende virksomheder har således højst 50 medarbejdere Sammensætningen af populationen afspejler således sammensætningen af de to delbrancher ganske godt, idet brancherne er præget af mange mindre virksomheder Set på virksomhedsstørrelse kan undersøgelsen derfor godt regnes som repræsentativ 11 Heraf omfatter "andet"; Spær: 5, emballage: 4, kontor- og butiksindretning: 4 Af andre brancher kan nævnes, gulvproducenter, savværker og polstring

16 14 Figur 3-3 Virksomhedsstørrelse i træ- og møbelindustrien "globalisering" ' Virksomhedernes erfaringer med globalisering I dette afsnit er virksomhedernes erfaringer med globalisering undersøgt Der er fokuseret på de praktiske vanskeligheder, som virksomhederne oplever i forbindelse med samarbejdet med udenlandske leverandører, datterselskaber og lignende Dette tema har betydning for identifikationen af, hvilken udannelsesindsats der kan være relevant 311 Vanskeligheder i kommunikationen ved outsourcing Virksomhederne er konkret blevet spurgt om, i hvilket omfang man oplever kommunikationsproblemer Af besvarelserne kan det ses, at danske træ- og møbelvirksomheder ofte oplever kommunikationsproblemer med udenlandske leverandører/produktionssteder Faktisk oplever hele 7 % altid kommunikationsmæssige problemer når der er kontakt med disse parter, 7 % oplever det jævnligt og 30% af og til

17 15 Figur 3-4 Hvor ofte oplever I, at kommunikationen med jeres udenlandske fabrikker er vanskelig? 22% 4% 7% 7% 30% 30% Altid Af og til Aldrig (gå videre til spg 23) Jævnligt Sjældent Ved ikke I undersøgelsen er virksomhederne konkret blevet spurgt til, hvori kommunikationsvanskelighederne består Tabel 3-1 viser, at virksomhederne ser sproglige vanskeligheder som det problem der er højst prioriteret, men også kulturelle forskelle i kommunikationen (humor, autoritet mv), organisatoriske forskelle mv har betydning Forskelle i brug af og telefon mv har til gengæld lille betydning Tabel 3-2 Virksomhedernes prioritering af kommunikationsvanskeligheder 12 Placering Område Vægtet prioritering 1 Sproglige vanskeligheder 1,90 2 Kulturelle forskelle (forskelligt 2,37 syn på kultur, autoritet, humor mv) 3 Organisatoriske forskelle (ledelsens betydning, bureaukrati i virksomheden mv) 2,55 4 Forskelle i brug af mail, telefon mv 3,10 12 Virksomhederne skulle prioritere mellem de fire områder på en skala fra vægtes som den højeste prioritet, mens 4 vægtes som den laveste

18 Stiller internationalt samarbejde krav om nye kompetencer Et fundamentalt spørgsmål i forhold til nærværende undersøgelse er, om stigende kontakt med udenlandske samarbejdspartnere, leverandører mv stiller nye krav til virksomheden og dens kompetencer Resultatet, som kan ses nedenfor, viser dog, at blot 4% af virksomhederne mener, at der stilles helt nye krav, mens 35% mener, at der delvist stilles nye krav Henholdsvis 22% og 35% svarer stort set ikke og slet ikke til spørgsmålet At ikke flere virksomheder mener at samarbejdet stiller nye krav kan måske være lidt overraskende, sammenholdt med det antal virksomheder, som oplever kommunikationsproblemer i det internationale samarbejde Noget tyder altså på, at virksomhederne ikke i første omgang opfatter internationalt samarbejde som en udfordring der kan løses via kompetenceudvikling, men undersøgelsen kan dog ikke direkte besvare, hvorvidt dette er tilfældet Figur 3-5 Stiller samarbejdet med udenlandske fabrikker/underleverandører krav om nye kompetencer hos jer? 4% 4% 35% 35% 22% Ja, helt nye krav Ja, delvist Nej, stort set ikke (gå til spg 28) Nej, slet ikke (gå til spg 28) Ved ikke (gå til spg 28) Generelt om kontakten 313 Produktionsmedarbejdernes internationale kontakter Når danske virksomheder samarbejder med udenlandske fabrikker, hvad enten det er virksomhedens egne filialer eller ej, så vil danske medarbejdere i højere grad blive nødt til at kommunikere med disse Jo oftere dette sker, jo oftere kan eksempelvis sprogvanskeligheder opstå, jf Figur 3-4 Hvor ofte oplever I, at kommunikationen med jeres udenlandske fabrikker er vanskelig? Som det kan ses, er det dog ikke så ofte at medarbejderne i produktionen har kontakt til udenlandske samarbejdsparter, leverandører mv Ingen svarer ofte, men 5% af virksomhederne svarer jævnligt og 14% svarer af og til

19 17 Figur 3-6 Hvor ofte har produktionsmedarbejdere selv kontakt til udenlandske fabrikker? 0% 5% 14% 36% 45% Ofte Jævnligt Af og til Sjældent Aldrig (gå til spg 28) En række kvalitative interviews gennemført som led i undersøgelsen peger på, at i langt hovedparten af tilfældene sker kontakten via ledelsen, indkøbsfunktion, produktionstekniske afdelinger mv Figur 3-7 viser i hvilke situationer de timelønnede har kontakt til udlandet De to største svarkategorier er "ved konstatering af fejl i leverancer" (36%) og "ved start af ny produktserie" (27%) Ved start af samarbejde og oplæring af udenlandske medarbejdere giver besvarelser på 9 % hver Der er ingen som svarer, at der er kontakt i forbindelse med opførelse af fabrik De funktioner de timelønnede varetager i disse to typer situationer minder en del om hinanden, idet de begge i vid udstrækning omhandler udveksling af viden af produkt- og produktionsspecifik art Produktionsmedarbejderne involveres altså i konkrete situationer vedrørende kvaliteten af (under-)leverancer eller når fabrikker/leverandører i udlandet skal introduceres til de produktkrav som den danske virksomhed stiller til leverancer I disse situationer er medarbejderens rolle at formidle viden om produktionsprocesser, kvalitetskrav, og konkrete arbejdsgange

20 18 Figur 3-7 I hvilke situationer har de timelønnede kontakt til udenlandske fabrikker/leverandører? 5% 9% 5% 27% 9% 36% 9% 0% Ved start af nye produktserier Ved start af samarbejde Ved start af bygning af udenlandsk fabrik Ved oplæring af medarbejdere på udenlandsk fabrik Ved konstatering af fejl i leverancer Ved henvendelse fra udenlandsk fabrik/underlev Andre tilfælde Ved ikke Den efterfølgende figur viser hvilke kommunikationsformer der benyttes af de timelønnede, når de skal i kontakt med udlandet Her er det overvejende og telefon der benyttes Kommunikationen er altså som hovedregel ikke mere kompliceret, end at det kan varetages ved hjælp af forholdsvis simple kommunikationsmidler, og de timelønnede medarbejdere er sjældent involveret Figur 3-8 Hvordan foregår de timelønnedes kontakt med de udenlandske fabrikker? 13% 0% 27% 20% 40% Telefonisk Mail Via instruktioner/arbejdstegninger (evt elektronisk kommunikation EDI) Ved rejser (møder med den udenlandske part) ved ikke

21 19 32 Behov for nye kvalifikationer I dette afsnit afrapporteres virksomhedernes svar vedrørende behovet for nye kompetencer og nye uddannelser som følge af øget internationalt samarbejde, outsourcing mv 321 Behovet for nye kurser til medarbejdere I den følgende figur kan det ses hvordan virksomhederne opfatter behovet for nye kurser for deres medarbejdere 21% svarer direkte ja til spørgsmålet om de mener der er behov for nye kursustilbud, til medarbejderne, som følge af det øgede internationale samarbejde, 19 % svarer måske, mens 54% svarer nej Der er således meget der tyder på, at virksomhederne ikke forbinder internationalisering med egentlige kurser Kurser forbindes formentlig primært til tekniske kompetencer Figur 3-9 Mener du at der er behov for nye kursustilbud til medarbejdere? 19% 6% 21% 54% Ja Nej Måske Ved ikke De følgende figurer viser hvordan de to største delbrancher vurderer behovet for kursustilbud Den umiddelbare konklusion er, at mange virksomheder ikke mener at der er behov for nye kursustilbud Antallet der tværtimod direkte svarer ja, er på højst 33% Der er delbranchen "anden træindustri", som i flest tilfælde vurderer at der er behov for nye kursustilbud, hvorimod egentlige møbelproducenter kun svarer ja til spørgsmålet i 11 % af tilfældene

22 20 Figur 3-10 Mener du at der er behov for nye kursustilbud til medarbejdere? Fordelt på delbrancher 13 Møbelindustri "VED IKKE" 5% "JA" 11% "MÅSKE" 37% "NEJ" 47 % Ja Nej Måske Ved ikke Anden træindustri "MÅSKE" 4% "VED IKKE" 8% "JA" 33% "NEJ" 55% Ja Nej Måske Ved ikke 322 Hvilke kompetencer er der behov for Virksomhederne er blevet spurgt til vigtigheden af forskellige kursustyper og i den efterfølgende tabel ses virksomhedernes prioritering af kursustyper Sprog er prioriteret som det klart vigtigste, mens kommunikation/forhandling og international kulturforståelse ligger tæt op ad hinanden Til gengæld er viden omkring organisation i internationale virksomheder ikke prioriteret særligt højt blandt de adspurgte virksomheder Der er således god sammenhæng mellem virksomhedernes opfattelse af problemstillingerne i kommunikationen (se tabel 3-3) og de typer af kurser, som virksomhederne vil prioritere 13 Køkkenproducenter og dør- og vinduesproducenter er baseret på et lavt antal respondenter, hvorfor disse skal betragtes med en vis skepsis

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering

Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Træets Efteruddannelser Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Rapport December 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere