FØDEVARESTYRELSEN Komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØDEVARESTYRELSEN Komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande"

Transkript

1 FØDEVARESTYRELSEN Komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande 1. december 2014

2 PA Regional Office: PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: Fax: Version: 1.0 Udarbejdet af: PA Consulting Group Dokumentreference:

3 INDHOLD 1 ANALYSENS BAGGRUND OG FORMÅL Analysens baggrund Analysens formål 2 2 TILGANG, DATAGRUNDLAG OG ANALYSEDIMENSIONER Tilgang Datagrundlag Analyseramme 5 3 ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER Sammenligning af hovedområderne Opsummering 13 4 OVERBLIK OVER PRIORITEREDE FORBEDRINGSINITIATIVER Overblik over initiativerne Beskrivelse af forbedringsinitiativerne Næste skridt 21 1

4 1 ANALYSENS BAGGRUND OG FORMÅL PA har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført et nabotjek af den danske kødkontrol. Dette er sket ved at foretage en sammenligning af den danske kødkontrol med kødkontrollen i tre af de lande, vi normalt sammenligner os med. Denne rapport er et resume af det analysearbejde, som er foretaget i forbindelse med nabotjekket, og indeholder de vigtigste resultater og forslag til forbedringer. 1.1 Analysens baggrund Kontrollen af de danske svineslagterier forestås af Fødevarestyrelsens kødkontrol. Kødkontrollen har til opgave at sikre, at slagterierne lever op til fastsatte EU-lovkrav, nationale krav og fastsatte eksportkrav omkring kontrol af kød i forbindelse med slagtning. Det er de nationale myndigheder i hvert EU-medlemsland, som forestår implementeringen af de fastsatte lovkrav i forbindelse med slagtningen. Den nationale udmøntning af EU- og eksportkravene er en afgørende faktor for svineslagteriernes konkurrencevilkår på tværs af EU s medlemslande. Udmøntes EU- og eksportkravene forskelligt, gives virksomhederne forskellige konkurrencevilkår. Dette dog med undtagelse af de forskelle i implementeringen af eksportkravene, som er et led i at åbne op for virksomhedernes markedsadgange til tredjelande. Hertil kommer, at omkostningerne til Fødevarestyrelsens kødkontrol på slagterierne er gebyrfinansieret. Omkostningerne til kødkontrollen spiller derfor en vigtig rolle for de danske slagteriers internationale rammevilkår og dermed for beskæftigelsen i sektoren. 1.2 Analysens formål Fødevarestyrelsen har med baggrund i regeringens vækstplan for fødevarer besluttet at gennemføre et nabotjek af kødkontrollens kontrolaktiviteter med henblik på at sammenligne udmøntningen af kødkontrollen på tværs af udvalgte EU-medlemslande. Kødkontrollen har i perioden gennemført en handlingsplan, som samlet har reduceret kontrolomkostningerne for svineslagterierne med cirka 33%. Kødkontrollen har siden 2011 fortsat haft fokus på at implementere yderligere omkostningsreducerende tiltag, herunder senest initiativerne afledt af benchmark-analysen gennemført i foråret Opdraget på denne analyse ligger i forlængelse af Fødevarestyrelsens fokus på at belyse og vurdere mulighederne for at lette branchens byrder gennem en modernisering og effektivisering af kødkontrollen. Formålet med denne analyse er: At sammenligne de enkelte landes kødkontroller inden for svineslagterier med fokus på at afdække deres betydning for slagterivirksomhedernes rammevilkår At identificere potentielle forbedringsmuligheder af den danske kødkontrol med afsæt i erfaringerne fra de andre lande. 1 Benchmark-analysen er offentliggjort på linket 2

5 Denne rapport er et ledelsesresume af den gennemførte analyse og konklusioner. Der er i tillæg hertil udarbejdet en Bilagsrapport med en mere detaljeret gennemgang af tilgang og metode samt et detaljerede analysegrundlag og beskrivelse af forbedringsinitiativer. 3

6 2 TILGANG, DATAGRUNDLAG OG ANALYSEDIMENSIONER I dette afsnit beskrives undersøgelsens tilgang og datagrundlag, herunder forbehold over for generalisering af analysens konklusioner. Derudover beskrives undersøgelsens analyseramme. 2.1 Tilgang PA har i perioden fra ultimo september til ultimo november 2014 foretaget en analyse og sammenligning af kødkontrollerne i Danmark, Nederlandene, Niedersachsen og Storbritannien med fokus på de mellemstore og store svineslagterier 2. Analysen har indbefattet en kortlægning af, hvordan kødkontrollerne har implementeret væsentlige EU- og eksportkrav i landene, kontrollernes omkostninger og finansiering samt opbygningen af kontrollernes forretningssystem 3. Afdækningen er baseret dels på interviews med myndighederne og dels på besigtigelse af en-to udvalgte svineslagterier i hvert land. 4 De fire lande er herefter sammenlignet, og på den baggrund er der identificeret en række forbedringsinitiativer til den danske kødkontrol i de områder, hvor de andre lande enten vurderes at være mere effektive eller har nogle i dansk sammenhæng interessante praksisser. Der er tidligere foretaget studier af kødkontrollerne på tværs af EU-landene 5, og disse har vist, at det er vanskeligt at gennemføre komparative undersøgelser af området. Dels fordi der på tværs af EU ikke er faste standarder (som fx enhedsomkostninger), og dels fordi det ikke er alle lande, der ønsker at udlevere tilstrækkeligt dybdegående data. PA har i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen forsøgt at tilrettelægge undersøgelsen med henblik på at adressere disse risici. For det første er der (jf. afsnit 2.2 om datagrundlag) anvendt både kvantitative og kvalitative datakilder for at styrke validteten. For det andet er der anvendt en åben kommunikationstilgang over for de medvirkende lande omkring undersøgelsens formål mv. Endelig har PA løbende afstemt metoden og datagrundlaget i undersøgelsen med Fødevarestyrelsen, fx i relation til udvælgelse af analysedimensioner eller vurdering af observationernes generaliserbarhed. Det er den overordnede vurdering, at denne analyse samlet set har oplevet relativ stor villighed fra de deltagende myndigheder til at stille data til rådighed 6. 2 De tre lande, der indgår i sammenligningen, er udvalgt ud fra følgende kriterier: For det første, at landene skulle have eksportgodkendelser til særligt USA (dette dog med undtagelse af virksomhederne fra Niedersachsen, som ikke er eksportgodkendt til USA); for det andet, at landene anvendte innovative elementer i deres kontrol (fx visuelle kontrolmetoder mv.), som den danske kontrol kunne lære af; og for det tredje, at landene som udgangspunkt havde et veldokumenteret og tilgængeligt datagrundlag. 3 Under forretningssystemet undersøges, hvordan kødkontrollen er organiseret og kontrolopgaverne tilrettelagt og effektueret mv. 4 De medvirkende slagterier er udvalgt ud fra følgende kriterier. For det første, at slagterierne har en størrelse, som er sammenligneligt med danske slagterier. For det andet, at slagterierne er kendetegnet ved en nogenlunde stabil produktion. For det tredje, at slagterierne har en nogenlunde identisk produktion (dvs. ren svineproduktion). 5 Fx undersøgelsen: Feasibility of conducting an in-depth cross country cost comparator benchmarking study on official controls in meat hygiene, Food Standards Agency, June Dette er dog ikke tilfældet for Niedersachsen, som ikke har ønsket at dele data på omkostninger. Dette betyder, at projektet ikke kan sammenligne enhedsomkostninger eller timelønninger med kødkontrollen i Niedersachsen. 4

7 Der er tale om en overordnet undersøgelse, som (i tæt samarbejde med sin styregruppe) har prioriteret at komme relativt bredt omkring alle væsentlige dimensioner i de tre landes kødkontroller frem for at gå i dybden med 2 til 3 specifikke problemstillinger (som fx erfaringer med outsourcing eller mere effektiv PM-kontrol mv.). Derudover har undersøgelsen prioriteret både at kunne sammenligne landene og kunne beskrive forbedringsforslag til den danske kødkontrol. 2.2 Datagrundlag Undersøgelsens datagrundlag er baseret på data fra den danske kødkontrol samt data fra de tre medvirkende lande Nederlandene, Niedersachsen og Storbritannien. Hovedparten af de danske data er indsamlet under gennemførelsen af benchmark-analysen i foråret 2014 og verificeret i forbindelse med dette nabotjek. Analysens konklusioner er belyst fra mere end én datakilde med henblik på at styrke validiteten 7. I analysens datagrundlag indgår interviews med både myndigheder og virksomhedsrepræsentanter, deltagerobservation i AM- og PM-kontrollen, kvantitative data (fx enhedsomkostninger, registreringer, fund mv.) og dokumentanalyser (fx af lovgivning, arbejdsgange mv.). Derudover er validiteten af datagrundlaget løbende søgt styrket gennem opfølgende interviews med myndighedspersoner fra landene med henblik på korrekt forståelse og indsigt inden for udvalgte emner. Nogle af analysens konklusioner er vanskeligere at generalisere end andre. Dette skyldes, at rammebetingelserne for kødkontrollens ressourceforbrug, som fx den fysiske indretning, slagteriets størrelse, virksomhedens eksportgodkendelser eller kvaliteten af grisene, erfaringsmæssigt kan variere mellem virksomhederne. Det betyder, at sammenligningerne af kødkontrollen på de enkelte slagterier ikke nødvendigvis kan generaliseres til de øvrige slagterier i det enkelte land. PA har forsøgt at adressere denne udfordring ved som nævnt at anvende forskellige typer af data og interviewe myndighedspersoner med det formål at afdække, i hvilken grad det pågældende slagteri er repræsentativt. Et andet forbehold, som påvirker generaliseringen, er forskellene i forankringen af kødkontrollernes regelimplementering. Storbritannien og Nederlandene har en central udmøntning af kødkontrollen og dermed mulighed for at opnå en mere ens praksis på tværs af kontrollerne. Tyskland derimod har en meget decentral implementering af kødkontrollens regelgrundlag og dermed større varians i udmøntningen på tværs af de forskellige delstater i Tyskland. Endelig er udvælgelsen af de anvendte analysedimensioner sket under hensyntagen til, hvilke dimensioner der kunne være interessante i en dansk sammenhæng. Dermed giver analysedimensionerne ikke nødvendigvis et samlet repræsentativt billede af de andre landes kødkontroller. 2.3 Analyseramme Når man gennemfører en sammenligning af et så komplekst område som kødkontrollen, er det nødvendigt at foretage en række til- og fravalg i forhold til de analysedimensioner, der skal indgå i undersøgelsen. PA har i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen og den nedsatte referencegruppe (bestående af repræsentanter fra erhvervet) etableret en analyseramme med en række af de dimensioner, som vurderes at være de mest betydende i forhold til at kunne afdække kontrollernes samlede ressourceforbrug og omkostninger i undersøgelsen. De udvalgte analysedimensioner afspejler to hensyn, dels ønsket om at kunne sammenligne danske slagterivirksomheders rammevilkår med andre lande (dvs. afdække de områder, som har relativ stor betydning for rammevilkår); dels ønsket om at kunne finde forbedringer i den danske kødkontrol (dvs. 7 Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med aktiviteterne i AM- og PM-kontrollen, hvor analysen har anvendt både direkte observationer, interviews og dokumenter i form af fx bemandingsplaner og registreringer af fund. 5

8 afdække, om andre lande har inspirerende løsninger i problemområder set fra den danske kødkontrol). Analysen indeholder fem sammenligningsområder, som tilsammen afdækker virksomhedernes rammevilkår: a. Analyse af landenes implementering af EU s forordningskrav (nr. 852/2004) med henblik på at vurdere, hvad Danmarks implementering betyder for ressourceforbruget b. Analyse af landenes implementering af USA eksportkrav med henblik på at vurdere, hvad Danmarks implementering betyder for ressourceforbruget c. Sammenligning af landenes omkostninger til kødkontrol via en række nøgletal d. Sammenligning af landenes finansiering af omkostningerne til kødkontrollen med henblik på at vurdere, om der er direkte eller indirekte medfinansiering i andre lande e. Analyse og sammenligning af de enkelte landes forretningssystemer med fokus på de områder, der har stor betydning for omkostninger eller er særligt interessante i en dansk sammenhæng. Figur 1: Analysens sammenligningsområder og analysedimensioner 6

9 3 ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER I dette afsnit beskrives analysens konklusioner inden for de fem sammenligningsområder samt analysens mere overordnede og perspektiverende konklusioner for den danske kødkontrol. 3.1 Sammenligning af hovedområderne I det følgende beskrives i hovedtræk konklusionerne fra hvert af sammenligningsområderne. A: Implementering af EU-forordningskrav PA har sammenlignet landenes implementering af otte væsentlige krav fra forordningen af 852/2004, og resultatet fremgår af figur 2. 8 Analysen af EU-forordningskravene viser helt overordnet, at Niedersachsen har foretaget en mere ressourcekrævende implementering af EU-kravene end de øvrige lande. Dette er efterfulgt af Danmark, Nederlandene og til sidst Storbritannien. Dette skyldes, at Niedersachsen har fortolket kravet om tilstrækkelig bemanding 9 mere vidtgående end de tre andre lande og således gennemfører både AM- og PM-kontrollen med en højere bemanding af dyrlæger og tilsynsteknikkere. Herefter følger Danmark, som har operationaliseret fortolkningen af bemandingskravet i en bemandingsnormeringsmodel. Denne model vurderes at være en af hovedårsagerne til det højere danske ressourceforbrug i sammenligning med Nederlandene og Storbritannien, hvor bemandingen i højere grad bygger på en individuel vurdering af den enkelte virksomhed. Det afspejler sig ved, at de medvirkende slagterier i Nederlandene og Storbritannien ville skulle have en højere bemanding, hvis man anvendte den danske bemandingsnormeringsmodel. Danmarks placering hænger også sammen med en mere vidtgående implementering af kravet om registrering af inspektionsresultaterne 10, hvor Danmark har flere sygdomskoder end de andre lande - blandt andet som følge af virksomhedernes behov for registreringer - og procentvist opmærker flere grise i kontrollen. Dernæst forklares placeringen med, at kontrollerne i både Nederlandene og Niedersachsen tillader, at virksomhederne både opmærker og udrenser mindre betydende fund før båndkontrollen, ligesom grisenes kvalitet på det besøgte slagteri i Nederlandene var høj, idet slagteriet sorterer grise fra dårlige besætninger fra. 8 De otte krav er udvalgt i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsens medarbejdere og er baseret på en interviewrunde med en række fageksperter i styrelsen. 9 Stammer fra forordning 852/2004 kap 2 art 5 punkt 5AB. 10 Stammer fra forordning 852/2004 bilag 1 afsnit 2). 7

10 Figur 2: Oversigt over analysedimensioner ved EU-forordningskrav B: Implementering af eksportkrav PA har sammenlignet landenes implementering af de seks væsentligste sammenlignelige eksportkrav, og resultatet af sammenligningen fremgår af figur Analysen af implementering af eksportkravene er præget af, at det viste sig at være vanskeligt at sammenligne landenes implementering af eksportkravene, idet disse er forskellige på tværs af landene. Eksportkravene er således blevet til i bilaterale aftaler mellem det enkelte land og fx USA, Rusland eller Kina og afspejler dermed disse myndigheders vurdering af landets behov for forbedringer for at kunne opnå eller opretholde en eksportautorisation. Det skal også understreges, at eksportkravene spiller en mindre rolle rent ressourcemæssigt. De hovedaktiviteter, der er knyttet til landenes overholdelse af eksportkravene (daglige tilsyn, audits mv.), er ressourcemæssigt betydelig mindre end de hovedaktiviteter der er knyttet til overholdelse af EU kravene (AM og PM kontrol). Overordnet viser analysen dog, at Nederlandene og Danmark har de mest lempelige eksportkrav indenfor de vurderede kontrolaspekter af eksportkrav. Herunder vurderes Danmark særligt at have lempelige krav i forhold til afholdelse af eksport-audits, idet alle eksport-audits afholdes som et led i de fem årlige EU-audits De seks krav er udvalgt i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsens medarbejdere og er baseret på en interviewrunde med en række fageksperter i styrelsen. 12 Det vurderes, at en yderligere sammenligning mellem landene på ressourceforbruget til eksportrelaterede tilsyn og audits kræver en nærmere afdækning af landenes ressourceforbrug til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på disse aktiviteter. En afdækning, som ikke er blevet prioriteret, fordi området ikke vurderes at omfatte et afgørende ressourcetræk i forhold til kontrollens øvrige aktiviteter som fx AM- og PM-kontrollen 8

11 Figur 3: Oversigt over analysedimensioner ved eksportkrav C: Omkostninger PA har indsamlet og analyseret relevante nøgletal med henblik på at sammenligne landenes samlede ressourceforbrug til kontrol og til væsentlige udgiftsposter. Resultatet af sammenligningen fremgår af figur Analysen viser, at Danmark i sammenligning med Nederlandene og Storbritannien har de højeste enhedsomkostninger, idet enhedsomkostningerne i Danmark er DKK 10,7 pr. gris, mens de i Nederlandene og Storbritannien er henholdsvis DKK 9,1 og DKK 7,50 pr. gris 14. Det har ikke været muligt at skaffe data fra Niedersachsen. At Danmark har højere enhedsomkostninger, bekræftes også på nøgletal af landets ressourceforbrug. Heraf fremgår det, at Storbritannien og Nederlandene kontrollerer flere grise pr. anvendt kontroltime end både Niedersachsen og Danmark. Dette gælder isoleret for PM-kontrollen, hvor Nederlandene og Storbritannien kontrollerer henholdsvis 93 og 60 grise pr. anvendt kontroltime mod 59 i Danmark. Det vurderes, at den visuelle kontrolform er én af de primære forklarende faktorer til det lavere ressourceforbrug i Nederlandene. Ligeledes fremgår det, at Storbritannien og Nederlandene kontrollerer flere grise pr. anvendt kontroltime, når man ser på kontrollens samlede anvendte mængde af kontrolressourcer på virksomheden, hvor Nederlandene og Storbritannien kontrollerer 59 og 47 grise pr. anvendt kontroltime mod 38 i Danmark 15. Denne konklusion flugter med resultaterne fra sammenligningen af implementeringen af EUforordningskravene, hvor Niedersachsen og Danmark havde den mest ressourcetunge implementering af EU-kravene. De bagvedliggende årsager til disse forskelle vil blive yderligere forklaret i både analysen af forretningssystemet samt i denne rapports afsnit 3.2. Analysen har samtidig undersøgt forholdet mellem anvendte dyrlæge- og tilsynsteknikkertimer på den lokale kødkontrol. Heraf fremgår, at Danmark anvender relativt flere dyrlægeressourcer end 13 Nøgletallene er udvalgt i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsens medarbejdere. 14 Enhedsomkostningerne for Nederlandene og Storbritannien er beregnet på baggrund af tal udleveret fra myndighederne vedrørende realiserede omkostninger og slagtetal for de 4 og 6 største svineslagterier i henholdsvis Storbritannien og Nederlandene. De danske enhedsomkostninger baseres på realiserede omkostninger for 2013 for de 7 største svineslagterier. Omkostningerne er ifølge myndighederne ikke påvirket af refusion. 15 Tallene er ikke korrigeret for forskellene i kontrolformerne mellem landene. Sammenligningen omfatter alle anvendte kontrolressourcer i kødkontrollen på den enkelte virksomhed indenfor dyrlæger og teknikkere, herunder lokale ressourcer anvendt til ledelse, tilsyn, AM-kontrol, PM-kontrol og audits. Øvrige anvendte ressourcer på audits og certificeringer uden for den lokale kødkontrol er ikke inkluderet for nogen af landene. Tallene tager således ikke højde for forskelle mellem landene i forhold til, hvorvidt opgaver vedrørende certificeringer og audits varetages henholdsvis centralt, decentralt eller en blanding af både decentral og central varetagelse. 9

12 teknikerressourcer til kontrolopgaverne end de øvrige lande 16. I det efterfølgende afsnit E i dette kapitel bekræftes denne konklusion af analysens overordnede sammenligning af opgaver og ressourcer inden for gruppen af ordinære dyrlæger i kontrollen. Endelig viser analysen, at den fakturerede timeløn i Danmark for både dyrlæger og teknikere ligger under niveauet i Nederlandene men over niveauet i Storbritannien 17. En del af årsagen til variationerne mellem landene kan skyldes forskelle i, hvor mange omkostninger myndighederne inkluderer i beregningsgrundlaget for timeprisen. Derudover er forskellene også udtryk for mere strukturelle forskelle i lønniveauerne mellem landene. Figur 4: Oversigt over nøgletal for omkostninger og ressourceforbrug D: Finansiering PA har sammenlignet landenes finansiering ved dels at undersøge virksomhedernes refusionsmuligheder og ved dels at undersøge opbygningen af afregningsgrundlaget. Resultatet af sammenligningen fremgår af figur Analysen viser, at Niedersachsen og Danmark vurderes at have implementeret den højeste grad af gebyrdækning på kontrolomkostningerne, idet store og mellemstore virksomheder ikke har mulighed 16 Tal for dyrlæge- og tilsynsteknikertimer basers på det samlede antal budgetterede timer per uge for hver af de fire besøgte virksomheder. Data stammer fra kontrollernes bemandingsplaner. Tallene tager ikke højde for forskelle mellem landene i forhold til, hvorvidt opgaver vedrørende certificeringer og audits varetages centralt, decentralt eller en blanding af både decentral og central varetagelse. 17 De tyske myndigheder har ikke ønsket at udlevere data på omkostninger, herunder enhedsomkostninger eller timepriser for kontrolpersonalet. 18 Analysedimensionerne er udvalgt i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsens medarbejdere. 10

13 for at opnå refusion i omkostningerne. I Storbritannien kan store og mellem store virksomheder refunderes med 35% af de kontrolomkostninger, som relateres til EU-forordningskrav 19. I Nederlandene har virksomhederne mulighed for at opnå refusion i myndighedens andel af omkostninger til PM-kontrol 20. I forhold til afregningsgrundlaget vurderes de danske virksomheder at have de mindst fleksible rammer for aktivt at minimere kontrolomkostningerne. Dette skyldes, at den danske kødkontrol giver virksomhederne de mindst fleksible rammer for løbende at ændre kontrolbehovet og dermed for at reducere kontrolomkostningerne. I forbindelse med mindre udsving i produktionen skal de danske virksomheder således varsle ændringer 14 dage før ændringen, mens virksomhederne i de øvrige lande kan varsle dette dagen før. Nederlandene og Danmark vurderes i analysen at have inkluderet flest omkostninger i afregningsgrundlaget, idet alle indirekte omkostninger, herunder også central projekt- og politikudvikling, indregnes i timeprisen. Figur 5: Oversigt over analysedimensioner ved finansiering E: Forretningssystem PA har sammenlignet udvalgte områder under landenes forretningssystem for kødkontrol, herunder organisering, bemandingsplanlægning, kerneopgaver og kompetenceudvikling. Resultatet af sammenligningen fremgår af figur I forhold til kontrollens organisering 22 af de administrative støtteopgaver har analysen vist, at den danske kødkontrol i sammenligning med de øvrige lande i større udstrækning placerer ansvar og udførelse af støtte-opgaver decentralt ud fra centralt fastsatte rammer dvs. at de lokale kødkontroller på slagterierne i praksis løser opgaver som budgetlægning, skemaplanlægning og rekruttering, som i de andre lande løftes centralt. Derudover har analysen vist, at der er færre ledelsesroller i den danske kødkontrol og en lavere ledelsesratio (dvs. mindre ledelsestid pr. medarbejder). Analysen vurderer, at den danske decentrale organisering af kontrollens støtteopgaver giver mindre mulighed for at opbygge specialiserede kompetencer og derved udnytte de kvalitets- og effektivitetsfordele, som en stigende specialisering af funktionerne giver. Dette vurderes i særdeleshed 19 Der tages udgangspunkt i den refusionsordning, som myndighederne i Storbritannien forventer endelig godkendt i 2014 og implementeret i løbet af I Nederlandene kan store og mellemstore virksomheder refunderes i PM-kontrollen for de timer, som myndigheden afholder til PM-kontrol. Der er ingen mulighed for refusion af timer til PM-kontrol afholdt af den tredjepart, som myndigheden har outsourcet PM-kontrollen til. Refusionsordningen har imidlertid ikke været anvendt de seneste to år, idet myndighedens omkostninger til PM-kontrol ikke er oversteget tærsklen for, hvornår refusionen træder i kraft. 21 Emnerne er udvalgt, fordi de vurderes at have særlig betydning for ressourceforbruget og kvaliteten og dermed også kontrolomkostningerne i kødkontrollen. 22 Der fokuseres i analysen på den del af organiseringen, som vedrører kontrollens støtteopgaver. Denne del af analysen under forretningssystemet fokuserer således ikke på de øvrige dele af kødkontrollens organisering som fx udmøntning af rammer for registreringspraksis eller bemandingsnormering, som ud fra dette perspektiv er placeret centralt. Disse emner behandles under analyseafsnittet vedrørende EU-forordningen 11

14 at omfatte bemandingsplanlægningen, som i de øvrige lande overvejende placeres i en central tværgående enhed med mulighed for at optimere ressourcerne på tværs af enheder og gennemføre planlægningen med færre ressourcer. Derudover viser analysen, at den enkelte virksomhed i de øvrige lande er bedre stillet ved behov for løbende tilpasninger til kontrolbehovet, idet eventuelle omkostninger hertil dækkes solidarisk over fællesomkostningerne og ikke afregnes individuelt med den enkelte virksomhed som i Danmark. Analysen peger også på, at Danmark har en højere ordinær dyrlægebemanding på virksomhederne end Nederlandene og Storbritannien, idet der bemandes med flere ordinære dyrlæger i den lokale danske kødkontrol uden en tilsvarende højere opgaveportefølje 23. Endelig viser analysen af organiseringen, at kødkontrollen i Nederlandene og Storbritannien anvender tredjeparter som et led i udførelsen af kødkontrollens aktiviteter. Myndighederne i de to lande oplyser, at de oplever både fordele og ulemper med de anvendte sourcing-modeller. Analysen vurderer, at nogle af de oplevede fordele taler ind i aktuelle indsatsområder hos den danske kødkontrol, men at et videre og mere grundigt analysearbejde er påkrævet, før der kan foretages en egentlig sammenligning med den danske måde at anskaffe personaleressourcerne til kontrollen på. I forhold til bemandingsplanlægning har analysen blandt andet afdækket de lokale kontrolenheders mulighed for at tilpasse personaleressourcerne til kontrolbehovet. Her viser analysen, at den danske kødkontrol i sammenligning med de øvrige lande har vanskeligere forudsætninger for at tilpasse personaleressourcerne til løbende ændringer i virksomhedernes kontrolbehov. Dette skyldes primært, at de øvrige lande i højere grad anvender timelønnet personale samt tredjepartsleverandører med mere fleksible ansættelsesordninger. Derudover viste analysen, at der i Danmark generelt anvendes flere transaktionsomkostninger på at etablere og vedlige bemandingsplaner på de enkelte kødkontroller, idet man udarbejder bemandingsplanen lokalt, tager mange medarbejderhensyn og har relativt tidskrævende planlægningsprocesser 24. I Storbritannien etablerede man med jævne mellemrum et centralt fastsat skema med standardvagter, ingen nævneværdige medarbejderhensyn eller involvering af medarbejderne i udarbejdelsen. I Nederlandene er bemandingsfunktionen centraliseret og dermed i stand til at udarbejde bemandingsplaner med et lavere ressourceforbrug. I forhold til kontrollens kerneopgaver har analysen blandt andet afdækket den generelle ressourceanvendelse samt anvendelsen af pausetiden i AM- og PM-kontrollen. I AM-kontrollen vurderes Danmark at have en mere ressourcekrævende bemandingspraksis end Storbritannien og Nederlandene, idet der på 2 af de store svineslagterier i Danmark anvendes to dyrlæger og generelt ikke er mulighed for, at dyrlægen kan forlade AM-kontrollen for udførelse af andre kontrolopgaver og efterfølgende foretage et levende syn i stierne i stalden 25. I PM-kontrollen vurderes den danske anvendelse af dyrlægen at være mindre ressourcekrævende end Niedersachsens, men omvendt mere ressourcekrævende end Nederlandenes og Storbritanniens, hvor dyrlægen vurderes at blive anvendt mindre og have en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse i kraft af, at virksomhederne har etableret bufferkæder til at opbevare fund på. 23 Sammenligningen tager ikke højde for forskelle mellem landene i forhold til, hvorvidt opgaver vedrørende certificeringer og audits varetages centralt, decentralt eller en blanding af både decentral og central varetagelse. 24 PA er bekendt med, at kødkontrollen har igangsat et udviklingsarbejde, som skal skabe simplere og dermed mere administrerbare medarbejderhensyn; derudover at der er implementeret et bemandingssystem, som efter kødkontrollens forventninger vil kunne forsimple og dermed effektivisere bemandingsprocessen. Det har ikke været en del af denne analyse at undersøge det igangsatte arbejde nærmere. 25 Det anbefales, som et led i den videre analyse af ressourceforbruget i AM-kontrollen, også at belyse ressourceforbruget i AMkontrollen via et nøgletal på, hvor mange dyrlægetimer der samlet anvendes per dag i forhold til det samlede antal modtagne grise per dag. Dette nøgletal har ikke været muligt at fremskaffe i forbindelse med denne undersøgelse. Konklusionen bygger på sammenholdelse af myndighedernes oplysninger om antallet af dyrlæger i AM-kontrollen i forhold til virksomhedens samlede daglige slagtetal. Eventuelle forskelle i staldens åbningstid indgår således ikke som en faktor i vurderingen. 12

15 I forhold til kompetenceopbygning har analysen undersøgt placering af kompetenceansvaret i organisationen og anvendte redskaber til at understøtte kompetenceopbygningen. Danmark vurderes generelt at ligge på niveau med Nederlandene og Storbritannien og over Niedersachsen, men samtidig er der også identificeret områder, hvor den danske kødkontrol adskiller sig. Dette gælder særligt i forhold til placeringen af kompetenceudviklingsansvaret, som i Danmark primært placeres hos den enkelte afdelingsdyrlæge i modsætning til de øvrige lande, hvor ansvaret er bredere forankret og mere specialiseret. Ligeledes vurderes det, at Danmark ikke har samme infrastruktur til at støtte op omkring medarbejderens udviklingsforløb, idet der ikke findes redskaber til at understøtte medarbejdervurderingerne eller mulighed for at afholde online-kurser til at understøtte implementeringen af ny lovgivning og vedligeholdelsen af kompetencer. Figur 6: Oversigt over analysedimensioner ved forretningssystemet 3.2 Opsummering Analysen viser, at Danmark har en ambitiøs tilgang til implementeringen af EU-kravene. Dette afspejler sig især ved den danske implementering af tilstrækkelig bemanding og registrering af fund, som medfører, at Danmark har en højere bemanding i AM- og PM-kontrollen end Nederlandene og Storbritannien. Det vurderes omvendt, at den ambitiøse tilgang til implementeringen af EU-kravene er medvirkende til, at tredjelandene i deres eksportkrav ikke i samme omfang som hos de øvrige lande stiller krav om ekstra foranstaltninger. Dermed kan den danske ambitiøse tilgang til implementeringen af EUkravene ses som en understøttende faktor til virksomhedernes adgang til tredjelandene. Derudover har analysen vist, at Danmark udnytter sin centrale regeludmøntning til at skabe en mere systematiseret og struktureret tilgang til det at drive kødkontrol. Dette ses fx i form af en central udmøntet bemandingsnormeringsmodel, som i højere grad end hos de øvrige lande kan sikre sammenhæng i bemandingsniveauet på tværs af virksomheder samt i form af en centralt fastsat tilgang til registrering af sygdomsfund, som skaber bedre mulighed for at opsamle og analysere data på tværs af virksomheder. Det er også kendetegnende for den danske kødkontrol, at den baserer de grundlæggende rammer for kontrollens medarbejdere på et mere humanistisk grundlag end hos de øvrige lande. Dette ses ved, at 13

16 medarbejderne fx ikke bemandes på tværs af enhederne, er fastansatte og har muligheder for at lade medarbejderønsker spille en rolle for vagtplanlægningen 26. I sammenligning med de øvrige lande har Danmark generelt et mere decentralt forretningssystem for kødkontrol, idet mange af kontrollens støtteopgaver udføres lokalt indenfor centralt fastsatte rammer. Det er særligt den lokale afdelingsdyrlæge, som mærker den decentrale opbygning, idet vedkommende varetager mange af støtteopgaverne. En opbygning, som på den positive side fx skaber et lokalt fokus på ressourceforbruget i kraft af forankringen af budgetansvaret, men som samtidig også generelt skaber mindre specialisering og effektivitet inden for støtteopgaverne samt mindre tid til at udøve synlig personaleledelse og faglig kvalitetssikring over for kontrollens kerneaktiviteter. Analysen dokumenterer, at de danske slagterivirksomheder oplever højere omkostninger til kødkontrol end i Nederlandene og Storbritannien. Den direkte hovedårsag til denne forskel kan være vanskelige at afdække entydigt, men analysen peger på følgende mulige årsager: At der mellem landene er forskellige opfattelser af, hvor mange kontrolressourcer der skal til, før kødkontrollen har foretaget tilstrækkelig kontrol med virksomheden, hvilket resulterer i et højere ressourceforbrug af både tilsynsteknikere og dyrlæger At Danmark og Storbritannien ikke tillader, at virksomheden udrenser mindre betydende fund før båndkontrollen med henblik på at hæve kvaliteten af slagtekroppene og dermed mindske kontrolbehovet i båndkontrollen At der i Danmark og Storbritannien gennemføres flere registreringer og generelt efterkontrolleres mere via totalkontrol i modsætning til Niedersachsen og Nederlandene, som i højere grad efterkontrollerer stikprøvebaseret At der i Danmark foretages decentral bemandingsplanlægning med deraf følgende færre muligheder for at kunne udnytte personaleressourcerne på tværs af virksomhederne eller for at opnå samme effektivitet i planlægningen som i en central bemandingsplanlægningsenhed At Danmark sammen med Niedersachsen gennemfører den mindste grad af refusion i kontrolomkostningerne til virksomhederne At Danmark bemander kontrollen med flere ordinære dyrlæger end de øvrige lande. At grisenes kvalitet på slagteriet i Nederlandene er bedre, fordi slagteriet sorterer dårlige besætninger fra og i øvrigt sorterer grisene, således at dårlige grise, som opdages i stalden slagtes sidst på dagen ved lavere båndhastighed Analysen viste også, at de øvrige lande ikke har samme fokus på at sikre effektiv forankring af det økonomiske budgetansvar i den lokale kødkontrol, som i Danmark. Endelig viser analysen, at der er en række interessante erfaringer for den danske kødkontrol at tage udgangspunkt i, heriblandt modeller for outsourcing og partnerskaber. Dette skyldes, at erfaringer fra udlandet med disse modeller vurderes at tale ind i konkrete nuværende problemstillinger hos den danske kødkontrol, herunder fx større grader af fleksibilitet i bemandingen og generel reduktion af omkostningerne til kontrol. Det vurderes samtidig, at det bør undersøges yderligere, om de omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer, som myndighederne i Nederlandene og Storbritannien har erfaret siden indførelsen af disse modeller, overgår den udvikling, som den danske kødkontrol jf. afsnit 1.1. har gennemført siden På baggrund af disse konklusioner har analysen opstillet en række forbedringsinitiativer, som i det følgende vil blive beskrevet. 26 Danmark vurderes i forhold til Storbritannien at inkludere mange medarbejderhensyn i planlægningen. Der vurderes ikke at være forskelle i omfanget af medarbejderhensyn mellem Danmark, Niedersachsen og Nederlandene. 14

17 4 OVERBLIK OVER PRIORITEREDE FORBEDRINGSINITIATIVER I dette afsnit beskrives bagrunden for initiativerne, ligesom der foretages en vurdering af initiativernes effekt på effektiviteten og kvaliteten af aktiviteterne i kødkontrollen. 4.1 Overblik over initiativerne PA har med afsæt i analysen beskrevet otte potentielle forbedringsinitiativer for den danske kødkontrol 27. De otte initiativer er primært inspireret af Nederlandene og England, fordi den analyserede praksis fra disse lande vurderes at være den mest interessante i en dansk sammenhæng. Initiativerne går først og fremmest på forbedringer til kødkontrollens forretningssystem og finansiering og i mindre grad på den konkrete fortolkning af EU. Initiativerne vurderes samlet at kunne bidrage til kødkontrollens fortsatte arbejde med at reducere kontrolomkostningerne. Initiativerne indeholder ikke potentialeberegninger, idet projektet ikke har tilstrækkelig indsigt i kødkontrollens ressourceforbrug og omkostningsbase. De største potentialer vurderes at være hos de initiativer, som fokuserer på PM-kontrollen, som er det område med det største ressourceforbrug. Initiativerne fokuserer først og fremmest på effektivitet, fordi Danmark generelt vurderes at have høj kvalitet i kødkontrollen i kraft af den strukturerede tilgang til kødkontrol. Der er dog formuleret et initiativ vedrørende kompetenceudvikling, som vil styrke den nuværende kvalitet yderligere. De otte initiativer er ikke i selv tænkt som en samlet handlingsplan for kødkontrollen, ligesom der ikke er taget højde for kontrollens øvrige aktuelle effektiviseringsprojekter. Endelig er det en præmis for alle initiativerne, at der fokuseres på de observationer, hvor praksis fra de øvrige lande vurderes at være bedre end praksis i Danmark, eller kan give inspiration til aktuelle udfordringer i den danske kødkontrol. De observationer, hvor Danmark har en bedre praksis end de øvrige lande, er således ikke medtaget. 27 Undersøgelsen har prioriteret de 8 initiativer, som vurderes at kunne bidrage mest til at effektivisere og forbedre den danske kødkontrol. 15

18 Figur 7: Overblik over forbedringsinitiativerne 4.2 Beskrivelse af forbedringsinitiativerne I dette afsnit beskrives hvert af de prioriterede forbedringsinitiativer. Mere effektiv båndkontrol Formålet med dette initiativ er at optimere ressourceanvendelsen i båndkontrollen med afsæt i erfaringer fra besøgende i Nederlandene og Storbritannien. PA s analyse viser, at den danske båndkontrol kan gennemføres med færre ressourcer på baggrund af følgende analyseresultater: Nederlandene har siden 2007 anvendt visuel kontrol i båndkontrollen Generelt gennemføres båndkontrollen med lavere bemanding i begge lande 28 Kontrollen overdrager opmærknings- og udrensningsopgaver til virksomheden før båndkontrollen og foretager frasortering af besætninger og grise af dårlig kvalitet Der gennemføres en mere systematisk anvendelse af tilsynsteknikernes pausetid i begge lande. Dette initiativ skal sikre, at ressourceanvendelsen i båndkontrollen samlet set optimeres ved hjælp af de fire følgende anbefalinger: Indførelse af visuel kontrol. Visuel kontrol anvendes i dag ikke på de danske slagterier, fordi USA, Rusland og Kina endnu ikke har godkendt kontrolformen på danske virksomheder. På baggrund af kontrolformens erkendte besparelsespotentiale samt det forhold, at USA-godkendte slagterier i Nederlandene siden 2007 har anvendt kontrolformen, anbefales det at fortsætte det allerede igangværende arbejde med at få godkendt USA-, Rusland- og Kina-autoriserede virksomheder til visuel kontrol 28 Sammenligningen af bemandingen er korrigeret for forskellene i kontrolformerne mellem Nederlandene, Storbritannien og Danmark. 16

19 Optimering af bemandingsniveau. PA s analyse viser, at Danmark i dag fortolker kravet om tilstrækkelig kontrolbemanding højere end Storbritannien og Nederlandene, idet båndkontrollen gennemføres med lavere bemanding og højere slagtehastighed på de besøgte virksomheder. På baggrund heraf anbefaler initiativet at gennemføre en generel reduktion af bemandingsniveauet i den danske båndkontrol med det formål at tilnærme det danske bemandingsniveau til bemandingsniveauet i Nederlandene og Storbritannien dette dog under hensyntagen til den fortsatte overholdelse af lovgivningens krav til fødevaresikkerheden Ny arbejdsdeling mellem virksomhed og kødkontrol. PA s analyse har vist, at Nederlandene og Niedersachsen i dag tillader opmærkning og udrensning af mindre betydende fund før båndkontrollen. På denne baggrund anbefales det at undersøge, hvorvidt der også i Danmark kan etableres en praksis, hvor virksomheden opmærker og udrenser mindre betydende fund før båndkontrollen med den effekt, at kravet til kontrolbemandingen reduceres Forbedret udnyttelse af pausetid. PA s analyse viser, at pauserne i Nederlandene og Storbritannien i højere grad anvendes til øvrige opgaver som fx prøveudtagning eller hygiejnekontrol. På denne baggrund anbefaler initiativet at undersøge, hvordan der i Danmark kan indføres en lige så systematisk praksis for at udnytte pausetiden til at udføre øvrige kontrolopgaver. Samlet vurderes det, at initiativet indeholder et betydeligt effektiviseringspotentiale, men at initiativet omvendt også kræver en udvikling hos både kødkontrollen og virksomhederne. Mere effektiv efterkontrol Formålet med dette initiativ er at optimere anvendelsen af dyrlæger og tilsynsteknikere i efterkontrollen med afsæt i erfaringer fra Nederlandene, Niedersachsen og Storbritannien. PA s analyse viser, at de andre lande har en mere effektiv efterkontrol, idet: Kontrollen har en mindre arbejdsbelastning, da de sender færre fund /slagteenheder fra båndkontrollen til efterkontrol og virksomheden kan foretage udrensning i selve båndkontrollen Efterkontrollen af virksomhedens udrensninger i højere grad baseres på stikprøvekontrol frem for totalkontrol De anvender dyrlægerne mere effektivt i efterkontrollen. Dette initiativ skal optimere den danske efterkontrol ved at hente inspiration fra de mindre ressourcekrævende praksisser fra de øvrige lande. Dette gøres ved hjælp af de følgende tre anbefalinger: Reduktion i antal sygdomskoder. Det anbefales at reducere i antallet af sygdomskoder med det sigte at mindske mængden af fund, som sendes til efterkontrol. En reduktion fra de nuværende 90 koder til de mest relevante myndighedskoder kunne være en mulighed efter inspiration af det igangsatte udviklingsarbejde i Niedersachsen på dette område Større grad af stikprøvebaseret efterkontrol. Derudover anbefales det at udvide muligheden for at efterkontrollere visse sygdomskoder stikprøvebaseret således, at udrensninger i mindre grad efterkontrolles via totalkontrol. Dette vurderes at kunne reducere kravet til bemandingsbehovet i efterkontrollen Bedre arbejdstilrettelæggelse hos dyrlæger. Det anbefales at optimere dyrlægernes arbejdstilrettelæggelse i efterkontrollen via anvendelse af bufferkæder, som giver mulighed for en samlet kontrol af fund og dermed bedre mulighed for også at tilgå andre kontrolopgaver Konsolidering af efterkontroller. Det anbefales, at den danske praksis med at konsolidere kæderne fra båndkontrollerne i et færre antal efterkontroller styrkes, fordi dette vurderes at bidrage til en mere effektiv udnyttelse af teknikerne i efterkontrollen. Dette således, at hvis virksomheden har 4 båndkontroller konsolideres kæderne fra disse 4 båndkontroller til én og samme efterkontrol. Samlet vurderes initiativet at indeholde et effektiviseringspotentiale, men initiativet kræver omvendt også udvikling hos både kødkontrollen og virksomhederne. 17

20 Forenkling af registreringspraksis Formålet med dette initiativ er at minimere ressourceforbruget på opmærkning og efterkontrol af fund via forenkling af den nuværende registreringspraksis. PA s analyse peger på følgende inspirationsområder fra de øvrige lande: Der anvendes generelt et mindre register af sygdomskoder Der opmærkes generelt færre fund Virksomheden udrenser flere fund uden totalkontrol. Dette initiativ skal sikre, at den danske mere grundige registrering og efterfølgende kontrol af fund gøres mindre ressourcekrævende gennem forenkling af registreringspraksissen. Dette gøres ved hjælp af de tre følgende anbefalinger: Reduktion i antal sygdomskoder. Det anbefales at reducere i antallet af sygdomskoder med det sigte at mindske mængden af fund, som sendes til efterkontrol. En reduktion fra de nuværende 90 koder til de mest relevante myndighedskoder kunne være en mulighed efter inspiration af det igangsatte udviklingsarbejde i Niedersachsen på dette område Fokus på registrering af myndighedskoder. Det bør samtidig overvejes, hvorvidt der også i Danmark kan indføres en praksis, hvor kontrollen kun registrerer fund relateret til fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd, mens alle øvrige fund af relevans for tilbagemelding til landmanden og virksomhedens produktionssystem i øvrigt tages ud af registeret. Det vurderes, at dette ville mindske bemandingsbehovet i båndkontrollen og reducere kontrollens arbejde i øvrigt i forhold til interkalibrering af data Større grad af stikprøvebaseret efterkontrol. Derudover anbefales det at udvide muligheden for at efterkontrollere visse sygdomskoder stikprøvebaseret således, at udrensninger i mindre grad efterkontrolles via totalkontrol. Dette vurderes at kunne reducere kravet til bemandingsbehovet i efterkontrollen. Initiativet vurderes overordnet at indeholde et effektiviseringspotentiale, men samtidig vurderes initiativet at være forbundet med krav til udvikling hos både virksomheden og kontrollen. Outsourcing af PM-kontrollen Formålet med dette initiativ er at vurdere, om outsourcing af PM-kontrollen kan forbedre effektivitet og kvalitet af PM-kontrollen med afsæt i de Nederlandske erfaringer på området. Baseret på Nederlandenes erfaringer med siden 2008 at have gennemført PM-kontrol via en tredjepart fremhæver analysen følgende positive erfaringer: Reduktion i omkostningerne til PM-kontrol Større fleksibilitet over for virksomheden Bedre mulighed for at påvirke adfærden hos personalet og dermed styre kvaliteten af PMkontrollen Højere performance hos personalet i PM-kontrollen. Samtidig fremhæver analysen også følgende negative erfaringer med partnerskabsmodellen: Mindre fleksibilitet i arbejdsgrundlaget som følge af krav om akkreditering Lokale samarbejdsudfordringer mellem tredjeparten og den ansvarlige dyrlæge Øgede ressourcer på koordinering mellem tredjeparten og myndigheden. Det er oplyst af myndighederne, at der i øjeblikket gennemføres et undersøgelsesarbejde med det formål at evaluere modellen samt dens fordele og ulemper. Det er vurderingen, at der trods de interessante Nederlandske erfaringer ikke foreligger et tilstrækkeligt faktabaseret grundlag til at vurdere, om fordelene ved outsourcing af den danske PM- 18

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen 8. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51 00 www.paconsulting.com LEDELSESRESUMÉ Regeringen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere