Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)"

Transkript

1 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Resume Indledende Sagsbehandling og visitation Hvilke tilbud omfatter behandlingen? Klageadgang Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V Telefon

2 Forord ved Socialborgmesteren Jeg er glad for at kunne præsentere Socialforvaltningens kvalitetsstandard for Københavns Kommunes sociale behandling af stofmisbrug. Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere, pårørende og sagsbehandlere en enkel og klar information om det serviceniveau, Socialudvalget har fastlagt for kommunens sociale behandling for stofmisbrug for 2012 og Socialudvalgets overordnede målsætning med indsatsen på området for stofmisbrug er, at indsatsen skal være helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte borgers egne ønsker og behov. Socialudvalget tror på et forandringspotentiale hos den enkelte, der indebærer, at borgeren ved den rette hjælp og støtte kan opnå kontrol af stofafhængighed via stoffrihed eller medicinsk behandling. Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp og støtte, vi mener, kan hjælpe borgeren til at opnå en positiv udvikling. Mikkel Warming, Socialborgmester Side 2 af 20

3 Resume Denne kvalitetsstandard fastsætter det serviceniveau, man som borger kan forvente at modtage, hvis man modtager behandling for stofmisbrug i Københavns Kommune. Afsnit 1 er et indledende afsnit, der omhandler Socialforvaltningens mission og målsætninger for den indsats, der ydes i kommunens tilbud for stofmisbrug. Afsnittet indeholder yderligere kommunens værdigrundlag for social behandling af stofmisbrug samt en beskrivelse af lovgrundlaget for social behandling af stofmisbrug. Afsnit 2 omhandler sagsbehandlingen i forbindelse med visitation til social behandling for stofmisbrug, og beskriver det første møde med Rådgivningscenter København. Hertil beskrives yderligere udarbejdelsen af behandlingsplan, social handleplan samt borgerens ret til frit valg af behandlingstilbud. Afsnit 3 omhandler den sociale behandlings serviceydelser og klageadgang. Serviceydelser er det indhold og omfang af hjælp og behandling, man som borger i kommunen kan blive visiteret til. Afsnittet beskriver yderligere den sociale behandling af stofmisbrug for en række målgrupper, som kræver en særlig hensyntagen. Afsnit 4 beskriver muligheden for at klage, hvis man er utilfreds med visitation, personale eller sagsbehandlingen. Afsnit 5 rummer en beskrivelse af de forskellige grader af intensitet i den stoffri behandling samt regler for brugerbetaling af kost, logi og medicin. Side 3 af 20

4 1. Indledende Nærværende kvalitetsstandard henvender sig til borgere, pårørende og sagsbehandlere, og beskriver den hjælp, borgere i Københavns Kommune kan forvente sig at modtage på kommunens tilbud om social misbrugsbehandling efter servicelovens 101. En stofmisbruger betyder i denne henseende at være fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller pårørende samt samfundet. Hjælp i forbindelse med et alkoholmisbrug er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard Socialforvaltningen vision, mission, målsætninger og værdier Socialforvaltningen arbejder ud fra en række mål og værdier, som du kan se nedenfor: Socialforvaltningens mission sikrer sammenhæng mellem de politiske visioner og det daglige arbejde i forvaltningen: - Vi skal skabe rum for, at alle københavnere, uanset livsvilkår, hver for sig og sammen kan få mulighed for at udfolde og realisere eget potentiale. Vi vil skabe forandring vi vil skabe rammerne for, at borgerne kan ændre deres liv. - Vi skal arbejde for at modvirke social udstødelse og polarisering af grupper og enkelte borgere; at hjælpe de, der er havnet i en socialt udsat position, til at finde fodfæste igen; og at sikre et værdigt liv for den gruppe af borgere, som af forskellige årsager vil være afhængig af andres hjælp. Socialforvaltningens visioner sætter retning og er bærende for forvaltningens arbejde: - København skal være den by i Danmark, der er bedst til forebyggelse på det sociale område. - Københavnske borgere med særlige behov skal (for)blive en del af normalsamfundet og sikres uddannelse og meningsfuld beskæftigelse. - København skal være den by i Danmark, der har størst fokus på udvikling og fremdrift for borgere med særlige behov. - Københavnske borgere med særlige behov skal sikres en god og tidssvarende bolig. Sammen med de grundlæggende værdier for hele Københavns Kommune Respekt, Ligeværdighed, Dialog og Tillid sætter missionen og visionerne en ramme for forvaltningens arbejde. På misbrugsområdet betyder missionen mere konkret, at Side 4 af 20

5 Socialforvaltningen ønsker at bidrage til borgerens kontrol med stofferne i form af afholdenhed eller reduktion af forbruget. Indsatsen retter sig ikke alene mod behandling af misbruget, men inddrager også sociale og sundhedsmæssige forhold i behandlingen, som i fællesskab bidrager til en styrket kontrol med stofferne, og at et misbrug ikke står i vejen for en bedre tilværelse. Ovenstående målsætninger er konkretiseret i Socialudvalgets pejlemærke for misbrugsområdet og Socialforvaltningens misbrugsplan I misbrugsplanen er de tre overordnede mål for misbrugsbehandlingen: Borgeren skal videst muligt ophøre med at misbruge og herved undgå social deroute. Borgeren skal have færrest mulige skader i forbindelse med et aktivt misbrug. Det omgivende samfund skal have færrest mulige gener ved nogle borgeres misbrug. For mere information om Socialforvaltningens indsatser på misbrugsområdet henvises der til forvaltningens Misbrugsplan og forvaltningens Udredning af misbrugsområdet på kommunens hjemmeside Indsatser og værdigrundlag for Københavns Kommunes behandling for stofmisbrug Indsatsen på kommunens behandlingstilbud bygger på faglighed og respekt for borgeren. I behandlingen gælder de grundlæggende principper, at behandlingen skal være frivillig, at den skal være gratis for borgeren, at den skal være let tilgængelig, og at der tilbydes et varieret behandlingstilbud knyttet an til borgerens individuelle ønsker og behov. På kommunens behandlingstilbud sikres borgeren indflydelse på egen behandling og tilrettelæggelsen af behandlingen. Borgerindflydelse sikres bl.a. gennem muligheden for at udtrykke behov i forbindelse med udarbejdelse af mål og plan for behandling samt at tale og blive hørt forud for en visitationsbeslutning Lovgrundlag Kommunen tilbyder, jf. servicelovens 101, social behandling for stofmisbrug. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter borgerens anmodning om at komme i behandling. Denne kvalitetsstandard beskriver din ret til at modtage, og kommunens pligt til at tilbyde social behandling inden for fristen. Samtidig har du en vis ret til at vælge mellem offentlige og private Side 5 af 20

6 godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som det kommunen har visiteret til. Medicinsk behandling sker med hjemmel i sundhedslovens 142, og er ikke omfattet af garantien og heller ikke af denne kvalitetsstandard. Københavns Kommune skal ifølge lovgivningen tilbyde gratis medicinsk behandling for stofmisbrug, og hvordan dette skal ske, beskrives nærmere i følgende vejledninger: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 18. juni Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i behandling af 1. juli Den medicinske behandling er en integreret del af kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud for stofmisbrugere. Det er Rådgivningscenter Københavns ansvar at tilrettelægge den samlede behandlingsindsats. Rådgivningscenteret vil derfor sikre den fornødne sammenhæng mellem den lægelige behandling og den hermed forbundne psykosociale indsats og indsatsen mod de sociale problemer, stofmisbrugeren i øvrigt måtte have. Side 6 af 20

7 2. Sagsbehandling og visitation Social behandling for misbrug er relevant for borgere, der har et skadeligt forbrug af stoffer og samtidig er motiverede for forandring. Hvis du er over 18 år, bosiddende i Københavns Kommune og har et misbrug af hash, kokain, heroin eller andre narkotiske stoffer, kan du henvende dig i Rådgivningscenter København med henblik på at søge om misbrugsbehandling. Rådgivningscenter København består af fire modtageenheder og fire behandlingsenheder. Indgangen til behandling sker gennem en af de fire modtageenheder, og det er din adresse, der afgør, hvor du skal henvende dig for at søge behandling. Modtageenhed Amager Øresundsvej 55A 2300 København S Telefon Mail: Modtageenhed Indre Nørrevoldgade 15, København K Telefon Mail: Modtageenhed Vest Vigerslev Allé 1 A 2450 København SV Telefon Mail: Modtageenhed Nord Frederiksundssvej Brønshøj Telefon Mail: Rådgivningscenter København tilbyder også anonym rådgivning af borgere med et stofmisbrug samt til pårørende til borgere med et stofmisbrug. Læs mere om Rådgivningscenter København på Hvis du har et misbrug, og er under 25 år, kan du også henvende dig direkte i tilbuddet U-turn, som er et tilbud til unge med misbrug (se afsnit for en nærmere beskrivelse af tilbuddet). Side 7 af 20

8 U-turn Studiestræde København K Tlf Hjemmeside: Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København tilbyder også gratis og anonym stofmisbrugsbehandling. Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Mail: Hjemmeside: Akut henvendelse Ved akut opståede problemer med stofmisbrug kan du henvende dig til Giftlinjen på telefonnummer , du kan tage på skadestuen eller du kan kontakte alarmcentralen på telefonnummer Visitationssamtale Hvis du henvender dig i en af Rådgivningscenter Københavns modtageenheder, vil du få en tid til en visitationssamtale med en sagsbehandler. Ved visitationssamtalen vil sagsbehandleren spørge ind til din situation for at klarlægge, hvilke ydelser du skal tilbydes. Efterfølgende vil din sag blive bragt op på et møde i Rådgivningscenter Københavns visitationsudvalg, hvor det vil blive vurderet, hvilken behandling du skal tilbydes. Du bliver oplyst om, hvornår mødet vil finde sted, og vil blive tilbudt at deltage i visitationsudvalgets møde, så du kan stille spørgsmål. Bagefter vil udvalget træffe afgørelse om din behandling, og du vil blive underrettet om den afgørelse, der træffes. Visitationsudvalget består af fire medlemmer, som har forskellig faglig baggrund. I visitationsudvalget vil der altid være en områdechef, der fungerer som formand for udvalget. De nærmere procedurer for visitation er beskrevet i Vejledende retningslinier for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i Københavns Kommune. Side 8 af 20

9 Hvilken behandling du tilbydes afhænger af din situation, ønsker og tidligere erfaring med behandling. Selve behandlingen vil foregå i rådgivningscenteret eller ved henvisning til en kommunal eller privat institution Behandlingsgaranti og behandlingsplan Rådgivningscenteret skal tilbyde dig behandling inden for 14 dage efter din henvendelse med ønske om behandling. Du vil modtage tilbuddet om behandling skriftligt. Rådgivningscenteret skal lave en behandlingsplan i samråd med dig. Planen skal indeholde en faglig begrundelse for det behandlingstilbud, du er blevet visiteret til. Af planen vil det desuden fremgå, hvad den konkrete behandling består af, hvor den vil foregå, og hvor længe den vil vare. Hvis det besluttede behandlingsforløb ikke kan iværksættes inden for fristen på 14 dage, er kommunen forpligtet til at tilbyde at indskrive dig i et andet offentligt eller godkendt behandlingstilbud, der kan igangsætte behandlingsforløbet inden for fristen på 14 dage Tilbud om handleplan Sagsbehandleren vil ud over at lave en behandlingsplan også tilbyde dig at udarbejde en handleplan, jf. servicelovens 141. Handleplanen er et redskab, der sætter en ramme for den samlede indsats, du tilbydes. Handleplanen har som målsætning at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine egne ønsker og behov. Rådgivningscenteret skal tilbyde dig handleplanen inden for de første 2 måneder af behandlingen. Handleplanen giver dig mulighed for at fremlægge, hvilke områder du ønsker hjælp og støtte til. Handleplanen kan fx støtte dig i at forandre og styrke din relation til følgende punkter: Misbrug af stoffer eller alkohol Behandlingstiltag Familie og børn Socialt netværk Beskæftigelse Økonomi Kriminalitet Fysisk helbred Psykisk helbred Bolig Side 9 af 20

10 Rådgivningscenteret vil ved udarbejdelse af handleplanen sørge for, at der skabes en hensigtsmæssig kobling til indsatserne i din behandlingsplan. Handleplanen vil fungere som en koordinerende handleplan, og er dermed overordnet alle andre handleplaner du måtte have i Socialforvaltningens regi. Det er Rådgivningscentrets ansvar, at den socialfaglige indsats og den behandlingsfaglige indsats koordineres. Hvis din handleplan er mere end 6 måneder gammel, tilbydes du en samtale med din kontaktperson i rådgivningscenteret, hvor din handleplan i fællesskab gennemgås og eventuelt tilpasses efter nye ønsker og behov Frit valg Du har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det du tilbydes af kommunen. Det frie valg af behandlingstilbud er begrænset i det omfang, at behandlingstilbuddet skal være af samme karakter, som det du har fået tilbudt, og at det stadig skal være muligt at følge de faglige retningsliner og mål, som står beskrevet i din behandlingsplan. Tilbydes du eksempelvis et ambulant behandlingstilbud af kommunen, har du ikke mulighed for frit at vælge et døgntilbud, da der er tale om forskellige grader af intensitet i de to typer af tilbud. Rådgivningscenter Københavns modtage- og behandlingsenheder er generelt sammenlignelige. Du kan vælge at blive behandlet i en af de fire behandlingsenheder, såfremt der er plads i modtagende behandlingsenhed. Side 10 af 20

11 3. Hvilke tilbud omfatter behandlingen? Det faglige indhold på Københavns Kommunes tilbud for social behandling for stofmisbrug reguleres efter Servicelovens 101. Indsatsen i forhold til stofmisbrugere efter serviceloven retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget Behandlingssystemets målgruppe og organisation Københavns Kommunes tilbud om behandling for misbrug er udviklet med henblik på at opfylde behandlingsbehovene hos en bred målgruppe af stofmisbrugere, som bl.a. varierer i forhold til alder, misbrugsmønstre, sygelighed samt social og familiemæssig situation m.m. Det betyder, at der er en vifte af tilbud, som Rådgivningscenter København kan gøre brug af. De kommunale tilbud er således suppleret af flere ambulante tilbud, hvor kommunen har indgået driftsoverenskomster med private institutioner. Derudover købes enkeltpladser i private botilbud og private ambulante behandlingstilbud. Læs mere om Københavns Kommunes behandlingstilbud på Center for Misbrugsbehandlings hjemmeside: Indhold og omfang af den sociale behandling for stofmisbrug Det er rådgivningscentret, som er overordnet ansvarlig for, at der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet. Derfor stilles der som udgangspunkt krav til konkretisering af behandlingsplanens temaer. Disse temaer kan fx være: Bedre relation til familien Arbejde med skam og skyldfølelse Evne til at tage ansvar Egne tilbagefaldsmønstre Kriminelle tanker og handlemønstre Forholdet til det modsatte køn/prævention Helbredsmæssige forhold Beskæftigelse/uddannelse Der findes overordnet to mulige behandlingsformer: stoffri behandling og substitutionsbehandling Stoffri behandling Side 11 af 20

12 Med henblik på at skærpe sin indsats har Socialforvaltningen foretaget en kategorisering af den hjælp, der tilbydes, hvis du er blevet visiteret til en stoffri social behandling for stofmisbrug. Omfanget af behandlingen kan gøres op i tre kategorier: Trin I: Et ambulant forløb Trin II: Dagbehandlingsforløb Trin III: Døgnbehandling Det konkrete omfang af den hjælp og behandling, du tilbydes, vil altid hvile på en individuel vurdering og et hensyn til at foretage den mindst indgribende foranstaltning. Se ydelsesbeskrivelserne for en gennemgang af trinbehandlingens indhold (jf. afsnit 5 om Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling ) Substitutionsbehandling: Substitutionsbehandling tilbydes, hvis dine muligheder for stoffrihed for nuværende er udtømte eller ikke mulige. Der ydes en ambulant, individuel længerevarende indsats med fokus på social integration, afhjælpning af hjemløshed, medicinsk stabilisering og somatiske problemer. Københavns Kommune har en stor målgruppe af brugere, der har behov for længerevarende medicinsk behandling. Substitutionsbehandling foregår ved, at man får medicin som erstatning for heroin. Medicinen virker ved, at stoftrangen mindskes, samtidig med, at man ikke opnår nogen rus. Substitutionsbehandlingen indgår som en del af den samlede behandlingsindsats, idet den skal understøtte både den psykosociale behandling og den sociale indsats. Længerevarende substitutionsbehandling tilbydes forskellige målgrupper med forskellige behov for social - og sundhedsmæssig indsats af rådgivningscentrenes behandlingsenheder, lægeklinikker, praktiserende læger samt specialinstitutionerne Forchhammersvej og Familieambulatoriet. Medicinsk behandling sker som nævnt i afsnit 1.3 med hjemmel i sundhedslovens Behandlingssystemets tilbud for særlige grupper Målgruppen i det følgende omfatter alle stofmisbrugere, som har brug for en særlig behandlingsmæssig og/eller social indsats. Yderligere informationer om kommunens tilbud for særlige grupper kan findes under Stofmisbrug, afsnit 2 i Socialforvaltningens Vejledende retningslinier for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i Københavns Kommune. Side 12 af 20

13 Behandling til stofmisbrugere med alkoholmisbrug Hvis du er i substitutionsbehandling og samtidig har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, søges der løsninger, hvor begge behandlinger kan gives samtidig og samme sted Behandling til gravide stofmisbrugere og stofmisbrugere med børn Gravide misbrugere og misbrugere med hjemmeboende børn under 18 år kan modtage behandling i Familieambulatoriet Thoravej. Modtageenheden i Rådgivningscenteret vil ved visitationen af borgeren, vurdere om vedkommende skal henvises til Familieambulatoriet Thoravej. Familieambulatoriet Thoravej København NV Tlf Behandling af stofmisbrugere under 18 år og unge mellem år U-turn tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af hash og andre rusmidler. De unge kan selv opsøge U-turn eller de kan henvises og følges ind i U-turn. Hvis du er under 18 år skal sagsbehandler i Børne-Familiecenter København og forældre godkende behandling i U-turn. U-turn Studiestræde København K Tlf Hjemmeside: Rådgivning til forældre mfl. til stofmisbrugere under 18 år og unge stofmisbrugere mellem år U-turn er også et tilbud til familie, venner og kærester til unge, der vil gøre noget ved deres forbrug af rusmidler. Du kan selv henvende dig om rådgivning i U-turn, som også afholder kurser for forældre til unge, som har problemer med stofmisbrug. Side 13 af 20

14 Behandling af psykotiske stofmisbrugere Det primære behandlingsansvar for psykotiske stofmisbrugere er placeret i psykiatrien under Region Hovedstaden. Psykotiske stofmisbrugere skal tilbydes substitutionsbehandling efter samme retningslinjer som ikke-psykotiske misbrugere, og behandlingen skal varetages i psykiatrisk regi. Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatriens Centrale Visitation Carl Nielsens Allé 9, porten th København Ø Tlf For at undgå at borgere falder mellem 2 stole er der iværksat et samarbejde mellem Københavns Kommunen og Region Hovedstaden, defineret i sundhedsaftalen. Der er enighed om, at svære psykiske lidelser primært skal behandles i regionalt regi, og borgere med lettere psykiske lidelser kan behandles i kommunalt regi. Denne opdeling er foretaget med henblik på en helhedsorienteret indsats over for målgruppen. I tilfælde, hvor den psykiatriske sygdom er stabil og velbehandlet, men hvor misbrugsproblematikken er særligt fremherskende, vil Rådgivningscenter København i begrænset omfang kunne behandle denne målgruppe. Ved uenighed om en sag er der nedsat et fælles visitationsudvalg mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Hvis der er uenighed om, hvor behandlingen skal varetages, træffer udvalget afgørelse Behandling til udviklingshæmmede stofmisbrugere Den primære støtte, omsorg og behandling af udviklingshæmmede med et stofmisbrug varetages i Handicapcenter København. Arbejdet med udviklingshæmmede er en specialiseret opgave. For at kunne profitere af misbrugsbehandlingen kræver det, at borgeren er i stand til at reflektere og arbejde kognitivt med den forandringsproces, vedkommende skal igennem. Borgere, der er udviklingshæmmede, vil have vanskeligt ved at indgå i et behandlingsforløb i RCK. Eksempelvis gruppeterapi, hvor det kræves, at borgerne er med til at reflektere over fremtidige handlemuligheder i tæt samspil med de andre gruppedeltagere. Det samme gælder for de personlige udviklingssamtaler. Handicapcenter København Thoravej 29 Side 14 af 20

15 2400 København NV Tlf Ved henvendelser fra udviklingshæmmede misbrugere eller institutionstilbud kan Rådgivningscenter København yde rådgivning og vejledning med baggrund i borgerens sociale færdigheder og kognitive funktionsniveau. 3.4 Monitorering af indsatsen Rådgivningscenter København har ansvaret for at registrere alle behandlingsforløb i Status-forskningssystemet, som er Københavns Kommunes register over stofmisbrugere i behandling. Statusforskningssystemet er et lukket system. U-turn har ansvaret for at registrere unge mellem år, som er i behandling. Du afgiver informeret samtykke til videregivelse af oplysninger til relevante samarbejdspartnere samt til Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling. Samtykket skal fremgå af den elektroniske brugerjournal, og der gives besked til medarbejderne, når samtykket skal fornys. Side 15 af 20

16 4. Klageadgang Du har altid mulighed for at gå til din sagsbehandler i rådgivningscenteret, hvis der er forhold i din misbrugsbehandling, som du er utilfreds med. Rådgivningscenteret er endvidere forpligtet til at vejlede dig om, hvordan man klager, og hvem der skal klages til. Andre kan også hjælpe dig med at klage eksempelvis familie, en ven eller en eventuel værge. 4.1 Klageadgang i forbindelse med visitation Hvis du er uenig i den afgørelse, som rådgivningscenteret har truffet om behandling, kan du klage. Dette gælder også, hvis du har fået afslag på behandling, eller hvis tidsfristen på de 14 dage ikke er overholdt. Klager over den sociale behandling skal sendes til den enhed i Rådgivningscenter København, som du er tilknyttet jf. afsnit 2 om sagsbehandling og visitation. Klagen skal sendes senest 4 uger efter modtaget afgørelse om visitation, hvis det er visitation, der er klagepunktet Det Sociale Nævn Hvis du ikke får medhold i klagen, skal rådgivningscenteret sende klagen videre til Det Sociale Nævn og orientere dig om dette. Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Retningslinjer for klager til Det Sociale Nævn kan findes på under punktet Klage til nævnene Klageadgang i forbindelse med den medicinske behandling Klager over den medicinske behandling skal sendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Retningslinier for klager til Patientombuddet kan findes på Side 16 af 20

17 4.3. Klageadgang vedrørende utilfredshed over personalet Klager over personalet eller dets opførsel skal sendes til den lokale områdechef. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan klagen behandles, kan du gå videre med din klage til Rådgivningscenter Københavns Centerledelse via din lokale enhed Klageadgang i forbindelse med magtanvendelse Du kan klage til Det Sociale Nævn, hvis du har været udsat for et indgreb i din personlige frihed. Det gælder både de tilfælde, hvor du har givet samtykke til indgrebet, og de tilfælde, hvor indgrebet er sket imod din vilje Du skal sende din klage til Socialforvaltningen. Forvaltningen vil revurdere din sag og får du ikke medhold i dine klagepunkter videresender Socialforvaltningen din klagen til Det Sociale Nævn: Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri Bernstorffsgade København V Tlf Hvis Det Sociale Nævn efter en revurdering af din sag ikke giver dig medhold i dine klagepunkter kan du videresende klagen til Den Sociale Ankestyrelse. Du skal her sende din klage til Det Sociale Nævn, der videresender klagen til Den Sociale Ankestyrelse: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Side 17 af 20

18 4.5. Borgerrådgiveren Endelig har du mulighed for at klage til Københavns Kommunes Borgerrådgiver, der specielt tager sig af klager over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller personalets udførelse af praktiske opgaver. Borgerrådgiveren kan også behandle klager, der vedrører diskrimination: Københavns Kommunes Borgerrådgiver Vester Voldgade 2A 1552 København V Tlf Du skal være opmærksom på, at Borgerrådgiveren ikke kan behandle klager over kommunens afgørelser, men hvis Borgerrådgiveren ikke kan tage sig af klagen, vil han altid sørge for at sende klagen videre til den myndighed, som kan behandle den. Side 18 af 20

19 5. Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling Den individuelle stoffri behandling tilpasses dine behov ved at inddele behandlingen i forskellige trin. Trin skal her forstås som forskellige grader af intensitet. Trin 1 er den laveste intensitet (ambulant behandling), trin 2 er middelintensitet (dagbehandling) og trin 3 er den mest intensive behandling som fx døgnbehandling. Princippet bag den trinvise behandling er, at en mere indgribende og intensiv behandling alene tilbydes, når den mindre indgribende foranstaltning ikke skønnes tilstrækkelig, eller har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Behandlingsintensitet Trin I Et ambulant forløb Trin II Dagbehandlingsforløb Trin III Døgnbehandling Misbrugsbelastning Psykiske problemer Lav eller middel Middel eller høj Høj Lav eller middel Middel eller høj Middel eller høj Social integration Høj eller middel Middel Lav Ovenstående figur angiver sammenhængen mellem belastning og den dækkende behandlingsintensitet. Ved at vurdere de tre parametre misbrugsbelastning, psykiske problemer og social integration gives en indikation for hvilket behandlingstrin du skal tilbydes. Den forventede intensitet vedr. trinbehandlingen: Trin I ambulant forløb: Ambulante samtaler 1-2 gange pr. 14 dag (i udredningsperioden typisk oftere). De ambulante forløb kan i nogle tilfælde strække sig over en længere periode. Trin II dagbehandlingsforløb: Typisk mellem 3-5 dage ugentligt af ca. 4-5 timer per dag. Trin III døgnbehandling: Typisk over en periode op til 6 måneder Vurderingsgrundlag for serviceydelser Valget af behandlingstrin sker som nævnt ud fra en samlet vurdering af dig med et særligt fokus på de tre parametre misbrugsbelastning, psykiske problemer og social integration. Grundlaget for vurdering af de tre parametre er som følger: Side 19 af 20

20 Misbrugsbelastning: Til vurdering af misbrugsbelastningen vurderes din problemtyngde i forhold til stofferne. Denne problemtyngde sammenstilles med dine eventuelle tidligere behandlingsforsøg. Høj problemtyngde og mange tidligere behandlingsforsøg peger i retning af et højere behandlingstrin. Psykiske problemer: Til vurdering af de psykiske problemer indgår tidligere diagnoser og indlæggelser samt lægens aktuelle vurdering. Alvorlige psykiske problemer som fx behandlingskrævende depression og/eller angstlidelse indikerer et højt behandlingstrin, mens mindre alvorlige psykiske lidelser og stabil medicinering indikerer et relativt lavere behandlingstrin. Foreligger der alvorlig mistanke om skizofreni eller anden ikke-forbigående stofudløst psykose henvises du til Specialambulatoriet for borgere med dobbeltdiagnose jf. afsnit Social integration: Til vurdering af den sociale integration indgår din boligsituation, erhvervssituation, netværk og familie. Ringe netværk, ustabil boligsituation, udelukkelse fra arbejdsmarked og ringe tilknytning til familie er alle indikationer på et højere behandlingstrin Regler for betaling af kost og logi I forbindelse med social behandling for stofmisbrug kan der forekomme udgifter til kost og logi, som du selv skal betale en del af. Dette gælder ligeledes udgifter til medicin. Hvis visitationsudvalget vurderer, at du har behov for et midlertidigt ophold på et kommunalt botilbud, vil du skulle betale en andel af opholdets pris. Der vil til fastsættelse af opholdsbetalingens størrelse være tale om en pris byggende på dit aktuelle forsørgelsesgrundlag, forpligtelser og formåen. Det betyder, at to borgere kan komme til at skulle betale forskellige beløb for ophold i den samme institution, hvis der er forskelle i borgernes økonomiske forpligtelser og formåen. Københavns Kommune fastsætter betaling af midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens 107 på grundlag af en kommunal takst. Aftalen herom skal ske i samråd mellem dig og Rådgivningscenteret. Udgifter til kost på væresteder for misbrugere kan nogle gange også medfører brugerbetaling. Side 20 af 20

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Forord ved Socialborgmesteren... 2 Resume... 3 1. Indledning... 4 2. Sagsbehandling og visitation... 6 3. Hvilke tilbud omfatter

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Brugervejledning - Hvordan kommer jeg i behandling

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Brugervejledning - Hvordan kommer jeg i behandling Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Københavns Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal fungere som information til

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader,

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere