Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)"

Transkript

1 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Resume Indledende Sagsbehandling og visitation Hvilke tilbud omfatter behandlingen? Klageadgang Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V Telefon

2 Forord ved Socialborgmesteren Jeg er glad for at kunne præsentere Socialforvaltningens kvalitetsstandard for Københavns Kommunes sociale behandling af stofmisbrug. Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere, pårørende og sagsbehandlere en enkel og klar information om det serviceniveau, Socialudvalget har fastlagt for kommunens sociale behandling for stofmisbrug for 2012 og Socialudvalgets overordnede målsætning med indsatsen på området for stofmisbrug er, at indsatsen skal være helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte borgers egne ønsker og behov. Socialudvalget tror på et forandringspotentiale hos den enkelte, der indebærer, at borgeren ved den rette hjælp og støtte kan opnå kontrol af stofafhængighed via stoffrihed eller medicinsk behandling. Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp og støtte, vi mener, kan hjælpe borgeren til at opnå en positiv udvikling. Mikkel Warming, Socialborgmester Side 2 af 20

3 Resume Denne kvalitetsstandard fastsætter det serviceniveau, man som borger kan forvente at modtage, hvis man modtager behandling for stofmisbrug i Københavns Kommune. Afsnit 1 er et indledende afsnit, der omhandler Socialforvaltningens mission og målsætninger for den indsats, der ydes i kommunens tilbud for stofmisbrug. Afsnittet indeholder yderligere kommunens værdigrundlag for social behandling af stofmisbrug samt en beskrivelse af lovgrundlaget for social behandling af stofmisbrug. Afsnit 2 omhandler sagsbehandlingen i forbindelse med visitation til social behandling for stofmisbrug, og beskriver det første møde med Rådgivningscenter København. Hertil beskrives yderligere udarbejdelsen af behandlingsplan, social handleplan samt borgerens ret til frit valg af behandlingstilbud. Afsnit 3 omhandler den sociale behandlings serviceydelser og klageadgang. Serviceydelser er det indhold og omfang af hjælp og behandling, man som borger i kommunen kan blive visiteret til. Afsnittet beskriver yderligere den sociale behandling af stofmisbrug for en række målgrupper, som kræver en særlig hensyntagen. Afsnit 4 beskriver muligheden for at klage, hvis man er utilfreds med visitation, personale eller sagsbehandlingen. Afsnit 5 rummer en beskrivelse af de forskellige grader af intensitet i den stoffri behandling samt regler for brugerbetaling af kost, logi og medicin. Side 3 af 20

4 1. Indledende Nærværende kvalitetsstandard henvender sig til borgere, pårørende og sagsbehandlere, og beskriver den hjælp, borgere i Københavns Kommune kan forvente sig at modtage på kommunens tilbud om social misbrugsbehandling efter servicelovens 101. En stofmisbruger betyder i denne henseende at være fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller pårørende samt samfundet. Hjælp i forbindelse med et alkoholmisbrug er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard Socialforvaltningen vision, mission, målsætninger og værdier Socialforvaltningen arbejder ud fra en række mål og værdier, som du kan se nedenfor: Socialforvaltningens mission sikrer sammenhæng mellem de politiske visioner og det daglige arbejde i forvaltningen: - Vi skal skabe rum for, at alle københavnere, uanset livsvilkår, hver for sig og sammen kan få mulighed for at udfolde og realisere eget potentiale. Vi vil skabe forandring vi vil skabe rammerne for, at borgerne kan ændre deres liv. - Vi skal arbejde for at modvirke social udstødelse og polarisering af grupper og enkelte borgere; at hjælpe de, der er havnet i en socialt udsat position, til at finde fodfæste igen; og at sikre et værdigt liv for den gruppe af borgere, som af forskellige årsager vil være afhængig af andres hjælp. Socialforvaltningens visioner sætter retning og er bærende for forvaltningens arbejde: - København skal være den by i Danmark, der er bedst til forebyggelse på det sociale område. - Københavnske borgere med særlige behov skal (for)blive en del af normalsamfundet og sikres uddannelse og meningsfuld beskæftigelse. - København skal være den by i Danmark, der har størst fokus på udvikling og fremdrift for borgere med særlige behov. - Københavnske borgere med særlige behov skal sikres en god og tidssvarende bolig. Sammen med de grundlæggende værdier for hele Københavns Kommune Respekt, Ligeværdighed, Dialog og Tillid sætter missionen og visionerne en ramme for forvaltningens arbejde. På misbrugsområdet betyder missionen mere konkret, at Side 4 af 20

5 Socialforvaltningen ønsker at bidrage til borgerens kontrol med stofferne i form af afholdenhed eller reduktion af forbruget. Indsatsen retter sig ikke alene mod behandling af misbruget, men inddrager også sociale og sundhedsmæssige forhold i behandlingen, som i fællesskab bidrager til en styrket kontrol med stofferne, og at et misbrug ikke står i vejen for en bedre tilværelse. Ovenstående målsætninger er konkretiseret i Socialudvalgets pejlemærke for misbrugsområdet og Socialforvaltningens misbrugsplan I misbrugsplanen er de tre overordnede mål for misbrugsbehandlingen: Borgeren skal videst muligt ophøre med at misbruge og herved undgå social deroute. Borgeren skal have færrest mulige skader i forbindelse med et aktivt misbrug. Det omgivende samfund skal have færrest mulige gener ved nogle borgeres misbrug. For mere information om Socialforvaltningens indsatser på misbrugsområdet henvises der til forvaltningens Misbrugsplan og forvaltningens Udredning af misbrugsområdet på kommunens hjemmeside Indsatser og værdigrundlag for Københavns Kommunes behandling for stofmisbrug Indsatsen på kommunens behandlingstilbud bygger på faglighed og respekt for borgeren. I behandlingen gælder de grundlæggende principper, at behandlingen skal være frivillig, at den skal være gratis for borgeren, at den skal være let tilgængelig, og at der tilbydes et varieret behandlingstilbud knyttet an til borgerens individuelle ønsker og behov. På kommunens behandlingstilbud sikres borgeren indflydelse på egen behandling og tilrettelæggelsen af behandlingen. Borgerindflydelse sikres bl.a. gennem muligheden for at udtrykke behov i forbindelse med udarbejdelse af mål og plan for behandling samt at tale og blive hørt forud for en visitationsbeslutning Lovgrundlag Kommunen tilbyder, jf. servicelovens 101, social behandling for stofmisbrug. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter borgerens anmodning om at komme i behandling. Denne kvalitetsstandard beskriver din ret til at modtage, og kommunens pligt til at tilbyde social behandling inden for fristen. Samtidig har du en vis ret til at vælge mellem offentlige og private Side 5 af 20

6 godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som det kommunen har visiteret til. Medicinsk behandling sker med hjemmel i sundhedslovens 142, og er ikke omfattet af garantien og heller ikke af denne kvalitetsstandard. Københavns Kommune skal ifølge lovgivningen tilbyde gratis medicinsk behandling for stofmisbrug, og hvordan dette skal ske, beskrives nærmere i følgende vejledninger: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 18. juni Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i behandling af 1. juli Den medicinske behandling er en integreret del af kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud for stofmisbrugere. Det er Rådgivningscenter Københavns ansvar at tilrettelægge den samlede behandlingsindsats. Rådgivningscenteret vil derfor sikre den fornødne sammenhæng mellem den lægelige behandling og den hermed forbundne psykosociale indsats og indsatsen mod de sociale problemer, stofmisbrugeren i øvrigt måtte have. Side 6 af 20

7 2. Sagsbehandling og visitation Social behandling for misbrug er relevant for borgere, der har et skadeligt forbrug af stoffer og samtidig er motiverede for forandring. Hvis du er over 18 år, bosiddende i Københavns Kommune og har et misbrug af hash, kokain, heroin eller andre narkotiske stoffer, kan du henvende dig i Rådgivningscenter København med henblik på at søge om misbrugsbehandling. Rådgivningscenter København består af fire modtageenheder og fire behandlingsenheder. Indgangen til behandling sker gennem en af de fire modtageenheder, og det er din adresse, der afgør, hvor du skal henvende dig for at søge behandling. Modtageenhed Amager Øresundsvej 55A 2300 København S Telefon Mail: Modtageenhed Indre Nørrevoldgade 15, København K Telefon Mail: Modtageenhed Vest Vigerslev Allé 1 A 2450 København SV Telefon Mail: Modtageenhed Nord Frederiksundssvej Brønshøj Telefon Mail: Rådgivningscenter København tilbyder også anonym rådgivning af borgere med et stofmisbrug samt til pårørende til borgere med et stofmisbrug. Læs mere om Rådgivningscenter København på Hvis du har et misbrug, og er under 25 år, kan du også henvende dig direkte i tilbuddet U-turn, som er et tilbud til unge med misbrug (se afsnit for en nærmere beskrivelse af tilbuddet). Side 7 af 20

8 U-turn Studiestræde København K Tlf Hjemmeside: Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København tilbyder også gratis og anonym stofmisbrugsbehandling. Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Mail: Hjemmeside: Akut henvendelse Ved akut opståede problemer med stofmisbrug kan du henvende dig til Giftlinjen på telefonnummer , du kan tage på skadestuen eller du kan kontakte alarmcentralen på telefonnummer Visitationssamtale Hvis du henvender dig i en af Rådgivningscenter Københavns modtageenheder, vil du få en tid til en visitationssamtale med en sagsbehandler. Ved visitationssamtalen vil sagsbehandleren spørge ind til din situation for at klarlægge, hvilke ydelser du skal tilbydes. Efterfølgende vil din sag blive bragt op på et møde i Rådgivningscenter Københavns visitationsudvalg, hvor det vil blive vurderet, hvilken behandling du skal tilbydes. Du bliver oplyst om, hvornår mødet vil finde sted, og vil blive tilbudt at deltage i visitationsudvalgets møde, så du kan stille spørgsmål. Bagefter vil udvalget træffe afgørelse om din behandling, og du vil blive underrettet om den afgørelse, der træffes. Visitationsudvalget består af fire medlemmer, som har forskellig faglig baggrund. I visitationsudvalget vil der altid være en områdechef, der fungerer som formand for udvalget. De nærmere procedurer for visitation er beskrevet i Vejledende retningslinier for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i Københavns Kommune. Side 8 af 20

9 Hvilken behandling du tilbydes afhænger af din situation, ønsker og tidligere erfaring med behandling. Selve behandlingen vil foregå i rådgivningscenteret eller ved henvisning til en kommunal eller privat institution Behandlingsgaranti og behandlingsplan Rådgivningscenteret skal tilbyde dig behandling inden for 14 dage efter din henvendelse med ønske om behandling. Du vil modtage tilbuddet om behandling skriftligt. Rådgivningscenteret skal lave en behandlingsplan i samråd med dig. Planen skal indeholde en faglig begrundelse for det behandlingstilbud, du er blevet visiteret til. Af planen vil det desuden fremgå, hvad den konkrete behandling består af, hvor den vil foregå, og hvor længe den vil vare. Hvis det besluttede behandlingsforløb ikke kan iværksættes inden for fristen på 14 dage, er kommunen forpligtet til at tilbyde at indskrive dig i et andet offentligt eller godkendt behandlingstilbud, der kan igangsætte behandlingsforløbet inden for fristen på 14 dage Tilbud om handleplan Sagsbehandleren vil ud over at lave en behandlingsplan også tilbyde dig at udarbejde en handleplan, jf. servicelovens 141. Handleplanen er et redskab, der sætter en ramme for den samlede indsats, du tilbydes. Handleplanen har som målsætning at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine egne ønsker og behov. Rådgivningscenteret skal tilbyde dig handleplanen inden for de første 2 måneder af behandlingen. Handleplanen giver dig mulighed for at fremlægge, hvilke områder du ønsker hjælp og støtte til. Handleplanen kan fx støtte dig i at forandre og styrke din relation til følgende punkter: Misbrug af stoffer eller alkohol Behandlingstiltag Familie og børn Socialt netværk Beskæftigelse Økonomi Kriminalitet Fysisk helbred Psykisk helbred Bolig Side 9 af 20

10 Rådgivningscenteret vil ved udarbejdelse af handleplanen sørge for, at der skabes en hensigtsmæssig kobling til indsatserne i din behandlingsplan. Handleplanen vil fungere som en koordinerende handleplan, og er dermed overordnet alle andre handleplaner du måtte have i Socialforvaltningens regi. Det er Rådgivningscentrets ansvar, at den socialfaglige indsats og den behandlingsfaglige indsats koordineres. Hvis din handleplan er mere end 6 måneder gammel, tilbydes du en samtale med din kontaktperson i rådgivningscenteret, hvor din handleplan i fællesskab gennemgås og eventuelt tilpasses efter nye ønsker og behov Frit valg Du har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det du tilbydes af kommunen. Det frie valg af behandlingstilbud er begrænset i det omfang, at behandlingstilbuddet skal være af samme karakter, som det du har fået tilbudt, og at det stadig skal være muligt at følge de faglige retningsliner og mål, som står beskrevet i din behandlingsplan. Tilbydes du eksempelvis et ambulant behandlingstilbud af kommunen, har du ikke mulighed for frit at vælge et døgntilbud, da der er tale om forskellige grader af intensitet i de to typer af tilbud. Rådgivningscenter Københavns modtage- og behandlingsenheder er generelt sammenlignelige. Du kan vælge at blive behandlet i en af de fire behandlingsenheder, såfremt der er plads i modtagende behandlingsenhed. Side 10 af 20

11 3. Hvilke tilbud omfatter behandlingen? Det faglige indhold på Københavns Kommunes tilbud for social behandling for stofmisbrug reguleres efter Servicelovens 101. Indsatsen i forhold til stofmisbrugere efter serviceloven retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget Behandlingssystemets målgruppe og organisation Københavns Kommunes tilbud om behandling for misbrug er udviklet med henblik på at opfylde behandlingsbehovene hos en bred målgruppe af stofmisbrugere, som bl.a. varierer i forhold til alder, misbrugsmønstre, sygelighed samt social og familiemæssig situation m.m. Det betyder, at der er en vifte af tilbud, som Rådgivningscenter København kan gøre brug af. De kommunale tilbud er således suppleret af flere ambulante tilbud, hvor kommunen har indgået driftsoverenskomster med private institutioner. Derudover købes enkeltpladser i private botilbud og private ambulante behandlingstilbud. Læs mere om Københavns Kommunes behandlingstilbud på Center for Misbrugsbehandlings hjemmeside: Indhold og omfang af den sociale behandling for stofmisbrug Det er rådgivningscentret, som er overordnet ansvarlig for, at der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet. Derfor stilles der som udgangspunkt krav til konkretisering af behandlingsplanens temaer. Disse temaer kan fx være: Bedre relation til familien Arbejde med skam og skyldfølelse Evne til at tage ansvar Egne tilbagefaldsmønstre Kriminelle tanker og handlemønstre Forholdet til det modsatte køn/prævention Helbredsmæssige forhold Beskæftigelse/uddannelse Der findes overordnet to mulige behandlingsformer: stoffri behandling og substitutionsbehandling Stoffri behandling Side 11 af 20

12 Med henblik på at skærpe sin indsats har Socialforvaltningen foretaget en kategorisering af den hjælp, der tilbydes, hvis du er blevet visiteret til en stoffri social behandling for stofmisbrug. Omfanget af behandlingen kan gøres op i tre kategorier: Trin I: Et ambulant forløb Trin II: Dagbehandlingsforløb Trin III: Døgnbehandling Det konkrete omfang af den hjælp og behandling, du tilbydes, vil altid hvile på en individuel vurdering og et hensyn til at foretage den mindst indgribende foranstaltning. Se ydelsesbeskrivelserne for en gennemgang af trinbehandlingens indhold (jf. afsnit 5 om Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling ) Substitutionsbehandling: Substitutionsbehandling tilbydes, hvis dine muligheder for stoffrihed for nuværende er udtømte eller ikke mulige. Der ydes en ambulant, individuel længerevarende indsats med fokus på social integration, afhjælpning af hjemløshed, medicinsk stabilisering og somatiske problemer. Københavns Kommune har en stor målgruppe af brugere, der har behov for længerevarende medicinsk behandling. Substitutionsbehandling foregår ved, at man får medicin som erstatning for heroin. Medicinen virker ved, at stoftrangen mindskes, samtidig med, at man ikke opnår nogen rus. Substitutionsbehandlingen indgår som en del af den samlede behandlingsindsats, idet den skal understøtte både den psykosociale behandling og den sociale indsats. Længerevarende substitutionsbehandling tilbydes forskellige målgrupper med forskellige behov for social - og sundhedsmæssig indsats af rådgivningscentrenes behandlingsenheder, lægeklinikker, praktiserende læger samt specialinstitutionerne Forchhammersvej og Familieambulatoriet. Medicinsk behandling sker som nævnt i afsnit 1.3 med hjemmel i sundhedslovens Behandlingssystemets tilbud for særlige grupper Målgruppen i det følgende omfatter alle stofmisbrugere, som har brug for en særlig behandlingsmæssig og/eller social indsats. Yderligere informationer om kommunens tilbud for særlige grupper kan findes under Stofmisbrug, afsnit 2 i Socialforvaltningens Vejledende retningslinier for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i Københavns Kommune. Side 12 af 20

13 Behandling til stofmisbrugere med alkoholmisbrug Hvis du er i substitutionsbehandling og samtidig har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, søges der løsninger, hvor begge behandlinger kan gives samtidig og samme sted Behandling til gravide stofmisbrugere og stofmisbrugere med børn Gravide misbrugere og misbrugere med hjemmeboende børn under 18 år kan modtage behandling i Familieambulatoriet Thoravej. Modtageenheden i Rådgivningscenteret vil ved visitationen af borgeren, vurdere om vedkommende skal henvises til Familieambulatoriet Thoravej. Familieambulatoriet Thoravej København NV Tlf Behandling af stofmisbrugere under 18 år og unge mellem år U-turn tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af hash og andre rusmidler. De unge kan selv opsøge U-turn eller de kan henvises og følges ind i U-turn. Hvis du er under 18 år skal sagsbehandler i Børne-Familiecenter København og forældre godkende behandling i U-turn. U-turn Studiestræde København K Tlf Hjemmeside: Rådgivning til forældre mfl. til stofmisbrugere under 18 år og unge stofmisbrugere mellem år U-turn er også et tilbud til familie, venner og kærester til unge, der vil gøre noget ved deres forbrug af rusmidler. Du kan selv henvende dig om rådgivning i U-turn, som også afholder kurser for forældre til unge, som har problemer med stofmisbrug. Side 13 af 20

14 Behandling af psykotiske stofmisbrugere Det primære behandlingsansvar for psykotiske stofmisbrugere er placeret i psykiatrien under Region Hovedstaden. Psykotiske stofmisbrugere skal tilbydes substitutionsbehandling efter samme retningslinjer som ikke-psykotiske misbrugere, og behandlingen skal varetages i psykiatrisk regi. Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatriens Centrale Visitation Carl Nielsens Allé 9, porten th København Ø Tlf For at undgå at borgere falder mellem 2 stole er der iværksat et samarbejde mellem Københavns Kommunen og Region Hovedstaden, defineret i sundhedsaftalen. Der er enighed om, at svære psykiske lidelser primært skal behandles i regionalt regi, og borgere med lettere psykiske lidelser kan behandles i kommunalt regi. Denne opdeling er foretaget med henblik på en helhedsorienteret indsats over for målgruppen. I tilfælde, hvor den psykiatriske sygdom er stabil og velbehandlet, men hvor misbrugsproblematikken er særligt fremherskende, vil Rådgivningscenter København i begrænset omfang kunne behandle denne målgruppe. Ved uenighed om en sag er der nedsat et fælles visitationsudvalg mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Hvis der er uenighed om, hvor behandlingen skal varetages, træffer udvalget afgørelse Behandling til udviklingshæmmede stofmisbrugere Den primære støtte, omsorg og behandling af udviklingshæmmede med et stofmisbrug varetages i Handicapcenter København. Arbejdet med udviklingshæmmede er en specialiseret opgave. For at kunne profitere af misbrugsbehandlingen kræver det, at borgeren er i stand til at reflektere og arbejde kognitivt med den forandringsproces, vedkommende skal igennem. Borgere, der er udviklingshæmmede, vil have vanskeligt ved at indgå i et behandlingsforløb i RCK. Eksempelvis gruppeterapi, hvor det kræves, at borgerne er med til at reflektere over fremtidige handlemuligheder i tæt samspil med de andre gruppedeltagere. Det samme gælder for de personlige udviklingssamtaler. Handicapcenter København Thoravej 29 Side 14 af 20

15 2400 København NV Tlf Ved henvendelser fra udviklingshæmmede misbrugere eller institutionstilbud kan Rådgivningscenter København yde rådgivning og vejledning med baggrund i borgerens sociale færdigheder og kognitive funktionsniveau. 3.4 Monitorering af indsatsen Rådgivningscenter København har ansvaret for at registrere alle behandlingsforløb i Status-forskningssystemet, som er Københavns Kommunes register over stofmisbrugere i behandling. Statusforskningssystemet er et lukket system. U-turn har ansvaret for at registrere unge mellem år, som er i behandling. Du afgiver informeret samtykke til videregivelse af oplysninger til relevante samarbejdspartnere samt til Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling. Samtykket skal fremgå af den elektroniske brugerjournal, og der gives besked til medarbejderne, når samtykket skal fornys. Side 15 af 20

16 4. Klageadgang Du har altid mulighed for at gå til din sagsbehandler i rådgivningscenteret, hvis der er forhold i din misbrugsbehandling, som du er utilfreds med. Rådgivningscenteret er endvidere forpligtet til at vejlede dig om, hvordan man klager, og hvem der skal klages til. Andre kan også hjælpe dig med at klage eksempelvis familie, en ven eller en eventuel værge. 4.1 Klageadgang i forbindelse med visitation Hvis du er uenig i den afgørelse, som rådgivningscenteret har truffet om behandling, kan du klage. Dette gælder også, hvis du har fået afslag på behandling, eller hvis tidsfristen på de 14 dage ikke er overholdt. Klager over den sociale behandling skal sendes til den enhed i Rådgivningscenter København, som du er tilknyttet jf. afsnit 2 om sagsbehandling og visitation. Klagen skal sendes senest 4 uger efter modtaget afgørelse om visitation, hvis det er visitation, der er klagepunktet Det Sociale Nævn Hvis du ikke får medhold i klagen, skal rådgivningscenteret sende klagen videre til Det Sociale Nævn og orientere dig om dette. Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Retningslinjer for klager til Det Sociale Nævn kan findes på under punktet Klage til nævnene Klageadgang i forbindelse med den medicinske behandling Klager over den medicinske behandling skal sendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Retningslinier for klager til Patientombuddet kan findes på Side 16 af 20

17 4.3. Klageadgang vedrørende utilfredshed over personalet Klager over personalet eller dets opførsel skal sendes til den lokale områdechef. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan klagen behandles, kan du gå videre med din klage til Rådgivningscenter Københavns Centerledelse via din lokale enhed Klageadgang i forbindelse med magtanvendelse Du kan klage til Det Sociale Nævn, hvis du har været udsat for et indgreb i din personlige frihed. Det gælder både de tilfælde, hvor du har givet samtykke til indgrebet, og de tilfælde, hvor indgrebet er sket imod din vilje Du skal sende din klage til Socialforvaltningen. Forvaltningen vil revurdere din sag og får du ikke medhold i dine klagepunkter videresender Socialforvaltningen din klagen til Det Sociale Nævn: Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri Bernstorffsgade København V Tlf Hvis Det Sociale Nævn efter en revurdering af din sag ikke giver dig medhold i dine klagepunkter kan du videresende klagen til Den Sociale Ankestyrelse. Du skal her sende din klage til Det Sociale Nævn, der videresender klagen til Den Sociale Ankestyrelse: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Side 17 af 20

18 4.5. Borgerrådgiveren Endelig har du mulighed for at klage til Københavns Kommunes Borgerrådgiver, der specielt tager sig af klager over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller personalets udførelse af praktiske opgaver. Borgerrådgiveren kan også behandle klager, der vedrører diskrimination: Københavns Kommunes Borgerrådgiver Vester Voldgade 2A 1552 København V Tlf Du skal være opmærksom på, at Borgerrådgiveren ikke kan behandle klager over kommunens afgørelser, men hvis Borgerrådgiveren ikke kan tage sig af klagen, vil han altid sørge for at sende klagen videre til den myndighed, som kan behandle den. Side 18 af 20

19 5. Ydelsesbeskrivelser for stoffri behandling Den individuelle stoffri behandling tilpasses dine behov ved at inddele behandlingen i forskellige trin. Trin skal her forstås som forskellige grader af intensitet. Trin 1 er den laveste intensitet (ambulant behandling), trin 2 er middelintensitet (dagbehandling) og trin 3 er den mest intensive behandling som fx døgnbehandling. Princippet bag den trinvise behandling er, at en mere indgribende og intensiv behandling alene tilbydes, når den mindre indgribende foranstaltning ikke skønnes tilstrækkelig, eller har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Behandlingsintensitet Trin I Et ambulant forløb Trin II Dagbehandlingsforløb Trin III Døgnbehandling Misbrugsbelastning Psykiske problemer Lav eller middel Middel eller høj Høj Lav eller middel Middel eller høj Middel eller høj Social integration Høj eller middel Middel Lav Ovenstående figur angiver sammenhængen mellem belastning og den dækkende behandlingsintensitet. Ved at vurdere de tre parametre misbrugsbelastning, psykiske problemer og social integration gives en indikation for hvilket behandlingstrin du skal tilbydes. Den forventede intensitet vedr. trinbehandlingen: Trin I ambulant forløb: Ambulante samtaler 1-2 gange pr. 14 dag (i udredningsperioden typisk oftere). De ambulante forløb kan i nogle tilfælde strække sig over en længere periode. Trin II dagbehandlingsforløb: Typisk mellem 3-5 dage ugentligt af ca. 4-5 timer per dag. Trin III døgnbehandling: Typisk over en periode op til 6 måneder Vurderingsgrundlag for serviceydelser Valget af behandlingstrin sker som nævnt ud fra en samlet vurdering af dig med et særligt fokus på de tre parametre misbrugsbelastning, psykiske problemer og social integration. Grundlaget for vurdering af de tre parametre er som følger: Side 19 af 20

20 Misbrugsbelastning: Til vurdering af misbrugsbelastningen vurderes din problemtyngde i forhold til stofferne. Denne problemtyngde sammenstilles med dine eventuelle tidligere behandlingsforsøg. Høj problemtyngde og mange tidligere behandlingsforsøg peger i retning af et højere behandlingstrin. Psykiske problemer: Til vurdering af de psykiske problemer indgår tidligere diagnoser og indlæggelser samt lægens aktuelle vurdering. Alvorlige psykiske problemer som fx behandlingskrævende depression og/eller angstlidelse indikerer et højt behandlingstrin, mens mindre alvorlige psykiske lidelser og stabil medicinering indikerer et relativt lavere behandlingstrin. Foreligger der alvorlig mistanke om skizofreni eller anden ikke-forbigående stofudløst psykose henvises du til Specialambulatoriet for borgere med dobbeltdiagnose jf. afsnit Social integration: Til vurdering af den sociale integration indgår din boligsituation, erhvervssituation, netværk og familie. Ringe netværk, ustabil boligsituation, udelukkelse fra arbejdsmarked og ringe tilknytning til familie er alle indikationer på et højere behandlingstrin Regler for betaling af kost og logi I forbindelse med social behandling for stofmisbrug kan der forekomme udgifter til kost og logi, som du selv skal betale en del af. Dette gælder ligeledes udgifter til medicin. Hvis visitationsudvalget vurderer, at du har behov for et midlertidigt ophold på et kommunalt botilbud, vil du skulle betale en andel af opholdets pris. Der vil til fastsættelse af opholdsbetalingens størrelse være tale om en pris byggende på dit aktuelle forsørgelsesgrundlag, forpligtelser og formåen. Det betyder, at to borgere kan komme til at skulle betale forskellige beløb for ophold i den samme institution, hvis der er forskelle i borgernes økonomiske forpligtelser og formåen. Københavns Kommune fastsætter betaling af midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens 107 på grundlag af en kommunal takst. Aftalen herom skal ske i samråd mellem dig og Rådgivningscenteret. Udgifter til kost på væresteder for misbrugere kan nogle gange også medfører brugerbetaling. Side 20 af 20

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere