VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F."

Transkript

1 Bispegade Nykøbing F. Tlf Tlf. direkte Tlf. mobil Fax VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september 2013 kl Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Dagsorden 0. Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. Der er ingen sager til opfølgning. 2. Sager til beslutning a. Regnskab for 1. halvår b. Formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. forelægges bestyrelsen c. Finansieringsplan for nybyggeri i Vordingborg og Nykøbing F. d. Beslutning om outsourcing af IT-centrets opgaver. e. Henvendelse til undervisningsministeren om afslag på ansøgning om udbud af hf2 i Nakskov og Vordingborg. 3. Sager til drøftelse a. Etablering af lokaler til erstatning for pavillonen i Vordingborg. b. Campus Nakskov c. Årsrapport for VUC-området d. VUC Storstrøms lønpolitik 4. Sager til orientering a. Status på optag ved studiestarten til august 2013, herunder særligt fokus på klasseloftet på hf2. b. VUC Storstrøms medarbejdertilfredshedsundersøgelse foråret c. Handleplaner til opfølgning på elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) Meddelelser a. formand b. direktør c. andre 6. Eventuelt Venlig hilsen Per Skovgaard Andersen Formand Niels Henriksen Direktør

2 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Fax Dato 17. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2a halvårsregnskab 1. halvår Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for første halvår udviser et driftsoverskud på kr ,- mod et budgetteret overskud på kr ,- eller kr ,- bedre end forventet. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 673,6 Årselever (ÅE) mod forventet 663,5ÅE. Det svarer til ændring på 10,1 ÅE eller + 1,5 % i forhold til forventet. Halvårsregnskabet giver ikke anledning til at opskrive forventningerne til Andet halvår giver anledning til en nedjustering af forventningerne på grund af tilmeldingstallene i august Således forventes det samlede årselevtal at blive 1.269,3 ÅE mod sidste estimat 1.306,7. Det samlede resultat for 2013 forventes at medføre et overskud på kr Sagsfremstilling Økonomirapporten for VUC Storstrøm pr. 30. juni 2013 er vedlagt som bilag 1. Regnskab 1. halvår 2013: Kolonnerne Budget, Forbrug og Afvigelse viser budget og regnskab samt afvigelse for 1. halvår Budgettet er det af bestyrelsen vedtagne budget pr. 24. juni Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster 1. halvår Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i 1. halvår Aktivitet 1. halvår 2013 (kursistårsværk) Budget Afviklet Afvigelse 1. halvår 2012 GSK 1,9 1,9 0,0 3,4 HF2 145,1 145,1 0,0 149,2 HFe 207,9 208,2 0,3 193,3 AVU 240,0 249,7 9,7 255,2 FVU 58,3 60,1 1,8 45,6 OBU 7,9 6,2-1,7 5,5 Andet 2,4 2,4 0,0 1,5 I ALT 663,5 673,6 10,1 656,2

3 Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 673,6 årselever (ÅE) mod forventet 663,5 årselever (ÅE), svarende til en ændring på 10,1 ÅE eller +1,5 %. Der er en stigning i indtægterne på kr ,- som primært skyldes indtægter fra jobcentre som afregnes tidstro. Indtægter for statstilskud er blevet lidt mindre som følge af forskydninger mellem de enkelte uddannelsesområder. Forskydning i udgifter udgør periodeforskydninger og giver ikke anledning til justering af de direkte udgifter, dog skal det bemærkes, at det på lønninger til uddannelsens gennemførelse er en mindre udgift på kr hvilket hovedsagelig skyldes sparede lønudgifter i forbindelse med lockout. Det skal dog bemærkes, at der i august vil komme en tilsvarende udgift til dækning af over- og mertid i forbindelse med ekstra undervisning. Likviditeten pr. 30. juni 2013 består af bankindestående på kr ,- svarende til en likviditetsgrad på 117,9 %. Regnskab året 2013 Kolonnerne Budget 3.+4.kvartal, Ankerbudget, Nyt årsestimat og afvigelser i bilaget regnskab pr. 30. juni 2013 viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat. Ankerbudget viser det af bestyrelsen vedtagne budget pr. 12. december Nyt Estimat er sammensat af budget 2. halvår samt afviklet 1. halvår 2013 og afspejler forventningerne til året Det samlede årselevtal skønnes at blive 1.269,3 ÅE, hvilket er en nedjustering i forhold til det vedtagne budget. Der er sket nogle forskydninger/ændringer inden for de enkelte uddannelser og disse har givet anledning til en justering af det samlede budget 2013 på både indtægter og udgifter. Udvikling i aktivitet år 2013 (kursistårsværk) Budget Nyt Estimat Afvigelse Afvigelser i % Estimat 2012 GSK 11,4 11,4 0,0 0,0 % 10,3 HF2 267,1 279,5 12,4 4,6 % 274,1 HFe 428,0 406,2-21,8-5,1 % 396,1 AVU 472,8 444,7-28,1-5,9 % 471,1 FVU 106,3 108,1 1,8 1,7 % 93,7 OBU 17,1 15,4-1,7-9,9 % 10,9 Andet 4,0 4,0 0,0 0,0 % 5,6 I ALT 1.306, ,3-37,4-2,9 % 1.261,8 Afvigelser viser forskydninger i forhold til sidst godkendte budget samt estimat på samme tidspunkt i Omsætningen udviser et nettofald på kr ,-. Faldet stammer primært fra tilskud fra nedgang i ordinær aktivitet med kr og en ekstraordinær indtægt, som dækker tilskud til istandsættelser af lokaler i Næstved på kr ,-. Indtægter fra Undervisningstaxameteret er justeret med baggrund i den budgetterede aktivitet. Ud over ovenstående er der sket en del justeringer inden for de enkelte områder, og der er indarbejdet de budgettiltag som blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at igangsætte byggerier i Nykøbing F. og Vordingborg. For at få budgettet til at hænge sammen er det sket en række ændringer, som kort kan skitsers således: Nedgang i indtægter: kr. Nedgang i årselever 45 stk Ekstra overtid Forventet dispositionsbegrænsning I ALT

4 Ændrede udgifter: kr. Besparelse i undervisningsmidler 200 Vedligeholdelsesmidler 200 Statens selvforsikring 500 Kompetencemidler 150 Ledelsesudviklingsprojekt 100 Vedligeholdelsesbudget 400 Ekstraordinært taxameter Kæmmemetoden 700 Administration 150 Ekstra refusion på censur 400 Vedligeholdelse bygninger 500 I ALT Ved en stram budgetstyring forventes årets estimat at blive kr ,-. Bilag Regnskab pr. 30. juni 2013 Balance pr. 30. juni 2013 Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender økonomirapporter pr

5 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 9. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2b Formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. forelægges bestyrelsen Resumé Bestyrelsen besluttede på sit møde den 24. juni 2013 at bemyndige formandsskabet til at godkende byggeprojekt i Nykøbing F. Formandsskabet blev den 8. august præsenteret for et revideret byggeprojekt, som formandsskabet godkendte. Sagsfremstilling VUC Storstrøm har en række tværgående funktioner placeret i Vordingborg. Med henblik på at skabe et større fagligt miljø er det hensigten at samle alle alle tværgående funktioner i VUC Storstrøms hovedsæde i Nykøbing F. Der skal etableres et nyt administrativt miljø i et nybyggeri i Nykøbing F. Bygningen skal rumme kontorarbejdspladser, mødelokale, ophold/frokoststue, toiletter og garderobe. Det er endvidere hensigten, at der i den ny administrationsbygning etableres undervisningslokaler til kursusafdelingen, der varetager VUC Storstrøms interne kompetenceudvikling. Den 8. august 2013 blev formandsskabet præsenteret for forslag til opførelse af en ny kontorbygning på Kulturmejeriets byggefelt. Formandsskabet godkendte forslaget bla med nogle bemærkninger om, at adgangsvejen til Campus fra underføringen ved Søvej skal tydeliggøres. Revideret projektforslag på Kulturmejeriets grund På bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 forelå en programskitse for et nybyggeri på 400 m 2 i 2 etager på Kulturmejeriets byggefelt. Efterfølgende er der udarbejdet et revideret projektforslag med et bruttoareal på 555 m 2 således kan VUC Storstrøms interne kompetenceudviklingscenter indpasses i nybyggeriet. Indpasning af to undervisningslokaler til intern kompetenceudvikling understøtter VUC Storstrøms administrative samling i et selvstændigt hovedsæde og skaber yderligere plads til etablering af undervisningslokaler og lærerarbejdspladser i bygning A i Bispegade. Implementeringen af OK13 forudsætter, at der i Nykøbing F. indrettes mindst 12 lærerarbejdspladser til afdelingens hf-lærere ved kursusstart i 2013, samt et yderligere antal arbejdspladser til Uddannelsesforbundets lærere ved kursusstart 2014.

6 Arkitektfirmaet Friis Andersen har udarbejdet en programskitse for et nybyggeri på 555 m 2 i to etager, der rummer følgende funktionalitet: kontorarbejdspladser undervisningslokaler til intern kompetenceudvikling køkken/personalerum toiletter I sag 2c på dette mødes dagsorden fremgår forslag til finansieringsplan af byggeriet. Tidsplan Nedrivning af Kulturmejeriet er påbegyndt. Arkitektfirmaet varetager projektering af nedrivning og projektering af nybyggeri og udarbejder detaljeret tidsplan for projektet. Forventet byggestart vil være januar Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at: Bestyrelsen tager formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. til efterretning. Beslutning

7 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Fax Dato 17. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2c Finansieringsplan for nybyggeri i Vordingborg og Nykøbing Resumé Bestyrelsen ønskede på sidste møde en finansieringsplan for den samlede belåning, hvor der indregnes kommende byggerier. I det efterfølgende belyses den mulige finansieringsplan for byggerier i Vordingborg, Nykøbing F. og Campus Næstved. Som det fremgår, vil den samlede anlægsinvestering anslået beløbe sig til kr ,- hvoraf bestyrelsen har givet tilsagn om kr ,- vedr. Vordingborg og Nykøbing F.. Restsummen på kr ,- er anslået for et fremtidigt Campus Næstved. I forbindelse med optagelse af nye lån, skal bestyrelsen tage stilling til den fremtidige profil for VUC Storstrøm låneportefølje. Sagsfremstilling Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 24. juni 2013 nybyggerier i Vordingborg og Nykøbing F. til i gangsætning i efteråret 2013 og til færdiggørelse i sommeren De samlede anlægsinvesteringer i bygninger kan opgøres således: Vordingborg Nykøbing F Samlede likviditetsfremskaffelse Det foreslås, at VUC Storstrøm er selvfinansierende i byggeperioden, og der etableres ikke en byggekredit til opgørelse af bygningerne. Der er afholdt et indledende møde med Nykredit, som er vores nuværende samarbejdspartner på det finansielle område. På mødet blev de foreliggende planer forelagt, og med baggrund i de foreliggende skitseprojekter og den nuværende økonomiske situation, ville den nuværende bygningsmasse og dennes belåning ikke give anledning til begrænsninger i fremtidig låneoptagelse. Nykredits vurdering af nybygningerne tager ikke udgangspunkt i byggeprisen; men i en vurdering af, hvad bygningerne kan lejes ud til på markedsvilkår i det nuværende marked set ud fra en omsættelighed og fleksibilitet.

8 Ved tilbageberegninger vil de to byggerier anslået kunne belånes med 80 % inden for vurderingssummen: Vordingborg Likviditet Samlede låneprovenu Belåning 37,3 % Resten af byggesummen kr vil VUC Storstrøm skulle tage ud af den likvide beholdning for at kunne finansiere det samlede byggeprojekt. Hvis VUC Storstrøm skal følge de tidligere lånesager vil 50 % af låneprovenuet skulle anbringes i fastforrentede lån og resten i variabel rente. Campus Næstved: På baggrund af et arealbehov på ca m 2 ekskl. andel af fællesfaciliteter vurderes VUC Storstrøm at skulle finansiere ca. 55 mio. kr. Byggeriet kan realiseres som et anlægsprojekt, der skal finansieres ved maksimal låntagning samt træk på likvide midler. Ved en positiv kreditvurdering, vil der være adgang til en belåning og finansiering som ser således ud: Optagelse af lån - anslået Likvider Samlede byggesum Hertil kommer finansiering af inventar og udstyr som ligeledes skal tages af likvide midler. Finansieringer er under forudsætning af kreditgodkendelse i kreditforeningen. Samlet oversigt Geografi Byggesum Belåning Likvid kapital Vordingborg Nykøbing F Campus Næstved I ALT Den anslåede belåningsprocent kan beregnes til ca. 49,6 % for de samlede byggerier. Der sker store likvide forskydninger hen over finansåret, så derfor skal der være en stor likviditetsreserve. Den likvide beholdning var ultimo 2012 kr og pr. 30. juni 2013 er den kr heraf er kr anbragt på særlige rentevilkår og dermed et udtryk for overskydende likviditet. Den samlede belåning vil fremover kunne opdeles i etaper. Første etape vil være en samlet belåning med det nuværende kr tillagt de to ny byggerier med kr og anden etape hvor byggeriet i Næstved skal finansieres. Første etape giver en låneramme på ca. 50 mio. kr. som samlet kan finansieres og omlægges. Belåningsforslag 1. Den nuværende rentestrategi hvor halvdelen af gælden er i fastforrentede konverterbare obligationslån halvdelen er i variabel forrentede obligationslån, hvor indestående fungerer som rentedækning for denne del af gælden. Den forventede årlige renteudgift med denne type finansiering vil give en renteudgift på kr pr. år svarende til en gennemsnitsrente på 3,19 %.

9 Belåningsforslag 2. Her fastholdes den nuværende rentestrategi med halvdelen af gælden er rentesikret og halvdelen af gælden er variabel rente. I dette forslag er halvdelen af gælden i fast rente via et ikke konverterbart lån. Dette kan enten være via en 10-årig fastrenteswap eller et F 10 lån halvdelen er i variabel forrentede obligationslån, hvor indestående fungerer som rentedækning for denne del af gælden. Den forventede årlige renteudgift med denne type finansiering vil give en renteudgift på kr pr. år svarende til en gennemsnitsrente på 2,16 %. Belåningsforslag 3. Her fastholdes den overordnede rentestrategi med halvdelen af gælden er rentesikret og halvdelen af gælden er variabel rente. I dette forslag er halvdelen af gælden rentesikret via et 10-årigt renteloft på 3 %, dvs. når den variable renter passerer 3 %, træder renteloftet i kraft. Der betales løbende en præmie på 1,12% for renteloftet. halvdelen er i variabel forrentede obligationslån, hvor indestående fungerer som rentedækning for denne del af gælden. Den forventede årlige renteudgift med denne type finansiering vil give en renteudgift på kr pr. år svarende til en gennemsnitsrente på 1,69 %. Bilag Nykredit - Forslag til finansieringsstrategier i forbindelse med nybyggeri Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender finansieringsplanen. Bestyrelsen beslutter den fremtidige profil for VUC Storstrøms låneportefølje.

10 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 10. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2d Beslutning om outsourcing af IT-centrets opgaver. Resumé VUC Storstrøms ledelse har i foråret gennemført en analyse af mulighederne for at outsource IT-centrets opgaver. Outsourcing af IT-centrets opgaver vil medføre en række fordele for VUC Storstrøm; men også påføre skolen en række ekstraomkostninger, dels i form af etableringsomkostninger og dels i form af øgede driftsomkostninger. Etableringsomkostningerne udgør kr ,-. Ekstra driftsomkostninger udgør årligt kr kr afhængigt af omfanget af support til Global Classroom. I denne sag skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt opgaven outsources eller fortsat håndteres af ITcentret. Sagsfremstilling VUC Storstrøm gennemførte i 2010 en analyse af mulighederne for omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer ved indgåelse af fællesskaber med fokus på IT og indkøb forbedring af IT og indkøb ved fokus på intern organisering og processer. Analysen blev gennemført for VUC Storstrøm af PA Consulting Group. På baggrund af beslutningsoplæg fra PA Consulting til administrativt fællesskab indenfor IT besluttede VUC Storstrøm ikke at indgå i et administrativt fællesskab indenfor IT, idet bestyrelsen vurderede, at der ikke var større fordele ved at indgå i et administrativt fællesskab indenfor IT. I stedet besluttede VUC Storstrøm at videreudvikle sin egen IT-strategi, således at den bliver mere skarp og operationel, og der er sidenhen udviklet service level agreements på både det pædagogiske og det administrative område. Siden 2010 er VUC Storstrøms IT-drift udviklet betydeligt i kompleksitet og volumen (flere studerende). ITdriften varetages nu som dengang af tre IT-teknikere og en ½ tids ledelsesfunktion, hertil kommer 1½ stilling som pædagogisk IT-konsulent. På baggrund af den øgede kompleksitet og opgavemængde besluttede VUC Storstrøms ledelse i begyndelsen af 2013 at iværksætte en analyse af mulighederne for at outsource IT-centrets opgaver.

11 Primært med henblik på at skabe et Større fagligt miljø for IT-teknikerne. Reducere den ledelsesmæssige kompleksitet og Frigøre ledelsesressourcer til IT-pædagogiske opgaver, blev der igangsat et udredningsarbejde, der skal vurdere VUC Storstrøms muligheder og vilkår ved at indgå i et IT-fællesskab med en ekstern partner. Ved afslutningen af det eksternt finansierede projekt Global Classroom skal der desuden findes en løsning på teknisk support til den betydelige mængde udstyr, som projektet ved overgang til intern drift tilfører VUC Storstrøm. Følgende emner skal vurderes: Omkostninger ved at opgaven løses af en ekstern partner sammenholdt med de nuværende omkostninger til IT-drift? Hvilke opgaver såvel i forhold til pædagogisk IT som administrativt IT kan løses af en ekstern partner? Hvilke SLA tilbyder en ekstern partner? Hvordan skal overgangen til ekstern partner forberedes og hvornår kan den gennemføres? Hvilke overdragelsesvilkår tilbydes VUC Storstrøms IT-teknikere? Andre relevante vilkårsændringer ved overgang til ekstern partner. Udredningsarbejdet varetages af IT-chef Klaus Juliussen og økonomi- og administrationschef Ib V. Pedersen. I arbejdets første fase er der vurderet på, hvilke relevante samarbejdspartnere der er på markedet. Det er derefter besluttet at fokusere på et samarbejde med IT-center Fyn. IT-center Fyn er etableret i henhold til bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. IT-center Fyn er driftscenter for et administrativt IT-servicefællesskab bestående af 34 statsligt selvejende uddannelsesinstitutioner, primært almene gymnasier men også social- og sundhedsskoler og to VUC er. I VUC Storstrøms lokalområde er Nakskov Gymnasium, Maribo Gymnasium, Nykøbing Katedralskole, SOSU Sjælland og VUC Vestsjælland Syd allerede tilsluttet IT-center Fyn. Det andet VUC der er medlem af IT-center Fyn er VUC Fyn. IT-center Fyn varetager først og fremmest IT-driftsopgaver. De IT-pædagogiske opgaver skal fortsat løses på og af VUC Storstrøm. IT-center Fyns grundydelse omfatter: IT-rådgivning og sekretariatsbetjening af samarbejdets styregrupper. Drift og support af fælles datanet. Drift og support af IT-arbejdspladser. Drift og support af fælles post og kalenderløsning. Koordinering vedrørende fælles indkøb af IT-udstyr. Rådgivning i forbindelse med byggesager. Mod ekstra betaling kan der ydes service indenfor: Ekstra support timer. IT-rådgivning. Projektledelse. Etablering og drift af skolespecifikke systemer. Al anskaffelse af IT-udstyr koordineres af IT-center Fyns centrale indkøbsfunktion. IT-center Fyn kan ikke varetage drift og support af VUC Storstrøms videokonferencesystem og Global Classroom.

12 VUC Storstrøms 3 IT-teknikere vil blive virksomhedsoverdraget til IT-center Fyn og herefter indgå i IT-center Fyns teknikerstab på ca. 60 medarbejdere. Det medfører et betydeligt større fagligt miljø, og det må antages, at det også vil medføre en kvalitetsforøgelse i opgaveløsningen. IT-center Fyn vurderer, at der vil medgå 3½ medarbejderårsværk til løsning af opgaverne. VUC Storstrøms pædagogiske IT-funktion består i dag af 1½ stilling. Ved nedlæggelse af IT-centret vil ITcentrets ledelsesfunktion (½ stilling) overgå til en pædagogisk IT-funktion, der således samlet består af 2 stillinger. Økonomi: IT-center Fyn varetager ikke drift og support af VUC Storstrøms videokonferencesystem og Global Classroom. VUC Storstrøm har forespurgt vores faste samarbejdspartner indenfor AV-udstyr, Solutors, om de kan klare opgaven, og hvad det i givet fald vil koste. Solutors har leveret udstyret i samarbejde med Polycom Danmark. Solutors angiver, at de kan hoste løsningen for kr ,- årligt. Hvis der tilkøbes 1. linjesupport med 15 minutters reaktionstid koster det i alt kr ,- årligt. Hertil kommer en årlig udgift på kr ,- til Polycom, som hidtil er finansieret af projektet den ny læringsplatform. Ved overgangen til IT-center Fyn skal VUC Storstrøms grundlæggende IT-struktur omlægges, så den passer ind i IT-center Fyns struktur. Driftsudgifterne vurderes at være nogenlunde de samme; men VUC Storstrøm skal forhandle sig ud af vore nuværende kontraktlige forpligtelser med SEAS/NVE og Nianet, omkostningerne hertil fremgår af skemaet herunder. Linje Hastighed Leverandør Pris/måned Opsigelse Faxe Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Næstved Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Troensevej, Næstved Birkebjerg Alle, Næstved 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Nykøbing Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Maribo Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Nakskov Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Vordingborg Internettet 1 Gb Nianet Løb. md. + 3 mdr Vordingborg Internettet 50 Mb TDC mdr. fra 1/ ) SEAS/NVE henholder sig til at etableringsomkostninger er lagt ind i den månedlige afregning. Efter de 48 måneder kan kontrakterne opsiges med 3 måneders varsel. De nuværende kontrakter erstatter tidligere kontrakter med opsigelse på 72 mdr. 2) Denne forbindelse forventes ikke at skulle opsiges. Eksempel på omkostninger til overholdelse af kontrakter ved opsigelse inden d. 1. april 2014 med virkning fra d. 1. juli 2014: SEAS/NVE: 36 mdr. x 6 linjer x 1900 = kr Det store beløb skal ses i forhold til, at der ofte skal udføres betydeligt gravearbejde i forbindelse med at fiberen lægges ind på afdelingerne. IT-center Fyn beregner sin pris for support efter antallet af computere. Ved optælling pr. 1. maj rådede VUC Storstrøm over følgende antal computere: 650 stationære computere på afdelingerne (heraf ca. 100 på administrativt net) 200 bærbare computere til personale 1 Tallene her er opgivet til IT-center Fyn og danner baggrund for deres tilbud.

13 350 bærbare computere til kursister 80 til OBU/FVU/eksterne aktiviteter Dertil kommer et efterhånden anseligt antal Smartphones og Tablets. IT-center Fyns pris for drift af IT på VUC Storstrøm afhænger af en række parametre Antal årskursisværk. Antal undervisnings pc er på skolen eller udleveret til studerende. Antal administrative pc er. Antal lærer pc er. Antal tablets undervisning, ledelse/adm og lærer Exchange konti, fælles MPLS net, pædagogisk konsulent, DoKuNote/ESDH. Betalingen vil således variere over årene. VUC Storstrøm har en relativ høj bestykning af undervisnings pc er på undervisningsnet, hvilket medfører en pris i 2013 på kr. 1777,- pr. årskursist svarende til ca. kr ,-. IT-center Fyns prismodel vil således sætte en kritisk fokus på mængden af pc er og deres anvendelsesgrad. Årlige meromkostninger Samlet set vil overgangen til IT-center Fyn medføre følgende årlige meromkostninger: IT support udgør årligt kr ,-, Support af udstyr til Global Classroom udgør årligt kr ,- Første linjesupport med 15 minutters responstid udgør årligt kr ,-. I alt årlige ekstraudgifter på kr kr Ekstraomkostninger til IT-support skyldes IT-center Fyns prismodel, der er baseret på antallet af pc er, der skal serviceres, og som indikerer, at der skal benyttes ½ stilling mere end VUC Storstrøm benytter i dag. Support af udstyr til Global Classroom og evt. førstelinjesupport er omkostninger, som det efter ledelsens vurdering vil være nødvendigt at tilkøbe uanset, hvordan IT-centrets opgaver forankres. Etableringsomkostninger Overgangen til IT-center Fyn medfører en række etableringsomkostninger: Nye Access points kr ,- Udskiftning af fiberlinjer kr ,- IT-center Fyn omkostninger kr ,- Etableringsomkostninger udgør i alt kr ,- Overgangen til IT-center Fyn vurderes at medføre Bedre og mere sikker drift og support af VUC Storstrøms IT. Bedre IT-fagligt miljø for IT-teknikerne. Klar adskillelse mellem IT-drift og IT-udvikling. Forstærket pædagogisk IT, idet den nuværende IT-chef vil overgå til en stilling som pædagogisk ITkonsulent, der herefter består af 2 fuldtidsstillinger. Fra beslutningen om outsourcing er truffet, til vi endeligt er overgået til IT Center Fyn vil der gå ca. 4 mdr. 2 VUC Storstrøms ledelse kan under de givne omstændigheder ikke anbefale, at der indgås aftale med IT-center Fyn, idet vi vurderer, at de opnåede fordele ikke opvejer de øgede driftsudgifter og etableringsomkostningerne. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at 2 Direktør Jens Ole Henriksen, IT Center Fyn, skriver: Der er jo mange forhold i en overgang til IT-Center Fyn som har indflydelse på en tidsplan. Jeg har sat ca. 4 måneder, men det er et minimum og en nærmere tidplan der tager hensyn til jer og vores øvrige aktiviteter er noget af det første vi skal have på plads efter at I har truffet en beslutning..

14 Bestyrelsen beslutter, hvorvidt VUC Storstrøm skal indlede samarbejde med IT-center Fyn og i givet fald indarbejder etableringsomkostninger og øgede driftsudgifter i budget 2014.

15 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 9. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2e Henvendelse til undervisningsministeren om afslag på ansøgning om udbud af hf2 i Nakskov og Vordingborg Resumé Bestyrelsen har tidligere af to omgange ansøgt Undervisningsministeriet om ret til at udbyde hf2 i Nakskov og i Vordingborg. Første gang vi ansøgte var til kursusåret 2011/2012, anden gang vi ansøgte var til kursusåret 2013/2014. Undervisningsministeriet meddelte i januar 2013, at ansøgningen om udbud til uddannelsesstarten 2013/2014 ville blive behandlet til september Nu har Undervisningsministeriet meddelt afslag på ansøgningen. I denne sag beslutter bestyrelsen, om der skal rettes henvendelse til Undervisningsministeren for at få beslutningen omgjort. Sagsfremstilling VUC Storstrøm har af to omgange ansøgt Undervisningsministeriet om ret til at udbyde hf2 i Nakskov og Vordingborg. Første gang vi ansøgte var til uddannelsesstarten 2011/2012 og anden gang var til uddannelsesstarten 2013/2014. Undervisningsministeriet har i skrivelse af 15. august 2013 meddelt at Ansøgningen kan ikke imødekommes, da det skønnes, at der i øjeblikket er tilstrækkeligt med kapacitet i området, og da et eventuelt udbud ville kunne betyde en stor økonomisk usikkerhed for de omkringliggende institutioner med udhuling af et allerede eksisterende hf-tilbud til følge. I denne omgang er der meddelt afslag til 3 VUC er med ansøgning om 5 udbudsgodkendelser. På et møde i Undervisningsministeriet den 4. september har man overfor VUC Lederforeningens formand og formanden for Rektorforeningen redegjort for baggrunden for afslag til VUC erne på ansøgninger om udbudsgodkendelser: UVM vurderer, at der er rigelig hf kapacitet i alle områder og overkapacitet i nogle områder Den eksisterende bygningskapacitet skal udnyttes, og økonomien ikke forringes ved de nuværende tilbud Der er ved "overudbud" risiko for at udtynde fagligheden i udbuddene VUC'erne tiltrækker stadig yngre målgrupper og ligner derfor gymnasiernes hf mere og mere Uddannelsespolitisk må man stille spørgsmål ved, om der skal flere på hf på VUC i lyset af, at man gerne vil have flere over på erhvervsuddannelserne direkte og i lyset af, at man politisk gerne ser færre på velfærds-mvu og flere med praktiske erhvervslivs-kompetencer Alle områder der ansøgte vurderedes at have rigelig kapacitet i forvejen

16 Beslutningerne om afslag er afhandlet politisk i UVM Heroverfor står VUC Lederforeningens og VUC Storstrøms synspunkt: der mangler en ordentlig analyse af det 2 årige hf på VUC fra 2005 og frem med henblik på at få et fælles klart overblik over målgrupper, udvikling og det særlige ved tilbuddet på VUC. at UVM burde sikre en sådan analyse som afsæt også for fremtidige kapacitetsvurderinger at datagrundlag der tager afsæt i de årige ikke giver et fuldt billede af tilgangen på VUC, der i høj grad tiltrækker de unge voksne i start 20'erne at det kun er ganske få 10. klasser der går direkte ind på VUC's hf at der er en klar synergi mellem hf enkeltfag og den 2 årige hf på VUC at det er utilfredsstillende, at sagsbehandlingen har været så langsommelig, og at det svar VUC'erne har fået er generelt og kortfattet uden konkrete begrundelser. Det skaber en uro i sektoren, hvad er hensigten ift. den 2 årige hf's fremtidige rolle på VUC. Dette skal også ses i lyset af, at de enkelte bestyrelser og ledelser på VUC har lavet et grundigt forarbejde og har fået accept i Regionsrådet. Bilag VUC Storstrøms ansøgning af 17. december 2012 Region Sjællands udtalelse til ansøgning af 17. december 2012 Undervisningsministeriets afslag af 15. august 2013 Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at: Bestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeren og udbeder sig en mere detaljeret forklaring på afvisningen af ansøgningen. Bestyrelsen via Bestyrelsesforeningen påpeger det kritisable i den måde ansøgningerne er blevet håndteret, herunder påpeger det uheldige i, at bestyrelse og bestyrelsesforening ikke er blevet inddraget i forløbet. Beslutning

17 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 10. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3a Nybyggeri i Vordingborg status. Resumé Bestyrelsen har i tidligere sager taget stilling til nedrivning af pavillonen og etablering af midlertidige og permanente erstatningslokaler i Vordingborg. På bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 besluttede bestyrelsen, at igangsætte arbejdet med at nedrive pavillonen til ultimo juni bemyndige ledelsen til at indgå aftale om leje af erstatningslokaler eller pavilloner. igangsætte projekteringen af et nybyggeri, som erstatning for pavillonen inden for en ramme af 9 mill.kr. På bestyrelsesmødet den 24. juni 2013 godkendte bestyrelsen projektforslag om nybyggeri i Vordingborg. I denne sag gives en orientering om status på nedrivning og byggeprojekt. Sagsfremstilling Nedrivning af pavillonen og etablering af midlertidige undervisningslokaler Inden nedrivningen af pavillonen kan begyndes er der gennemført en række analyser af pavillonens materialer for at kunne opfylde nye og strengere miljøkrav ved nedrivningen. Analyserne medfører en øget udgift til miljøomkostninger til bortskafning af pavillonen på kr ,-. Projektering af nybyggeri Vordingborg-afdelingens lokalebehov kan dækkes ved indretning af 3-4 større fleksible undervisningslokaler samt en samlingssal i et nybyggeri. Bestyrelsen godkendte på mødet den 24. juni et byggeprojekt med en tilbygning til hovedbygning på brutto 599 m 2 i 1½ etage, der rummer: 4 undervisningslokaler på m², hvoraf 1 lokale kan åbnes med en foldevæg til opholdsrum/studiemiljø 1 opholdsrum/studiemiljø på 84 m 2, der ved sammenlægning med 1 undervisningslokale danner én samlingssal på 1 åbent 2-delt grupperum på 55 m² på 1 sals-niveau med udblik over opholdsrum/studiemiljø 1 anretterkøkken 1 depot/rengøringsrum 2 toiletter 1 teknikrum

18 Der er i projektoplægget arbejdet med ovenlys og glasvægge, således at bygningen optræder åben og lys. Der er indarbejdet en fleksibilitet i form af fleksible vægge og åbne miljøer i flere etageniveauer med henblik på at skabe indbydende studiemiljøer og gruppearbejdspladser. Den nye bygning opføres som en rektangulær bygning, der placeres ved hovedbygningens sydside drejet 45 grader i forhold til hovedbygningen. Bygningerne forbindes med en glasgang. Projektet omfatter en ombygning af den eksisterende foyer i hovedbygningen samt opførelse af en ny servicebygning på 50 m 2, der rummer depot-faciliteter. P-plads og udenomsarealer skal efterfølgende projekteres. Licitation. Byggeprojektet er i indbudt licitation, der afvikles den 20. september På bestyrelsesmødet vil licitationsresultatet blive meddelt, og bestyrelsen skal beslutte videre arbejde. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen på baggrund af licitationsresultatet beslutter det videre forløb Beslutning

19 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 14. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3b Campus Nakskov. Resumé Lolland Kommune, CELF, Nakskov Gymnasium og hf samt VUC Storstrøm underskrev i foråret en partnerskabsaftale om udvikling af Campus Nakskov. I denne sag gives en status på arbejdet med udvikling af Campus Nakskov siden da. Sagsfremstilling Lolland Kommune, CELF, Nakskov Gymnasium og hf samt VUC Storstrøm underskrev i foråret en partnerskabsaftale om udvikling af Campus Nakskov med henblik på at udvikle uddannelsesområdet på Vestlolland. Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer: 1. Udvikle og højne befolkningens uddannelsesniveau 2. Fastholde og tiltrække uddannelser 3. Sikre velkvalificeret arbejdskraft. Partnerskabsaftalen skal via et tæt fagligt og strategisk samarbejde og et bygningsmæssigt fællesskab bidrage til at sikre: Relevante uddannelsesudbud på Lolland, som løbende udvikles Høj faglighed og kvalitet i uddannelserne Tryghed og høj gennemførelsesgrad blandt elever og kursister. Visionen for Campus Nakskov er, at Campus Nakskov skal fremstå attraktiv for borgeres og virksomheders udviklingsinteresser. Campus Nakskov skal medvirke til at udvikle Lollands styrkepositioner og bidrage til, at Lolland fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Som et led i projektet er der bl.a. afholdt et kick-off møde med deltagere fra Nakskov Gymnasium og HF, VUC Storstrøm, CELF og Lolland Kommune, hvor der blev brainstormet på, hvilke aktiviteter Campus Nakskov kunne danne rammen om. Dette arbejde har hidtil udmøntet sig i et idékatalog og nedsættelse af arbejdsgrupper, som arbejder videre med de på mødet fremkomne ideer. Parallelt med denne idégenererings- og inddragelsesproces igangsættes en analyse af de muligheder og udfordringer, der knytter sig til campusprojektet, og anbefalinger om de videre skridt i processen Der er indgået aftale med Kuben Management om en analyse, der skal vurdere udviklingsmulighederne i Campus Nakskov og give bud på hvordan denne proces kan gennemføres i praksis. Kuben Management skal

20 give forslag til, hvordan der skabes optimal sammenhæng mellem det analytiske arbejde og allerede igangsatte initiativer. Opgaven skal munde ud i et beslutningsgrundlag for, hvordan Campus Nakskov kan videreudvikle sig i forhold til de fysiske rammer, samarbejde mellem de eksisterende aktører på campus, nye aktører på campusområde samt øget integration med det omgivne lokalsamfund. Beslutning VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen tager orienteringen om status på Campus Nakskov til efterretning.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse. CVR:

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse.  CVR: VUC Storstrøms bestyrelse. Bispegade 1 Tlf: 5488 1700 nhe@vucstor.dk 4. august 2016 Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. september 2016 kl. 14.00 16.00 Mødet afvikles i lokale h109 i Bispegade 1 i Nykøbing

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. maj 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John Brædder, Ole Marqweis, Stina Løvgreen Møllenbach, Kirsten Jacobsen, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, Martin

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet mandag den 24. juni 2013 kl. 15.00 17.30. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Vordingborg.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet mandag den 24. juni 2013 kl. 15.00 17.30. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Vordingborg. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet mandag den 24. juni 2013 kl. 15.00 17.30 Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Vordingborg. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011. tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011. tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00 Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

VUC Storstrøm. Balance pr. 30. juni AKTIVER

VUC Storstrøm. Balance pr. 30. juni AKTIVER VUC Storstrøm Balance pr. 30. juni AKTIVER 2016 2015 2015 30.06 30.06 31.12 Grunde/arealer 4.175.069 4.175.069 4.175.069 Bygninger 55.929.751 57.186.162 56.557.956 Nybyggeri - Næstved 997.300 - - Undervisningsudstyr

Læs mere

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1 opfølgning på beslutninger fra tidligere møder.

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1 opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. Bestyrelsesmødet den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 8. december 2014 Sagsfremstilling til

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19:00 22:00 i Kottesgade lokale M304. DAGSORDEN

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19:00 22:00 i Kottesgade lokale M304. DAGSORDEN Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 9. juni 2015 Bestyrelsesmøde. Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19:00 22:00 i Kottesgade lokale M304. 1. Godkendelse og underskrift af

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Region Midtjylland Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 29 Region Midtjylland Tingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere