VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F."

Transkript

1 Bispegade Nykøbing F. Tlf Tlf. direkte Tlf. mobil Fax VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september 2013 kl Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Dagsorden 0. Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. Der er ingen sager til opfølgning. 2. Sager til beslutning a. Regnskab for 1. halvår b. Formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. forelægges bestyrelsen c. Finansieringsplan for nybyggeri i Vordingborg og Nykøbing F. d. Beslutning om outsourcing af IT-centrets opgaver. e. Henvendelse til undervisningsministeren om afslag på ansøgning om udbud af hf2 i Nakskov og Vordingborg. 3. Sager til drøftelse a. Etablering af lokaler til erstatning for pavillonen i Vordingborg. b. Campus Nakskov c. Årsrapport for VUC-området d. VUC Storstrøms lønpolitik 4. Sager til orientering a. Status på optag ved studiestarten til august 2013, herunder særligt fokus på klasseloftet på hf2. b. VUC Storstrøms medarbejdertilfredshedsundersøgelse foråret c. Handleplaner til opfølgning på elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) Meddelelser a. formand b. direktør c. andre 6. Eventuelt Venlig hilsen Per Skovgaard Andersen Formand Niels Henriksen Direktør

2 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Fax Dato 17. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2a halvårsregnskab 1. halvår Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for første halvår udviser et driftsoverskud på kr ,- mod et budgetteret overskud på kr ,- eller kr ,- bedre end forventet. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 673,6 Årselever (ÅE) mod forventet 663,5ÅE. Det svarer til ændring på 10,1 ÅE eller + 1,5 % i forhold til forventet. Halvårsregnskabet giver ikke anledning til at opskrive forventningerne til Andet halvår giver anledning til en nedjustering af forventningerne på grund af tilmeldingstallene i august Således forventes det samlede årselevtal at blive 1.269,3 ÅE mod sidste estimat 1.306,7. Det samlede resultat for 2013 forventes at medføre et overskud på kr Sagsfremstilling Økonomirapporten for VUC Storstrøm pr. 30. juni 2013 er vedlagt som bilag 1. Regnskab 1. halvår 2013: Kolonnerne Budget, Forbrug og Afvigelse viser budget og regnskab samt afvigelse for 1. halvår Budgettet er det af bestyrelsen vedtagne budget pr. 24. juni Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster 1. halvår Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i 1. halvår Aktivitet 1. halvår 2013 (kursistårsværk) Budget Afviklet Afvigelse 1. halvår 2012 GSK 1,9 1,9 0,0 3,4 HF2 145,1 145,1 0,0 149,2 HFe 207,9 208,2 0,3 193,3 AVU 240,0 249,7 9,7 255,2 FVU 58,3 60,1 1,8 45,6 OBU 7,9 6,2-1,7 5,5 Andet 2,4 2,4 0,0 1,5 I ALT 663,5 673,6 10,1 656,2

3 Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 673,6 årselever (ÅE) mod forventet 663,5 årselever (ÅE), svarende til en ændring på 10,1 ÅE eller +1,5 %. Der er en stigning i indtægterne på kr ,- som primært skyldes indtægter fra jobcentre som afregnes tidstro. Indtægter for statstilskud er blevet lidt mindre som følge af forskydninger mellem de enkelte uddannelsesområder. Forskydning i udgifter udgør periodeforskydninger og giver ikke anledning til justering af de direkte udgifter, dog skal det bemærkes, at det på lønninger til uddannelsens gennemførelse er en mindre udgift på kr hvilket hovedsagelig skyldes sparede lønudgifter i forbindelse med lockout. Det skal dog bemærkes, at der i august vil komme en tilsvarende udgift til dækning af over- og mertid i forbindelse med ekstra undervisning. Likviditeten pr. 30. juni 2013 består af bankindestående på kr ,- svarende til en likviditetsgrad på 117,9 %. Regnskab året 2013 Kolonnerne Budget 3.+4.kvartal, Ankerbudget, Nyt årsestimat og afvigelser i bilaget regnskab pr. 30. juni 2013 viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat. Ankerbudget viser det af bestyrelsen vedtagne budget pr. 12. december Nyt Estimat er sammensat af budget 2. halvår samt afviklet 1. halvår 2013 og afspejler forventningerne til året Det samlede årselevtal skønnes at blive 1.269,3 ÅE, hvilket er en nedjustering i forhold til det vedtagne budget. Der er sket nogle forskydninger/ændringer inden for de enkelte uddannelser og disse har givet anledning til en justering af det samlede budget 2013 på både indtægter og udgifter. Udvikling i aktivitet år 2013 (kursistårsværk) Budget Nyt Estimat Afvigelse Afvigelser i % Estimat 2012 GSK 11,4 11,4 0,0 0,0 % 10,3 HF2 267,1 279,5 12,4 4,6 % 274,1 HFe 428,0 406,2-21,8-5,1 % 396,1 AVU 472,8 444,7-28,1-5,9 % 471,1 FVU 106,3 108,1 1,8 1,7 % 93,7 OBU 17,1 15,4-1,7-9,9 % 10,9 Andet 4,0 4,0 0,0 0,0 % 5,6 I ALT 1.306, ,3-37,4-2,9 % 1.261,8 Afvigelser viser forskydninger i forhold til sidst godkendte budget samt estimat på samme tidspunkt i Omsætningen udviser et nettofald på kr ,-. Faldet stammer primært fra tilskud fra nedgang i ordinær aktivitet med kr og en ekstraordinær indtægt, som dækker tilskud til istandsættelser af lokaler i Næstved på kr ,-. Indtægter fra Undervisningstaxameteret er justeret med baggrund i den budgetterede aktivitet. Ud over ovenstående er der sket en del justeringer inden for de enkelte områder, og der er indarbejdet de budgettiltag som blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at igangsætte byggerier i Nykøbing F. og Vordingborg. For at få budgettet til at hænge sammen er det sket en række ændringer, som kort kan skitsers således: Nedgang i indtægter: kr. Nedgang i årselever 45 stk Ekstra overtid Forventet dispositionsbegrænsning I ALT

4 Ændrede udgifter: kr. Besparelse i undervisningsmidler 200 Vedligeholdelsesmidler 200 Statens selvforsikring 500 Kompetencemidler 150 Ledelsesudviklingsprojekt 100 Vedligeholdelsesbudget 400 Ekstraordinært taxameter Kæmmemetoden 700 Administration 150 Ekstra refusion på censur 400 Vedligeholdelse bygninger 500 I ALT Ved en stram budgetstyring forventes årets estimat at blive kr ,-. Bilag Regnskab pr. 30. juni 2013 Balance pr. 30. juni 2013 Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender økonomirapporter pr

5 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 9. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2b Formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. forelægges bestyrelsen Resumé Bestyrelsen besluttede på sit møde den 24. juni 2013 at bemyndige formandsskabet til at godkende byggeprojekt i Nykøbing F. Formandsskabet blev den 8. august præsenteret for et revideret byggeprojekt, som formandsskabet godkendte. Sagsfremstilling VUC Storstrøm har en række tværgående funktioner placeret i Vordingborg. Med henblik på at skabe et større fagligt miljø er det hensigten at samle alle alle tværgående funktioner i VUC Storstrøms hovedsæde i Nykøbing F. Der skal etableres et nyt administrativt miljø i et nybyggeri i Nykøbing F. Bygningen skal rumme kontorarbejdspladser, mødelokale, ophold/frokoststue, toiletter og garderobe. Det er endvidere hensigten, at der i den ny administrationsbygning etableres undervisningslokaler til kursusafdelingen, der varetager VUC Storstrøms interne kompetenceudvikling. Den 8. august 2013 blev formandsskabet præsenteret for forslag til opførelse af en ny kontorbygning på Kulturmejeriets byggefelt. Formandsskabet godkendte forslaget bla med nogle bemærkninger om, at adgangsvejen til Campus fra underføringen ved Søvej skal tydeliggøres. Revideret projektforslag på Kulturmejeriets grund På bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 forelå en programskitse for et nybyggeri på 400 m 2 i 2 etager på Kulturmejeriets byggefelt. Efterfølgende er der udarbejdet et revideret projektforslag med et bruttoareal på 555 m 2 således kan VUC Storstrøms interne kompetenceudviklingscenter indpasses i nybyggeriet. Indpasning af to undervisningslokaler til intern kompetenceudvikling understøtter VUC Storstrøms administrative samling i et selvstændigt hovedsæde og skaber yderligere plads til etablering af undervisningslokaler og lærerarbejdspladser i bygning A i Bispegade. Implementeringen af OK13 forudsætter, at der i Nykøbing F. indrettes mindst 12 lærerarbejdspladser til afdelingens hf-lærere ved kursusstart i 2013, samt et yderligere antal arbejdspladser til Uddannelsesforbundets lærere ved kursusstart 2014.

6 Arkitektfirmaet Friis Andersen har udarbejdet en programskitse for et nybyggeri på 555 m 2 i to etager, der rummer følgende funktionalitet: kontorarbejdspladser undervisningslokaler til intern kompetenceudvikling køkken/personalerum toiletter I sag 2c på dette mødes dagsorden fremgår forslag til finansieringsplan af byggeriet. Tidsplan Nedrivning af Kulturmejeriet er påbegyndt. Arkitektfirmaet varetager projektering af nedrivning og projektering af nybyggeri og udarbejder detaljeret tidsplan for projektet. Forventet byggestart vil være januar Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at: Bestyrelsen tager formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. til efterretning. Beslutning

7 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Fax Dato 17. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2c Finansieringsplan for nybyggeri i Vordingborg og Nykøbing Resumé Bestyrelsen ønskede på sidste møde en finansieringsplan for den samlede belåning, hvor der indregnes kommende byggerier. I det efterfølgende belyses den mulige finansieringsplan for byggerier i Vordingborg, Nykøbing F. og Campus Næstved. Som det fremgår, vil den samlede anlægsinvestering anslået beløbe sig til kr ,- hvoraf bestyrelsen har givet tilsagn om kr ,- vedr. Vordingborg og Nykøbing F.. Restsummen på kr ,- er anslået for et fremtidigt Campus Næstved. I forbindelse med optagelse af nye lån, skal bestyrelsen tage stilling til den fremtidige profil for VUC Storstrøm låneportefølje. Sagsfremstilling Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 24. juni 2013 nybyggerier i Vordingborg og Nykøbing F. til i gangsætning i efteråret 2013 og til færdiggørelse i sommeren De samlede anlægsinvesteringer i bygninger kan opgøres således: Vordingborg Nykøbing F Samlede likviditetsfremskaffelse Det foreslås, at VUC Storstrøm er selvfinansierende i byggeperioden, og der etableres ikke en byggekredit til opgørelse af bygningerne. Der er afholdt et indledende møde med Nykredit, som er vores nuværende samarbejdspartner på det finansielle område. På mødet blev de foreliggende planer forelagt, og med baggrund i de foreliggende skitseprojekter og den nuværende økonomiske situation, ville den nuværende bygningsmasse og dennes belåning ikke give anledning til begrænsninger i fremtidig låneoptagelse. Nykredits vurdering af nybygningerne tager ikke udgangspunkt i byggeprisen; men i en vurdering af, hvad bygningerne kan lejes ud til på markedsvilkår i det nuværende marked set ud fra en omsættelighed og fleksibilitet.

8 Ved tilbageberegninger vil de to byggerier anslået kunne belånes med 80 % inden for vurderingssummen: Vordingborg Likviditet Samlede låneprovenu Belåning 37,3 % Resten af byggesummen kr vil VUC Storstrøm skulle tage ud af den likvide beholdning for at kunne finansiere det samlede byggeprojekt. Hvis VUC Storstrøm skal følge de tidligere lånesager vil 50 % af låneprovenuet skulle anbringes i fastforrentede lån og resten i variabel rente. Campus Næstved: På baggrund af et arealbehov på ca m 2 ekskl. andel af fællesfaciliteter vurderes VUC Storstrøm at skulle finansiere ca. 55 mio. kr. Byggeriet kan realiseres som et anlægsprojekt, der skal finansieres ved maksimal låntagning samt træk på likvide midler. Ved en positiv kreditvurdering, vil der være adgang til en belåning og finansiering som ser således ud: Optagelse af lån - anslået Likvider Samlede byggesum Hertil kommer finansiering af inventar og udstyr som ligeledes skal tages af likvide midler. Finansieringer er under forudsætning af kreditgodkendelse i kreditforeningen. Samlet oversigt Geografi Byggesum Belåning Likvid kapital Vordingborg Nykøbing F Campus Næstved I ALT Den anslåede belåningsprocent kan beregnes til ca. 49,6 % for de samlede byggerier. Der sker store likvide forskydninger hen over finansåret, så derfor skal der være en stor likviditetsreserve. Den likvide beholdning var ultimo 2012 kr og pr. 30. juni 2013 er den kr heraf er kr anbragt på særlige rentevilkår og dermed et udtryk for overskydende likviditet. Den samlede belåning vil fremover kunne opdeles i etaper. Første etape vil være en samlet belåning med det nuværende kr tillagt de to ny byggerier med kr og anden etape hvor byggeriet i Næstved skal finansieres. Første etape giver en låneramme på ca. 50 mio. kr. som samlet kan finansieres og omlægges. Belåningsforslag 1. Den nuværende rentestrategi hvor halvdelen af gælden er i fastforrentede konverterbare obligationslån halvdelen er i variabel forrentede obligationslån, hvor indestående fungerer som rentedækning for denne del af gælden. Den forventede årlige renteudgift med denne type finansiering vil give en renteudgift på kr pr. år svarende til en gennemsnitsrente på 3,19 %.

9 Belåningsforslag 2. Her fastholdes den nuværende rentestrategi med halvdelen af gælden er rentesikret og halvdelen af gælden er variabel rente. I dette forslag er halvdelen af gælden i fast rente via et ikke konverterbart lån. Dette kan enten være via en 10-årig fastrenteswap eller et F 10 lån halvdelen er i variabel forrentede obligationslån, hvor indestående fungerer som rentedækning for denne del af gælden. Den forventede årlige renteudgift med denne type finansiering vil give en renteudgift på kr pr. år svarende til en gennemsnitsrente på 2,16 %. Belåningsforslag 3. Her fastholdes den overordnede rentestrategi med halvdelen af gælden er rentesikret og halvdelen af gælden er variabel rente. I dette forslag er halvdelen af gælden rentesikret via et 10-årigt renteloft på 3 %, dvs. når den variable renter passerer 3 %, træder renteloftet i kraft. Der betales løbende en præmie på 1,12% for renteloftet. halvdelen er i variabel forrentede obligationslån, hvor indestående fungerer som rentedækning for denne del af gælden. Den forventede årlige renteudgift med denne type finansiering vil give en renteudgift på kr pr. år svarende til en gennemsnitsrente på 1,69 %. Bilag Nykredit - Forslag til finansieringsstrategier i forbindelse med nybyggeri Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender finansieringsplanen. Bestyrelsen beslutter den fremtidige profil for VUC Storstrøms låneportefølje.

10 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 10. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2d Beslutning om outsourcing af IT-centrets opgaver. Resumé VUC Storstrøms ledelse har i foråret gennemført en analyse af mulighederne for at outsource IT-centrets opgaver. Outsourcing af IT-centrets opgaver vil medføre en række fordele for VUC Storstrøm; men også påføre skolen en række ekstraomkostninger, dels i form af etableringsomkostninger og dels i form af øgede driftsomkostninger. Etableringsomkostningerne udgør kr ,-. Ekstra driftsomkostninger udgør årligt kr kr afhængigt af omfanget af support til Global Classroom. I denne sag skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt opgaven outsources eller fortsat håndteres af ITcentret. Sagsfremstilling VUC Storstrøm gennemførte i 2010 en analyse af mulighederne for omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer ved indgåelse af fællesskaber med fokus på IT og indkøb forbedring af IT og indkøb ved fokus på intern organisering og processer. Analysen blev gennemført for VUC Storstrøm af PA Consulting Group. På baggrund af beslutningsoplæg fra PA Consulting til administrativt fællesskab indenfor IT besluttede VUC Storstrøm ikke at indgå i et administrativt fællesskab indenfor IT, idet bestyrelsen vurderede, at der ikke var større fordele ved at indgå i et administrativt fællesskab indenfor IT. I stedet besluttede VUC Storstrøm at videreudvikle sin egen IT-strategi, således at den bliver mere skarp og operationel, og der er sidenhen udviklet service level agreements på både det pædagogiske og det administrative område. Siden 2010 er VUC Storstrøms IT-drift udviklet betydeligt i kompleksitet og volumen (flere studerende). ITdriften varetages nu som dengang af tre IT-teknikere og en ½ tids ledelsesfunktion, hertil kommer 1½ stilling som pædagogisk IT-konsulent. På baggrund af den øgede kompleksitet og opgavemængde besluttede VUC Storstrøms ledelse i begyndelsen af 2013 at iværksætte en analyse af mulighederne for at outsource IT-centrets opgaver.

11 Primært med henblik på at skabe et Større fagligt miljø for IT-teknikerne. Reducere den ledelsesmæssige kompleksitet og Frigøre ledelsesressourcer til IT-pædagogiske opgaver, blev der igangsat et udredningsarbejde, der skal vurdere VUC Storstrøms muligheder og vilkår ved at indgå i et IT-fællesskab med en ekstern partner. Ved afslutningen af det eksternt finansierede projekt Global Classroom skal der desuden findes en løsning på teknisk support til den betydelige mængde udstyr, som projektet ved overgang til intern drift tilfører VUC Storstrøm. Følgende emner skal vurderes: Omkostninger ved at opgaven løses af en ekstern partner sammenholdt med de nuværende omkostninger til IT-drift? Hvilke opgaver såvel i forhold til pædagogisk IT som administrativt IT kan løses af en ekstern partner? Hvilke SLA tilbyder en ekstern partner? Hvordan skal overgangen til ekstern partner forberedes og hvornår kan den gennemføres? Hvilke overdragelsesvilkår tilbydes VUC Storstrøms IT-teknikere? Andre relevante vilkårsændringer ved overgang til ekstern partner. Udredningsarbejdet varetages af IT-chef Klaus Juliussen og økonomi- og administrationschef Ib V. Pedersen. I arbejdets første fase er der vurderet på, hvilke relevante samarbejdspartnere der er på markedet. Det er derefter besluttet at fokusere på et samarbejde med IT-center Fyn. IT-center Fyn er etableret i henhold til bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. IT-center Fyn er driftscenter for et administrativt IT-servicefællesskab bestående af 34 statsligt selvejende uddannelsesinstitutioner, primært almene gymnasier men også social- og sundhedsskoler og to VUC er. I VUC Storstrøms lokalområde er Nakskov Gymnasium, Maribo Gymnasium, Nykøbing Katedralskole, SOSU Sjælland og VUC Vestsjælland Syd allerede tilsluttet IT-center Fyn. Det andet VUC der er medlem af IT-center Fyn er VUC Fyn. IT-center Fyn varetager først og fremmest IT-driftsopgaver. De IT-pædagogiske opgaver skal fortsat løses på og af VUC Storstrøm. IT-center Fyns grundydelse omfatter: IT-rådgivning og sekretariatsbetjening af samarbejdets styregrupper. Drift og support af fælles datanet. Drift og support af IT-arbejdspladser. Drift og support af fælles post og kalenderløsning. Koordinering vedrørende fælles indkøb af IT-udstyr. Rådgivning i forbindelse med byggesager. Mod ekstra betaling kan der ydes service indenfor: Ekstra support timer. IT-rådgivning. Projektledelse. Etablering og drift af skolespecifikke systemer. Al anskaffelse af IT-udstyr koordineres af IT-center Fyns centrale indkøbsfunktion. IT-center Fyn kan ikke varetage drift og support af VUC Storstrøms videokonferencesystem og Global Classroom.

12 VUC Storstrøms 3 IT-teknikere vil blive virksomhedsoverdraget til IT-center Fyn og herefter indgå i IT-center Fyns teknikerstab på ca. 60 medarbejdere. Det medfører et betydeligt større fagligt miljø, og det må antages, at det også vil medføre en kvalitetsforøgelse i opgaveløsningen. IT-center Fyn vurderer, at der vil medgå 3½ medarbejderårsværk til løsning af opgaverne. VUC Storstrøms pædagogiske IT-funktion består i dag af 1½ stilling. Ved nedlæggelse af IT-centret vil ITcentrets ledelsesfunktion (½ stilling) overgå til en pædagogisk IT-funktion, der således samlet består af 2 stillinger. Økonomi: IT-center Fyn varetager ikke drift og support af VUC Storstrøms videokonferencesystem og Global Classroom. VUC Storstrøm har forespurgt vores faste samarbejdspartner indenfor AV-udstyr, Solutors, om de kan klare opgaven, og hvad det i givet fald vil koste. Solutors har leveret udstyret i samarbejde med Polycom Danmark. Solutors angiver, at de kan hoste løsningen for kr ,- årligt. Hvis der tilkøbes 1. linjesupport med 15 minutters reaktionstid koster det i alt kr ,- årligt. Hertil kommer en årlig udgift på kr ,- til Polycom, som hidtil er finansieret af projektet den ny læringsplatform. Ved overgangen til IT-center Fyn skal VUC Storstrøms grundlæggende IT-struktur omlægges, så den passer ind i IT-center Fyns struktur. Driftsudgifterne vurderes at være nogenlunde de samme; men VUC Storstrøm skal forhandle sig ud af vore nuværende kontraktlige forpligtelser med SEAS/NVE og Nianet, omkostningerne hertil fremgår af skemaet herunder. Linje Hastighed Leverandør Pris/måned Opsigelse Faxe Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Næstved Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Troensevej, Næstved Birkebjerg Alle, Næstved 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Nykøbing Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Maribo Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Nakskov Vordingborg 200 Mb SEAS/NVE mdr. fra 1/ Vordingborg Internettet 1 Gb Nianet Løb. md. + 3 mdr Vordingborg Internettet 50 Mb TDC mdr. fra 1/ ) SEAS/NVE henholder sig til at etableringsomkostninger er lagt ind i den månedlige afregning. Efter de 48 måneder kan kontrakterne opsiges med 3 måneders varsel. De nuværende kontrakter erstatter tidligere kontrakter med opsigelse på 72 mdr. 2) Denne forbindelse forventes ikke at skulle opsiges. Eksempel på omkostninger til overholdelse af kontrakter ved opsigelse inden d. 1. april 2014 med virkning fra d. 1. juli 2014: SEAS/NVE: 36 mdr. x 6 linjer x 1900 = kr Det store beløb skal ses i forhold til, at der ofte skal udføres betydeligt gravearbejde i forbindelse med at fiberen lægges ind på afdelingerne. IT-center Fyn beregner sin pris for support efter antallet af computere. Ved optælling pr. 1. maj rådede VUC Storstrøm over følgende antal computere: 650 stationære computere på afdelingerne (heraf ca. 100 på administrativt net) 200 bærbare computere til personale 1 Tallene her er opgivet til IT-center Fyn og danner baggrund for deres tilbud.

13 350 bærbare computere til kursister 80 til OBU/FVU/eksterne aktiviteter Dertil kommer et efterhånden anseligt antal Smartphones og Tablets. IT-center Fyns pris for drift af IT på VUC Storstrøm afhænger af en række parametre Antal årskursisværk. Antal undervisnings pc er på skolen eller udleveret til studerende. Antal administrative pc er. Antal lærer pc er. Antal tablets undervisning, ledelse/adm og lærer Exchange konti, fælles MPLS net, pædagogisk konsulent, DoKuNote/ESDH. Betalingen vil således variere over årene. VUC Storstrøm har en relativ høj bestykning af undervisnings pc er på undervisningsnet, hvilket medfører en pris i 2013 på kr. 1777,- pr. årskursist svarende til ca. kr ,-. IT-center Fyns prismodel vil således sætte en kritisk fokus på mængden af pc er og deres anvendelsesgrad. Årlige meromkostninger Samlet set vil overgangen til IT-center Fyn medføre følgende årlige meromkostninger: IT support udgør årligt kr ,-, Support af udstyr til Global Classroom udgør årligt kr ,- Første linjesupport med 15 minutters responstid udgør årligt kr ,-. I alt årlige ekstraudgifter på kr kr Ekstraomkostninger til IT-support skyldes IT-center Fyns prismodel, der er baseret på antallet af pc er, der skal serviceres, og som indikerer, at der skal benyttes ½ stilling mere end VUC Storstrøm benytter i dag. Support af udstyr til Global Classroom og evt. førstelinjesupport er omkostninger, som det efter ledelsens vurdering vil være nødvendigt at tilkøbe uanset, hvordan IT-centrets opgaver forankres. Etableringsomkostninger Overgangen til IT-center Fyn medfører en række etableringsomkostninger: Nye Access points kr ,- Udskiftning af fiberlinjer kr ,- IT-center Fyn omkostninger kr ,- Etableringsomkostninger udgør i alt kr ,- Overgangen til IT-center Fyn vurderes at medføre Bedre og mere sikker drift og support af VUC Storstrøms IT. Bedre IT-fagligt miljø for IT-teknikerne. Klar adskillelse mellem IT-drift og IT-udvikling. Forstærket pædagogisk IT, idet den nuværende IT-chef vil overgå til en stilling som pædagogisk ITkonsulent, der herefter består af 2 fuldtidsstillinger. Fra beslutningen om outsourcing er truffet, til vi endeligt er overgået til IT Center Fyn vil der gå ca. 4 mdr. 2 VUC Storstrøms ledelse kan under de givne omstændigheder ikke anbefale, at der indgås aftale med IT-center Fyn, idet vi vurderer, at de opnåede fordele ikke opvejer de øgede driftsudgifter og etableringsomkostningerne. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at 2 Direktør Jens Ole Henriksen, IT Center Fyn, skriver: Der er jo mange forhold i en overgang til IT-Center Fyn som har indflydelse på en tidsplan. Jeg har sat ca. 4 måneder, men det er et minimum og en nærmere tidplan der tager hensyn til jer og vores øvrige aktiviteter er noget af det første vi skal have på plads efter at I har truffet en beslutning..

14 Bestyrelsen beslutter, hvorvidt VUC Storstrøm skal indlede samarbejde med IT-center Fyn og i givet fald indarbejder etableringsomkostninger og øgede driftsudgifter i budget 2014.

15 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 9. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2e Henvendelse til undervisningsministeren om afslag på ansøgning om udbud af hf2 i Nakskov og Vordingborg Resumé Bestyrelsen har tidligere af to omgange ansøgt Undervisningsministeriet om ret til at udbyde hf2 i Nakskov og i Vordingborg. Første gang vi ansøgte var til kursusåret 2011/2012, anden gang vi ansøgte var til kursusåret 2013/2014. Undervisningsministeriet meddelte i januar 2013, at ansøgningen om udbud til uddannelsesstarten 2013/2014 ville blive behandlet til september Nu har Undervisningsministeriet meddelt afslag på ansøgningen. I denne sag beslutter bestyrelsen, om der skal rettes henvendelse til Undervisningsministeren for at få beslutningen omgjort. Sagsfremstilling VUC Storstrøm har af to omgange ansøgt Undervisningsministeriet om ret til at udbyde hf2 i Nakskov og Vordingborg. Første gang vi ansøgte var til uddannelsesstarten 2011/2012 og anden gang var til uddannelsesstarten 2013/2014. Undervisningsministeriet har i skrivelse af 15. august 2013 meddelt at Ansøgningen kan ikke imødekommes, da det skønnes, at der i øjeblikket er tilstrækkeligt med kapacitet i området, og da et eventuelt udbud ville kunne betyde en stor økonomisk usikkerhed for de omkringliggende institutioner med udhuling af et allerede eksisterende hf-tilbud til følge. I denne omgang er der meddelt afslag til 3 VUC er med ansøgning om 5 udbudsgodkendelser. På et møde i Undervisningsministeriet den 4. september har man overfor VUC Lederforeningens formand og formanden for Rektorforeningen redegjort for baggrunden for afslag til VUC erne på ansøgninger om udbudsgodkendelser: UVM vurderer, at der er rigelig hf kapacitet i alle områder og overkapacitet i nogle områder Den eksisterende bygningskapacitet skal udnyttes, og økonomien ikke forringes ved de nuværende tilbud Der er ved "overudbud" risiko for at udtynde fagligheden i udbuddene VUC'erne tiltrækker stadig yngre målgrupper og ligner derfor gymnasiernes hf mere og mere Uddannelsespolitisk må man stille spørgsmål ved, om der skal flere på hf på VUC i lyset af, at man gerne vil have flere over på erhvervsuddannelserne direkte og i lyset af, at man politisk gerne ser færre på velfærds-mvu og flere med praktiske erhvervslivs-kompetencer Alle områder der ansøgte vurderedes at have rigelig kapacitet i forvejen

16 Beslutningerne om afslag er afhandlet politisk i UVM Heroverfor står VUC Lederforeningens og VUC Storstrøms synspunkt: der mangler en ordentlig analyse af det 2 årige hf på VUC fra 2005 og frem med henblik på at få et fælles klart overblik over målgrupper, udvikling og det særlige ved tilbuddet på VUC. at UVM burde sikre en sådan analyse som afsæt også for fremtidige kapacitetsvurderinger at datagrundlag der tager afsæt i de årige ikke giver et fuldt billede af tilgangen på VUC, der i høj grad tiltrækker de unge voksne i start 20'erne at det kun er ganske få 10. klasser der går direkte ind på VUC's hf at der er en klar synergi mellem hf enkeltfag og den 2 årige hf på VUC at det er utilfredsstillende, at sagsbehandlingen har været så langsommelig, og at det svar VUC'erne har fået er generelt og kortfattet uden konkrete begrundelser. Det skaber en uro i sektoren, hvad er hensigten ift. den 2 årige hf's fremtidige rolle på VUC. Dette skal også ses i lyset af, at de enkelte bestyrelser og ledelser på VUC har lavet et grundigt forarbejde og har fået accept i Regionsrådet. Bilag VUC Storstrøms ansøgning af 17. december 2012 Region Sjællands udtalelse til ansøgning af 17. december 2012 Undervisningsministeriets afslag af 15. august 2013 Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at: Bestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeren og udbeder sig en mere detaljeret forklaring på afvisningen af ansøgningen. Bestyrelsen via Bestyrelsesforeningen påpeger det kritisable i den måde ansøgningerne er blevet håndteret, herunder påpeger det uheldige i, at bestyrelse og bestyrelsesforening ikke er blevet inddraget i forløbet. Beslutning

17 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 10. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3a Nybyggeri i Vordingborg status. Resumé Bestyrelsen har i tidligere sager taget stilling til nedrivning af pavillonen og etablering af midlertidige og permanente erstatningslokaler i Vordingborg. På bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 besluttede bestyrelsen, at igangsætte arbejdet med at nedrive pavillonen til ultimo juni bemyndige ledelsen til at indgå aftale om leje af erstatningslokaler eller pavilloner. igangsætte projekteringen af et nybyggeri, som erstatning for pavillonen inden for en ramme af 9 mill.kr. På bestyrelsesmødet den 24. juni 2013 godkendte bestyrelsen projektforslag om nybyggeri i Vordingborg. I denne sag gives en orientering om status på nedrivning og byggeprojekt. Sagsfremstilling Nedrivning af pavillonen og etablering af midlertidige undervisningslokaler Inden nedrivningen af pavillonen kan begyndes er der gennemført en række analyser af pavillonens materialer for at kunne opfylde nye og strengere miljøkrav ved nedrivningen. Analyserne medfører en øget udgift til miljøomkostninger til bortskafning af pavillonen på kr ,-. Projektering af nybyggeri Vordingborg-afdelingens lokalebehov kan dækkes ved indretning af 3-4 større fleksible undervisningslokaler samt en samlingssal i et nybyggeri. Bestyrelsen godkendte på mødet den 24. juni et byggeprojekt med en tilbygning til hovedbygning på brutto 599 m 2 i 1½ etage, der rummer: 4 undervisningslokaler på m², hvoraf 1 lokale kan åbnes med en foldevæg til opholdsrum/studiemiljø 1 opholdsrum/studiemiljø på 84 m 2, der ved sammenlægning med 1 undervisningslokale danner én samlingssal på 1 åbent 2-delt grupperum på 55 m² på 1 sals-niveau med udblik over opholdsrum/studiemiljø 1 anretterkøkken 1 depot/rengøringsrum 2 toiletter 1 teknikrum

18 Der er i projektoplægget arbejdet med ovenlys og glasvægge, således at bygningen optræder åben og lys. Der er indarbejdet en fleksibilitet i form af fleksible vægge og åbne miljøer i flere etageniveauer med henblik på at skabe indbydende studiemiljøer og gruppearbejdspladser. Den nye bygning opføres som en rektangulær bygning, der placeres ved hovedbygningens sydside drejet 45 grader i forhold til hovedbygningen. Bygningerne forbindes med en glasgang. Projektet omfatter en ombygning af den eksisterende foyer i hovedbygningen samt opførelse af en ny servicebygning på 50 m 2, der rummer depot-faciliteter. P-plads og udenomsarealer skal efterfølgende projekteres. Licitation. Byggeprojektet er i indbudt licitation, der afvikles den 20. september På bestyrelsesmødet vil licitationsresultatet blive meddelt, og bestyrelsen skal beslutte videre arbejde. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen på baggrund af licitationsresultatet beslutter det videre forløb Beslutning

19 Bispegade Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 26. september Tlf Tlf. direkte Mobil Fax Dato 14. september 2013 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3b Campus Nakskov. Resumé Lolland Kommune, CELF, Nakskov Gymnasium og hf samt VUC Storstrøm underskrev i foråret en partnerskabsaftale om udvikling af Campus Nakskov. I denne sag gives en status på arbejdet med udvikling af Campus Nakskov siden da. Sagsfremstilling Lolland Kommune, CELF, Nakskov Gymnasium og hf samt VUC Storstrøm underskrev i foråret en partnerskabsaftale om udvikling af Campus Nakskov med henblik på at udvikle uddannelsesområdet på Vestlolland. Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer: 1. Udvikle og højne befolkningens uddannelsesniveau 2. Fastholde og tiltrække uddannelser 3. Sikre velkvalificeret arbejdskraft. Partnerskabsaftalen skal via et tæt fagligt og strategisk samarbejde og et bygningsmæssigt fællesskab bidrage til at sikre: Relevante uddannelsesudbud på Lolland, som løbende udvikles Høj faglighed og kvalitet i uddannelserne Tryghed og høj gennemførelsesgrad blandt elever og kursister. Visionen for Campus Nakskov er, at Campus Nakskov skal fremstå attraktiv for borgeres og virksomheders udviklingsinteresser. Campus Nakskov skal medvirke til at udvikle Lollands styrkepositioner og bidrage til, at Lolland fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Som et led i projektet er der bl.a. afholdt et kick-off møde med deltagere fra Nakskov Gymnasium og HF, VUC Storstrøm, CELF og Lolland Kommune, hvor der blev brainstormet på, hvilke aktiviteter Campus Nakskov kunne danne rammen om. Dette arbejde har hidtil udmøntet sig i et idékatalog og nedsættelse af arbejdsgrupper, som arbejder videre med de på mødet fremkomne ideer. Parallelt med denne idégenererings- og inddragelsesproces igangsættes en analyse af de muligheder og udfordringer, der knytter sig til campusprojektet, og anbefalinger om de videre skridt i processen Der er indgået aftale med Kuben Management om en analyse, der skal vurdere udviklingsmulighederne i Campus Nakskov og give bud på hvordan denne proces kan gennemføres i praksis. Kuben Management skal

20 give forslag til, hvordan der skabes optimal sammenhæng mellem det analytiske arbejde og allerede igangsatte initiativer. Opgaven skal munde ud i et beslutningsgrundlag for, hvordan Campus Nakskov kan videreudvikle sig i forhold til de fysiske rammer, samarbejde mellem de eksisterende aktører på campus, nye aktører på campusområde samt øget integration med det omgivne lokalsamfund. Beslutning VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen tager orienteringen om status på Campus Nakskov til efterretning.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00 Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse.

VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse. Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse. Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Thomas Clausen, Bodil Knudsen, Thomas

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19:00 22:00 i Kottesgade lokale M304. DAGSORDEN

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19:00 22:00 i Kottesgade lokale M304. DAGSORDEN Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 9. juni 2015 Bestyrelsesmøde. Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19:00 22:00 i Kottesgade lokale M304. 1. Godkendelse og underskrift af

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere