Kompendium i. Socialmedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendium i. Socialmedicin"

Transkript

1 Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas

2 Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt... 7 Børn i almen praksis... 7 Attester i almen praksis... 7 Socialmedicinsk arbejde med børn... 9 Omsorgssvigt Seksuelt misbrug Børn af forældre med Alkoholmisbrug Børn anbragt uden for hjemmet og gadebørn Socialmedicinsk undersøgelse af børn Kontante familieydelser Kommunens pligter mht. børn Graviditet Svangerskabsafbrydelse Sygdom Sygedagpenge Arbejdsfastholdelse Er vigtigt i enhver sygepengeopfølgning, idet kontakt til arbejdssted og kolleger er med til at forebygge udstødning og fremme livskvalitet Revalidering Ressourceprofilen Jobplan Lægens del Førtidspension Funktionstab Tilskud til sygebehandling, medicin mm Flygtninge/asylansøgere Tortur Udstødte De nye sygdomme Alkoholmisbrugere Stofmisbrugere Ældre manan.dk 2

3 Love Bistandsloven blev i 1998 afløst af: 1 Retsikkerhedsloven Regler om rets sikkerhed og administration. Borgeren skal inddrages når deres sag behandles. Forebygge at borgeren skulle få brug for hjælp til forsørgelse, ex hjælp til arbejde. Senest 8 uger efter 1. henvendelse skal kommunen foretage en vurdering af sagen. 2 Serviceloven Styrker forebyggende indsats, styrker den enkeltes evne til at klare sig selv. Indeholder regler om rådgivning, dagtilbud og hjælpe foranstaltninger til børn og unge Omsorg, behandling og bolig tilbud til de ældre og særlige grupper (misbrugere, psykisk syge, hjæmløse mv.). 3 Aktivloven Samler regler om kontanthjælp, revalidering, flex/skåne job, ledigheds ydelse, aktivering og hjælp i særlige tilfælde. Forebygger tab af arbejde, skaber økonomisk sikkerheds net. Hjælpen gives kun såfremt hjælpsmodtageren og ægtefælden efter evne udvikler og udnytter deres arbejds evne, fx ved at tage i mod aktiverings tilbud, eller lign. manan.dk 3

4 Den Socialmedicinske journal Resumé Indledning - Alder køn, civilstatus, helbredsklager og umiddelbare social medicinske foranstaltninger Foreliggende agter Anamnese Helbredsmæssigt - Tidl sygdomme - Tidl funktions niveau - Aktuelle helbreds problem. - Funktionsniveau i dagligdagen (ADL). - Øvrige organsystemer - Medicin, tobak, alkohol og stoffer. Tidl. og nuværende. Socialt - Opvækst belastet eller god. Forældres virke, indbyrdes forhold og evt nuværende status, søskende, vold, incest, anbringelser udenfor hjemmet - Skolegang antal år. Indlærings problemer. Eksaminer. Kammerater - Erhvervsuddannelse ingen eller gennemført. Afbrudte? Hvorfor? - Erhvervsanamnese kronologisk opremsning. Arbejdsløshed, aktivering, revalidering, jobtilbud. Hel eller deltids beskæftiget - Familieforhold ægteskaber, skilsmisse. Kontakt til tidl. Antal børn + sammenbragte. Disses trivsel. Ægtefælles sundhed og beskæftigelse. - Netværk kontakt, kvalitet og kvantitet, til familie, venner, arbejdskammerater og fritids interesser. - Belastning særlige belastninger ex dødsfald - Boligforhold hjemløshed, boligstandart. Udgift, leje/ejer, tilfredshed med boligen - Økonomi forsørgelses grundlag, gæld, formue, A kasse tilknytning. Pensions ordning. Verserende arbejds eller forsikringsskade - Tidl soc. med. foranstaltninger - Motivation for fremtidige soc. med. foranstaltninger Objektiv undersøgelse evt. objektivt ifølge agter - Almindelig objektiv undersøgelse - Objektiv vurdering af funktionsevnen o Kognitiv funktion o Emotionel funktion o Fysisk funktion manan.dk 4

5 - Danne sig et indtryk af personligheden Konklusion - Diagnose - Behov for supplerende sociale eller helbredsmæssige oplysninger. Evt supplerende undersøgelser. - Vurdering af funktionsevne - Social medicinske handleplan Man vurderer alt i alt hvorvidt klienten evner (både selv og ved hjælp af kontakter) at overkomme sin helbredsmæssige situation. Husk at være kritisk over for nuværende foranstaltninger og konklusioner. manan.dk 5

6 Efter sygehuset Ved udskrivning har alle patienter, der har lægefaglig begrundet behov for genoptræning, krav på udarbejdning af genoptrænings plan. Hvornår, hvor og ansvarlig. Epikrisen bør indeholde social medicinsk prognose, herunder stillingtagen til genoptagelse af arbejde og evt iværksatte social medicinske foranstaltninger. Rundbordssamtale hvor klienten, kommunen, behandlende læge, arbejdsgiver og tillidsrepræsentant mødes kan evt. afholdes inden udskrivelsen eller umiddelbart herefter. Disse samtaler kan fx anvendes i sygedagpenge sager. Hvor klienten på denne måde (forhåbentlig) sikres job efter rask meldingen evt. på flex tid, nedsat tid eller lign. manan.dk 6

7 Almen praksis Generelt Honoreret overvejende efter taxameterhonorering (pr konsultation, undersøgelse eller behandling). Dette er vanskelig foreneligt med patienternes psykosociale problemer, hvorfor der også er blevet indført ekstra ydelser for såkaldt samtalebehandling. Herudover får de betaling for socialmedicinske samtaler (udfærdigelse af attester og samtaler med socialrådgivere). Normeringen ligger ofte på 40 pt/læge/dag svt til 6 kontakter/borger/år (i gennemsnit). Dog ulige fordelt da 10% af de tilknyttede borgere står for halvdelen af kontakterne. Disse grupper søger oftere læge end deres modsætninger: Patienter fra de lavere sociale lag. Førtids pensionerede Mere end 25% af patient henvendelserne i alm praksis kan tilskrives såkaldte funktionelle lidelser, hvor man ikke kan finde noget organisk grundlag for symptomerne. I tilfælde hvor disse patienter også er sociale klienter stiger andelen af funktionelle lidelser. Dette kan skyldes at: Somatiserende patienter hyppigt bliver sociale klienter Klienter fx taber selværdet, stresses, får depression mm og derved tolkes almindelige legemelige sensationer som sygdom. Lægen i praksis har en dobbelt rolle: Patientens egen læge Samfundets repræsentant Problemer kan opstå når lægen begynder at anse sig selv som patientens advokat, og fremlægger sagen så patienten tilgode ses og undlader oplysninger der taler imod patientens ønsker. Lægen skal dog huske, at han/hun også er ansvarlig for at de begrænsede resourser i sundhedsvæsnet prioriteres og fordeles efter behov. Børn i almen praksis Børn og unge SKAL tilbydes 7 forebyggende helbreds undersøgelser. Indeholdet er bredt formuleret men en god undersøgelse bør indeholde: - Fysisk undersøgelse - Vaccination/information om denne - Bekræftelse på at alt er normalt OBS skærpet underetningspligt!! Gælder også misbrugende gravide der kan skade fosteret Attester i almen praksis Dagpengeattesterne. Når en ansat er sygemeldt længere tid end den periode arbejdsgiveren betaler sygeløn overgår den sygemeldte til sygedagpenge fra social forvaltningen og arbejdsgiveren får refunderet et beløb svarrende hertil. Det er op til arbejdsgiveren om en attest manan.dk 7

8 (lægeerklæring om uarbejdsdygtighed) vedr. sygemelding er nødvendig (i så fald skal arbejdsgiveren betale for udarbejdningen af en sådan). I modsætning hertil SKAL kommunen indhente attest. om mulighed for at varetage arbejde indeholdende: Diagnose Forventede yderligere varighed af arbejdsudygtighed Om der foreligger henvisning til yderligere udredning eller behandling. Herved dokumenteres arbejdsudygtighed og kommunen kan vurdere om, der er behov for at gribe ind evt. ved omskoling eller lign. og derved gøre den enkelte i stand til at genoptage arbejdet. Desuden kan sagsbehandleren bede om attest vedr. social medicinsk opfølgning indeholdende: Vurdering om klienten alene ved behandling eller ved kombination med sociamedicinske foranstaltninger kan genetablere arbejdsdygtigheden. Hvis gravide sygemeldes skal attest vedr. sygdom i forb med graviditet eller risiko for fosterskade rekvireres. Denne indeholder stillingtagen til om fraværet skyldes: Almindelig sygdom. Sygdom i forb med graviditet medførende risiko for moder eller barn. Fraværet skyldes arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, uden at kvinden selv bliver syg. Husk: Et klart og tydeligt dansk sprog At kommunens årsagsbegæring skal være tydelig manan.dk 8

9 Socialmedicinsk arbejde med børn Børn <18år Kriminelle lavalder 15 år, desuden selvstændig part status i tvangssager i denne alder ikke længere obligatorisk for kommunerne at tilbyde modermålsundervisning for to sprogede børn. Tidligere fandtes plads krav så der skulle være 2m 2 pr barn i grupperum i børnehaven og 3m 2 i vuggestuen. Overholdes nu ikke alle steder muligvis pga merindskrivning for at nedbringe ventelisterne. Skidt da sygeligheden i vuggestuer øges jo mindre plads der er pr barn. Ligesom støj og stress øges, ved ringere plads. Forældre har mulighed for istedet at bruge dagpleje (serviceloven 26 tilskud til privat pasning) eller hjemmepasning (serviceloven 26a tilskud til pasning i hjemmet). I tilfælde af langvarig sygemelding fx astma eller kronisk mellemøre betændelse med ledsagende hørenedsættelse og forsinket sprogvidikling kan servicelovens 29 anvendes (kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til den ene af forældrene). Betingelsen er at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.. Nogle kommuner har herudover mulighed for at tilbyde special institution, hvor barnet kan blive passet med få andre børn i lign situation. Ved handikappede børn kan oventstående benyttes eller almindelig institution med støttepædagog kan overvejes. Desuden skal forældrene til de handikappede børn vejledes i 28 (tilskud til merudgifter til børn med nedsat funktions niveau). Undervisningspligt Fra det fyldte 7. år og 9 år frem. Enten i folkeskolen eller i en undervisning der kan sidestilles hermed. Undervisningspligten omfatter også børn, der er udenlandske statsborgere, hvis de skal opholde sig i Danmark i 6 mdr eller mere. Børn der har behov for special undervisning undersøges og følges af kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning. Mælkebøttebørn 1/3 af børn der er opvokset i fattigdom og har været udsat for omsorgssvigt klarer sig godt som voksne. Som væsentlige faktorer nævnes: - Forældre har været åbne over for hjælp udefra. - Godt socialt netværk. - Tilstedeværelse af enkelte ansvarlige voksne (ikke nødvendigvis forældrene). manan.dk 9

10 Omsorgssvigt Hver gang 1 barn rapporteres/registreres af det offentlige er der børn, som ikke kommer til de sociale forvaltningers kendskab. Ofte er børnene præget af almensymptomer pga. dårlig fysisk og psykisk trivsel. 1. Fysisk Aktivt - Battered Child syndrome, shaken baby (impact) syndrome mm. Passivt - Neglect - efterlades alene uden tilstrækkelig pasning, får ikke nødvendig medicin mm 2. Psykisk Aktivt - Børnene trues, spærres inde, hånes mm Passivt - understimulering, frustreres følelses mæssigt 3. Seksuelt misbrugt Strukturelt misbrug - overgreb mod børn i skoler Misbrug af forældre eller forsørgende person 4. Fostermishandling alkohol og stofmisbrug, infektioner (HIV, syfelis mm). Anmeldes til kommunen skærpet underretningspligt! Jf. 35 og forbud mod legemlig afstraffelse i institutioner og skoler 1997 afskaffelse af revselsesretten. Seksuelt misbrug Seksuelle lavalder 15 år. Strafbart at have seksuelt forhold til et barn under denne alder, hvad enten det er med eller uden barnets samtykke. Incest: kønslig omgang medslægtning i opad eller nedadgående linie eller med hel eller halv søskende. Desuden inkluderes adoptivbørn, stedbørn og plejebørn dog kun hvis disse her fundet sted indenfor familien eller husstanden. Seksuelt misbrug og incest indebærer særlige farer da det drejer sig om seksuelle forhold til en person, barnet er afhængig af og i hyppig kontakt med. står ofte på længe. Barnet har den opfattelse at det skal holdes hemmeligt. Det er ofte forbundet med skyldfølelse og selvhad hos barnet. Kyndig, grundig og skånsom undersøgelse (inkl bla fotokolposkopi) er nødvendig. Anmeldes til kommunen og tværfaglig opfølgning. Børn af forældre med Alkoholmisbrug > børn Føtalt alkohol syndrom (ca 100/år) er en tilstand hvor barnet har sikre alkohol skader med hjerneskade, væksthæmning, karakteristiske ansigtstræk og evt misdannelser. Retarderede og overfølsomme for stimuli. Prægede af hyperaktivitet, er ukritiske og ukoncentrerede. Trives ikke i større børne gruppe (symptomer er svære at skelne fra DAMP disses forældre udspørges derfor altid omkring deres alkoholforbrug). manan.dk 10

11 Føtal alkohol effekt (300/år) er en mildere grad af oventstående. I disse familier ombyttes rollerne tit, så børnene tager vare på deres forældre. Stofmisbrug Ca. 50/år Såfremt forældrene ikke kommer i behandling klarer børnene sig dårligt (organisk hjerneskade, mental retardering, kontakt problemer, sproglige problemer mm.) Fødes med alvorlige abstinenser varende uger til mdr intensiv beh på neonatal afsnit. Psykisk sygdom Psykisk sygdom vil oftest debutere eller forværres omkr fødsels tidspunktet, uden der behøver at være tale om fødsels psykose eller fødsels depression. Vigtigt med støtte og aflastning til børnene. Anbringelse kan komme på tale, hvis forældrene varigt ikke kan magte at tage sig af barnet. Evt psykiatrisk dagpleje til moder og barn kan anvendes det første år for at give moderen mere trygge rammer. Børn anbragt uden for hjemmet og gadebørn 1,4 % (2001) bor ikke sammen med deres biologiske forældre. Yngste og mellemste kommer oftest i familie pleje. De ældre kan komme i familiepleje, socialpædagogisk kollektiv, døgninstitution, eller efterskole og i eget værelse (alle med evt. økonomisk støtte). Langt de fleste anbringelser er frivillige dvs med samtykke fra den eller de med forældremyndigheden. Alternativt kan der søges om aflastning. Børn der har været anbragt klarer sig dårligt ikke pga anbringelsen men snarere pga opvækstforholdene. Social loven kræver idag i 32 undersøgelse og følgende handleplan med oplistning af muligheder og der skal søges om samtykke hos forældrene. Børn over 12 år har høringsret mens børn oger 15 år har partsstatus og kan fx bede om anbringelse uden for hjemmet mod forældrenes ønske. Socialmedicinsk undersøgelse af børn Lægen har ikke ordinationsret eller kompetence mht. socialmedicinske/pædagogiske/psykologiske foranstaltninger i forhold til børn og unge. Lægens udsagn er dog ofte nødvendigt for behandlingsplanen. manan.dk 11

12 Udsagnet vil være en beskrivelse af Forældres egen opvækst, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, legemelig og psykisk sygdom, deres syn på og opfattelse af vanskelighederne og evt løsning. Forældrenes interesse og omsorgsevne (udarbejdet i samarbejde med andre sagkyndige) Inddeling i omsorgsevne Ikke aktiv interesse og omsorgsevne - Ikke eksisterende omsorgsevne; sværtsyge, misbrugere. (samfundet tager ansvaret for børnenes omsorg og opdragelse). - Hvilende omsorgsevne; lettere syge, forbigående misbrugere. (forældrene støttes og behandles så de har overskudet til omsorgen. lykkes det ikke kan døgnplacering blive nødvendig). Aktiv interesse og omsorgsevne - med negativ involvering; forældrenes behovs tilfredstillelse, fordi de ikke kan overskue børnenes behov. (rådgivning, vejledning,praktisk støtte mv. Ansvaret for barnet overtages dog af samfundet hvis barnets personlighedsudvikling er truet). - med positiv involvering; hæmmet af ydre ting fx materielle goder (offentliges ansvar at hjælpe materielt, men ikke blande sig i opdragelsen). Materielle kår og evt tidl hjælpeforanstaltninger. Barnets biologiske udvikling og udrustning, samt sociale kontakter og personlighedsudvikling. Barnets funktionsevne, både fysisk (fx kan cykle mv) og psykisk Barnets personlige udvikling udarbejdet i samarbejde med andre børne sagkyndige. Vurdering nødvendig for at skelne imellem om : - Barnet har et særligt behov for støtte (truet tarv) - Eller om der er risiko for skade på barnets sundhed og udvikling (truet velfærd). manan.dk 12

13 Kontante familieydelser Børnefamilieydelsen gives til alle børn og unge under 18 år uden hensyntagen til forældrenes økonomiske forhold. Gives ikke hvis barnet er anbragt udenfor hjemmet af det offentlige. Børnetilskud loven om børnetilskud indeholder 5 slags tilskud og gives kun til særlige familie typer eller i særlige situationer (modtagerens økonomiske forhold har ingen betydning). 1. Ordinært til børn af enlige eller hvor begge forældre er på social pension 2. Ekstra til enlige forsørgere, som modtager ordinært tilskud. Der gives kun et tilskud uanset antal af børn. 3. Særligt der findes 2 satser. Den høje gives til forældreløse børn. Den lave til børn med kun en forælder (modtages samtidigt med det ordinære og det ekstra). Desuden gives den lave sats også til nogle børn af forældre på social pension (en eller begge forældre) 4. Flerbørns gives for hvert barn i 0-3 års alderen. 5. Adoptions som tilskud til udgifterne i forbindelse med adoptionen. Børnebidrag betales af den forældre der ikke bor sammen med barnet. Sats bestemmes af statsamtet under hensyntagen til forældrenes økonomi. Har den bidragspligtige en almindelig eller lav inkomst betales normalbidrag. Statsamtet kan fastsætte et bidrag som er % højere end normalbidraget. Betales indtil det 18. år. Kommunen må søge at inddrive bidraget. manan.dk 13

14 Kommunens pligter mht. børn Føre tilsyn med de forhold børnene i kommunen lever. Sker ved opsøgende arbejde og opfølgning på henvendelser. Forældre eller barnet kan henvende sig til kommunen for at få hjælp og kommunen har pligt til at yde vejledning og rådgivning også anonymt. Bedes der om hjælp (økonomisk, materielt, pædagogisk) skal anonymiteten ophæves. Almindelige underretningspligt 36 pålægger alle borgere der har kendskab til et barn under 18 - Der vanrøgtes. - Udsættes for nedværdigende behandling. - Lever under forhold der bringer dets helbred og udvikling i fare. Pligt til at underrette kommunen herom. Skærpet underretningspligt 35 pålægger personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv at underrette kommuner, hvis de under deres virke får kendskab til forhold der giver formodning om en person under 18 har behov for støtte. Undladelse straffes med hæfte eller bøde. UNDERRETNINGSPLIGTEN ER OVERORDNET TAVSHEDSPLIGTEN. Når kommunen har modtaget underretning om vansklighederne har de pligt til at lave en 32 undersøgelse mhp at hjælpe barnet/familien. Forældre skal med inddrages i udarbejdning af evt handleplan. Kommunen har tavshedspligt og kan kun med forældrenes samtykke videregive oplysninger vedr resultet af undersøgelse og igangsættelse af hjælpeforanstaltninger. Forebyggelse, tilsyn, rådgivning Underretning ( 35 og 36) 32 Undersøgelse Foranstaltninger i hjemmet Foranstaltninger med udgangspunkt i hjemmet Anbringelse med samtykke Anbringelse uden samtykke Tvangsadoption Hvis kommunen skønner at der er fare for barnets sundhed eller udvikling og samtykker forældrene ikke, forelægges sagen for kommunens børne-unge-udvalg, med dokumentation for dette. Udvalget kan så træffe beslutninge om evt anbringelse, opretholdelse af anbringelse, ændring af anbringelses sted, samværs og kontakt begrænsning, anonymisering af anbringelses sted, overvågning, kontrol af barnets kommunikation og lægelig undersøgelse/behandling. I disse sager tilbydes forældrene gratis advokat bistand samt aktindsigt. Unge over 15 betragtes som selvstændig part og har ligeledes ret til advokat og aktindsigt. Høringskrav for børn over 12 år og videnskrav om holdning til foranstaltning for børn under 12. manan.dk 14

15 Anbringelses muligheder: Familiepleje Døgninstitution Social pædagogiske projekter (fx skibsprojekter) Familiebehandlings institutioner Daginstitutioner Principper for bistand givet til børn/unge med særlige behov: Tilbudsprincippet. Mindste indgrebsprincippet må ikke medføre større ændringer end højest nødvendigt Nærhedsprincippet bør gives i eller i nærheden af hjemmet. Integrationsprincippet mulighed for at fungere i bredest mulig sociale og pædagogiske sammenhæng. Effektivitetsprincippet tilbyde træning, stimulation og behandling, så barnet får bedst mulige vilkår for at udvikle sig. manan.dk 15

16 Graviditet Fravær før fødsel Sygdom uden relation til graviditet Attest Sygdom i forbindelse med graviditet Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten Sygemelding Sygemelding Fraværsmelding Evt. risikovurdering (arbejdsmedicinsk klinik) Risikovurdering (arbejdsmedicinsk klinik) Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed til arbejdsgiver Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed til arbejdsgiver og/eller LÆ: 235 til kommunen LÆ: 235 til kommunen Ved almindelig sygdom uden forbindelse til graviditet (fx influenza) har kvinden ret til syge dagpenge fra 1. arbejdsdag (betalt af arbejdsgiver) indtil den 14. dag, herefter af kommunen eller som refusion til arbejdsgiver. Barselsdagpenge 4 uger før forventet fødsel. Tidligere hvis: 1. Sygelig forløbende graviditet (dagpengene er statsfinansieret fra dag 1) 2. Risiko for fosterskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet, hvor arbejdsgiver ikke kan tilbyde alternativ. 3. Kvinden forhindres pga. offentlige fastsatte bestemmelser (fx sikkerhedshensyn). Arbejdsgiver betaler diffenencen mellem barselsdagpenge og almindelig løn ved 2. Dagpengeloven kan også bruges til at arbejde på nedsat tid (bruges desværre sjældent) Svangerskabsafbrydelse Særligt yngre og ældre Enten medicinsk eller kirurgisk. Før 12. uge er frit tilgængelig for alle myndige kvinder med bopæl i danmark og har et sygesikringsbevis. Der skal foreligge underskrift (attest vedr. ansøgning om svangerskabsafbrydelse) på accept af indgreb og evt. følgende komplikationer. E.L. skal tilbyde støttende samtale både før og efter en abort + en snak om prævention. Desuden skal regionssamrådets tilladelse gives hvis: Kvinden er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet (sindssygdom mv.) <18 år og der ikke foreligger forældremyndighedens samtykke. Kvinden er uden bopæl i Danmark, men har særlig tilknytning. Efter 12. uge Anmodninger vurderes af amtsligt samråd udfra: manan.dk 16

17 Fare for kvindens helbred Graviditeten skyldes omstændigheder ved overtrædelse af straffeloven (fx misbrug, voldtægter osv.) Fare for at arveanlæg, beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil medføre alvorlig lidelse hos barnet. Kvinden pga legemelig, sjælelig lidelse eller svagt begavelse ikke er i stand til at drage omsorg for barnet. Kvinden pga for ung alder ikke er i stand til at drage omsorg for barnet. Svangerskab, fødsel og omsorg for barner skønnes at ville medføre en alvorlig belastning for kvinden. Beslutningen kan ankes til ankenævnet. Dette behandler sagerne efter levedygtighedskriteriet. Dvs ville fosteret på aktuelt stadie kunne overleve min. nogle uger. Såfremt fosteret på tidspunktet for det påtænkte indgreb kan overleve ved en evt. fødsel så gives der ikke tilladelse. Læger må gerne afstå fra at medvirke i indgreb der er i mod deres overbevisning. Dog ikke i en sådan grad at sygehuset ikke kan udføre lovlige indgreb. manan.dk 17

18 Sygdom Arbejdsgiveren har ret til efter 4 dages sygdom at bede om en lægeerklæring om uarbejdsdygtighed (dog allerede efter 1 dag hvis han/hun kan dokumentere tidl. hyppigt fravær). På erklæringen anføres den sygemeldtes egen oplysninger om årsag er arbejdsskade, sygd. eller graviditetsbetinget sygdom. Lægen skriver således ikke under på om disse oplysninger er korrekte, men skriver dem som pt angiver. Dernæst skrives formodet varighed af arbejdsudygtighed. Arbejdsgiveren har ikke ret til oplysninger om sygdommens art. Revirenten betaler for attesten. Sygedagpenge Jo længere sygemelding jo større er sandsynligheden for udstødelse fra arbejdsmarkedet. Forudsætninger for at modtage sygedagpenge: Erhvervsaktiv med tilknytning til arbejdsmarkedet Skattepligtig bopæl i DK Uarbejdsdygtig pga. sygdom, arbejdsskade eller graviditetsbetinget sygdom Personer med arbejdsløshedsdagpenge, i flexjob eller skånejob Beskæftigelseskrav Dokumentation for sygdom Lønmodtageren lader sig undersøge og evt behandle under forudsætning, at der ikke i forbindelse med denne behandling er væsentlige risici eller bivirkninger. Dvs pt kan nægte cytostatisk behandling og stadig modtage sygedagpenge. Dvs. kontanthjælpsmodtagere (fortsætter bare med at modtage kontanthjælp), førtidspensionister eller SU modtagere har normalt ikke ret til sygedagpenge. Desuden frafalder retten til arbejdsgiver betalte sygedagpenge, hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdom ved fortsæt eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde betales de af kommunen. De første 14. dage betales af arbejdsgiver herefter kommunen. Hvis den sygemeldte har en aftale med arbejdsgiveren om løn under sygdom, betales arbejdsgiveren en refusion fra kommunen svt. dagpengebeløbet. Dvs den sygemeldte får fuld løn under sygdom. For de personer der ikke modtager løn under sygdom, beregnes dagpengene på grundlag af den dagpengegivende indtægt, som hovedregel den timeløn personen mister pga fraværet. Denne har et maksimum og der vil for denne gruppe derfor ofte være tale om løn nedgang. Opfølgning senest efter 8 ugers sygemelding og herefter mindst hver 8. uge. Dette har til formål at: Vurdere berettigelse til fortsat sygedagpenge dvs dokumentation skaffes. Sikre nødvendig læge behandling. Vurdere mulighed for at vende tilbage til arbejdsstyrken eller omskoling Vurdere om klienten skal indstilles til flexjob, førtidspension evt kombineret med skånejob. Vurdere behov for anden hjælp fx børne pasning. Sygedagpenge kan højest ydes i 52 uger inden for de sidste 18 måneder. Denne kan dog overskrides ved: Revalidering. Igangværende afklarende indsats. manan.dk 18

19 Afventer læge behandling. Når der rejses sag om erstatning efter lov om forsikring, forlængelsen ophører når sagen er afgjort. Ved påbegyndt førtidspensionssag. Livstruende sygdom som på kortere sigt vil medføre døden. Arbejdsfastholdelse Er vigtigt i enhver sygepengeopfølgning, idet kontakt til arbejdssted og kolleger er med til at forebygge udstødning og fremme livskvalitet. Kan hjælpes ved: 1. Delvist sygefravær forudsætning at lægen skønner at arbejdet kun kan bestrides delvist. Betingelse at det ugentlige fravær er mindst på 4 timer aftale indgåes mellem klient og arbejdsgiver. Godkendes af kommunen for 1 år ad gangen. Aftalen indgåes pga klienten forventes at have mere end 10 sygedage om året pga. langvarig og/eller kronisk sygdom. I aftalen fritages arbejdsgiver for at betale dagpenge de første 14 dage af sygemeldingen, hvis lønmodtageren sygemeldes pga sygdommen der er indgået aftale om. Har sygdomsfraværet det forgangne år ikke været på mindst 10 dage frafaler aftalen. 3. Delvist sygefravær til behandling Der kan ydes nedsatte dagpenge når 2 eller flere ambulante behandlinger, der er foreskrevet af læge eller tandlæge, medfører syge fravær fra arbejdet. Det kræves at behandlinger er led i en behandlingsplan for sammelidelse og 4 timer pr uge. 4. Arbejdsredskaber, indretning af arbejdsplads 5. Hjælp til korte kurser 6. Arbejdsprøvning 7. Genoptræning/genoplæring når denne skal foregå hos arbejdsgiver, kan hjælpen udbetales som løn eller løntilskud. Målet er ansættelse på normale eller i flexjob. 8. Flexjob (Job med offentligt tilskud). Oprettes til personer under 65 år og ude af stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Arbejdsevnen skal være bedømt på alle erhverv og mulighederne for omplacering, revalidering mv skal være udtømte. Omfattet af lov for lønmodtagere men ikke berettiget til efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge. Kommunen har ansvaret for at tilbyde og oprette ansættelsen samt opfølge indenfor 6 mdr. 9. Omplacering 10. Pension delpension og invaliditetsydelse 11. Skånejob Uformelle skånejob ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne, hvor der er behov for skånehensyn. Ansættelsen er på normale vilkår uden løntilskud Aftale baserede skånejob etableringen af disse jobs sker ved aftale mellem arbejdsgiver, arbejdstager og de faglige organisationer. Der opnås ordinær arbejdsmarkedstilknytning med skånehensyn. Skånejob Ansættelse med løntilskud. Kan oprettes til personer der manan.dk 19

20 modtager førtidspension. Personen skal være under 65 år og ude af stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Kommunen har ansvaret for at tilbyde og oprette ansættelsen. 12. Personlig assistance fx til synshandikappede. Kan bevilges op til 20 timer/uge i gennemsnit i forbindelse med fuldtidsarbejde. I 28 sager udbetales refusion til arbejdsgiver fra dag 1. Tilsvarende modtager kommunen refusion på sygedagpenge fra staten for sygemeldinger under 52 uger. På sygemeldinger over 52 uger afholder kommunen hele udgiften. Dette for at tilskynde hurtig og aktiv sygedagpengeopfølgning og får at sikre at en arbejdsgiver ikke har øgede udgifter ved at have en ansat med kronisk sygdom. manan.dk 20

21 Revalidering Medvirker til at bringe personer i ordinær, ustøttet beskæftigelse, subsidiært ordinær uddannelse. Udgangspunktet er at fastholde eller bringe en person med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet, enten til hel eller delvis selvforsørgelse. Gives til personer med begrænsninger i arbejdsevnen (kan vurderes ved en arbejdsevnemetode) Nødvendigt at udarbejde en ressourceprofil, hvor ressourcer og barrierer beskrives (se senere) Revalidering kan både være erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp. Ressourceprofilen En systematisk beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen. Opdelt i 12 elementer: 1. Arbejdsmarkedserfaring 2. Uddannelse 3. Interesser 4. Bolig og økonomi 5. Sociale netværk 6. Arbejdsrelevante ønsker 7. Præsentationer 8. Arbejdsidentitet 9. Sociale kompetencer 10. Omstillingsevne 11. Indlæringsevne 12. Helbred I revalidering og førtidspensions sager anvendes statusattest hvor sagsbehandler anfører sit syn på den aktuelle problematik og med baggrund heri udbeder sig konkrete helbredsoplysninger. Jobplan Udarbejdes i samarbejde med revaliden nar det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Beskriver personens beskæftigelsesmål og de tilbud og aktiviteter der kan bidrage til at de nås. Indeholder: Beskrivelse af beskæftigelsesmål De enkelte aktiviteter der skal gennemføres Tidsramme Evt uddannelse Lægens del (Erklæringer) Lægen kan gå ud fra at kommunen rekvirerer erklæringer og derfor først affærdige den på forespørgsel. Erklæringen må kun indeholde det for sagen relevante og det der spørges til Som oftest vil erklæringen indeholde en kort beskrivelse af: manan.dk 21

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere