Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb"

Transkript

1 Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med kataloget er at inspirere og give indblik i hvilke typer af tilbud, der på nuværende tidspunkt arbejdes med i forhold til indsatsen i ressourceforløb

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tilbudskataloget og dets opbygning... 4 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder... 5 Værkstedsaktiviteter i Projekthuset... 5 Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Rengøringsselskabet... 6 Aktivitets- og samværstilbud... 7 Netværkscafeen... 8 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven... 9 Socialpædagogisk støtte... 9 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Mentorstøtte Social mentor Rådgivning om økonomi Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Mindfulness Personlig udvikling Kursus om stress og depression Afspændingsterapi Socialt behandlingstilbud Opgavetype 5: Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Stofmisbrugsbehandling Opgavetype 6: Livsstil Motion Kostvejledning Motion i vand Individuel motionsvejledning Rygestopkursus Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud KOL- og hjerterehabilitering

3 Ledsager til personer med nedsat funktionsevne Fysisk genoptræning Opgavetype 8: Beskæftigelsesrettede tilbud Virksomhedspraktik (individuelt) Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Supermarked Værkstedsaktiviteter i Projekthuset Opgavetype 9: Uddannelsesrettede aktiviteter VUC Danskundervisning til brug for arbejdspladsen Rådgivning om uddannelsesmuligheder FVU-undervisning Ordblindeundervisning Opgavetype 10: Familieterapeutisk indsats Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiecafeen Beskrivelse af indholdet i skabelonen

4 Introduktion Beskæftigelsesregion Syddanmark har bedt mploy om at gennemføre et projekt i foråret 2013, som kortlægger og afdækker indsatsen og økonomien i ressourceforløbene i fire syddanske kommuner. Som led i projektet har de fire deltagende kommuner arbejdet med at udvikle et tilbudskatalog med en samlet oversigt over de tilbud, der pt. vurderes at være relevante i forhold til ressourceforløb. For hvert tilbud er der foretaget en beskrivelse af indhold, formål, priser for deltagelse i tilbuddet osv. På baggrund af de tilbud, der er afdækket i de deltagende kommuner, er nærværende inspirationskatalog udarbejdet. Inspirationskataloget er et fiktivt tilbudskatalog, som viser eksempler på tilbud, der kan indgå i indsatsen i ressourceforløbene. Formålet med inspirationskataloget er at give indblik i hvilke typer af tilbud, der på nuværende tidspunkt arbejdes med i forhold til ressourceforløb i flere kommuner. Samtidig kan strukturen og indholdet i kataloget give ideer og inspirere den enkelte kommune til udarbejdelse af eget tilbudskatalog til ressourceforløb, som kan bruges af kommunens rehabiliteringsteam og i arbejdet med tilrettelæggelse af indsatsen for den enkelte borger i ressourceforløb. Det er vigtigt at understrege, at nærværende inspirationskatalog indeholder konstruerede eksempler på mulige tilbud, der kan indgå i ressourceforløb. Med andre ord er kataloget ikke en facitliste eller fyldestgørende beskrivelse af, hvilke tilbud, der skal til for at kunne yde en tilstrækkelig indsats i ressourceforløbene, men kataloget viser et udpluk af de tilbudstyper, der arbejdes med på nuværende tidspunkt i de deltagende kommuner. Et tilbudskatalog kan med fordel ses som et dynamisk redskab, som løbende skal udvikles og vedligeholdes, så det er opdateret i forhold til de tilbud, der kan anvendes i indsatsen. Det gælder ikke mindst indsatsen i ressourceforløb, hvor der i takt med at volumen i ressourceforløb øges, vil være et stigende behov for at videreudvikle og tilpasse eksisterende tilbud, lave nye tilbud, sammensætte kompetencer på tværs af fagligheder i nye indsatser og anvende tilbudsformerne på en ny måde. Som led i projektet indsatsen og økonomien i ressourceforløbene i de fire syddanske kommuner er der ligeledes udarbejdet en beregningsmodel til ressourceforløb. Tilbuddene i dette inspirationskatalog passer til de tal og tilbud, der på forhånd er lagt ind i beregningsmodellen. Beregningsmodellen kan bruges som et simuleringsværktøj, der kan give et overblik over, hvad det betyder for den kommunale økonomi at foretage forskellige prioriteringer af målgrupper og indsats i den tværfaglige indsats. Inspirationskataloget og beregningsmodellen repræsenterer dermed to værktøjer, som den enkelte kommune kan tilpasse og tage i anvendelse og som tilsammen tilvejebringer et overblik over indsatsen og økonomien i ressourceforløbene. I kataloget og i beregningsmodellen er tilbuddene struktureret efter 10 forskellige opgavetyper, som samlet set vurderes at være dækkende for de opgaver, der skal løses i ressourceforløbene. Inspirationskataloget indeholder først en kort oversigt over de 10 forskellige opgavetyper, herefter gives en række eksempler på tilbud inden for de 10 opgavetyper. Bagerst i nærværende katalog findes den skabelon, som er anvendt til tilbudsbeskrivelsen. 3

5 Tilbudskataloget og dets opbygning Tilbuddene i kataloget er struktureret efter 10 opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver der skal løses i ressourceforløbene, jf. nedenstående oversigt. De 10 opgavetyper: 1. Træning af sociale færdigheder. Kan tilbydes i fx.: Væresteder Frivillige aktiviteter, fritidsaktiviteter, patientforeninger Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt Virksomhedspraktik eventuelt i virksomhedscenter 2. Voksenstøtte efter Serviceloven I form af fx: Støtte-kontaktperson, bo-støtte, hverdagsmestring, m.v. Primært Servicelovens Mentor efter LAB I form af Mentorstøtte og social mentor efter Beskæftigelsesloven 4. Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Til behandling af fx: Depression, smerter, stress Angst, fobi, PTSD, lavt selvværd 5. Misbrugsbehandling Til behandling af misbrug af: Alkohol Stoffer/Medicin 6. Livsstil Typisk gruppeforløb, der indeholder: Vejledning om kost og diæt Vægttab Rygestop Motion 7. Genoptræning og kronikertilbud Tilbud med fokus på rehabilitering og træning - fx: Fysioterapi, ergoterapi Kiropraktik KOL-, kræft- og hjerterehabilitering 8. Beskæftigelsesrettede tilbud Typisk tilbud efter LAB kap Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscenter Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt 9. Uddannelsesrettede aktiviteter Aktiviteter, der sigter mod uddannelse fx: Vejledning, UU FVU-test/OBO-test Supplerende fag på VUC Snusepraktikker og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner 10. Familieterapeutisk indsats Samtaler, vejledning Familieterapi 4

6 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder Værkstedsaktiviteter i Projekthuset Tilbud nr. 1.1 Tilbuddet om værkstedsaktiviteter i Projekthuset omfatter henholdsvis køkkenaktiviteter, syværksted, pakke-, montageopgaver, havearbejde og cykelværksted. Der udføres opgaver for forskellige kommunale institutioner som fx børnehaver og plejehjem, og opgaverne udføres enten på selve værkstederne, ude i institutionerne eller udendørs afhængig af opgavernes karakter og borgerens forudsætninger og behov. Der kan i værkstedsaktiviteterne sættes særligt fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer fx på mindre hold eller to og to. Dette kan efter behov ske i tæt tilknytning til projektmedarbejder. Der kan ligeledes tages hensyn til individuelle behov for eksempelvis at kunne trække sig tilbage og gå alene i perioder. Værkstedsaktiviteterne er individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb særligt på grund af vanskeligheder af social karakter. At udvikle borgerens sociale færdigheder gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud, job eller uddannelse. Delmål: at opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer at styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation at opnå øgede faglige og praktiske kvalifikationer LAB 32 Antal pladser: 100 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 5

7 Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Rengøringsselskabet Tilbud nr. 1.2 Virksomhedscentret hos Rengøringsselskabet tilbyder virksomhedspraktikker med særligt fokus på at træne sociale færdigheder og evnen til at samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne i praktikken består af forskellige typer af rengøringsopgaver, der kan tilpasses borgerens personlige, sociale og faglige forudsætninger. Opgaverne kan ligeledes tilgodese den enkelte borgers behov og skånehensyn, herunder behov for at varetage opgaver alene i perioder. Borgerne, som tilbydes en plads på et virksomhedscenter, vil ofte have brug for en del støtte, og der bliver derfor altid knyttet en mentor til borgeren. Målgruppen omfatter personer, der har vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og behov for at udvikle sociale færdigheder i konkrete arbejdssituationer. At udvikle borgerens sociale færdigheder og evne til at samarbejde med andre med henblik på, at borgeren kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller job med løntilskud. Delmål: at opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgå isolation at styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation at styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet at borgeren bliver mødestabil at borgeren opnår øgede faglige kvalifikationer at afdække borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet at integrere mindre ressourcestærke grupper af borgere på arbejdsmarkedet LAB 42 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 4 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 timer Gennemsnitlig varighed: 13 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 6

8 Aktivitets- og samværstilbud Tilbud nr. 1.3 Aktivitets- og samværstilbuddet Social Café tilbyder mulighed for, at borgeren kan udvikle og styrke sociale og personlige kompetencer gennem samvær og aktiviteter med andre. Der arbejdes i cafeen med en rehabiliterende tankegang, der skal sætte borgeren i stand til at mestre sin livssituation. Der arbejdes herunder med afklaring af borgerens udviklingsmuligheder for på sigt at kunne indgå i beskæftigelse med eller uden støtte. Tilbuddet består af samvær med andre samt forskellige praktiske opgaver i cafeen. Der planlægges derudover løbende aktiviteter af mere aktiv karakter såsom udflugter, motionsaktiviteter, museums- og cafébesøg, foredrag og daghøjskolelignende tilbud. Borgere med betydelig psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige problemstillinger af social karakter. At forbedre borgerens sociale færdigheder og mestre sine livsvilkår. Delmål: at bryde isolationen gennem samvær med ligestillede at støtte opbygningen af et socialt netværk at skabe struktur i borgerens tilværelse at øge borgerens livskvalitet i dagligdagen at give borgeren mulighed for personlig udvikling Socialområdet Socialområdet Servicelovens 104 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 1750 kr. pr. uge 7

9 Netværkscafeen Tilbud nr. 1.4 Netværkscafeen er en frivillig social café, hvor fokus er på at styrke borgernes evne til at indgå i sociale sammenhænge og styrke sociale netværk. I netværkscafeen kan borgerne: Samarbejde om de forskellige opgaver i cafeen som fx at lave kaffe, bage, rydde op mv. Tage initiativer til at arrangere aktiviteter i cafeen eller forskellige udflugter og herved udvikle sociale færdigheder Få tæt støtte af de frivillige til at klare udfordringer af social eller anden karakter via cafeens aktiviteter eller samtaler efter behov Cafeen har en tryg og hyggelig atmosfære med mulighed for også at kunne trække sig tilbage og være alene i cafeens forskellige lokaler og udendørsarealer. Borgere der har vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge. At styrke borgerens sociale færdigheder og udvikle støttende sociale netværk. Frivilligt. Frivilligt. Antal pladser: Ugentligt timetal: Gennemsnitlig varighed: Pris for deltagelse: Gratis 8

10 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven Socialpædagogisk støtte Tilbud nr. 2.1 Socialpædagogisk støtte i eget hjem er individuelt planlagt på baggrund af borgerens funktionsevne og behov. Støtten har et pædagogisk sigte og indsatsen tager udgangspunkt i at motivere, træne og fastholde borgeren i at bruge egne ressourcer. Socialpædagogisk støtte kan f.eks. bestå i: Støtte til at skabe overblik og struktur i dagligdagen Støtte til at gennemføre dagligdagens gøremål såsom oprydning, rengøring, tøjvask og indkøb Støtte til at kunne sørge for personlig pleje og omsorg Hjælp til at udnytte evner bedst muligt Hjælp til at opretholde netværk og samvær med andre Hjælp til at styre egen økonomi Hjælp til lægebesøg Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger. At personer med særlige behov kan blive styrket eller kompenseret i forhold til deres funktionsnedsættelse for at kunne leve så normalt et liv som muligt. Socialområdet Socialområdet Servicelovens 85. Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 5 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 9

11 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Mentorstøtte Tilbud nr. 3.1 Mentorordningen indebærer, at borgeren får en individuel støtte. Mentorens primære fokus er, at der sker en udvikling frem mod det mål, at borgeren på et tidspunkt kan komme beskæftigelse eller uddannelse. Mentorens opgaver kan eksempelvis være: at være personlig vejleder og støtte at være en motiverende partner at hjælpe borgeren i kontakten med offentlige instanser at støtte borgeren i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager. Mentoren kan fx være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere, eller det kan være en ekstern konsulent. Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med - eller med henblik på - deltagelse i tilbud og aktiviteter. Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud, arbejde mv. LAB 78 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 750 kr. pr. uge 10

12 Social mentor Tilbud nr. 3.2 Social mentoren sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Støtten ydes med det fokus, at der sker en udvikling frem mod, at borgeren kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Der kan f.eks. ydes hjælp til følgende: støtte til at opnå struktur i hverdagen støtte til at komme op om morgenen støtte i forhold til bolig og økonomi støtte i forhold til at vedligeholde og opbygge borgerens netværk støtte til at kontakte jobcenteret, læge etc. støtte til at fastholde eller igangsætte behandlingsforløb Borgere med et behov for at skabt stabilitet og struktur i hverdagen. At støtte, motivere og vejlede således, at borgeren får skabt den stabilitet i sit hverdagsliv, der er nødvendig for at kunne indgå i arbejde eller uddannelse. LAB 78 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 750 kr. pr. uge 11

13 Rådgivning om økonomi Tilbud nr. 3.3 Rådgivning om økonomi udføres af mentor, der kan hjælpe borgeren til at få overblik over sin økonomiske situation og hjælpe borgeren med at få styr på økonomien. Tilbuddet består af: Rådgivning om, hvordan borgeren får økonomien til at hænge sammen Rådgivning om, hvordan borgeren får lagt et budget Hjælpe borgeren med at få et overblik over gældsposter Støtte borgeren til at tage kontakt til kreditorer med henblik på afbetalingsordning (eventuelt deltager en medarbejder i møderne) Hjælp til at søge økonomisk støtte, hvis relevant Borgere, der har svært ved at overskue og administrere sin økonomi. At bistå og vejlede borgeren omkring privatøkonomien med henblik på at skabe en stabil økonomisk platform. At borgeren lærer at kontrollere sit forbrug og holde et budget At sikre fast bopæl At reducere risikoen for en udsættelsessag At øge borgerens mentale overskud ved at reducere bekymringer om dårlig økonomi LAB 78 Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 375 kr. pr. uge 12

14 Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Mindfulness Tilbud nr. 4.1 Mindfulnesskurser indeholder blandt andet: Introduktion til de 7 mindfulness principper Stresshåndtering via mindfulness Åndedrætsøvelser Meditation Kurset afholdes af en certificeret Mindfulness instruktør Mindfulnesskurser henvender sig til mennesker, som ønsker værktøjer til et liv uden stress og øget mental opmærksomhed. Forbedre borgerens psykiske trivsel og skabe et mentalt overskud for bedre at kunne tackle hverdagens udfordringer. Delmål: At forebygge stress At styrke evnen til at finde ro og mærke sig selv At få kontrol over negative tanker At blive bedre til at håndtere belastede situationer At blive bedre til at prioritere og træffe de rigtige beslutninger LAB 32 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 3 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 13

15 Personlig udvikling Tilbud nr. 4.2 Undervisningsforløbet bliver afholdt af speciallærere og tager udgangspunkt i følgende: Værktøjer til håndtering af angst, depression og stress Fokus på egenomsorg Mindfulness Kognitiv terapi Psyko-edukation, hvor borgeren får forståelse for egne handlemønstre og for handlemuligheder Borgere med psykiske og sociale vanskeligheder herunder angst. At borgeren gennemgår en personlig udvikling og får værktøjer til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål: at bearbejde uhensigtsmæssig adfærd at lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på at borgeren opnår et bedre selvværd og øget selvindsigt Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 20 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 14

16 Kursus om stress og depression Tilbud nr. 4.3 Viden om stress og depression Introduktion af værktøjer til håndtering af stress og depression Afdækning af symptomer og belastningsfaktorer i hverdagen Mentale strategier til at opnå psykisk og fysisk balance og overskud Fokus på egne ressourcer til at håndtere forandringer og udfordringer Borgere med stress eller depression. At borgeren får værktøjer til at kunne håndtere og forebygge stress og depression, således at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Individuelt eller ift. hold/pladser? Individuel screeningssamtale Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 8 Ugentligt timetal: 3 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 900 kr. pr. uge 15

17 Afspændingsterapi Tilbud nr. 4.4 Praktiske øvelser, som udspænder, styrker og afspænder kroppen Kropsbevidsthedstræning med fokus på holdning, åndedræt og bevægelighed Undervisning i hensigtsmæssig brug af kroppen og holdningskorrektion Træning i afspænding og visualisering Viden om sammenhængen mellem krop og psyke Borgere i kropslig ubalance, som hindrer dem i en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere på kroppens signaler. Delmål: at frigøre spændinger i muskulaturen og afbalancere nervesystemet at forbedre kropsbevidstheden at opnå kropsligt og psykisk velvære At forebygge virkningerne af stress Sundhedsområdet Sundhedsområdet Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 12 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uger 16

18 Socialt behandlingstilbud Tilbud nr. 4.5 Tilbuddet er en kombination af individuel behandling og gruppebehandling. Individuel behandling; Kognitiv terapi Samtaleterapi Gruppebehandling Mindfulness Gruppeterapi Psykoedukation Målgruppen er ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger udover ledighed og som ofte har en eller flere sociale og psykosociale problemstillinger. At borgeren gennemgår en personlig udvikling med henblik på at deltagelse i aktivering bliver muligt. Socialområdet Socialområdet Servicelovens 102 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 6 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: Se individuel Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 17

19 Opgavetype 5: Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Tilbud nr. 5.1 Behandlingsforløbet er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes behov og foregår ambulant. Tilbuddet kan indeholde forskellige ydelser, der kan foregå samtidig eller i forlængelse af hinanden. samtaleforløb med fokus på ændring af alkoholvaner kognitive samtaler med fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. afrusning og abstinensbehandling NADA (akupunktur) i forhold til abstinens behandling familiebehandling med samtaleforløb til hele familien rådgivning og samtaler med pårørende samt andre relevante parter, der er påvirket af misbruget. Borgere med et alkoholmisbrug. Der tages udgangspunkt i den enkeltes mål for behandlingen. Målet kan for nogen være total afholdenhed fra alkohol, mens det for andre er reduktion af eller kontrol over misbruget. Socialområdet Socialområdet Sundhedsloven 141 Alkoholbehandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen. Antal pladser: Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 465 kr. pr. uge 18

20 Stofmisbrugsbehandling Tilbud nr. 5.2 Behandlingsforløbet er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes behov og foregår ambulant. Tilbuddet kan indeholde forskellige ydelser, der kan foregå samtidig eller i forlængelse af hinanden. Individuelle samtaler Kognitiv terapi Terapeutisk gruppebehandling Der arbejdes med tilbagefaldsstrategier Medicinsk stofmisbrugsbehandling Rådgivning og vejledning i forhold til at være pårørende Borgere med ønske om rådgivning og/eller behandling i forhold til stofmisbrug samt pårørende/familier, som er berørt af stofmisbruget. Målet er ophør eller reduktion af stofmisbrug samt reducering af følgeskader. Socialområdet Socialområdet Serviceloven 101 Antal pladser: Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 675 kr. pr. uge 19

21 Opgavetype 6: Livsstil Motion Tilbud nr. 6.1 Med udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige situation udarbejdes et individuelt træningsprogram i samarbejde med fysioterapeuter. Tilbuddet om fysisk aktivitet er fordelt på forskellige aktivitetsformer og kan indeholde: Gåture Holdspil Konditionstræning Styrketræning Afspænding Stabilitetstræning Pilates Desuden er det muligt at modtage undervisning i sund livsstil og om bevægelse som et naturligt element i dagligdagen. Borgere som ønsker at ændre livsstil med hensyn til kost og motion. Formålet med tilbuddet er øget fysisk overskud til at håndtere øvrige udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål Vægttab Forbedret fysisk form Mindske symptomer på stress og depression Mentalt overskud Sundhedsområdet LAB 32 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 5-10 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: 626 kr. pr. uge 20

22 Kostvejledning Tilbud nr. 6.2 Kostvejledningen er udført af en autoriseret klinisk diætist. Tilbuddet består af: Gruppebaseret undervisning om sunde kostvaner og kostens betydning for fysisk og mental trivsel. Individuel vejledning og udarbejdelse af kostplan samt fokus på motion. Opfølgning med fokus på motivation, vægttab samt kolesteroltal. Borgere med diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme, KOL og spiseforstyrrelser. Sundere livsstil og et øget overskud til at håndtere øvrige udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål: Omlægning af kostvaner Vægttab Øget energi og overskud i hverdagen Integrering af motion/træning i hverdagen Reducere risiko for livsstilssygdomme såsom fedme, diabetes og hjertekarsygdomme. LAB 32 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 13 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 21

23 Motion i vand Tilbud nr. 6.3 Undervisningen foregår i et varmtvandsbassin og er baseret på motion, styrke og bevægelighed. Der arbejdes både med kondition, balancetræning og koordination. Øvelserne foregår både individuelt og i grupper. I øvelserne bruges vandets modstand og masserende effekt samt diverse redskaber. I træningen bliver hele kroppen bevæget godt igennem og musklerne bliver styrket. Borgere med behov for fysisk træning herunder især borgere med dårlig ryg, nakke, skuldre el. lign. At øge bevægeligheden, styrken og koordinationen/balancen i hele kroppen. Delmål: Glæde ved socialt samvær Holde førligheden ved lige At borgeren ser muligheder for at bruge kroppen Øget mentalt og fysisk overskud LAB 32 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 4 uger Pris for deltagelse: 350 kr. pr. uge Borgeren skal være selvhjulpen i omklædningsrummet. 22

24 Individuel motionsvejledning Tilbud nr. 6.4 Vejledningen ydes af en uddannet fysioterapeut. Fysioterapeuten udarbejder sammen med borgeren en plan for forløbet. Planen tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og mål. Borgeren får konkrete råd i forhold til motion som redskab til sundhed. Borgere for hvem manglende fysisk aktivitet udgør en sundhedsrisiko på grund af én eller flere kroniske lidelser eksempelvis diabetes, hjertesygdomme, KOL mv. At borgeren får og fastholder en mere aktiv livsstil, som er en forudsætning for at bevare eller forbedre borgerens funktionsniveau. Delmål: at lære borgeren at passe godt på sig selv at fremme borgerens livskvalitet at mindske risikoen for følgesygdomme at mindske risikoen for genindlæggelser Sundhedsområdet Sundhedsloven 119 Antal pladser: 60 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 300 kr. pr. time 23

25 Rygestopkursus Tilbud nr. 6.5 Rygestopkurset varetages af en professionel rygestopinstruktør. På et rygestopkursus får borgeren værktøjer til at komme godt igennem et rygestop. På kurset møder borgeren andre, der ønsker et rygestop, og deltagerne kan dermed støtte hinanden og dele erfaringer undervejs. De første møder bruges på at forberede borgeren på at kvitte tobakken og styrke borgerens motivation for at gennemføre et rygestop. Borgeren bliver forberedt på de svære risikosituationer for tilbagefald og får samtidig vejledning om hjælpemidler, der kan dæmpe rygetrangen den første tid. Efter rygestoppet er der fokus på at hjælpe hinanden med de konkrete udfordringer, der er ved at holde sig røgfri. På de sidste møder er der fokus på at vedligeholde rygestoppet på længere sigt, og borgeren får redskaber til undgå en for stor vægtstigning. Borgere, som ønsker redskaber til at komme godt igennem et rygestop, holde vægten og fortsætte med at være røgfri. At borgeren bliver røgfri eller reducerer sit forbrug. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 250 kr. pr. uge 24

26 Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud KOL- og hjerterehabilitering Tilbud nr. 7.1 Det centrale element i rehabiliteringen er fysisk træning. Den fysiske træning kan bestå af udholdenhedstræning, styrketræning, gangtræning mv. Borgeren gennemgår forskellige tests ved starten og slutningen af forløbet eksempelvis gangtest, blodtryk vægt og styrketest. Derudover består tilbuddet af rådgivning og undervisning for at give borgeren indsigt i egen sygdom og for at en forståelse af betydningen af livsstilsfaktorer. Borgere diagnosticeret med KOL- eller en hjertesygdom. At forbedre borgerens funktionsniveau og psykiske velvære mest muligt. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsloven Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 gange ugentlig á 1-1½ time Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 25

27 Ledsager til personer med nedsat funktionsevne Tilbud nr. 7.2 Kommunen ansætter en ledsager til borgeren. Alternativt kan borgere selv udpege en person til at udføre opgaven. Ledsagerens rolle kan eksempelvis være at hjælpe borgeren med at komme i overtøjet eller hjælpe til med kørestolen. Ledsageren kan hjælpe borgeren med at komme hjemmefra til fritidsaktiviteter og andet efter eget valg. Det kan for eksempel dreje sig om at gøre indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. Borgere, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det gælder eksempelvis: kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap blinde og svagtseende mennesker med udviklingshæmning eller hjerneskade mennesker med personlighedsforstyrrelse At give borgere med en funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg og dermed øge borgerens selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Delmål: at borgere med nedsat funktionsevne integreres i samfundslivet at undgå isolation at forbedre livskvaliteten Sundhedsområdet Sundhedsområdet Servicelovens 97 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: ca. 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 975 kr. pr. uge 26

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Bevilling af ressourceforløb

Bevilling af ressourceforløb Bevilling af ressourceforløb Køn Alder Oprindelsesland Bevilling fra Bevilling til Varighed, år Mand 55 Afghanistan 28-04-206 3-05-207,09 Kvinde 37 Tyrkiet 9--205 9--207 2,00 Kvinde 45 Libanon 29-02-206

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage Aktivitetsbeskrivelser

Aktive hurtigere tilbage Aktivitetsbeskrivelser Aktive hurtigere tilbage Aktivitetsbeskrivelser Aalborg Aktive hurtigere tilbage Et undervisnings- og vejledningsforløb for sygedagpengemodtagere, fleksjobgodkendte, som led i et jobafklaringsforløb eller

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere