Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb"

Transkript

1 Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med kataloget er at inspirere og give indblik i hvilke typer af tilbud, der på nuværende tidspunkt arbejdes med i forhold til indsatsen i ressourceforløb

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tilbudskataloget og dets opbygning... 4 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder... 5 Værkstedsaktiviteter i Projekthuset... 5 Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Rengøringsselskabet... 6 Aktivitets- og samværstilbud... 7 Netværkscafeen... 8 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven... 9 Socialpædagogisk støtte... 9 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Mentorstøtte Social mentor Rådgivning om økonomi Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Mindfulness Personlig udvikling Kursus om stress og depression Afspændingsterapi Socialt behandlingstilbud Opgavetype 5: Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Stofmisbrugsbehandling Opgavetype 6: Livsstil Motion Kostvejledning Motion i vand Individuel motionsvejledning Rygestopkursus Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud KOL- og hjerterehabilitering

3 Ledsager til personer med nedsat funktionsevne Fysisk genoptræning Opgavetype 8: Beskæftigelsesrettede tilbud Virksomhedspraktik (individuelt) Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Supermarked Værkstedsaktiviteter i Projekthuset Opgavetype 9: Uddannelsesrettede aktiviteter VUC Danskundervisning til brug for arbejdspladsen Rådgivning om uddannelsesmuligheder FVU-undervisning Ordblindeundervisning Opgavetype 10: Familieterapeutisk indsats Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiecafeen Beskrivelse af indholdet i skabelonen

4 Introduktion Beskæftigelsesregion Syddanmark har bedt mploy om at gennemføre et projekt i foråret 2013, som kortlægger og afdækker indsatsen og økonomien i ressourceforløbene i fire syddanske kommuner. Som led i projektet har de fire deltagende kommuner arbejdet med at udvikle et tilbudskatalog med en samlet oversigt over de tilbud, der pt. vurderes at være relevante i forhold til ressourceforløb. For hvert tilbud er der foretaget en beskrivelse af indhold, formål, priser for deltagelse i tilbuddet osv. På baggrund af de tilbud, der er afdækket i de deltagende kommuner, er nærværende inspirationskatalog udarbejdet. Inspirationskataloget er et fiktivt tilbudskatalog, som viser eksempler på tilbud, der kan indgå i indsatsen i ressourceforløbene. Formålet med inspirationskataloget er at give indblik i hvilke typer af tilbud, der på nuværende tidspunkt arbejdes med i forhold til ressourceforløb i flere kommuner. Samtidig kan strukturen og indholdet i kataloget give ideer og inspirere den enkelte kommune til udarbejdelse af eget tilbudskatalog til ressourceforløb, som kan bruges af kommunens rehabiliteringsteam og i arbejdet med tilrettelæggelse af indsatsen for den enkelte borger i ressourceforløb. Det er vigtigt at understrege, at nærværende inspirationskatalog indeholder konstruerede eksempler på mulige tilbud, der kan indgå i ressourceforløb. Med andre ord er kataloget ikke en facitliste eller fyldestgørende beskrivelse af, hvilke tilbud, der skal til for at kunne yde en tilstrækkelig indsats i ressourceforløbene, men kataloget viser et udpluk af de tilbudstyper, der arbejdes med på nuværende tidspunkt i de deltagende kommuner. Et tilbudskatalog kan med fordel ses som et dynamisk redskab, som løbende skal udvikles og vedligeholdes, så det er opdateret i forhold til de tilbud, der kan anvendes i indsatsen. Det gælder ikke mindst indsatsen i ressourceforløb, hvor der i takt med at volumen i ressourceforløb øges, vil være et stigende behov for at videreudvikle og tilpasse eksisterende tilbud, lave nye tilbud, sammensætte kompetencer på tværs af fagligheder i nye indsatser og anvende tilbudsformerne på en ny måde. Som led i projektet indsatsen og økonomien i ressourceforløbene i de fire syddanske kommuner er der ligeledes udarbejdet en beregningsmodel til ressourceforløb. Tilbuddene i dette inspirationskatalog passer til de tal og tilbud, der på forhånd er lagt ind i beregningsmodellen. Beregningsmodellen kan bruges som et simuleringsværktøj, der kan give et overblik over, hvad det betyder for den kommunale økonomi at foretage forskellige prioriteringer af målgrupper og indsats i den tværfaglige indsats. Inspirationskataloget og beregningsmodellen repræsenterer dermed to værktøjer, som den enkelte kommune kan tilpasse og tage i anvendelse og som tilsammen tilvejebringer et overblik over indsatsen og økonomien i ressourceforløbene. I kataloget og i beregningsmodellen er tilbuddene struktureret efter 10 forskellige opgavetyper, som samlet set vurderes at være dækkende for de opgaver, der skal løses i ressourceforløbene. Inspirationskataloget indeholder først en kort oversigt over de 10 forskellige opgavetyper, herefter gives en række eksempler på tilbud inden for de 10 opgavetyper. Bagerst i nærværende katalog findes den skabelon, som er anvendt til tilbudsbeskrivelsen. 3

5 Tilbudskataloget og dets opbygning Tilbuddene i kataloget er struktureret efter 10 opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver der skal løses i ressourceforløbene, jf. nedenstående oversigt. De 10 opgavetyper: 1. Træning af sociale færdigheder. Kan tilbydes i fx.: Væresteder Frivillige aktiviteter, fritidsaktiviteter, patientforeninger Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt Virksomhedspraktik eventuelt i virksomhedscenter 2. Voksenstøtte efter Serviceloven I form af fx: Støtte-kontaktperson, bo-støtte, hverdagsmestring, m.v. Primært Servicelovens Mentor efter LAB I form af Mentorstøtte og social mentor efter Beskæftigelsesloven 4. Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Til behandling af fx: Depression, smerter, stress Angst, fobi, PTSD, lavt selvværd 5. Misbrugsbehandling Til behandling af misbrug af: Alkohol Stoffer/Medicin 6. Livsstil Typisk gruppeforløb, der indeholder: Vejledning om kost og diæt Vægttab Rygestop Motion 7. Genoptræning og kronikertilbud Tilbud med fokus på rehabilitering og træning - fx: Fysioterapi, ergoterapi Kiropraktik KOL-, kræft- og hjerterehabilitering 8. Beskæftigelsesrettede tilbud Typisk tilbud efter LAB kap Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscenter Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt 9. Uddannelsesrettede aktiviteter Aktiviteter, der sigter mod uddannelse fx: Vejledning, UU FVU-test/OBO-test Supplerende fag på VUC Snusepraktikker og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner 10. Familieterapeutisk indsats Samtaler, vejledning Familieterapi 4

6 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder Værkstedsaktiviteter i Projekthuset Tilbud nr. 1.1 Tilbuddet om værkstedsaktiviteter i Projekthuset omfatter henholdsvis køkkenaktiviteter, syværksted, pakke-, montageopgaver, havearbejde og cykelværksted. Der udføres opgaver for forskellige kommunale institutioner som fx børnehaver og plejehjem, og opgaverne udføres enten på selve værkstederne, ude i institutionerne eller udendørs afhængig af opgavernes karakter og borgerens forudsætninger og behov. Der kan i værkstedsaktiviteterne sættes særligt fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer fx på mindre hold eller to og to. Dette kan efter behov ske i tæt tilknytning til projektmedarbejder. Der kan ligeledes tages hensyn til individuelle behov for eksempelvis at kunne trække sig tilbage og gå alene i perioder. Værkstedsaktiviteterne er individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb særligt på grund af vanskeligheder af social karakter. At udvikle borgerens sociale færdigheder gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud, job eller uddannelse. Delmål: at opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer at styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation at opnå øgede faglige og praktiske kvalifikationer LAB 32 Antal pladser: 100 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 5

7 Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Rengøringsselskabet Tilbud nr. 1.2 Virksomhedscentret hos Rengøringsselskabet tilbyder virksomhedspraktikker med særligt fokus på at træne sociale færdigheder og evnen til at samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne i praktikken består af forskellige typer af rengøringsopgaver, der kan tilpasses borgerens personlige, sociale og faglige forudsætninger. Opgaverne kan ligeledes tilgodese den enkelte borgers behov og skånehensyn, herunder behov for at varetage opgaver alene i perioder. Borgerne, som tilbydes en plads på et virksomhedscenter, vil ofte have brug for en del støtte, og der bliver derfor altid knyttet en mentor til borgeren. Målgruppen omfatter personer, der har vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og behov for at udvikle sociale færdigheder i konkrete arbejdssituationer. At udvikle borgerens sociale færdigheder og evne til at samarbejde med andre med henblik på, at borgeren kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller job med løntilskud. Delmål: at opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgå isolation at styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation at styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet at borgeren bliver mødestabil at borgeren opnår øgede faglige kvalifikationer at afdække borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet at integrere mindre ressourcestærke grupper af borgere på arbejdsmarkedet LAB 42 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 4 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 timer Gennemsnitlig varighed: 13 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 6

8 Aktivitets- og samværstilbud Tilbud nr. 1.3 Aktivitets- og samværstilbuddet Social Café tilbyder mulighed for, at borgeren kan udvikle og styrke sociale og personlige kompetencer gennem samvær og aktiviteter med andre. Der arbejdes i cafeen med en rehabiliterende tankegang, der skal sætte borgeren i stand til at mestre sin livssituation. Der arbejdes herunder med afklaring af borgerens udviklingsmuligheder for på sigt at kunne indgå i beskæftigelse med eller uden støtte. Tilbuddet består af samvær med andre samt forskellige praktiske opgaver i cafeen. Der planlægges derudover løbende aktiviteter af mere aktiv karakter såsom udflugter, motionsaktiviteter, museums- og cafébesøg, foredrag og daghøjskolelignende tilbud. Borgere med betydelig psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige problemstillinger af social karakter. At forbedre borgerens sociale færdigheder og mestre sine livsvilkår. Delmål: at bryde isolationen gennem samvær med ligestillede at støtte opbygningen af et socialt netværk at skabe struktur i borgerens tilværelse at øge borgerens livskvalitet i dagligdagen at give borgeren mulighed for personlig udvikling Socialområdet Socialområdet Servicelovens 104 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 1750 kr. pr. uge 7

9 Netværkscafeen Tilbud nr. 1.4 Netværkscafeen er en frivillig social café, hvor fokus er på at styrke borgernes evne til at indgå i sociale sammenhænge og styrke sociale netværk. I netværkscafeen kan borgerne: Samarbejde om de forskellige opgaver i cafeen som fx at lave kaffe, bage, rydde op mv. Tage initiativer til at arrangere aktiviteter i cafeen eller forskellige udflugter og herved udvikle sociale færdigheder Få tæt støtte af de frivillige til at klare udfordringer af social eller anden karakter via cafeens aktiviteter eller samtaler efter behov Cafeen har en tryg og hyggelig atmosfære med mulighed for også at kunne trække sig tilbage og være alene i cafeens forskellige lokaler og udendørsarealer. Borgere der har vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge. At styrke borgerens sociale færdigheder og udvikle støttende sociale netværk. Frivilligt. Frivilligt. Antal pladser: Ugentligt timetal: Gennemsnitlig varighed: Pris for deltagelse: Gratis 8

10 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven Socialpædagogisk støtte Tilbud nr. 2.1 Socialpædagogisk støtte i eget hjem er individuelt planlagt på baggrund af borgerens funktionsevne og behov. Støtten har et pædagogisk sigte og indsatsen tager udgangspunkt i at motivere, træne og fastholde borgeren i at bruge egne ressourcer. Socialpædagogisk støtte kan f.eks. bestå i: Støtte til at skabe overblik og struktur i dagligdagen Støtte til at gennemføre dagligdagens gøremål såsom oprydning, rengøring, tøjvask og indkøb Støtte til at kunne sørge for personlig pleje og omsorg Hjælp til at udnytte evner bedst muligt Hjælp til at opretholde netværk og samvær med andre Hjælp til at styre egen økonomi Hjælp til lægebesøg Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger. At personer med særlige behov kan blive styrket eller kompenseret i forhold til deres funktionsnedsættelse for at kunne leve så normalt et liv som muligt. Socialområdet Socialområdet Servicelovens 85. Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 5 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 9

11 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Mentorstøtte Tilbud nr. 3.1 Mentorordningen indebærer, at borgeren får en individuel støtte. Mentorens primære fokus er, at der sker en udvikling frem mod det mål, at borgeren på et tidspunkt kan komme beskæftigelse eller uddannelse. Mentorens opgaver kan eksempelvis være: at være personlig vejleder og støtte at være en motiverende partner at hjælpe borgeren i kontakten med offentlige instanser at støtte borgeren i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager. Mentoren kan fx være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere, eller det kan være en ekstern konsulent. Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med - eller med henblik på - deltagelse i tilbud og aktiviteter. Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud, arbejde mv. LAB 78 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 750 kr. pr. uge 10

12 Social mentor Tilbud nr. 3.2 Social mentoren sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Støtten ydes med det fokus, at der sker en udvikling frem mod, at borgeren kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Der kan f.eks. ydes hjælp til følgende: støtte til at opnå struktur i hverdagen støtte til at komme op om morgenen støtte i forhold til bolig og økonomi støtte i forhold til at vedligeholde og opbygge borgerens netværk støtte til at kontakte jobcenteret, læge etc. støtte til at fastholde eller igangsætte behandlingsforløb Borgere med et behov for at skabt stabilitet og struktur i hverdagen. At støtte, motivere og vejlede således, at borgeren får skabt den stabilitet i sit hverdagsliv, der er nødvendig for at kunne indgå i arbejde eller uddannelse. LAB 78 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 750 kr. pr. uge 11

13 Rådgivning om økonomi Tilbud nr. 3.3 Rådgivning om økonomi udføres af mentor, der kan hjælpe borgeren til at få overblik over sin økonomiske situation og hjælpe borgeren med at få styr på økonomien. Tilbuddet består af: Rådgivning om, hvordan borgeren får økonomien til at hænge sammen Rådgivning om, hvordan borgeren får lagt et budget Hjælpe borgeren med at få et overblik over gældsposter Støtte borgeren til at tage kontakt til kreditorer med henblik på afbetalingsordning (eventuelt deltager en medarbejder i møderne) Hjælp til at søge økonomisk støtte, hvis relevant Borgere, der har svært ved at overskue og administrere sin økonomi. At bistå og vejlede borgeren omkring privatøkonomien med henblik på at skabe en stabil økonomisk platform. At borgeren lærer at kontrollere sit forbrug og holde et budget At sikre fast bopæl At reducere risikoen for en udsættelsessag At øge borgerens mentale overskud ved at reducere bekymringer om dårlig økonomi LAB 78 Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 375 kr. pr. uge 12

14 Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Mindfulness Tilbud nr. 4.1 Mindfulnesskurser indeholder blandt andet: Introduktion til de 7 mindfulness principper Stresshåndtering via mindfulness Åndedrætsøvelser Meditation Kurset afholdes af en certificeret Mindfulness instruktør Mindfulnesskurser henvender sig til mennesker, som ønsker værktøjer til et liv uden stress og øget mental opmærksomhed. Forbedre borgerens psykiske trivsel og skabe et mentalt overskud for bedre at kunne tackle hverdagens udfordringer. Delmål: At forebygge stress At styrke evnen til at finde ro og mærke sig selv At få kontrol over negative tanker At blive bedre til at håndtere belastede situationer At blive bedre til at prioritere og træffe de rigtige beslutninger LAB 32 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 3 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 13

15 Personlig udvikling Tilbud nr. 4.2 Undervisningsforløbet bliver afholdt af speciallærere og tager udgangspunkt i følgende: Værktøjer til håndtering af angst, depression og stress Fokus på egenomsorg Mindfulness Kognitiv terapi Psyko-edukation, hvor borgeren får forståelse for egne handlemønstre og for handlemuligheder Borgere med psykiske og sociale vanskeligheder herunder angst. At borgeren gennemgår en personlig udvikling og får værktøjer til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål: at bearbejde uhensigtsmæssig adfærd at lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på at borgeren opnår et bedre selvværd og øget selvindsigt Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 20 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 14

16 Kursus om stress og depression Tilbud nr. 4.3 Viden om stress og depression Introduktion af værktøjer til håndtering af stress og depression Afdækning af symptomer og belastningsfaktorer i hverdagen Mentale strategier til at opnå psykisk og fysisk balance og overskud Fokus på egne ressourcer til at håndtere forandringer og udfordringer Borgere med stress eller depression. At borgeren får værktøjer til at kunne håndtere og forebygge stress og depression, således at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Individuelt eller ift. hold/pladser? Individuel screeningssamtale Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 8 Ugentligt timetal: 3 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 900 kr. pr. uge 15

17 Afspændingsterapi Tilbud nr. 4.4 Praktiske øvelser, som udspænder, styrker og afspænder kroppen Kropsbevidsthedstræning med fokus på holdning, åndedræt og bevægelighed Undervisning i hensigtsmæssig brug af kroppen og holdningskorrektion Træning i afspænding og visualisering Viden om sammenhængen mellem krop og psyke Borgere i kropslig ubalance, som hindrer dem i en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere på kroppens signaler. Delmål: at frigøre spændinger i muskulaturen og afbalancere nervesystemet at forbedre kropsbevidstheden at opnå kropsligt og psykisk velvære At forebygge virkningerne af stress Sundhedsområdet Sundhedsområdet Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 12 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uger 16

18 Socialt behandlingstilbud Tilbud nr. 4.5 Tilbuddet er en kombination af individuel behandling og gruppebehandling. Individuel behandling; Kognitiv terapi Samtaleterapi Gruppebehandling Mindfulness Gruppeterapi Psykoedukation Målgruppen er ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger udover ledighed og som ofte har en eller flere sociale og psykosociale problemstillinger. At borgeren gennemgår en personlig udvikling med henblik på at deltagelse i aktivering bliver muligt. Socialområdet Socialområdet Servicelovens 102 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 6 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: Se individuel Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 17

19 Opgavetype 5: Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Tilbud nr. 5.1 Behandlingsforløbet er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes behov og foregår ambulant. Tilbuddet kan indeholde forskellige ydelser, der kan foregå samtidig eller i forlængelse af hinanden. samtaleforløb med fokus på ændring af alkoholvaner kognitive samtaler med fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. afrusning og abstinensbehandling NADA (akupunktur) i forhold til abstinens behandling familiebehandling med samtaleforløb til hele familien rådgivning og samtaler med pårørende samt andre relevante parter, der er påvirket af misbruget. Borgere med et alkoholmisbrug. Der tages udgangspunkt i den enkeltes mål for behandlingen. Målet kan for nogen være total afholdenhed fra alkohol, mens det for andre er reduktion af eller kontrol over misbruget. Socialområdet Socialområdet Sundhedsloven 141 Alkoholbehandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen. Antal pladser: Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 465 kr. pr. uge 18

20 Stofmisbrugsbehandling Tilbud nr. 5.2 Behandlingsforløbet er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes behov og foregår ambulant. Tilbuddet kan indeholde forskellige ydelser, der kan foregå samtidig eller i forlængelse af hinanden. Individuelle samtaler Kognitiv terapi Terapeutisk gruppebehandling Der arbejdes med tilbagefaldsstrategier Medicinsk stofmisbrugsbehandling Rådgivning og vejledning i forhold til at være pårørende Borgere med ønske om rådgivning og/eller behandling i forhold til stofmisbrug samt pårørende/familier, som er berørt af stofmisbruget. Målet er ophør eller reduktion af stofmisbrug samt reducering af følgeskader. Socialområdet Socialområdet Serviceloven 101 Antal pladser: Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 675 kr. pr. uge 19

21 Opgavetype 6: Livsstil Motion Tilbud nr. 6.1 Med udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige situation udarbejdes et individuelt træningsprogram i samarbejde med fysioterapeuter. Tilbuddet om fysisk aktivitet er fordelt på forskellige aktivitetsformer og kan indeholde: Gåture Holdspil Konditionstræning Styrketræning Afspænding Stabilitetstræning Pilates Desuden er det muligt at modtage undervisning i sund livsstil og om bevægelse som et naturligt element i dagligdagen. Borgere som ønsker at ændre livsstil med hensyn til kost og motion. Formålet med tilbuddet er øget fysisk overskud til at håndtere øvrige udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål Vægttab Forbedret fysisk form Mindske symptomer på stress og depression Mentalt overskud Sundhedsområdet LAB 32 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 5-10 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: 626 kr. pr. uge 20

22 Kostvejledning Tilbud nr. 6.2 Kostvejledningen er udført af en autoriseret klinisk diætist. Tilbuddet består af: Gruppebaseret undervisning om sunde kostvaner og kostens betydning for fysisk og mental trivsel. Individuel vejledning og udarbejdelse af kostplan samt fokus på motion. Opfølgning med fokus på motivation, vægttab samt kolesteroltal. Borgere med diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme, KOL og spiseforstyrrelser. Sundere livsstil og et øget overskud til at håndtere øvrige udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål: Omlægning af kostvaner Vægttab Øget energi og overskud i hverdagen Integrering af motion/træning i hverdagen Reducere risiko for livsstilssygdomme såsom fedme, diabetes og hjertekarsygdomme. LAB 32 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 13 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 21

23 Motion i vand Tilbud nr. 6.3 Undervisningen foregår i et varmtvandsbassin og er baseret på motion, styrke og bevægelighed. Der arbejdes både med kondition, balancetræning og koordination. Øvelserne foregår både individuelt og i grupper. I øvelserne bruges vandets modstand og masserende effekt samt diverse redskaber. I træningen bliver hele kroppen bevæget godt igennem og musklerne bliver styrket. Borgere med behov for fysisk træning herunder især borgere med dårlig ryg, nakke, skuldre el. lign. At øge bevægeligheden, styrken og koordinationen/balancen i hele kroppen. Delmål: Glæde ved socialt samvær Holde førligheden ved lige At borgeren ser muligheder for at bruge kroppen Øget mentalt og fysisk overskud LAB 32 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 4 uger Pris for deltagelse: 350 kr. pr. uge Borgeren skal være selvhjulpen i omklædningsrummet. 22

24 Individuel motionsvejledning Tilbud nr. 6.4 Vejledningen ydes af en uddannet fysioterapeut. Fysioterapeuten udarbejder sammen med borgeren en plan for forløbet. Planen tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og mål. Borgeren får konkrete råd i forhold til motion som redskab til sundhed. Borgere for hvem manglende fysisk aktivitet udgør en sundhedsrisiko på grund af én eller flere kroniske lidelser eksempelvis diabetes, hjertesygdomme, KOL mv. At borgeren får og fastholder en mere aktiv livsstil, som er en forudsætning for at bevare eller forbedre borgerens funktionsniveau. Delmål: at lære borgeren at passe godt på sig selv at fremme borgerens livskvalitet at mindske risikoen for følgesygdomme at mindske risikoen for genindlæggelser Sundhedsområdet Sundhedsloven 119 Antal pladser: 60 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 300 kr. pr. time 23

25 Rygestopkursus Tilbud nr. 6.5 Rygestopkurset varetages af en professionel rygestopinstruktør. På et rygestopkursus får borgeren værktøjer til at komme godt igennem et rygestop. På kurset møder borgeren andre, der ønsker et rygestop, og deltagerne kan dermed støtte hinanden og dele erfaringer undervejs. De første møder bruges på at forberede borgeren på at kvitte tobakken og styrke borgerens motivation for at gennemføre et rygestop. Borgeren bliver forberedt på de svære risikosituationer for tilbagefald og får samtidig vejledning om hjælpemidler, der kan dæmpe rygetrangen den første tid. Efter rygestoppet er der fokus på at hjælpe hinanden med de konkrete udfordringer, der er ved at holde sig røgfri. På de sidste møder er der fokus på at vedligeholde rygestoppet på længere sigt, og borgeren får redskaber til undgå en for stor vægtstigning. Borgere, som ønsker redskaber til at komme godt igennem et rygestop, holde vægten og fortsætte med at være røgfri. At borgeren bliver røgfri eller reducerer sit forbrug. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 250 kr. pr. uge 24

26 Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud KOL- og hjerterehabilitering Tilbud nr. 7.1 Det centrale element i rehabiliteringen er fysisk træning. Den fysiske træning kan bestå af udholdenhedstræning, styrketræning, gangtræning mv. Borgeren gennemgår forskellige tests ved starten og slutningen af forløbet eksempelvis gangtest, blodtryk vægt og styrketest. Derudover består tilbuddet af rådgivning og undervisning for at give borgeren indsigt i egen sygdom og for at en forståelse af betydningen af livsstilsfaktorer. Borgere diagnosticeret med KOL- eller en hjertesygdom. At forbedre borgerens funktionsniveau og psykiske velvære mest muligt. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsloven Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 gange ugentlig á 1-1½ time Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 25

27 Ledsager til personer med nedsat funktionsevne Tilbud nr. 7.2 Kommunen ansætter en ledsager til borgeren. Alternativt kan borgere selv udpege en person til at udføre opgaven. Ledsagerens rolle kan eksempelvis være at hjælpe borgeren med at komme i overtøjet eller hjælpe til med kørestolen. Ledsageren kan hjælpe borgeren med at komme hjemmefra til fritidsaktiviteter og andet efter eget valg. Det kan for eksempel dreje sig om at gøre indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. Borgere, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det gælder eksempelvis: kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap blinde og svagtseende mennesker med udviklingshæmning eller hjerneskade mennesker med personlighedsforstyrrelse At give borgere med en funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg og dermed øge borgerens selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Delmål: at borgere med nedsat funktionsevne integreres i samfundslivet at undgå isolation at forbedre livskvaliteten Sundhedsområdet Sundhedsområdet Servicelovens 97 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: ca. 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 975 kr. pr. uge 26

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere