Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb"

Transkript

1 Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med kataloget er at inspirere og give indblik i hvilke typer af tilbud, der på nuværende tidspunkt arbejdes med i forhold til indsatsen i ressourceforløb

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tilbudskataloget og dets opbygning... 4 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder... 5 Værkstedsaktiviteter i Projekthuset... 5 Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Rengøringsselskabet... 6 Aktivitets- og samværstilbud... 7 Netværkscafeen... 8 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven... 9 Socialpædagogisk støtte... 9 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Mentorstøtte Social mentor Rådgivning om økonomi Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Mindfulness Personlig udvikling Kursus om stress og depression Afspændingsterapi Socialt behandlingstilbud Opgavetype 5: Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Stofmisbrugsbehandling Opgavetype 6: Livsstil Motion Kostvejledning Motion i vand Individuel motionsvejledning Rygestopkursus Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud KOL- og hjerterehabilitering

3 Ledsager til personer med nedsat funktionsevne Fysisk genoptræning Opgavetype 8: Beskæftigelsesrettede tilbud Virksomhedspraktik (individuelt) Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Supermarked Værkstedsaktiviteter i Projekthuset Opgavetype 9: Uddannelsesrettede aktiviteter VUC Danskundervisning til brug for arbejdspladsen Rådgivning om uddannelsesmuligheder FVU-undervisning Ordblindeundervisning Opgavetype 10: Familieterapeutisk indsats Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiecafeen Beskrivelse af indholdet i skabelonen

4 Introduktion Beskæftigelsesregion Syddanmark har bedt mploy om at gennemføre et projekt i foråret 2013, som kortlægger og afdækker indsatsen og økonomien i ressourceforløbene i fire syddanske kommuner. Som led i projektet har de fire deltagende kommuner arbejdet med at udvikle et tilbudskatalog med en samlet oversigt over de tilbud, der pt. vurderes at være relevante i forhold til ressourceforløb. For hvert tilbud er der foretaget en beskrivelse af indhold, formål, priser for deltagelse i tilbuddet osv. På baggrund af de tilbud, der er afdækket i de deltagende kommuner, er nærværende inspirationskatalog udarbejdet. Inspirationskataloget er et fiktivt tilbudskatalog, som viser eksempler på tilbud, der kan indgå i indsatsen i ressourceforløbene. Formålet med inspirationskataloget er at give indblik i hvilke typer af tilbud, der på nuværende tidspunkt arbejdes med i forhold til ressourceforløb i flere kommuner. Samtidig kan strukturen og indholdet i kataloget give ideer og inspirere den enkelte kommune til udarbejdelse af eget tilbudskatalog til ressourceforløb, som kan bruges af kommunens rehabiliteringsteam og i arbejdet med tilrettelæggelse af indsatsen for den enkelte borger i ressourceforløb. Det er vigtigt at understrege, at nærværende inspirationskatalog indeholder konstruerede eksempler på mulige tilbud, der kan indgå i ressourceforløb. Med andre ord er kataloget ikke en facitliste eller fyldestgørende beskrivelse af, hvilke tilbud, der skal til for at kunne yde en tilstrækkelig indsats i ressourceforløbene, men kataloget viser et udpluk af de tilbudstyper, der arbejdes med på nuværende tidspunkt i de deltagende kommuner. Et tilbudskatalog kan med fordel ses som et dynamisk redskab, som løbende skal udvikles og vedligeholdes, så det er opdateret i forhold til de tilbud, der kan anvendes i indsatsen. Det gælder ikke mindst indsatsen i ressourceforløb, hvor der i takt med at volumen i ressourceforløb øges, vil være et stigende behov for at videreudvikle og tilpasse eksisterende tilbud, lave nye tilbud, sammensætte kompetencer på tværs af fagligheder i nye indsatser og anvende tilbudsformerne på en ny måde. Som led i projektet indsatsen og økonomien i ressourceforløbene i de fire syddanske kommuner er der ligeledes udarbejdet en beregningsmodel til ressourceforløb. Tilbuddene i dette inspirationskatalog passer til de tal og tilbud, der på forhånd er lagt ind i beregningsmodellen. Beregningsmodellen kan bruges som et simuleringsværktøj, der kan give et overblik over, hvad det betyder for den kommunale økonomi at foretage forskellige prioriteringer af målgrupper og indsats i den tværfaglige indsats. Inspirationskataloget og beregningsmodellen repræsenterer dermed to værktøjer, som den enkelte kommune kan tilpasse og tage i anvendelse og som tilsammen tilvejebringer et overblik over indsatsen og økonomien i ressourceforløbene. I kataloget og i beregningsmodellen er tilbuddene struktureret efter 10 forskellige opgavetyper, som samlet set vurderes at være dækkende for de opgaver, der skal løses i ressourceforløbene. Inspirationskataloget indeholder først en kort oversigt over de 10 forskellige opgavetyper, herefter gives en række eksempler på tilbud inden for de 10 opgavetyper. Bagerst i nærværende katalog findes den skabelon, som er anvendt til tilbudsbeskrivelsen. 3

5 Tilbudskataloget og dets opbygning Tilbuddene i kataloget er struktureret efter 10 opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver der skal løses i ressourceforløbene, jf. nedenstående oversigt. De 10 opgavetyper: 1. Træning af sociale færdigheder. Kan tilbydes i fx.: Væresteder Frivillige aktiviteter, fritidsaktiviteter, patientforeninger Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt Virksomhedspraktik eventuelt i virksomhedscenter 2. Voksenstøtte efter Serviceloven I form af fx: Støtte-kontaktperson, bo-støtte, hverdagsmestring, m.v. Primært Servicelovens Mentor efter LAB I form af Mentorstøtte og social mentor efter Beskæftigelsesloven 4. Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Til behandling af fx: Depression, smerter, stress Angst, fobi, PTSD, lavt selvværd 5. Misbrugsbehandling Til behandling af misbrug af: Alkohol Stoffer/Medicin 6. Livsstil Typisk gruppeforløb, der indeholder: Vejledning om kost og diæt Vægttab Rygestop Motion 7. Genoptræning og kronikertilbud Tilbud med fokus på rehabilitering og træning - fx: Fysioterapi, ergoterapi Kiropraktik KOL-, kræft- og hjerterehabilitering 8. Beskæftigelsesrettede tilbud Typisk tilbud efter LAB kap Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscenter Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt 9. Uddannelsesrettede aktiviteter Aktiviteter, der sigter mod uddannelse fx: Vejledning, UU FVU-test/OBO-test Supplerende fag på VUC Snusepraktikker og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner 10. Familieterapeutisk indsats Samtaler, vejledning Familieterapi 4

6 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder Værkstedsaktiviteter i Projekthuset Tilbud nr. 1.1 Tilbuddet om værkstedsaktiviteter i Projekthuset omfatter henholdsvis køkkenaktiviteter, syværksted, pakke-, montageopgaver, havearbejde og cykelværksted. Der udføres opgaver for forskellige kommunale institutioner som fx børnehaver og plejehjem, og opgaverne udføres enten på selve værkstederne, ude i institutionerne eller udendørs afhængig af opgavernes karakter og borgerens forudsætninger og behov. Der kan i værkstedsaktiviteterne sættes særligt fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer fx på mindre hold eller to og to. Dette kan efter behov ske i tæt tilknytning til projektmedarbejder. Der kan ligeledes tages hensyn til individuelle behov for eksempelvis at kunne trække sig tilbage og gå alene i perioder. Værkstedsaktiviteterne er individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker. Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb særligt på grund af vanskeligheder af social karakter. At udvikle borgerens sociale færdigheder gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud, job eller uddannelse. Delmål: at opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer at styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation at opnå øgede faglige og praktiske kvalifikationer LAB 32 Antal pladser: 100 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 5

7 Virksomhedspraktik i virksomhedscenter: Rengøringsselskabet Tilbud nr. 1.2 Virksomhedscentret hos Rengøringsselskabet tilbyder virksomhedspraktikker med særligt fokus på at træne sociale færdigheder og evnen til at samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne i praktikken består af forskellige typer af rengøringsopgaver, der kan tilpasses borgerens personlige, sociale og faglige forudsætninger. Opgaverne kan ligeledes tilgodese den enkelte borgers behov og skånehensyn, herunder behov for at varetage opgaver alene i perioder. Borgerne, som tilbydes en plads på et virksomhedscenter, vil ofte have brug for en del støtte, og der bliver derfor altid knyttet en mentor til borgeren. Målgruppen omfatter personer, der har vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og behov for at udvikle sociale færdigheder i konkrete arbejdssituationer. At udvikle borgerens sociale færdigheder og evne til at samarbejde med andre med henblik på, at borgeren kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller job med løntilskud. Delmål: at opnå større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgå isolation at styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation at styrke borgerens selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet at borgeren bliver mødestabil at borgeren opnår øgede faglige kvalifikationer at afdække borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet at integrere mindre ressourcestærke grupper af borgere på arbejdsmarkedet LAB 42 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 4 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 timer Gennemsnitlig varighed: 13 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 6

8 Aktivitets- og samværstilbud Tilbud nr. 1.3 Aktivitets- og samværstilbuddet Social Café tilbyder mulighed for, at borgeren kan udvikle og styrke sociale og personlige kompetencer gennem samvær og aktiviteter med andre. Der arbejdes i cafeen med en rehabiliterende tankegang, der skal sætte borgeren i stand til at mestre sin livssituation. Der arbejdes herunder med afklaring af borgerens udviklingsmuligheder for på sigt at kunne indgå i beskæftigelse med eller uden støtte. Tilbuddet består af samvær med andre samt forskellige praktiske opgaver i cafeen. Der planlægges derudover løbende aktiviteter af mere aktiv karakter såsom udflugter, motionsaktiviteter, museums- og cafébesøg, foredrag og daghøjskolelignende tilbud. Borgere med betydelig psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige problemstillinger af social karakter. At forbedre borgerens sociale færdigheder og mestre sine livsvilkår. Delmål: at bryde isolationen gennem samvær med ligestillede at støtte opbygningen af et socialt netværk at skabe struktur i borgerens tilværelse at øge borgerens livskvalitet i dagligdagen at give borgeren mulighed for personlig udvikling Socialområdet Socialområdet Servicelovens 104 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 1750 kr. pr. uge 7

9 Netværkscafeen Tilbud nr. 1.4 Netværkscafeen er en frivillig social café, hvor fokus er på at styrke borgernes evne til at indgå i sociale sammenhænge og styrke sociale netværk. I netværkscafeen kan borgerne: Samarbejde om de forskellige opgaver i cafeen som fx at lave kaffe, bage, rydde op mv. Tage initiativer til at arrangere aktiviteter i cafeen eller forskellige udflugter og herved udvikle sociale færdigheder Få tæt støtte af de frivillige til at klare udfordringer af social eller anden karakter via cafeens aktiviteter eller samtaler efter behov Cafeen har en tryg og hyggelig atmosfære med mulighed for også at kunne trække sig tilbage og være alene i cafeens forskellige lokaler og udendørsarealer. Borgere der har vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge. At styrke borgerens sociale færdigheder og udvikle støttende sociale netværk. Frivilligt. Frivilligt. Antal pladser: Ugentligt timetal: Gennemsnitlig varighed: Pris for deltagelse: Gratis 8

10 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven Socialpædagogisk støtte Tilbud nr. 2.1 Socialpædagogisk støtte i eget hjem er individuelt planlagt på baggrund af borgerens funktionsevne og behov. Støtten har et pædagogisk sigte og indsatsen tager udgangspunkt i at motivere, træne og fastholde borgeren i at bruge egne ressourcer. Socialpædagogisk støtte kan f.eks. bestå i: Støtte til at skabe overblik og struktur i dagligdagen Støtte til at gennemføre dagligdagens gøremål såsom oprydning, rengøring, tøjvask og indkøb Støtte til at kunne sørge for personlig pleje og omsorg Hjælp til at udnytte evner bedst muligt Hjælp til at opretholde netværk og samvær med andre Hjælp til at styre egen økonomi Hjælp til lægebesøg Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger. At personer med særlige behov kan blive styrket eller kompenseret i forhold til deres funktionsnedsættelse for at kunne leve så normalt et liv som muligt. Socialområdet Socialområdet Servicelovens 85. Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 5 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 9

11 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Mentorstøtte Tilbud nr. 3.1 Mentorordningen indebærer, at borgeren får en individuel støtte. Mentorens primære fokus er, at der sker en udvikling frem mod det mål, at borgeren på et tidspunkt kan komme beskæftigelse eller uddannelse. Mentorens opgaver kan eksempelvis være: at være personlig vejleder og støtte at være en motiverende partner at hjælpe borgeren i kontakten med offentlige instanser at støtte borgeren i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager. Mentoren kan fx være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere, eller det kan være en ekstern konsulent. Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med - eller med henblik på - deltagelse i tilbud og aktiviteter. Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud, arbejde mv. LAB 78 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 750 kr. pr. uge 10

12 Social mentor Tilbud nr. 3.2 Social mentoren sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Støtten ydes med det fokus, at der sker en udvikling frem mod, at borgeren kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Der kan f.eks. ydes hjælp til følgende: støtte til at opnå struktur i hverdagen støtte til at komme op om morgenen støtte i forhold til bolig og økonomi støtte i forhold til at vedligeholde og opbygge borgerens netværk støtte til at kontakte jobcenteret, læge etc. støtte til at fastholde eller igangsætte behandlingsforløb Borgere med et behov for at skabt stabilitet og struktur i hverdagen. At støtte, motivere og vejlede således, at borgeren får skabt den stabilitet i sit hverdagsliv, der er nødvendig for at kunne indgå i arbejde eller uddannelse. LAB 78 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 750 kr. pr. uge 11

13 Rådgivning om økonomi Tilbud nr. 3.3 Rådgivning om økonomi udføres af mentor, der kan hjælpe borgeren til at få overblik over sin økonomiske situation og hjælpe borgeren med at få styr på økonomien. Tilbuddet består af: Rådgivning om, hvordan borgeren får økonomien til at hænge sammen Rådgivning om, hvordan borgeren får lagt et budget Hjælpe borgeren med at få et overblik over gældsposter Støtte borgeren til at tage kontakt til kreditorer med henblik på afbetalingsordning (eventuelt deltager en medarbejder i møderne) Hjælp til at søge økonomisk støtte, hvis relevant Borgere, der har svært ved at overskue og administrere sin økonomi. At bistå og vejlede borgeren omkring privatøkonomien med henblik på at skabe en stabil økonomisk platform. At borgeren lærer at kontrollere sit forbrug og holde et budget At sikre fast bopæl At reducere risikoen for en udsættelsessag At øge borgerens mentale overskud ved at reducere bekymringer om dårlig økonomi LAB 78 Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 375 kr. pr. uge 12

14 Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Mindfulness Tilbud nr. 4.1 Mindfulnesskurser indeholder blandt andet: Introduktion til de 7 mindfulness principper Stresshåndtering via mindfulness Åndedrætsøvelser Meditation Kurset afholdes af en certificeret Mindfulness instruktør Mindfulnesskurser henvender sig til mennesker, som ønsker værktøjer til et liv uden stress og øget mental opmærksomhed. Forbedre borgerens psykiske trivsel og skabe et mentalt overskud for bedre at kunne tackle hverdagens udfordringer. Delmål: At forebygge stress At styrke evnen til at finde ro og mærke sig selv At få kontrol over negative tanker At blive bedre til at håndtere belastede situationer At blive bedre til at prioritere og træffe de rigtige beslutninger LAB 32 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 3 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 13

15 Personlig udvikling Tilbud nr. 4.2 Undervisningsforløbet bliver afholdt af speciallærere og tager udgangspunkt i følgende: Værktøjer til håndtering af angst, depression og stress Fokus på egenomsorg Mindfulness Kognitiv terapi Psyko-edukation, hvor borgeren får forståelse for egne handlemønstre og for handlemuligheder Borgere med psykiske og sociale vanskeligheder herunder angst. At borgeren gennemgår en personlig udvikling og får værktøjer til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål: at bearbejde uhensigtsmæssig adfærd at lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på at borgeren opnår et bedre selvværd og øget selvindsigt Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 20 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 14

16 Kursus om stress og depression Tilbud nr. 4.3 Viden om stress og depression Introduktion af værktøjer til håndtering af stress og depression Afdækning af symptomer og belastningsfaktorer i hverdagen Mentale strategier til at opnå psykisk og fysisk balance og overskud Fokus på egne ressourcer til at håndtere forandringer og udfordringer Borgere med stress eller depression. At borgeren får værktøjer til at kunne håndtere og forebygge stress og depression, således at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Individuelt eller ift. hold/pladser? Individuel screeningssamtale Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 8 Ugentligt timetal: 3 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 900 kr. pr. uge 15

17 Afspændingsterapi Tilbud nr. 4.4 Praktiske øvelser, som udspænder, styrker og afspænder kroppen Kropsbevidsthedstræning med fokus på holdning, åndedræt og bevægelighed Undervisning i hensigtsmæssig brug af kroppen og holdningskorrektion Træning i afspænding og visualisering Viden om sammenhængen mellem krop og psyke Borgere i kropslig ubalance, som hindrer dem i en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. At styrke evnen til at blive bevidst om og reagere på kroppens signaler. Delmål: at frigøre spændinger i muskulaturen og afbalancere nervesystemet at forbedre kropsbevidstheden at opnå kropsligt og psykisk velvære At forebygge virkningerne af stress Sundhedsområdet Sundhedsområdet Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 12 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uger 16

18 Socialt behandlingstilbud Tilbud nr. 4.5 Tilbuddet er en kombination af individuel behandling og gruppebehandling. Individuel behandling; Kognitiv terapi Samtaleterapi Gruppebehandling Mindfulness Gruppeterapi Psykoedukation Målgruppen er ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger udover ledighed og som ofte har en eller flere sociale og psykosociale problemstillinger. At borgeren gennemgår en personlig udvikling med henblik på at deltagelse i aktivering bliver muligt. Socialområdet Socialområdet Servicelovens 102 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 6 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: Se individuel Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 17

19 Opgavetype 5: Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Tilbud nr. 5.1 Behandlingsforløbet er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes behov og foregår ambulant. Tilbuddet kan indeholde forskellige ydelser, der kan foregå samtidig eller i forlængelse af hinanden. samtaleforløb med fokus på ændring af alkoholvaner kognitive samtaler med fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. afrusning og abstinensbehandling NADA (akupunktur) i forhold til abstinens behandling familiebehandling med samtaleforløb til hele familien rådgivning og samtaler med pårørende samt andre relevante parter, der er påvirket af misbruget. Borgere med et alkoholmisbrug. Der tages udgangspunkt i den enkeltes mål for behandlingen. Målet kan for nogen være total afholdenhed fra alkohol, mens det for andre er reduktion af eller kontrol over misbruget. Socialområdet Socialområdet Sundhedsloven 141 Alkoholbehandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen. Antal pladser: Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 465 kr. pr. uge 18

20 Stofmisbrugsbehandling Tilbud nr. 5.2 Behandlingsforløbet er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes behov og foregår ambulant. Tilbuddet kan indeholde forskellige ydelser, der kan foregå samtidig eller i forlængelse af hinanden. Individuelle samtaler Kognitiv terapi Terapeutisk gruppebehandling Der arbejdes med tilbagefaldsstrategier Medicinsk stofmisbrugsbehandling Rådgivning og vejledning i forhold til at være pårørende Borgere med ønske om rådgivning og/eller behandling i forhold til stofmisbrug samt pårørende/familier, som er berørt af stofmisbruget. Målet er ophør eller reduktion af stofmisbrug samt reducering af følgeskader. Socialområdet Socialområdet Serviceloven 101 Antal pladser: Ugentligt timetal: Variabelt Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 675 kr. pr. uge 19

21 Opgavetype 6: Livsstil Motion Tilbud nr. 6.1 Med udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige situation udarbejdes et individuelt træningsprogram i samarbejde med fysioterapeuter. Tilbuddet om fysisk aktivitet er fordelt på forskellige aktivitetsformer og kan indeholde: Gåture Holdspil Konditionstræning Styrketræning Afspænding Stabilitetstræning Pilates Desuden er det muligt at modtage undervisning i sund livsstil og om bevægelse som et naturligt element i dagligdagen. Borgere som ønsker at ændre livsstil med hensyn til kost og motion. Formålet med tilbuddet er øget fysisk overskud til at håndtere øvrige udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål Vægttab Forbedret fysisk form Mindske symptomer på stress og depression Mentalt overskud Sundhedsområdet LAB 32 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: 5-10 timer Gennemsnitlig varighed: 26 uger Pris for deltagelse: 626 kr. pr. uge 20

22 Kostvejledning Tilbud nr. 6.2 Kostvejledningen er udført af en autoriseret klinisk diætist. Tilbuddet består af: Gruppebaseret undervisning om sunde kostvaner og kostens betydning for fysisk og mental trivsel. Individuel vejledning og udarbejdelse af kostplan samt fokus på motion. Opfølgning med fokus på motivation, vægttab samt kolesteroltal. Borgere med diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme, KOL og spiseforstyrrelser. Sundere livsstil og et øget overskud til at håndtere øvrige udfordringer med henblik på at forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Delmål: Omlægning af kostvaner Vægttab Øget energi og overskud i hverdagen Integrering af motion/træning i hverdagen Reducere risiko for livsstilssygdomme såsom fedme, diabetes og hjertekarsygdomme. LAB 32 Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 13 uger Pris for deltagelse: 500 kr. pr. uge 21

23 Motion i vand Tilbud nr. 6.3 Undervisningen foregår i et varmtvandsbassin og er baseret på motion, styrke og bevægelighed. Der arbejdes både med kondition, balancetræning og koordination. Øvelserne foregår både individuelt og i grupper. I øvelserne bruges vandets modstand og masserende effekt samt diverse redskaber. I træningen bliver hele kroppen bevæget godt igennem og musklerne bliver styrket. Borgere med behov for fysisk træning herunder især borgere med dårlig ryg, nakke, skuldre el. lign. At øge bevægeligheden, styrken og koordinationen/balancen i hele kroppen. Delmål: Glæde ved socialt samvær Holde førligheden ved lige At borgeren ser muligheder for at bruge kroppen Øget mentalt og fysisk overskud LAB 32 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 Gennemsnitlig varighed: 4 uger Pris for deltagelse: 350 kr. pr. uge Borgeren skal være selvhjulpen i omklædningsrummet. 22

24 Individuel motionsvejledning Tilbud nr. 6.4 Vejledningen ydes af en uddannet fysioterapeut. Fysioterapeuten udarbejder sammen med borgeren en plan for forløbet. Planen tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og mål. Borgeren får konkrete råd i forhold til motion som redskab til sundhed. Borgere for hvem manglende fysisk aktivitet udgør en sundhedsrisiko på grund af én eller flere kroniske lidelser eksempelvis diabetes, hjertesygdomme, KOL mv. At borgeren får og fastholder en mere aktiv livsstil, som er en forudsætning for at bevare eller forbedre borgerens funktionsniveau. Delmål: at lære borgeren at passe godt på sig selv at fremme borgerens livskvalitet at mindske risikoen for følgesygdomme at mindske risikoen for genindlæggelser Sundhedsområdet Sundhedsloven 119 Antal pladser: 60 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 300 kr. pr. time 23

25 Rygestopkursus Tilbud nr. 6.5 Rygestopkurset varetages af en professionel rygestopinstruktør. På et rygestopkursus får borgeren værktøjer til at komme godt igennem et rygestop. På kurset møder borgeren andre, der ønsker et rygestop, og deltagerne kan dermed støtte hinanden og dele erfaringer undervejs. De første møder bruges på at forberede borgeren på at kvitte tobakken og styrke borgerens motivation for at gennemføre et rygestop. Borgeren bliver forberedt på de svære risikosituationer for tilbagefald og får samtidig vejledning om hjælpemidler, der kan dæmpe rygetrangen den første tid. Efter rygestoppet er der fokus på at hjælpe hinanden med de konkrete udfordringer, der er ved at holde sig røgfri. På de sidste møder er der fokus på at vedligeholde rygestoppet på længere sigt, og borgeren får redskaber til undgå en for stor vægtstigning. Borgere, som ønsker redskaber til at komme godt igennem et rygestop, holde vægten og fortsætte med at være røgfri. At borgeren bliver røgfri eller reducerer sit forbrug. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 20 Ugentligt timetal: 1 Gennemsnitlig varighed: 5 uger Pris for deltagelse: 250 kr. pr. uge 24

26 Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud KOL- og hjerterehabilitering Tilbud nr. 7.1 Det centrale element i rehabiliteringen er fysisk træning. Den fysiske træning kan bestå af udholdenhedstræning, styrketræning, gangtræning mv. Borgeren gennemgår forskellige tests ved starten og slutningen af forløbet eksempelvis gangtest, blodtryk vægt og styrketest. Derudover består tilbuddet af rådgivning og undervisning for at give borgeren indsigt i egen sygdom og for at en forståelse af betydningen af livsstilsfaktorer. Borgere diagnosticeret med KOL- eller en hjertesygdom. At forbedre borgerens funktionsniveau og psykiske velvære mest muligt. Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsloven Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Antal pladser: 15 Ugentligt timetal: 2 gange ugentlig á 1-1½ time Gennemsnitlig varighed: 10 uger Pris for deltagelse: kr. pr. uge 25

27 Ledsager til personer med nedsat funktionsevne Tilbud nr. 7.2 Kommunen ansætter en ledsager til borgeren. Alternativt kan borgere selv udpege en person til at udføre opgaven. Ledsagerens rolle kan eksempelvis være at hjælpe borgeren med at komme i overtøjet eller hjælpe til med kørestolen. Ledsageren kan hjælpe borgeren med at komme hjemmefra til fritidsaktiviteter og andet efter eget valg. Det kan for eksempel dreje sig om at gøre indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. Borgere, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det gælder eksempelvis: kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap blinde og svagtseende mennesker med udviklingshæmning eller hjerneskade mennesker med personlighedsforstyrrelse At give borgere med en funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg og dermed øge borgerens selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Delmål: at borgere med nedsat funktionsevne integreres i samfundslivet at undgå isolation at forbedre livskvaliteten Sundhedsområdet Sundhedsområdet Servicelovens 97 Antal pladser: 30 Ugentligt timetal: ca. 3 timer Gennemsnitlig varighed: 39 uger Pris for deltagelse: 975 kr. pr. uge 26

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere