UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Retsudvalget /0215(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager (KOM(2010)0392 C7-0189/ /0215(COD)) Ordfører for udtalelse: Jan Philipp Albrecht AD\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /23 AD\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE Indledning Den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder værner om grundlæggende rettigheder til et forsvar, såsom retten til at have adgang til en advokat, retten til tolkning og oversættelse, retten til at blive informeret om tiltalen, retten til en regelmæssig prøvelse af lovligheden af tilbageholdelsen og retten til at blive stillet for en domstol, men indeholder kun begrænsede oplysninger om, hvorledes disse rettigheder skal beskyttes i praksis. Det forslag, der for øjeblikket behandles i udvalget har til formål at forbedre rettighederne for mistænkte eller tiltalte, for så vidt angår oplysninger om rettigheder og oplysninger om tiltalen. Det omfatter endvidere den situation, hvor en person er anholdt i henhold til en europæisk arrestordre med henblik på retsforfølgning eller fuldbyrdelse af en dom. Fælles minimumsstandarder for disse rettigheder vil lette anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse og derved forbedre det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne. Forslaget er anden etape i en række foranstaltninger, som er fastsat i køreplanen om proceduremæssige rettigheder 1, der endvidere omfatter ret til oversætter- og tolkebistand i straffesager 2, ret til juridisk rådgivning og retshjælp, ret til kommunikation med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder og særlig beskyttelse af mistænkte eller tiltalte, som er sårbare, samt en grønbog om varetægtsfængsling. Kernen i forslaget er at sikre, at den mistænkte eller tiltalte i det mindste er underrettet om tiltalen og sine rettigheder skriftligt i et enkelt og tilgængeligt sprog. Forslaget indeholder to bilag. Det første indeholder en standardformulering til meddelelsen om rettigheder, der skal udleveres i forbindelse med anholdelse. Det andet indeholder en standardformulering til meddelelsen om rettigheder i det særlige tilfælde, hvor en person er blevet anholdt på grundlag af en europæisk arrestordre. Den rådgivende ordførers holdning Ordføreren glæder sig over som et yderligere skridt mod at styrke proceduremæssige rettigheder i straffesager i medlemsstaterne og fastsætte et passende grundlag for gensidig anerkendelse af retsafgørelser i straffesager. Han finder det dog beklageligt, at der i køreplanen for at styrke proceduremæssige rettigheder er blevet valgt en fragmenteret tilgang til håndhævelsen af, hvad der efter hans mening er rettigheder, der ikke kan adskilles fra hinanden. Det er særligt uheldigt, at retten til information blev præsenteret som den anden foranstaltning i køreplanen, hvilket i praksis har ført til et forslag fra Kommissionen, der indeholder "en halv meddelelse om rettigheder ", idet 1 Det Europæiske Råds konklusioner, 10. og 11. december Rådets resolution af 30. november 2009 om en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager, 2009/C 295/1, EUT C 295 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager, EUT L 280 af AD\ doc 3/23 PE v02-00

4 den delvis udelader andre rettigheder vedrørende retten til at have adgang til en advokat, ret til kommunikation med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder samt rettigheder for mistænkte eller tiltalte, som er sårbare. Ved de foreslåede ændringsforslag forsøges at rette op på denne uoverensstemmelse. Hvad angår meddelelsen om rettigheder vedrørende den europæiske arrestordre, foreslår ordføreren en afklaring af vildledende formuleringer, som forleder den eftersøgte person til at tro, at direkte samtykke til overgivelse er en ret, mens det faktisk fører til, at personen giver afkald på anvendelse af specialitetsreglen i overensstemmelse med artikel 13 i rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre, således at den udstedende judicielle myndighed kan indlede retsforfølgning for andre lovovertrædelser end dem, der er indeholdt i den europæiske arrestordre. Som helhed mener ordføreren, at er stærkt og fortjener støtte. Desværre vil Rådets holdning, som den fremgår af dets generelle indstilling indeholdt i dokumentnummer 17503/10, alvorligt svække forslaget ved at indføje adskillige henvisninger til national ret og tilføje flere betingelser for at udlevere meddelelsen om rettigheder. ÆNDRINGSFORSLAG Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 14 a (ny) (14a) Dette direktiv finder anvendelse på mistænkte og tiltalte personer på EU's område, uanset deres retlige status, statsborgerskab eller nationalitet. 2 Betragtning 23 (23) De relevante medarbejdere i medlemsstaterne bør have tilstrækkelig uddannelse i mistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder. (23) De relevante medarbejdere i medlemsstaterne bør have passende og effektiv uddannelse i mistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder. PE v /23 AD\ doc

5 3 Betragtning 24 a (ny) (24a) I henhold til retspraksis vedrørende artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMRK) bør medlemsstaterne sikre, at en persons sundhed og trivsel er tilstrækkeligt sikret, bl.a. ved at give lægebehandling til en person, der er frataget sin frihed. Oplysninger om medlemsstaternes forpligtelser i henhold til artikel 3 i EMRK bør gives ved anholdelsen. Begrundelse Retten til lægebehandling blev fastslået af Menneskerettighedsdomstolen den 17. september 2009 i sagen Enea mod Italien, sag nr /01, præmis Artikel 2 stk Direktivet finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor en person af de kompetente myndigheder i en medlemsstat ved en officiel meddelelse eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at han er mistænkt eller tiltalt for at have begået en lovovertrædelse, indtil sagen afsluttes, dvs. indtil spørgsmålet om, hvorvidt den mistænkte eller tiltalte har begået lovovertrædelsen, endeligt er afgjort, herunder efter omstændighederne indtil der er idømt straf, og en eventuel appelsag er afgjort. 1. Direktivet finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor en person af de kompetente myndigheder i en medlemsstat ved en officiel meddelelse eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at han eller hun er mistænkt eller tiltalt for at have begået en lovovertrædelse, indtil sagen afsluttes, dvs. indtil spørgsmålet om, hvorvidt den mistænkte eller tiltalte har begået lovovertrædelsen, endeligt er afgjort, herunder efter omstændighederne indtil der er idømt straf, og en eventuel appelsag er afgjort. AD\ doc 5/23 PE v02-00

6 (Bemærkning: Ændringen fra "han" til "han eller hun" og fra "hans" til "hans eller hendes" bør foretages i hele teksten.) 5 Artikel 2 stk. 1 a (nyt) 1a. I dette direktiv skal udtrykket "kompetente myndigheder "omfatte, men ikke være begrænset til, politi- og efterforskningsmyndigheder, anklagemyndigheder og dommere. 6 Artikel 3 stk Medlemsstaterne sikrer, at enhver, som er mistænkt eller tiltalt for at have begået en lovovertrædelse, straks og i et enkelt og letforståeligt sprog informeres om sine processuelle rettigheder. 1. De kompetente myndigheder sikrer, at enhver, som er mistænkt eller tiltalt for at have begået en lovovertrædelse straks, og under alle omstændigheder inden der foretages en afhøring, i det mindste er informeret skriftligt i et enkelt og letforståeligt sprog om sine processuelle rettigheder. 7 Artikel 3 stk. 1 a (nyt) 1a. De kompetente myndigheder træffer foranstaltninger med henblik på at sikre, at den mistænkte eller tiltalte person forstår de oplysninger, der gives. Hvis der er en mulighed for, at den mistænkte eller tiltalte er sårbar på grund af alder, sprog, PE v /23 AD\ doc

7 manglende evne til at handle eller andre grunde, skal de kompetente myndigheder træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre, at disse personer forstår deres rettigheder. Hvor en sådan forståelse kræver bistand fra en kvalificeret tolk i overensstemmelse med direktiv 2010/64/EU eller fra en ansvarlig voksen i tilfælde af et barn eller en ressourcesvag person, skal den kompetente myndighed også oplyse disse om de relevante rettigheder, således at de kan forklare dem til den mistænkte eller tiltalte. Den mistænkte eller tiltalte skal skriftligt bekræfte, at han har forstået sine rettigheder. 8 Artikel 3 stk Informationen i stk. 1 skal mindst omfatte følgende oplysninger: retten til at få adgang til en advokat, om nødvendigt gratis retten til at blive informeret om tiltalen og efter omstændighederne at få aktindsigt i sagsakterne 2. Informationen i stk. 1 skal mindst omfatte følgende oplysninger: retten til at få adgang til en advokat, om nødvendigt gratis retten til at blive informeret om tiltalen og efter omstændighederne at få aktindsigt i bevismaterialet i sagen retten til tolkning og oversættelse retten til tolkning og oversættelse retten til uden ophold at blive stillet for en domstol, hvis den mistænkte eller tiltalte anholdes. retten til uden ophold at blive stillet for en domstol, hvis den mistænkte eller tiltalte anholdes retten til ikke at udtale sig og eventuelle konsekvenser af udøvelsen af denne ret i henhold til national lovgivning. AD\ doc 7/23 PE v02-00

8 9 Artikel 4 Retten til at få skriftlig information om rettigheder i forbindelse med anholdelse 1. Når en person anholdes af de kompetente myndigheder i en medlemsstat i forbindelse med en straffesag, skal den pågældende straks informeres skriftligt om sine processuelle rettigheder (meddelelse om rettigheder). Han skal have lejlighed til at læse meddelelsen om rettigheder og skal have lov til at beholde den hos sig i al den tid, han er frihedsberøvet. 2. Meddelelsen om rettigheder skal affattes i et enkelt sprog og mindst indeholde de rettigheder, der er nævnt i artikel 3, stk. 2 og 3. Bilag I til direktivet indeholder en vejledende standardformulering til en sådan meddelelse. Retten til at få skriftlig information om rettigheder i forbindelse med anholdelse eller tilbageholdelse 1. Når en person anholdes eller tilbageholdes af de kompetente myndigheder i en medlemsstat i forbindelse med en straffesag, skal den pågældende straks informeres skriftligt om sine processuelle rettigheder (meddelelse om rettigheder). Han eller hun skal have lejlighed til at læse meddelelsen om rettigheder og skal have lov til at beholde den hos sig i al den tid, han eller hun er frihedsberøvet. 2. Meddelelsen om rettigheder skal affattes i et enkelt sprog og mindst indeholde de rettigheder, der er nævnt i artikel 3, stk. 2 og 2a. Meddelelsen om rettigheder skal mindst omfatte de i bilag I til direktivet anførte elementer. 2a. Udover de i henhold til artikel 3 omtalte oplysninger informeres en person, der er blevet anholdt eller tilbageholdt, om (a) antallet af dage, den pågældende vil kunne være frihedsberøvet, inden han eller hun stilles for en retslig myndighed; (b) hvorledes man kan prøve lovligheden af anholdelsen og få tilbageholdelsen taget op til fornyet behandling; (c) den maksimale varighed af varetægtsfængslingen i den pågældendes tilfælde; (d) retten til at kontakte familie, venner og konsulatsembedsmænd; (e) retten til lægebehandling (f) og i givet fald retten til at ansøge om tilsynsforanstaltninger som et alternativ PE v /23 AD\ doc

9 3. Medlemsstaterne sikrer, at den mistænkte eller tiltalte modtager meddelelsen om rettigheder på et sprog, han forstår, når den pågældende ikke taler eller forstår sproget, sagen behandles på. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en ordning, hvorved informationen kan formidles til en mistænkt eller tiltalt, der er synshæmmet eller ikke kan læse. Hvis den mistænkte eller tiltalte er et barn, skal informationen i meddelelsen om rettigheder tillige gives mundtligt på en måde, der er tilpasset barnets alder, modenhed og intellektuelle og følelsesmæssige evner. 4. Hvis meddelelsen om rettigheder ikke foreligger på det relevante sprog, skal den mistænkte eller tiltalte informeres om sine rettigheder mundtligt på et sprog, han forstår. I så faldt skal den pågældende have udleveret en meddelelse om rettigheder på et sprog, han forstår, uden unødigt ophold. til varetægtsfængsling. 3. Medlemsstaterne sikrer, at den mistænkte eller tiltalte modtager meddelelsen om rettigheder på et sprog, den pågældende forstår, når denne ikke taler eller forstår det sprog, sagen behandles på. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en ordning, hvorved informationen kan formidles til en mistænkt eller tiltalt, der er synshæmmet eller ikke kan læse. Hvis den mistænkte eller tiltalte er en person, der er sårbar på grund af alder, manglende evne til at handle eller andre grunde, skal informationen i meddelelsen om rettigheder tillige gives mundtligt på en måde, der er tilpasset personens alder, modenhed og intellektuelle og følelsesmæssige evner. 4. Hvis meddelelsen om rettigheder ikke foreligger på det relevante sprog, skal den mistænkte eller tiltalte informeres om sine rettigheder mundtligt af en kvalificeret tolk på et sprog, han eller hun forstår, i overensstemmelse med direktiv 2010/64/EU. I så fald skal den pågældende hurtigst muligt have udleveret en meddelelse om rettigheder på et sprog, han eller hun forstår. 10 Artikel 5 Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der er genstand for en sag vedrørende fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre, modtager en relevant meddelelse om rettigheder, hvoraf den pågældendes rettigheder i henhold til rammeafgørelse 2002/584/RIA fremgår. Bilag II til direktivet indeholder en vejledende standardformulering til en sådan Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der er genstand for en sag vedrørende fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre, modtager en relevant meddelelse om rettigheder, hvoraf alle den pågældendes rettigheder i henhold til rammeafgørelse 2002/584/RIA fremgår. Meddelelsen om rettigheder skal affattes i et enkelt sprog og mindst indeholde de i bilag II til dette AD\ doc 9/23 PE v02-00

10 meddelelse. direktiv anførte elementer. Begrundelse Indholdet af bilaget bør være bindende og afspejle dette direktivs rækkevidde. Alle rettigheder for eftersøgte personer omfattet af rammeafgørelsen 2002/584/RIA bør indgå i den relevante meddelelse om rettigheder. 11 Artikel 6 stk Informationen i henhold til stk. 1 skal gives straks, være detaljeret og gives på et sprog, den mistænkte eller tiltalte forstår. Hvis den pågældende er et barn, skal information om tiltalen gives på en måde, der er tilpasset barnets alder, modenhed og intellektuelle og følelsesmæssige evner. 2. Informationen i henhold til stk. 1 skal gives straks, være detaljeret og gives på et sprog, den mistænkte eller tiltalte forstår. Hvis den pågældende er en person, der er sårbar på grund af alder, manglende evne til at handle eller andre grunde, skal information om tiltalen gives på en måde, der er tilpasset den pågældendes alder, modenhed og intellektuelle og følelsesmæssige evner. Begrundelse Der bør tages hensyn til alle former for sårbarhed, herunder manglende evne til at handle fornuftsmæssigt. 12 Artikel 6 stk. 3 a (nyt) 3a. Informationen i henhold til denne artikel skal gives mundtligt og så hurtigt som praktisk muligt skriftligt. PE v /23 AD\ doc

11 13 Artikel 6 stk. 3 b (nyt) 3b. Pligten til at give oplysninger i henhold til denne artikel påhviler under hele sagsforløbet, når der fremkommer nye oplysninger. 14 Artikel 7 overskrift Adgang til aktindsigt i sagens akter Adgang til aktindsigt i bevismateriale i sagen Begrundelse Der ikke er nogen fælles forståelse blandt medlemsstaterne af begrebet "sagens akter". 15 Artikel 7 stk Når en mistænkt eller tiltalt anholdes på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen, sikrer medlemsstaterne, at han eller hans advokat får aktindsigt i de dokumenter blandt sagens akter, der er relevante for at afgøre, om anholdelsen eller tilbageholdelsen er lovlig. 1. Når en mistænkt eller tiltalt anholdes på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen, sikrer medlemsstaterne, at han eller hans advokat får aktindsigt i de dokumenter blandt sagens akter, der er relevante for at afgøre, om anholdelsen eller tilbageholdelsen er lovlig. Aktindsigt i visse dokumenter kan begrænses, hvis det er i efterforskningens interesse. AD\ doc 11/23 PE v02-00

12 16 Artikel 7 stk Når en mistænkt eller tiltalt anholdes på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen, sikrer medlemsstaterne, at han eller hans advokat får aktindsigt i de dokumenter blandt sagens akter, der er relevante for at afgøre, om anholdelsen eller tilbageholdelsen er lovlig. 1. Når en mistænkt eller tiltalt anholdes eller tilbageholdes på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen, sikrer medlemsstaterne, at han eller hans advokat får aktindsigt i dokumenter, der er relevante for at afgøre, om anholdelsen eller tilbageholdelsen er lovlig. 17 Artikel 7 stk Medlemsstaterne sikrer, at en tiltalt eller dennes advokat får aktindsigt i sagens akter, så snart efterforskningen af lovovertrædelsen er afsluttet. Aktindsigt i visse dokumenter blandt sagens akter kan afslås af den kompetente retlige myndighed, hvis aktindsigt i de pågældende dokumenter kan medføre alvorlig risiko for andres liv eller være til alvorlig skade for sikkerheden internt i medlemsstaten, hvor retssagen finder sted. Når hensynet til en retfærdig rettergang tilsiger det, kan den tiltalte eller hans advokat anmode om en oversigt over dokumenterne i sagen. 2. Medlemsstaterne sikrer, at en tiltalt eller dennes advokat får aktindsigt i bevismaterialet i sagen, så snart efterforskningen af lovovertrædelsen er afsluttet. Aktindsigt i visse dokumenter kan afslås af den kompetente retlige myndighed, hvis aktindsigt i de pågældende dokumenter kan medføre alvorlig risiko for andres liv eller være til alvorlig skade for sikkerheden internt i medlemsstaten, hvor retssagen finder sted. Når hensynet til en retfærdig rettergang tilsiger det, kan den tiltalte eller hans advokat anmode om en oversigt over bevismaterialet i sagen. PE v /23 AD\ doc

13 18 Artikel 7 stk. 2 a (nyt) 2a. Medlemsstaterne sikrer, at enhver begrænsning af retten til aktindsigt i bevismaterialet i sagen fastsat i stk. 2 ikke på nogen måde berører den tiltaltes effektive udøvelse af sin ret til et forsvar. 19 Artikel 7 stk. 2 b (nyt) 2b. Medlemsstaterne sikrer, at der er et effektivt retsmiddel til rådighed til at indbringe en afgørelse, der ikke tillader adgang til visse dokumenter i bevismaterialet i sagen, for en uafhængig domstol. 20 Artikel 7 stk Der skal indrømmes aktindsigt i sagens akter i så god tid, at den mistænkte eller tiltalte kan forberede sit forsvar eller få prøvet afgørelser truffet forud for retssagen. Der skal gives gratis aktindsigt. 3. Der skal indrømmes aktindsigt i bevismaterialet i sagen i så god tid, at den mistænkte eller tiltalte kan forberede sit forsvar eller få prøvet afgørelser truffet forud for retssagen. Der skal gives gratis aktindsigt. AD\ doc 13/23 PE v02-00

14 21 Artikel 7 stk. 3 a (nyt) Såfremt en mistænkt eller tiltalt eller dennes advokat har fået adgang til bevismaterialet i sagen, skal de efter anmodning have udleveret kopier heraf. Medlemsstaterne kan tillade, at der opkræves et gebyr for kopier eller fremsendelsen af bevismaterialet. Modtagere af retshjælp skal ikke betale sådanne gebyrer. 22 Artikel 8 stk. -1 (nyt) -1. Medlemsstaterne sikrer, at den mistænkte eller tiltalte i overensstemmelse med procedurerne i den nationale lovgivning har ret til at gøre indsigelse mod de kompetente myndigheders mulige undladelse af eller afslag på at give oplysningerne i overensstemmelse med dette direktiv. Begrundelse Tydeliggørelse af teksten om retsmidler. 23 Artikel 8 stk Medlemsstaterne sikrer, at der findes en 1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en PE v /23 AD\ doc

15 procedure, så det kan konstateres, om en mistænkt eller tiltalt har modtaget al den information, der er relevant for ham, jf. artikel 3-7. procedure, så det kan konstateres, om en mistænkt eller tiltalt har modtaget al den information, der er relevant for den pågældende i henhold til dette direktiv. 24 Bilag I Titel Vejledende standardformulering til meddelelsen om rettigheder til mistænkte og tiltalte i forbindelse med anholdelse Standardformulering til meddelelsen om rettigheder til mistænkte og tiltalte i forbindelse med anholdelse Begrundelse Bilaget bør være bindende. 25 Bilag I tabel nr. B B. Ret til at få advokatbistand B. Ret til at få advokatbistand Hvis du ikke kan betale for en advokat, skal politiet give dig oplysninger om, hvorledes du kan få retshjælp. 26 Bilag I tabel nr. C a (nyt) Ca. Ret til ikke at besvare spørgsmål. AD\ doc 15/23 PE v02-00

16 27 Bilag I tabel nr. C b (nyt) Cb. Ret til at kontakte familie, venner og konsulatsembedsmænd. 28 Bilag I tabel nr. D D. Ret til at få at vide, hvor længe du kan tilbageholdes D. Ret til at få at vide, hvor længe du kan tilbageholdes, samt ret til regelmæssig prøvelse af din tilbageholdelse og midlertidig løsladelse. 29 Bilag I tabel nr. D a (nyt) Da. Ret til lægebehandling Begrundelse Retten til lægebehandling blev fastslået af Menneskerettighedsdomstolen den 17. september 2009 i sagen Enea mod Italien, sag nr /01, præmis Bilag I afsnit C led 5 (nyt) Du kan ikke tvinges til at underskrive PE v /23 AD\ doc

17 dokumenter på et sprog, som du ikke forstår. Hvis du nægter at gøre det, vil det ikke blive brugt imod dig. 31 Bilag I afsnit C a (ny) Begrundelse Ca. Retten til ikke at udtale sig Du har ret til ikke at udtale dig, når du bliver udspurgt af politiet. [ Hvis du vælger at gore brug af denne ret, kan det have følgende konsekvenser: [...] ] Dette kompromis er nødvendigt for at afspejle henvisningen til national lovgivning. De kantede parenteser angiver en plads, der i givet fald skal anvendes og udfyldes af medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning. 32 Bilag I afsnit C b (ny) Cb. Kontakt med venner, familie og konsulære myndigheder Du har ret til at kontakte dine venner og familie. Politiet skal hjælpe dig med at kontakte venner, familie og i givet fald dit lands konsulære myndighed eller ambassade. De skal gore dette hurtigst muligt efter, at du er blevet tilbageholdt. [ Kontakt vil blive oprettet på dine vegne, hvis [...] ] Personale fra ambassaden eller den AD\ doc 17/23 PE v02-00

18 Begrundelse konsulære myndighed kan besøge dig og sørge for en advokat til at hjælpe dig. Dette kompromis er nødvendigt for at afspejle henvisningen til national lovgivning. De kantede parenteser angiver en plads, der i givet fald skal anvendes og udfyldes af medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning. 33 Bilag II tabel punkt B B. Ret til at få advokatbistand B. Ret til at få advokatbistand Hvis du ikke kan betale for en advokat, skal politiet give dig oplysninger om, hvorledes du kan få retshjælp. 34 Bilag II tabel nr. C a (nyt) Ca. Ret til at kontakte familie, venner og konsulatsembedsmænd 35 Bilag II tabel punkt D D. Ret til at blive informeret om din ret til at samtykke i overgivelse D. Ret til at beslutte, om du vil give samtykke til overgivelse til et andet land PE v /23 AD\ doc

19 36 Bilag II tabel punkt E E. Ret til at blive hørt, hvis du ikke er enig i overgivelsen E. (Vedrører ikke den danske tekst) 37 Bilag II tabel nr. E a (nyt) Ea. Ret til løbende oplysninger og regelmæssig prøvelse af din frihedsberøvelse 38 Bilag II tabel nr. F a (nyt) Fa. Ret til lægebehandling Begrundelse Retten til lægebehandling blev fastslået af Menneskerettighedsdomstolen den 17. september 2009 i sagen Enea mod Italien, sag nr /01, præmis Bilag II afsnit C led 5 (nyt) Du kan ikke tvinges til at underskrive AD\ doc 19/23 PE v02-00

20 dokumenter på et sprog, som du ikke forstår. Hvis du nægter at gøre det, vil det ikke blive brugt imod dig. 40 Bilag II afsnit C a (nyt) Begrundelse Ca Kontakt med venner, familie og konsulære myndigheder Du har ret til at kontakte dine venner og familie. Politiet skal hjælpe dig med at kontakte venner, familie og i givet fald dit lands konsulære myndighed eller ambassade. De skal gore dette hurtigst muligt efter, at du er blevet tilbageholdt. [ Kontakt vil blive oprettet på dine vegne, hvis [...] ] Personale fra ambassaden eller den konsulære myndighed kan besøge dig og sørge for en advokat til at hjælpe dig. Dette kompromis er nødvendigt for at afspejle henvisningen til national lovgivning. De kantede parenteser angiver en plads, der i givet fald skal anvendes og udfyldes af medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning. 41 Bilag II afsnit D D. Din ret til at samtykke i overgivelse D. Overgivelse Du har ret til at samtykke i overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre. Dette vil normalt betyde, at sagen kan behandles hurtigere. Du kan give samtykke til overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre til det land, som har anmodet om din overgivelse. Du er ikke forpligtet til at give PE v /23 AD\ doc

21 Hvis du samtykker i overgivelse, kan det være svært at ændre denne beslutning senere. Du bør tale med en advokat, inden du beslutter, om du vil samtykke i overgivelse. samtykke til overgivelsen. Hvis du samtykker i overgivelse, kan det være svært at ændre denne beslutning senere. Du bør tale med en advokat, inden du beslutter, om du vil samtykke i overgivelse. Der er særlige grunde du kan påberåbe dig for at forhindre overgivelse. En advokat kan hjælpe dig med at afgøre, om de gælder i dit tilfælde. 42 Bilag II afsnit E Hvis du ikke samtykker i at blive overgivet til den medlemsstat, der eftersøger dig, har du ret til at blive stillet for en dommer og forklare, hvorfor du ikke vil give dit samtykke. Hvis du ikke giver samtykke til overgivelse har du ret til at blive stillet for en dommer til en høring og forklare, hvorfor du ikke vil give dit samtykke. Dommeren vil træffe afgørelse om, hvorvidt den europæiske arrestordre er blevet udstedt korrekt, lovligt og hensigtsmæssigt, og om du bør sendes til det land, som har anmodet om din overgivelse. Du har ret til at lade dig repræsentere af en advokat ved denne høring. Hvis du ikke kan betale for en advokat, skal du modtage oplysninger om, hvordan du får juridisk bistand. 43 Bilag II Titel E a (nyt) AD\ doc 21/23 PE v02-00

22 Ea. Ret til løbende oplysninger og regelmæssig prøvelse af din frihedsberøvelse - Du har ret til løbende oplysninger om grundene til din frihedsberøvelse og til regelmæssig prøvelse af disse grunde. Hvis du ikke løslades, skal du stilles for en domstol inden [X] timer efter, at du er blevet frihedsberøvet. PE v /23 AD\ doc

23 Titel Referencer Korresponderende udvalg Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet Rådgivende ordfører Dato for valg PROCEDURE Ret til information under straffesager KOM(2010)0392 C7-0189/ /0215(COD) LIBE JURI Jan Philipp Albrecht Behandling i udvalg Dato for vedtagelse Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy AD\ doc 23/23 PE v02-00

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) 27.1.2011. fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) 27.1.2011. fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 27.1.2011 2010/0251(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 28.1.2015 2013/0407(COD) UDKAST TIL UDTALELSE til Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt DA EN EN EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 KOM(2010) 392 endelig 2010/0215 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 822 final 2013/0408 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2011 KOM(2011) 326 endelig 2011/0154 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til adgang til

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 26.11.2014 2013/0409(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 SWD(2013) 477 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER

RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER Det retlige samarbejde i straffesager bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter foranstaltninger til indbyrdes tilnærmelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves,

Læs mere

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. april 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTE fra: dato: 19. marts 2015 til: Vedr.: Hr. generaldirektør Alfonso Dastis, ambassadør og fast

Læs mere

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2068(INI) 13.6.2017 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 16.10.2013 Matthias Groote Formand Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for ændring af visse

Læs mere

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (COM(2013)0260 C7-0124/ /0136(COD))

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (COM(2013)0260 C7-0124/ /0136(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 22.1.2014 Paolo De Castro Formand for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/0408(COD) 6.1.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 48-178 Udkast til betænkning Caterina Chinnici (PE541.593v01-00) om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/0202(COD) 5.2.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 Udkast til betænkning Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) om forslag

Læs mere

Notat om tilvalg af direktiv om ret til information under straffesager

Notat om tilvalg af direktiv om ret til information under straffesager Notat om tilvalg af direktiv om ret til information under straffesager 1. Baggrund Europa-Parlamentet og Rådet vedtog 22. maj 2012 direktiv 2012/13/EU om ret til information under straffesager (herefter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0047/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.11.2014 2013/0408(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER

RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER Det retlige samarbejde i straffesager bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter foranstaltninger til indbyrdes tilnærmelse af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 2011/0204(COD) 1.3.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 56-110 Udkast til betænkning Raffaele Baldassarre (PE486.539v01-00) Indførelse af en europæisk kendelse til sikring af

Læs mere

2. Ved skrivelse af 28. juli 2009 opfordrede Coreper Europa-Parlamentet til at afgive udtalelse om forslaget senest den 17. december 2009.

2. Ved skrivelse af 28. juli 2009 opfordrede Coreper Europa-Parlamentet til at afgive udtalelse om forslaget senest den 17. december 2009. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. september 2009 (05.0) (OR. en) 3504/09 Interinstitutionel sag: 2009/08 (CNS) COPEN 73 NOTE fra: formandskabet til: Gruppen vedrørende Samarbejde i Straffesager

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 820 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremskridt med

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 821 final 2013/0407 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om styrkelse af visse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.9.2013 2013/0024(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0074(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. november 2015 Kontor: Sikkerhedskontoret

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0167/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0167/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0167/2019 6.3.2019 BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (2018/2247(IMM)) Retsudvalget Ordfører: Kostas Chrysogonos RR\1178929.docx

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.4.2013 2012/2263(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om situationen for uledsagede mindreårige i EU (2012/2263(INI))

Læs mere

Udlevering fra Danmark

Udlevering fra Danmark Udlevering fra Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Udlevering; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.4.2017 Status: Gældende Udskrevet: 14.1.2019 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 3 1.1.

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Terroristloven af 2000 Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2008/2125(INI) 16.10.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Luca Romagnoli (PE414.048v01-00) med henstillinger til Kommissionen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) 15571/1/11 REV 1 COPEN 272 PARLNAT 278 CODEC 1695 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 37-42

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 37-42 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0113(COD) 4.3.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 37-42 Udkast til udtalelse Antonio López-Istúriz White (PE400.443v01-00) forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

7281/1/17 REV 1 HOU/AKA/gj DGD 1

7281/1/17 REV 1 HOU/AKA/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) 7281/1/17 REV 1 ENFOPOL 121 JAI 239 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2012 om en EU-tilgang til straffelovgivning (2010/2310(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2012 om en EU-tilgang til straffelovgivning (2010/2310(INI)) P7_TA-PROV(2012)0208 En EU-tilgang til strafferetten Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2012 om en EU-tilgang til straffelovgivning (2010/2310(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til traktaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 21.11.2014 2014/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2010 (OR. en) 9288/10 Interinstitutionel sag: 2010/0817 (COD) COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 2011/0023(COD) 6.3.2012 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE (1)

EUROPÆISK ARRESTORDRE (1) EUROPÆISK ARRESTORDRE (1) Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 1.5.2014 L 130/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2013/0088(COD) fra Udvalget om International Handel. til Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2013/0088(COD) fra Udvalget om International Handel. til Retsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.10.2013 2013/0088(COD) UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinjer til bestemmelse af Hvilken jurisdiktion skal retsforfølge?

Retningslinjer til bestemmelse af Hvilken jurisdiktion skal retsforfølge? Retningslinjer til bestemmelse af Hvilken jurisdiktion skal retsforfølge? Revideret 2016 Retningslinjer til bestemmelse af Hvilken jurisdiktion skal retsforfølge? DEL I: BAGGRUND Stigningen i grænseoverskridende

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 15 Fælles europæisk udbudsdokument () Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Meddelelse om rettigheder

Meddelelse om rettigheder Meddelelse om rettigheder Denne folder indeholder vigtige oplysninger om dine rettigheder, når du befinder dig på politistationen. Med rettigheder mener vi vigtige privilegier og støtte, som alle har ret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0103/2013) Om: Begrundet udtalelse fra det cypriotiske Repræsentanternes Hus om Rådets forslag til forordning om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere