lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb"

Transkript

1 1

2 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen. lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb forhold hos en medarbejder, der ikke kan accepteres, hurtigst muligt påtales og straks søges løst. afskedigelser af individuelle grunde normalt først sker efter påtale og skriftlig advarsel afskedigelser, der ikke er begrundet i medarbejderens egne forhold, planlægges på en sådan måde, at fsb's opgaver videreføres bedst muligt med den reducerede arbejdsstyrke. Virksomhedsnævnet og tillidsrepræsentanterne inddrages i processen. Ved nedskæringer i arbejdsstyrken, vil dette ske ud fra hensyn til arbejdspladsen og med overvejelse af mulig omplacering af den enkelte medarbejder. 2

3 Alkohol og andre rusmidler Det er fsb s mål, at den enkelte medarbejder ser sin egen sundhed og fsbs omdømme i sammenhæng med jobbet. Derfor må alkohol ikke indtages i forbindelse med arbejdet eller iført fsb arbejdstøj, ligesom det ikke kan accepteres, at medarbejdere møder påvirkede (over 0,2 0 / 00 ) eller lugtende af alkohol på arbejde. Alkoholmisbrug og brug af stimulerende stoffer hører ikke sammen med arbejde og skal derfor forebygges. For at nå dette mål er det vigtigt, at af hensyn til sikkerhed i arbejdet, sundhed for den enkelte og fsbs profil overfor kunder er indtagelse af alkohol i arbejdstiden ikke tilladt. alle medarbejdere ser sig selv som repræsentant for fsb. der er tilbud om psykologhjælp til medarbejdere med misbrugsproblemer. alle skal være opmærksomme på tegn på misbrug hos kolleger, således at hjælp kan sættes ind så tidligt som muligt. en leder har altid pligt til at handle, når der er mistanke om brug af alkohol i arbejdstiden. medarbejdere, som er mistænkt for indtagelse af alkohol, får tilbudt måling med alkometer og afslag på måling vil medføre opsigelse eller efter omstændighederne øjeblikkelig bortvisning uden forudgående advarsel. i særlige situationer vil en leder kunne dispensere fra politikken og tillade indtagelse af alkohol. For medarbejdere med kundekontakt eller mulighed herfor, kan arbejdet ikke genoptages, hvis der er indtaget alkohol. I disse tilfælde må medarbejderen afspadsere eller lignende. Medarbejdere uden kundekontakt, som genoptager arbejdet, må hverken virke eller være påvirket af alkohol. sociale aktiviteter, som jubilæer m.v. placeres fortrinsvis sidst på dagen og alkohol indtages ikke i ekspeditionslokaler i åbningstiden samt i lokaler og på områder, hvor beboere og andre samarbejdsparter færdes. brug af andre rusmidler ikke finder sted. firmaer og personer, der udfører opgaver for fsb, er underlagt denne politik - dog uden behandlingstilbud - i det tidsrum, de udfører opgaver for fsb. i force majeure situationer som oversvømmelser, brand mv er udarbejdet særlige retningslinjer, som medarbejderne har pligt til at kende. manglende overholdelse af politikken eller indgåede aftaler om hjælpeforanstaltninger vil medføre opsigelse eller efter omstændighederne øjeblikkelig bortvisning uden forudgående advarsel. 3

4 Ansættelse Det er fsb s mål at rekruttere de bedst kvalificerede medarbejdere. Det er endvidere fsb s mål at sikre, at medarbejderne undgår at blive bragt i uønskede interesse- og habilitetskonflikter. fsb til enhver tid ansætter den bedst kvalificerede ansøger ud fra faglige og personlige kvalifikationer. Er en intern og ekstern ansøger lige kvalificerede, ansættes den interne ansøger. der i forbindelse med ansættelse som oftest nedsættes et ansættelsesudvalg ansættelse sædvanligvis sker efter opslag, og at stillingsopslag udformes på grundlag af en stillingsbeskrivelse med en klar beskrivelse af arbejdsopgaver, kompetence og ansvar. der fastlægges en opfølgning, herunder procedure for vurdering af om prøvetiden forløber tilfredsstillende fsb er positiv overfor at deltage i løsningen af de opgaver, der falder ind under det rummelige arbejdsmarked, dvs. ansættelser i henhold til den sociale lovgivning eller arbejdsmarkedslovgivningen. være forrest i udviklingen af gode og sunde arbejdspladser på alle niveauer give gode ansættelsesvilkår og derved tiltrække engagerede medarbejdere Det er endvidere af hensyn til uønskede interessekonflikter vigtigt, at fsb ikke ansætter medlemmer af hhv. afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen medarbejdere ikke lader sig vælge til en afdelings-, kollegie- eller organisationsbestyrelse i boligafdelinger og selskaber, der ejes eller administreres af fsb. medarbejdere, der er timelønsansat i begrænset timetal, kun efter forudgående godkendelse hos fsb s direktion kan lade sig vælge til diverse bestyrelser. medarbejdere kun efter forudgående godkendelse hos fsb s direktion, kan deltage i udvalg nedsat under afdelingsbestyrelserne politikken ikke omfatter almindelig fritids- og klubaktiviteter i boligafdelingerne. 4

5 Arbejdsmiljø Det er fsb's mål, at arbejdsmiljøet skal være sikkert og sundt, både fysisk og psykisk, og til enhver tid i overensstemmelse med gældende love og regler. der er balance mellem arbejdsliv og privatliv. hele organisationen er opmærksom på at benytte de tilgængelige redskaber, såsom Falck Healthcare, Kolleganetværk m.m. når der er behov herfor. gennem den årlige handlingsplan fra arbejdsmiljøudvalget skabes en holdningspåvirkning af samtlige ansatte til gavn for arbejdsmiljøet. alle nøje følger de gældende sikkerhedsforskrifter og er opmærksomme på, om der er nye forhold, som gør, at forskrifterne skal revideres. inddrage sikkerheds- og arbejdsmiljøspørgsmål både ved planlægningen af det daglige arbejde, og ved større ændringer af arbejdsprocesser og indførelse af ny teknologi. støtte medarbejdere, der i arbejdet udsættes for såvel psykiske som fysiske belastninger. Det er ligeledes vigtigt at man lytter til sin krop og er opmærksom på advarselssignaler. ordentlige personale- og opholdsfaciliteter er til rådighed. det gode arbejdsmiljø er både et ledelsesansvar og et kollegialt ansvar i praksis forudsætter dette at alle støtter hinanden i at sikre det gode arbejdsmiljø bl.a. ved at engagere sig i virksomheden fsb og sine kollegaer. Ledelsen har et konstant fokus på arbejdsmiljø. adfærd og omgangstone er rimelig og ikke virker stødende. diskrimination og chikane, herunder mobning, i enhver form er uacceptabelt. manglende overholdelse af denne politik, vil medføre påtale, advarsel, afskedigelse eller efter omstændighederne bortvisning. 5

6 Brug af billeder Det er fsb's mål at sikre korrekt og professionel anvendelse af fotos og andre illustrationer, når vi kommunikerer internt (medarbejdere og beboervalgte herunder på intranet) såvel som eksternt (øvrige kunder og omverdenen herunder fsb.dk, facebook og foldere). vide, at fotografer, malere, tegnere osv. har copyright på deres produkter, uagtet at de eksempelvis ligger frit tilgængelig på internettet. Derfor skal du altid indhente tilladelse fra vedkommende, før du anvender billeder, tegninger og lignende til publikationer, plakater, breve osv. personer, herunder medarbejdere bliver spurgt om tilladelse, når de afbildes som led i fsb's eksterne kommunikation. Dette gælder dog ikke personer, som er afbildet som en del af en større forsamling eller i offentligt rum. Billeder af medarbejdere kan anvendes til internt brug uden forudgående tilladelse. der ikke uden tilsagn, anvendes billeder i den interne såvel som den eksterne kommunikation af personer i kompromitterende situationer billeder, fra bl.a. sociale arrangementer (julefrokost, sektionsdag m.m.), ikke publiceres på de sociale medier, uanset billedernes karakter de billeder, illustrationer og lignende, som anvendes i fsb's kommunikation, skal være af høj professionel kvalitet. Det gælder uanset målgruppen for produktet. manglende overholdelse af denne politik, vil medføre påtale, advarsel, afskedigelse eller efter omstændighederne bortvisning. 6

7 Elever Det er fsb s mål at ansætte de bedst kvalificerede ansøgere uanset køn, alder og etnisk herkomst. Det er ligeledes fsb s mål, at eleverne opnår konkret faglig viden og færdighed samt personligkompetence til selvstændigt og effektivt at planlægge og varetage almene funktioner inden for fsb s arbejdsområder. uddannelsesforløbet løbende tilrettelægges, så det altid svarer til uddannelseskravene og praktikpladsvejledningerne. der udpeges en elevansvarlig for hver af de uddannelser, som fsb ansætter elever indenfor. den elevansvarlige og de arbejdskolleger, der skal oplære eleven, sætter sig ind i denne politik, elevprocedurer, praktikpladsvejledninger m.v. uddannelsesforløbet i fsb giver eleven erfaring og rutine i udførelsen af de forskellige arbejdsfunktioner, der ligger inden for faget. eleven får en grundig introduktion til vilkårene for ansættelse i en almen boligorganisation, herunder fsb s struktur og organisation. eleven i løbet af de forskellige praktikperioder sættes ind i brugen af forskellige, relevante arbejdsredskaber/maskiner, samt planlægning og udførelse af arbejdet. Endvidere skal eleven arbejde selvstændigt med arbejdsopgaver. der, efter hver afsluttet praktikperiode i en afdeling, udarbejdes et elevvurderingsskema for at få overblik over, hvordan eleven har fungeret, både arbejdsmæssigt og engagementsmæssigt. 7

8 Etisk adfærd Det er fsbs mål at skærpe og stimulere god dømmekraft og sund fornuft blandt ansatte i fsb, og at den enkelte medarbejder ikke er i et afhængighedsforhold til en bestemt leverandør, samarbejdspartner, beboer eller lignende eller på anden måde have en relation, der kan kompromittere den enkelte medarbejder. For at nå dette mål er det vigtigt, at medarbejderne følger fsb s etiske retningslinjer såfremt retningslinjerne ikke efterleves, kan dette få ansættelsesmæssige konsekvenser i form af påtale, advarsel, afskedigelse eller efter omstændighederne bortvisning. 8

9 Facebook og andre sociale medier Det er fsb's mål at være en moderne, åben virksomhed, hvor mange forskellige medier indgår i kommunikationen i dagligdagen, herunder Facebook og andre sociale medier. Brugen af Facebook og andre sociale medier er at sidestille med fx at foretage en privat telefonopringning eller surfe på internettet. Derfor kan medarbejderne i fsb bruge Facebook og andre sociale medier i forbindelse med det daglige arbejde og privat i pauserne. arbejdet i arbejdstiden har første prioritet ligesom privatlivet har førsteprioritet hjemme. Brug af Facebook og andre sociale medier må ikke ske på bekostning af arbejdsopgaverne. medarbejderne ikke udenfor deres pauser bruger Facebook og andre sociale medier i privat sammenhæng. når medarbejderne optræder på fsbs sider, skal de være opmærksomme på, at de er repræsentanter for fsb og skal tage hensyn til kunder og forretning. medarbejderne arbejdsmæssigt og privat altid sikrer, at der ikke kommunikeres fortrolige oplysninger om fsb. fsb s øvrige relevante personalepolitikker finder anvendelse i sammenhæng med denne politik. vide, at Facebook og andre sociale medier er at betragte som offentlige medier på linje med fx læserbreve, hvorfor relevant lovgivning om ytringsfrihed, loyalitet og tavshedspligt også gælder her. manglende overholdelse af politikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser i form af påtale, advarsel, afskedigelse eller efter omstændighederne bortvisning. 9

10 Familierelationer og nære venskaber Det er fsb's mål at sikre, at medarbejderne ikke oplever unødige loyalitetskonflikter, og at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt en persons ansættelse eller position skyldes familierelationer eller nære venskaber. der ved ansættelsessamtaler spørges til ansøgers eventuelle tilknytning til fsb. chefer og ledere aldrig ansætter familiemedlemmer eller nære venner i egen afdeling. chefer og ledere ved besættelse af stillinger ikke retter henvendelse til andre ledende medarbejdere med henblik på at anbefale ansættelse af familiemedlemmer. hvis personer i et over-/underordnet forhold i en afdeling bliver gift eller flytter sammen, bør en af de to personer omplaceres til en anden afdeling. Det vil i givet fald være direktionen, der afgør, om en af de to personer skal omplaceres. Såfremt omplacering ikke er mulig, vil en af de to - efter direktionens forudgående vurdering og beslutning - blive opsagt. det er afgørende for arbejdsmiljø og trivsel, at medarbejdere, som har familierelationer m.m. til en kollega i fsb, er særdeles opmærksomme på de svære situationer, som kollegaer kan føle de befinder sig i. hvis en medarbejder, der har tætte familierelationer til en anden medarbejder i samme afdeling, ønsker omplacering, skal dette ønske efterkommes, hvis det er praktisk muligt. 10

11 Forsikringsdækning i særlige situationer Det er fsb s mål at sikre den enkelte medarbejder og dennes familie en fornuftig økonomisk tilværelse, hvis medarbejderen får nedsat eller mister erhvervsevnen eller skulle afgå ved døden. For at nå dette mål er det vigtigt, at: den obligatoriske pensionsordning indeholder en minimumsdækning, som sammen med de offentlige ydelser sikrer medarbejderen en rimelig disponibel indkomst. der for fastansatte medarbejdere, etableres en ulykkesforsikring betalt af fsb. Ordningen er ikke skattepligtig. der etableres en gruppelivsforsikring for hver medarbejder. Papirløse samlevende eller andre kan indsættes som begunstigede. fsb betaler præmien, der er skattepligtig. Gruppelivssummen er skattefri ved udbetaling. 11

12 Internet og Det er fsb s mål, at kommunikation sker optimalt gennem elektroniske medier og medarbejderne har den nødvendige adgang til elektronisk information og tjenester. medarbejderen anvender og andre former for elektroniske medier for at fremme en optimal kommunikation såvel internt som eksternt. overvejer hvilket elektronisk medie, som er mest hensigtsmæssigt. anvender elektroniske medier til arbejdsmæssig brug, og kun i begrænset omfang til privat brug. er opmærksom på, at man er repræsentanter for fsb og derfor skal tage hensyn til kunder og forretning, hvilket betyder, man har tavshedspligt og skal optræde loyalt. ved, at fsb betragter al elektronisk kommunikation gennem fsb s systemer som virksomhedens ejendom. løbende medvirker til at arkivere og rydde op. undlader at besøge hjemmesider af mindre lødig karakter. kun i begrænset omfang henter programmer fra internettet, men i stedet retter henvendelse til it support & udvikling. er klar over, at manglende overholdelse af denne politik vil medføre påtale, advarsel, afskedigelse eller efter omstændighederne bortvisning. 12

13 Introduktion af nye medarbejdere Det er fsb s mål at give en god og relevant introduktion til nyansatte. Det skal sikres, at den nyansatte hurtigt kommer til at fungere blandt kollegaer og i forhold til fsb s kunder og samarbejdspartnere. udarbejde en individuel introduktionsplan og der udpeges en fadder eller ansvarlig for introduktionen. der inden tiltrædelsen udleveres en introduktionsmappe. introduktionen ikke blot drejer sig om det enkelte arbejdssted, men også indeholder en orientering om samarbejdsrelationer, samt om vilkårene for ansættelse i en almen boligorganisation, herunder fsb s struktur og organisation. introduktionen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, samt den pågældendes stillingsbeskrivelse. den nye medarbejder også inddrages i det faglige fællesskab i afdelingen. 13

14 Lønpolitik Det er fsbs overordnede mål med lønpolitikken at skabe sammenhæng mellem fsbs målsætninger og strategi, de opnåede resultater, og aflønningen. Lønpolitikken skal medvirke til at fsb kan ansætte, udvikle og fastholde gode medarbejdere. Med henblik på at fsb kan indfri sine målsætninger, er det vigtigt at lønpolitikken understøtter høj kvalitet, høj effektivitet, højt serviceniveau, og veluddannede og omstillingsparate medarbejdere at lønnen i videst muligt omfang indenfor overenskomsternes rammer afspejler markedsprisen indenfor sammenlignelige grupper. For at lønpolitikken kan blive et praktisk anvendeligt redskab, er det vigtigt at kompetencen til at indstille til lønændringer uddelegeres mest muligt, at der på forhånd er aftalt fleksible og enkle forhandlingsprocedurer at der er drøftet og søgt aftalt, hvilke typer af funktioner, kvalifikationer og resultater, der belønnes. 14

15 Medarbejderrepræsentation i fsb s organisationsbestyrelse I overensstemmelse med fsb s vedtægter er det målet at sikre medarbejderne indflydelse på virksomhedens drift og udvikling og sikre, at disse bliver hørt i en overordnet politisk sammenhæng. medarbejderne løbende holdes orienteret om fsb s virke. Dette kan f.eks. ske ved personalemøder eller gennem andre relevante medier, herunder intranet, og mails. medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt medarbejderne. Medarbejderne har besluttet, at der med mindre der mangler kandidater - vælges én blandt medarbejderne fra boligafdelingerne og én vælges blandt medarbejderne i administrationen. medarbejderrepræsentanterne vælges for to år ad gangen og afgår på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted. HR fastlægger en valg- og afstemningsprocedure. 15

16 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Det er fsb s mål, at alle medarbejdere og ledere i gensidig tillid får drøftet arbejdstilrettelæggelsen, effektiviteten, samarbejdsforholdene, udviklingen m.v. o o o o o der årligt afholdes MUS og at MUS indgår som et systematisk element i udviklingen af medarbejdere, ledere og organisationen. på MUS drøftes bl.a. nuværende arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og arbejdsresultater, kommende arbejdsopgaver og medarbejderens forudsætninger for at løse disse opgaver, samarbejde med kollegaer og leder, medarbejderens personlige udvikling, lederens måde at understøtte opgaveløsningen på. MUS ikke erstatter en løbende dialog på arbejdspladsen. MUS ses som et godt værktøj til den generelle personaleudvikling og et vigtigt middel til at opbygge og vedligeholde et godt samarbejdsklima. MUS ikke anvendes til f.eks. lønindstillinger, påtaler, advarsler eller tilsvarende. 16

17 Rygning Det er fsb's mål at give den enkelte medarbejder - ryger som ikke-ryger - gode arbejdsvilkår. Rygning er skadeligt for helbredet og tobaksrøg medvirker til et dårligt indeklima. Derfor er det målet at minimere rygning i fsb. fsb er røgfrit område, også for så vidt angår e-cigaretter, idet der dog vil kunne ryges i porten til Rådhuspladsen 59, samt udendørs på afdelingerne. rygere og ikke-rygere udviser gensidigt hensyn til hinanden. der ikke skelnes mellem rygere og ikke-rygere ved nyansættelser. manglende overholdelse af politikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. firmaer og personer, der udfører opgaver for fsb, er underlagt denne politik i det tidsrum, de udfører opgaver for fsb. 17

18 Sygefravær Det er fsb's mål - i samarbejde mellem ledelse og medarbejder - at sygefravær begrænses på en sådan måde, at der tages hensyn til både medarbejdernes trivsel og fsb's funktioner. erkende, at omfanget af sygefravær kan hænge sammen med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø og i den forbindelse tage de fornødne initiativer til at forbedre det. det er både et ledelses- og medarbejderansvar at være opmærksom på omfanget af sygefravær. Når sygefraværet overstiger et vist niveau, tages enten en trivsels- eller sygesamtale mellem lederen og den berørte medarbejder om sygefraværet og årsagen. Hvis medarbejderen ønsker det, kan tillidsrepræsentanten deltage i sygesamtalen. det beror på en konkret vurdering sammenholdt med lokalaftaler, hvornår et stort sygefravær fører til afskedigelse. Det skal vurderes, om sygefraværet skyldes særlige problemer som f.eks. meget alvorlig sygdom, hvor det ikke er fsb's politik automatisk at skride til afskedigelse pga. varighed. 18

19 Udvikling og uddannelse - gennem hele ansættelsen Det er fsb s mål, at medarbejdernes viden og kunnen i forhold til at udføre deres arbejde på kvalificeret vis vedligeholdes og forbedres gennem udvikling og uddannelse. alle medarbejdere får mulighed for kvalifikations- og kompetenceudvikling gennem forskellige efteruddannelsesaktiviteter og gennem varierede arbejdsopgaver. alle medarbejderes forskellige kvalifikationer, ressourcer og erfaringer værdsættes samt udnyttes mest muligt som en del af den løbende udvikling i fsb. leder og medarbejdere løbende er opmærksomme på at ændre og tilføre jobbet nye elementer, så det sikres, at jobbet til stadighed giver medarbejderen udvikling. den enkelte medarbejder selv gør en indsats for at vedligeholde og udvikle egne kvalifikationer, herunder ved at pege på områder, der kan medvirke til det. erkende at fastholdelse af en velkvalificeret medarbejderstab afhænger af, at medarbejderne har udviklingsmuligheder og ser sig selv som en del af et team med en meningsfuld funktion. fsb vil derfor føre en aktiv uddannelses- og efteruddannelsespolitik. den enkelte medarbejder er parat til forandringer. 19

20 Voldsepisoder Det er fsb's mål at skabe og vedligeholde en tryg arbejdsplads med mindst mulig risiko for at blive udsat for trusler og vold - både fysisk og/eller psykisk. Såfremt voldsepisoder alligevel finder sted, er det fsb's mål at hjælpe de ansatte bedst muligt. have en fælles forståelse af, hvad en 'voldsepisode' er. I fsb definerer vi voldsepisoder som enhver handling begået af en gruppe eller et enkelt individ med eller uden tilknytning til fsb, som har til hensigt at skade en ansat. Voldsepisoden kan have karakter af egentlig fysisk vold (slag, spark, bid, krads fastholdelse, kast med genstand m.v.) eller psykisk vold (grov chikane eller krænkelser, grov mobning samt trusler om vold). alle ansatte på boligafdelingerne, gennem konflikthåndteringskursus, er rustet til at håndtere konfliktfyldte situationer. Alle medarbejdere skal aktivt medvirke til at forebygge voldsepisoder af enhver slags. alle ansatte medvirker til at sende signaler om, at voldelig adfærd ikke er acceptabelt. arbejdspladsen indrettes på en sådan måde, at risikoen for voldsepisoder reduceres mest muligt. fsb har en nul-tolerance politik, i forhold til voldsepisoder. fsb vil ikke tolerere at ansatte udsættes for vold, og derfor skal alle episoder politianmeldes. Der er klare retningslinjer for, hvordan den enkelte medarbejder forholder sig i forbindelse med voldsepisoder - herunder også at den enkelte skadelidte selv har et ansvar for at gøre opmærksom på en hændelse. En medarbejder, der har været udsat for vold, har adgang til gode redskaber til at håndtere denne situation. Medarbejderen har mulighed for få hjælp fra Falck Healthcare og kolleganetværket. Herudover kan medarbejderen altid tage en samtale med nærmeste leder, en anden leder i organisationen og HR. 20

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere