Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, samt efter forhandling med Justitsministeren og Grønlands Hjemmestyre fastsættes: 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Egenkontrol : Kapitel 1 Definitioner En virksomheds egen kvalitetsstyring og risikoadministration. 2) Flyvepladsens afspærrede område : Den del af flyvepladsens område, som ved hegnsføring, skiltning m.v. er afgrænset til afvikling af trafik med luftfartøjer, passager- og godsekspedition og aktiviteter i forbindelse hermed. 3) Sikkerhedskontrol : Forholdsregler, der skal forebygge, at våben, genstande eller stoffer, der må formodes at kunne anvendes ved en ulovlig handling mod den civile luftfart, indføres eller medbringes på flyvepladser eller i luftfartøjer. 4) Sikkerhedsstandplads En standplads eller et område til parkering af luftfartøjer, som vides eller formodes at være udsat for en ulovlig handling, eller som af andre årsager isoleres fra de normale aktiviteter på flyvepladsen. Kapitel 2 Anvendelsesområde 2. Bekendtgørelsen gælder for flyvepladser, som er beliggende i Grønland, og som anvendes til international rute- eller charterflyvning og/eller international erhvervsmæssig fragt- og postflyvning, herunder kurerpostflyvning. Internationale flyvninger omfatter i denne bekendtgørelse også flyvninger mellem Grønland og Danmark eller Færøerne.

2 Stk.2. Bekendtgørelsen gælder ikke forsvarsområder, der er omfattet af art. II, nr. 3, i udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 23 af 20. juni 1951, jf. dog 9. Stk. 3. Bestemmelserne om luftfartsselskaber gælder kun for foretagender, der udfører ruteeller charterflyvning til og/eller fra grønlandsk område samt for foretagender, der udfører international erhvervsmæssig fragt- og postflyvning, herunder kurerpostflyvning. Stk. 4. Efter forhandling mellem Statens Luftfartsvæsen, Grønlands Hjemmestyre og Politimesteren i Grønland kan der fastsættes særlige retningslinier i flyvepladsens sikkerhedsplan, jf. 7, vedrørende omfanget af de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger ved flyvninger inden for det nordatlantiske område. Kapitel 3 Generelle regler 3. Den, der har tilladelse til at indrette og drive en flyveplads, i det følgende kaldet koncessionshaveren, skal udarbejde en sikkerhedsplan, jf. bestemmelserne i kapitel 4, og gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed i overensstemmelse med bestemmelserne i den godkendte sikkerhedsplan og bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Koncessionshaveren skal på hver af de flyvepladser, der er omfattet af bekendtgørelsen, udpege en sikkerhedsofficer/sikkerhedschef, der har det daglige tilsyn med flyvepladsens forebyggende sikkerhedsforanstaltninger (security), og som i den forbindelse er flyvepladsens kontaktperson til politiet og Statens Luftfartsvæsen. Stk. 3. Koncessionshaveren skal etablere en egenkontrol, der sikrer, at bekendtgørelsens og sikkerhedsplanens bestemmelser og de funktioner, der knytter sig hertil, er integreret i flyvepladsens organisation. 4. Luftfartsselskabet skal udarbejde en sikkerhedsplan, jf. bestemmelserne i kapitel 5, og gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed i overensstemmelse med bestemmelserne i den godkendte sikkerhedsplan og bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Luftfartsselskabet skal udpege en sikkerhedsofficer/sikkerhedschef, der har det daglige tilsyn med luftfartsselskabets forebyggende sikkerhedsforanstaltninger (security), og som i den forbindelse er selskabets kontaktperson til politiet og Statens Luftfartsvæsen. Stk. 3. Luftfartsselskabet skal etablere en egenkontrol, der sikrer, at bekendtgørelsens og sikkerhedsplanens bestemmelser og de funktioner, der knytter sig hertil, er integreret i selskabets organisation. Stk. 4. Hvor handlingen af passagerer, bagage, fragt eller post m.v. udføres af et handlingsselskab eller af et andet af luftfartsselskabet autoriseret selskab på vegne af luftfartsselskabet, er det luftfartsselskabets ansvar, at luftfartsselskabets godkendte sikkerhedsplan eller modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber overholdes i forbindelse med handlingsselskabets virksomhed. 5. Sikkerhedsplanerne for flyvepladser og luftfartsselskaber berører ikke politiets selvstændige ansvar for opretholdelse af sikkerhed, ro og orden og udarbejdelse af de fornødne planer i forbindelse hermed. 6. Indholdet af sikkerhedsplaner er fortroligt og skal behandles i overensstemmelse med de i sikkerhedsplanerne angivne regler herfor.

3 Kapitel 4 Sikkerhedsplan for flyvepladsen 7. Statens Luftfartsvæsen skal efter forhandling med politiet udarbejde en modelsikkerhedsplan for flyvepladser i Grønland. På grundlag af modelsikkerhedsplanen skal koncessionshaveren i samarbejde med Politimesteren i Grønland udarbejde en sikkerhedsplan for hver af de flyvepladser, der er omfattet af bekendtgørelsen. Stk. 2. Sikkerhedsplanen skal indeholde bestemmelser om følgende: 1) Almindelige forhold, bl.a. organisation, egenkontrol, forholdet til myndigheder, sikkerhedsudstyr, tavshedspligt, information, rapportering og andre planer og instrukser. 2) Flyvepladsens sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. sikkerhedscentral, adgangskontrol, overvågning af flyvepladsens afgrænsning, luftfartsanlæg, bygninger og lokaler på flyvepladsens afspærrede område, almen flyvning og foranstaltninger i offentligt tilgængelige områder på flyvepladsen og luftfartsanlæg uden for flyvepladsen. 3) Eftersyn af lokalt afgående passagerer og af transit- og transferpassagerer. 4) Adskillelse af passagerer, der har været gennem eftersyn, fra personer, der ikke har været gennem sikkerhedskontrol. 5) Eftersyn af håndbagage. 6) Eftersyn af indskrevet bagage. 7) Procedurer for våben, ammunition m.v., der lovligt må medtages på flyvepladsens afspærrede område og i luftfartøjer. 8) Sikkerhedskontrol af luftfragt, post, catering og forsyninger. 9) Behandling og opbevaring af uidentificeret bagage, luftfragt og suspekte genstande. 10) Iværksættelse af supplerende og ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger. 11) Forholdsregler ved ulovlige handlinger. 12) Uddannelsesplaner. 13) Afprøvning af sikkerhedsplanen. Stk. 3. Sikkerhedsplanen og ændringer til denne skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Godkendelsen gives indtil videre. Stk. 4. Statens Luftfartsvæsen kan efter forhandling med politiet udarbejde ændringer til modelsikkerhedsplanen for flyvepladser i Grønland og bestemme, at ændringerne skal indarbejdes i flyvepladsens sikkerhedsplan. Kapitel 5 Luftfartsselskabets sikkerhedsplan 8. Statens Luftfartsvæsen skal efter forhandling med politiet udarbejde en modelsikkerhedsplan for luftfartsselskaber. På grundlag af modelsikkerhedsplanen skal luftfartsselskabet udarbejde en sikkerhedsplan. Stk.2. Luftfartsselskabets sikkerhedsplan skal indeholde bestemmelser om følgende: 1) Almindelige forhold, bl.a. organisation, egenkontrol, forholdet til myndigheder, sikkerhedsudstyr, tavshedspligt, information, rapportering og andre planer og instrukser. 2) Sikkerhedskontrol af passagerer og overvågning af passagerer, der bevæger sig til og fra luftfartøjer. 3) Sikkerhedskontrol af håndbagage. 4) Sikkerhedskontrol af indskrevet bagage.

4 5) Modtagelse, behandling og eftersyn af luftfragt og post. 6) Sikkerhedskontrol af catering og forsyninger. 7) Overvågning af kontorer, pladser og andre faciliteter på flyvepladsen, som er udlejet til eller ejes af luftfartsselskabet. 8) Sikkerhedskontrol af luftfartøjer før start. 9) Flytning af truede luftfartøjer til sikkerhedsstandpladser og assistance til politiet og koncessionshaveren ved flytning og undersøgelse af luftfartøjer. 10) Overvågning og kontrol af egne parkerede luftfartøjer. 11) Befordring af udviste, afviste og frihedsberøvede personer. 12) Forholdsregler ved ulovlige handlinger mod selskabets luftfartøjer og mod kontorer m.v. på flyvepladsen. 13) Procedurer for våben, ammunition m.v., der lovligt må medtages i selskabets luftfartøjer, herunder underretning af luftfartøjschefen om bevæbnede vagter og disses placering samt underretning af koncessionshaver på afgangs- og ankomstflyvepladsen. 14) Procedurer for indcheckning af passagerer og bagage uden for normale indcheckningspulte på flyvepladsen. 15) Uddannelsesplaner. 16) Afprøvning af sikkerhedsplanen. Stk. 3. Sikkerhedsplanen og ændringer til denne skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Godkendelsen gives indtil videre. Stk. 4. Statens Luftfartsvæsen kan efter forhandling med politiet udarbejde ændringer til modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber og bestemme, at ændringerne skal indarbejdes i luftfartsselskabets sikkerhedsplan. Stk. 5. Luftfartsselskaber, hvis forretningshovedsæde ikke er beliggende i Grønland eller Danmark, og som ikke opererer i henhold til en dansk licens, skal i forbindelse med flyvning til grønlandsk område afgive en skriftlig erklæring til Statens Luftfartsvæsen om, at selskabet har en sikkerhedsplan, der er godkendt af myndighederne i den stat, hvor selskabets forretningshovedsæde er beliggende, og at sikkerhedsplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne i Annex 17 til Chicago-konventionen om civil luftfart. En sådan erklæring kræves dog ikke, hvis der mellem Danmark og vedkommende stat er indgået en aftale om anvendelse af Annex 17 til Chicago-konventionen. Stk. 6. Statens Luftfartsvæsen kan kræve dokumentation for den i stk. 5, 1. pkt., nævnte godkendelse. Stk. 7. Uanset bestemmelsen i stk. 5 skal luftfartsselskabet ved flyvninger fra grønlandsk område følge bestemmelserne i modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber. Ved flyvninger til grønlandsk område skal luftfartsselskabet følge de bestemmelser i modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber, der er fastsat i henhold til 8, stk. 2, nr Luftfartsselskabet skal sikre, at flyvninger til og fra grønlandsk område kun finder sted fra flyvepladser, hvor der er foretaget eftersyn af passagerer og bagage, og hvor bestemmelserne i Annex 17 til Chicago-konventionen iøvrigt er opfyldt, jf. dog 2, stk. 4. Kapitel 6 Flyvepladssikkerhedskomite 10. Koncessionshaveren skal etablere en flyvepladssikkerhedskomite på hver af de flyvepladser, der er omfattet af bekendtgørelsen. Stk. 2. Sikkerhedskomiteen skal rådgive koncessionshaveren i sikkerhedsspørgsmål (security), bl.a.

5 1) koordination af de berørte luftfartsselskabers sikkerhedsplaner og politimyndighedernes lokale forskrifter med henblik på effektivt samarbejde, 2) vurdering af behovet for teknisk ekspertise og udrustning, 3) det berørte personales uddannelse og træning, samt 4) afprøvning af flyvepladsens sikkerhedsplan. 11. Sikkerhedskomiteen består af repræsentanter for koncessionshaveren, politiet og luftfartsselskaber samt, når der efter koncessionshaverens opfattelse er behov derfor, tillige af repræsentanter fra toldvæsenet, postvæsenet, forsvaret og andre myndigheder samt luftfartsforetagender. Stk. 2. Flyvepladschefen er formand for komiteen. Stk. 3. Komiteen træder sammen mindst en gang årligt, samt når omstændighederne taler herfor eller når Statens Luftfartsvæsen anmoder herom. Statens Luftfartsvæsen kan kræve at deltage i flyvepladssikkerhedskomiteens møder og skal deltage, hvis komiteens formand anmoder herom. Referat af komiteens møder sendes til Grønlands Hjemmestyre og Statens Luftfartsvæsen. Kapitel 7 Flyvepladsen 12. Projekter til nye bygninger og ændringer/tilbygninger, der er et led i afgrænsningen mellem offentlige områder og flyvepladsens afspærrede område, skal særskilt forelægges Statens Luftfartsvæsen med henblik på en sikkerhedsmæssig vurdering. 13. For adgangen til en flyveplads gælder de bestemmelser der er fastsat i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 708 af 14. august 1992 om ordensreglement for flyvepladser i Grønland suppleret med bestemmelserne i flyvepladsens sikkerhedsplan. Kapitel 8 Eftersyn 14. Våben, genstande og stoffer, der må formodes at kunne anvendes ved en ulovlig handling mod den civile luftfart, må ikke indføres på flyvepladsen eller i luftfartøjer, jf. dog 19, stk Koncessionshaveren skal foretage eftersyn af passagerer, håndbagage og indskrevet bagage, og luftfartsselskabet skal foretage eftersyn af gods og forsyninger for at sikre, at våben, genstande og stoffer, jf. 19 og 20, ikke indføres på flyvepladsen eller i luftfartøjer. Omfanget af eftersynet er fastlagt i modelsikkerhedsplan for flyvepladser i Grønland og modelsikkerhedsplan for luftfartsselskaber. 16. Eftersyn i henhold til 15 må kun foretages af personer, der er godkendt af politiet, og som har gennemført en uddannelse, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Stk. 2. Hvis luftfartsselskabet lader eftersynet af gods eller forsyninger udføre af andre private selskaber end et handlingsselskab eller af flyvepladsen skal det private selskab af Politimesteren i Grønland have særskilt autorisation hertil. 17. Statens Luftfartsvæsen fastsætter i Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) forskrifter om godkendelse af teknisk udstyr, der anvendes i forbindelse med eftersyn af personer, bagage, gods og forsyninger.

6 18. Politiet kan, når det findes sikkerhedsmæssigt påkrævet, bestemme, at det eftersyn, der er omhandlet i 15, skal intensiveres og suppleres med yderligere sikkerhedsforanstaltninger. 19. Følgende våben, genstande og stoffer må ikke medtages af passagerer eller ved indpassage på flyvepladsens afspærrede område eller ved ombordstigning på et luftfartøj: 1) Skydevåben og genstande eller dele heraf, fremstillet eller tilsigtet til angrebs- eller forsvarsformål, såsom spidse, kantede eller stumpe våben. 2) Granater, krudt, eksplosivstoffer, ammunition, tændsatse og tændmidler af enhver art. 3) Brandfarlige, ætsende eller giftige stoffer, herunder gasarter, hvad enten de er under tryk eller ej. 4) Kemiske og bakteriologiske kampstoffer. 5) Enhver efterligning af de genstande m.v., der er beskrevet under 1-3. Stk. 2. I forbindelse med beslaglæggelse af skydevåben, eksplosiver eller lignende, som i henhold til den grønlandske våbenlovs bestemmelse enten er forbudt eller kræver særlig hjemmel, tilkaldes politiet i tvivlstilfælde med henblik på kontrol af ejerens lovlige besiddelse af genstanden. Stk. 3. Ved luftfartsselskabets transport af våben, genstande og stoffer, der lovligt besiddes og kan transporteres med luftfartøj, gælder udover bestemmelserne i denne bekendtgørelse også bestemmelserne i ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 98 af 17. marts 1977 om transport af eksplosive stoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer og trafikministeriets bekendtgørelse nr. 737 af 17. november 1989 om lufttransport af farligt gods. 20. Hvis det findes påkrævet, kan enhver genstand afvises, hvis den skønnes at kunne anvendes som våben eller iøvrigt skønnes farlig. Kapitel 9 Rapportering 21. Indberetninger om kapring af luftfartøj, sabotagehandling mod luftfartøj, flyveplads- eller luftfartsanlæg samt forsøg på eller trussel herom skal efterfølgende indsendes af koncessionshaveren eller luftfartsselskabet til Statens Luftfartsvæsen. Kapitel 10 Tilsyn 22. Statens Luftfartsvæsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. Stk. 2. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med luftfartsvæsenets inspektion af sikkerhedsforanstaltningerne på flyvepladserne og i luftfartsselskaberne afholdes af koncessionshaveren og de respektive luftfartsselskaber. Stk. 3. De øvrige direkte udgifter, der er forbundet med udførelsen af Statens Luftfartsvæsens tilsyn, godkendelse af sikkerhedsplaner eller sikkerhedsgodkendelser, kan af Statens Luftfartsvæsen pålægges koncessionshaveren og luftfartsselskaber i henhold til de til enhver tid gældende regler i gebyrreglementet. Kapitel 11

7 Tilbagekaldelse m.v. 23. I medfør af luftfartslovens 60, stk. 3, kan Statens Luftfartsvæsen ved væsentlig tilsidesættelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller i flyvepladsens sikkerhedsplan tilbagekalde flyvepladsens koncession. Stk. 2. I medfør af luftfartslovens 79 kan den myndighed, der har udstedt tilladelsen til luftfartsvirksomhed, ved væsentlig tilsidesættelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller luftfartsselskabets sikkerhedsplan tilbagekalde luftfartsselskabets tillladelse til luftfartsvirksomhed. Stk. 3. Ved væsentlig tilsidesættelse af bestemmelserne i en sikkerhedsplan og/eller adgangsbestemmelserne for en flyveplads samt når forudsætningerne for sikkerhedsplanen ikke længere er til stede, bortfalder godkendelsen af sikkerhedsplanen udstedt i medfør af kapitel 4 og 5. Kapitel 12 Dispensation og klage 24. Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 25. Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan påklages til trafikministeriet. Stk. 2. Påklage til Statens Luftfartsvæsen eller trafikministeriet har ikke opsættende virkning for afgørelsen. Kapitel 13 Straf og ikrafttræden m.v. 26. Ved overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens 3, 4, 8, stk. 7, 9, 13, 15, 16 og 21 idømmes bøde. Stk. 2. Ved uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. 6, idømmes bøde. 27. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jf. luftfartslovens 149, stk Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april Trafikministeriet, den 22. februar 1995 Jan Trøjborg

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Anvendelsesområde Kapitel 3 Generelle regler Kapitel 4 Koncessionshaverens

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Kapitel 1

Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Kapitel 1 Bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, stk. 1, 70, 70 a, stk. 1-4, 70 b, stk. 5 og

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Udgave 4, 22. september 2010 I medfør af 3, stk. 1, i lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-3 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn Udgave 1, 2. januar 1992 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153 stk. 2, i lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1)

Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1) Bekendtgørelse nr. 933 af 09. december 1997 Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1) I medfør af luftfartslovens 1, litra a, 152 og 152, litra a, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 12-01 20122 4/0120-8901-1064 /MCR /AWI PUNKT 3 HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-42 Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Udgave 1, 18. december 2006 I medfør af

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde Forslag til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor I medfør af 57 a, stk. 5 og 6 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-14 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn Udgave 1, 15. april 1993 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153 stk.

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S:

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S: Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 443 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august 2006 Spørgsmål S: Med henvisning til redegørelse på TRU alm. del

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-22 Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine Udgave 2, 26. marts 1990 I medfør af 52, 59, 70 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Security Awareness. Revideret December 2010 Copyright 1

Security Awareness. Revideret December 2010 Copyright 1 Indhold Indhold...1 Indledning...2 Terrorisme og trusler...3 Sikkerhed på jorden og under flyvning...4 Sikkerhedssystemer...5 ID-kort...6 Sikkerhedskontrol...7 Forbudte genstande og farligt gods...8 Sikkerhedskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0810 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 810 endelig 2005/0191 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 7-15, Bestemmelser om særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelse: Høringssvar:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1) BEK nr 9875 af 12/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015.

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn, Kastrup for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. Dokument sendt i høring I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side A Almindelige

Læs mere