Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren."

Transkript

1 N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal inddrages med henblik på i den konkrete situation at kunne foretage en vurdering af, om loven finder anvendelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk. April 2011 side 1/15 1. Indledning Loven implementerer et EU-direktiv 1. Gennemførelsen af direktivet begrundes bl.a. med, at det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagere i tilfælde af, at virksomheden får en ny indehaver. Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. Virksomhedsoverdragelseslovens 1 2 har følgende ordlyd: 1. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, der ligger inden for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab finder anvendelse. Stk. 2. Denne lov finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. En administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overfø r- sel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er ikke en overførsel i denne lovs forstand. Stk. 3. Denne lov finder anvendelse ved et konkursbos videresalg af en virksomhed eller en del heraf til en erhverver. 1 Rådets direktiv nr. 187 af 14. februar 1977 og Rådets ændringsdirektiv 98/50 af 29. juni Lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, med de ændringer, der følger af lov nr. 441 af 7. juni 2001 bekendtgjort ved LBK 710 af 20/

2 Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på søgående skibe. Nedenfor vil alene 1, stk. 1 og stk. 2 blive behandlet, idet det vurderes, at 1, stk. 3 og stk. 4 er mindre relevante i forhold til de situationer, hvor offentlige ordregivere anvender konkurrenceudsættelse og i den forbindelse skal håndtere spørgsmål i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde. 2. Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Der stilles tre betingelser for, at loven finder anvendelse: overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte, overførslen skal ske ved aftale ( overdragelse ), og overførslen skal vedrøre en virksomhed eller en del heraf Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, finder loven ikke anvendelse. 2.1 Arbejdsgiverskifte Det fremgår af direktivets ordlyd, at der stilles krav om, at overførslen indebærer, at en anden fysisk eller juridisk person bliver ejer af virksomheden eller får en ejers stilling som arbejdsgiver for lønmodtageren. Det afgørende for direktivets og dermed lovens anvendelse er arbejdsgiverskiftet og ikke, som ovennævnte terminologi kunne antyde, ejerskiftet. EU-domstolen har senest bekræftet dette i sin dom vedrørende Temco Service Industries 3. Det forhold at det er arbejdsgiverskiftet, der er afgørende betyder i praksis, at situationer som udlicitering, lejeforhold, forpagtningsforhold samt entrepriseforhold vil kunne være omfattet af loven. Dette gælder også i de såkaldte trekantsituationer, hvor en opgave i henhold til kontrakt udføres af en leverandør for ved kontaktperiodens udløb at blive afløst af en ny kontrakt med en anden leverandør. 2.2 Overførsel Det andet kriterium der skal være opfyldt er, at overførslen skal ske ved aftale. Spørgsmålet er, hvilke krav der stilles til en sådan aftale, idet der i mange tilfælde sker overdragelse, uden der foreligger et aftaleforhold Overførsel ved aftale 3 EU-domstolens dom af 24. januar 2002, C-51/100, Temco Service Industries SA.VW havde udliciteret rengøring af industrianlæg, som nu blev taget tilbage. 2

3 Det fremgår af bemærkningerne til virksomhedsoverdragelsesloven, at direktivet og loven alene vedrører overførsel ved aftale. Der kan være tale om salg, licitation, forpagtning, leje mv. Overførsel ved aftale omfatter efter loven også egentlige og uegentlige fusioner, hvor der sker overførsel af virksomheden til en anden juridisk person. Retspraksis viser, at kravet om, at der skal foreligge en aftale for, at der er tale om en overdragelse er for snæver en fortolkning af lovens anvendelsesområde. I præmisserne til Abels-dommen 4 udtalte EU-domstolen, at direktivet ikke fandt anvendelse på overførsel af en virksomhed, hvor overdrageren var erklæret konkurs, når den pågældende virksomhed var en del af konkursmassen. Domstolen udtalte videre: Dette berører dog ikke medlemsstaternes frihed til på egen hånd at anvende direktivets principper på en sådan overførsel. Direktivet finder derimod anvendelse på overførsel af en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift til en anden indehaver, foretaget inden for rammerne af en procedure så som surséance van betaling (en af retten meddelt betalingshenstand). Det blev endvidere i en dom ved Vestre Landsret 5 fastslået, at der ikke findes holdepunkter for at antage, at lov om virksomhedsoverdragelse ikke skulle finde anvendelse, når overdragelsen sker fra et konkursbo. Det er ligeledes fastslået, at overførslen ikke alene kan ske via aftale direkte mellem to arbejdsgivere men kan også ske i kraft af tredjemandsdispositioner, fx ved en fornyet udlicitering hvor der ofte ikke foreligger en aftale/et kontraktforhold mellem den nuværende leverandør (overdrager) og den (nye) fremtidige leverandør (erhverver), jf. nedenfor om trekantsituationer. Det må således lægges til grund, at aftale-begrebet her skal fortolkes bredt, og at der ikke stilles strenge krav til, at dette kriterium er opfyldt Andre former for overførsel Det fremgår af Kommissionens oprindelige forslag til ændringsdirektiv, at man af hensyn til retssikkerheden og gennemskueligheden ønskede, at det blev uddybet, at begrebet overførsel dækkede enhver form for overførsel i henhold til aftale, viljeserklæring, administrativ foranstaltning, retsafgørelse eller lov, herunder fusioner og spaltninger. Kommissionen angav, at uddy b- 4 EU-domstolens dom af 7. februar 1985, C-135/83, H.B.M. Abels, præmis 30 og 38. Et andelsselskab der opnåede en af retten meddelt betalingshenstand og senere erklæret konkurs. Overført til et andet anpartsselskab, som drev virksomheden videre og overtog størstedelen af arbejdstagerne. 5 Ufr VL 3

4 ningen havde grundlag i EU-domstolens retspraksis. Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) konstaterede i sin udtalelse til forslaget til ændringsdirektivet, at denne nye definition var tydeligere og mere fyldestgørende, og baseret på Fællesskabets retspraksis. I forbindelse med vedtagelsen af ændringsdirektivet blev den foreslåede uddybning imidlertid udeladt. Lars Svenning Andersen m.fl. anfører 6, at det ikke vil være korrekt at tolke den undladte uddybning af, hvilke overførselsformer der er omfattet af direktivet, som et udtryk for, at Kommissionens og ØSU s opfattelse af EUdomstolens retspraksis var urigtig. I EU-domstolens dom, Collino og Chiappero 7 fandt domstolen, at den omstændighed, at den tjenesteydelse, der overføres, er blevet koncessioneret af en offentlig myndighed, såsom en kommune, ikke kan udelukke anvendelsen af direktivet, når aktiviteten ikke vedrører udøvelsen af offentlig my n- dighed, og den omstændighed, at overførslen er en følge af afgørelser, som er truffet ensidigt af offentlige myndigheder, og ikke beror på en aftale, udelukker ikke, at direktivet kan finde anvendelse. På baggrund af denne dom må det konstateres, at også overførsler ved lov efter omstændighederne kan være omfattet af direktivet, når den overdragne aktivitet ikke vedrører udøvelsen af offentlig myndighed, jf. lovens 1, stk. 2, 2. punktum, jf. nedenfor i afsnit om myndighedsudøvelse. Dette bekræftes endvidere i EFTA-domstolens rådgivende udtalelse af 22. marts , hvor det fastslås, at en overførsel ved lov af en økonomisk enhed fra staten til et af staten 100% ejet selskab kan indebære en overførsel i direktivets forstand. I de danske forarbejder til ændringsloven (2001) fastslås det, at overdragelser ved lov indtil ændringsloven var blevet anset for at falde uden for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, fordi den alene ansås at omfatte aftalemæssige dispositioner. Ved ændringsloven erkendte man, at virksomhedsoverdragelsesloven alligevel har været aktuel ved lovmæssige overdragelser, idet den ofte har forudsat indgåelse af aftaler mv., som har medført, at loven alligevel fandt anvendelse, eller det af bemærkningerne til 6 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave, 2009, side EU-domstolens dom af 14. september 2000, C-343/98, Collino og Chiappero. Ansat i et statsligt organ, der varetog administration af visse offentlige telekommunikationsydelser. Overført til andet selskab. Uenighed om beregning af lønforhøjelser som fælde af anciennitet optjent i det statslige organ. 8 EFTA s rådgivende udtalelse af 22. marts 2002, Viggósdóttir, E-3/01, præmis

5 lovforslaget om overdragelser har fremgået, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. Hvis lovgivning og bemærkninger til lovforslag er tavs om virksomhedsoverdragelse, og loven udtømmende regulerer overdragelse af opgaven, således at der ikke forudsættes, at der indgås aftaler herom, må det formentlig antages, at virksomhedsoverdragelsesloven som udgangspunkt ikke vil finde anvendelse. Faktisk overtagelse af virksomhed Uanset virksomhedsoverdragelseslovens krav om, at der skal foreligge en overdragelse har retspraksis i en række tilfælde fastslået, at en anden juridisk persons rent faktiske fortsættelse af en virksomhed konkret var tilstrækkelig til, at loven fandt anvendelse. Hvis den nye virksomhed fx ansætter en efter antal og kvalifikationer væsentlig del af arbejdsstyrken 9 fra den tidligere virksomhed og evt. også overtager aktiver i form af varelager, materiel, bygninger o.l., kan den nye virksomheds faktiske ageren således medføre, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Der er således de facto tale om videreførelse af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, jf. nedenfor. Trekantsituationer Der tænkes her på den situation, hvor den offentlige ordregiver A har haft udliciteret en opgave til leverandør B, og nu efter en ny udlicitering overdrager opgaven til leverandør C. I disse situationer er der ofte ikke nogen direkte relationer mellem den nuværende leverandør B og leverandør C, som fremover skal løse opgaven. Der er imidlertid ingen tvivl om, at trekantsituationen kan og i mange tilfælde vil være omfattet af virksomhedsoverdragelseslovens regler. Det afgørende er således ikke den form, under hvilken en overdragelse finder sted, men afklaringen af, om den pågældende del af virksomheden kan karakteriseres som en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, jf. nedenfor under afsnit EU-domstolen og de danske domstole har i flere tilfælde taget stilling til trekantsituationer Ayse Süsen dommen af 11. marts 1997 (13/95) 10 EU-domstolens dom af , Daddy s Dance Hall, sag 324/86 gengivet i U89/69H, som omhandlede overdragelse af en forpagtningsaftale til en ny forpagter. Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse. U89/372H efter forelæggelse for EU-domstolen - var overdragelse af en lejekontrakt til en ny lejer omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Se endvidere Temco Servce, C-51/100 (rengøringskontrakt), Abler, C-340/01 (køkkendrift) 5

6 I Ri-Bus-sagen 11 udtalte Arbejdsretten: Da det er uden betydning for lovens anvendelse, om den overførsel af virksomheden, der som tilfældet er her har resulteret i et arbejdsgiverskifte, er baseret på en direkte kontraktrelation mellem erhverver og den tidligere indehaver, da det afgørende er indholdet af den indgåede aftale herom og ikke den måde, hvorpå den er blevet til, efter afholdt licitation, da virksomheden - driften af bybuskørslen i Esbjerg uanset det af Dansk Arbejdsgiverforening anførte vedrørende det ændrede rutenet, kundekreds mv., må anses for identisk med den hidtidige virkso m- hed, er der således sket en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. EU-domstolen har i Ford Motor-sagen 12 under henvisning til praksis udtalt, at det ikke er en forudsætning for, at direktivet finder anvendelse, at der består et direkte aftaleforhold mellem overdrager og erhverver. Domstolen fastslog, at direktivets anvendelsesområde omfattede et tilfælde, hvor et selskab, der er indehaver af en ret til at forhandle biler i et bestemt område, indstiller sin virksomhed, og forhandlerretten derefter overdrages til et andet selskab, som overtager en del af personalet, og drager fordel af en anbefaling over for kundekredsen, uden at der sker nogen overførsel af aktiver. Det må på baggrund af retspraksis lægges til grund, at loven kan finde anvendelse ved gentagne overdragelser i forbindelse med udliciteringer, forpagtningsaftaler, forhandleraftaler, lejeaftaler mv. uagtet, at der ikke er et aftaleforhold mellem overdrager (den der løser opgaven i dag) og erhverver (den der fremover skal løse opgaven). 2.3 Begrebet virksomhed eller en del af en virksomhed Det tredje kriterium, der skal være opfyldt, for at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse er, at der skal ske overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed. Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1, at loven ikke alene kan finde anvendelse ved overdragelse af en virksomhed men ligeledes ved overdragelse af en del af en virksomhed. Det er særligt sidstnævnte begreb, der kan give anledning til fortolkningsspørgsmål, når dette skal relateres til om der er medarbejdere, der er omfattet af loven En del af en virksomhed Der kan være tale om overdragelse af dele af virksomheder, der er afgrænset i teknisk, lokal (geografisk) eller arbejdsmæssig henseende. Ayse Süsen C-13/95 (rengøring) 11 AT 94/118 (ARD 94/227 og ARD 94/249 Ri-Bus A/S) 12 EU-domstolens dom af , Ford Motor Company C-171/94 og C-172/94) 6

7 EU-domstolen 13 har udtalt, at det er et krav, at overførslen omfatter en tilstrækkeligt struktureret og selvstændig enhed. En del af en virksomhed kan bestå i interne funktioner (rengøring, kantinedrift) eller udadvendte opgaver som overdragelse af vedligeholdelsesopgaver, tjenesteydelser, produktion etc. Det er sjældent afgrænsningen af, hvilken del af en virksomhed der overdrages, der volder vanskeligheder, men derimod rejser disse overdragelser en række problemstillinger i forhold til, hvilke medarbejdere der i givet fald skal overdrages. Der henvises i forhold til denne problemstilling til notat; Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed. Det afgørende kriterium for om der er tale om en del af en virksomhed er, om den afdeling, lønmodtagerne var tilknyttet, og som fra et organisatorisk udgangspunkt dannede rammen om deres arbejdsforhold, overføres eller ej. 14 Spørgsmålet er herefter, om der findes en undergrænse for begrebet del af en virksomhed. I henhold til tidligere retspraksis anlagde EU-domstolen den fortolkning, at en enkelt medarbejder kunne udgøre en del af en virksomhed. 15 Med Ayse Süsen-dommen 16 er det efterfølgende præciseret, at der er en nedre grænse for lovens anvendelsesområde. Det fremgår af dommen, at hvor kravet om overførsel af materielle eller immaterielle aktiver ikke er opfyldt, må der være tale om overførsel af en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken for, at der kan siges at være tale om en overførsel af en del af en virksomhed. Dette medfører, at i de tilfælde hvor der kun overdrages opgaver ved udliciteringen i form af retten til at løse en opgave, er situationen som udgangspunkt ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette udelukker imidlertid ikke, at én medarbejder kan udgøre en sådan enhed, at der er tale om overdragelse af en del af en virksomhed. Der skal imidlertid være tale om en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet. 13 Hidalgo m.fl. C-173/96 og 247/ Arie Botzen-dommen C-186/ Christel Schmidt-sagen c-392/92 16 Ayse Süsen-dommen C-13/95 af 11. marts

8 2.3.1 Økonomisk enhed, der bevarer sin identitet Ved vurderingen af om der er tale om en virksomhed eller en del af en virksomhed er det således afgørende, om der bliver overført en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. En økonomisk enhed En forudsætning for lovens anvendelse er, at overførelsen vedrører en økonomisk enhed, der er organiseret på en stabil måde, og hvis aktiviteter ikke er begrænset til udførelsen af en enkeltstående entreprise. Der er ikke krav om, at virksomheden udøves med gevinst for øje. Begrebet enhed er af EU-domstolen defineret som en organiseret helhed af personer og aktiver, der gør det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. Det er ikke altid, at der er knyttet materielle eller immaterielle aktiver af betydning til aktiviteten. I visse brancher, som fx rengøring og bevogtning, er disse aktiver ofte begrænset til det mest elementære, og den aktivitet, der udøves er hovedsagelig baseret på arbejdskraften. En sådan organiseret he l- hed af lønmodtagere, som specielt og i længere tid udfører opgaver i fællesskab kan, når der ikke er tale om andre produktionsfaktorer, udgøre en økonomisk enhed. 17 Bevarelse af identitet EU-domstolen har i Ayse Süzen-dommen 18 fastlagt, hvad der ligger i identitetsbegrebet. En af konklusionerne i Ayse Süzen-dommen er, at afgørelsen af hvorvidt direktivet finder anvendelse i en situation, hvor en virksomhed, som en gang har overladt en aktivitet til udførelse af en virksomhed, opsiger denne aftale, og med henblik på udførelse af tilsvarende arbejde indgår kontrakt med en anden virksomhed, afhænger af om den pågældende økonomiske enhed, der overgår, har bevaret sin identitet, hvilket bl.a. indikeres af den omstændighed, at aktiviteterne fortsættes eller genoptages. Anderledes udtrykt spiller det en afgørende rolle, om man set i bakspejlet kan konstatere, at den aktivitet, der fortsættes, er den samme som den, overdrageren beskæftigede sig med. I henhold til nugældende praksis kan selve det forhold, at der er overdraget en aktivitet ikke begrunde, at der statueres virksomhedsoverdragelse. Der kræves, 17 Hildago- og Ziemann-dommene C-173/96 og C-247/96 18 Ayse Süsen dommen af 11. marts 1997 (13/95) præmis 21 dommen omhandler udlicitering af rengøringen på et gymnasium til en ny leverandør. 8

9 at også andre momenter er til stede, så som om der rent faktisk overdrages personale, aktiver mv. og omfanget heraf. I Süsen-dommen anføres det, at en enheds identitet udover aktiviteten - også består af andre forhold, som fx det personale, der er ansat i enheden, dens ydre rammer, tilrettelæggelsen af dens arbejde, dens driftsmåde og i givet fald også de driftsmidler, enheden råder over. En økonomisk enhed kan i visse brancher fungere uden væsentlige materielle eller immaterielle aktiver, og det kan i så fald ikke være afgørende for, om enheden opretholdes efter den pågældende overførsel, at der overdrages sådanne aktiver. Det anføres videre i Süsen-dommen: I visse brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed, og en sådan enhed vil kunne opretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hidtidiges aktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte denne opgave. Identitetsbegrebet skal i praksis dog ikke underlægges en for snæver fortolkning. Det fremgår af retspraksis, at der ikke skal meget til for at fastslå, at en virksomhed har bevaret sin identitet. Dette skal ses i lyset af formålet med direktivet og dermed loven, nemlig at forhindre at omstruktureringer herunder udliciteringer sker på bekostning af lønmodtagerne i de berørte virksomheder. I vurderingen af om der bliver overført en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet kan indgå følgende elementer: 1. Hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om 2. Hvorvidt der er sket en overførelse af materielle aktiver som fx bygninger og løsøre og hvorvidt der overføres immaterielle aktiver 3. Hvorvidt den nye arbejdsgiver har overtaget en betydelig del af de hidtidige medarbejdere kvantitativt (antal) eller kvalitativt (kvalifikationer) 4. Om kundekredsen overføres 5. I hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførelsen er de samme 6. Om aktiviteterne har været indstillet og i givet fald hvor længe Disse forhold kan dog kun indgå som enkelte elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og de kan derfor ikke være udslagsgivende isoleret set. Ad 1) Hvilken form for virksomhed Det er uden betydning for bedømmelsen af virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, om virksomheden opererer med gevinst for øje. 9

10 Det er endvidere uden betydning, under hvilken juridisk form og finansieringsmåde virksomheden drives, om den er personligt ejet, et selskab, en fond, en forening etc. Loven kan således også finde anvendelse i det tilfælde, hvor offentlig støtte til en juridisk person standses og overføres til en anden juridisk person, hvis de øvrige betingelser for, at loven finder anvendelse er til stede. 19 Begrebet virksomhed eller en del af en virksomhed kan omfatte såvel hovedsom bifunktioner, og aktiviteter som retter sig udadtil såvel som indadtil i virksomheden, jf. i øvrigt afsnittet vedrørende begrebet en del af en virksomhed. Ad 2) Overdragelse af materielle eller immaterielle aktiver Det følger af retspraksis, at overdragelse af en i kvalitativ eller kvantitativ henseende væsentlige del af de materielle eller immaterielle aktiver kan føre til, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, såfremt der i øvrigt er tale om bevarelse af den økonomiske enhed. Betydningen af overførslen af aktiver/materiel afhænger af, hvilken opgave/ branche der er tale om. EU-domstolen har fastslået, at anlæg af minegang 20, drift af et hospitalsstorkøkken 21 og busdrift 22 ikke kan betragtes som aktiviteter, der i det væsentligste er baseret på arbejdskraft, idet der kræves omfattende materiel og udstyr. For at loven finder anvendelse i disse tilfælde, skal der således ske overdragelse af aktiver/materiel. Den omstændighed, at ejendomsretten til de aktiver, der er nødvendige for virksomhedens drift, ikke er overgået til den nye leverandør, er ikke en hindring for, at der er tale om en overførsel i henhold til loven. Det er således tilstrækkeligt, at rådigheden over de pågældende aktiver overføres (fx i form af leje, brugsret/-pligt). 23 Ad 3) Overtagelse af hidtidige medarbejdere Med Ayse Süsen-dommen er det præciseret, at det er muligt at komme under den nedre grænse i loven. Hvor kravet om overførsel af materielle eller immaterielle aktiver ikke er opfyldt, må der være tale om overførsel af en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken for, at der kan siges at være tale om overførsel i lovens forstand. 19 Redmond Stichting-dommen C-29/91 20 Allen m.fl. C-234/98. Mineejeren stillede de væsentligste aktiver, der var nødvendige for udførelsen af anlægsarbejdet til rådighed. Direktivet fandt anvendelse 21 Abler/Sodexho, C-340/01. Hospitalet stillede udsyr og lokaler til rådighed for driften. Direktivet fandt anvendelse. 22 Liikenne C-172/99. Busser anset for uundværlig for en tilfredsstillende drift af enheden. Ingen overdragelse af busser enheden havde ikke bevaret sin identitet, selv om man overtog 33 af de 45 chauffører fra tidligere leverandør direktivet fandt ikke anvendelse. (præmis 42) 23 Allen m.fl. C-234/98. 10

11 Efter omstændighederne kan én medarbejder udgøre en del af en virksomhed såfremt kriterierne for, at der er tale om en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet i øvrigt er opfyldt. Ad 4) Identitet vedrørende kundekreds Det fremgår af retspraksis, at i de tilfælde hvor kundekredsen overføres til erhververen ved overdragelsen, kan dette forhold indgå som et element i vurderingen af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. 24 Ad 5) Aktiviteter før og efter overførelsen er de samme Der henvises til afsnittet ovenfor vedrørende identitet. Ad 6) Om aktiviteterne har været indstillet og i givet fald hvor længe Spørgsmålet er her, om den overdragne virksomhed er i drift. I det tilfælde hvor en virksomhed ligger stille i en periode, og hvor lønmodtagerne fortsat er ansat, men midlertidigt hjemsendte, antages der at gælde det samme som for ansatte i en virksomhed i drift. I de tilfælde hvor det er naturligt, at virksomheden i forbindelse med overtagelsen ligger stille i en kortere periode, fx på grund af istandsættelse af lokaler, ferie-/sæsonlukning mv. vil sådanne kortvarige stop i driften ikke indgå med nogen særlig vægt i vurderingen af, om der foreligger en virksomhedsoverdragelse. Er virksomheden derimod definitivt ophørt og medarbejderne fratrådt ved ophøret, er der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse. Opsamling økonomisk enhed der har bevaret sin identitet EU-domstolens praksis som den blev fastlagt ved Süsen-dommen i 1997 medfører, at en enhed ikke kan begrænses til den aktivitet, den udfører. Hvis der kun er tale om overførsel af en aktivitet/opgave finder direktivet og dermed loven ikke anvendelse. Yderligere skal der sondres mellem brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, og brancher, hvor dette ikke er tilfældet. EU-domstolens praksis hvoraf ovennævnte kriterier er udledt afspejler sig i dansk retspraksis. Det er statueret, at brancher som rengøring, hjemmepleje, bevogtning af bygninger, advokatvirksomhed er brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten. Hvorimod kantinedrift, vejvedligeholdelse, 24 U02/1128ØL En advokats overdragelse af inkassosager. Kundekredsen fulgte med og var her et væsentligt aktiv for den pågældende opgavevaretagelse. Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse for én medarbejder. 11

12 ambulancekørsel, renovation og bybusdrift er brancher, hvor der også må foreligge overdragelse af materiel/aktiver for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Parternes indflydelse på lovens anvendelse Som følge af Süsen-dommen har det været drøftet i den juridiske litteratur, om der kan fastlægges en undergrænse, hvorunder loven med sikkerhed ikke finder anvendelse. Kan erhververen således bevidst styre uden om loven ved ikke at overtage nogen form for aktiver eller lønmodtagere? Flere forfattere 25 mener, at erhverver på denne måde kan undgå at blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, mens en anden forfatter, Lars Svenning Andersen nævner, at der kan være en risiko for, at domstolene vil statuere omgåelse. Lars Svenning Andersen anfører til støtte herfor, at det bl.a. fremgår af en EU-dom 26, at det forhold at størstedelen af personalet blev afskediget i forbindelse med overførslen, ikke kan være tilstrækkelig til, at direktivet ikke kan finde anvendelse. For det første kan en del af disse afskedigelser være sket af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager i henhold til direktivets artikel 4 (lovens 3). For det andet gælder det under alle omstændigheder, at en eventuel tilsidesættelse af denne bestemmelse ikke kan indebære, at der ikke foreligger en overførsel af den i direktivet forudsatte betydning. Det fremgår således, at EU-domstolen er opmærksom på eventuelle omgåelser af direktivet. Problemstillingen er ikke endelig afklaret i retspraksis. Lars Svenning Andersen 27 anfører, at hvis erhverver bevidst kan styre uden om loven, vil man udhule medarbejdernes beskyttelse, som er formålet med loven. Man kunne på den anden side forestille sig, at domstolene ville stille store krav til beviset for omgåelse. Omgåelse kunne særligt tænkes at foreligge, hvor det godtgøres, at afskedigelserne forud for overdragelsen er gennemført efter krav fra erhverver. 25 Kåre Mønsted og Niels Kjellerup Jensen i U97B/429, Erik Werlauf; Udlicitering og Medarbejdere, 4. udgave 2006 side 39, Anders Vibe Andreasen i Justitia 2000, nr. 3, side 27 taler for muligheden for at styre uden om loven, mens Lars Svenning Andersen, Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, DJØF, 5. udgave, 2009, side 121ff., mener, der kan være risiko for omgåelse. 26 Ford Motors C-171 og C-172/94 præmis Lars Svenning Andersen, Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, DJØF, 5. udgave, 2009, side

13 2.4 Offentlig virksomhed eller myndighedsudøvelse lovens 1, stk. 2 Offentlige ordregiveres opgaver spænder vidt fra aktiviteter, der kan betegnes som faktisk forvaltningsvirksomhed til aktiviteter, der har karakter af åbenbar myndighedsudøvelse. Hertil kommer en række opgaver, som indeholder både faktisk forvaltningsvirksomhed og myndighedsudøvelse. Det er således centralt at få fastlagt, hvorvidt og i hvilket omfang disse aktiviteter er omfattet af lovens anvendelsesområde. Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 2, 1. pkt., at virksomheder, der udøver økonomisk aktivitet er omfattet af loven. Man må deraf modsætningsvis kunne slutte, at overdragelse af myndighedsopgaver ikke er omfattet af loven, idet der ikke er tale om en økonomisk aktivitet. Videre følger det af lovens 1, stk. 2, 2. pkt., at loven ikke finder anvendelse ved en administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder. Der kan her være tale om opgaver af såvel faktisk økonomisk karakter som myndighedsopgaver Offentlig virksomhed Der er i dag ikke tvivl om, at virksomhedsbegrebet også omfatter opgaver på det offentlige område. Efter ændringsloven (2001) fremgår det nu af lovens 1, stk. 2, 1. punktum, at loven finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. Formuleringen bygger på EU-domstolens praksis, hvor synspunktet blev fastslået i bl.a. Redmond Stichting-dommen Myndighedsudøvelse Det fremgår af 1, stk. 2, 2. punktum, at administrativ omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder falder uden for lovens anvendelsesområde. Denne formulering bygger i vidt omfang på den såkaldte Henke-dom 28, hvor EU-domstolen anførte følgende i præmis 14; Direktivets begreb overførsel af virksomheder omfatter således ikke en reorganisering af den offentlige forvaltning eller en overførsel af forvaltningsopgaver mellem offentlige myndigheder. 28 EU-domstolens dom af 15. oktober 1996, C-298/94, Anette Henke mod Gemeinde Schierke, Saml I Overdragelse af forvaltningsopgaver fra en kommune til et kommunalt forvaltningsfællesskab. Anette Henke var ansat som borgmestersekretær i Schierke Kommune. Hovedsagelig overdragelse af aktiviteter, der var typiske for offentlige myndigheder. Overdragelsen var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 13

14 og præmis 17: I det i hovedsagen omhandlede tilfælde synes overførslen af opgaver mellem kommunen og forvaltningsfællesskabet kun at have drejet sig om opgaver i forbindelse med udøvelse af offentlig myndighed. Selv om det måtte lægges til grund, at der også har været tale om opgaver i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan disse kun have haft sekundær betydning. Det følger således af dommen, at udøvelse af offentlig myndighed ikke opfylder direktivets betingelse om, at der skal være tale om udøvelse af en økonomisk aktivitet, hvorfor direktivet ikke finder anvendelse for disse opgaver. Det ansås ikke for tilstrækkeligt til at blive omfattet af direktivet, at der ligeledes blev overført økonomiske aktiviteter, når de overførte opgaver primært vedrørte myndighedsudøvelse. Lars Svenning Andersen anfører 29, at det modsætningsvis synes at følge af dommen, at såfremt der primært er tale om overførsel af økonomiske aktiviteter (altså faktisk forvaltningsvirksomhed), og uanset at der også samtidig overføres et mindre element af myndighedsudøvelse, vil dette være omfattet af direktivets og lovens anvendelsesområde. Det fremgår imidlertid ikke af dommen, om de overførte opgaver i forbindelse med økonomisk virksomhed ud fra en selvstændig vurdering kunne betragtes som en virksomhed eller en del af en virksomhed, der har bevaret sin identitet. Efter Henke-dommen har EU-domstolen i en række domme 30 foretaget en delvis negativ afgrænsning af begrebet udøvelse af offentlig myndighed, idet den har fastslået, at det ikke omfatter hjemmehjælp til personer med behov herfor, bevogtningsopgaver, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, drift af offentlige telekommunikationssystemer, posttjeneste eller persontransport med bus Administrativ omorganisering/administrative funktioner i øvrigt Det følger af bemærkningerne til ændringerne af virksomhedsoverdragelsesloven, at afgrænsningen mellem 1, stk. 2, 1. og 2. punktum beror på en konkret vurdering af, hvorvidt den overdragede opgave har administrativ karakter. Det anføres, at lønadministration typisk vil være omfattet af 2. punktum, og dermed undtaget fra loven, mens fx offentligt ansatte gartnere, 29 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave, 2009, side EU-domstolens domme; Hildalgo m.fl.(udliciteret hjemmehjælp og overvågning af offentlige bygninger), Hernandez Vidal (Udliciteret rengøring), Collino og Chiappero, Efta-domstol E-3/01, Liikenne (Anden gangs udlicitering af busdrift). 14

15 skolelærere og sundhedspersonale vil være omfattet af 1. punktum, og dermed omfattet af loven. Det følger videre af bemærkningerne til lovens 1, stk. 2, at bestemmelsen skal sikre, at loven som udgangspunkt skal finde anvendelse ved alle ove r- dragelser, uanset om der er tale om offentlig eller privat virksomhed, bortset fra at overførsel af opgaver, som indebærer egentlig myndighedsudøve l- se, ikke omfattes af loven. Dette gælder uanset, om overførslen sker administrativt eller ved lov. 15

anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse

anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse NOTAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse April 2011 side 1/15 Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 228/2014 3F som mandatar for A m.fl. (advokat Jesper Schäfer Munk) mod DI som mandatar for Brande Buslinier ApS (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

oktober 2012

oktober 2012 2012-15 Overførsel af en kommunal musikskoles ansvar for MGK-undervisning til en anden kommunal musikskole var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven Statens Kunstråd ændrede med virkning fra 2011

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere foreningen af offentlige indkøbere 15. september 2011 Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse Reglerne på området v/advokat Lise Høy Falsner PLESNER 2 Punkterne i dag 1. Generelt

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

ANSÆTTELSESADVOKATER. 11. NOVEMBER 2016 Hvornår virksomhedsoverdragelse og hvem overgår hvor står vi i dag? Helene Amsinck

ANSÆTTELSESADVOKATER. 11. NOVEMBER 2016 Hvornår virksomhedsoverdragelse og hvem overgår hvor står vi i dag? Helene Amsinck ANSÆTTELSESADVOKATER 11. NOVEMBER 2016 Hvornår virksomhedsoverdragelse og hvem overgår hvor står vi i dag? Helene Amsinck Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø CVR. nr: DK 62 60 67 11 PROGRAM Indledende

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lov om L0nmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Forord

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... Forkortelser... 17 Forord... 19 Kapitel 1. Indledning...................................... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... 23 KAPITEL 2. Direktivet og

Læs mere

Personalejuridisk guide. Fremtidens beredskab - nye og større enheder

Personalejuridisk guide. Fremtidens beredskab - nye og større enheder Personalejuridisk guide Fremtidens beredskab - nye og større enheder København den 30. oktober 2014 Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Den personalejuridiske guides formål... 4 1.2

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens kendelse af 12. januar 2017

Udskrift af Arbejdsrettens kendelse af 12. januar 2017 Udskrift af Arbejdsrettens kendelse af 12. januar 2017 I sag nr.: AR2015.035 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Horsens

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Vejforum 8. dec. 2011 - Workshop Program: 10:30 10:35 Velkomst og program 10:35 11:00 Oplæg 11:00 11:30 Gruppedebat 11:30 12:00 Opsamling Virksomhedsoverdragelse Vejforum 2011 Oplægsholdere:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C.

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. Deres henvendelse om beslutning i Århus Byråd vedrørende udbud. De har ved mail af 21.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 i sag nr. A2004.244: Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU * udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere