Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren."

Transkript

1 N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal inddrages med henblik på i den konkrete situation at kunne foretage en vurdering af, om loven finder anvendelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk. April 2011 side 1/15 1. Indledning Loven implementerer et EU-direktiv 1. Gennemførelsen af direktivet begrundes bl.a. med, at det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagere i tilfælde af, at virksomheden får en ny indehaver. Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. Virksomhedsoverdragelseslovens 1 2 har følgende ordlyd: 1. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, der ligger inden for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab finder anvendelse. Stk. 2. Denne lov finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. En administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overfø r- sel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er ikke en overførsel i denne lovs forstand. Stk. 3. Denne lov finder anvendelse ved et konkursbos videresalg af en virksomhed eller en del heraf til en erhverver. 1 Rådets direktiv nr. 187 af 14. februar 1977 og Rådets ændringsdirektiv 98/50 af 29. juni Lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, med de ændringer, der følger af lov nr. 441 af 7. juni 2001 bekendtgjort ved LBK 710 af 20/

2 Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på søgående skibe. Nedenfor vil alene 1, stk. 1 og stk. 2 blive behandlet, idet det vurderes, at 1, stk. 3 og stk. 4 er mindre relevante i forhold til de situationer, hvor offentlige ordregivere anvender konkurrenceudsættelse og i den forbindelse skal håndtere spørgsmål i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde. 2. Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Der stilles tre betingelser for, at loven finder anvendelse: overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte, overførslen skal ske ved aftale ( overdragelse ), og overførslen skal vedrøre en virksomhed eller en del heraf Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, finder loven ikke anvendelse. 2.1 Arbejdsgiverskifte Det fremgår af direktivets ordlyd, at der stilles krav om, at overførslen indebærer, at en anden fysisk eller juridisk person bliver ejer af virksomheden eller får en ejers stilling som arbejdsgiver for lønmodtageren. Det afgørende for direktivets og dermed lovens anvendelse er arbejdsgiverskiftet og ikke, som ovennævnte terminologi kunne antyde, ejerskiftet. EU-domstolen har senest bekræftet dette i sin dom vedrørende Temco Service Industries 3. Det forhold at det er arbejdsgiverskiftet, der er afgørende betyder i praksis, at situationer som udlicitering, lejeforhold, forpagtningsforhold samt entrepriseforhold vil kunne være omfattet af loven. Dette gælder også i de såkaldte trekantsituationer, hvor en opgave i henhold til kontrakt udføres af en leverandør for ved kontaktperiodens udløb at blive afløst af en ny kontrakt med en anden leverandør. 2.2 Overførsel Det andet kriterium der skal være opfyldt er, at overførslen skal ske ved aftale. Spørgsmålet er, hvilke krav der stilles til en sådan aftale, idet der i mange tilfælde sker overdragelse, uden der foreligger et aftaleforhold Overførsel ved aftale 3 EU-domstolens dom af 24. januar 2002, C-51/100, Temco Service Industries SA.VW havde udliciteret rengøring af industrianlæg, som nu blev taget tilbage. 2

3 Det fremgår af bemærkningerne til virksomhedsoverdragelsesloven, at direktivet og loven alene vedrører overførsel ved aftale. Der kan være tale om salg, licitation, forpagtning, leje mv. Overførsel ved aftale omfatter efter loven også egentlige og uegentlige fusioner, hvor der sker overførsel af virksomheden til en anden juridisk person. Retspraksis viser, at kravet om, at der skal foreligge en aftale for, at der er tale om en overdragelse er for snæver en fortolkning af lovens anvendelsesområde. I præmisserne til Abels-dommen 4 udtalte EU-domstolen, at direktivet ikke fandt anvendelse på overførsel af en virksomhed, hvor overdrageren var erklæret konkurs, når den pågældende virksomhed var en del af konkursmassen. Domstolen udtalte videre: Dette berører dog ikke medlemsstaternes frihed til på egen hånd at anvende direktivets principper på en sådan overførsel. Direktivet finder derimod anvendelse på overførsel af en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift til en anden indehaver, foretaget inden for rammerne af en procedure så som surséance van betaling (en af retten meddelt betalingshenstand). Det blev endvidere i en dom ved Vestre Landsret 5 fastslået, at der ikke findes holdepunkter for at antage, at lov om virksomhedsoverdragelse ikke skulle finde anvendelse, når overdragelsen sker fra et konkursbo. Det er ligeledes fastslået, at overførslen ikke alene kan ske via aftale direkte mellem to arbejdsgivere men kan også ske i kraft af tredjemandsdispositioner, fx ved en fornyet udlicitering hvor der ofte ikke foreligger en aftale/et kontraktforhold mellem den nuværende leverandør (overdrager) og den (nye) fremtidige leverandør (erhverver), jf. nedenfor om trekantsituationer. Det må således lægges til grund, at aftale-begrebet her skal fortolkes bredt, og at der ikke stilles strenge krav til, at dette kriterium er opfyldt Andre former for overførsel Det fremgår af Kommissionens oprindelige forslag til ændringsdirektiv, at man af hensyn til retssikkerheden og gennemskueligheden ønskede, at det blev uddybet, at begrebet overførsel dækkede enhver form for overførsel i henhold til aftale, viljeserklæring, administrativ foranstaltning, retsafgørelse eller lov, herunder fusioner og spaltninger. Kommissionen angav, at uddy b- 4 EU-domstolens dom af 7. februar 1985, C-135/83, H.B.M. Abels, præmis 30 og 38. Et andelsselskab der opnåede en af retten meddelt betalingshenstand og senere erklæret konkurs. Overført til et andet anpartsselskab, som drev virksomheden videre og overtog størstedelen af arbejdstagerne. 5 Ufr VL 3

4 ningen havde grundlag i EU-domstolens retspraksis. Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) konstaterede i sin udtalelse til forslaget til ændringsdirektivet, at denne nye definition var tydeligere og mere fyldestgørende, og baseret på Fællesskabets retspraksis. I forbindelse med vedtagelsen af ændringsdirektivet blev den foreslåede uddybning imidlertid udeladt. Lars Svenning Andersen m.fl. anfører 6, at det ikke vil være korrekt at tolke den undladte uddybning af, hvilke overførselsformer der er omfattet af direktivet, som et udtryk for, at Kommissionens og ØSU s opfattelse af EUdomstolens retspraksis var urigtig. I EU-domstolens dom, Collino og Chiappero 7 fandt domstolen, at den omstændighed, at den tjenesteydelse, der overføres, er blevet koncessioneret af en offentlig myndighed, såsom en kommune, ikke kan udelukke anvendelsen af direktivet, når aktiviteten ikke vedrører udøvelsen af offentlig my n- dighed, og den omstændighed, at overførslen er en følge af afgørelser, som er truffet ensidigt af offentlige myndigheder, og ikke beror på en aftale, udelukker ikke, at direktivet kan finde anvendelse. På baggrund af denne dom må det konstateres, at også overførsler ved lov efter omstændighederne kan være omfattet af direktivet, når den overdragne aktivitet ikke vedrører udøvelsen af offentlig myndighed, jf. lovens 1, stk. 2, 2. punktum, jf. nedenfor i afsnit om myndighedsudøvelse. Dette bekræftes endvidere i EFTA-domstolens rådgivende udtalelse af 22. marts , hvor det fastslås, at en overførsel ved lov af en økonomisk enhed fra staten til et af staten 100% ejet selskab kan indebære en overførsel i direktivets forstand. I de danske forarbejder til ændringsloven (2001) fastslås det, at overdragelser ved lov indtil ændringsloven var blevet anset for at falde uden for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, fordi den alene ansås at omfatte aftalemæssige dispositioner. Ved ændringsloven erkendte man, at virksomhedsoverdragelsesloven alligevel har været aktuel ved lovmæssige overdragelser, idet den ofte har forudsat indgåelse af aftaler mv., som har medført, at loven alligevel fandt anvendelse, eller det af bemærkningerne til 6 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave, 2009, side EU-domstolens dom af 14. september 2000, C-343/98, Collino og Chiappero. Ansat i et statsligt organ, der varetog administration af visse offentlige telekommunikationsydelser. Overført til andet selskab. Uenighed om beregning af lønforhøjelser som fælde af anciennitet optjent i det statslige organ. 8 EFTA s rådgivende udtalelse af 22. marts 2002, Viggósdóttir, E-3/01, præmis

5 lovforslaget om overdragelser har fremgået, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. Hvis lovgivning og bemærkninger til lovforslag er tavs om virksomhedsoverdragelse, og loven udtømmende regulerer overdragelse af opgaven, således at der ikke forudsættes, at der indgås aftaler herom, må det formentlig antages, at virksomhedsoverdragelsesloven som udgangspunkt ikke vil finde anvendelse. Faktisk overtagelse af virksomhed Uanset virksomhedsoverdragelseslovens krav om, at der skal foreligge en overdragelse har retspraksis i en række tilfælde fastslået, at en anden juridisk persons rent faktiske fortsættelse af en virksomhed konkret var tilstrækkelig til, at loven fandt anvendelse. Hvis den nye virksomhed fx ansætter en efter antal og kvalifikationer væsentlig del af arbejdsstyrken 9 fra den tidligere virksomhed og evt. også overtager aktiver i form af varelager, materiel, bygninger o.l., kan den nye virksomheds faktiske ageren således medføre, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Der er således de facto tale om videreførelse af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, jf. nedenfor. Trekantsituationer Der tænkes her på den situation, hvor den offentlige ordregiver A har haft udliciteret en opgave til leverandør B, og nu efter en ny udlicitering overdrager opgaven til leverandør C. I disse situationer er der ofte ikke nogen direkte relationer mellem den nuværende leverandør B og leverandør C, som fremover skal løse opgaven. Der er imidlertid ingen tvivl om, at trekantsituationen kan og i mange tilfælde vil være omfattet af virksomhedsoverdragelseslovens regler. Det afgørende er således ikke den form, under hvilken en overdragelse finder sted, men afklaringen af, om den pågældende del af virksomheden kan karakteriseres som en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, jf. nedenfor under afsnit EU-domstolen og de danske domstole har i flere tilfælde taget stilling til trekantsituationer Ayse Süsen dommen af 11. marts 1997 (13/95) 10 EU-domstolens dom af , Daddy s Dance Hall, sag 324/86 gengivet i U89/69H, som omhandlede overdragelse af en forpagtningsaftale til en ny forpagter. Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse. U89/372H efter forelæggelse for EU-domstolen - var overdragelse af en lejekontrakt til en ny lejer omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Se endvidere Temco Servce, C-51/100 (rengøringskontrakt), Abler, C-340/01 (køkkendrift) 5

6 I Ri-Bus-sagen 11 udtalte Arbejdsretten: Da det er uden betydning for lovens anvendelse, om den overførsel af virksomheden, der som tilfældet er her har resulteret i et arbejdsgiverskifte, er baseret på en direkte kontraktrelation mellem erhverver og den tidligere indehaver, da det afgørende er indholdet af den indgåede aftale herom og ikke den måde, hvorpå den er blevet til, efter afholdt licitation, da virksomheden - driften af bybuskørslen i Esbjerg uanset det af Dansk Arbejdsgiverforening anførte vedrørende det ændrede rutenet, kundekreds mv., må anses for identisk med den hidtidige virkso m- hed, er der således sket en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. EU-domstolen har i Ford Motor-sagen 12 under henvisning til praksis udtalt, at det ikke er en forudsætning for, at direktivet finder anvendelse, at der består et direkte aftaleforhold mellem overdrager og erhverver. Domstolen fastslog, at direktivets anvendelsesområde omfattede et tilfælde, hvor et selskab, der er indehaver af en ret til at forhandle biler i et bestemt område, indstiller sin virksomhed, og forhandlerretten derefter overdrages til et andet selskab, som overtager en del af personalet, og drager fordel af en anbefaling over for kundekredsen, uden at der sker nogen overførsel af aktiver. Det må på baggrund af retspraksis lægges til grund, at loven kan finde anvendelse ved gentagne overdragelser i forbindelse med udliciteringer, forpagtningsaftaler, forhandleraftaler, lejeaftaler mv. uagtet, at der ikke er et aftaleforhold mellem overdrager (den der løser opgaven i dag) og erhverver (den der fremover skal løse opgaven). 2.3 Begrebet virksomhed eller en del af en virksomhed Det tredje kriterium, der skal være opfyldt, for at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse er, at der skal ske overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed. Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1, at loven ikke alene kan finde anvendelse ved overdragelse af en virksomhed men ligeledes ved overdragelse af en del af en virksomhed. Det er særligt sidstnævnte begreb, der kan give anledning til fortolkningsspørgsmål, når dette skal relateres til om der er medarbejdere, der er omfattet af loven En del af en virksomhed Der kan være tale om overdragelse af dele af virksomheder, der er afgrænset i teknisk, lokal (geografisk) eller arbejdsmæssig henseende. Ayse Süsen C-13/95 (rengøring) 11 AT 94/118 (ARD 94/227 og ARD 94/249 Ri-Bus A/S) 12 EU-domstolens dom af , Ford Motor Company C-171/94 og C-172/94) 6

7 EU-domstolen 13 har udtalt, at det er et krav, at overførslen omfatter en tilstrækkeligt struktureret og selvstændig enhed. En del af en virksomhed kan bestå i interne funktioner (rengøring, kantinedrift) eller udadvendte opgaver som overdragelse af vedligeholdelsesopgaver, tjenesteydelser, produktion etc. Det er sjældent afgrænsningen af, hvilken del af en virksomhed der overdrages, der volder vanskeligheder, men derimod rejser disse overdragelser en række problemstillinger i forhold til, hvilke medarbejdere der i givet fald skal overdrages. Der henvises i forhold til denne problemstilling til notat; Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed. Det afgørende kriterium for om der er tale om en del af en virksomhed er, om den afdeling, lønmodtagerne var tilknyttet, og som fra et organisatorisk udgangspunkt dannede rammen om deres arbejdsforhold, overføres eller ej. 14 Spørgsmålet er herefter, om der findes en undergrænse for begrebet del af en virksomhed. I henhold til tidligere retspraksis anlagde EU-domstolen den fortolkning, at en enkelt medarbejder kunne udgøre en del af en virksomhed. 15 Med Ayse Süsen-dommen 16 er det efterfølgende præciseret, at der er en nedre grænse for lovens anvendelsesområde. Det fremgår af dommen, at hvor kravet om overførsel af materielle eller immaterielle aktiver ikke er opfyldt, må der være tale om overførsel af en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken for, at der kan siges at være tale om en overførsel af en del af en virksomhed. Dette medfører, at i de tilfælde hvor der kun overdrages opgaver ved udliciteringen i form af retten til at løse en opgave, er situationen som udgangspunkt ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette udelukker imidlertid ikke, at én medarbejder kan udgøre en sådan enhed, at der er tale om overdragelse af en del af en virksomhed. Der skal imidlertid være tale om en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet. 13 Hidalgo m.fl. C-173/96 og 247/ Arie Botzen-dommen C-186/ Christel Schmidt-sagen c-392/92 16 Ayse Süsen-dommen C-13/95 af 11. marts

8 2.3.1 Økonomisk enhed, der bevarer sin identitet Ved vurderingen af om der er tale om en virksomhed eller en del af en virksomhed er det således afgørende, om der bliver overført en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. En økonomisk enhed En forudsætning for lovens anvendelse er, at overførelsen vedrører en økonomisk enhed, der er organiseret på en stabil måde, og hvis aktiviteter ikke er begrænset til udførelsen af en enkeltstående entreprise. Der er ikke krav om, at virksomheden udøves med gevinst for øje. Begrebet enhed er af EU-domstolen defineret som en organiseret helhed af personer og aktiver, der gør det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. Det er ikke altid, at der er knyttet materielle eller immaterielle aktiver af betydning til aktiviteten. I visse brancher, som fx rengøring og bevogtning, er disse aktiver ofte begrænset til det mest elementære, og den aktivitet, der udøves er hovedsagelig baseret på arbejdskraften. En sådan organiseret he l- hed af lønmodtagere, som specielt og i længere tid udfører opgaver i fællesskab kan, når der ikke er tale om andre produktionsfaktorer, udgøre en økonomisk enhed. 17 Bevarelse af identitet EU-domstolen har i Ayse Süzen-dommen 18 fastlagt, hvad der ligger i identitetsbegrebet. En af konklusionerne i Ayse Süzen-dommen er, at afgørelsen af hvorvidt direktivet finder anvendelse i en situation, hvor en virksomhed, som en gang har overladt en aktivitet til udførelse af en virksomhed, opsiger denne aftale, og med henblik på udførelse af tilsvarende arbejde indgår kontrakt med en anden virksomhed, afhænger af om den pågældende økonomiske enhed, der overgår, har bevaret sin identitet, hvilket bl.a. indikeres af den omstændighed, at aktiviteterne fortsættes eller genoptages. Anderledes udtrykt spiller det en afgørende rolle, om man set i bakspejlet kan konstatere, at den aktivitet, der fortsættes, er den samme som den, overdrageren beskæftigede sig med. I henhold til nugældende praksis kan selve det forhold, at der er overdraget en aktivitet ikke begrunde, at der statueres virksomhedsoverdragelse. Der kræves, 17 Hildago- og Ziemann-dommene C-173/96 og C-247/96 18 Ayse Süsen dommen af 11. marts 1997 (13/95) præmis 21 dommen omhandler udlicitering af rengøringen på et gymnasium til en ny leverandør. 8

9 at også andre momenter er til stede, så som om der rent faktisk overdrages personale, aktiver mv. og omfanget heraf. I Süsen-dommen anføres det, at en enheds identitet udover aktiviteten - også består af andre forhold, som fx det personale, der er ansat i enheden, dens ydre rammer, tilrettelæggelsen af dens arbejde, dens driftsmåde og i givet fald også de driftsmidler, enheden råder over. En økonomisk enhed kan i visse brancher fungere uden væsentlige materielle eller immaterielle aktiver, og det kan i så fald ikke være afgørende for, om enheden opretholdes efter den pågældende overførsel, at der overdrages sådanne aktiver. Det anføres videre i Süsen-dommen: I visse brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed, og en sådan enhed vil kunne opretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hidtidiges aktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte denne opgave. Identitetsbegrebet skal i praksis dog ikke underlægges en for snæver fortolkning. Det fremgår af retspraksis, at der ikke skal meget til for at fastslå, at en virksomhed har bevaret sin identitet. Dette skal ses i lyset af formålet med direktivet og dermed loven, nemlig at forhindre at omstruktureringer herunder udliciteringer sker på bekostning af lønmodtagerne i de berørte virksomheder. I vurderingen af om der bliver overført en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet kan indgå følgende elementer: 1. Hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om 2. Hvorvidt der er sket en overførelse af materielle aktiver som fx bygninger og løsøre og hvorvidt der overføres immaterielle aktiver 3. Hvorvidt den nye arbejdsgiver har overtaget en betydelig del af de hidtidige medarbejdere kvantitativt (antal) eller kvalitativt (kvalifikationer) 4. Om kundekredsen overføres 5. I hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførelsen er de samme 6. Om aktiviteterne har været indstillet og i givet fald hvor længe Disse forhold kan dog kun indgå som enkelte elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og de kan derfor ikke være udslagsgivende isoleret set. Ad 1) Hvilken form for virksomhed Det er uden betydning for bedømmelsen af virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, om virksomheden opererer med gevinst for øje. 9

10 Det er endvidere uden betydning, under hvilken juridisk form og finansieringsmåde virksomheden drives, om den er personligt ejet, et selskab, en fond, en forening etc. Loven kan således også finde anvendelse i det tilfælde, hvor offentlig støtte til en juridisk person standses og overføres til en anden juridisk person, hvis de øvrige betingelser for, at loven finder anvendelse er til stede. 19 Begrebet virksomhed eller en del af en virksomhed kan omfatte såvel hovedsom bifunktioner, og aktiviteter som retter sig udadtil såvel som indadtil i virksomheden, jf. i øvrigt afsnittet vedrørende begrebet en del af en virksomhed. Ad 2) Overdragelse af materielle eller immaterielle aktiver Det følger af retspraksis, at overdragelse af en i kvalitativ eller kvantitativ henseende væsentlige del af de materielle eller immaterielle aktiver kan føre til, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, såfremt der i øvrigt er tale om bevarelse af den økonomiske enhed. Betydningen af overførslen af aktiver/materiel afhænger af, hvilken opgave/ branche der er tale om. EU-domstolen har fastslået, at anlæg af minegang 20, drift af et hospitalsstorkøkken 21 og busdrift 22 ikke kan betragtes som aktiviteter, der i det væsentligste er baseret på arbejdskraft, idet der kræves omfattende materiel og udstyr. For at loven finder anvendelse i disse tilfælde, skal der således ske overdragelse af aktiver/materiel. Den omstændighed, at ejendomsretten til de aktiver, der er nødvendige for virksomhedens drift, ikke er overgået til den nye leverandør, er ikke en hindring for, at der er tale om en overførsel i henhold til loven. Det er således tilstrækkeligt, at rådigheden over de pågældende aktiver overføres (fx i form af leje, brugsret/-pligt). 23 Ad 3) Overtagelse af hidtidige medarbejdere Med Ayse Süsen-dommen er det præciseret, at det er muligt at komme under den nedre grænse i loven. Hvor kravet om overførsel af materielle eller immaterielle aktiver ikke er opfyldt, må der være tale om overførsel af en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken for, at der kan siges at være tale om overførsel i lovens forstand. 19 Redmond Stichting-dommen C-29/91 20 Allen m.fl. C-234/98. Mineejeren stillede de væsentligste aktiver, der var nødvendige for udførelsen af anlægsarbejdet til rådighed. Direktivet fandt anvendelse 21 Abler/Sodexho, C-340/01. Hospitalet stillede udsyr og lokaler til rådighed for driften. Direktivet fandt anvendelse. 22 Liikenne C-172/99. Busser anset for uundværlig for en tilfredsstillende drift af enheden. Ingen overdragelse af busser enheden havde ikke bevaret sin identitet, selv om man overtog 33 af de 45 chauffører fra tidligere leverandør direktivet fandt ikke anvendelse. (præmis 42) 23 Allen m.fl. C-234/98. 10

11 Efter omstændighederne kan én medarbejder udgøre en del af en virksomhed såfremt kriterierne for, at der er tale om en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet i øvrigt er opfyldt. Ad 4) Identitet vedrørende kundekreds Det fremgår af retspraksis, at i de tilfælde hvor kundekredsen overføres til erhververen ved overdragelsen, kan dette forhold indgå som et element i vurderingen af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. 24 Ad 5) Aktiviteter før og efter overførelsen er de samme Der henvises til afsnittet ovenfor vedrørende identitet. Ad 6) Om aktiviteterne har været indstillet og i givet fald hvor længe Spørgsmålet er her, om den overdragne virksomhed er i drift. I det tilfælde hvor en virksomhed ligger stille i en periode, og hvor lønmodtagerne fortsat er ansat, men midlertidigt hjemsendte, antages der at gælde det samme som for ansatte i en virksomhed i drift. I de tilfælde hvor det er naturligt, at virksomheden i forbindelse med overtagelsen ligger stille i en kortere periode, fx på grund af istandsættelse af lokaler, ferie-/sæsonlukning mv. vil sådanne kortvarige stop i driften ikke indgå med nogen særlig vægt i vurderingen af, om der foreligger en virksomhedsoverdragelse. Er virksomheden derimod definitivt ophørt og medarbejderne fratrådt ved ophøret, er der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse. Opsamling økonomisk enhed der har bevaret sin identitet EU-domstolens praksis som den blev fastlagt ved Süsen-dommen i 1997 medfører, at en enhed ikke kan begrænses til den aktivitet, den udfører. Hvis der kun er tale om overførsel af en aktivitet/opgave finder direktivet og dermed loven ikke anvendelse. Yderligere skal der sondres mellem brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, og brancher, hvor dette ikke er tilfældet. EU-domstolens praksis hvoraf ovennævnte kriterier er udledt afspejler sig i dansk retspraksis. Det er statueret, at brancher som rengøring, hjemmepleje, bevogtning af bygninger, advokatvirksomhed er brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten. Hvorimod kantinedrift, vejvedligeholdelse, 24 U02/1128ØL En advokats overdragelse af inkassosager. Kundekredsen fulgte med og var her et væsentligt aktiv for den pågældende opgavevaretagelse. Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse for én medarbejder. 11

12 ambulancekørsel, renovation og bybusdrift er brancher, hvor der også må foreligge overdragelse af materiel/aktiver for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Parternes indflydelse på lovens anvendelse Som følge af Süsen-dommen har det været drøftet i den juridiske litteratur, om der kan fastlægges en undergrænse, hvorunder loven med sikkerhed ikke finder anvendelse. Kan erhververen således bevidst styre uden om loven ved ikke at overtage nogen form for aktiver eller lønmodtagere? Flere forfattere 25 mener, at erhverver på denne måde kan undgå at blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, mens en anden forfatter, Lars Svenning Andersen nævner, at der kan være en risiko for, at domstolene vil statuere omgåelse. Lars Svenning Andersen anfører til støtte herfor, at det bl.a. fremgår af en EU-dom 26, at det forhold at størstedelen af personalet blev afskediget i forbindelse med overførslen, ikke kan være tilstrækkelig til, at direktivet ikke kan finde anvendelse. For det første kan en del af disse afskedigelser være sket af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager i henhold til direktivets artikel 4 (lovens 3). For det andet gælder det under alle omstændigheder, at en eventuel tilsidesættelse af denne bestemmelse ikke kan indebære, at der ikke foreligger en overførsel af den i direktivet forudsatte betydning. Det fremgår således, at EU-domstolen er opmærksom på eventuelle omgåelser af direktivet. Problemstillingen er ikke endelig afklaret i retspraksis. Lars Svenning Andersen 27 anfører, at hvis erhverver bevidst kan styre uden om loven, vil man udhule medarbejdernes beskyttelse, som er formålet med loven. Man kunne på den anden side forestille sig, at domstolene ville stille store krav til beviset for omgåelse. Omgåelse kunne særligt tænkes at foreligge, hvor det godtgøres, at afskedigelserne forud for overdragelsen er gennemført efter krav fra erhverver. 25 Kåre Mønsted og Niels Kjellerup Jensen i U97B/429, Erik Werlauf; Udlicitering og Medarbejdere, 4. udgave 2006 side 39, Anders Vibe Andreasen i Justitia 2000, nr. 3, side 27 taler for muligheden for at styre uden om loven, mens Lars Svenning Andersen, Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, DJØF, 5. udgave, 2009, side 121ff., mener, der kan være risiko for omgåelse. 26 Ford Motors C-171 og C-172/94 præmis Lars Svenning Andersen, Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, DJØF, 5. udgave, 2009, side

13 2.4 Offentlig virksomhed eller myndighedsudøvelse lovens 1, stk. 2 Offentlige ordregiveres opgaver spænder vidt fra aktiviteter, der kan betegnes som faktisk forvaltningsvirksomhed til aktiviteter, der har karakter af åbenbar myndighedsudøvelse. Hertil kommer en række opgaver, som indeholder både faktisk forvaltningsvirksomhed og myndighedsudøvelse. Det er således centralt at få fastlagt, hvorvidt og i hvilket omfang disse aktiviteter er omfattet af lovens anvendelsesområde. Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 2, 1. pkt., at virksomheder, der udøver økonomisk aktivitet er omfattet af loven. Man må deraf modsætningsvis kunne slutte, at overdragelse af myndighedsopgaver ikke er omfattet af loven, idet der ikke er tale om en økonomisk aktivitet. Videre følger det af lovens 1, stk. 2, 2. pkt., at loven ikke finder anvendelse ved en administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder. Der kan her være tale om opgaver af såvel faktisk økonomisk karakter som myndighedsopgaver Offentlig virksomhed Der er i dag ikke tvivl om, at virksomhedsbegrebet også omfatter opgaver på det offentlige område. Efter ændringsloven (2001) fremgår det nu af lovens 1, stk. 2, 1. punktum, at loven finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. Formuleringen bygger på EU-domstolens praksis, hvor synspunktet blev fastslået i bl.a. Redmond Stichting-dommen Myndighedsudøvelse Det fremgår af 1, stk. 2, 2. punktum, at administrativ omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder falder uden for lovens anvendelsesområde. Denne formulering bygger i vidt omfang på den såkaldte Henke-dom 28, hvor EU-domstolen anførte følgende i præmis 14; Direktivets begreb overførsel af virksomheder omfatter således ikke en reorganisering af den offentlige forvaltning eller en overførsel af forvaltningsopgaver mellem offentlige myndigheder. 28 EU-domstolens dom af 15. oktober 1996, C-298/94, Anette Henke mod Gemeinde Schierke, Saml I Overdragelse af forvaltningsopgaver fra en kommune til et kommunalt forvaltningsfællesskab. Anette Henke var ansat som borgmestersekretær i Schierke Kommune. Hovedsagelig overdragelse af aktiviteter, der var typiske for offentlige myndigheder. Overdragelsen var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 13

14 og præmis 17: I det i hovedsagen omhandlede tilfælde synes overførslen af opgaver mellem kommunen og forvaltningsfællesskabet kun at have drejet sig om opgaver i forbindelse med udøvelse af offentlig myndighed. Selv om det måtte lægges til grund, at der også har været tale om opgaver i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan disse kun have haft sekundær betydning. Det følger således af dommen, at udøvelse af offentlig myndighed ikke opfylder direktivets betingelse om, at der skal være tale om udøvelse af en økonomisk aktivitet, hvorfor direktivet ikke finder anvendelse for disse opgaver. Det ansås ikke for tilstrækkeligt til at blive omfattet af direktivet, at der ligeledes blev overført økonomiske aktiviteter, når de overførte opgaver primært vedrørte myndighedsudøvelse. Lars Svenning Andersen anfører 29, at det modsætningsvis synes at følge af dommen, at såfremt der primært er tale om overførsel af økonomiske aktiviteter (altså faktisk forvaltningsvirksomhed), og uanset at der også samtidig overføres et mindre element af myndighedsudøvelse, vil dette være omfattet af direktivets og lovens anvendelsesområde. Det fremgår imidlertid ikke af dommen, om de overførte opgaver i forbindelse med økonomisk virksomhed ud fra en selvstændig vurdering kunne betragtes som en virksomhed eller en del af en virksomhed, der har bevaret sin identitet. Efter Henke-dommen har EU-domstolen i en række domme 30 foretaget en delvis negativ afgrænsning af begrebet udøvelse af offentlig myndighed, idet den har fastslået, at det ikke omfatter hjemmehjælp til personer med behov herfor, bevogtningsopgaver, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, drift af offentlige telekommunikationssystemer, posttjeneste eller persontransport med bus Administrativ omorganisering/administrative funktioner i øvrigt Det følger af bemærkningerne til ændringerne af virksomhedsoverdragelsesloven, at afgrænsningen mellem 1, stk. 2, 1. og 2. punktum beror på en konkret vurdering af, hvorvidt den overdragede opgave har administrativ karakter. Det anføres, at lønadministration typisk vil være omfattet af 2. punktum, og dermed undtaget fra loven, mens fx offentligt ansatte gartnere, 29 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave, 2009, side EU-domstolens domme; Hildalgo m.fl.(udliciteret hjemmehjælp og overvågning af offentlige bygninger), Hernandez Vidal (Udliciteret rengøring), Collino og Chiappero, Efta-domstol E-3/01, Liikenne (Anden gangs udlicitering af busdrift). 14

15 skolelærere og sundhedspersonale vil være omfattet af 1. punktum, og dermed omfattet af loven. Det følger videre af bemærkningerne til lovens 1, stk. 2, at bestemmelsen skal sikre, at loven som udgangspunkt skal finde anvendelse ved alle ove r- dragelser, uanset om der er tale om offentlig eller privat virksomhed, bortset fra at overførsel af opgaver, som indebærer egentlig myndighedsudøve l- se, ikke omfattes af loven. Dette gælder uanset, om overførslen sker administrativt eller ved lov. 15

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 i sag nr. AR2009.0469: Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. marts 2008 FM 2008/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Nærværende forslag fremsættes på baggrund af forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere